خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب ”کلاغ” و کلاغ مرده
تاریخ انتشار : 29 اسفند 1395 - 13:12

همه چیز درباره تعبیر خواب ”کلاغ” و کلاغ مرده

تعبیر خواب کلاغ | تعبیرخواب کلاغ | tabire khab

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سفید,تعبیر خواب کلاغ سیاه مرده,تعبیر خواب کلاغ در خانه,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید,تعبیر خواب کلاغ در آب,تعبیر خواب کلاغ سیاه,تعبیر خواب کلاغ نوک زدن,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب مردن کلاغ,تعبیر خواب دیدن کلاغ مرده,تعبیر خواب جوجه کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ های مرده,تعبیر خواب کلاغ سفید,تعبیر دیدن کلاغ سفید در خواب,تعبیر کلاغ سفید در خواب,تعبیر خواب کلاغ در خانه,تعبیر خواب کلاغ سیاه,تعبیر خواب حمله کلاغ سیاه,تعبیر خواب حمله کلاغ سیاه,تعبیر خواب دیدن کلاغ سیاه,تعبیر خواب گرفتن کلاغ سیاه,تعبیر خواب کلاغ سیاه چیست,تعبیر خواب کشتن کلاغ سیاه,تعبیر خواب کلاغ در حال نوک زدن,تعبیر خواب نوک زدن کلاغ سیاه,تعبیر خواب نوک زدن کلاغ به سر

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

اگر خواب کلاغ دیده اید می توانید با خواندن این مطلب متوجه شوید که  کلاغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کلاغ از دید محمدبن سیرین

تعبیر خواب کلاغ مردی گناهکار است

تعبیر خواب کلاغ داشتن،هم صحبتی با مردی بی بند و بار است

تعبیر خواب کلاغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کلاغی که شکار می کند این است که با حقه مال مردم را می خورد

تعبیر خواب کلاغی که از شاخ بانگ کند زحمت سفر است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

تعبیر خواب کلاغ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب صدای کلاغ غم و اندوه است

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ بدون دیدن خودش غیبت و بدگویی پشت سر شماست

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ های بسیار بدون دیدن انها تنهایی و غربت است

تعبیر خواب نشستن کلاغ بر روی درخت و بام شما شنیدن خبر بد است

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ خوردن مال حرامی است که می دانید حرام است

تعبیر خواب کشتن کلاغ ، دور کردن دشمن یاوه گو است

تعبیر خواب کلاغ در قفس نگاه داشتن ، بستن دهن بدگو است

تعبیر خواب کلاغ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کلاغ ، باخت یا گم کردن چیزی است

تعبیر خواب کلاغ که قارقار میکند ، بدبختی است

تعبیر خواب ترساندن کلاغ ، شخصی قصد کلاشی از شما را دارد

تعبیر خواب کلاغ که پرواز میکند ، مرگ است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

تعبیر خواب کلاغ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب کلاغ مردی فاسق است

تعبیر خواب دیدن زاغ و کلاغ مردی دروغگو است که خودش را دوست نشان می دهد

تعبیر خواب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب کلاغ اندوه و بدبختی است

دست می دهید

بیماری سختی است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ | کلاغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 51 نظر ثبت شده است.

 1. کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.

 2. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.

 3. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید.

 4. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد

 5. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

 6. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

 7. محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود.

 8. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 9. کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

  محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 10. اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .

 11. اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد، (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد

 12. درحال تماشا در اسمان می باشم که ناگهان ۴۰ کلاغ سیاه و زیبا از آسمان به پایین دقیقا جایی که من ایستاده ام آمدن که من در حیاط ایستاده بودم ودر کنار مغازه که از حیاط نیز در کوچکی داشت آمدند ودر آن مغازه خالی رفتند بعد من یک خرما برداشته وبه یکی از آنها که مجروح بود به پایش بستم ودر خواب می گویم این حکمت است وحال خوبی دارم

 13. تا جایی که می توانید به دیگران کمک کنید.

