خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “کبوتر” و کبوتر سیاه
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:17

همه چیز درباره تعبیر خواب “کبوتر” و کبوتر سیاه

تعبیر خواب کبوتر | تعبیرخواب کبوتر | tabire khab

تعبیر خواب کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر خاکستری,تعبیر خواب کبوتر چاهی,تعبیر خواب کبوتر قهوه ای,تعبیر خواب کبوتر یاکریم,تعبیر خواب کبوتر زخمی,تعبیر خواب کبوتر سبز,تعبیر خواب کبوتر قرمز,تعبیر خواب کبوتر در قفس,تعبیر خواب کبوتر سیاه وسفید,تعبیر خواب کبوتر سیاه رنگ,تعبیر خواب کبوتر سیاه مرده,تعبیر خواب کفتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کفتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر مشکی,تعبیر خواب دیدن کبوتر سیاه,تعبیر خواب کفتر چاهی,تعبیر خواب کبوتر چاهی,تعبیر خواب کفتر چاهی,تعبیر خواب گرفتن کبوتر چاهی,تعبیر کبوتر چاهی در خواب,تعبیر خواب کبوتر یاکریم مرده,تعبیر خواب کبوتر زخمی,تعبیر خواب کبوتر سفید زخمی,تعبیر خواب کفتر زخمی,تعبیر خواب دیدن کبوتر زخمی,تعبیر خواب زخمی شدن کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سبز رنگ,تعبیر خواب کفتر سبز,تعبیر کبوتر سبز در خواب,تعبیر خواب کفتر قرمز

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

خواب کبوتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کبوتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کبوتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کبوتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید کبوتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است

زن- کنیزک-مال-نامه-ریاست

تعبیر خواب کبوتر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کبوتر، زن است

تعبیر خواب کبوتر گرفتن و کبوتر دادن ، زن خواستن است

تعبیر خواب گوشت کبوتر خوردن ،خوردن مال زن است

تعبیر خواب زدن و انداختن کبوتر ، در سختی ها زنش را رها می کند

تعبیر خواب داشتن جوجه کبوتر منفعت است و بعضی گویند غمی از سبب زن است

تعبیر خواب کبوتر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کبوتر داشتن ، آمدن مسافر از سفر است

تعبیر خواب مردن کبوتر،نیز امدن مسافر است

تعبیر خواب داشتن کبوتر زیاد در خانه، داشتن فرزندان فراوان است و مال فراوان

تعبیر خواب کبوتر سبز و سفید خیلی خوب است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط زن، خواستن شوهر است

تعبیر خواب کبوتر بازی ، کار بیهوده است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

تعبیر خواب کبوتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کبوتر توسط زندانی آزادی است

تعبیر خواب کبوتر توسط بیمار ، شفا یافتن است

تعبیر خواب کبوتر توسط وامدار ، ادای قرض است

کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط دختر، شوهر کردن است

تعبیر خواب کبوتر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جفت گیری کبوتران و لانه سازی آنها ، زندگی بسیار زیبا است

تعبیر خواب صدای نالان کبوتر چشم به یاری دیگران داشتن است

تعبیر خواب کبوتر مرده جدایی زن و شوهر است

تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری به همسر و دوستان است

تعبیر خواب دیدن یک دسته کبوتر سفید صلح و آرامش است

تعبیر خواب کبوتر نامه بر رسیدن عشاق بهم است

تعبیر خواب کبوتر خسته ، غم و اندوه است

تعبیر خواب صدای کبوتران صاحب خانواده شدن است

تعبیر خواب با تفنگ کبوتران را زدن ، خشونت ذاتی است

تعبیر خواب کبوتران در حال پرواز نشانه خبرهای خوب است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

 محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که  او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر | کبوتر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 85 نظر ثبت شده است.

