خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “طلا” خریدن و هدیه گرفتن
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 - 19:39

همه چیز درباره تعبیر خواب “طلا” خریدن و هدیه گرفتن

تعبیر خواب طلا | تعبیرخواب طلا | tabire khab

تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب طلا خریدن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب طلا خریدن زن,تعبیر خواب طلا خریدن برای زن,تعبیر خواب طلا فروش,تعبیر خواب طلا فروش,تعبیر خواب گوشواره طلا خریدن,تعبیر خواب انگشتر طلا خریدن,تعبیر خواب گردنبند طلا خریدن,تعبیر خواب النگوی طلا خریدن,تعبیر خواب النگو طلا خریدن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن زن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ابن سیرین,تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب النگوی طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلای شکسته شده,تعبیر خواب طلا شکسته,تعبیر خواب طلا شکسته شده,تعبیر خواب طلا شکستن,تعبیر خواب انگشتر طلای شکسته,تعبیر خواب النگو طلا شکسته,تعبیر خواب النگوی طلا شکسته,تعبیر خواب گوشواره طلا شکسته,تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته,تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده,تعبیر خواب طلا دادن مرده به زنده,تعبیر خواب گرفتن طلا از مرده,تعبیر خواب طلا دادن به مرده,تعبیر خواب گرفتن سکه طلا از مرده,تعبیر خواب گرفتن انگشتر طلا از مرده,تعبیر خواب گرفتن گردنبند طلا از مرده,تعبیر گرفتن طلا از مرده در خواب,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب مغازه طلا فروشی,تعبیر خواب دیدن طلا فروشی,تعبیر خواب مغازه طلا فروشی,تعبیر خواب دزدی از طلا فروشی,تعبیر طلا فروشی در خواب,تعبیر خواب رفتن به طلا فروشی

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا

آیا شما هم خواب طلا دیده اید و دنبال تعبیر خواب طلا هستید.در این مطلی سعی نموده ایم بهترین مطلب در مورد تعبیرخواب طلا را برای شما فراهم کنیم

تعبیر خواب طلا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طلا برای مردان غرامت و غم و اندوه است و برای زنان خوب است

تعبیر خواب بافتن لباس از طلا یا هدیه گرفتن این لباس این است که مالش تباه می شود و یا باید خسارت دهد یا کسی از او خشمگین می شود

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا خریدن

تعبیر خواب طلا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گداختن طلا این است که بر روی زبان مردم می افتد

تعبیر خواب بردن طلای زیاد به منزل بدست آوردن مال بسیار است

تعبیر خواب خوردن طلا خرج کردن مال برای همسر است

تعبیر خواب طلا از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن طلا این است که کارهای دنیا بر وفق مرادش می شود

Image result for ‫طلا‬‎

تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن

تعبیر خواب طلا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب طلا برای مردان بد است و برای زنان خوب است

تعبیر خواب جمع بودن طلا در یک جا، بدست آوردن عزت و مکنت است

تعبیر خواب دیدن طلا به صورت سیم طلا ازدواج با دختر با اصل و نسب است

تعبیر خواب معامله و معاشرت با طلافروش این است که کارش به معاشرت با مردی دروغگو می افتد

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر خواب طلا از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طلا برای مردان رنج و سختی است

تعبیر خواب طلا برای زنان آرامش و راحتی است

تعبیر خواب پیدا کردن طلا زیان است به مقدار همان طلا از نظر حجمی

تعبیر خواب طلا در جیب و کیف داشتن صرر مالی است

تعبیر خواب پیدا کردن طلا دادن دیه و خسارت است

تعبیر خواب گرفتن سکه طلا رسیدن به ریاست است

تعبیر خواب گم کردن طلا بیماری است

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب طلا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب طلا ،دوست داشتن چیزهای بی ارزش است

تعبیر خواب یافتن طلا این است که به شما ارث می رسد

تعبیر خواب جستجوی طلا در دل خاک این است که خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

