همه چیز در مورد “تعبیر خواب دعوا” با پدر و مادر و برادر و مرده

تعبیر خواب دعوا | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب دعوا,تعبیر خواب دعوا با مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با همسر,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا با پدر مرده,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر خواب دعوا با خواهر,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با مادر زن,تعبیر خواب دعوا با مادر بزرگ,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب بحث و دعوا با مادر,تعبیر خواب جدال با مادر,تعبیر خواب دعوا کردن با مادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با پدر و مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر زن,تعبیر خواب دعوا با پدرشوهر,تعبیر خواب جدال با پدر,تعبیر خواب دعوای پدر با پسر,تعبیر خواب دعوای پدر با دختر,تعبیر خواب دیدن دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با همسر,تعبیر خواب جدال با همسر,تعبیر خواب دعوا با زن داداش,تعبیر خواب دعوا با زن,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا با زن برادر,تعبیر خواب دعوا با شوهر خواهر,تعبیر خواب دعوا با زن غریبه,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با برادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با برادر زن,تعبیر خواب دعوا با برادر بزرگتر,تعبیر خواب جدال با برادر,تعبیر خواب جدال با برادر,تعبیر خواب دعوا با خواهر شوهر,تعبیر خواب دعوا با خواهر,تعبیر خواب جدال با مرده,تعبیر خواب جدال با مرده,تعبیر خواب دعوا کردن با مرده,تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب,تعبیر خواب دعوا کردن مرده با زنده,تعبیر خواب دعوا مرده با زنده,تعبیر خواب دعوا با مادر مرده,تعبیر خواب دیدن دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا کردن با شوهر,تعبیر خواب دعوا با خانواده شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر خواب دعوا و کتک زدن,تعبیر خواب دعوا کتک کاری,تعبیر خواب دعوا کتک زدن,تعبیر دعوا و کتک کاری در خواب,تعبیر خواب جدال با خواهر

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب دعوا

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب دعوا دیده باشید.دیدن دعوا در خواب یکی از خواب های معمول است که ناخوداگاه انسان را مجبور و کنجکاو به دانستن تعبیر خواب دعوا می کند

تعبیر خواب دعوا از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن دعوا کردن با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم میشود.

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب دعوا با مادر

تعبیر دیدن دعوا کردن با فردی آشنا دو نشانه دارد :

 1. اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
 2. اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.

تعبیر دیدن دعوا کردن دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.

بر خلاف بیداری که دعوا کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است. در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز دعوا است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب عکس این صادق است یعنی وقتی ببینید که با کسی دعوا می کنید یا حد اقل دست به گریبان شده اید خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید با عده زیادی دعوا می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و دعوا هستید خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست می شکنند. پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با کسی دعوا می کنید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است. 

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب دعوا با پدر

در خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد…
اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد. 

تعبیرخواب دعوا از ابن سیرین

اگر کسی ببیند که او با انسانی جنگ می کند و یا حیوانی را ببینید که با حیوان دیگر جنگ می کند، اگر هردو از یک جنس باشند آن که غالب است بر دشمن پیروز می شود.

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب دعوا با همسر

تعبیر خواب دعوا کردن از منوچهرمطیعی

تعبیرخواب جدال با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم خواهد شد.

تعبیرخواب جدال با فردی آشنا و فامیل دو نشانه دارد:
*اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
*اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.
*تعبیر دیدن دعوا کردن دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.

*دعوا كردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ عصبانيت‌ است‌ كه‌ اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغيير و تحولات‌ به‌ وجودمي‌آيند.

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب دعوا با برادر

*اگر تغيير و تحول‌ خاصي‌ در زندگي‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ اين‌ خواب‌ مي‌تواند به‌ منزله‌ ضرورت‌ ايجاد يك‌ تحول‌ يا دگرگوني‌ در زندگي‌ شماباشد و يا اين‌ كه‌ شما قصد داريد از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغيير نماييد.

*دعوا كردن‌ با ناآشنایان معمولا نشان‌ دهنده‌ يك‌ كشمكش‌ دروني‌ است‌.

*دعوا كردن‌ با آشنايان‌ مي‌تواند بسط زندگي‌ روزمره‌شما و انعكاسي‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.

