خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب طوطی
3t21
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:54

تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی | تعبیرخواب طوطی | tabire khab

تعبیر خواب طوطی,تعبیر خواب طوطی سفید,تعبیر خواب طوطی آبی رنگ,تعبیر خواب طوطی کاسکو,تعبیر خواب طوطی در قفس,تعبیر خواب طوطی زرد,تعبیر خواب طوطی سبز رنگ,تعبیر خواب طوطی مرده,تعبیر خواب طوطی,تعبیر خواب طوطی بزرگ,تعبیر خواب طوطی سفید,تعبیر خواب طوطی کاسکو سفید,تعبیر خواب پرنده کاسکو,تعبیر خواب پرنده کاسکو,تعبیر خواب دیدن طوطی کاسکو,تعبیر خواب دیدن طوطی در قفس,تعبیر خواب پرنده زیبا در قفس,تعبیر خواب طوطی زرد رنگ,تعبیر خواب دیدن طوطی مرده,تعبیر خواب مردن طوطی,تعبیر خواب طوطی سبز,تعبیر خواب طوطی سبز بزرگ

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی سبز و سفید و آبی و زرد , تعبیر خواب طوطی کاسکو سخنگو مرده

خواب طوطی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم طوطی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب طوطی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب طوطی را مطالعه نمایید و متوجه شوید طوطی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طوطی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب طوطی سه چیز است

فرزند- دوشیزه-شاگرد جلب و زرنگ

تعبیر خواب طوطی از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب طوطی مردی شایسته است

تعبیر خواب طوطی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طوطی فرزند و غلام است

تعبیر خواب پریدن طوطی از سر دست ، سفر فرزند است

تعبیر خواب سخن گفتن با طوطی ، کاری عجیب است

تعبیر خواب طوطی ماده دختری دوشیزه است

تعبیر خواب طوطی نر مردی پاکدل یا نوکری پارسا است

تعبیر خواب طوطی از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طوطی فرد است وراج و پر حرف

تعبیر خواب طوطی هدیه گرفتن آمدن مهمان است پر حرف

تعبیر خواب طوطی هدیه دادن به شرط علاقه به طوطی، آزار رساندن به گیرنده است

تعبیر خواب طوطی هدیه دادن به شرط بی علاقگی به طوطی، محبت رساندن به گیرنده است

تعبیر خواب طوطی هدیه گرفتن دریافت سوغاتی است

تعبیر خواب طوطی به طور کلی بد نیست و هرچه زیباتر باشد بهتر است

تعبیر خواب طوطی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب طوطی که تندتند حرف میزند کارهای بی ثمر و بیهوده است

تعبیر خواب طوطی در مکان های طبیعی نشان صلح در خانواده است

تعبیر خواب دختری که خواب طوطی ببیند این است که همسرش او را ستیزه جو می داند

تعبیر خواب تلاش برای آموزش حرف زدن به طوطی مشکل خصوصی است

تعبیر دیدن طوطی در خواب ، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

تعبیر خواب طوطی | طوطی در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 51 نظر ثبت شده است.

 1. خواب دیدم طوطی را که سبز و آبی بود

 2. طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.

 3. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود.

 4. . اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید.

 5. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا.

 6. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است

 7. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی

 8. روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 9. محمدبن سیرین گوید: دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند

 10. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

 11. طوطی ماده درخواب ، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد

 12. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد. اول: فرزند. دوم: دختری دوشیزه. سوم: شاگردی جلد.

 13. دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.

 14. طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود. اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی. روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 15. خواب ببینی طوطی حرف می نه تعبیرش چیه

 16. دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

 17. اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

 18. دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

 19. اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانه آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

 20. اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانه آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

 21. دیدن طوطی در خواب ، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

 22. باسلام من دیشب خواب دیدم که بر سر قله ای وانگار در مکان مقدسی مانند مسجد دو تخم کوچک پرنده بود که یکی از انها شکست واز ان بچه طوطی خارج شد که به سر عت بزرگ میشد من ان را با خود به خانه بردم جنسیت طوطی ماده بود وگاهی اوقات مانند فرزندم با من حرف میزد وگاهی میخواست که از دستم فرار کند ولی پرواز بلد نبود

 23. خواب دیدم توی اتاقی که کلی پنجره داشت یه عقاب نشسته روی دیوار بالای پنجره و داشت به من نگاه میکرد اول ترسیدم ولی دیدم کاری باهام نداره یه کم منو نگاه کرد بعد رفت.بعد دیدم رفتم یه جای دیگه یه طوطی سبز خیلی خوشگل و بزرگ دیدم یه کم بعد دیدم یه طوطی خیلی خوشگل قرمز بزرگ بالای ساختمان 3-4 طبقه نشسته بود دمشو با ناز تکون داد دمش تقریبا اندازه ساختمون بود.

 24. با سلام من دیشب خواب دیدم یک طوطی پیدا کرده ام که چند کلمه ای حرف می زند و بسیار زیبا است و به نظر می رسید که قصد آزاد کردنش را هم ندارم

 25. سلام من خواب دیدم از یه طوطی مراقبت میکنم ودر واقع بزرگش میکنم بهش غذا میدم طوطی من حرف میزد من خیلی دوسش داشتم اما اون طوطی با من اصلا خوب نبود.

