خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب انجیر
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:33

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر | تعبیرخواب انجیر | tabire khab

تعبیر خواب انجیر,تعبیر خواب انجیر چیدن,تعبیر خواب انجیر خوردن,تعبیر خواب انجیر زرد,تعبیر خواب انجیر تازه,تعبیر خواب انجیر خشک خوردن,تعبیر خواب انجیر,تعبیر خواب انجیرخشک,تعبیر خواب انجیر شیرین,تعبیر خواب انجیر بزرگ,تعبیر خواب انجیر چیدن از درخت,تعبیر خواب انجیر چیدن,تعبیر خواب چیدن انجیر سیاه,تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر,تعبیر خواب چیدن میوه انجیر,تعبیر انجیر چیدن در خواب,تعبیر خواب انجیر خوردن,تعبیر خواب خوردن انجیر خشک,تعبیر خواب خوردن انجیر تازه,تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت,تعبیر انجیر خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن انجیر رسیده,تعبیر خواب خوردن انجیر زرد,تعبیر خواب خوردن انجیر ابن سیرین,تعبیر خواب انجیر زرد خوردن,تعبیر خواب انجیر زرد,تعبیر انجیر زرد در خواب,تعبیر خواب انجیر تازه,تعبیر خوردن انجیر خشک در خواب,تعبیر خواب انجیر خشک,تعبیر خواب انجیر و انگور,تعبیر خواب خوردن انجیر شیرین

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر , انجیر در خواب دیدن

انجیر از میوه های بسیار مفید است. خواب انجیر هم از خواب های بسایر خاص است.اگر شما هم انجیر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انجیر می گردید در این مطلب می توانید بهترین مطالب را در مورد تعبیرخواب انجیر را اینجا مطالعه نمایید

تعبیر خواب انجیر از دید ابن سیرین

تعبیر خواب انجیر در وقت و بی وقت خوب نیست

تعبیر خواب جمع کردن انجیر یا هدیه گرفتن انجیر خوب نیست و غم و اندوه تعبیر می شود یا پشیمانی از کار می تواند باشد

تعبیر خواب انجیر از دید لیلا برایت

تعبیر خواب انجیر این است که روابطتان با دیگران خوب است

تعبیر خواب برگ انجیر نشانه ایمان است

تعبیر خواب چیدن انجیر تلاش برای رسیدن به هدف است

تعبیر خواب انجیر از دید ابراهیم کرمانی

انجیر زرد در خواب دیدن تعبیرش بیماری است

انجیر زرد در خواب دیدن غم اندوه است

انجیر زرد در خواب دیدن به وقت خودش اگر شیرین باشد ضرری ندارد

تعبیر خواب انجیر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب انجیر طبق نفایس الفنون خوب است و حکایت از روزی حلال دارد

تعبیر خواب برگ انجیر اندیشه و فکر است

تعبیر خواب انجیر طبق نظر محمد بن سیرین خوب نیست و ضرر و غم تعبیر می شود

تعبیر خواب انجیر طبق نظر برخی معبران بیماری است بخصوص اینکه زرد و له شده باشد

تعبیر خواب انجیر طبق نظر من خوب است چرا که انجیر تقدیس شده است همیشه به نیکی نام برده شده از این میوه

انجیر سیاه نشانه غم و غصه است

تعبیر خواب انجیر از دید اچ میلر

تعبیر خواب دیدن درخت انجیر توسط دختر این است که با آدم مهمی ازدواج می کند

تعبیر خواب خوردن انجیر در غیر وقت ان بیماری است

تعبیر خواب انجیر از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب انجیر در فصل آن ، لذت و احترام است

تعبیر خواب انجیر در خارج از فصل آن ، غم و اندوه است

تعبیر خواب خوردن انجیر ، ثروتتان را به باد خواهید داد .

تعبیر خواب انجیر خشک ، پولتان را از دست می دهید.

تعبیر خواب انجیر | انجیر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 30 نظر ثبت شده است.

 1. در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

 2. ممنون خوب بود

 3. محمدبن سیرین گوید:
  خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

  ابراهیم کرمانی گوید:
  انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

 4. لیلا برایت میگوید:

  دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.

  اچ میلر میگوید:

  اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شوید.

 5. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام

  خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه

  انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .

  انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید.