تعبیر خواب دعوا | دیدن دعوا در خواب | تعبیر خواب

همه چیز در مورد “تعبیر خواب دعوا” با پدر و مادر و برادر و مرده
4.8 (96.15%) 26 vote[s]

کامنت های تایید شده : 85 عدد

 • دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

  • افرین

 • ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبير ديگري دارد. اگر در خواب ببينيد که با کسي دعوا مي کنيد که او را نمي شناسيد از خويشاوند و عضوي از فاميل تکدر و آزردگي پيدا مي کنيد که بعد به صلح و دوستي مي انجامد ولي اگر آن که با او دعوا مي کنيد آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا مي کرد بيگانه اي به شما محبت مي کند يا با انساني خير و نيکوکار برخورد خواهيد نمود و اگر شما با او دعوا مي کرديد شما هستيد که به ديگري محبت و خدمت مي کنيد که نا آشنا و غريبه است. اگر ديديد دو نفر با هم دعوا مي کنند موردي پيش مي آيد که خوشحال مي شويد.

 • سلام من دو روز خواب میبینم با دشمنام دعوا میکنم که با قمه بهم حمله میکنن تو شب اول پسر عمه ام بود که رابط مون باهاش بده و تو شب دوم دوست هم کلاسیم بود که با اونم دشمن هستم تو خواب قمه رو از دست پسر عمه میگیرم وخودشو میزنم ودوستم به خانه مون حمله میکنه وباهاش مزاکره میکنم قمه هم دسته اونه. تعبیرش چیه البته آدم خلافی نیستم قمه کشم نیستم خواهش میکنم جواب بدید خیلی اشفتم مردن

  • تعبیربدی نداره نگران نباش دعوااشتی وفضای دوستانه هست

 • سلام
  شخصی بامن دشمنی سختی داره.
  در خواب نیز باهمان شخص در حیات دعوام شددلیل دعوا سراین بودکه ی خانمی وارد منزل ماشد که اون خانم،فرستاده ی مادر خانمش بودو من با گوشی به عنوان مدرک ازون فیلم گرفتم تو اون فیلم تصویری از زنو بچه اون شخص بود،میخواست گوشیو ازم بگیره،اون منو پس سرم زد،به داخل خانه فرار کردم دنبام افتاد؛برادرم خواب بود ومن از داداشم میخواستم بیدار بشه ولی خوابش سنگین بود،دوباره یک ضربه ی دیگه زیر دلم زد و درد شدیدی داشت،خلاصه داداشمو با یه مکافاتی بیدار کردم،اون مرد به سمت حیات دویید،و به جالت خسته پهن زمین شد،منم جفت پا رو شکمش پریدم،تواون لحظه احساس کردم پام زمین رو احساس کرد(پرش سنگینی بود) آب تو دهن مرد فوران شد و به حالت قل زدن بود،داشت نفسای آخرشو میکشید منم تو اوون حالت تهدیدیش میکردمو خودمو بهش ثابت کردم.

 • سلام من پدرماتازگی ازدست دادم خواب دیدم که داره بامن دعوامیکنه ویعنی داشتیم بحث میکردیم تعبیراین خواب چیه؟؟؟؟

  • نترس تهبير خوابت خوب است

  • دعواباپدر

   • سلام من خواب دیدم با پدرم دعوا می کنم او مرا باسیلی زد ومن اورا حول دادم

 • سلام ببین شما دینی پدرت به گردنت داره که ادا نکردی و کاری بهت قبل از مرگش گفته بوده که انجام ندادی از دستت ناراحته ببین ازت چی خواسته بوده حتما حتما انجامش بده.
  این را یوسف پیامبر گفته…

  • سلام من مادرم فوت کرده چند ساله اما دیشب خواب دیدم شدیدا با من دعوا کرد و به من فحش میداد تعبیرش چیست

 • اولا که بهتون تسلیت میگم.
  همون طور که تو خیلی از سایتها نوشته احتمالا شما به وصیتی از طرف ایشون عمل نکردید یا اینکه کاری کردید که باعث آزار رو ایشون شده

 • دعوابازن خودم لفظی وزد وخورد

 • سلام خسته نباشید
  ببخشید اگر ببینیم دو دوست نزدیک خودم با هم دعوا می کنند وهمچنین از چیزی ناراحت اند ک من نمی دانم چیست معنی ان چه می شه؟ ممنون میشم اگه جواب بدید

 • تعبیر دعوا و جدال در خواب، دوستی و رفاقت در بیداری است. اگر خواب ببینید با عده ای دعوا می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و دعوا هستید، انسان شریفی سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند.