 14. خیر است ان شالله

 15. ممنون خوب بود

 16. لوک اویتنهاو می گوید :
  کلاغ : باخت یا گم کردن
  که قارقار میکند : بدبختی
  ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد
  که پرواز میکند : مرگ

 17. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن کلاغ مرد فاسق باشد

 18. دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

 19. دیدن کلاغ در خواب ، نشانه اندوه و بدبختی است

 20. شنیدن غارغار کلاغ در خواب ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد .

 21. دیدن کلاغ مرده در خواب ، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد

 22. خواب دیدم بر بلندای کوهی یا صخره ای دراز کشیده ام و به پایین نگاه میکنم و پرندگانی مانند کلاغ یا شاهین با بالهای گشاده و بزرگ ، از اسمان طوفانی و بارانی بسمت من و جایی که هستم کم کم سقوط کرده و انگار در حال مرگ هستند و من از بالا نظاره گر خانواده ام هستم که در سیل غوطه ور هستند و هیچ کاری از دستم ساخته نیست . وحشتناک بود. من از آن بالا دقیقا هیچ کاری نمیتوانستم انجام دهم و مرگ پرندگان از همه بیشتر دیوانه ام کرده بود.
  ممنون میشم تعبیرش را بدانم .

 23. خواب دیدم یهو منو دوستم با تفنگ رفته بودیم شکار پرنده تفنگ من از دوستم بهتر بود خیلی پرنده زدیم تا که یکی اومد گفت این پرنده ها ب نام انتقام معروفن بعدش صدا اومد تا تونستیم فرار کردیم رسید داخل خونه همینطور ک صدا میومد از سقف ی کلاغ کنارم افتاد زنده بود ولی هیچ صدایی نمیکرد

 24. سلام خواب دیدم که با تفنک دوتا کلاغ سیاه سفیدرا کشتم ومتوجه خونریزی انها نیز شدم ..لطفا تعبیر ان را به من بگویید ممنون

 25. سلام خواب دیدم تعداد خیلی زیاد ی کلاغ تو آسمان بودن و چنتاشون اومدن رو بدن من نشستن طوری که تمام تنمو پوشاندن
  و هیچ صدایی هم نداشتن

 26. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.
  اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی بیابان‌نشین مصرف می‌کنی.
  اگر ببینی کلاغی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با حیله و نیرنگ مال و اموال مردم را خواهی گرفت.
  اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد، (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد (تعبیرهای مختلف).

 27. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب یک زاغ ببینی، تعبیرش «کنیزک» هندی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زاغ، مرد «فاسق» و دروغگو می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل و هوی و هوس خواهی بود .
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خانوادۀ تو دچار مصیبت می‌شوند (تعبیرهای مختلف).

 28. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌ها در جائی جمع شده‌اند، یـعـنـی در آنجا افراد دزد و فاسق جمع می‌شوند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین لشکری وارد می‌شود.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را پند و نصیحت خواهی کرد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.
  اگر ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

 29. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق از خانه تو چیزی میدزدد.

 30. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی از خبرها مطلع می‌شوی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

 31. خواب دیدم در حیاط خانه بودم که ناگهان از آسمان پرنده بزرگ سیاهی که تصور کردم عقاب است با بالهای باز به سرعت به طرف من اومد و به شددت به دیوار کوبیده شد.اولش من دلم سوخت و رفتم کمکش کن ولی نزدیک که شدم دیدم کلاغه.خواستم بهش دست بزنم حس بدی بهم دست داد و منصرف شدم

 32. دلسوزی خوب است منتها نه اینکه نسبت به همه دلسوز باشید.

 33. سلام من دم صب حوالی ساعت 6.30 دقیقه خواب دیدم تو یه امارت قدیمی مثل مسجد یا امام زاده دارم میگردم یه پرنده دو بار رو سرم کار خرابی کرد اومدم ببینم چیه یه کلاغ روسرم نشست ومدام نوکم میزد میخواستم دیگران ازم دورش کنن ولی کسی کاری نکرد خدومم ترسیده بودم بعدش مدام صلواات میفرستادم وبادستم دورش کردموبه این معتقد بودم اگه صلوات بفرستم ازم دور میشه میشه تعبیرش رو برام بفرستید

 34. سلام من تو خواب دیدم که دو تا کلاغ سمت راست و چپ پهلوهای من بودن و داشتن گوشت تنم و می کندن که با کلی سختی و تلاش اونارو از خودم دور کردم بعد یه کلاغ بزرگ انسان نما دیدم که تو خواب با خودم می گفتم خدا رو شکر که این به من حمله نکرد وگرنه از پسش بر نمیومدم.

