خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب نماز خواندن
تاریخ انتشار : 19 دی 1395 - 15:11

تعبیر خواب نماز خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن | تعبیر خواب نماز | tabire khab

تعبیر خواب نماز خواندن,تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید,تعبیر خواب نماز خواندن مرده,تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد,تعبیر خواب نماز خواندن در امامزاده,تعبیر خواب نماز خواندن با مرده,تعبیر خواب نماز خواندن در قبرستان,تعبیر خواب نماز خواندن مرده,تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه,تعبیر خواب نماز خواندن برای مرده,تعبیر خواب نماز جماعت در مسجد,تعبیر خواب نماز جماعت خواندن در مسجد,تعبیر خواب نماز جماعت مسجد,تعبیر خواب نماز میت,تعبیر خواب نماز میت چیست,تعبیر خواب نماز میت خواندن,تعبیر خواب نماز آیات,تعبیر خواب نماز وحشت,تعبیر خواب نماز آیات خواندن,تعبیر خواب دیدن نماز میت,تعبیر خواب نماز خواندن بر میت,تعبیر خواب نماز خواندن برای میت,تعبیر خواندن نماز میت در خواب,تعبیر خواب نماز خواندن به جماعت,تعبیر خواب نماز جماعت خواندن,تعبیر خواب نماز جماعت خواندن در حرم امام رضا,تعبیر خواب نماز جماعت خواندن دیگران,تعبیر نماز جماعت خواندن در خواب,تعبیر خواب نماز خواندن با جماعت,تعبیر خواب دیدن خواندن نماز جماعت,تعبیر خواب نماز خواندن مرده در خانه,تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده,تعبیر خواب دیدن نماز خواندن مرده,تعبیر خواب نماز خواندن پشت سر مرده,تعبیر خواب مرده نماز خواندن,تعبیر خواب مرده در حال نماز خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

خواب نماز خواندن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم نماز خواندن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب نماز خواندن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب نماز خواندن را مطالعه نمایید و متوجه شوید نماز خواندن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب نماز از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب نماز بر 7 چیز دلالت می کند

ایمنی – شادی – عزت – مرتبت – رستگاری – مراد یافتن – نقصان

تعبیر خواب رکوع و سجود نماز بر 5 چیز دلالت می کند

مراد یافتن – جمعیت – نصرت یافتن – پیروزی – امر حق به جا آوردن

تعبیر خواب تمام کردن نماز ،مقبول شدن دعا است

تعبیر خواب تمام نکردن نماز ، مقبول نشدن دعا است

تعبیر خواب نماز از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب نماز خواندن نزدیکی به خدا است

تعبیر خواب نماز از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب به امامت نماز خواندن در مسجد این است که حاکم ان دیار مطیعش شود

تعبیر خواب رکوع و سجده را تمام کردن انجام کار دنیایی است

تعبیر خواب نماز از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خواندن نماز فریضه پیشین نزدیکی به حق تعالی است

تعبیر خواب خواندن نماز پسین شادی است

تعبیر خواب خواندن نماز شب ، حاجت روا شدن است

تعبیر خواب نماز صبح خواندن سفر رفتن است

تعبیر خواب نماز خواندن در باغ، توبه کردن است

تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه این است که بزرگی مرادش را می دهد

تعبیر خواب بر تشهد نشستن،از غم خارج شدن است

تعبیر خواب نماز از دید حضرت دانیال ع

 سه نوع تعبیر خواب نماز داریم

فریضه و سنت و تطوع

تعبیر خواب نماز فریضه، حج رفتن است

تعبیر خواب نماز سنت مهربانی و رم بر مردم است

تعبیر خواب به سطور نماز کردن ، برکت است

تعبیر خواب نماز از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب نماز گزاردن ، زندگی شیرین است

تعبیر خواب پیش نماز شدن ، خوشبختی است

تعبیر خواب نماز از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نماز خواندن یا دیگران را در حال نماز دیدن ،نابود شدن زندگی شما است

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب نماز ، وفای به عهد است

تعبیر خواب نماز سنت خواندن اخلاص در دین داری است

تعبیر خواب نماز استخاره خواندن عاقبت به خیر شدن است

تعبیر خواب نماز از جانب مشرق خواندن به حج رفتن است

تعبیر خواب نماز از جانب مغرب خواندن این است که میلش به جهودان است

تعبیر خواب نماز خواندن | تعبیر خواب نماز | تعبیر خواب

تاکنون 67 نظر ثبت شده است.