 • تعبیر دعوا با آشنا یا غریبه

  اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم باشد و با کسی دعوا کنید که او را نمی شناسید، از خویشاوند و عضوی از فامیل، آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا و از اعضای خانواده بود، و او بود که با شما دعوا می کرد، از طرف بیگانه ای به شما خیر و نیکی می رسد و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که ناآشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند، موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

 • دعوا کردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ خشم‌،غضب‌، عصبانیت‌، سردرگمی‌ و اغتشاشی‌ است‌ که‌اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغییر و تحولات‌ به‌ وجودمی‌آیند. اگر تغییر و تحول‌ خاصی‌ در زندگی‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ این‌ خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ضرورت‌ ایجاد یک‌ تحول‌ یا دگرگونی‌ در زندگی‌ شماباشد و یا این‌ که‌ شما قصد دارید از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغییر نمایید. دعوا کردن‌ با بیگانگان‌معمولا نشان‌ دهنده‌ یک‌ کشمکش‌ درونی‌ است‌.دعوا کردن‌ با آشنایان‌ می‌تواند بسط زندگی‌ روزمره‌شما و انعکاسی‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.

 • سلام من خواب دیدم پدر و مادرم باهم دعوا کردن ممنون میشم اگه تعبیرشو به من بگین

 • سلام من خواب دیدم برادرم با نوه عموم دعوا کردند

 • سلام من خواب دیدم برادرم با نوه عموم دعوا کردند که بعد اون یکی برادرم که دامادشان هست به برادرم کمک کرد

 • سلام پدر من دوساله فوت شدن وهرروز صبح براشون قران میخونم و وصیتی هم نداشته ک بهش عمل کنم ویا چیزی هم ازم نخاسته ولی هر بار ک خوابش میبینم داریم باهم دعوا میکنیم ممنون میشم اگه تعبیرش بهم بگید

  • سلام خواب دیدم از دست برادرم عصبانی هستم

 • سلام پدر من دوساله فوت شدن وهرروز صبح براشون قران میخونم و وصیتی هم نداشته ک بهش عمل کنم ویا چیزی هم ازم نخاسته ولی هر بار ک خوابش میبینم داریم باهم دعوا میکنیم ممنون میشم اگه تعبیرش بهم بگید

 • سلام در خواب ديدم عروسي يكي از اقرامم هست ك ميدونم قبل ازدواج كرده اما بين خودشون دعوا و بحث ميكنن تعبيرش چيه

 • سلام مادر شوهرمم خواب ديده من او را كتك زدم ضمنا اين اواخر داراي نابسامانيهاي زياد در كار ، مال و غيره داشتم تعبيرش چيه؟

 • سعید

 • سلام من یکی رو دوست دارم ک فکر کنم دوستم نداره دیشب خواب دیدم ک با یه پسری ک نمیشناسمش دعوا کرده و بعد از دعوا من متوجه ی دعواشون شدم و بعد کلی با هم دعوا کردیم و از خواب پریدن و دوباره خوابیدم و باز همون خواب رو دیدم الان هم واسه ی همیشه ازش خدافظی کردم ولی نمیدونم تعبیر دقیق خواب چیه لطفا بگید بهم ممنوت

 • سلام من یکی رو دوست دارم ک فکر کنم دوستم نداره دیشب خواب دیدم ک با یه پسری ک نمیشناسمش دعوا کرده و بعد از دعوا من متوجه ی دعواشون شدم و بعد کلی با هم دعوا کردیم و از خواب پریدن و دوباره خوابیدم و باز همون خواب رو دیدم الان هم واسه ی همیشه ازش خدافظی کردم ولی نمیدونم تعبیر دقیق خواب چیه لطفا بگید بهم ممنوت

 • سلام ببخشید من خواب دیدم که با دندانپزشکی که دندان منو اشتباهی کشید بود دعوا میکردم تعداد بسرش چی میتونه باشه