 1. خواب دیدم یه کبوترسفیدبیرون دیدم گرفتمش بردم دادم به شوهرم که ببره پیش کبوتراش خیلی ممنون فقط یه کبوترتوخواب دیدم

 2. خواب دیدم چند کبوتر به آرامی بین هزاران کبوتر گرفتم و داخل کیسه نایلونی محکم گذاشتم و درش رو گره زدم یادم بود که چند سوراخ براش بگذارم تا نفس بکشن یادم رفت یه مرتبه یادم اومد وقتی نگاهشون کردم دیدم بی حال شدن و کف نایلون افتادن سریع پاکت رو پاره کردم و یه مرتبه همشون نفس کشیدن و سر حال شدن. از خواب بیدار شدم.

 3. کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود

 4. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

 5. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

 6. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد

 7. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود.

 8. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند.

 9. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند.

 10. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند.

 11. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود

 12. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

  • سلام. چن باردرخواب دیدم چندتاکبوتردرخانه توقفس دارم.
   چن روزیادم رفته بهشون غذابدم.بعدچن روزبازکردم دیدم نمردن.تعبیرش چی؟

 13. کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

 14. محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

 15. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید

 16. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

 17. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است

 18. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست

 19. دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 20. اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .

 21. شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید .

 22. دیدن کبوتر مرده در خواب ، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند

 23. دیدن کبوتر سفید در خواب ، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است

 24. دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب ، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است

 25. اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .

 26. دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد

 27. اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

 28. اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .

 29. اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .

 30. دیدن کبوترانی در حال پرواز ، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب اس

 31. با سلام من دیشب خواب دیدم که چندتا کبوتر اومدن تو خونمون و من پنجره رو باز میکنم و چندتاهم از پنجره میان تو خونه و یکیشون تخم گذاشته و انگاری تو خواب به هوای من میومدن کبوترا .تعبیرش چی میشه؟

 32. یا از به دست آوردن مال و اموال گفته شده و یا از ازدواج.

 33. سلام خواب دیدم روپشت بومم بادختری که نمیشناختم یعنی چهره شواصلا ندیدم بعد سه کبوتر توآسمون پروازمیکردن یدفه یکی ازکبوترا روگرفتم بعدبه دختره هم باحالت اینکه زودباش گفتم توهم یکیشو بگیر و دختره هم گرفتش بعد کبوتر من یه پارچه به پاش وصل بود که سفیدبود اما یه لکه توش بود یعنی یه ذره کثیف بود ومال دختره هم یه پارچه سبز بود بدون کثیفی – تعبیرش چی

 34. تعبیر خواب یک جفت کبوتر کنار هم : شما به عشقتان خواهید رسید .

  کبوتر سبز یا آبی یا چاهی و صحرایی در خواب نشانه خبر خوش یا کسی است که از دیدنش خوشحال و خوشنود می شوید .

 35. کبوتر سیاه : مقام و عزت و کار برای شما بدست می آید .

 36. کبوتر قهوه ای : دوستان با وفای خود را پیدا کنید و حسابشان را از بقیه جدا کنید

 37. کبوتر زرد ، طلایی و طوقی : شانس

 38. شکار کردن کبوتر یا کشتن کبوتر یا کندن سر کبوتر یا خوردن کبوتر در خواب تعبیرش این هست که شما با کارهای اشتباهی که می کنید آینده را بکام خود و دیگران خراب می کنید . کمی با انگیزه و کمی با فکر در کارهای خود رفتار کنید .

 39. گندم دادن به کبوتر یا غذا دادن به کبوتر نشانه ی آینده ای روشن در پیش روی شماست . اگر کبوتر روی دست یا سر شما بنشیند یعنی در آینده ای نه چندان دور شانسی به شما می رسد که باید از آن به درستی استفاده کنید . قدر اطرافیان خود را بیشتر بدانید . با همسرتان خوب رفتار کنید تا آن شانس زودتر برسد .

 40. شنیدن صدای کبوتر : همسر یا دوست شما نگران شماست و از صمیم قلب شما را دوست دارد اما شما ساز مخالف می زنید .

