خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب مدفوع” انسان و بچه و سگ
3t21
تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1396 - 21:52

همه چیز در مورد “تعبیر خواب مدفوع” انسان و بچه و سگ

تعبیر خواب مدفوع |تعبیرخواب مدفوع |تعبیر خواب مدفوع انسان | تعبیر خواب

تعبیر خواب مدفوع,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع سگ,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع بچه چیست,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع نوزاد پسر,تعبیر خواب مدفوع نوزاد دختر,تعبیر خواب مدفوع کردن بچه,تعبیر خواب شستن مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع پسر بچه,تعبیر خواب مدفوع کودک,تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب دیدن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع کردن نوزاد,تعبیر خواب ادرار و مدفوع نوزاد,تعبیر خواب شستن مدفوع کودک,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع از دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع سگ,تعبیر مدفوع سگ در خواب,تعبیر دیدن مدفوع سگ در خواب,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع گربه سیاه,تعبیر خواب مدفوع گربه در خانه,تعبیر دیدن مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب خوردن مدفوع گربه,تعبیر خواب دیدن مدفوع گربه,تعبیر مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در توالت,تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب مدفوع کردن مرده,تعبیر خواب مدفوع کردن زیاد,تعبیر خواب مدفوع کردن در شلوار

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع

در این مطلب به طور کامل به تعبیر خواب مدفوع می پردازیم.اکثر کسانی که دنبال تعبیر خواب مدفوع هستند یا مدفوع در خواب دیده اند یا دنبال تعبیر خواب مدفوع بچه و تعبیر خواب مدفوع سگ هستند.با خواندن این مطلب جواب خود را خواهید گرفت

تعبیر خواب مدفوع از دید ابن سیرین

دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است.دیدن پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت فراوان است و هرچه بیشتر باشد دلیل بر نعمت افزون تر است. تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.اگر مدفوع در بسترش کند تعبیر خواب این است که قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد.تعبیر خواب پنهان کردن مدفوع این است که مال خود را پنهان می کند

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه

تعبیر خواب مدفوع از دید کرمانی

تعبیر خواب خوردن مدفوع مردم خوردن مال حرام است.اگر ببیند مدفوع خود را در جای ناشناسی می اندازد پولش را در جای بیهوده خرج می کند.اگر بدنش به مدفوع آلوده شود مرتکب گناهی می شود.اگر در خواب ببیند اسهال گرفته تعبیرش اسراف مال است.اگر در خواب ببیند از شکمش نجاست بیرون می آید دلیلش رنج از پادشاه است

تعبیر خواب مدفوع از دید مجلسی رحمه الله علیه

دیدن غایط و مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب را از همه غم ها و رنج ها می رهاند و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت دانیال ع

دیدن پلیدی و مدفوع آدمی در خواب دلیل بر مال حرام است و مدفوع و تاپاله چارپایان نیز دلیل بر مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید.

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع نوزاد

تعبیر خواب مدفوع از دید جابر مغربی

پلیدی(مدفوع) که از ادم جدا شود تعبیرش این است که مالی را از دست می دهد.اگر ببیند در خواب در میان مدفوع راه می رود یا در راه یا خانه غرق در مدفوع است از پادشاه وبه او رنجی می رسد.اگر ببیند روی مدفوع پا گذاشت و افتاد و بدنش الوده شد اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود.

