خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “پرنده” در قفس
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:14

همه چیز درباره تعبیر خواب “پرنده” در قفس

تعبیر خواب پرنده | تعبیرخواب پرنده | tabire khab

تعبیر خواب پرنده,تعبیر خواب پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب پرنده سیاه بزرگ,تعبیر خواب پرنده یاکریم,تعبیر خواب پرنده بزرگ,تعبیر خواب پرنده مینا,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده زیبا در قفس,تعبیر خواب پرندگان زیبا,تعبیر خواب پرنده زیبا,تعبیر خواب گرفتن پرنده زیبا,تعبیر خواب دیدن پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده سفید زیبا,تعبیر خواب پرنده های زیبا,تعبیر پرنده زیبا در خواب,تعبیر خواب پرنده ی زیبا,تعبیر خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرندگان در قفس,تعبیر خواب دیدن پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده سفید در قفس,تعبیر خواب پرنده از قفس پریدن,تعبیر خواب پرنده تو قفس,تعبیر خواب پرنده و قفس,تعبیر خواب پرنده مرده در قفس,تعبیر خواب زنده شدن پرنده مرده,تعبیر خواب پرندگان مرده,تعبیر خواب پرنده مردن,تعبیر خواب پرنده ی مرده,تعبیر خواب پرنده های مرده,تعبیر خواب مردن پرنده,تعبیر خواب مردن پرندگان,تعبیر خواب گرفتن پرنده از مرده,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر دیدن پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده سفید سخنگو,تعبیر خواب طوطی سبز سخنگو,تعبیر پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده بزرگ و سیاه,تعبیر خواب پرنده یاکریم ابن سیرین,تعبیر خواب پرنده یاکریم,تعبیر خواب پرنده بزرگ سفید,تعبیر خواب پرنده بزرگ سیاه,تعبیر خواب پرنده بزرگ رنگی,تعبیر خواب پرنده بزرگ,تعبیر خواب پرندگان بزرگ,تعبیر خواب پرنده های بزرگ,تعبیر خواب پرنده خیلی بزرگ,تعبیر پرنده بزرگ در خواب,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرندگان رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده رنگی,تعبیر خواب پرنده رنگی,تعبیر خواب پرنده های رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده های رنگی,تعبیر خواب پرنده ی رنگی,تعبیر خواب گرفتن پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب دیدن پرنده رنگارنگ

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده

خواب پرنده یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرنده در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرنده می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرنده را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرنده چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرنده از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است

تعبیر خواب پرنده از دست بپرد رفتن مال است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده زیبا

تعبیر خواب پرنده از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پرنده مراد است مگر پرندگان مکروه مانند کلاغ و جغد و …

تعبیر خواب پرنده حلال گوشت از حرام گوشت بهتر است و همچنین زنده و زیبا بهتر از مرده و زشت است.

تعبیر خواب داشتن پرنده رسیدن به مراد است به خصوص اگر زیبا و خوش صدا باشد

تعبیر خواب در پرنده فروشی بودن بدون تصاحب پرنده از دست رفتن فرصت است

تعبیر خواب کبوتر عشق و صلح و دوستی است

تعبیر خواب کبوتر ماده زنی صالح و پاکدامن است

تعبیر خواب داشتن کبوتر ماده گرفتن زن خوب است

تعبیر دیدن پرنده با جوجه هایش صاحب فرزند شدن است

تعبیر خواب داشتن پرنده ای که می پرد و شما دنبالش می روید عاشق شدن یا به سفر رفتن است

تعبیر خواب کشتن پرنده خوب نیست

تعبیر خواب پریدن و دور شدن جغد و کرکس رفع بلایی از سر شماست

تعبیر خواب گنجشک دوست مزاحم و وراج است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب پرنده از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پرنده ، ملاقاتی خوشایند است