 41. اگر در خواب کبوتری خونی و مریض ببینید که می میرد ( مرگ کبوتر)نشانه ی بد شانسی و بد اقبالی شما در آینده هست اما اگر آن کبوتر را مداوا کنید خوشبختی و ثروت نصیبات خواهد شد .

 42. اگر در خواب کبوتری را در قفس ببینید : کارهای اشتباهتان در زنگی مانع از خوشی و خوشبختیتان شده است .

 43. اگر دیدید که کبوتر به دستان شما نوک می زند نشان دهنده ی این هست که توجه شما به خانواده تان کم هست .

 44. اگر در خواب کبوتر وحشی دیدید : تعبیرش یعنی اینکه باید دوستان خود را درست تر انتخاب کنید . شما شایسته ی بهتر شدن و بزرگ بودن هستید .

 45. محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

 46. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

 47. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 48. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

 49. سلام خسته نباشید دیشب توخواب میدیدم که درلونه کبوترهای پدرمو بازکردیم میبینیم که هیچ کدوم ازاین کبوترها نیستن هرچقدر گشتیم هیچ جامیداشون نکردیم ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگین باتشکر

 50. خواب دیدم که سه یاکریم یکی بزرگ یکی متوسط ویکی جوجه یاکریم بود تعبیرش چیست

 51. خواب دیدم با شخصی بسیار مومن و معروف هستم او کبوتری از جایی خرید و از قفس بیرون آورد بو سپرد تا من آزادش کنم من هم کبوتر را به آسمان پرت کردم و رفت کبوتر سفید و سیاه بود

 52. درخواب دیدم ازچی می ترسم وفرارمی کنم بعددرجایی ایستادم ویه مرد نزدیکم شدویه کبوترمرده دردست داشت که به طرف من گرفت وگفت این مال شماس که ازخواب پریدم لطفا تعبیرش بهم بگین

 53. کبوترسفیددرحال پروازراگرفتم ولی دردست من مرد.

 54. حالا گفتن خواب کبوتر خوب همه اینا که مطلب راجع کبوتر گذاشتن همه لاف میزنن‌ دروغ میگن

 55. با سلام من در خواب دیدم که کبوتران سفیدی در حال پرواز بودند که چندتاشون آمدن و بر روی شانه و دستهایم نشستند.ممنون میشم اگه جواب بدید

 56. خواب دیدم کبوتری زخمی و ظاهرا مرده تو دستم هست وا از خانه بیرون میبرم

 57. سلام نزدیک صبح بود خواب دیدم کبوتر سفیدی که تو برف گیر کرده بود رو نجات دادم و ائردمش داخل بهش دونه دادم و سر حال شد انگار میشناختمش کبوتر هم خیلی خوشحال بود و همش خودشو به من مچسبوند میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 58. خواب دیدم کبوتری را باتفنگ زدم و افتاد بعد شروع کرد از کبوتر خون خون امدن نمیدونم تعبیرش خوب یابده

 59. من توخواب دیدم داییم یه کبوترداره خواهرم گرفت دستش داییم بهش گف اون کبوتره بهش دعاکنین ولی تعبیرش نمیدونم جیه

 60. خواب دیدم کبوتری در باغچه خانه ما نشسته است و من به خود می گویم کبوتر ما برگشت به لانه اش و بسیار خوشحال بودم

 61. خواب دیدم کبوتر روی گازداره پر پر میزنه ولی نجات پیدا کرد؟

 62. در خواب دیدم چند کبوتر رنگی مانند مرغ عشق یا زیبا تر دارم

 63. خواب بدیدم که کبوتری را پخته ام و برای خوردن داخل ظرفی گذاشته ام که رنگ گوشت این کبوتر خیلی نوزانی بود.