 • خواب ديدم با داداشم دعوا ميكنم طوري سر دختري ك ميخواد
  بهش ميگفتم اون لياقت تورو نداره و خيلي چيزاي ديگه
  باكمربند حمله كرد روم اما بازوم رو بوسيد
  ميخوام بدونم تعبيرش چيه

 • دعوا با برادرم خیلی منوزد

  • ُسید جلال

 • سلام من خواب دیدم بازنداداشم سرکار کردن وبدسلیقگی بگومگو میکنم

 • سلام من خواب دیدم با برادرم دعوا کردم مادرم میانجی گری میکنه دعوا بر سرکار برادرم بود چون هر کاری میره یک ماه بیشتر دوام نمیاره به بهانه ایی از زیر کار در میره ازین کار جدیدشم میخواست در بره حسابی باهاش دعوا گرفتم که از دستم فرار کرد اونم با گریه… میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیه ممنون اگه پاسخ بدین …

 • سلام شوهرم خواب دیدند من و شوهرم با هم دعوامون شده البته شدید . یعنی چی؟

 • سلام…کسی برای من خواب دیده ک مادرش باهام دعوا کرده و بعد من از خونشون رفتم ولی ن دعوایی ک زدوخورد داشته باشه خواستم ببینم تعبیرش یعنی چی؟؟

 • ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبير ديگري دارد. اگر در خواب ببينيد که با کسي دعوا مي کنيد که او را نمي شناسيد از خويشاوند و عضوي از فاميل تکدر و آزردگي پيدا مي کنيد که بعد به صلح و دوستي مي انجامد ولي اگر آن که با او دعوا مي کنيد آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا مي کرد بيگانه اي به شما محبت مي کند يا با انساني خير و نيکوکار برخورد خواهيد نمود و اگر شما با او دعوا مي کرديد شما هستيد که به ديگري محبت و خدمت مي کنيد که نا آشنا و غريبه است. اگر ديديد دو نفر با هم دعوا مي کنند موردي پيش مي آيد که خوشحال مي شويد.

 • من دیشب خواب دیدم داخل مدرسه داریم دعوا میکنیم بعد چند نفر با عده ای دیگه دعوا کردن یهو گفتن مُرد بعد منم رفتم نزدیک ببینم ینفر از بچه ها بود سرش از تنش جدا شده بود تیکه تیکه شده بود منم هر چی سعی کردم بفهمم کی بوده نفهمیدم.خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه

 • سلام . نامزدم مدتیه تو کماست . من هر وقت خوالشو دیدم تو خواب باهام قهر بود و بدرفتاری میکرد. تعبیرش چیه؟ ممنون میشم

 • دیدن دعوای مرده با دیگران چه تعبیری دارد؟

  • نمیدونم

 • من خواب دیدم خونه مامانمم اقام شدیدن با مادر برادر مم دعوا میکنه و میخواد بچه مو بگیره ببره با منم در گیر میشه دعوای شدیدی بینمون در میگیره تا برادرمو میزنه تعبیرشو بگین لطفا

 • من خواب دیدم مجرد شدم و دارم باددو سه دختر پسر دیگه بصورت کنفرانسی گپ میزنیم که داداشم اومد و با انبر دست به دستام خراش انداخت

  • سلام من خواب دیدم

 • دعوابازن خودم لفظی وزد وخورد

 • ببخشید اگر ببینیم دو دوست نزدیک خودم با هم دعوا می کنند وهمچنین از چیزی ناراحت اند ک من نمی دانم چیست معنی ان چه می شه؟ ممنون میشم اگه جواب بدید

 • اگر کسی ببیند که او با انسانی جنگ می کند و یا حیوانی را ببینید که با حیوان دیگر جنگ می کند، اگر هردو از یک جنس باشند آن که غالب است بر دشمن پیروز می شود.

 • تعبیر خواب دعوا کردن از منوچهرمطیعی:
  تعبیرخواب جدال با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم خواهد شد.

 • تعبیرخواب جدال با فردی آشنا و فامیل دو نشانه دارد:
  *اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
  *اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.
  *تعبیر دیدن دعوا کردن دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.

  *دعوا كردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ عصبانيت‌ است‌ كه‌ اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغيير و تحولات‌ به‌ وجودمي‌آيند.

