تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ | تعبیر خواب پلنگ | tabire khab

تعبیر خواب پلنگ,تعبیر خواب پلنگ در خانه,تعبیر خواب پلنگ سیاه,تعبیر خواب پلنگ و ببر,تعبیر خواب پلنگ سفید,تعبير خواب پلنگ سياه,تعبیر خواب پلنگ و شیر,تعبیر خواب پلنگ مرده,تعبیر خواب پلنگ وحشی,تعبیر خواب پلنگ ماده,تعبیر خواب ببر در خانه,تعبیر خواب دیدن ببر در خانه,تعبیر خواب ببر سیاه,تعبیر خواب ببر سیاه و سفید,تعبير خواب ببر سياه,تعبیر خواب یوز پلنگ سیاه,تعبیر خواب حمله پلنگ سیاه,تعبیر خواب دیدن پلنگ سیاه,تعبیر خواب حمله ببر سیاه,تعبیر پلنگ سیاه در خواب,تعبير خواب پلنگ و ببر,تعبیر خواب پلنگ یا ببر,تعبیر خواب ببر سفید,تعبير خواب پلنگ سفيد,تعبير خواب ببر سفيد,تعبیر خواب دیدن ببر سفید,تعبیر خواب ببر سفید رنگ,تعبیر خواب ببر و شیر,تعبير خواب ببر و شير,تعبیر خواب دیدن شیر و پلنگ,تعبیر خواب حمله شیر و پلنگ,تعبیر شیر و پلنگ در خواب,تعبیر خواب ببر مرده,تعبیر خواب ببر وحشی,تعبیر خواب ببر ماده

تعبیر خواب پلنگ,تعبیر خواب پلنگ در خانه,تعبیر خواب پلنگ سیاه,تعبیر خواب پلنگ و ببر,تعبیر خواب پلنگ سفید,تعبير خواب پلنگ سياه,تعبیر خواب پلنگ و شیر

خواب پلنگ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پلنگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پلنگ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پلنگ را مطالعه نمایید و متوجه شوید پلنگ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پلنگ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پلنگ سه چیز است

دشمن-مال-ترس از پادشاه

تعبیر خواب پلنگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است

تعبیر خواب جنگ با پلنگ خصومت و دشمنی است

تعبیر خواب خوردن گوشت پلنگ جنگ و دشمنی است

تعبیر خواب پلنگ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سوار پلنگ شدن برتری بر دشمن است

تعبیر خواب جنگ با پلنگ ، ترس عظیم از پادشاه است

تعبیر خواب شیر پلنگ را بخورد ترس از دشمن است

تعبیر خواب پوست پلنگ و استخوان و موی پلنگ غنیمت رسیدن از دشمن است

تعبیر خواب پلنگ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پلنگ دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد

تعبیر خواب پلنگ دشمنی است که از ما قویتر است

تعبیر خواب فراری دادن پلنگ چیره شدن بر دشمن است

تعبیر خواب پوست پلنگ غنیمت مالی است

تعبیر خواب خریدن پوست پلنگ پول زیاد است

تعبیر خواب پلنگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب پلنگ نیکویی و بزرگی دیدن از پادشاه است

تعبیر خواب پلنگ | پلنگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

تعبیر خواب پلنگ
4.5 (90%) 2 vote[s]

کامنت های تایید شده : 77 عدد

 • ديدن پلنگ از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

 • من خواب دیدم تو خونه ای پر از پلنگ زندگی می کنم
  راحت انگار با هم دوست هستیم.
  تعبیرش چیه؟

 • سلام خسته نباشید من دیشب خوتب دیدم تو یه خونه با تعداد زیادی پلنگ زنذگی می کنم و هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چی ارومه

 • هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

 • وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد. اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

 • حمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. ا

 • اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند. اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم … 
  بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد. اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن قوی. دوم: مال یافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پلنگ، دشمن قوی و توانا می‌باشد.

 • خواب دیدم همراه برادرم درصحن حرم امام حسین درحال روضه خانی و گریه کرده هستیم وتمام چراغهای صحن به رنگ قرمز بود

 • خواب دیدم ازمحلی گذرمیکنم زیریه چادرچتری دوپلنگ نشسته بودکه به گردنشون زنجیربسته بودن پلنگهابادیدن من شروع به قرش ضعیفی کردن امامن نمی ترسیدم

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن پلنگ از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد

 • هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قایل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم

 • وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود

 • . اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد.

 • اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند

 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید کرد .

 • کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .

 • دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

 • اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .

 • دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

 • سلام من در خواب دیدم که داخل یک خانه داخل مشم میبینم سه تا پلنگ هست یکی شون کوچیک دوتای دیگر بزرگ آن اول دنبالم مکنن بعد میبینم باهام دوست ان روی سرشان دست مکشم

  • پریا…. من خواب دیدم پلنگی منو در آغوش گرفته و منو دوست داره نمی اره من ازش جدا بشم به زور خودمو رها کردم ازش… تعبیر خواب مو لطفا بگین🙏

 • خواب دیدم مادرم با یه پلنگ کثیف و خیلی گنده داره میجنگه و اون پلنگ دست مادرمو خورده بود و قطع کرده بود و ازش خیلی خون میومد اما مادر با خیلی مهربونی بهش میگفت ازاینجا برو

 • خواب حمله پلنگها در جنگل ب مردم ومن و خانوادم

 • من دیشب خواب دیدم با خانواده ب یک جنگلی رفتیم ک بسیاری از مردم برای تفریح اونجا بودند ک ناگهان کلی پلنگ با سرعت به ما حمله کردند و من و خانوادم سوار ماشین شدیم و فرار کردیم ک یک دفعه یک پلنگ پرید شیشه جلو ماشینو شکوند و افتاد تو بغل یکی از اعضای خانوادم و اون با چاقو کشتتش ک از خواب پريدم ممنون میشم تعبیر خوابمو بدی

  • سلام عزیزم،یعنی مامانت یه دشمن خطرناک داره ولی مامانت همیشه باهاش با مهربونی رفتار میکنه،ضربه ناگهانی از کسی که انتظارش رو نداری

  • من خواب دیدم برای تفریح بیرون رفته ایم ویک ببر به خواهرم حمله میکند از ناحیه سر و خواهرم میافتد.

 • سلام من خواب دیدم که با دوستم تو ماشین نشستیم بعد از یه جایی شبیه جنگل رد میشیم که چندتا پلنگ میبینیم بعد من واسه یکدومشون شکلک در میارم اونم بهم حمله میکنه اما همش میخوره به شیشه و ما بهش میخندیم اما اون دنبال ماشین میدوه و همش این کارو تکرار میکنه اما نه خیلی از رو خشم تا اینکه یه دفعه دیدم که ماشین رو نداریم و من اون با موتوریم وآسیب پذیر شدیم اما دیگه پلنگ رو ندیدیم اما من میخواستم مثلا باز هم با موتور فرار کنم که البته یه بنده خدایی موتور مارو هم میگیره در ضمن جنگل شلوغه و تو یه راه جنگلی همه پیاده در حال تردد هستن… خواهش میکنم اگه تعبیری داره بگین چون واقعا نگرانم

 • با سلام:خواب بچه پلنگی را دیدم خیلی کوچک و ریز که توان راه رفتن نداشت خواستیم ازش محافطت کنم که نمیره در نزیکی بچه پلنگ سنگی را کندم چندتا عغرب زیرش بود یکی از عغرب که از همه بزرگتر بود با پا لهش کردم تعببیر خواب چی هست.

 • من خواب ديدم پلنگ را كه ان رااشخاص كه با من هستن ميكشند چي معني دارد

 • در خواب دیدم خودم ببر هستم و به یک یوزپلنگ که انگار قبلا خودم بهش حمله کردم رفتم که تیکه پارش کنم ولی زنده بود منم بهش رحم کردم گذاشتم که بره,کنارم یک ببر دیگر هم بود که انگار با من بود و منتظر حرکت من.

 • سلام
  من خواب چیتا دیدم
  با خال های کوچ مخصوصش
  با 4بچه ک در یک جعبه بودن که آنهارا بجایی میبردم
  من زمین میخورم و مادر چیتابیرون میاد و دوبچه هم بیرون میاد ولی دوبچه دیگر داخلجعبه میمانند
  سپس تشنه ک بودند از آبی ک در چاله ای بود خوردند
  من ک میخواستم بگیرمشان مادر بچه ها آروم بسمت من آمد و من ازترس چمباده زدم
  اوهم آرام مرا گاز کوچکی گرفت

 • من خواب دیدم یه پلنگ اومده خونمون من اونو کشتم و استخون گردنشو دراوردم

 • سلام من خواب یک پلنگ سیاه رو دیدم که بهم حمله کرد منم با اسلحه ای که دستم بود بهش شلیک کردم ولی بهش نخورد بعد هم اون منتظر بود که من بزنمش هم من منتظر بودم اون حمله کنه من بزنمش ولی من زدم کشتمش .تعبیرخوابم چی میشه تشکر.

