خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب زایمان” زن و دختر مجرد
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 18:27

همه چیز در مورد “تعبیر خواب زایمان” زن و دختر مجرد

تعبیر خواب زایمان | تعبیرخواب زایمان | tabire khab

تعبیر خواب زایمان,تعبیر خواب زایمان طبیعی,تعبیر خواب زایمان دختر,تعبیر خواب زایمان گربه,تعبیر خواب زایمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان مرد,تعبیر خواب زایمان پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد,تعبیر خواب زایمان دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر,تعبیر خواب زایمان طبیعی ابن سیرین,تعبیر خواب زایمان طبیعی دوقلو,تعبیر خواب زایمان طبیعی مرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی راحت,تعبیر خواب زایمان طبیعی سه قلو,تعبیر خواب زایمان دختر,تعبیر خواب-زایمان دختر باکره,تعبیر خواب زایمان دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان دختر بچه,تعبیر خواب نوزاد دختر,تعبیر خواب زاییدن دختر بچه,تعبیر خواب نوزاد دختر شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر,تعبیر خواب زایمان گربه در خانه,تعبیر خواب زایمان گربه,تعبیر خواب زایمان گربه سیاه,تعبیر خواب زایمان گربه چیست,تعبیر خواب زاییدن گربه,تعبیر خواب زاییدن گربه در خانه,تعبیر خواب زایمان سگ,تعبیر خواب زایمان سگ,تعبیر خواب زایمان کردن گربه,تعبیر خواب زایمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان دوقلو پسر,تعبیر خواب زایمان دوقلو دختر,تعبیر خواب زایمان دوقلو دختر و پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو دختر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو پسر,تعبیر خواب زایمان بچه دوقلو,تعبیر خواب دوقلو زاییدن,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبیر خواب زاییدن مرد,تعبیر خواب زاییدن مرده,تعبیر خواب زاییدن مرد,تعبیر خواب مرده زایمان کند,تعبیر خواب زاییدن مرده,تعبیر خواب مرد زایمان کند,تعبیر خواب زایمان بچه مرده,تعبیر خواب زایمان پسر,تعبیر خواب زایمان پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر,تعبیر خواب زاییدن پسر بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر زیبا,تعبیر خواب زاییدن پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر خوشگل,تعبیر خواب زاییدن پسر و شیر دادن,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد برای دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان

دیدن زایمان در خواب یکی از خوابهای معمول است.شما هم اگر دنبال تعبیر خواب زایمان هستید می توانید کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب زایمان را اینجا مطالعه نمایید

تعبیر خواب زایمان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زایمان کردن زنی که پسری میزاید و بچه بلافاصله سخن می گوید این است که مرگ آن زن نزدیک است

تعبیر خواب زنی که دختر می زاید این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان طبیعی

تعبیر خواب زایمان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست

تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند عزاداری یا از دست دادن چیزی گرانبهاست

تعبیر خواب زایمان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زایمان کردن، به دنیا آوردن کودکی سالم است

تعبیر خواب زایمان کردن دختر ، رهایی از درستکاری و روبه رفتار نادرست آوردن است

تعبیر خواب زایمان کردن زن شوهر دار رسیدن ارث کلان است

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دختر

تعبیر خواب زایمان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زایمان خوب است و رهایی از رنج و غم است

تعبیر خواب باردار شدن مرد اصلا خوب نیست و بی آبرو می شود

تعبیر خواب مردی که وضع حمل کرده بسیار شرم آور است

تعبیر خواب دیدن قابله در زایمان اصلا خوب نیست به خصوص که مردی خود را قابله ببیند

تعبیر خواب دیدن قابله توسط زن باردار باطل است و تعبیری ندارد

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان گربه

تعبیر خواب زایمان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زایمان کردن و به دنیا آوردن دختر سلامتی و شادی است

تعبیر خواب زایمان کردن و پسر به دنیا اوردن این است که دختر به دنیا می آورد

تعبیر خواب زایمان کردن و دختر به دنیا اوردن این است که پسر به دنیا می آورد

تعبیر خواب زایمان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زایمان  کردن و انداختن بچه در جایی این است که از جایی به او چیزی می رسد که امید ندارد

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دوقلو

تعبیر خواب زایمان از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب زایمان زن شوهردار شادی است

تعبیر خواب زایمان زن مجرد این است که عشقش او را ترک می کند

تعبیر خواب زایمان زن مطلقه ثروت بزرگی است که نصیبش می شود

تعبیر خواب زایمان یک زن شوهر مرده ، ارتکاب او به اعمال غیر منطقی است

تعبیر خواب کمک کردن در زایمان شادی و خوشبختی است

تعبیر خواب کمک کردن در زایمان کسی که چند قلو می زاید موفقیت بسیار بزرگ است

تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست

تعبیر خواب زایمان با سزارین ابتلا به بیماری خطرناک است

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان مرد

تعبیر خواب زایمانی که جان مادر به خطر می اندازد این است که از خبر یک ازدواج شوکه می شوید