 26. سلام من خواب دیدم یک طوطی چسبید به یستم ودستمو خراشید.میشه لطفا تعبیر کنین

 27. اگر در خواب 5 جوجه ببینی که یکی از انها شروع به صحبت کند و کلام تورا تکرار کند .و5 گربه که یکی را دوست بداری وان در چاه بیفتد وناپدیدشود .چیست تعبیرش ؟با تشکر

 28. خواب دیدم که طوطی مرا بر دوش گرفته و به پرواز درآورد ولی من گریختم

 29. من تو خواب دیدم 3 تا طوطی زرد خوشگل اومده خونمون یکیش منو سوار خودش کرد و با هم پرواز کردیم

 30. من خواب دیدم یه طوطی رنگارنگ دارم

 31. سلام من خواب دیدم یه طوطی سبز روی شاخه درخت نشسته بود تو فضای سبز نشسته بود

 32. خواب دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پریدن که یک گنجشک انها را مثل ملخ خورد…

 33. من خاب یه طوطی رنگارنگ و زیبا رو‌دیدم ک ماله منم نبود.میخاس از چشم‌یه عده دوربمونه اما انغد زیبابود بدتر دیده میشد.حرفم نمیزد..منم مسه اون تلاش میکردم قایم شم ک یه تخم عجیب پیداکردم.با یه جوجه کوچولو.جوجه هه ازترس بمن هم اعتماد نداشت.ولی من تلاش میکردم‌ کسی اینارونبینه.طوطی خوشگله همچنان سرگردان بود.

 34. دیدن طوطی در خواب به معنای شایعه است. ممکن است بدین معنی باشد که پیغامی دریافت خواهید کرد. شاید هم بدین معنا باشد که احتمالاً شما یا شخص دیگری مورد تقلید یا استهزا قرار خواهید گرفت. در ضمن گاهی اوقات نماد شخصی غیرعادی و نفرت انگیز در زندگی تان است.

 35. دیدن طوطی کوچک دم دراز در خواب به معنای فقدان ابتکار و عقاید بکر است. لازم است بی قید و بند تر باشید و از قریحه خود بیشتر بهره جویید. ممکن است به معنای وابستگی و ناپختگی نیز باشد.

 36. خواب من طوطی سخنگو و زیبای بود که می خواست پرواز کند

 37. اگر در خواب معشوقی ک شما را در بیداری تنها گذاشته را در کنار خود شاد ببینید و طوطی کاسکو سخن گوی نر هم پیدا کنید و کنار شما باشد تعبیر چیست؟

 38. اگر در خواب معشوقی ک شما را در بیداری تنها گذاشته را در کنار خود شاد ببینید و طوطی کاسکو سخن گوی نر هم پیدا کنید و کنار شما باشد تعبیر چیست؟

 39. اگ خواب ببینیم یه طوطی سبزو ابی پیدا کردیم که سعی میکنیم اونو توی قفس بزاریم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 40. خواب دیدم وقتی خواب بودم یه پرنده سفید از پنجره وارد اتاق شد که به همسرم گفتم بیرونش کن تا با نوکش نزده تو چشممون، ولی همسرم که گرفتش دیدم یه طوطی هست، خوشم اومد و گفتم نذار بره همش میخواستم طوطی وادار به حرف زدن کنم که از دستم فرار کرد و رفت بیرون پنجره رو درخت نشست . خواستیم دون بپاشیم بیاد تواتاق که بیدار شدم

 41. طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگر…

  طینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود. اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی. روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 42. من خاب یه طوطی رنگارنگ و زیبا رو‌دیدم ک ماله منم نبود.میخاس از چشم‌یه عده دوربمونه اما انغد زیبابود بدتر دیده میشد.حرفم نمیزد..منم مسه اون تلاش میکردم قایم شم ک یه تخم عجیب پیداکردم.با یه جوجه کوچولو.جوجه هه ازترس بمن هم اعتماد نداشت.ولی من تلاش میکردم‌ کسی اینارونبینه.طوطی خوشگله همچنان سرگردان بود. 😡 دلم میخاد تعبیرشو بدونم 🙁

 43. سلام من دیشب خواب دیدم با خواهرام رفتیم ی جایی شبیه کنار زاینده رود بعد داشتیم به منظره نگاه میکردیم ی جایی بود که شبیه ی حوضچه پایین پای ما بود و خیلی قشنگ بود پرنده ها عادت داشتن توی این حوضچه سقوط آزاد برن و بعد از آب در بیان؛مردم ام واسه تماشا میومدن.بین این پرنده ها دو تا طوطی خوشگل بود که یکیشون سقوط آزاد رفت و کلی ذوق کردیم اون دومی تا خواست بره اشتباهی خورد به میله های دور حوضچه منم سریع دویدم تا کمکش کنم بلند بشه ی لحظه شبیه ی دختر بچه خجالتی شد من کتفشو گرفتم تا بلند بشه به محض اینکه بلند شد دوباره شبیه طوطی شد و رفت توی اون حوضچه!خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنین

 44. شما در آینده نزدیک با شخصی پر حرف ملاقات خواهید کرد که او محتاج کمک کردن میباشد

 45. دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پرید افتاد زمین که یه گنجشک مثل ملخ خوردش…..

 46. خواب دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پریدن که یک گنجشک انها را مثل ملخ خورد…..

 47. من خواب دیدم یه طوطی رنگارنگ دارم

 48. با سلام .. من تو خواب دیدم 3 تا طوطی زرد خوشگل اومده خونمون یکیش منو سوار خودش کرد و با هم پرواز کردیم

 49. خواب دیدم که طوطی مرا بر دوش گرفته و به پرواز درآورد ولی من گریختم

 50. سلام من خواب دیدم یک طوطی چسبید به یستم ودستمو خراشید.میشه لطفا تعبیر کنین

 51. خواب دیدم طوطی زخمی شده

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