تعبیر خواب پرنده در حال پرواز ، خبرهای خوش است

تعبیر خواب بدام انداختن پرنده ، غم و غصه است

تعبیر خواب تخم پرندگان ، ارث است

تعبیر خواب پرندگان در قفس ، خبر رسیدن از سوی فرزندان

تعبیر خواب پرنده نشسته ، سوگ است

تعبیر خواب پرنده در دست داشتن ، شانس بزرگ است

تعبیر خواب دانه دادن به پرندگان ، داشتن یک همراه شادمان است

تعبیر خواب پرندگان آبی –دریایی ، غم است

تعبیر خواب پرندگان گذرا ، آرزوهایی که بر آورده خواهند شد

تعبیر خواب پرنده کاکلی ، پیشرفت سریع السیر و عشق متقابل است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده مرده

تعبیر خواب پرنده از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پرندگان موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب دیدن پرنده ای که روی تخم خود نشسته است رسیدن به اهداف است

تعبیر خواب پرنده از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پرنده های زیبا با بالهای زیبا خوشبختی است

تعبیر خواب دیدن پرندگان زیبا توسط خانم،همسری دلخواه است

تعبیر خواب دیدن پرنده کلک و پر ریخته، رفتار ظالمانه اغنیا با فقرا است

تعبیر خواب پرنده زخمی تاسف خوردن برای فرزند گمراه خود است

تعبیر خواب پرواز پرندگان خوشبختی و پایان رنج است

تعبیر گرفتن پرندگان در خواب رسیدن به خواسته هاست

تعبیر خواب کشاورزی که پرنده را با تفنگ شکار کند محصول کم است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده سخنگو

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده سیاه بزرگ

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود….
اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود. 

تعبیر خواب پریدن پرنده از دست مانند تعبیر خواب سگ چیزی ازشما برباید، ضرر مالی است

تعبیر خواب پرنده | پرنده در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 80 نظر ثبت شده است.

 1. اگر خواب ببینی درصحرا پرنده ای سفید وزیبا با تخم های فروان .درکنارش لانه ی مار و ان مارسیاه و بزرگ مردی رانیش می زند و درهمان لحظه ک حواست نیست ماری سبز رنگ دور دستت می پیچد و چندین بار دستت رانیش میزند و توسعی در جداکردن ان ازخود داری ولی بازهم نیش میزند ودراخر می توانی ان را از کوه به پایین بیندازی تعبیرش چیست؟

  • سلام .مار دشمن محسوب میشه .هر چه رنگش رو به تیرگی و سیاهی برود قوی تر هستش اما شما رنگ سبز داشته که نگران نباشید.مار اگر خونه‌گی باشه نشان از دشمنی آشنا اما اگر بیرون و صحرا باشه دشمنی غریبه است .خدا روشکر که شما اونو پرت کردید .مثل اینکه یکی پاپیچ شما میشه اما در نهایت پیروزی با شماست .
   اما همسایگی پرنده زیبا و مار سیاه نشان از زندگی خوب و بد مردم در کنار همدیگه هستش .گلم .امیدوارم موفق باشید .التماس دعا

   • سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟

   • سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟
    و این خواب رو هم در عصر ببینم چی ؟

  • سلام .مار دشمن محسوب میشه .هر چه رنگش رو به تیرگی و سیاهی برود قوی تر هستش اما شما رنگ سبز داشته که نگران نباشید.مار اگر خونه‌گی باشه نشان از دشمنی آشنا اما اگر بیرون و صحرا باشه دشمنی غریبه است .خدا روشکر که شما اونو پرت کردید .مثل اینکه یکی پاپیچ شما میشه اما در نهایت پیروزی با شماست .
   اما همسایگی پرنده زیبا و مار سیاه نشان از زندگی خوب و بد مردم در کنار همدیگه هستش .گلم .امیدوارم موفق باشید .التماس دعا

 2. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

 3. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است

 4. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.