تعبیر خواب پرداختن چیزی با طلا این است که با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت

تعبیر خواب طلا را آب کردن این است که آسایش مادی بدست می آورید

تعبیر خواب دزدیدن طلا این است که خبرهای بد  به شما میرسد

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا فروشی

تعبیر خواب طلا گذاشتن بر روی خود این است که افزایش احتیاط ضرری ندارد

تعبیر خواب گم کردن طلا این است که به شما خیانت خواهد شد

تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن این است که از کاری شرمسار خواهید شد

تعبیر خواب اشیا طلایی این است که ظواهر فریبنده اند

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا خریدن زن

تعبیر خواب طلا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب معامله کردن طلا موفقیت در همه کارهاست

تعبیر خواب دختری که زیورآلات هدیه میگیرد این ایت که با مرد ثروتمندی ازدواج می کند

تعبیر خواب پیدا کردن طلا این است که افتخار و ثروت بدست می آورید

تعبیر خواب گم کردن طلا، از دست دادن بهترین فرصت زندگی است

تعبیر خواب پیدا کردن رگه ای از طلا رسیدن به شهرت پر دردسر است

تعبیر خواب تلاش برای کار کردن در معدن طلا، دفاع از حقوق دیگران است

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا خریدن برای زن

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد.

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا فروش

ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.  

تعبیر خواب طلا | طلا در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 142 نظر ثبت شده است.

 1. ما دخترا شعور داریم ولی شما چی؟همیشه با قلیان و یه مشت دوست می گردین

 2. قربون اون دهنت

 3. قربون دهنت عزیزم

 4. شما دخترا فقط و فقط واسه یه چیز در این دنیا ارزش دارین اونم……s وسلام.

  • نه بابا دیگه چی؟؟

   • دختری که انسان از او متولد میشود تا دانشمند و عالم و پزشک و فرد بزرگی بشه ارزشی بالاتر از این ها داره که افراد کور و هوس بازی چون شما این را در نخواهید یافت پیشنهاد میکنم نگاهتون رو عوض کنید

   • ارزش زن بالاتر از این باور زشت شماست مادر و خواهر شما هم شامل این باور شما هستن نه؟

  • عع خخخخخ به بقیه میگی شعر نگو که خودت شعر بگی؟؟؟ خخخخخخخخخخخخخخخ آخه بچه جون این حرفا که برا تو نیست هههههه البته تو اون قدر ارزش نداری که ارزش دخترارو بفهمی طبیعیه خو
   دخترای گل هر تیتاپ اینو دزدیده بزاره سر جاش بای همه دختر و پسرای گل

  • عع خخخخخ به بقیه میگی شعر نگو که خودت شعر بگی؟؟؟ خخخخخخخخخخخخخخخ آخه بچه جون این حرفا که برا تو نیست هههههه البته تو اون قدر ارزش نداری که ارزش دخترارو بفهمی طبیعیه خو
   دخترای گل هر تیتاپ اینو دزدیده بزاره سر جاش …. واااالاااااا… هر کی از خانوادش طرد میشه میاد میشه شاعر عین همین دوستمون خوش اومدی باو بای همه دختر و پسرای گل

  • دشمن دختراخخخخخخخخخخخخخخخ ببینیدخدای متعال هم ازخلقت زن تعجب کرده چه برسه به گرگ خیابانی منظورم فقط خودتونیداره شما.
   این توهین به شخص مادرتون هست دوم اینکه ازش زن خیلی بالاتراین حرررررف هاست الان میگم شماحتمایک فردبیسوادبی شعورنفهم هستیدوتنهاکاری که بلدین انجام بدین همین چیزی بودکه گفتین متاسفم براتون

 5. شعر نگو

 6. وووووووووووای این یارو چقد احمقخ خندم گرفت…
  شما چی آقا پسر تموم عقلتون به شی تو شلوارتون وابستست خخخخخخخخخخخ

