خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب جغد
3t21
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:31

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد | تعبیرخواب جغد | tabire khab

تعبیر خواب جغد,تعبیر خواب جغد زرد رنگ,تعبیر خواب جغد بزرگ,تعبیر خواب جغد سبز,تعبیر خواب جغد رنگی,تعبیر خواب جغد زیبا,تعبیر خواب جغد شاخدار,تعبیر خواب جغد کشتن,تعبیر خواب جغد در خانه,تعبیر خواب جغد در قفس,تعبیر کشتن جغد در خواب

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز , تعبیر خواب جغد رنگی

خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جغد از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب جغد ، دشمن مکار است

تعبیر خواب جغد از دید مولف

تعبیر خواب جغد مردی نابکار است

تعبیر خواب جغد گرفتن ، دشمنی با این مرد است

تعبیر خواب شنیدن صدای جغد، شیون و ناله است

تعبیر خواب بچه جغد ، بچه شوم و نا خلف است

تعبیر خواب خوردن گوشت جغد ، خوردن مال مرد دزد نابکار است

تعبیر خواب جغد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب صدای جغد ، به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید 

تعبیر خواب جغد مرده ، رهایی از مرگ است

تعبیر خواب جغد بر شاخه های درخت دشمن است

تعبیر خواب جغد | جغد در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 37 نظر ثبت شده است.

 1. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب جغد، مردی دزد و شرور و فاسد و حسود می‌باشد.

 2. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی (دفع بلا و گرفتاری).

 3. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جغد داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی مرد دزدی را شکست می‌دهی.

 4. اگر ببینی جوجۀ جغد داری، یـعـنـی صاحب «غلام» کوچک و دزد شده یا شاگردی از شخصی دزد بدست می‌آوری.

 5. اگر ببینی گوشت جغد می‌خوری، یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال مردی دزد مصرف خواهی کرد

 6. ، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال دزدی بدکردار مصرف خواهی کرد.

 7. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با جغد جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مردی جنگ و دشمنی می‌کنی، در هر حال تعبیر دیدن جغد در خواب خوب نمی‌باشد.

 8. برخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث

 9. اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

 10. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

 11. ر خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد.

 12. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد… 

 13. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.

 14. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 15. اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 16. برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

 17. سلام من توی خواب دیدم جغدی سر خواهرم رو کند و برد. تعبیرش چی میشه؟

 18. آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

  ۲ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

  ۳ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند

 19. شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

 20. دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

 21. دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند

 22. جغد در خواب، خصومت با مردی است که خلافکار و خبیث و دزد است

 23. اگر کسی ببیند که به جغد غذا داد، با بدخواه خود دوست می شود.

 24. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه او نشست، خبری می شنود که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد، او را غمگین می کند.

 25. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند آواز جغد به صورت گریه می شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون خواهد بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر ببیند گوشت جغد می خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار بخورد.

 26. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی که دزد است به دعوا و مشاجره بر خیزد. اگرببیند گوشت بوم می خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر ببیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

 27. جغد در خواب‌ سمبل‌ ونماد دیگری‌ برای‌ ضمیرناخودآگاه‌ به‌ شمارمی‌آید.

 28. جغد معمولا،نشان‌ دهنده‌ نیروی‌عقلانی‌، عفت‌،پاکدامنی‌ و شرافت‌است‌. ممکن‌ است‌ضمیر ناخودآگاهتان‌ ازطریق‌ این‌ خواب‌ قصدفرستادن‌ پیام‌های‌بسیار مهمی‌ را برایتان‌داشته‌ باشد، از این‌ رو،به‌ جزییات‌ خوابتان‌خوب‌ دقت‌ نمایید.

 29. جغددر خواب‌ سمبلی‌ بسیارقوی‌ و نیرومندمحسوب‌ می‌شود که‌دلالت‌ بر این‌ دارد که‌تغییرات‌ و تحولاتی‌ درراه‌ هستند.

 30. معبران‌قدیمی‌ معتقدند که‌جغد نشانه‌ای‌ بدیمن‌ ومنفی‌ است‌ و نشان‌می‌دهد که‌ بدبیاری‌ وشکست‌ در آینده‌ای‌نزدیک‌ رخ‌ می‌دهد.

 31. حضور جغد در خانه‌ نشان‌ دهنده‌بحث‌ و مشاجرات‌ خانوادگی‌ است‌ که‌ در صورت‌ پرهیزو ادامه‌ ندادن‌ آنها، کارها بر وفق‌ مراد پیش‌ خواهندرفت‌.

 32. جغد در خواب، خصومت با مردی است که خلافکار و خبیث و دزد است.

 33. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند آواز جغد به صورت گریه می شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون خواهد بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر ببیند گوشت جغد می خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار بخورد.

 34. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی که دزد است به دعوا و مشاجره بر خیزد. اگرببیند گوشت بوم می خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر ببیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

 35. من توی خواب دیدم که یک مارمولک رو دنبال می کنم بعد او مارمولکه تبدبل به جغد شد و وسط اتاقم پرواز میکرد و یه مرد ناشناس داشت با اون میجنگید

 36. تعبیرش چیه؟؟؟

 37. باسلامِخواب دیدم مادرم جغدی در بغل دارد و وارد خانه شد واونو روبرویم گذاشت ازبوی بد جغد مادرم بوی بد گرفته بود.

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