خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “دزد” و دزدی کردن
3t21
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:48

همه چیز درباره تعبیر خواب “دزد” و دزدی کردن

تعبیر خواب دزد | تعبیرخواب دزد | tabire khab

تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیدن پول,تعبیر خواب دزدیده شدن مال,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیده شدن,تعبیر خواب دزد طلا,تعبیر خواب دزدیده شدن پول,تعبیر خواب دزد زدن به خانه,تعبیر خواب دزدیدن لباس,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب دزدیدن بچه,تعبیر خواب دزدیدن کفش در مسجد,تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه,تعبیر خواب دزدیدن ماشینم,تعبیر خواب دزدیدن ماشین چیست,تعبیر خواب دزدی ماشین,تعبیر خواب دزدی ماشین,تعبیر خواب سرقت ماشین,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزد ماشین,تعبیر خواب دزدیدن خودرو,تعبیر خواب ماشین دزدیده شده,تعبیر خواب دزدیدن پول,تعبیر خواب دزدیدن پول و طلا,تعبیر خواب دزدیدن پول کیف,تعبیر خواب دزدی پول,تعبیر خواب سرقت پول,تعبیر خواب دزدیدن کیف پول,تعبیر خواب پول دزدیده شده,تعبیر خواب دزدی کردن پول,تعبیر خواب دزدی کیف پول,تعبیر خواب دزدیده شدن مالی,تعبیر خواب دزدیده شدن مال ابن سیرین,تعبیر خواب دزدیده شدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف,تعبیر خواب دزدیده شدن اموال,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف,تعبیر خواب دزدیده شدن اموال,تعبیر خواب دزدیده شدن اموال خانه,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفش نو,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفشها,تعبیر خواب دزدیدن کفش سفید,تعبیر خواب دزدیدن کفش زن,تعبیر خواب دزدیدن کفش ابن سیرین,تعبیر خواب دزدیدن کفش از مسجد,تعبیر خواب دزدیده شدن کفش,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف دستی,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف پول,تعبیر خواب دزدیده شدن فرزند,تعبیر خواب دزدیده شدن خود,تعبیر خواب دزد طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا از خانه,تعبیر خواب دزدی طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا از مرده,تعبیر خواب دزد و طلا,تعبیر خواب دزدیدن گردنبند طلا,تعبیر خواب دزدیدن انگشتر طلا,تعبیر خواب دزدیدن سکه طلا,تعبیر خواب دزدیده شدن پول,تعبیر خواب گم شدن پول,تعبیر خواب گم شدن پول,تعبیر خواب گم شدن کیف پول,تعبیر خواب گم شدن کیف پول,تعبیر خواب گم کردن کیف پول,تعبیر دزدیده شدن پول در خواب,تعبیر خواب دزد زدن به خانه

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

حتما شما هم برایتان اتفاق افتاده است که خواب دزد ببینید و کنجکاو شوید که تعبیر خواب دزد چیست.در این مطلب کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب دزد را برایتان فراهم نموده ایم.

تعبیر خواب دزد از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دزد بر چند وجه است

مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال

تعبیر خواب دزد از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب دیدن دزد در خواب یا دوست است یا مسافر یا یا مهمان

آنچه دزد در خواب میدزدد مهم نیست و تنها تعبیر ما از دیدن مهم است

تعبیر خواب ترس در خواب شادی است

تعبیر خواب امدن دزد،آمدن مهمان یا مسافر است

تعبیر خواب خبر آمدن دزد به خانه شما آمدن مهمان یا رسیدن نامه از دوست است

تعبیر خواب دزد از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید پولهایتان دزدیده شده باید مراقب پولهایتان باشید

تعبیر خواب دزد از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن دزد فتنه است

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

تعبیر خواب دزد از دید مولف

تعبیر خواب طلا در خواب غم و اندوه است و تعبیر خواب دزدیده شدن طلا شادی خواهد بود

تعبیر خواب گرفتن دزد این است که جمع صمیمی تان دوباره گرم می شود

تعبیر خواب دیدن دزد قاتل نگرانی و چشم انتظاری خانواده هستند.

تعبیر خواب دزد در حال فرار این است که خانواده یا یک دوست از شما دلخور است

تعبیر خواب تهمت دزدی به شما زدن این است در کارهایتان سست اراده هستید

تعبیر خواب حمله دزد و کتک خوردن از دزد این است که کادو یا خبر خوشی به شما میرسد

تعبیر خواب دزد مسلح این است که برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی اتفاق می افتد

تعبیر خواب دیدن دزد در خیابان این است که دوستی قدیمی را خواهید دید

تعبیر خواب دزد شدن خودتان این است که حرص زیادی می زنید یا در مسیر اشتباهی قرار دارید یا پول حرامی وارد زندگی شما شده است

تعبیر خواب دزد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن دزدهایی که به دنبال شما هستند دشمنانی خطرناک دارید

تعبیر خواب دزد زدن به خانه یا محل کار شما رسیدن به شهرت اجتماعی شما حمله میشود ولی سربلند خارج می شوید

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل
که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند.