تعبیر خواب زایمان پسر توسط زن حامله این است که در کارهایش موفق می شود

تعبیر خواب زایمان دختر توسط زن حامله این است که زندگیش خوب می شود

تعبیر خواب زایمان همسر که دوقلو زاییده ثروت و قدرت است

تعبیر خواب زایمان و تولد یک بچه مرگ یک دشمن است

تعبیر خواب زایمان و تولد بچه عقاب آینده روشن است

تعبیر خواب دیدن یک زایمان خوشبختی و فراوانی است

تعبیر خواب زاییدن یک پسر شانس است

ـ دیدن زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان پسر

۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

لوک اویتنهاو در مورد خواب زایمان می گوید

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دختر مجرد

تعبیر خواب زایمان حضرت صادق علیه السلام

اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

تعبیر خواب زایمان | زایمان در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 67 نظر ثبت شده است.

 1. من خواب دیدم مادرم حامله است تعبیرش چیی

 2. چرا تعبیر ازدیدحضرت یوسف رانگذاشتید

 3. اینغ واقعیه خداییش

  • دیشب در خواب دیدم پسری به دنیا اوردم که صورت تپل و چشمانی درشت دارد در یک خانه محرم است و نذری گرفتم سزارین بود بچه و جایش در د میکرد

 4. دختر مجردم خواب دیدم حامله ام و بچه بدنیا اوردم تعبیرش چیهههه

 5. سلام و خسته نباشید
  تعبیراتون خیلی باهم فرق داره.یه جا نوشتین مرگش نزدیکه یه جا نوشتین قدرت و ثروت

 6. سلام و خسته نباشید
  تعبیراتون خیلی باهم فرق داره.یه جا نوشتین مرگش نزدیکه یه جا نوشتین قدرت و ثروت

 7. سلام خواب دیدم دو ماهه باردارم میگن بچه باید سقط بشه سقط که میشه میبینم بچه کامل هست و تکون میخوره در ضمن بچه پسر بود لطف کنین بگین تعبیرش چیه

 8. من خواب دیدم زایمان خیلی راحتی داشتم تعبیرش چیه؟اینجا ننوشته

 9. من باردارم و دوقلو خواب دیدم زایمان کردم ودوقلو و هردو دختر

 10. شوهرم دیشب خواب دیده من که باردارم زایمان کردم و یک فرزند پسر و یک فرزند دختر خدا بهمون داده

 11. من مجردم خواب دیدم درد زایمان دارم ولی بچم به دنیا نیومد تعبیرش چی میشه

 12. دیشب خواب دیدم که زایمان طعبیی داشتم دارای پسر شدم و وبا گرفتن دستش راه می رود و در حال ادرا کردن است

 13. دم اذان خواب دیدم که ازکسی که دوست دارم حاملم و زایمان طبیعی انجام دادم و پسر زاییدم و پسر بزرگ که دستاش رو گرفته بودم رو پاش وایساده بود مادر اون کسی هم که دوسش دارم بود تعبیرش چیه؟

 14. سلام خواب دیدم خواهر شوهر مجردم که به تازگی باهاش مشکل اساسی پیدا کردم و قهرم، باردار شده به من خبر میدن که برم پیششون میبینم بچش بدنیا اومده و از همه پنهان کردن. تازه به پدر بچه زنگ میزنن که بیاد و با خواهر شوهرم ازدواج کنه.

 15. سلام. من متاهلم و خواب دیدم چندتا بچه ی دخترو پسر بدنیا آوردم و اونارو یکی یکی کنارم روی تخت میخوابونن و من به همسرو مادرم میگم مگه قرار نبود دوتا بچه داشته باشین یکی دختر یکی پسر پس اینا چین؟ همسرم میخنده و میگه خدا گفته کمه بزار یهویی کلی بشن…..❤

 16. من یه زن شوهر دارم که یه دختر سه ساله دارم.دختر خالم دو ساله طلاق گرفته.خواب دیدم هر دو تامون کنار هم روی تخت زایمان داریم زایمان سزارین میکنیم من یه پسر سفید و زیبا به دنیا اوردم و اون یه دختر سبزه و با نمک.هر دو منون هم خیلی خوشحالم.خواهش میکنم تعبیرش رو به من بگید

 17. سلام من سه فرزند دارم و دوباره بچه دار نمیشم ولی خواب دیدم لحظه زایمان خودم درد دارم ودارم آماده میشم گفتن بچه پسر ولی در اون لحظه بهم میگن بچه مرده تعبیرش چیه ؟؟؟