 5. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید

 6. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است

 7. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 8. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود…. 
  اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

 9. چرا همه جا یکیه؟
  یعنی همه از هم کپی کردن؟؟؟؟؟

 10. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 11. اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

 12. تعبیر خواب آواز پرنده از دید کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب شما آواز می خوانید ، ناکامی و تنهایی است

  تعبیر خواب دیگران آواز می خوانند ، شادی نا خواسته است

  تعبیر خواب یک آواز خوان ، حسادت در عشق است

 13. تعبیر خواب آواز از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب ترانه ، شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد

  تعبیر خواب آواز خواندن ، شادمانی است

  تعبیر خواب شنیدن آواز ، عروسی است

  تعبیر خواب آوای پرنده ، جشن و سرور در محیطی سر باز و عشق خالصانه است

  تعبیر خواب همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند ، شادمانی و بی غمی است

  تعبیر خواب شعر خوانی ، مشکلات است

 14. کارل‌ یونگ‌ معتقد است‌ که‌ مشاهده‌ پرندگان‌ درخواب‌ نشانه‌ افکار و تفکرات‌ شخص‌ است‌، در حالی‌که‌ دیدن‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز سمبل‌ جابجایی‌،حرکت‌ و تحول‌ در گرایشات‌ و تمایلات‌ و تفکرات‌شخص‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.

 15. کلا پرندگان‌ در ارتباطبا آزادی‌، رهایی‌ و بی‌خیالی‌ هستند. در کتابهای‌قدیمی‌ تعبیر خواب‌، پرندگان‌ سمبلی‌ بسیار خوش‌یمن‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند و نشانه‌ خوش‌ شانسی‌هستند (به‌ استثناء مشاهده‌ پرندگان‌ سیاه‌ در خواب‌که‌ کاملا تعبیری‌ منفی‌ و ناخوشایند دارند).

 16. کبوتر وعقاب‌ در خواب‌ سمبلهایی‌ روحی‌ و روانی‌ محسوب‌می‌شوند. تعبیر خواب‌ شما بستگی‌ به‌ جزییات‌ آن‌دارد، ولی‌ در مجموع‌ اگر در خواب‌تان‌ پرندگان‌آزادانه‌ در پرواز بودند، می‌توان‌ آنها را به‌ عنوان‌سمبلهای‌ آزادی‌ و رهایی‌ روحی‌، روانی‌ و یا جسمانی‌شخص‌ تلقی‌ کرد.

 17. حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن مرغ ابی در خواب بر چهار وجه است : 1. مال 2. بزرگی 3. ریاست 4. فرمانروایی .

 18. جابر مغربی می گوید : دیدن خروس در خواب بهتر از سایر پرندگان است . اگر ببیند پرندگان ابی دارد مال به دست می اورد و کامیاب می گردد . اگر ببیند پرنده ابی گرفت به بزرگی و مقام می رسد و تعبیر دیدن پر و استخوان ان نیز همین است . اگر ببیند پرنده ابی دارد صاحب فرزند می شود .

 19. اگر ببیند تعداد زیادی پرنده در جایی فریاد کردند در انجا مصیبتی روی می دهد و اگر ببیند تخم پرنده دارد فرزنددار می شود .

 20. ممنون خوب بود

 21. واقغا استه؟

 22. سلام. اگر گنجشکی رو با تفنگ شکاری زخمی کنیم و بعد اونو تو دستامون بگیریم و تیر رو از بدنش در بیاریم و اون گنجشک بمیره تعبیرش چی میشه؟؟؟

 23. خواب دیدم که پرنده سیاهی دارم ک انگار ازش غافل شدم و ی حیوون دگ انگاری بهش حمله کرده.دیدم ک دگ هیچ پری نداشت و فقط ریز پرزای سفید بود رو بدنش چشماشم کور شده بود و ضعیف بود بعد پرید منم دنبالش رفتم ک مراقبش باشم.تعبیری داره؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

 24. خواب دیدم که پرنده سیاهی دارم ک انگار ازش غافل شدم و ی حیوون دگ انگاری بهش حمله کرده.دیدم ک دگ هیچ پری نداشت و فقط ریز پرزای سفید بود رو بدنش چشماشم کور شده بود و ضعیف بود بعد پرید منم دنبالش رفتم ک مراقبش باشم.تعبیری داره؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

 25. سلام من خواب دیدم غذا دستم بود بعد یک دسته از پرنده های مرغ مینا اومدن وقتی اومدن اون قدر مشغول خوردن غذا بود حتی حضور منو احساس نکردن بعد من چنتا شونو با یه دستم گرفتم بقیه شون فرار کردن بعد اونایی که داشتم خواستم ببرم خونه بعد یهو وسط راه دلم سوخت گفتم اینم به عشق امام زمان(عج)بعد همشونو ول کردم تو هوا پراشون ریخت پودر شدن بعد از خواب بیدار شدم.
  اینم بگم من عاشق امام زمانم