  *اگر تغيير و تحول‌ خاصي‌ در زندگي‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ اين‌ خواب‌ مي‌تواند به‌ منزله‌ ضرورت‌ ايجاد يك‌ تحول‌ يا دگرگوني‌ در زندگي‌ شماباشد و يا اين‌ كه‌ شما قصد داريد از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغيير نماييد.

  *دعوا كردن‌ با ناآشنایان معمولا نشان‌ دهنده‌ يك‌ كشمكش‌ دروني‌ است‌.

  *دعوا كردن‌ با آشنايان‌ مي‌تواند بسط زندگي‌ روزمره‌شما و انعكاسي‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.

 • تعبیر دعوا و جدال در خواب، دوستی و رفاقت در بیداری است. اگر خواب ببینید با عده ای دعوا می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و دعوا هستید، انسان شریفی سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند.

 • اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم باشد و با کسی دعوا کنید که او را نمی شناسید، از خویشاوند و عضوی از فامیل، آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا و از اعضای خانواده بود، و او بود که با شما دعوا می کرد، از طرف بیگانه ای به شما خیر و نیکی می رسد و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که ناآشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند، موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

 • با عرض سلام .مادر زنم خواب دیده بود که من در خواب به شدت سر اون داد کشیدم طوری که بشدت ترسیده بود.

 • سلام خواب دیدم که با یه دختر که از اقوام بابام هست دعوا میکنم .راستش من و دوستام چند وقت دنبال اون دختر بودیم

 • من خواب دیدم سوگند می خورم نمیدونم سر چه موردی خوبه یانه

 • سلام من خواب دیدم که با یه دختر که نمیشناختمش ولی اشنا بود دارم میگم و میخندم و راه میرم و کسی که دیشب باهاش دعوا کردم و قهرم کردم اس داده میگه این بیشرفو ول کن و اینا و ازاون طرف دوتا از دوستای صمیمیم با عصبانیت میان طرفم و یکیشون میگیره منو اینقدر میزنه و بعد هلم میده و تصادف میکنم و میمیرم… خواهش میکنم یکی جواب بده بگه تعبیر این خواب چی میشه امروزم وقتی بیدار شدم جاهایی که دوستم زده بود درد میکرد

 • از روزی که ازدواج کردم به دلایل مختلف با جفت خانواده ها بحث و جدل داشتیم (هم من هم همسرم) الانم که نزدیک عید و میخوایم بریم خونه مامان بابا ها میترسم دوباره بحث بشه. واسه همین دیشب خوای دیدم که با خواهرمو برادرم دعوام شده. بحث لفظی ولی تند و زشت بود. میخواستم ببنم تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم با برادرم دعوا می کنم و با لنگه کفش به سرش می زنم .

 • سلام خواب دیدم یه شخصی که نمشناختمش و آدم نسبتا تنومندی بود پدرشو خیلی وحشیانه در ملعام کتک میزدو فریادهای بلندی میکشید مخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • سلام،من خواب دیدم پدر و مادر مرحومم با هم دعوا میکنن البته دعوا و کتک کاری،،من جلو رفتم و به پدرم گفتم با من دعوا کن ،بیا من بزن ولی ولی منو نزدن و از خواب پریدم

 • سلام من دیشب خواب دیدم باپدرم سریچیز کوچیک دعوا می کردیم اونم جلوی همه بعد من قهر کردم و از اونجا رفتم میشه بگید تعبیرش چیه لطفا

 • با سلام.من در خواب دیدم که دو جمع با هم میرقصن و قمه و چاقو نشون هم میدن.بعدش هم دیدم که دارم فرار میکنمو همه جارو خون گرقته.منم در خون در حال دویدن هستم

 • در خواب دیدم مادرم و داداشم دارن دعوا میکونن

 • سلام من خواب دیدم داره تو مدرسه به یک زن حمله می کنند و رفتم جلوشونو بگیرم درگیر شدیم اما هرچه مشت میزدم جواب نمی داد اما در آخر برنده شدم با اینکه چند نفر بودن می خواستم ببینم تعبیر خوابم چی میشه

 • سلام،من پدرم پارسال فوت کردن وتوی این مدت یکسال هرشب تو خواب یکسربا من درگیر می باشند دیگر عاجز شدم دارم دیوانه میشم لطفا منو راهنمایی کنید

 • سلام من مادرم چند ساله فوت شدند .من خواب دیدم تو خواب دارم مادرمو میزنم . مادرم گریه می کنه وناراحته . تو تعبیر خواب اصلا چیزی راجع به کتک زدن مادر پیدا نکردم. توروخدا تعبیرشو بگید خیلی حالم بده چند روزه .