 35. سلام خواب دیدم کلاغی زشت و بزرگ که گردن قرمز داشت رو دیوار
  خونمون نشسته، ودوتا کبوترو از خونش با نوک راند و یکیشونو زخمی کرد
  منم به کلاغ حمله کردم و اوردمش پایین بهم نوک میزد ولی چیزیم نمیشد
  دو دفعه بیهوشش کردم و میخواستم نوکشو با چاقویی که خودم تیز و براقش کردم ببرم. به شدت هم عصبانی بودم و کلاغ کاملا در اختیارن بود جوابشو به ایمیلم بدید ممنون

 36. سلام من خواب دیدم تو یه کوچه دارم راه میرم چند نفر از کنارم میگذشتند ک یک کلاغ سیاه ماده روی دستشان بود با ان ها حرف میزد من هم برام تعجب برانگیز بود صبر کردم و خواستم کلاغ را چند لحظه روی دست من بگذارند ک همین هم شد با کلاغ صحبت کردم و اون کلاغ مرا بوسید ک خیلی هم برام غیر واقعی بود.کلاغ را ب صاحبانش برگرداندم و رفتم.

 37. سلام من تو خواب دیدم که دو تا کلاغ سمت راست و چپ پهلوهای من بودن و داشتن گوشت تنم و می کندن که با کلی سختی و تلاش اونارو از خودم دور کردم بعد یه کلاغ بزرگ انسان نما دیدم که تو خواب با خودم می گفتم خدا رو شکر که این به من حمله نکرد وگرنه از پسش بر نمیومدم.

 38. سلام وقت بخیر من در خواب دیدم که مادرم یه زاغ سیاه رو توی قفس قناریهام انداخت و اون زاغ همشون رو که زیادم بودن خورد

 39. سلام من در خواب دیدم که مادرم یه زاغ سیاه رو توی قفس قناری هایی رو که تو خونه داشتیم انداخت و اون زاغ همشون رو خورد لطفا تعبیرش رو به ایمیلم ارسال کنید ممنون

 40. سلام من تو خواب دیدم که در حمام هستم و یک کلاغ در سقف حمام نشسته من و مادرم به اون غذا دادیم و سپس او پر کشید و رفت

 41. من خواب دیدم کلاغ سیاهی بدون اینکه حرف یا پروازی بکند با پریدن روی پاها وارد خانه شد و در سوراخی پنهان شد و من ان سوراخ را بستم بیرون نیاید. احساس میکردم داره میمیره و گفتم همون جا تو سوراخ بمیره. تعبیرش چیه؟

 42. سلام من خواب دیدم که از کنار درختان خیلی زیادی رد میشم و یک کلاغ سیاه روی آن نشسته وفقط نگاه می کرد. لطفا تعبیر آن را به ایمیلم بفرستید.

 43. من دیدم که کلاغ بر بام خانه یمان نشسته بود و بال نداشت ویکی دیگر که که می شناختمش ان را گرفت و بیرون خانه یمان انداخت

 44. با سلام خواب دیدم کلاغ را به جایی فرستادم که خود میدانست خواهد مرد

 45. سلام من خواب دیدم دارم ظرف میشورم یهو کلاغه از زیر کابینت زد رو پام بانوکش

 46. باسلام من خواب دیدم یک کلاغ روی لوستر خونمون لانه درست کرد وبعد 26 جوخه انجا گذاشت تعبیرش چیست ممنون

 47. تعبیر خواب دوستی با بچه کلاغ خوب یا بد؟

 48. سلام من در خواب یک کلاغ کاملا سیاه و دوسر را دیدم که جلوی در خانه ما در حال جان دادن ونابود شدن بود من این خواب رو بعد مراسم خواستگاریم دیدم خواهش میکنم کمکم کنین دو دل شدم .

 49. ببخشید میشه جوابشو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم .خیلی نگرانم مرسی

 50. خواب دیدن کلاغی به سمتم حمله کرد روی سرم لای موهام پیچید نوک میزد ولی یادم نیست که به من نوک میزد یا یه گنجشک بود