خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب خروس
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:43

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس | تعبیرخواب خروس | tabire khab

تعبیر خواب خروس,تعبیر خواب خروس لاری,تعبیر خواب خروس قرمز,تعبیر خواب خروس جنگی,تعبیر خواب خروس مرده,تعبیر خواب خروس بزرگ,تعبیر خواب خروس سیاه,تعبیر خواب خروس لاری,تعبیر خواب سربریدن خروس,تعبیر خواب خروس جنگی,تعبیر خروس لاری در خواب,تعبیر خواب دیدن خروس قرمز,تعبیر خواب خروس جنگی سفید,تعبیر خواب جنگ خروس,تعبیر خواب جنگیدن با خروس,تعبیر خروس جنگی در خواب,تعبیر خواب دیدن خروس مرده,تعبیر خواب مردن خروس,تعبیر خواب مرغ و خروس مرده,تعبیر خروس مرده در خواب,تعبیر خواب خروس خیلی بزرگ,تعبیر خواب خروس سفید بزرگ,تعبیر خواب خروس سیاه بزرگ,تعبیر خواب دیدن خرس سیاه,تعبیر خواب کشتن خروس سیاه,تعبیر خواب سربریدن مرغ,تعبیر خواب ذبح خروس

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

خواب خروس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خروس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خروس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خروس را مطالعه نمایید و متوجه شوید خروس چه تعبیری دارد

 تعبیر خواب خروس از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خروس غلبه بر کسی است که اصل و نسبش بالاتر از بیننده خواب است

تعبیر خواب خروس از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خروس زیادی نعمت است

تعبیر خواب خروس از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خروس داشتن دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

تعبیر خواب کشتن خروس ، پیروزی بر بنده است

تعبیر خواب جنگ کردن با خروس ، صحبت کردن با مرد ایرانی است

تعبیر خواب گزند دیدن از خروس ، از ایرانی گزند بیند

تعبیر خواب یافتن بچه خروس این است که از کنیزان او را پسری حاصل شود

تعبیر خواب صدای خروس شنیدن ، راه خیرات است

تعبیر خواب خروس از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خروس ، پسر داشتن است

تعبیر خواب خروس دیدن و کشتن ، برتری بر بزرگی است

تعبیر خواب خروس از دید منوچهر مطیعی

رسول خدا :خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

تعبیر خواب گم کردن خروس و کشتن خروس خوب نیست و خسارت است

تعبیر خواب خوردن گوشت خروس خوب است

تعبیر خواب خروس رنگی تردید است

تعبیر خواب خروس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دیدن خروس ، به شما شک می شود

تعبیر خواب شنیدن آوای خروس ، دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

تعبیر خواب گرفتن خروس ، پیروزی و موفقیت است

تعبیر خواب خروس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بانگ خروس در سپیده دم ، ازدواج است

تعبیر خواب شنیدن صدای خروس در شب ، گریه و نا امیدی است

تعبیر خواب جنگ خروس ها ، بر اثر دعوا خانواده را ترک کردن است

تعبیر خواب جنگ خروس ها اتفاقی ناگوار است

تعبیر خواب خروس | خروس در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 64 نظر ثبت شده است.

 1. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود

 2. جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.

 3. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی.

 4. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس داری و می‌دانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی مرد «عجمی» که برده‌زاده و «غلام‌زاده» تو می‌باشد را مغلوب می‌کنی، ‌‌‌‌‌

 5. جابر می‌گوید: اگر ببینی خروس داری یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی یا بین تو و مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (تعبیرهای مختلف).

 6. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.

 7. خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند

 8. از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی

 9. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است

 10. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

 11. حمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

 12. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

 13. . اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که ا را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان. اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند. معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده .

 14. اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

 15. اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد

 16. جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

 17. حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

 18. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

 19. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

 20. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

 21. اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

 22. گر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

 23. معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

 24. اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

 25. اگر بیند کسی به او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد.

 26. اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

 27. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

 28. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

 29. خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

 30. لوک اویتنهاو می گوید :
  خروس
  دیدنش : به شما شک خواهند کرد
  شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند
  گرفتنش : پیروزی و موفقیت

 31. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

 32. شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

 33. شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

 34. دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانواده خود را ترک می گویید .

 35. دیدن جنگ خروسها در خواب معمولا خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد

 36. سلام من خواب دیدم 4 خروس یکی یکی از تخم در امدن
  و همو کشتن و 2 تاشون زنده موند

 37. سلام من خواب دیدم افراد زیادی به همراه تعداد زیادی خروس به خانه ما آمده اند

 38. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس داری و می‌دانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی مرد «عجمی» که برده‌زاده و «غلام‌زاده» تو می‌باشد را مغلوب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: اگر ببینی خروس داری یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی یا بین تو و مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (تعبیرهای مختلف).

