خانه » تعبیر خواب » مرجع کامل “تعبیر خواب میوه” به و سیب و انگور و هلو
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 - 21:32

مرجع کامل “تعبیر خواب میوه” به و سیب و انگور و هلو

تعبیر خواب میوه | تعبیرخواب میوه | tabire khab

تعبیر خواب میوه,تعبیر خواب میوه طالبی,تعبیر خواب میوه گیلاس,تعبیر خواب میوه به,تعبیر خواب میوه چیدن از درخت,تعبیر خواب میوه انبه,تعبیر خواب میوه سیب,تعبیر خواب میوه چیدن,تعبیر خواب میوه انگور,تعبیر خواب میوه گلابی,تعبیر خواب میوه طالبی,تعبیر خواب میوه هندوانه,تعبیر خواب میوه خربزه,تعبیر خواب میوه خربزه,تعبیر خواب میوه گرمک,تعبیر خواب دیدن میوه طالبی,تعبیر خواب باغ میوه گیلاس,تعبیر خواب خوردن میوه گیلاس,تعبیر خواب دیدن میوه گیلاس,تعبیر دیدن میوه گیلاس در خواب,تعبیر میوه گیلاس در خواب,تعبیر خواب میوه به,تعبیر خواب میوه به مرده دادن,تعبیر خواب میوه بهشتی,تعبیر خواب میوه به,تعبیر خواب میوه به ابن سیرین,تعبیر خواب میوه به چیست,تعبیر خواب میوه ها توت,تعبیر خواب خوردن میوه به,تعبیر خواب میوه ی به,تعبیر خواب میوه چیدن از درخت,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت سیب,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت گلابی,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت هلو,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت,تعبیر چیدن میوه از درخت در خواب,تعبیر خواب چیدن میوه به از درخت,تعبیر خواب میوه انبه,تعبیر خواب خوردن میوه انبه,تعبیر میوه انبه در خواب,تعبیر خواب میوه ی انبه,تعبیر خواب میوه سیب قرمز,تعبیر خواب میوه سیب سبز,تعبیر خواب میوه سیب خوردن,تعبیر خواب میوه سیب سرخ,تعبیر خواب میوه سیب,تعبیر خواب باغ میوه سیب,تعبیر خواب دیدن میوه سیب,تعبیر خواب درخت سیب پر میوه,تعبیر خواب میوه چیدن از باغ,تعبیر خواب میوه چیدن در باغ,تعبیر خواب میوه چیدن و خوردن,تعبیر خواب چیدن میوه زردآلو,تعبیر خواب دیدن میوه گلابی,تعبیر خواب میوه انگور,تعبیر خواب دیدن میوه انگور,تعبیر خواب چیدن میوه انگور,تعبیر خواب خوردن میوه انگور,تعبیر میوه انگور در خواب,تعبیر خواب باغ میوه و انگور,تعبیر خواب میوه گلابی,تعبیر خواب خوردن میوه گلابی,تعبیر خواب باغ میوه گلابی,تعبیر خواب میوه ی گلابی,تعبیر دیدن میوه گلابی در خواب

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه

خوردن میوه برای بدن بسیار مفید است.اگر شما هم خواب میوه دیده اید و دنبال تعبیر خواب میوه می گردید می توانید به راحتی تعبیرخواب میوه را از دید معبران بزرگ اسلامی و غیر اسلامی مطالعه نمایید

تعبیر خواب میوه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن میوه فروش به شرطی که میوه شیرین باشد ضرر و زیان است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه طالبی

تعبیر خواب میوه از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب میوه روزی حلال است

تعبیر خواب میوه از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خوردن انواع میوه در وقتش جمع کردن مال است

تعبیر خواب خوردن انواع میوه در غیر وقتش تباه شدن مال است

تعبیر خواب دیدن میوه های ترش غم و اندوه است

تعبیر خواب دیدن میوه های نارس مال حرام است

تعبیر خواب افتادن میوه های تابستانی روی زمین بیماری است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه گیلاس