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن مدفوع و اسهال در خواب اگر در جایگاه آن باشد دلیل بر 4 چیز است

مال حرام-گشایش و آسانی در کار-خرج کردن پول برای عیال و خانواده-برطرف شدن اندوه و غم.همچنین دیدن مدفوع حیوانات در خواب دلیل بر گنج و ثروت است

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع در دهان

تعبیر خواب مدفوع از دید خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی ببیند که در حال مدفوع کردن در انظار عمومی ست باید از اعمالی که مایه آبروریزی است دست بردارد.اگر ببیند در خواب در بستری در حال مدفوع کردن است زنش را طلاق داده و به بیماری بلند مدتی گرفتار می شود.تعبیر دیدن بدن نجس هم آلوده شدن به جرم و گناه است

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مدفوع دلیلی بر پول و گرایش به پوچ گرایی است

تعبیر مدفوع نوزاد روی تخت این است که امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

تعبیر خواب مدفوع حیوانات این است که  منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود

تعبیر خواب هر نوع مدفوع این است که هدیه ای با ارزش دریافت می کنید

تعبیر خواب مدفوع + تعبیر خواب مدفوع انسان

در این مطلب از تعبیر خواب , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع را اماده کرده ایم ,مدفوع غایط  یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

 تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع گربه

تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع

 

مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند  مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

ابن سیرین نگاشته که دیدن  مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

این گمان که  مدفوع  در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند  مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع

دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به  مدفوع نسبت داده اند.

ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند  مدفوع در این جا پول باشد

 

تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است. درباره : (تعبیر خواب) , پ , س , م , (ماهها) , اذر

تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ 

تعبیر خواب مدفوع کردن

تعبیر خواب مدفوع خالد بن علی بن محد العنبری

 

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 

کتاب سرزمین رویاها

 

تعبیر خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه

ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه چیست

تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین می گوید: سرگین و پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت است و مخصوصا اگر کسی ببیند سرگین بسیار دارد مال و نعمت بسیار بدست می اورد و سرگین ادمی دلیل بر مال حرام است. اگر کسی در خواب ببیند در بستر خود پلیدی کرد قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد، اگر ببیند وقتی سرگین و پلیدی انداخت ان را با خاک پوشاند، مال خود را در زمین پنهان می کند. / کرمانی می گوید: اگر ببیند سرگین مردم را می خورد مال حرام می خورد و از حرام مال کسب می کند. اگر ببیند در جای ناشناسی سرگین انداخت مال خود را در کاری که اجر و ثوابی ندارد خرج می کند، اگر ببیند بدن خود را به پلیدی الوده کرد، مرتکب گناهی می شود، اگر ببیند مرتکب اسهال شده مال خود را به اسراف خرج می کند، اگر ببیند از شکمش مثل سیل نجاست بیرون امد از پادشاه به غم و اندوه مبتلا می شود

 تعبیر خواب مدفوع | تعبیر خواب مدفوع بچه | تعبیر خواب مدفوع سگ | تعبیر خواب

تاکنون 97 نظر ثبت شده است.

 1. غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

 2. در این مطلب از تعبیر خواب , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع را اماده کرده ایم ,مدفوع غایط یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

  • سلام من خواب دیدم روسرویس پله هایه افتابه هس دخترم مدفوع کرده بعددرکنارمدفوع دخترم یه مدفوع حیوان هس ممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه خسته نباشید

 3. مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

 4. ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

 5. این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

 6. دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد

 7. تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است.

 8. خواب دیدم توالیت را صاف میکنم مواد غایته را میکشم

 9. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

 10. راه رفتن روی مدفوع بدون افتادن روی زمین

 11. برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 12. من در خواب دیدم که یه دختر بچه کوچک بغل مادرش. مدفوع کرده وافتاده روی فرش خانه من ومن رفتم دنبال جارو وخاک انداز که یه دفعه. از خواب پریدم میخوام بدانم تعبیرش چیست .

 13. سلام
  به نظر می رسد که موضوع اصلی این خواب دربارۀ مال و اموال و رزق و روزی و … می باشد. در مورد خرج کردن و مصرف مال و اموال خود و نزدیکان بیشتر دقت کنید تا در اثر آن ضرر نکنید.