 7. زشته بابا ، اقایی که دشمن دخترایی یکم ارزش واسه خودت قائل شو ، اینقد بی تربیت نباش ، بعدشم تو اگه به ما فحش میدی اول فکر کن که خودتم مادر داری خواهر داری از قدیم میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری ، پس احترام خودتو نگه دار، البته اگــــــــــــه شخصیــــــــــــــت داشـــــــــــتـه باشـــــــــــــی

 8. الهـــــــی همه ی مردان رو به راه راست هــــــدایـت کــــــــــــن ، ( آمیـــن)

  • همه ی این پسرا فقط دتبال خوشیشون عستن وفکراحساس هیچ دختری نیستن فکر میکنن دختراهم مثل خودشون سنگ دل ان .مرده شور هرچی پسرخیانت کار ودروغگو

   • خواهری شاید مااون اجاره بهش دادیم که به فکر خوشی باشن باما
    اگه ما بتونیم وقار و متانت دخترونگیمونو حفظ کنیم
    میرن طرفای اونایی که چراغ سبز میدن
    و درکل به ما احترام میذارن

 9. کشوری که مردانش به همون موضوعی که این آقای محترم فرمودن مشغول باشن و زنانش به خودنمایی گلستان خواهد بود.کمی به خودتون بیایید که داره دیر میشه

 10. خخخخخخ الان دعواشده

 11. خخخ دعواشده

 12. اخرین مد کفن است شما روزی خواهید مرد >>>>>>>>>>>>بای

 13. برادر و خواهر از این حرفا نزنین کراهت داره زشته یه کم شعور داشته باشین هرکی هرچی هست واسه خودشه …مردو زن هردو یکسان هستن فقط براساس ایمانمون هست که از دیگران برتریم پس خواهشا سر چیز های الکی بحث نکنین

 14. برادر و خواهرا حیا کنید این حرفا چیه به همدیگه میزنین واقعا بیشعورید

 15. ??????وااااای این مرده دیوانست شما به دل نگیرین???????اقا شما جاتون توی تیمارستانه اخه اینجا چیکارمیکنین????

 16. خخخخ ولش کنین این دیوانس اقا جای شما توی تیمااارستانه ها اینجا کاری باشما نیس

 17. سلام خانما ببخشید همه انگشتات یه اندازه نیستن دختر داریم بلانسبت شما ولگردن قلیان میکشن با دوس پسرشون هم هستن پسر هم همینجورین اما نه همه دخترا و نه همه پسرا این اقا که نوشته دشمن دخترا شما پسر چرا جوابشو میدین

 18. درود بی پایان بردختران وپسران نجیب

 19. درودبرپسران ودختران نجیب

 20. اگه میگی زن ها و دختر ها فقظ به درد سکس میخورن
  پس بدون تو الان وجود نداشتی……همین دختر بوده که هیکل لشه تورو 9 ماه تو شیکمش حمل کرده

 21. سلام خانم و آقایون گل.هر کی هر حرفی بزنه نشان از ادبشه پس زیاد به دل نگیرین .?

 22. سلام دخترا و پسرای گل.هر کی هر حرفی بزنه نشان از ادبشه پس زیاد به دل نگیرین .?

 23. یا واویلا تعبیر خواب چی شد؟؟؟؟؟؟????

 24. ابن سیرین می گوید: اگر کسی دید که زر می گدازد، بر زبان مردم می افتد. اگر ببیند که طلا به خانه می برد، مال می یابد و ثروتمند می شود

 25. تعبیرشد بگو مگو با یه خر خخخ

 26. تعبیرشد بگو مگو با یه خر خخخ

 27. این که یه پسر بخواد به دختراتوهین کنه هیچ اشکالی نداره بکنه اما فقط یک ثانیه بشینه فکرکنه اگه دختراارزش ندارن اونم اصلا ارزش نداره چون اگردخترانباشن هیچ پسری هم نخواهدبوداقای دشمن دختر