 18. سلام خواب دیدم مرحومه مادرم در حال زایمان است وبا کمک من دختری به دنیا اورد.تعبیرش رو لطفا بگین

 19. سلام یکی از دوستانم خواب دیده من پسری به دنیا آوردم..من دختری مجردم

 20. سلام. یکی از دوستانم خواب دیده من یک پسر به دنیا آوردم من دختری مجردم

 21. زایمان کردن در خواب نشانه بر آورده شدن آرزو و فارغ شدن از غم ها است

 22. اگر زنی خواب دید دختری زاییده، ثروتمند خواهد شد و یا گشایشی در کار او و شوهرش پیدا می شود و دنیا به او رو خواهد آورد و اگر دید پسری زاییده، حمایت و رحمت خداوند شامل حال او و شوهرش خواهد شد و بلا از آنان دور خواهد شد.

 23. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .

 24. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

 25. با سلام خواب دیدم که فرزند هشت ماه پسری را باردار هستم و د ر خواب دیدم که در هشت ماهگی به حامله بودنم پی بردم و در خواب هم متعجب بودم که چطوری تا هشت ماه نفهمیدم حامله هستم خیلی دوست دارم بفهمم تعبیرش چیه
  حتی در خواب اسم پارسا برای فرزندم گذاشتم

 26. سلام
  من دختری مجرد. هستم که خواب دیدم حامله ام و شکمم بزرگ شده است و و جلوی چشمانم بچه ام به دنیا امد و هیچ دردی را حس نکردم ، بچه را ناف بریدن و در بغلم کردن، بچه خوشکل و خیلی فضول و دختربود ، ولی دوستش داشتم، انگار خودمم باور داشتم که قبلا یه نفر ازم سواستفاده کرده و من متوجه نشده بودم مثلا در هنگام خواب و از اینکه با وجود نداشتن شوهر بچه داشتم ناراحت بودم

 27. زایمان

  زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

  دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 28. حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

  اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

  اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

 29. آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

  ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

  ۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

 30. زایمان کردن در خواب نشانه بر آورده شدن آرزو و فارغ شدن از غم ها است. اگر زنی خواب دید دختری زاییده، ثروتمند خواهد شد و یا گشایشی در کار او و شوهرش پیدا می شود و دنیا به او رو خواهد آورد و اگر دید پسری زاییده، حمایت و رحمت خداوند شامل حال او و شوهرش خواهد شد و بلا از آنان دور خواهد شد.

 31. زایمان یک مرد که نوزادش هم پسر باشد و درشت هیکل در حدی که میتواند روی پا بایستد ولی انگار یکی از پاهاش متورم است ………

 32. خواب دیدم دوتادوقلوی دخترو پسر که خواهر وبرادرم بودن خواهرم روبه دختر خالم دادیم وپسرو پیش خودمون نگه داشتیم ولی چند روزه بعد من دختررو از دختر خالم گرفتم وبعد راهی خونه شدیم که همسایه سر رسید ودختررو بغل کرد لطفا تعبیر این خواب رو برام بگید

 33. من در خواب دیدم دوقلو زاییدم و از بیمارستان به خانه امدم و گوسفند قرباتی و در حال قسمت کردن بودن

 34. من خواب دیدم سگ دوستم که نر است 5 تا بچه زاییده و من با کلی التماس از او یکی از بچه هایش رو گرفتم.

 35. من دیشب خواب دیدم بار دارم 9 ماهه و در حال زایمان هستم التبه بچه به دنیا نیومد ولی دختر بودمن شوهر دارم و 2 تا بجه بار دار هم نیستم

 36. 😯 من خواب دیدم تنهادرحال زاییدن بچه هستم وبندنافش رو بریدم

 37. باسلام در خواب دیدم که باردار هستم و کیسه آب پاره شده ودر حالت زایمان هستم ساعت خواب را هم نمی دانم وهمزمان همان شب همکارم خواب دید که در منزل من هم یک مار است .لطفا تعبیر خوابهارا بگویید.

 38. من در خواب دیدم که خواهرم در حال زایمان کردن هست و خیلی درد میکشد و من به دکتر در به دنیا اوردن بجه کمک می کردم ولی ندیدم که بجه به دنیا امد

 39. متاهلم یک پسر دارم شش ماهه .خواب دیدم پنج قلو دارم که هر پنج تا پسرن .داشتم واسشون اسم انتخاب میکردم اگه میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون.

 40. سلام من خواب دیدم خواهر زنم زایمان میکه وهمسرم در زایمان کردن به اوکمک میکنه وبچه به دنیا آمده دوقلوبود وبچه هارو که دو تا پسربودن را به من دادن وگفتن بچه های تو هستن ضمنا خواهر زنم مجرده

 41. خواب دیدم وقت زایمان من است و من خیلی نگران و مضطرب هستم. ولی خیلی زاحت زایمان می کنم. و خیلی خوشحال هستم.و احساس موفقیت می کنم.من مجردم اما توی خواب انگار متاهل بودم.