 14. خواب دیدم داخل دستشویی ام چاه توالت بسته شده و مدفوع بالا میاد

 15. در این مورد تعبیری از سوی تعبیرگران گفته نشده، اما بهتر است با توجه به صورت ظاهری خواب برای دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 16. من خواب دیدم خونه عمم اینا با دخترم که ۴ سالشه رفتیم دستشویی و هر دوتامون مدفوع کردیم.من خودمو شستم بلند شدم دخترمم شستم ولی هر چی دستشویی رو میشستم بازم مدفوع درمیومد و تمییز نمیشد
  هر چی میشستم بازم بود
  لطفا بهم بگین تعبیر خوابم رو خیلی فکرمو مشغول کرده

 17. سلام
  شاید از مشکلی در خرج کردن و مصرف دارایی و مال و اموال می گوید. روش جدید تعبیر خواب شما را در فهم این خواب کمک می کند.
  اگر متوجه چیزی نشدید، برای حل مشکلات و دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید

 18. درخواب دیدم که دنبال دستشویی می گردم و همه دستشوی ها پراست و کسافت انسان بالا زده و یکی از همکارانمان نشسته بود و باانگشت میزد به آن و میگفت این ها شن های ریزی هستند

 19. سلام
  فقط می توانم بگویم که شاید این خواب در مورد خرج کردن یا مصرف نمودن مال و اموال و دارائی باشد. برای اطلاع بیشتر به روش جدید تعبیر خواب مراجعه کرده و در آن وقتی که گفته می شود تعبیرها را بخوانید می بایست به تعبیر خواب توالت مراجعه نمایید.

 20. سلام من خواب دیدم تو اتاقم و صدای اب از حمام میاد دنبال صدا رفتم دیدم توی لگن حمام مقداری اب است و در اب مدفوع است ک تو خواب صدای یک موجود رو‌ شنیدم ک تو خواب مید‌دستم یا شیطان است یا جن ک گفت ۳۶سالشه و مدف‌ع ها با اینکه شبیه مدفوع انسان بود اما مدفوع مال اون موجود بود افتاد دنبالم تا منو بگیره ک از خواب بیدارشدم
  ممنون اگ تعبیرش رو برام ایمیل کنید

 21. سلام
  این خواب پیچیده می باشد و به طور دقیق نمی توانم بگویم که به چیزی اشاره دارد. فقط می توانم بگویم که برای دور شدن بلا و گرفتاری و دشمنی صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 22. خواب دیدم درخیابان به جای آسفالت رودخانه جریان داره و من با چنو نفر در حال فیلمبرداری از مردم هستیم . من همینجور به حالت نشسته در آب مخفیانه مدفوع میکنم و همانجا خودم را تمیز میکنم و از محلی که مدفوع کرده ام در حال دور شدن هستم و آن را میبینم که از من دور می شود . تا به خانه میرسم و در توالت دوباره شزوع به مدفوع کزدن میشوم
  لطفا برایم تعبیر یفرمایید

 23. سلام
  در مصرف و هزینه و خرج کردن (چه پولی و چه غیر پولی) دقت کنید.

 24. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم طوطی برادرم مدفوع کرده که به نسبت برای یک پرنده مقدار بیشتری از حالت طبیعی است
  ومن مشغول تمیز کردن مدفوع طوطی هستم
  در شب 14 ماه خواب دیدم
  البته تعبیرش با قران مشخص است در شب 14 ولی تعبیر مدفوع پرنده چیست؟
  چون تعبیر با قران کلی است

 25. سلام، شما هم خسته نباشید
  در ابتدا به روش جدید تعبیر خواب مراجعه کرده و در آن وقتی که گفته می شود تعبیرها را بخوانید می بایست به تعبیر طوطی مراجعه کنید. همچنین شاید در این خواب تعبیر مدفوع کردن را به مصرف یا خرج بیش از حد چیزی دانست.

  در این خواب برادر شما ممکن است فقط به صورت نماد و مثال بوده و تعبیرش به شخص دیگری برسد. شاید تعبیر آن طوطی مربوط به فرزند کسی باشد.