 28. لایک

 29. من دیشب خواب دیدم دستبند سکه ایی دارم از طلا بود که دوتا از سکه هاش دراومده بود بردم طلا فروشی بفروشم که فروشنده اینقده لفت داد که پشیمون شدم وقتی دستبندرو گرفتم یکی از سکه ها وصل شده بود یکی دیگه وصل نبود …
  میشه تعبیرش رو برام بگید ..
  درواقعیت طلای خراب و سکه ایی ندارم …
  ممنونم

 30. لطفا نظرات بد تایید نکنید تا موجب ناراحتی هم نشود .

 31. دختران مددکار،دلسوز ومهربانند.رسول اکرم(ص) دی.گه به احترام پیامبر اعظم باغیرتا ساکت

 32. چه ربطی داره دخترا اگه قلیون بکشه ادم بدیه

 33. چه ربطی داره دخترا اگه قلیون بکشه ادم بدیه

 34. اهای پسرهای که از این حرفها میزنیدشما همه محتاج دخترا هستید که

 35. دختر قلیون کش اصلا هم بد نیس اتفاقا دخترایی که قلیون میکشن با معرفتر از خیلی پسرای دیگه هستن …چه ربطی داره ارزش آدما به این چیزا نیس

 36. دختر قلیون کش اصلا هم بد نیس اتفاقا دخترایی که قلیون میکشن با معرفتر از خیلی پسرای دیگه هستن …چه ربطی داره ارزش آدما به این چیزا نیس

 37. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.

 38. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، یـعـنـی مال زیادی به دست می‌آوری.

 39. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

 40. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

 41. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، یـعـنـی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

 42. اگر ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

 43. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، یـعـنـی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

 44. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طلا می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

 45. اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

 46. سلام وخسته نباشید:خاب دیدم زمین شکاف خوردنه خیلی زیادداخل شکاف چندانگشتربودکه من فقط یه عقیق برداشتم رفتم جلوتردیدم جلوداشبوردیه پیکان وانت هم پرانگشتره یه مشت انگشترکه یکیش نگین یاقوت بودبرداشتم ریختم توجیبم حالت دزدیدن داشت همش میترسیدم ازم بگیرن که بخیرگذشت،،یه بخش دیگش دیدم طلافروختم به مشتری بعدپشیمون شدم که شایدنتونه پولشوبده رفتم بزورپس گرفتم ازخانمه النگووگوشواره وطلای شکسته بود

 47. اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد

 48. اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

 49. پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .

 50. اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .

 51. یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

 52. اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد

 53. خواب دیدم 3النگو طلا در 3 سایز در دستانم است که خیلی جلب توجه می کند که شوهرم برایم خریده بود

 54. خواب دیدم از زیر خاک طلای زیادی پیدا کردم و یکی به یک سید دادم

 55. تو مغازه های طلافروشی مختلف میرفتم میخواستم 2تا حلقه طلا 1ی واسه خودم 1ی واسه اونیکه میخواستم باهاش ازدواج کنم بخرم

 56. من دیشب خواب دیدم که یه نفر دو تا سکه شبیه به 50 تومانی های دو رنگ ولی از جنس طلا و نقره و با نوشته قرآنی با دو تا انگشتر که یکیش طلای زرد و سفید با نیگین و اونیکی طلای زرد به من داده میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

 57. ایشالا خیره ولی من من یه بار این خوابو دیدم و از نامزدم جدا شدم

 58. ایشالا خیره ولی من من یه بار این خوابو دیدم و از نامزدم جدا شدم

 59. خواب دیدم داشتن دستم حلقه ازدواج می کردن بدون نگین بود و ساده

 60. از یه درخت انار تا جایی که در توانم بود انارای ریز و درشت چیدم :roll::

 61. خواب دیدم تو ساحل زنجیرو توگردنی طلا پیدا کردم . موندم که آگهی بدم صاحبش پیدا بشه یا خودم استفاده کنم 😳

 62. خواهرم یک سال است که نامزد کرده خواب دیدم در انگشت چپ او که جای حلقه ازدواج است انگشتر طلایی با نگین سفد قرار دارد تعبیر ان چیست

 63. خواب دیدم نگین انگشتر نقره ام گم شده است و بعد از مدتی جستجو آن نگین پیدا شد لطفا تعبیر خوابم را بگویید.