 39. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که راه انجام خیر و نیکی را انتخاب می‌کنی.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس خودت را کشته‌ای، یـعـنـی برده و غلام را مغلوب می‌کنی.

 40. اگر ببینی با خروسی جنگ و دعوا می‌کنی و به تو صدمه زده است، یـعـنـی مرد عجمی به تو صدمه می‌زند.
  اگر ببینی خروسی به روی تو پریده است، یـعـنـی کسی باعث غم و ناراحتی تو می‌شود.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .

 41. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم است و اگر دیدید که مرغ خانگی بسیار داشید، سروری می یابید.

 42. ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن ماکیان در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.

 43. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است:
  زن صاحب جمال،
  کنیزک،
  خادم خانه.

 44. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است.

 45. با سلام یک روز بعداز ظهر در خواب خروسی را دیدم که هرجا میروم با من می آید وهمراه من است تعبیرش چیست :-?:

 46. خوردن گوشت خروس نیمه جان توسط مرغ و خروس های دیگه

 47. خواب دیدم یک خروس بهم میخواد حمله کنه و هی به طرف نوک میزنه و منم نمیگذاشتم بهم نوک بزنه :-?: لطفا بگویید تعبیرش چیست

 48. خواب دیدم یک خروس را از لانه اش بیرون آورددم و خروس به سرعت رفت چند متر آن طرفتر و شروع به خوردن گندمی که روی زمین ریخته بود کرد

 49. با سلام . دیشب در خواب دیدم یک خروس بزرگ اما خیلی قشنگ دنبالم می کند

 50. خواب دیدم میخوام به یه کسی مثل اینکه پسر عموم بود پولی بدم اسکناس صدو پنجاه هزار تومن اما یه خروسه نمیزاشت تعبیرش چیه

 51. دم صبح توی خواب دیدم 2تا خروس وحشی دارن دعوا میکنن که یهو یکیشون پرید رومو میخواست به صورتم نوک بزنه که یهو از خواب پریدم تعبیرش چه می شود؟

 52. خواب دیدم خروسی قرمز رنگ را به لانه می اندازم با دست بعد از مقاومت بسیار به لانه رفت

 53. خواب دیدم می خواهم خروس قرمز رنگی را با دست به لانه اندازم بعد از مقاومت زیاد به لانه رفت

 54. منم خواب دیدم همین اوایل صبح یه خروس سیاه اومده خوته مادرجونم به من حمله کرده و من و نوک میزنه

 55. خروس نمادپیروزی است درمقابل مشکلات بهترین خواب اینه که درخوا یک خروش بیابید…

 56. سلام اگر د خواب خروس سفید سر ببرید

 57. سلام اگر د خواب خروس سفید سر ببرید تعبیر چیست

 58. خواب دیدم در یک جای کبوتر و خروس هستند که قصد کشتن آنها داشتم که منصرف شدم

 59. من خواب یک خروس تمیز و سراسر ابی رنگ میبینم
  که به خانه ما امده و به ان غذا میدم وان فارسی حرف میزنه البته افراد خونه ما به عروسی رفته بودند ومن تنها بودم وفقط یک مهمان پیشم بود

 60. چرا تعبیر سایتها رو واکس می زنید و تحویل همدیگه میدین

 61. سلام ببخشید تعبیر این نمیدونم چی میشه من دیشب خواب دیدم یه حیاطی خریدم توش لونه مرغ و خروس دو تا بود فقط توش خروس بود تو خوابم دیم چشم خروس هارو بسته بودن یه دونه پاشو داده بود بیرون از پاش خون میومد خونرمیچکید تو خواب استرس داشتم میترسیدم از هر کس میخواستم اینارو ببره هیچ کس نمیخواستشون تو رو خدا جوابشو بدید

 62. سلام ببخشید تعبیر این نمیدونم چی میشه من دیشب خواب دیدم یه حیاطی خریدم توش لونه مرغ و خروس دو تا بود فقط توش خروس بود تو خوابم دیم چشم خروس هارو بسته بودن یه دونه پاشو داده بود بیرون از پاش خون میومد خونرمیچکید تو خواب استرس داشتم میترسیدم از هر کس میخواستم اینارو ببره هیچ کس نمیخواستشون تو رو خدا جوابشو بدید

 63. درهر صورت دیدن خروس در خواب شا ی است

 64. با سلام
  پدرم خواب دیده که من حلقه ی ازدواجم و دادم به یه خروس
  (من یه خانم ۴ ساله هستم که همسر دارم)
  با تشکر

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