 1. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

 2. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

 3. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند

 4. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند

 5. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

 6. جابرمغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود.

 7. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

 8. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود

 9. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد.

 10. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.

 11. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد.

 12. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

 13. حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع.

 14. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند.

 15. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

 16. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان.

 17. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است.

 18. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

 19. لوک اویتنهاو میگوید :

  نماز گزاردن : زندگیشیرین

  پیش نماز شدن : خوشبختی

 20. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

  دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

 21. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشت او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پس پشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

 22. اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.

 23. اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

 24. اگر بنید نماز سنت مى‏کند، دلیل که بر مردم شفقت کند.

  اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود.

  اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالى در کسب او برکت کند.

 25. آنلی بیتون م‏یگوید :

  اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

 26. خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  نماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است،بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت میخواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر میشود.

 27. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

 28. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.

 29. اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .

 30. اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.

 31. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی.

 32. مسافرت بودم و داشتم نماز عصر میخوندم و تمام رکوع و سجود را تمام کردم و تشهد خواندم و سلام دادم

 33. نمازخواندن در پشت بام خانه

 34. مادرم خواب دیده که من اماده شدم برای رفتن ب مسجد و تصمیم جدی گرفته ام برای خواندن نماز.

 35. – من خواب دیدم که در حرم حضرت معصومه (س) میخواهم نماز بخوانم ولی چون مسافر بودم و عجله داشتم زیاد نزدیک حرم نشدم ولی در صحن و جایی که مردم در حال نماز بودند و همسو با آنان (گفتم حتما قبله همین طرف است) شروع کردم به نماز خواندن اما دو سه بار چه در نیت کردن و چه در شروع نماز به دلیل خواب آلود بودن ، نمازم قطع شد ، اما بالاخره خواندم ،

 36. اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند. اگر غیرخدا را سجده کرد، تاویل به خلاف این بود. اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تاویل به خلاف این بود.

 37. عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است. اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است

 38. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید. جابرمغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد. حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه می گذارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند. اگر بیند نماز سنت می کند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

 39. با سلام
  خواب دیدم پشت سر یه پسر جوان با چادر سفید نماز خوندم
  اگه میشه واسم تعبیر کنید ممنون

 40. با سلام
  خواب دیدم که با چادر سفید پشت سر یه پسر نماز خواندم

 41. السلام علیکم
  خواب ذیدم پشت سر یه پسر جوان نماز خواندم با چادر سفید
  سپاس

 42. سلام من خواب دیدم در محل کار مشغول نماز خواندن هستم البته در رختکن خانومها. بعد قبل از اینکه به رکوع برم چهره چن خانوم را دیدم که باهم در مورد لاک داشتن پاهایم صحبت میکردن که باعث شد من در رکوع به انها نگاه کنم و متوجه بشم که لاک قرمز دارن که باعث تعجب من شد، لطفا تعبیر کنید

 43. سلام.من خواب دیدم در یک جایی هستم که انجا دنبال چیزی بودم یکباره یکی داخل آمد گفتم شما که هستید !گفت من نماز هستم .به او گفتم اگر شما نماز هستید بگوئید که چیزی که من دنبالش هستم کجاست وبدون اینکه چیزی بگوید رفت وبصورت دراز کش طوری که سرش بسمت شمال بود خوابید من به او گفتم ینطور من متوجه نشدم بگو طرف شمال است یا جنوب باز بدون اینکه حرفی بزند رفت بصورتی که سرش بسمت جنوب بود بصورت نیم خیز داز کشید .میخواهم بدونم تعبیرش چیست.

 44. خواب دیدم نماز می خوانم به جماعت به سمت مشرق در مسجد

 45. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.
  اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .
  اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی.
  اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی، یـعـنـی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.
  اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی، یـعـنـی راستگو خواهی بود.

 46. ● رکوع و سجده: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: 1- رسیدن به خواسته 2- جمعیت 3- نصرت و یاری 4- پیروزی 5- به جا آوردن دستور خداوند.
  ● تشهد: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تشهد نماز نشسته‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.
  ● قنوت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.

