خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “زلزله” و آوار شدید
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 18:33

همه چیز درباره تعبیر خواب “زلزله” و آوار شدید

تعبیر خواب زلزله | تعبیرخواب زلزله | tabire khab

تعبیر خواب زلزله,تعبیر خواب زلزله و آوار,تعبیر خواب زلزله شدید,تعبیر خواب زلزله و طوفان,تعبیر خواب زلزله و سیل,تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه,تعبیر خواب زلزله در مسجد,تعبیر خواب زلزله در خانه,تعبیر خواب زلزله شدن,تعبیر خواب زلزله در کوه,تعبیر خواب زلزله آوار,تعبیر خواب زلزله شدید,تعبیر خواب طوفان و زلزله,تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله,تعبیر خواب زلزله در خانه,تعبیر خواب زلزله خانه,تعبیر خواب زلزله وخرابی خانه,تعبیر خواب زلزله و ریزش کوه

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله

اگر شما هم خواب زلزله دیده اید و دنبال تعبیر خواب زلزله هستید این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم تعبیرخواب زلزله را از تمام معبران بزرگ اسلامی ایرانی اروپایی برای شما تهیه نماییم

تعبیر خواب زلزله از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زلزله رنج و سختی عظیم است بر مردم منطقه ای که در ان زلزله آمده است

تعبیر خواب زلزله رنجی است مانند پادشاه یا بیماری  و قحطی

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و آوار

تعبیر خواب زلزله از دید محمدبن سیرین

تعبیر خواب زلزله و جنبیدن زمین ، پادشاهی است که از او به مردم رنج و زحمت میرسد

جنبیدن زمین در خواب می تواند تعبیرش بیماری و آفت باشد در آن سرزمین

تعبیر خواب زلزله از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند پادشاهی است که مردم آنجا را عذاب می دهد و مالشان را به یغما می برد

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله شدید

تعبیر خواب زلزله از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آمدن زلزله و افتادن شما شکست در مساله است

تعبیر خواب آمدن زلزله بدون اینکه شما بیفتید این است که مشکلاتی بوجود می آید اما شما کم نمیارید و استوار می مانید

تعبیر خواب زلزله بطور کلی آفت رسیدن به مردم است و ترویج بیماری است

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را می لرزاند بی ثباتی خانوادگی است

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را نمی لرزاند بیانگر اتفاق عمومی است بطوریکه شما و اطرافیان گزندی نیم بینید

تعبیر خواب زلزله ای که دیوارها را میریزاند تعبیر خواب آوار است و باید به ان مراجعه شود

تعبیر خواب زلزله از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زلزله بی ثباتی و تغییرات است

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و طوفان

تعبیر خواب زلزله از دید یوسف پیامبر ع

تعبیر خواب زلزله ترس از سلطان و پادشاه است

تعبیر خواب زلزله از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زلزله جنگ میان ملتهاست.

تعبیر خواب زلزله شکست در کار است

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب زلزله از دید مولف

تعبیر خواب فرار از زلزله این است که خطری از بیخ گوشتان می گذرد

تعبیر خواب زلزله و سیل مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است

تعبیر خواب زلزله و طوفان مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است

تعبیر خواب زلزله در کوه این است که حاکم وقت به شما ظلم فراوان می کند و  مشکلاتی برای شما ایجاد می شود

تعبیر خواب زلزله در دریا این است که که شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و فر چه سختی ها بیشتر باشند خوشی بعدی هم بیشتر است

تعبیر خواب زلزله توام با خرابی و ریختن آوار این است که مشکلاتی همراه با غم و اندوه برایتان حاصل می شود

تعبیر خواب ترس از زلزله این است که در یک دوراهی قرار میگیرید که اگر اشتباه کنید زندگی تان نابود می شود

تعبیر خواب زلزله در مسجد این است که تنها را نجات شما دانش استو راه حل منطقی است و امید به خدا داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله در مسجد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله در خانه

لوک اویتنهاو در مورد خواب زلزله می گوید

زلزله : تغییرات ، بی ثباتی

تعبیر خواب زلزله | زلزله در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 51 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن زلزله در خواب نشانه رسیدن آسیب و بلا به مردم آن سامان است

 2. اگر کسی خواب ببیند که زلزله شد و او به زمین افتاد، تعبیرش تنزل مقام و شکست در کارها یا اهداف اوست.

 3. اگر کسی ببیند که زلزله شد ولی او سالم است و مقاومت کرد، نشانه مقاومت در مقابل سختی ها در بیداری و رفع بلا است.

