خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 - 14:16

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب یکی است کارهایی است که تقریبا همه افراد بعد از خواب دیدن سراغ آن می روند

پژوهش ها نشان می دهند که خواب و رؤیا دو پدیده پیچیده و شگفتی است که از آغاز آفرینش و پیدایش انسان تاکنون، اندیشه بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده و همچنان مبهم باقی مانده است و ممکن است هیچ وقت بطور کامل شناخته نشوند.پیوند این دو با زندگی هر یک از ما و تجربیات گوناگون ما از هر یک، احساسی خاص به انسان بخشیده، به گونه ای که نوعی انس و نزدیکی بین ما و خواب و رؤیا به چشم می خورد. بارها برای افراد بسیاری اتفاق افتاده است که از رهگذر رؤیای خویش از باطن اعمال گذشته، چگونگی فعالیتهای فعلی و حتی عاقبت تصمیمات آینده خود باخبر شده اند و در پی آن آگاهی و هوشیاری شایسته ای یافته اند.گستره تأثیر رؤیاها بدان گونه است که در پاره ای زمانها، زندگی امروز و گذرا به حیات جاودان و ابدی فردا پیوند خورده و برکات بسیاری در مراحل مختلف زندگی ـ همانند تغییر مسیر هلاکت بار آدمی ـ نصیب مان شده است.بی تردید آن آثار و این برکات زمینه ساز نگاهی روشن گردیده که در نگاه معارف ناب الهی به رؤیاهای صادقه، «بشارت» اطلاق شود و عظمت و قداستی اینچنین یابد که «جزئی از اجزاء نبوت» معرفی گردد! معصومان، پاکان و صالحان، صاحبان رؤیاهای حقیقی معرفی شده و دریافتهای ارزنده آنان از این طریق، راهنمای دانش و بینش و خرد و اندیشه آنان دانسته شود تا بدین سان راهی روشن میان روح و روان آدمی با عالم غیب برقرار شود و الهامهای خداوندی در آغوش دل و دیده انسان قرار گیرد.

برای دیدن تعبیر خواب هر چیزی روی اسم آن کلیلک کنید

تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب آب : تعبیر دبدن آب در خواب را خوب دانسته اند و آن را نشانه روشنایی و صفا معرفی کرده اند

تعبیر خواب آتش : تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است

تعبیر خواب آهو : تعبیر خواب آهو 4 چیز است

تعبیر خواب آمپول : تعبیر خواب آمپول و سرنگ خیر خواهی و نصیحت …..

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب الماس : همانطور که می دانید الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌.

تعبیر خواب انار : میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است

تعبیر خواب اسب : دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود ……

تعبیر خواب انگور : از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای ….

تعبیر خواب انجیر : تعبیر خواب انجیر در وقت و بی وقت خوب نیست ولی …..

تعبیر خواب انگشتر : تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره بر چهار چیز دلالت می کند ….

تعبیر خواب ازدواج : تعبیر خواب عروسی خواستن بدون دانستن نام عروس

تعبیر خواب حرف ب

تعبییر خواب بیمارستان : دیدن بیمارستان در خواب به این معنی است که شما دوستان خود را ….

تعبیر خواب بچه : تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است و …..

تعبیر خواب برنج : تعبیر خواب برنج خوب بر است و دلیل بر سه چیز است

تعبیر خواب برف : تعبیر خواب برف هم خوب می تواند باشد و هم بد.

تعبیر خواب بیماری : تعبیر خواب کسی که ببیند بیمار است و می نالد این است که از غم و ناراحتی ….

تعبیر خواب باران : تعبیر خواب باران بر 12 چیز دلالت می کند …..

تعبیر خواب بوسه : تعبیر خواب بوسه دوست داشتن است و …..

تعبیر خواب ببر : تعبیر خواب جنگ کردن با ببر ، چیرگی بر دشمن است و …

تعبیر خواب بستنی : تعبیر خواب بستنی موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب بیلیارد : انجام کارهای خطرناک است و….

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پیاز : تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه حالت است

تعبیر خواب پسته : تعبیر خواب دیدن درخت پسته داشتن تمکن مالی است و …..

تعبیر خواب پرتقال : تعبیر خواب پرتقال اوقات شیرین و کامروا شدن است ولی باید توجه داشت که …..

تعبیر خواب پرنده : تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است ….

تعبیر خواب پلنگ : تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است که ……

تعبیر خواب پروانه : تعبیر خواب پروانه مردی ضعیف و نادان …..

تعبیر خواب پول : تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه ….

 

تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب تخم مرغ : تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح شما را گاز بگیرد این است که …..

تعبیر خواب تهمت : پاکی و شرف است و …

تعبیر خواب تونل : سختی های زندگی است و …

تعبیر خواب حرف ث

تعبیر خواب ثروتمند شدن : تعبیر خواب ثروتمند شدن همراه با خدمه و حشم نعمت در دنیا  و تباهی ……

تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب جن : تعبیر خواب دیدن جن پنج چیز است 1-…..

تعبیر خواب جغد : تعبیر خواب جغد ، دشمن مکار است و ….