 47. ● سر کوه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
  ● باغ: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در باغ نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی.
  ● محراب و مسجد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.
  ● کلیسا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).
  ● کعبه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.
  ● بیت‌المقدس: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

 48. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، تعبیرش این است که دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی یـعـنـی دعای تو مورد قبول واقع نمی‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نماز را قطع کردی و شکستی یا اصلاً نماز را به جا نیاوردی، یـعـنـی دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی، همچنین اگر ببینی نماز می‌خوانی ولی وضو نگرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در حالی که سوار حیوان چهارپا هستی نماز می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به کسب و کار تو برکت می‌دهد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نشسته نماز می‌خوانی، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود،‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران می‌گویند: شخص گناهکار را کمک خواهی کرد و از تو نمی‌پذیرد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که به پهلو خوابیده‌ای نماز می‌خوانی، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 49. اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند، یـعـنـی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر مشرکی به طرف قبله نماز خوانده یا شکر خداوند را به جا آورده است، یـعـنـی مسلمان می‌شود و نعمتش افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ… _ خدا نور آسمان‌ها و زمین است، نور او همچون محفظه‌ای است که در آن چراغی باشد… (نور-35).
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نماز خواندن عبارتند از: 1- ایمنی 2- شادی 3- عزت و جاه 4- درجه و رتبه و مرتبه 5- رستگاری 6- رسیدن به خواسته 7- نقصان (تعبیرهای مختلف).

 50. در خواب دیدم که دارم سر پشت بام نماز مغرب عشا یکی از این ها بود دقیق یاد ام نیست یا مغرب بود یا عشا
  نماز را داشتم میخوانم رکوع رفتم یک باره از خواب بیدار شدم

 51. این خواب مربوط به همان دعا و خواسته ای است که در توضیحات تکمیلی به آن اشاره کرده ای. تعبیر آن نیز این است که دعا و خواستۀ تو برآورده خواهد شد. به همین خاطر ایمان و صبر و امید خودت را همچنان حفظ کن.

 52. مردی هستم که چندین بار است خواب میبینم موقع نماز شده و من جایی برای نماز خواندن پیدا نمیکنم در نتیجه از سر ناچاری در همان سرویس بهداشتی که وضو گرفتم نماز میگذارم تعبیرش چیست

 53. به همان چیزهایی دارید قانع باشید.

 54. من خواب دیدم که در حالی نماز خواندن استم معلوم نیست که کدام وقت نماز ره می خوانم و در حالی نماز خواندن استم که خواهر و برادرم با هم دعوا دارند

 55. شاید این خواب از ایمنی و امنیت در یک فتنه و آشوب خاصی که بین عده ای وجود دارد گفته است.

 56. سلام . من خواب که در دستشویی هستیم با جمع اعضای فامیل عضوخانه بزرگ دارد وقتی همه مان وضو میگیریم همانجا جای نماز میندازیم به نماز خواندن شروع میکنیم تعبیرش چیه؟

 57. خواب دیدم زنی از سادات کف دستم را میبیند و میگوید که ” بله تو نمازهایت را میخوانی و روزه هم میگیری، آفرین.”

 58. من خواب دیدم پدر و برادرم در حالی که برهنه هستن به نماز ایستاده اند و قبله آنها نیز تغییر کرده بود.

 59. من خواب دیدم که پدر و برادرم به نماز ایستاده اند اما برهنه بودند و قبله آنها تغییر کرده بود

 60. سلام دیشب خواب دیدم دارم نماز میخونم با دلی شکسته. حین نماز خوندن گریه میکردم. سجده و رکوع رفتم وسلام نماز رو هم دادم نمز رو کامل خوندم ولی همچنان گریه میکردم ممنون میشم اگر تعبیرشو بگید

 61. سلام خواب دیدم نماز تو حرم امام رضا می خونم دو بار یه بار هم انگار تو شاهچراغ بودم اما یادم نمیاد مغرب بود یا ظهر ممنون میشم جواب بدین

 62. من دیشب خواب دیدم که نماز جماعت بامرد ها میخونم مگر وضو ندارم از خیر تعبیرش را بفریستین

 63. خواب دیدم که دوستم باسربرهنه داره نمازمیخونه تعبیرش چیه؟

 64. سلام. من خواب دیدم که همسرم سجاده پهن کرده وقصد نماز خواندن دارد در صورتیکه در طول عمرش فقط دو سه بار نماز خوانده…

 65. سلام من خواب دیدم که تو مسافرت هستم و نماز ظهر و عصرمو شکسته میخونم

 66. سلام من رو توی خواب دیدن که گویا من ازدرد شکم به خودم میپیچم و میگویم از نماز بدم میاید