  اگر لازم می باشد باید به کسی که در مصرف و خرج کردن افراط می کند، تذکر بدهید.

  همچنین به قرآن می توان استناد کرد منتها به نه به این شکل.

 26. سلام ممنون از زحماتتون,
  من خواب دیدم چاه توالت پر از مدفوع اسهالی هست ,نمیدونستم کار کیه ,حتی تصمیم داشتم برم و چاه توالت و تمیز کنم که ,یهو متوجه شدم لباس خودم ()شلوارم()اغشته ب اسهال شده ,و رفتم و لباس خودمو عوض کردم,ومادرم چاه توالت و تمیز کرد , ندیدم مادرم و اما صدام کرد ,بیدار ک شدم نمیدونم چرا ولی از تو خوابمم یه همچین جمله ایی و زمزه میکرد ی مرد ک بیدار شدم منم تکرارش میکردم ,()با اینکه سنی ندارم ده ساله هزاران غم دارم() ^خواهش میکنم جواب بدین

 27. سلام
  متاسفانه چیز خاصی به ذهنم نمی رسد و فقط می توانم بگویم که به روش جدید تعبیر خواب مراجعه نمایید.

 28. تعبیر خواب کامل و جامع در مورد مدفوع انسان

  مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقد

  این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

  ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

  در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

  این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.

  دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد.

  خالد بن علی بن محد العنبری

  اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
  اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

  کتاب سرزمین رویاها

  خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

  مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

  مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

  هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

 29. چرا تو تعبیر خوابا نبود اگر کسی مدفوع خودشو بخوره چی؟

 30. سلام من خواب دیدم که یک نوزاد که مال کسی هست رو بردم دستشویی و هی نوزاد از دستم میخواست بیوفته ولی به سختی گرفتمش و سرپاش کردم و نوزاد سه برابر مدفوع انسان مدفوع کرد جوری که تو ذهنم گفتم وای مگه معدت چقد جا داره که اینهمه مدفوع کردی. اینم بگم که قبل خواب از یه موضوعی به شدت ناراحت بودم و تقلا میکردم عشقم ولم نکنه ولی اون حرف خودشو میزد و میگفت من مشکل مالی دارم شرایطم درست نمیشه بیام جلو برو به زندگیت برس.میخوام بدونم این خواب تعبیرش چی هست وایا به این موضوع که باعث ناراحتیم شده ربط داره یا نه.لططططفا کمک کنید

 31. خواب دیدم مدفوع در دهانم بود و به دندانهایم چسبیده بود و من در حال تمیز کردن آن با دست بودم لطفا تعبیرش را به من بگویید.

 32. سلام.تعبیر ها خیلی قدیمی هستند و اصلا جواب آدمو نمیدن.یه مشت جملات تکراری ابن سیرین و امام صادق و اینا که هیچ ربطی به موضوع ندارند.تو هر سایتی هم سر بزنید همش همین مزخرفاته.کاش میشد خواب نبینیم که مجبور نشیم این مزخرفاتو بخونیم

 33. دیدن بچه ای که مدفوع خود را می خورد و من او را سرزنش و تنبیه می کنم در خواب چه تعبیری دارد

 34. دو شب پشت سر هم دیدم بچه کس دیگری را که مدفوع کرده میشویم،یکیبچه برادرم ودیگری بچه برادر شوهرم،هیچ کدام از بچه ها وجود خارجی ندارند،

 35. سلام خواب دیدم مدفوع نوه ام که نوزاد پسر است را دارم میشویم

 36. سلام خواب دیدم مدفوع نوه ام که نوزاد پسر است را دارم میشویم

 37. سلام خواب دیدم پسر بچه ای روی لباسام مدفوع کرده یک شبانه روز رو لباسام بود بعد یادم اومد میخواستم برم حموم بشورمش

 38. باسلام خواب دیدم یک تکه مدفوع خشک شده را با دست دور میاندازم تا محل رفت وآمد تمیز باشد تعبیر آن چیست ؟با تشکر