تعبیر خواب جرقه : امید و روشنی است و …

تعبیر خواب جیپ : سرسختی و مقاومت است و ….

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب چاقو : تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است ولی در کل …..

تعبیر خواب چادر : تعبیر خواب چادر سه چیز است و ….

تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حلوا : تعبیر خواب حلوا سه چیز است …..

تعبیر خواب حمام : تعبیر خواب رفتن به گرمابه و حمام غم و رنج است ولی …..

تعبیر خواب حاملگی : تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت ….

 

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خودکشی : تعبیر خواب خودکشی کردن این است که بدبختی سوار بر زندگی …….

تعبیر خواب خیار : تعبیر خواب خیار سه چیز است ……

تعبیر خواب خرما : تعبیر خواب خرما مال حلال است ولی …..

تعبیر خواب خرس : تعبیر خواب خرس سفید دشمنی است که دشمنی او کوتاه مدت است …..

تعبیر خواب خانه : تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی است و …..

تعبیر خواب خروس : تعبیر خواب خروس غلبه بر کسی است که اصل و نسبش …..

تعبیر خواب خرگوش : تعبیر خواب خرگوش بد است و ….

تعبیر خواب خفاش : تعبیر خواب خفاش بسیار شوم است و بد تر از دیدن …..

تعبیر خواب حرف د ذ

تعبیر خواب دریا : معبران دریا را به افرادی ذی نفوذ و قوی تشبیه کرده اند. این فرد می تواند فردی بسیار قوی ….

تعبیر خواب دندان : دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند

تعبیر خواب دعوا : از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید و …..

تعبیر خواب دزد : تعبیر خواب دزد بر چند وجه است ……..

تعبیر خواب ذرت : تعبیر خواب پوست گرفتن ذرت تفریح و موفقیت روز افزون است ولی …..

تعبیر خواب ذبح : تعبیر خواب دیدن قربانی 4 دلیل دارد ….

تعبیر خواب درخت : تعبیر خواب برگ درخت بر روی درخت اخلاق بیننده ….

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب روسری : تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر 4 چیز است …..

تعبیر خواب روباه : تعبیر خواب روباه دشمنی است که اظهار دوستی می کند و ….

تعبیر خواب روستاایمن شدن از فتنه و بلا است و ….

تعبیر خواب روغن : مال و نعمت و میراث است و ….

تعبیر خواب حرف ز ژ

تعبیر خواب زلزله : رنج و سختی عظیم است بر مردم …..

تعبیر خواب زایمان : تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست …….

تعبیر خواب زندان : تعبیر خواب زندانبان  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست ولی اگر ….

تعبیر خواب زیتون : تعبیر خواب زیتون غم و فکر است

تعبیر خواب زعفران : تعبیر خواب انجیر و زعفران خوبی است و ….

تعبیر خواب زردآلو : تعبیر خواب دیدن زردآلو ، بیماری یا غم است و ….

تعبیر خواب زنبور : مرد پست و فرومایه است و ….

تعبیر خواب زمستان : عروسی همراه با مشکلات است و …

تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب سگ :سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند و سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است و …..

تعبیر خواب سوسک : کشتن سوسک رفع زحمت است و …..

تعبیر خواب سیل : دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است…..

تعبیر خواب سیب : دیدن سیب در خواب بر هشت وجه می باشد 1- ……..

تعبیر خواب سفر : سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری ……

تعبیر خواب ساعت : تعبیر خواب ساعت دوستی راستگو است که دروغ نمی گوید ولی ….

 

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شیر جنگل : اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است ……

تعبیر خواب شیرینی : دلیل شادی و روزی حلال باشد…….

تعبیر خواب شلوار : تعبیر خواب شلوار سه چیز می تواند باشد ….

تعبیر خواب شتر : تعبیر خواب شتر ده چیز است پادشاه ایرانی-مردی ……

تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب صورت : تعبیر خواب دین صورت زیبا ، شرافت است ولی ….

تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب ضریح : تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است …

تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب طلا : تعبیر خواب طلا برای مردان غرامت و غم و اندوه است و برای زنان …..

تعبیر خواب طلاق : تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی ……

تعبیر خواب طوفان : تعبیر خواب طوفان و گردباد حادثه است که اندازه ان به اندازه طوفان مرتبط است

تعبیر خواب طوطی : تعبیر خواب طوطی سه چیز است

تعبیر خواب طاووس : تعبیر خواب طاووس دو چیز است و ….

 

تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب ظرف : تعبیر خواب خرید و فروش ظروف سعادتمندی ……

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عقرب : تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است و …..

تعبیر خواب عسل : تعبیر خواب عسل سه چیز می تواند باشد …….

تعبیر خواب عنکبوت : تعبیر خواب عنکبوت مردی ضعیف و گمراه …..

تعبیر خواب عروسی : تعبیر خواب عروسی با چنگ و نای ………

تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب غذا خوردن : تعبیر خواب غذای بد رنگ و متعفن بیماری است ولی خوردن غذای خوشمزه …..

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب فندق : تعبیر دیدن مغز  فندق در خواب دلیل مال است و …….

تعبیر خواب فالوده : تعبیر دیدن فالوده بر چهاروجه است…….