 64. سلام من خواب دیدم کبوتر سفید از دستم فرارکرد و رفت بین کبوتران دیگر وقتی خواستم دوباره بگیرمش نتوانستم در عوضش کبوتر سیاه زاق راگرفتم و گفتم این نیست پس رهایش کردم در بین کبوتران میدویدم تا بگیرم اما نشد. سپاس از شما ممنون

 65. رها کردن کبوتر سفید، از دست دادن کسی‌ هست که عاشقش هستی‌. خواب من اینجوری تعبیر شد.

 66. خواب دیدم خانه پدرم مدتی خالی مانده وقتی برگشتیم یک لاشه کبوتر که گویا نصفش را حیوانی خورده است پیدا کردیم.فکر میکنم مامانم هم بود

 67. در خواب کبوتری نامه بر دیدم ان کبوتر قهوه ای وسفید بود ونامه ای اورده بود از کسی که دوستش داشتم پیقامش ناراحتم کرد اما بعد اورا در خواب دیدم که از خبر بدش عذر خواهی میکند ومی گوید همه چیز دروغ بوده تعبیرش چیست با تشکر از شما

 68. سلام من خواب دیدم خونه مامانم هستم بعد یهو یه کبوتر سفید خیلی بزرگ میاد توخونه میچرخه هرازگاهی هم مینشست بعد باز تو خونه پرواز میکرد،تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 69. سلام من خواب دیدم که خونه مامانم هستم بعد یهو یه کبوتر سفید خیلی بزرگ میاد توخونه میچرخه هرازگاهی هم مینشست بعد باز پرواز میکرد تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 70. خواب دیدم چندتاکبوتربادست خالی گرفتم دستام پرشده بود

 71. سلام من خواب دیدم که کبوتری از بیرون می آید من کمی گندم بادیگر کبوتران دادم بعد آنرا داخلی خانه کردم

 72. من خواب دیدم ی یا کریم و ی کلاغ میان پشت بوم خونمون میخان بیان داخل خونمون من نمیزارم اخرم کلاغ رو گرفتم و پرش دادم تو اسمون کلاغه زشتیم بود نوک خیلی دراز و سیاه رنگی داشت
  لطفا هرکی تعبیرشو میدونه بگه
  سپاس

 73. دیدن کلاغ کسی که خبر چینی می کند از شما به دیگران

 74. من خواب دیدم که دو کبوتر سبز را که بالی یکجا می نیشیند بعد از پیشم گم می شود ومن آن ها می پالم

 75. من دو دانه کبوتر سبز را در خواب دیدم که بالای یک جا می نیشیند وبعد از پیشم گم می شود ومن در جستجو پیدا کردن شان می باشم

 76. من خروسی بودم که از دست حیوانات وحشی مخصوصا گرگ ها فرار کردم البته سر دسته ان ها روباهی بود سپس به پردگاهی رسیده صقودی در دشت پر ازگشنیز کردم وناگاه به شکل کبوتری سفیدی به سمت اسمان صعودی کرده به ارامش رسیدم(توجه من این خواب رو سه سال دیدم) وبغیر از این هیچ خواب دیگه حالا 2خواب مبهم ندیدم

 77. من خروسی بودم که از دست حیوانات وحشی فرارکرده و در دشتی صغود میکنم وبعدبه شکل کبوتری سفید به سمت اسمان صعود میکنم(من این خوابو خیلی دیدم

 78. روی طاقچه ای کبوتری نشست تقریبا خاکساری
  ومن اونو ناز میکردم به ارومی.مرسی

 79. باسلام دیشب خواب دیدم یه کبوترزیبا سفیدرنگ فکرمیکنم نربودچون شاهپرهای زیبایی داشت دمش بازوتمام پرهایش سفیدبودازپشت دراتاق اومدنشست روی شانه سمت چپ من وبادست راست آرام گذاشتم روی پاهایش که فرارنکندمی خواستم تعبیرش روبدونم درضمن من مجردهستم.5/3/96

 80. خواب دیدم یه کبوترسفیدتودستم بودیکى هم تودست دوستم امامن اونوپروازدادم رفت توهوا

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