  • سلام .آقا بهروز عزیز .این که شما عاشق امام زمان عج‌الله هستی خیلی خوبه و سعادت بزرگیه.اما تعبیر خواب شما نشون میده یه جای این عشق میلنگه.منظورم اینه یه جا این عشق اشکال داره.بگرد‌و پیداش کن و عشقت رو خالص کن.امید که مورد لطف خداوند کریم و آقامون همه قرار بگیریم التماس دعا.

 26. خواب دیدم یه پرنده کوچیک و خوشگل رو با دستم از هوا گرفتمش دلم نیومد نگهش دارم بعدش هم سریع پرش دادم که بره
  تعبیر خاصی داره ؟؟

 27. خواب دیدم چند تا پرنده روی سرم نشستن و به سرم نوک میزنن. تعبیرش چیه؟

 28. خواب دیدم چندتا پرنده روی سرم نشستن و به سرم نوک میزنند. تعبیرش چیست؟

 29. خواب دیدم دوجوب اب یکش اب کم وصاف دیگری گل الو خاستم دست صورتم بشویم نشددوبرنده گرفتم که سرشان بریدم

 30. سلام.لطفا خوابم روتعبیرکنید
  خواب دیدم یه پرنده سفیده باکاکل طلایی خیلی قشنگ گرفتم. ممنون

 31. من خواب دیدم همان حالتی ک رو تختم دراز بودم پرنده ای وارد اتاقم شد و پرواز کرد و اومد سمت راست من نشست و من خواستم ک پروازش بدم نرفت.تاریک بود و شکل و رنگ اونو ندیدم اما بالهای بلندی داشت
  حتی بعد از خواب هم هنوز حسش میکردم توسط دستام انگار ک واقعی بود
  میشه تعبیرش رو بگید؟؟

 32. من خواب دیدم همان حالتی ک رو تختم دراز بودم پرنده ای وارد اتاقم شد و پرواز کرد و اومد سمت راست من نشست و من خواستم ک پروازش بدم نرفت.تاریک بود و شکل و رنگ اونو ندیدم اما بالهای بلندی داشت
  حتی بعد از خواب هم هنوز حسش میکردم توسط دستام انگار ک واقعی بود
  میشه تعبیرش رو بگید؟؟

 33. ببخشید میتونبد خواب منو تعبیر کنید من خواب دیدم یک یا کریم پر میزند وروی سر من مینشیند الان من بار دار هم هستم میتونه یا کریم اولاد باشه ولی آیه به جنسیت اولاد ربط،داره

 34. خواب دیدم یک پرنده زیبا شبیه کرکس استبسیا رنگارنگ وزیبا ولی یک بار میبینم پرنده دارای دم است

 35. خواب دیدم یک پرنده زیبا شبیه کرکس استبسیا رنگارنگ وزیبا ولی یک بار میبینم پرنده دارای دم است

 36. ما پرنده مینایی در منزل دارین خواب دیدم این پرنده تبدیل به ماهی شده و مرده است.

 37. دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی است

 38. اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

 39. اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است .

 40. دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

 41. دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

 42. گرفتن پرندگان در خواب ، نشانه رسیدن به خواسته هاست .

 43. اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است

 44. من خواب دیدم مرغ عشقی گرفتم و خیلی ازش مراقبت می کردم ولی رفت و در چاه افتاد میشه تعبیرش کنید

 45. در خواب دیدم پرنئه ای با بالهای رنگی که خیلی هم وحشی بود به دنبالم امد و گردنم را نوک میزد ولی من دردی حس نمی کردم میشود تعبیرش را بگویید

 46. خواب دیدم که دوتا مرغ عشق بسیار زیبا را گرفتم و رو به قبله سر انها را کندم وانها را سیخ زدم برای کباب کردن .در خواب فکر میکردم برای بگه دار شدنمون گفتن گوشت این پرنده را باید بخوری

 47. من خواب دیدم دیواربین ماوهمسایمون کوتاه شده واوناسه تاپرنده ی خوشگل وخوش اواز دارندکه همش میان توایون ما

 48. سلام من تو خوابم دیدم پرنده هایی سیاه اومدن تو خونمون اما من اونا رو از خونمون بیرون کردم.من این خواب رو بعد از ظهر دیدم.