 4. اگر کسی دید زلزله شد و فقط خانه او لرزید، در زندگی خانوادگی او اتفاقی می افتد که باعث ترس و ناراحتی او خواهد شد.

 5. امام صادق (ع) می فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب، محنت و بلایی عظیم است از جانب پادشاه یا قحط و بیماری خواهد بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بد است بر اهل آن دیار.

 6. محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه یا حاکم رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.

 7. بعضی ازمعبران می گویند: اگر ببیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری خواهد بود در آن دیار. اگر ببیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

 8. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی یا حاکمی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

 9. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

 11. زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

 12. لوک اویتنهاو می گوید :
  زلزله : تغییرات ، بی ثباتی

 13. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن زلزله خوف از سلطان بود

 14. احساس زمین لرزه در خواب ، نشانه آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است

 15. زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

 16. فرار از زلزله : خطر و بلا از بیخ گوشتان رد می شود .

 17. زلزله و سیل و یا زلزله و طوفان : مریضی سخت یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان . کمک به دیگران و رعایت اصول عقلانی می تواند حلال این مسئله باشد .

 18. زلزله در کوه : حاکم وقت شما بر شما ظلم کرده است و شما درگیر مشکلات فراوان خواهید بود .

 19. زلزله در دریا : شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و هر چه روزگارتان سخت تر باشد به ازای آن در خوشی بیشتری قرار خواهید گرفت در این بین تلاش شما فقط این دگرگونی را بوجود خواهد آورد

 20. زلزله و خراب شدن خانه یا ایجاد خرابی یا ریختن آوار خانه در خواب : سختی و مشکلات و غم و اندوه برایتان رغم می خورد .

 21. تعبیر خواب زلزله از حضرت یوسف : نگرانی و غم و اندوه از زندگی که می توانید با همفکری و تلاش از حجم آن کم کنید .

 22. ترس از زلزله : در موقعیتی قرار خواهید گرفت بین یک دو راهی سخت که اگر اشتباه راه را انتخاب کنید زندگیتان نابود خواهد شد .

 23. زلزله در مسجد : تنها راه نجات شما تلاش و استفاده از علم است و مشکلات شما منطقی حل خواهد شد . امید به خدا و کمک خواستن از او می تواند شما را نجات دهد .

 24. ممنون خوب بود

 25. یا خداا. من خواب دیدم توی شهر قم که من زندگی میکنم هم زلزله اومده هم گردباد. خیلی وحشتناک بود. من فکر کردم خدا میخواد قم رو نابود کنه. یعنی خیلی وحشتناک بود عینه قیامت بود.

 26. من خواب دیدم تو بالکن جایی که در عرض دو سه روز آینده می خوام به اون جا نقل مکان کنم، نشستم. اولش چند تا لرزش کوچیک اتفاق میوفته که اهمیت نمی دم، بعدش یهویی یک بار دیگه زمین می لرزه و بالکن از ساختمون جدا می شه و با بقیه ی افرادی که تو بالکن بودن پرت می شم پایین، ارتفاع هم خیلی زیاد بود یعنی قبل از این که به زمین بخورم از خواب بیدار شدم،
  کسی می تونه بگه چه تعبیری می تونه داشته باشه؟

 27. خواب دیدمً که من خوابم و زلزله میشود و من میکویم که تو گناه مرتکب شدی ای هم جزایت بخاطر همین از منزل فرار نمیکنم

 28. سلام خواب دیدم زلزله اومد خونه ی پدرم بودیم خیلی شدید بود پدرم و بقیه مردا همه جارو نگه میداستن که نرزه تا ما رد شیم. ولی کسی اسیبی ندید. بعدش انگار گوسفند قربونی کردیم گوشتش دستم بود میخواستم پخش کنم.

 29. سلام من چند شب متوالیه اول خوابم.. خواب زلزله میبینم که روی تختم خوابیدم و داره زلزله میاد و خیلی شدیده ولی من از روی تختم بلند نمیشم.. بعدم از خواب میپرم

 30. همیشه آخر تعبیرهای خواب ملت خوابشونو تعریف میکنن… کسی که جواب نمیده… بیماری شماها!!!!