تعبیر خواب فیل : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب فرش : تعبیر خواب فرش اگر بزرگ و نو باشد به صورت زیر …..

تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب قورباغه : تعبیر خواب قورباغه از دید محمد بن سیرین شب زنده داری و زهد است و …

تعبیر خواب قبر : تعبیر خواب قبرستان سه چیز است

تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کفش : تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند…….

تعبیر خواب کله پاچه : تعبیر خواب خوردن کله پاچه  گوسفند سودی است که جنبه مالی دارد ولی ….

تعبیر خواب کرم : تعبیر خواب خوردن میوه کرم زده پولی است که به …..

تعبیر خواب کلاغ : تعبیر خواب کلاغ داشتن،هم صحبتی با مردی بی بند و ……

تعبیر خواب کبوتر : تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است و …..

تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گربه : بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا …..

تعبیر خواب گل : تعبیر دیدن گل در خواب می تواند شش چیز باشد ……

تعبیر خواب گرگ : تعبیر خواب گرگ دشمن است و ……

تعبیر خواب گیلاس : تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است ولی ….

تعبیر خواب گوجه فرنگی : تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی غم و اندوه است ولی ……

تعبیر خواب گاو : تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند ولی خوردن …..

تعبیر خواب گوشواره : تعبیر خواب گوشواره چهار چیز است

تعبیر خواب گردو : تعبیر خواب گردو با پوست ، مالی است حرام که از حرام بودنش اطلاع دارید

تعبیر خواب گوشت : تعبیر خواب گوشت 4 چیز است ….

تعبیر خواب گریه کردن : تعبیر خواب کسی که گریه کند سپس بخندد این است که

تعبیر خواب حرف ل

تعبیر خواب لاک پشت : تعبیر خواب لاک پشت سه چیز است

تعبیر خواب لباس : تعبیر خواب لباس هفت چیز است

تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب مار :در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی …..

تعبیر خواب مرده : دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است…..

تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب را به دزد تعبیر می کنند که این دزد مسلماً دزدی آشناست ….

تعبیر خواب مدفوع : دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است …..

تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

تعبیر خواب ماهی گیری : تعبیر خواب ماهی گیری و صید ماهی سعادت و کامیابی است و  …..

تعبیر خواب مارمولک : تعبیر کشتن مارمولک در خواب نشانه این است که شهرت و ثروت ……

تعبیر خواب مردن : اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که ……

تعبیر خواب میوه : تعبیر خوردن انواع میوه در وقتش جمع کردن مال است ولی …….

تعبیر خواب موز : تعبیر خواب خوردن موز شیرین منفعت است ولی …..

تعبیر خواب معشوق : تعبیر خواب عشق حرص و طمع است ولی ….

تعبیر خواب میمون : تعبیر خواب میمون دشمنی فریبکار و ملعون است و …

تعبیر خواب مرغ : تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد

تعبیر خواب مو : تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب نان : تعبیر خواب نان چهار چیز است : عیش خوش – مال حلال و …..

تعبیر خواب نمک : تعبیر خواب نمک پول سفید است(سکه نقره) به شرطی که …..

تعبیر خواب نماز : تعبیر خواب نماز بر 7 چیز دلالت می کند

تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب وضو گرفتن : اگر بیند وضو می گرفت و کسی به وضو گرفتن ……

تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب هندوانه : تعبیر خواب هندوانه بسیار خوب است به خصوص اگر …..

تعبیر خواب هواپیما : هواپیما در خواب غم و ناراحتی است و …….

تعبیر خواب هویج : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب هلو : تعبیر خواب هلو اگر رسیده و صورتی باشد بسیار خوب است

تعبیر خواب هدیه گرفتن : تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت لطیف، خیر و نیکی و …

تعبیر خواب حرف ی

تعبیر خواب یخ : تعبیر خواب یخ در خواب غم و غصه  و ……

تاکنون 18 نظر ثبت شده است.

 1. , it is a far more esthetically pleasing piece of prose than many others which aspire to the same.And tersesi, your insults are behind the times: such accusation is no longer considered derogatory. However, I invite you to go to a recitation of the Sagas and make the same obnvreatios.Bring friends. A lot of them.

 2. اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
  لازم به ذکر است این وب سایت برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .

 3. تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه ی‌ خواب ها تعبیر ندارند.

 4. قرآن کریم می فرماید : عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.

 5. زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت:
  در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.

 6. همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند.

 7. خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و … نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

 8. ساعت 6-10 شب :
  رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

 9. ساعت 10 شب تا 2 صبح:
  در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود

 10. ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
  در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

 11. ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
  از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

 12. ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم
  از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

 13. ساعت 6 صبح
  در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

 14. ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

 15. دول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

  در روایت ازسلمان فارسی (ره):

  روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

  روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

  روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

  روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

  در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

  در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

  در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

 16. خواب خوب و بد در ماه های قمری:

  ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

  ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

  جمادی الاول خریدو فروش نکند.

  جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

  ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

  ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

  رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

  شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

  ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

  ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

 17. در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

 18. خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.