 49. خواب پرندگان رنگارنگی را دیدم که بالای سرم پرواز می کردند یکی از آنها روی شانه ام نشست مرا بوسید و پرواز کرد

 50. در خوا ب دیدم که گوشت یک پرنده که خیلی بزرگ بود و فکر میکنم گوشت مرغ بود خرد می کردم تعبیرش چیست ؟

 51. من در خواب پرندگانی زیبا که تاکنون ندیده بودم را در منزلم نگهداری می کردم که خیلی زیبا بودندو با ما زندگی می کردند

 52. دیدن مار مور و عقرب و سوسک در خواب نشان از گرفتار شدن روح به صفات رذیله دارد و باید استغفار زیاد کرد. دیدن پرنگان زیاد نظیر گنجشک زیاد خوب نیست و تعبیر دوستمون که گفته بود مصیبت نزدیک تر است

 53. من خاب دیدم پرنده زیبایی داشتم ک از دستم پرید کمی اونطرف تر ولی چون میترسم نمیتونستم بگیرمش.بعد یه دفه برگشت سمت خودم ولی اون پرنده نبود کبوتر بود بعد کبوتر ترسید پرید با هر بار پریدن میخورد تو سقف میوفتاد انقد ادامه داد تا بیهوش افتاد.تعبیرش چیه

 54. خواب دید یه پرنده زنده طلا یی اومده خونمو خواهش تعبیرش چی

 55. سلام
  من درخواب دیدم که جغدی سفید آمدوبرشانه دست راستم نشست تعبیرش چیه

 56. خواب دیدم یه جغدسفیدپروازکنان اومد توشانه دست راستم نشست تعبیرش چیه

 57. سلام.خواب دیدم یه چندتا پرنده که کبوتر بودن داشتم.میخواستم باهاشون کاردستی درست کنم فک کنم.یکیشان پر و ایناش ریخته بود.اومد پرواز کرد فرار کنه بابام گرفت آوردش.بعد دقیق یادم نیس فک کنم پدرم سر پرنده رو برید و اون خونی که داشت غلیظ بود که من فکر میکردم چیزیه مثل سس قرمز.تعبیر این چی میشه به نظرتون؟

 58. سلام من خواب دیدم پرنده سخنگوداره صحبت میکنه ومن تماشا میکنم پرنده موقع حرف زدن زیبا بود.ناگهان بعدازدیدن من خواهرم ترسیدوفرارکرد.من گرفتمش پرنده دستای من زخمی کرد.بعدکه خواستم توسبدجابدم چون اون موقع متوجه شدم پرنده امانت دوستم بوده .پرنده دوباره ازدستم میخواست فرارکنه که من ضربه به اون زدم پرنده زخمی شده بود وداشت میمرد. پرنده بعدازفرارتغیرکرده بودیعنی زشت شده بود

 59. خواب دیدم زیر ی درخت خواب بودم ی دسته بزرک پرنده و پرستو سفید اومدن تو پرنده ها لک لک هم بود یهو نگاهم افتاد بینشون ی خروس خیلی بزرگ ولک لک های بزرگ بود تا اونا پرواز کردن همه پرنده ها هم پرواز کردن و رفتنن

 60. خواب دیدم زیر ی درخت خواب بودم ی دسته بزرک پرنده و پرستو سفید اومدن تو پرنده ها لک لک هم بود یهو نگاهم افتاد بینشون ی خروس خیلی بزرگ ولک لک های بزرگ بود تا اونا پرواز کردن همه پرنده ها هم پرواز کردن و رفتنن

 61. خواب دیدم یک طوطی زیر برف ها یخ زده بود اما یک بچه داشت _ بچه رو گرفتم و با خودم آوردم تا از اون نگه داری کنم _ داشتم براش خونه میساختم که یکهو دیدم توی دستم نیست! ! !
  یعنی چی؟؟؟
  چیه تعبییرش؟؟؟