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دزد | دزد در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 74 نظر ثبت شده است.

 1. خواب دیدم همسرم لباس دزدیده همه جادنبالشن

 2. خواب دیدم همسرم لباس دزدیده یه جایی مچشو گرفتن همش دنبالش بودن

 3. دیدن دزد در خواب، میهمان ناخوانده غریبه یا دوست و یا مسافری است که به خواستگاری دختر خانه می آید. ترس از دزد در خواب، تعبیرش شادی و خوشحالی است که به زودی با شنیدن خبری از آن مهمان ناخوانده یا دوست یا مسافر خواهد شنید.

 4. اگر در خواب ببینیم که دزد پول های ما را غارت و چپاول کرد، از غم و غصه رهایی می یابیم. اگر ببینیم که پول های دیگری را می دزدند، آن شخص از اندوه رهایی می یابد. اگر چپاول به جز پول، ربودن وسایل آسایش یا کار کسی باشد، رسیدن ناراحتی به آن شخص تعبیر می شود.

 5. محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

 6. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

 7. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است:
  جنگ کردن،
  زیان مال،
  غم و اندوه،
  نرخهای ارزان.

 8. منوچهر مطیعی تهرانی:
  دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 9. اگر خواب‌ ببینید که‌ منزل‌، کمد یا دارایی‌ و اموال‌تان‌ مورد دستبرد و سرقت‌ قرار گرفته‌اند، یعنی‌ به‌شهرت‌، وجهه‌ و اعتبار شما حمله‌ شده‌ و آنها خدشه‌دار می‌شوند. ولی‌، اگر در برابر سارق‌، ایستادگی‌کنید و به‌ دفاع‌ از اموال‌تان‌ بپردازید، یعنی‌ اوضاع‌ نامساعد زندگی‌تان‌، خوب‌ پیش‌ خواهند رفت‌. بعد ازدیدن‌ چنین‌ خوابی‌، ممکن‌ است‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ و بی‌پروایی‌، سوانح‌ و حوادثی‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌رخ‌ دهند.

 10. افراد به‌ دو منظور دست‌ به‌ سرقت‌ می‌زنند. یا فقیر هستند و احساس‌ می‌کنند چاره‌ دیگری‌ ندارند و یاآن‌ چنان‌ حریص‌ و آزمند می‌باشند که‌ نمی‌خواهند وقت‌ بگذارند و برای‌ رفع‌ نیازهایشان‌ تلاش‌ وکوششی‌ از خود نشان‌ دهند. ]این‌ نیازها عاطفی‌ و یا دنیوی‌ هستند.[ سرقت‌ به‌ سؤالات‌ وجدانی‌ واخلاقی‌ درون‌ بیننده‌ اشاره‌ دارد

  • من خواب دیدم که دزد آمده و دخترم را دزدی کرد

   • خواب دیدم تو کوچمون که خلوت هم بود من از بالکن داخل کوچه را نگاه میکرد م ,دخترم را دیدم که به سن ۸سالگی بر گشته بود باپیراهنی خوشگل که یه دفعه دوتا دختر از ماشین پیاده شدن دخترم را دزدیدن منم گریه وزاری میکردم تو خواب دنبالش میگشتم خیلی ناراحت بودم طوری که از خواب بیدار شدم ووقتی هم که از خواب بیدار شدم بازهم ناراحت بودم ونگران

   • اون خواستگاره😂😂😂😂😂

 11. . اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه‌ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 12. همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد.
  در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

 13. اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

 14. ممنون خوب بود

 15. اگر دیدی کسی از شما دزدی می کند چه تعبیری دارد

 16. خواب دیدم از خانه کسی طلا دزدیده ام

 17. خوابدیدم ماشین پدرم رو دزدیدن و ماشین دست برادرم بوده اما بدنه ماشین هستش بخش داخلی ماشین رو دزدیدن و برادرم خیلی ناراحت هستش اما من خیلی ریلکس بهش میگم ناراحت نباش هر کی برده بر میگردونه،البته ماشین پدرم دو سال پیش دست من بود دزدیده شد و یک هفته بعد پیدا شد….