 39. سلام خواب دیدم که در توالیت مدفو کردم بسیار زیاد ایسال میباشم أب ایلا میکنم تمام نمشیه باز ایلا میکنم تمام نمیشه چیند بار أب را ایلا میکنم نمیشه تمام بالاخره إز کوچه بند میباشه

 40. من و پدرم همزمان دیشب خواب مدفوع دیدیم،من خواب دیدم وسط دریا با خونواده بودم که خودم اینکار را میکنم و مدفوع روی اب میاد میمونه و خواهرم میگه چیکار کردی،من به دست میگیرم تا قایمش کنم،پدرم خواب دیده توی یه خونه قدیمی پیرزن ناشناسیدر حضور جمع این کارو میکنه،اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید

 41. باسلام،من و پدرم همزمان خوابی دیدیم،من وسط دریا با خونواده بودم خودم اینکارو میکنم و مدفوعم روی اب شناور میمونه،پدرمم توی خونه قدیمی پیرزنی رو میبینه در حال مدفوع کردن در حضور جمع

 42. من خواب دیدم روی فرش خونه مدفوع کردم
  تعبیرش چیه!؟؟؟

 43. سلام خواب دیدم که توی خونه نشسته بودیم دور هم بعد خالم که در واقعیت هم نمیتونه راه بره اومد که کمی جابجا بشه بابام دید که لباسش کمی کثیف شده از مدفوع خود خالم بعد من اشکال نداره ولی خالم که جابجا شد دیدیم که تقریبا اون مکان قطره قطره زیاد کثیف شده بود ولی من گفتم اشکال نداره و اون محل را کامل شستم و خالم هم تمیز کردم
  ولی من کلا خیلی خواب مدفوع و ادرار خودم میبینم و این داره اذیتم میکنم
  خواهش ا تعبیر خوابم چی میشه؟

 44. توخواب دیدم در فضای آزاد شلوارم را پایین کشیدم وغایط کردم و باهیمن وضع به‌ توالت عمومی رفتم و یکی از دفترداران یک نماینده‌ مسئول آنجا بو د اما مردم زیادی در نوبت بودند و یک دستوشی بدون در و دیوار آنجا بود که‌ کاسه‌ داشت اما خیلی کثیف بود و یکی از همکاران برایم آب آورد

 45. سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم کدختررویی افتابه ک توسرویس پله هابودمدفوع کرده کنارشم مدفوعه حیوان بودممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه

 46. خواب دیدم بچه شش ساله ام افتاده داخل دست شویی درش باز بود درحالی که داشت دست پا می زد متوجه شدم در حالی تمام لباس وبدنش اغشته به مدفوع شده بود داشت خفه میشد زنده درش اوردم لطفا تعبیرش چیه

 47. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.

 48. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد

 49. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

 50. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

 51. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، تعبیرش این است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی .

 52. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اسهال عبارتند از (البته اگر اسهال در محل مخصوص به خودش باشد): 1- مال حرام 2- گشایش 3- خرج کردن مال برای عیال و زن خود 4- دور شدن غم و اندوه.

 53. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باش

 54. ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

 55. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

 56. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، یـعـنـی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.

 57. اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 58. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، یـعـنـی مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

 59. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای، تعبیرش این است که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 60. اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت آلوده شده است، یـعـنـی اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

 61. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همۀ بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مرتکب گناهی خواهی شد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

 62. ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

 63. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری .

 64. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.

 65. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر سرگین‌دان و سرگین‌زار گنج و مال و اموال می‌باشد.

 66. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سیرابی پر از پهن و مدفوع می‌باشد، تعبیرش مال حرام است.