 64. خواب دیدم که انگشتری در دستم است اما نگین ندارد لطفا تعبیر این را بگویید .

 65. خواب دیدم طلا های زیادی بهم داده بودن ولی نمیدونم کی؟که به خودم میگفتم یه مقدارشم به دیگران بدهم

 66. خواب دبدم دوستم دستبند طلایی به من داد و بعد از چند دقیقه از من پس گرفت . تعبیرش چیست؟

 67. خواب دیدم در کوهی سکه های طلا و جواهر پیدا کرده ام و خیلی هم خوشحال بودم- لطفا تعبیر را بگویید

 68. خواب دیدم که مجستمه طلا قدیمی پیدا کردم

 69. خواب دیدم جاریم به من پنج تا النگو ویکدست بندداد بهش گفتم چرااین هارو میدی به من .گفت دستت باشه. [تعبیرش چیست

 70. خواب دیدم که مردی 2 هدیه ساعت مچی طلا و انگشتری طلا به من هدیه داد و من نگران بودم که همسرم نفهمد لطفا تعبیر خوا مرا بگویید

 71. خواب دیدم یک حلقه طلا تو تاریکی پیداکردم ولی حلقه از هم باز بود .

 72. سلام.من و دوستم 1 جفت انگشتر نقره ست داریم دیشب دوستم خواب دیده رنگ انگشتر هر دو تامون و مخصوصا بخش نگین دارشون پریده.لطفا تعبیرشو بهم بگید.ممنون

 73. خواب دیدم مردی را که می شناسم به من مقدار زیادی طلا داده

 74. من خواب دیدم ماشیینی به رنگ طلا خریدم و پول آن از طلبی که چند سال پیش از کسی داشتم و او طلب خود را داده تهیه شده است.تعبی آن چیست؟

 75. خواب دیدم پدر شوهرم یک قابلمه برنج پخته که در آن یک سکه بزرگ طلا و یک انگشتر نگین آبی هدیه داد

 76. سلام من خواب دیدم که طلا دزدیده ام با چک پول

 77. سلام.خواب دیدم طلاهای زیادی را پیدا کردم ولی مادرم آنها را به دیگران میبخشید.

 78. دیدن عروس شدن با رنگ نارجی

 79. خواب دیدم کسی که بهم بدهکار است انگشتر طلا با نگین مشکی در دست راستش بود

 80. که حلقه انگشتر طلا خواهرم را در دست خودم دیدم

 81. سلام من خواب دیدم تیکه پایینی گوشوارم تو خواب جدا شده وقتی بیدار شدم و موهام را می خواستم برس بکشم دیدم توی موهامه .یه لبخندی زدم که گم نشده. تعبیر این چیه. :-?: ❗

 82. خواب دیدم یکی از دوستان قدیمی که الان باهاش در ارتباط نیستم(مذکر)به من انگشتری از جنس طلا که روش صدف بود هدیه داد.تعبیرش چیست؟

 83. [خواب دیدم که دختر خاله ام که تازه ازدواج کرده یک حلقه طلا در انگشت دست چپم کرد و انگشتر یک کم بزرگ بودلطفا تعبیر آن را برایم بگویید 🙂

 84. سلام..خواب دیدم یکی از من خواستگاری کرده و به مادرم کلی طلا داد و ماادرم در حضور اون شخص طلاهارو داد به من و به من انداخت گفت اینارو ایشون دادن به من..