 18. همسرم خواب دیدن که دزد میاد خونه ی ما و وسایل خونه رو میبره

 19. همسرم خواب دیدن که دزد به خانه ی ما اومده و وسایل خونه رو میبره

 20. خواب دیدم مقداری از پوله دزدیه یک رفتگر را دزدیدم و بعد دچاره عداب وجدان شدم بعد خود را درونه باغی دیدم

 21. پوله دزدی را دزدیم و دچاره عذاب وجدان شدم و خود را داخله باغی دیدم

 22. تو خواب دیدم یه مرد من و مامانمو دزدیده و قصد داشت بهمون تجاوز کنه ولی مافرارکردیم و توخیابون بابامو دیدیم پیش بابام گفت فکرنکنید ازدست من راحت میشید من همه جا آدم دارم پیداتون میکنم خییییلی توخواب ترسیده بودم تعبیرش چیه؟

 23. من خواب دیدم سوار ماشین حمل گوشت شدم و ازش گوشت دزدیدم بعد کمین کردم یه جا تا یه مغازه دار بره رفتم توش کالباسو سوسیس دزدیدم بعد یارو اومد مچمو گرفت منم کشتمش انداختمش تو یخچال :\ تعبیرش چیه؟!

 24. سلام فریده هستم میخواستم خوابموتعبیر کنید خواب دیدم ماشینمو دزدیدن منم گریه میکردم

 25. خواب دیدم دوتا دزد وحشتناک دارن از طبقه بالایی خونمون میان که برن بیرون هیچی ندزدیده بودن من اول ک حس کردم ب ماما گفتم ولی باورش نمیشد مهمونم داشتیم بعد ک دیدم هرچی جیغ میزدم دزد اصلا صدام در نمیومد انگار لال شدم یکیشون اومد بالاسرم ک با جیغ از خواب پریدم من خیلی وقته دارم این کابوس وحشتناکو میبینم ولی نه خوشحال شدم نه مسافری اومده واسم هنوز زندگیم بدترم شدع😔😔کمکم کنین

 26. خواب دیدم دزد اومده خونمون ولی هیچی ندزدیده هرچیی هم میگم دزد صدام درنمیومد انگار لال شدع بودم یکیشون اومد بالاسرم جبغ زدم ازخواب پریدم من چنبار این کابوسو دارم میبینم کمکم کنین

 27. دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم

 28. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد

 29. منوچهر مطیعی تهرانی:
  دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 30. خواب دیدم که خودم دزدی کردم .تعبیرش چیه؟ 😯

 31. بار اول خواب دیدم تمام قطعات ماشینمو دزد برده و دفعه بعد خواب دیدم که دزد کیف پولمو می دزده ولی من دستگیرش می کنم و بعدش ولش می کنم.مرسی از لطف شما 🙂

 32. دزد اومده بود سراغ شخص خودم تعبیرش چیه؟

 33. دزد اومده بود در خانیمان و کتاب من و سطل زباله ی خانیمان را دزدید

 34. من دو سه باری دیدم که دزد اومده خودمو ببره ولی توهمه خوابام بازور از دستش فرار کردم بار اخری در خونمونو خودش باز کرده بود بازور اومده بود سراغم 😡 که بعدش از خواب پریدم 😳 تعبیرش چیه؟؟؟

 35. چندی بار خواب دیده ام که ماشین ام را دزد میبرد و متعجبم که چرا این خواب را مرتب می بینم

 36. سلام تازگیا خیلی خواب دزید میبینم همش ازم دزدی میشه

 37. تعبیر این خواب چیست؟

 38. دزدی وسایل ماشین

 39. دیشب خواب دیدم دوزد اومده لپ تابو برده دیدمش تو خواب ولی نتونستم بگیرمش شلیک کردن بهم چند نفر بودن

 40. من خواب دبدم یه بچه دو ساله نق نقو دزدیدم- تعبیرش چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟/

 41. خواب دیدم که خودم دزدی کردم .تعبیرش چیه؟

 42. خواب دیدم کیف رودوشیم را دزد برد تعبیرش چیست ؟

 43. خواب دیدم چندنفرمرابدزدند تعبیرش چیه؟لطفاجابموبد ین

 44. الان ساعت 7 و نیم صبحه . خواب دیدم یه گدا معتاد از کیفم پول کش رفت هرجه بهش التماس میکنم پولمو پس نمیده ؟ شما بیاین باهاش حرفبزنید 🙁

 45. خواب دیدم یه پسر لات کچل با مشت و لگد 4تا گوشی ام و 2تا تبلت ام رو دزدیده !!!!!!!!!!!!!!! !!