 31. خواب دیدم تو ی کتابخانه ی خیلی بزرگو متروکه ام که کلی نقاشی رو دیواراشه ی دفعه زلزله گرفت و نصف کتابخانه کامل ریخت ولی همه سالم موندن تعبیرش چیه

 32. من حواب دیدم داره زلزله میاید . و دیوار رویما ریخت وبعد بارون اومد

 33. سلام . خواب دیدم که توی خونه قبلیمون بودیم زلزله شدیدی اومد طوری که زمین شیب شدیدی پیدا کرد بعد دوتا برادرم پناه گرفتن و منم ایستاده که سقف اتاق پذیرایی شکافت ولی هیچکدوممون آسیب ندیدیم. تعبیرش چیه؟ مرسی

 34. سلام من خواب دیدم با دامادمون و خانوادم تو اتاقمون نشسته بودیم که یهو زلزله شد و همه از خونه بیرون رفتیم و من بیرون که با سرعت در حال دویدن بودم سرم خورد به یه بلوک و فوری بلند شدم و طوریم نشد خواهشا بگین تعبیرش چیه!!؟؟

 35. سلام خواب دیدم عروسی ام ویک لحظه زلزله امد و من ترسیدم و به زمین افتادم یعنی در یک مسیله شکست میخورم؟؟؟

 36. سلام. من در خواب دیدم که زلزله حدودا یکی دو دقیقه ای اومد وسوسه ما وهمه خونه های اطراف مون لرزیدن،ولی من و مامانم کنار وایساده بودیم دیواری هم ریخته نشد فقط خونه لرزید…میشه بگین تعبیر خوابم چیه …اونا رو خوندم ترسیدم.

 37. من در خواب دیدم بسیار شدید زلزله است بیدار شدم

 38. من درخواب دیدم زلزله شده ومادریک مکان مرتفع وایسناده بودیم وساختمانهاکه ریخته میشدن تماشا میکردیم.ویه لرزه ای مکان مارالرزاندوتمام شد.بعددویدم که به نزدساختمانهابرم ازبالای کوه به پایین پرت شدم بعدیه مفرناشناس مراگرفت وبه زمین گذاشت وبعدش رفتم توخونه هاوازخواب پریدم

 39. خواب دیدم زلزله اومده سقف خونه افتاد و چندنفرمسخرمون میکردن بعد دنبال جابودیم بریم معنیش چیه 😳

 40. خواب دیدن از نظر من چرته هیچ وقت ندیدم خوابای خوب یا بدم حقیقت پیدا کنند

 41. عالی بود . تو شهرمون بعضیا خواب دیدن زلزله اومده 😡

 42. من اززلزله میترسم چون ازچشم خودم دیدم

 43. من خواب دیدم دختر خالم تو خواب جیغ میکشه پاشو میکوبه به دیوار از شدت کوبیدن زلزه میاد من تو خواب هر کار میکنم جیغ بکشم صدام در نمیاد تا بالاخره تونستم همون لحظه هم از خواب پریدم

 44. وااااقا خوابم وحشتناااااک و خنده دار بوداااااا 😀 هههههه تو مدرسه مون زلزله اومده بود بعدش با هیولا های میوه ای مارو دنبال میکرد ❗

 45. خواب دیدم تو یه خونه اى که انگار مال بابام أینا بود در حال آماده شدن به بیرون بودیم که یک دفعه یه زلزله خفیفى اومد و هممون یه گوشهاى آروم پناه گرفتیم . بعد همسرم اومد تو آغوش من پناه گرفت و از من کمک خواست و منم تو آغوشم گرفتمش .

 46. سلام خواب دیدم ی زمین لرزه یواش اومده ولی فقط خودم احساسش میکنم بقیه متوجه نمیشن هر چی هم بهشون میگم میگن خیال کردی

 47. سلام من خواب دیدم برام خواستگار اومده همه مهمونا تو سالن نشسته بودن من تو اتاق بودم زلزله اومد خیلی طولانی بود وقتی تموم شد از اتاق اومدم بیرون دیدم هیچکس نیست ….تعبیرش چیه؟؟؟

 48. در خواب نازی بودم دیدم کسی در میزند در را گشودم روی او دیدم زلزله است سر میزند
  ای دوستان بی وفا از زلزله بیاموزید وفا زلزله با این همه بیگانگی هر شب به من سر میزند

 49. من هرشب خواب نابودی دنیا به روش های مختلفو میبینم. دیگه دارم روانی میشم.به نظرتون برای چیه؟

 50. سلام من خواب دیدم تو خونمون نشستم و بعد زلزله میشه زود میام بیرون میشه بگین تعبیرش چیه؟؟

 51. سلام ببخشید من در خواب دیدم میهمان دارم و من هم در عالم خواب خوابیده بودم و ناگهان طوفان بر پا شد و من میترسیدم زلزله شود

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