تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه | تعبیرخواب پنبه | tabire khab

تعبير خواب پنبه,تعبیر خواب پنبه سفید,تعبیر خواب پنبه چیدن,تعبیر خواب پنبه زدن,تعبیر خواب پنبه دانه,تعبیر خواب پنبه دیدن,تعبیر خواب پنبه زن,تعبیر خواب پنبه چیست,تعبیر خواب پنبه زار,تعبیر خواب پنبه زنی,تعبیر دیدن پنبه در خواب

تعبير خواب پنبه , تعبیر خواب پنبه سفید , تعبیر خواب پنبه چیدن

خواب پنبه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پنبه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پنبه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پنبه را مطالعه نمایید و متوجه شوید پنبه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پنبه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن پنبه ، سه چیز است

مال حلال ، سود ، برتری نسبت به دیگران

تعبیر خواب پنبه از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب پنبه و گندم ، روزی حلال و غم کم است

تعبیر خواب پنبه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پنبه ، مال حلال است

تعبیر خواب پنبه دانه ، مال آسان است

تعبیر خواب پنبه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پنبه ، خیر و برکت و خوبی است

تعبیر خواب پنبه سوخته ، زیان مالی است

تعبیر خواب پنبه کثیف ، بیماری و کسالت است

تعبیر خواب تشک پنبه ای ، همسر خیرخواه است

تعبیر خواب پشتی پنبه ای ، دوستان خوب است

تعبیر خواب مزرعه ای پر از گل پنبه ، پیروزی و موفقیت است

تعبیر خواب چیدن گل پنبه ، عشق است

تعبیر خواب لباس پنبه ای سفید ، شرف و آبرو و احترام است

تعبیر خواب لباس پنبه ای سبز ، شادی است

تعبیر خواب پنبه دادن به کسی ، رسیدن خیر شما به اوست

تعبیر خواب تبدیل کردن پنبه به نخ ، انجام کاری با عقل و تدبیر است

تعبیر خواب پنبه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن مزرعه پنبه ، به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمربخش است

تعبیر خواب کشاورزی که مزرعه پنبه ببیند ، ثروت و فراوانی است

تعبیر خواب کارخانه داری که پنبه در خواب ببیند ، سود است

تعبیر خواب بازرگانی که پنبه در خواب ببیند ، تغییر در کار است

تعبیر خواب دیدن پنبه های بسته بندی شده ، به دست آوردن اوقات بهتر است

تعبیر خواب دیدن پنبه در حال رشد ، کسب ارزش های والا است

تعبیر خواب پنبه | پنبه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 31 عدد

 • پنبه در خواب خير و برکت و خوبي است و سر رشته کارها و پيوند گسستگي ها.

  • تشکر

 • در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است

 • تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.

 • دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.

 • لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است.

 • لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید

 • ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.

 • بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

 • محمدبن سیرین گوید: به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب ، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن. 

 • محمدبن سيرين گويد: به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه به خواب، دليل بر مال است كه آسان به دست آورد بي رنج و تعب. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پنبه در خواب خير و برکت و خوبي است و سر رشته کارها و پيوند گسستگي ها. در مورد پنبه معبران اسلامي کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نيست. ديدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. يکي اين پنبه نيم سوخته و سوخته باشد و يا چرک و کثيف که نخستين زيان مالي است و دومي کسالت و رنجوري و بيماري در غير اين دو صورت ديدن پنبه در خواب ميمون و مبارک است. تشک پنبه اي زن و همسر نيک نفس خير و خيرخواه است وپشتي و مخده پنبه اي دوستاني هستند که هم دستشان خير است و هم زبانشان و در صورت لزوم به ياري و کمک شما مي شتابند. ديدن مزرعه اي پر از گل پنبه اميد پيروزي و موفقيت است و چيدن گل پنبه عشق است بخصوص براي دختران جوان جمع آوري غوزه هاي پنبه گردآوري مال است ولي اين مال پاک و منزه نيست و بايد تلاشي بکنيد که بدون گرفتگي خاطر آن را تصاحب نمائيد. لباس پنبه اي آبرو و احترام است بخصوص اگر سفيد باشد نيک نامي و شرف است. لباس پنبه اي اگر سبز باشد فرح و شادي است که به زندگي شما وارد مي شود. اگر پنبه به کسي داديد خير شما به او مي رسد و اگر پنبه از کسي گرفتيد از جانب او سود مي بريد و متنفع مي شويد. ريسيدن پنبه تعبير کارهاست و چنانچه در خواب ببينيد که پنبه را به نخ تبديل مي کنيد با عقل و تدبير اقدام به کاري مي نمائيد که براي شما منفعت همراه مي آورد و نتيجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نيز همين تعبير را دارد. روي هم رفته ديدن پنبه در خواب نيکو است مگر آن که چرک يا نيم سوخته باشد.

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:

  کرباس وريسمان پنبه و گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود

 • ديدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زياد شود

 • ديدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامي بزرگ و اوقاتي ثمر بخش است .

 • اگر كشاورزي خواب مزرعة پنبه ببيند ، نشانة آن است كه به ثروت و فراواني دست مي يابد .

 • ديدن پنبه در خواب ، براي كارخانه دار نشانة آن است كه از اين كالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگاني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه در حرفة آنها تغييرات سود آور و ثمر بخشي اتفاق خواهد افتاد .

 • ديدن پنبه هاي بسته بندي شده ، علامت به دست آوردن اوقاتي بهتر است

 • ديدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌كسب ارزشهايي والا و پا گذاشتن به محيطهايي بهتر است .

 • سلام…خواب دیدم که خوانواده جمع شدن که بریم پنبه بچینیم….
  مقسی که انقد وبتون عالیه.

 • دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.

 • . لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.

 • هر که خواب ببیند با کمان حلاجی خود در حال زدن پنبه بود، گره گشایی می کند ولی اگر از کمان حلاجی خود استفاده نمی کرد، به نفاق و دورویی تمایل دارد و ازدواج او هم با زنی خودخواه خواهد بود که به سامان نمی رسد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق است و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد.

 • اگر ببیند کمان حلاجی او ضایع شد، دلیل است از زنی جد

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی

 • اصفهانی نیز می‌گوید: در بین لباس‌های دیگر، لباس‌هایی که از جنس پنبه باشند بهترین تعبیرها را دارند (البته بدون آنکه در آن‌ها قز یا ابریشم به کار رفته باشد)

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از پنبه می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد، ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است و اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است، یا چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.

 • من در خواب دیدم که پنبه در جای که زنده گی میکنم کود است ودو طفل از ان میبر دارد ؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.