 46. خواب دیدم خودم دزدی کردم

 47. منم همش همین خواب رو میببنم لطفا یکی پاسخ بده

 48. خواب دیدم منو دزدیدن :'(تعبیرش چیه

 49. تعبیر اینکه تو خواب دیدید که دزد ماشیت میدزده از بس حرس مال دنیا دارید

 50. دیدم پسری که منو دوست داره ماشین بابامو می دزد تا بابام منو بهش بده شخصه من اونو دوست ندارم :zzz

 51. سلام خواب دیدم همراه دوستم هستم ومیخوان مارو ب دزدن پلی هردفعه ب کسی میگیم مزاحممون شدن وازدستشون خلاص میشیم دفعه اخردزداومدسراغم ون ازخواب پریدم

 52. خواب دیدم که اومدم دیدم ماشینم نیست و دزدیده شده و من گریه میکردم

 53. سلام من خواب دیدم که نصف شب یه تلویزیونی رو دزدیدم و به خونه خودم آوردم

 54. سلام مامان من خواب دیده بابام یه گردنبند طلا اورده براش که روش سوره الرحمان نوشته شده بوده اما مامانم میگه تو خواب با اینکه به بابام میگفته قشنگه ولی ته دلش احساس میکرده این گردنبندو بابام از جایی دزدیده لطفا برام تعبیر کنید این خوابو

 55. خواهرم در خواب دیده من توسط دو نفر در مراسم عزاداری امام حسین دزدیده شدم که هرچی دست و پا زدم ولی فایده نداشت و یهو ناپدید شدمه..تعبیرش چیه میشه بهم بگین لطفا؟؟

 56. سلام خواب دیدم مادرم که مرده از من چیزی دزدید رفت وقتی گرفتمش دیدم مادرمه

 57. خواب دیدم در حال خرید لوازم آرایش مثلا کرم پودر یا پنکیک هستم و بین انتخاب 2 درجه رنگ دو دل بودم. یه آقایی که نمیشناختمش اما ازش میترسیدم و ضمیر ناخودآگام میگفت که انگار دزده، منتظر بودم من خریدمو بکنم تا بدزده از من. با اسلحه یه گلوله شلیک کرد توسرم. من قشنگ دردشو احساس کردم. اما نمردم. خون هم نیامد. برگشتم حتی نگاهشم کردم. یه آقای چشم ابرو مشکی و سبزه بود و قد بلند و میان اندام. که من حتی از قیافش خوشم نیومد تو خواب. دیدن صورت اون شاید کمتر از 2 ثانیه طول نکشید، چون به محض اینکه تو سرم شلیک کرد من از ترس از خواب پریدم. لطفاً تعبیر کنید برام.
  یکی دو نفر گفتن خواستگاره ، نمیدونم!!!!!

 58. من خواب دیدم که از یه نفر که میشناسمش یه چیزی دزدیدم و بقیه دنبال من هستن که من رو بگیرن و من به شدت ترسیدم
  تعبیرش چیه؟؟؟

 59. خواب دیدم که از یه آدمی که میشناسمش یه چیزی دزدی کردم و آن ها هم فهمیدن و دارن دنبالم میکنند فکر کنم پول بود مطمئن نیستم …تعبیرش چیه؟

 60. سلام خواب دیدم دزد خانمان را زده و من فرار کرده و در مسجدی پناه کیبرم

 61. دوست دورم وفامیلام اموالم را دزدیدن وقتی دیدم وولشان نکردم مرا اتش زدند

 62. سلام خواب دیدم ک داشتم ماشین های قدیمی رو دزدی میکردم با دوستم و در آخر ی ماشین قدیمی رو باز کردیم و ی دو تا ساعت بود بلند کردیم هر چی‌گشتم جوابی پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید

 63. برادرم خواب دیده که ماشین گرفتیم بعد دزدیدنش…میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم

 64. سلام خواب دیدم بهم تهمت دزدی زدن تو یه مدرسه بودم رفتم کلانتری گفتن شما طلا زدیدید عکسشونم نشونم دادن گفتم نه من برنداشتم بباین ویایلامو بگردین از خواب بیدار شدم

 65. سلام لطفا جواب بدین
  خواب دیدم تو خیابونم و ی موتوری ک سه نفر روش بودن از ی دخترخانومی ک میشناسمش گردنبندشو از گلوش کشیدن منم وقتی دیدم دنبالشون دویدم تا اینکه تو کوچه بن بست گردنبند طلا رو ازشون پس گرفتم تعبیر چیه

 66. من خواب دیدم خودم همراه دوستم پول از ی شخص پولدار دزدیدیم

 67. با سلام دوستان خواهشا جواب بدید من نگرانم من تو خواب دیدم که با دوستام از جایی میاییم وشب ساعت 11هست ودخنری تو کوچه داریم اونم از کلاس درس میاد وتو همون لحضه پدرو مادرم از مهمونی برگشتن و اون دختر وارد خونه میشد که دزد ها اونو زدن وپدرو مادرشم زده بودن وبعد فرار کردن و فردای ان مارفتیم به مهمونی در یه شهر دیگه که من 2و3 بار دوتا مرد لات دیدم این خواب تعبیرش چیه خواهشا

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