تعبیر خواب میوه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن میوه تر و تازه و شیرین منفعت و سود است

تعبیر خواب چیدن میوه به همان قدر مال است

تعبیر خواب افتادن میوه جلوی پا روزی بدون دردسر است

تعبیر خواب میوه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن میوه های شیرین بر روزی و دانش دلالت می کند

تعبیر خواب میوه ترش پول حرام یا وخیم شدن وضع بیماری است

تعبیر خواب میوه تر و تازه خبر و خوش و رزق و روزی است

تعبیر خواب میوه به زن گرفتن هم تعبیر می شود

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب دیدن میوه برای فقرا ثروتمند شدن است و برای ثروتمندان زیادتر شدن مال است

تعبیر خواب کسی که روی سرش میوه انداخته اند این است که به نیکوکاری شهرت می یابد

تعبیر خواب میوه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب میوه خیر و برکت و نعمت است

دیدن سبد میوه در خواب بدون اینکه بدانید که چه میوه ای در آن هست خیر و برکت است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه چیدن از درخت

تعبیر خواب میوه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن میوه رسیده بین شاخ و برگ درخت آینده ای نیکو است

تعبیر خواب دیدن میوه نارس و سبر عدم موفقیت و نا امیدی است

تعبیر خواب خوردن میوه سبز توسط دختر، محروم شدنش از ارث است

تعبیر خواب خرید و فروش میوه نشانه کار با سود کم است

تعبیر خواب دیدن و خوردن میوه رسیده رسیدن به لذت و مال ناپایدار است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه انبه

تعبیر خواب میوه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب میوه بر روی یک درخت خوش یمنی است

تعبیر خواب میوه چیده شده این است که پایانی خوش برای یک محاکمه دارید

تعبیر خواب میوه ترش مزه این است که بدبختی را تجربه می کنید

تعبیر خواب میوه شیرین این است که ثروت می اندوزید

تعبیر خواب میوه به مقدار بسیار زیاد این است که پروژه های موفق را طی می کنید

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه سیب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه چیدن

حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود. محمدبن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که  بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

تعبیر خواب میوه | میوه در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 44 نظر ثبت شده است.

 1. تعبیر خواب دیدن باغی پر از میوه که از میوه گلابی پسته سیب ان خوردم

 2. دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 3. حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است

 4. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود

 5. محمدبن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

 6. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

 7. هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

 8. دیدن میوهای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوهی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر میشود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته میشود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا میکند.

 9. هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

 10. دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 11. لوک اویتنهاو می گوید :

  میوه

  بر روی یک درخت : خوش یمنی

  میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

  میوه ترش مزه : بدبختی

  میوه شیرین : ثروت

  میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

  دیدن میوه روزی حلال بود

 12. آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

  ۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

  ۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .

  ۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .

  ۵ـ دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است .

 13. هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

 14. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد، یعنی اگر تعبیر درخت آن خوب باشد تعبیر آن میوه نیز خوب است، یا اگر بد باشد تعبیر میوه نیز بد می‌باشد

 15. دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 16. لیلا برایت می گوید:

  دیدن هسته‏ میوه‏ ها، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

  اگر در خواب هسته ‏اى را پرت کنید، به این معنا است که دچار بدشانسى می ‏شوید.

 17. استفاده کردم ممنونم

 18. باع پر از میوه چه تعبیری دارد؟

 19. خوب بود ممنون

 20. من در رویا میوه های بسیاری دیدم می شه تعبیرش را به ایمیل م بفرستید

 21. مادرم در خواب دیده 3 زن برایش مقدار زیادی میوه که سیب و غیره بود برایش آوردن و سه بند سبز هم به دستش بسته اند

 22. گردویی بزرگی را باز کردم میان آن یک گرمک شاداب و تازه ای بود که مایه خوشحاتی بنده در خواب گردید تعبیر آن چیست مچکرم.