 6. من خواب دیدم انجیر کال می خورم اطفا تعبیر کنید

 7. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن انجیر زرد، بیماری است و انجیر سیاه، غم و اندوه، ولی اگر در بیداری فصل انجیر باشد و در خواب ببینی که انجیر سبز و شیرین می‌خوری، تعبیرش بد نمی‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است.

 8. ممنونم ااا بدنبود

 9. مادرم در خواب دیده بودند درخت انجیرمان ثمر داده و انجیرها پای درخت ریخته اند. آن ها را در دستانش جمع مى کند ولى وقتی وارد خانه میشود انجیرها را میبیند که به رطب تبدیل شده اند.

  ما در حیاط خانه مان یک درخت انجیر داریم. مادرم پیش از خوابشان در مورد آن صحبت می کردند. آیا میتوان گفت این خواب جزء خواب هاى بی تعبیر است؟

 10. محمدبن سیرین گوید: خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد. ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

 11. درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
  خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
  انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
  انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.

  اچ میلر می‌گوید: اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد.

  لیلا برایت می‌گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

 12. مرسی استفاده کردم

 13. اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد

 14. محمدبن سیرین گوید:
  خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

  ابراهیم کرمانی گوید:
  انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

  لیلا برایت مى‏گوید:
  دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.

  اچ میلر مى‏گوید:
  اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شوید.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام
  خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه
  انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .
  انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید

 15. من خواب دیدم سر سفره افطار انجیر سفید می خوردم که خیلی هم شیرینو با مزه بود الانم به شکم نمی دونم خوبه یا بد :cry::

 16. هرچیزی که تو خواب حس خوبی بهت بده خوبه

 17. در خواب دیدم بر خانه وارد شدم ودر ان خانه انگشتری به دست من کردند

 18. من خواب دیدم رفتم خونه ی همسایمون یدرخت بزرگ پر از انجیر سیاه دارن که رسیده ی رسیدن مطمین نیستم خوردم ولی یادمه ی چن تایی انجیر ازدرخت چیدم ..خیلی نگرانم

 19. من خواب دیدم رفتم خونه ی همسایمون یدرخت بزرگ پر از انجیر سیاه دارن که رسیده ی رسیدن مطمین نیستم خوردم ولی یادمه ی چن تایی انجیر ازدرخت چیدم ..خیلی نگرانم

 20. دوستان عزیز من هر شبی که خواب دیدم که انجیر سیاه میخورم فرداش کلی اعصاب خوردی و غم اندوه به سراغم اومده.باور کنید نشونه غم و اندوه و اعصاب خوردیه

 21. سلام من خواب دیدم تو یه حیاطم رفتم بالای دیوار انار بخورم صاحبخونه گفت نخور مال تو نیست.اومدم پایین یه انجیر سیاه بود که مرد گفت این مال تو هس منم خوردم تعبیرش چیه؟

 22. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند اگه خواب سگ سیاه وحشی هم دیدی به فال نیک بگیر،نیک خواهدبود…نگران نباشین بچه ها،صدقه بذارین؛):*

 23. من دختر مجردی هستم ودر خوابم اسم پسری کف دست راستم نوشته بود واسم خودم کف دست چپم تعبیرش چیست

 24. اگه اینجوریه منم تعبیر کنم .فلانی میگه خوبه فلانی میگه بده
  مثل فال روزانه بعضی از افراد که همینطوریه
  ما که نفهمیدم انجیر خوبه یا بده

 25. خب بلاخره خوبه یابد؟من خواب دیدم انجیر سیاه خشک شده خودم خیلیم خوشمزه بود.

 26. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).
  اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن انجیر زرد، بیماری است و انجیر سیاه، غم و اندوه، ولی اگر در بیداری فصل انجیر باشد و در خواب ببینی که انجیر سبز و شیرین می‌خوری، تعبیرش بد نمی‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است

 27. با عرض سلام و احترام، – مادرم در خواب دیده بودند درخت انجیرمان ثمر داده و انجیرها پای درخت ریخته اند. آن ها را در دستانش جمع مى کند ولى وقتی وارد خانه میشود انجیرها را میبیند که به رطب تبدیل شده اند. – – ما در حیاط خانه مان یک درخت انجیر داریم. مادرم پیش از خوابشان در مورد آن صحبت می کردند. آیا میتوان گفت این خواب جزء خواب هاى بی تعبیر است؟

 28. سلام خسته نباشین من خواب یه درخت انجیر با انجیرهای سبز دیدم وازشون چیدم میشه تعبیرش کنید

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