 • سلامو ارض ادب،خواهرم خواب دیده من با پدرم ک فوت شده دعوام شده،خواهشن برام تعبیرش کنید

  • پاسخ چیست

 • سلام من‌خواب دیدم در خواب دارم پدرم که مرحوم شدند را میزنم با سیلی در صورتشان داشت دست مادر در قید حیاتم را میگرفت میبرد منم سیلی زدم توی گوش پدر مرحومم تعبیرش چیه ممنونم

 • سلام شخصی از نزدیکان خواب دیده با پدرم دعوا کردم و او را با چاغو زدم تعبیرش چیه؟؟

 • سلام من پدرم زمانی که فت کرد تو خوابم امد گفتم که پدر از من چی میخواهید گفت هیچی فقط لامپ خونه عوض کن و قفل در خانه تعبیر این خواب چیست؟ ممنون

 • چرا جواب نمیدی

 • من در خواب دیدم مادر وپدرم در خواب دعوا میکنند ومادر کتک میخورد

 • سلام من خواهرم خواب دیده که شوهرش که فوت شده…به طرفداری از خواهرم با برادرش دعوا کرده و اورا میزند و بعد برادره شوهر خواهرم خواهرم را زده است…..خواهش میکنم جواب بدین

 • ببخشید ،،، من خواب دیدم ،،،،، خواب دیدم ،،قلبمو بی تاب دیدم ،،، دل تاریکمو در شبهای مهتاب دیدم ،،، مرسی بابت توجه شما ،،، تعبیرش چیه ، شاد باشید ،،،

 • کتک زدن در خواب تعبیرش چیه ؟؟

 • سلام من تو خوابم دیدم که بابام و عموم همدیگرو با کتک می زنن .. تعبیرش چه میشه؟؟

 • سلام؛در خواب دیدم که خواب بودم و ناگهان از خواب پریدم با دلهره و شخصی غریبه در منزلم بود و برقها رفته بود و من با وحشت خودمو به پنجره رسوندم و در خواست کمک کردم و در منزلم قفل بود و کلید نبود و اون شخص بزور منو گرفت و بعدش ناگهان صدام از گلوم بسته شد و دیگه نتونستم داد بزنم و انگار هیچکس هم داخل ساختمان نبود خیلی دلهره و وحشت داشتم ..غریبه بهم اسیب نزد فقط منو بزور نگداشته بود موهاش تقریبا بلند بود و من از ترس گریه میکردم..تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم زایمان کردم باشوهرم دعوا و قهر کردم

 • خواب دیدم مامانم خیلی ازدستم عصبی هستش وداره بامن خیلی شدیددعوامیکندمن هم هیچ حرفی نمیزدم
  تعبیرش چیه؟!

 • سلام من خواب دیدم با رفیقم دعوا و بزن بزن کردم

 • درود ، خواب دیدم با مادرم جروبحث کردم و کسی درخواب بمن پیشنهاد کاری داد و همچنین دامادم را خوشحال دیدم در حال گاز زدن به میوه ای چون هندوانه و همه ی اینها باهم پیش آمد درخواب و خواهرو برادرم هم بودند

 • سلام من خواب دیدم جمعی از مردگان درقبرستان باهم دعوامیکردند ویکدیگررا میکشتند وصدایی هم از میان آنهامیگفت سراغ زنده ها هم برویم

 • سلام .من خواب دیدم که با خواهرزاده ام که فوت شده دعوا میکردم خیلی کتک کاری کردیم بعد از دعوا آون با یک کیک اومد پیشم و آشتی کردیم

 • سلام .من خواب دیدم که با پسر خواهرم که فوت شده بد جوری دعوا میکردم خیلی کتکش زدم بعد آون با یک کیک اومد از من معذرت خواهی کرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.