 23. سلام من خواب دیدم تو ادارمون سیب قرمز انار و هلو با سبزی ک کمی زرد شده بودن داشتم از هر کدوم یه دونشو به مافوقم دادم تعبیرش چی میشه؟

 24. سلام من کارمندم خواب دیدم سر کار تو کیفم انار و سیب قرمزو هلو یه بسته سبزی ک کمی زرد بود داشتم از هر کدوم یکی رو به مافوقم دادم تو خواب…تعبیرش چیه

 25. سلام. من به یکی علاقمند بودم، توی خواب دیدم که از من خرمالو می خواست، لطفا راهنمایی کنید که چه تعبیری داره تشکر

 26. مادرم درخواب درخت خرمالو داخل حیاط منزلمان را دیده که دارای شاخ وبرگ ومیوه های سبز ونرسیده ای ولی خوش رنگ وپر میوه ای بوده است لطفا تعببر ان را بگویید

 27. سلام من خانم هستم و متاهل خواب دیدم از یه درخت پربار نارنگی میچیدم و به بقیه میدادم تعبیرش چیه؟مرسی

 28. سلام خواهرم در خواب دیده که دست مادرشوهرم یک نهال سبز و زیبا است و از او درخواست کرده که آن را به خواهرم بدهد ولی او گفته این نهال گیلاس است و مال مادرشوهرم است و نمیتواند آن را به خواهرم بدهد تعبیر این خواب چیست؟

 29. خواب دیدم که زنم چند نوع میوه گیلاس زردآلو و طالبی را توی یه سبد خریده بود دوست داشت من نبینم اما من دیدم

 30. خواب دیدم که یک درخت خیلی خیلی بزرگ است و روی شلخه های آن پر از هندوانه است

 31. با سلام من خواب دیدم همراه کسی که چند وقتیه ازش جدا شدم تو یه باغیم زیر یه درخت گرفوروت.میوه هاش خیلی خیلی خیلی درشت و رسیده هستن.من ٢تاشو چیدم.تعبییرش چی میشه؟

 32. من خواب دیدم به تمامی میوه میدهم لطفان تعبرکنید

 33. من خواب دیدم که در خانه ای صمیمی از دست کسی که دوستش دارم یک سطل انجیر گرفتم لطفا تعبیرکنید

 34. من خواب دیدم با چند تا از فامیلامون داشتیم زالزالک جم میکردیم زالزالک ها رنگشون کم رنگ بود یعنی سبز بودن

 35. من خخواب دیدم که زیر درخت گوجه سبز ایستاده ا م و دستهایم را باز کرد ه ام و میوه ها به دست ها یم مریزد و من هم میگذارم در جیب هایم تعبیرش چیست

 36. من یه خوابی دیدم لطفا راهنمایی بفرمائید
  خواب دیدم از درختی پرتقال می چینم و یه سبد پر هم چیدم

 37. سلام تعبیر پرتقال چی میشه

 38. سلام خسته نباشید/خواب دیدم خودم وشوهرم درحال چیدن میوه ی کنار(میوه ی درخت صدرکه شبیه زالزالک است)میباشیم وهرمیوه ای من میچینم سالم نیست وشکافی روی خودش دارد

 39. سلام من خواب دیدم از یک میوه فروش پیر دو هندوانه و فلفل دلمه سبز خریدم تعبیر آن چیست ممنون

 40. درخت هلو بامیوه های زیادوبدون برگ

 41. سلام. من نزدیکی های صبح در خانه مان چند جعبه هلو درشت و صورتی رنگ دیدم، تعبیرش چیه؟ ممنونم

 42. من در خواب دیدم که دو تا خوشه انگور شرابی رنگ که مبوه فروش داد میزد نبات نبات به قیمت 1000 تومان خریدم لطفا تعبیر نماید.

 43. من همین امروز بعدازظهر خواب دیدم کلی میوه داریم که اونارو دسته بندی میکنیم از هر میوه تو سبد میذارم و به همسایه ها به عنوان هدیه میدم میوه هایی که یادم مونده سیب سرخ,الو,هلو,خیار,زردالو,,یعنی تعبیرش چی میتونه باشه؟

 44. تعبیر خوابتون بد نیست