 42. دختری مجردم خواب دیدم که 2قلو زاییدم که یک دختر و دیگری پسر بودند

 43. خواب دیدم دوستم باردار شده و دچار درد زایمان شد.من زایمان رو ندیدم اما بعد زایمان دوباره دیدمش و متوجه شدم زایمان کرده.

 44. خواب دیدم دارم زایمان می کنم ودردش را احساس می کردم میشه تعبیر خوابم رو بگید لطفا.ممنون

 45. من خواب دیدیم خیلی سریع زایمان کردم و ی دختر به دنیا اوردم بدون هیچ سختی.خوشحال بودم ولی الان نگران.یعنی چی؟

 46. من دیشب خواب دیدم پسری زاییدم و زایمانم هم در اب بود بدون هیچ دردی…

 47. من خواب دیدم که در کنار مادرم دخانه زایمان کردم و بعد متوجه شدم که دو قلو بوده یکی دختر ویکی پسر تعبیرش چیه

 48. خواب دیدم همسرم درحال زایمان هست و من در بدنیا اوردن کودک به او کمک میکنم وفرزندم شبیه پسر 4ماهه که الان دارم میباشد

 49. سلام من زنی حامله هستم وبانیت خوابیدم ببینم بچه ام پسره یادختر ولی خواب دیدم پسرزاییدم تعبیرش چیه /

 50. در خواب دیدم دختر باردارم و پدر بچه به علت دختر بودن با من به بیمارستان نیامده ، من تنها رفتم و درد زیادی تحمل کردم دم نوشی خوردم و فارغ شدم اما پسر بود با این حال پدر بچه میگوید من نمیام دنبالت چون خودت را نمیخوام چه برسه به بچه ات را ..

 51. منم مجردم خواب دیدم براحتی زایمان کردم و نوزاد در دستان خودم قرار گرفت نوزاد بسیار تمیز بود و در قنداق سبز پیچیده شده بود و موهاش مشکی بود تو خواب برام جالب بود که باردار بودم و خودم نمیدانستم این تعبیرش چی میشه؟

 52. من دختر مجردی هستم.دوستم خواب دیده بود که من بچه بدنیا اوردم.لطفا تعبیرشو برام بنویسید

 53. خواب دیدم همسرم درحال زایمان هست و من در بدنیا اوردن کودک به او کمک میکنم

 54. سلام متاهل هستم خواب دیدم پدرم دو قلو پسر به دنیا آورده و برده حمام دوتای آنها را میشوید خیلی مشتاق تعبیرش هستم با تشکر

 55. من ی دختر مجردم و تو خواب دیدم دارم ی مار ب دنیا میارم خیلی پریشونم کرده لطفا هرچه زودتر تعبیر خوابمو برام بفرستین ممنون

 56. خواب دیدم مادرم دوقلو به دنیا اورده و سزارین شده.توی بیمارستان بود و من بعد از زایمانش رسیدم.تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم !

 57. سلام دوستم خواب دیده که من زایمان کردم و اون برای دیدنم به خونمون اومده.بچه هم دختر بوده.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 58. من مجردم، خواب دیدم از مردی که دوسش دارم 5قلو به دنیا آوردم،هم دختر هم پسر، تو خواب زایمان رو ندیدمفقط 5تا نوزاد داشتم….تعبیرش چی میشه.؟

 59. سلام زنی شوهر دار هستم و یک فرزند دختر 2 ساله نیز دارم. خواب دیدیم چهار قلو دنیا آوردم و از بابت نگهداری بچه ها نگران بودم. ممنون می شم اگر تعبیرش را بگین

 60. سلام من قصد حامله شدن دارم و پسر میخام شبش خاب دیدم ی پسر توپل و ناز زایمان کردم و تو بغلم گرفتم تعبیرش چیه

 61. اگر کسی در خواب ببیند زنی که در حال حاضر بیمار است پسر زاییده تعبیرش چیست

 62. سلام،من به تازگی باردار هستم ، دیشب خواب دیدم یکی از آشنایان دختر زائیده اما بچش مثل نوزاد نیست و بزرگه میتونه راه بره تعبیرش رو بگید لطفا

 63. خواب دیدم زنی به جای بچه ،گربه بدنیا آورد
  خیلی تعجب کردم

 64. سلام من دوتا دختر دارم وخواب دیدم که چهارقلو باردارم دو تادختر بدنیا آوردم طبیعی ومنتظر بودم دوتای دیگه به دنیابیاد که ازخواب بیدار شدم ،اطفا بگبن تعبیرش چیه

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