 85. در ساحل دریا که آبی بینهایت صاف داشت شنا میکردم و طلا با سکه جمع میکردم.تعبیر؟

 86. سلام خواب دیدم. در یک طلا فروشی شاگرد طلافروش هستم و در کارها به صاحب طلافروشی کمک می کنم

 87. خواب دیدم به طلا فروشی رفتم و یک گردنبد به طلا فروش دادم و یک دستبند بزرگ میخواستم بگیرم که طلا فروش به من گفت نه النگو بگیر تعبیرش چیست؟

 88. x تعبیر خواب گربه ای که از خود دور میکنم؟

 89. سلام خواب دیدم خواهرزادم که تازه فوت شده به من یه عالمه طلا میده.

 90. خواب یک دستبند طلا زرد دیدم که به دستم بسته بودم تعبیرش چی می شه-من خیلی خواب طلا می بینم :-?:

 91. سلام. من خواب دیدم که مادرم تمام طلاهای منو به قیمت خیلی پایینی فروخت. تعبیر خوابم چیه؟

 92. سلام خواب دیدم مادرم به من 6تا النگوی طلا و 3 انگشتر داد.که روی یکی از انگشتر ها پر از نگین بودلطفا تعبیزش روبهم بید

 93. درخواب دیدم همسرم یک سرویس طلا به من هدیه داده است

 94. خواب دیدم در باغ پدر بزرگم ، تمام جوی های آب پر از سکه های طلا و انگشترو گردنبند و جواهرات و .. بود و آب از جوی می گذشت و طلاها در آب برق می زد.من در کنار جوب آب از خواب بیدار شدم و این منظره را دیدم و کلی سکه و طلا از آّب برای خودم برداشتم.

 95. من خواب دیدم مادر شوهرم گوشواره بدل با نگین مشکی برای مادرم به من هدیه داد لطفا بگویید تعبیرش چیست

 96. مادر شوهرم خواب دیده که همسرم روبروی یک کوه از طلا ایستاده معنی این خواب چیه ؟

 97. من در خواب دیدم که مقدار خیلی زیادی طلا دارم. چه تعبیری دارد

 98. گرفتن گردنبند طلا از از فردی که فوت شده است

 99. من دو شب است که خواب که طلا میبینم شب اول به طلا فروشی رفته و خرید کردم و شب بعد در طلا فروشی هدیه گرفتم

 100. خواب دیدم مادر شوهرم به من یک انگشتر طلا هدیه داد

 101. خواب دیدم مادرم مرحومم حلقه ای به من داد که فقط در انگشت ازدواج جای میگرفت

 102. خواب دیدم پسر خالم دست بند طلا و گردنبند طلا پوشیده بود تعبیرش چی است؟

 103. شما دوست خود را از خودتان رنجاندیدو باید از او معذرت خواهی کنید :roll:: 😳 😯 🙂

 104. در خواب دیدم 4تا انگشتر دستم کردم ولی خجالت مکشیدم نشون بدم وخودم می خندیدم

 105. خواب دیدم که طلای کسی گمشده وبعد از پیدا شدن طلاها ان کس طلاهای شکسته شده را به من داد

 106. سلام، چندین بار است خواب میبینم طلاهای خود را بین فرزندانم تقسیم میکنم.

 107. خواب دیدم یک قاب طلا بهم هدیه دادن و با خوشالی اونو قبول کردم 😉

 108. من یه گردن بند دارم که نگین زیادی روش داره…بعد تو خواب دیدم که نگین هاش افتاده م من فوق العاده تو خواب ناراحت بودم…میشه تعبیرش رو بهم بگید؟؟؟

 109. خواب دیدم ک مادرم توی خونه کلا از سر تا پا طلا پوشیده تعبیرش چیه ؟؟؟؟

 110. خواب دیدم ک مادرم توی خونه کلا از سر تا پا طلا پوشیده تعبیرش چیه ؟؟؟؟ اگ میشه تعبیرش رو بهم بگید لازم دارم

 111. سلام خوبید من باشوهرم دعوام شده باردارم هستم نمیدونم چه کنم