 62. سلام من در خواب دیدم ٢یاکریم تو اتاق بودن من خیلی از پرنده ها میترسم با همسرم بودم وترسیده بودم وبعد بکی از یاکریما اومد به سمت من ویه عالمه بالبال زد به من نوکم زد ودباره اونا رفتن بعدش دباره ٢تا یاکریم دیگه اومد دوباره یکیشون بامن حمله کرد منم اعصابم خورد شد کشتمش تعبیرش چیه

 63. خواب دیدم یه پرنده سیاه که پرهاش یه عالمه خط وخال داشت و از همه کبوترا زیبا تر و گرونتر بود خریدم از دستم پرید دنبالش رفتم بالاخره با زور گرفتمش انقدر تو دستم تکون خورد از هوش رفت یه دفعه دستمو که باز کردم دیدم رنگش عوض شده ابی قهوه ای شده بود بهش غذای گوشتی دادم خورد

 64. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواب دیدم با فرزندم در ماشی دارم رانندگی میکنم به بلوار سر سبزی رسیدم سرعتم را کم کردم دستم را بیرون بردم آقایی با پرنده ای بازی میکرد پرنده کوچک و تماما سبز بود حتی منقارش هم باریک و بلند وهم سبز بود انگشتان من را گرفت به اصطلاح خودش را آویزان دستم کرد در ابتدا متوجه نشدم پرنده است ترسیدم و دستم را محکم بالا و پایین می بردم و فریادزدم بعد به مرور سرعتم را کم کردم ومتوجه شدم پرنده است دیدم بی آزاره فقط بامنقارش انگشت کوچک من را محکم چسبیده به فرزندم هم که نگران بود گفتم نه مادر نترس پرنده است بی آزاره و از خواب بیدار شدم رنگ تماما سبز پرنده برایم جای سوال دارد و البته همه ی خواب ممنون و سپاس فراوان

 65. خواب دیدم که 2تا پرنده غریبه واردقفس پرنده من شده و جوجه چندروزه رو کشتن و تو لانه خودشون بردن یکی ازاون دوپرنده غریبه خیلی بزرگتر از بقیه بود تعبیرش چیه

 66. سلام اگر در خواب ببینی که یک قنارخاکستری در قفس مرده باشد تعبیر ان چیست؟

 67. سلام من تو خواب میدیم یه پرنده مشکی تو دسته یکی از آشناهاس که به من میگه از پرنده های خانه کعبه است منم اون پرنده رو ازته دل میبوسم و چشمامو میبندم و از خدا حاجتمو میخوام ، میشه تعبیرشو بفرمایین چی میشه ؟؟؟؟؟ ممنونم

 68. سلام تروخدا تعبیر خوابه من هرچه سریعتر بگین چی میشه

 69. سلام اگرببینی چندپرنده سیاه داری که به آنها غذا میدهی تعبیرش چست ؟

 70. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یک جغد سفید بزرگ وارد خانه ام شد و کف دستم یک تخم بزرگ داشت بعد رفت وقتی به تخم جغد نگاه کردم چهار زرده بود
  خیلی ممنون میشم حوابمو بدین

 71. سلام.مادرم خواب دید که دو بلدرچین زیبا در مطبخ خانه پدری اش زندانی هستند و صدایی به او می گویید اگر این دو پرنده را که توسط فلان کس زندانی شده آزاد کنی،گره کارت باز می شود.و مطبخ نیز کفش خاکی ست در صورتی که تا زمانی که بود،مطبخ سالم بود.البته آ ن خانه الان تخریب شده.تعبیر این خواب چیه؟

 72. سلام من خواب دیدم دارم با ماشینم دو نفر رو میرسونم بعد که داشتم برمیگشتم دیدم یه مرغ مینا داره پرواز میکنه تو هوا گرفتمش انداختمش تو قفس (در ضمن من تو خونه یک مرغ مینای نر دارم)بعد اونی ک گرفتم چن تا پرهاش بنفش رنگ بود انداختمش تو قفس پیش مینای خودم.بعد جفت گیری کردن باهم.تعبیرش چیه؟

 73. سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