 67. چند هفته پیش خواب دیدم من و برادرم در یک کلبه کوچک داریم صبحانه میخوریم و این کلبه وسط یک مزرعه که بخشی از ان گندمزار بود وجود داشت بعد انگار من و برادرم هر کدام یک گاو خریده بودیم که داشتن تو مزرعه چرا میکردن یهو انگار من دیدم گاو هامون مدفوع کردن و ریخته تو مزرعه بعد به برادرم گفتم چون ما تاحالا گاو نداشتیم نمیدونستیم باید مدفوعشون را جمع کنیم حالا بدو بریم جمع کنیم بعد رفتیم که جمع کنیم

 68. خواب دیدم روی خودم دستشویی کردم شلوارم فقط جای مقعد کثیف شد مدفوع را در دهان خود نگه داشتم و در جایی تف کردم

 69. سلام خواب دیدم چند تا گاو وحشی یک گاو اهلی طرف همسرم میان بهش گفتم بیا تا گاوها بهت حمله نکنن به حرفم گوش نکرد تا اومد گاو اهلی فراری بده گاو های دیگه بهش حمله کردن منم پدر شوهرم (که فوت کرده ) وشوهرخالم صدا کردم تا بهش کمک کند

 70. ببخشید من خواب دیدم که رو پاهایم اسهال است تعبیرش چیست؟

 71. سلام خواب دیدم از بدنم مدفوع خارج شد در مسیر ی پر رفت و امد و بونه اراده من که شرمساری گشت و خجالتم شد

 72. در کسب روزی حلال و یا خرج کردن آن بیشتر دقت کنید.

 73. تشکر فراوان از مدیر سایت

 74. مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

 75. ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

 76. این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

 77. دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد

 78. تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است.

 79. اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

 80. اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 81. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد

 82. تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین می گوید: سرگین و پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت است و مخصوصا اگر کسی ببیند سرگین بسیار دارد مال و نعمت بسیار بدست می اورد و سرگین ادمی دلیل بر مال حرام است. اگر کسی در خواب ببیند در بستر خود پلیدی کرد قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد، اگر ببیند وقتی سرگین و پلیدی انداخت ان را با خاک پوشاند، مال خود را در زمین پنهان می کند. / کرمانی می گوید: اگر ببیند سرگین مردم را می خورد مال حرام می خورد و از حرام مال کسب می کند. اگر ببیند در جای ناشناسی سرگین انداخت مال خود را در کاری که اجر و ثوابی ندارد خرج می کند، اگر ببیند بدن خود را به پلیدی الوده کرد، مرتکب گناهی می شود، اگر ببیند مرتکب اسهال شده مال خود را به اسراف خرج می کند، اگر ببیند از شکمش مثل سیل نجاست بیرون امد از پادشاه به غم و اندوه مبتلا می شود

 83. غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

 84. خواب دیدم به توالت رفتم و وقتی مدفوعم داخل سنگ دستشویی افتاد از اب داخل سنگ به بدنم پاشیده شد

 85. ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

 86. اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
  اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 87. کتاب سرزمین رویاها

  خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

  مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

  مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

  هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید

 88. سلام.خسته نباشید…من توی خواب دیدم مادرم داخل دهانش خون به همراه مدفوع هستش….یه مرجع دیگه به یه شکل دیگه ازخواب رو دیدم که به معنی مال حرام خوردن..خیلی مهمه واسم تعبیرشوبگین بی زحمت👀👍🎓

 89. سلام
  .من توی خواب دیدم مادرم داخل دهانش خون به همراه مدفوع هستش….یه مرجع دیگه به یه شکل دیگه ازخواب رو دیدم که به معنی مال حرام خوردن..خیلی مهمه واسم تعبیرشوبگین بی زحمت

 90. سلام من خواب دیدم کاسه توالت خونم شکسته وپر از مدفوع هست ومن با ادرارم مدفوع رو میشورم طوری که کمیازش مونده بود از خواب بیدار شدم

 91. دیشب خاب دیدم دارم مدفوع نوزاد رو جمع میکنم تو جیبم میذارم تعبیرش چیه؟؟؟؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