 • من خواب پلنگ سیاه دیدم که شکل ادم بود میخواست به من حمله کنه نتونست بعد در مقام پادشاهی براش مراسم خاص و رسمی گرفتن و اونجا نقاب زده بود

 • من خواب دیدم یه توله پلنگ رو دارم همراهی میکنم توی کوهستان تا به والدینش میرسونم،بعد از اینکه به والدینش رسوندمش احساس میکردم دارن با حرکاتشون ازم تشکر میکنن

 • من خواب دیدم یه پلنگ خیلی بزرگ دم در اتاقم ایستاده با تعداد زیادی بچه گربه تعبیرش چیه؟

  • دلت بی اف میخواد تعبیرش اینه

 • من خواب دیدم یه پلنگ توی حیاط خونمون رو چمن اروم خوابیده و من دارم از چارچوب در نگاش میکنم, بعدم در رو میبندم و میرم تو خونه, تعبیرش چیه؟!

 • من خواب دىدم پلنگى بلندهىکل داره دنباله من مىادمنم ازش فرارمىکنم مىشه بگىن تعبىرشو ؟

 • من خواب دیدم چندتا پلنگ بزرگ و کوچک بهم نزدیک میشدن طوری که انگار میخواستن بهم حمله کنن اما بعد از نزدیک شن به من با همان سرعت از یه مسیر دیگه رفتن و بهم آسیبی

  • خواب دیدم در رودخانه پلنگ مرا دنبال کرد و بعد از چند متر آن پلنگ دیگر مرا دنبال نکردو رفت

 • من خواب دیدم یه بچه پلنگ وارد خونه شده. من نازش کردم پوستش خیلی نرم و زیبا بود. بهش آب و غذا دادم خیلی گرسنه بود. کسی میدونه تعبیرش چیه؟!!!

 • در خواب دیدم پلنگ سیاهی به من حمله کرد و من او را کشتم

 • سلام..من خواب پلنگ زیاد میبینم چون ترس دارم از گربه سان ها ولی دیشب خواب دیدم که 5تا پلنگ دور تا دور خونه یکی از دوستامونه که ما اونجا بودیم..اولش خیلی ترسیده بودم ولی کم کم ترسم عادی شد …ولی تو کل خواب استرس و ترس بود باهان

 • من در خواب چندین پلنگ دیدم کاری به من نداشتن من فرار کردم آنها دنبال کردم من رو محاصره کردند در کنار خود زنجیری دیدم برداشتم و با آنها جنگیدم دیدم نمیتوانم کاری کنم بعد یک مرذی پیدا شد و با شلیک اسلحه باعث شد آنها فرار کنند تعبیر این خواب چیست

 • سلام.من خواب دیدم که سه تا گربه لب پنجره ما اومده و میخواد داخل خونه ما.من هم داشتم گربه ها را به زور بیرون کنم.بعد دیدم پلنگی اونجاست و میخواد به گربه ها حمله کنه و اونارو از بین ببره

 • من خواب دیدم داشتم ار پنجره بیرونو نگاه میکردم یهو یه پلنگ و دیدم داره با 1پسره جوون میره اما نصف بدن او پسرو خورده بود ، پلنگ کاری با من نداشت و رفتن تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم یه پلنگ خیلی آروم کنار من نشسته بود.مثه یه حیوون اهلی و رام

 • خواب دیدم در را به روی دو پلنگ سیاه قفل کردم ولی آنها بیرون آمدند. و من از شدت ترس از خواب پریدم.

 • تعبیرش این است که درامورعاطفی یاشغلی خودبادردسرهایی مواجه خواهید شداماباتلاش وپشتکاربرمشکلات فایق خواهید شد

 • با عرض سلام من خواب دبدم که در یک جنگل یک پلنگ به من حمله کرد وسی….م را مثل یه بچه خورد می شود لطف کنید تعبیرش کنید پیشاپیش از زحمات شما تشکر فراوان دارم

 • اگردرخواب ببینی که پلنگ به توحمله کرددراثراعتمادی نابجا آینده ی خودراخراب خواهی کرد

 • دیدن پلنگ در خواب در صورتیکه قصد حمله ب شما را داشته باشد

 • من خواب دیدم که ۱ پلنگ کوچک داشتم ، اون از من مراقبت میکرد، منم نازش که می‌کردم خال پوستش پر رنگ تر میشد. ما همدیگرو دوست داشتیم

  • منم این خابو دیدم

 • من خواب دیدم پلنگیرسیاهی بود که از من مراقبت میکرد و خیلی بزرگ بود من چند شب این خواب را می بینم

 • خواب دیدم پلگی دارم بعد صاحبش پیدا شدنی دست منو گاز میگیره دیگه ول نمیکنه

 • سلام من دیشب خواب دیدم با ی پلنگ‌ دارم‌ بازی میکنم تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام من خواب دیدم خودم پلنگ شدم و در جنگل زندگی میکنم حتی اعضای خوانواده هم پلنگ بودن وبعد ب دنبال پیدا کردن چیزی یا کسی ک درست یادم نیس میفتم داخل دریا از ی ارتفاع بلند

 • سلام من درخواب دیدم خودم پلنگ بودم و با این قضیه مشکلی نداشتم حتی اعضای خوانوادم هم پلنگ بودن بعد ب دنبال کسی یا چیزی دویدم و داخل دریا افتادم از ی ارتفاع بلند

  • خواب دیدم پلنگ سفیدی وارد خانه شد من او را بیرون میکردم ولی او دوباره وارد میشد

 • خواب ديدم پلنگ در خونه توي كمد ديواري خونه كرده دو تا سگ و يه لقمه كرد خورد البته اون دوتا سگم تو خونه بودن،

 • من خواب دیدم پلنگو شکست دادم اون مطیع من شد و با یه سگ و یه ببر من و همراهی کردن منم دست نوازش ب سر سه تاشون میکشیدم

 • خواب دیدم پلنگ سفیدی وارد خانه شد من او را بیرون میکردم وپلنگ دوباره داخل میشد

 • خواب دیدم پلنگ سفیدی وارد خانه شد من او را بیرون میکردم ولی او دوباره وارد میشد

 • سلان.من چندباره خواب شیر و پلنگ میبینم.امروز هم دیدم در وسط شهر شیر به گاو رو به دندون کشیده ولی نمیتونه بخوردش و میخواد از پا درش بیاره.اما اینو اخساس میکردم چون اونا انگار مجسمه بودن که بعداز فریاد من که همه رو خبر کردم زنده شدن.شیر ماده و پلنگ هم نفهمیدم رنگش چیه.اما شیر قصد حمله نداشت.تعبیرش چیه؟

 • سلام.من ددیشب خواب دیدم که یه پلنگ تو حیاط خونست و یه پسر ده یازده ساله کنارشه و به اون صدمه نمیزنه اما من ازش میترسیدم و وقتی منو میدید بطرفم حمله میکرد

 • من خواب دیدم تو جنگل یه پلنگ دست شکسته منو تعقیب میکنه بعدشم برمیگرده بدون اینکه نزدیکم شه البته منم برای دور کردنش همش سنگ میندازم طرفش تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم پلنگی بطرف من و همسرم و بچم حمله کرد من چندتا از تولهاشو به کناری پرت کردم وفرار کردیم و به مکانی رسیدیم آنجا از چند نفر کمک خواستم ولی آنها اعتنایی نکردند بعد یکنفر بجای پلنگ آمد و از کنارمان رد شد و دیدم که به بچه ام با اینکه حمله کرده بودند هیچ آسیبی نرسیده لطفا برآیم تعبیر کنید

 • من خواب دیدم که در ایوانی روبه گودی مخرب که مبگن اونجا محل زندگی دوتا پلنگه که چندتاهم بچه دارن
  من دیدم که یکی از پانگها پسر کوچکم دوبرداشت فرار کرد من خیلی بی تابی کردم از صاحب تون خونه کمک خواستم که اونم گفت تا جایی که یادمه هیکس زندا ازدست پلنگها بیرون نبومده من خیلی نگرانم نمیدونم چه تعبیری داره امبدوارم
  که تعبیرش خوب باشه

 • کسی دشمنتونه که فکرشم نمیکنید

 • عادل پلنگ در خواب دیدن دست بر سران کشیدیا نوازش کردن چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.