خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب عقرب” زرد و سیاه و بزرگ
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1395 - 13:19

همه چیز در مورد “تعبیر خواب عقرب” زرد و سیاه و بزرگ

تعبیر خواب عقرب | تعبیرخواب عقرب | tabire khab

تعبیر خواب عقرب,تعبیر خواب عقرب سفید,تعبیر خواب عقرب زرد,تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب عقرب قرمز,تعبیر خواب عقرب گزیدگی,تعبیر خواب عقرب سبز,تعبیر خواب عقرب زرد رنگ,تعبیر خواب عقرب قهوه ای,تعبیر خواب عقرب سیاه وزرد,تعبیر خواب عقرب سفید بزرگ,تعبیر خواب کژدم سفید,تعبیر خواب دیدن عقرب سفید,تعبیر خواب کشتن عقرب سفید,تعبیر خواب نیش عقرب سفید,تعبیر عقرب سفید در خواب,تعبیر خواب نیش زدن عقرب سفید,تعبیر دیدن عقرب سفید در خواب,تعبیر خواب عقرب زرد بزرگ,تعبیر خواب عقرب زرد مرده,تعبیر خواب عقرب زرد و سیاه,تعبیر خواب عقرب زرد رنگ,تعبیر خواب کژدم زرد,تعبیر خواب کشتن عقرب زرد,تعبیر خواب نیش عقرب زرد,تعبیر خواب نیش زدن عقرب زرد,تعبیر خواب کشتن عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب دیدن عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب عقرب قرمز بزرگ,تعبیر خواب نیش زدن عقرب قرمز,تعبیر دیدن عقرب قرمز در خواب,تعبیر خواب کژدم قرمز,تعبیر خواب کشتن عقرب قرمز,تعبیر خواب دیدن عقرب قرمز,تعبیر عقرب قرمز در خواب,تعبیر عقرب گزیدگی در خواب,تعبیر خواب عقرب سبز,تعبیر خواب دیدن عقرب سبز

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

خواب عقرب می تواند یک خواب خوب و جذاب باشد.شاید شما هم دنبال تعبیر خواب عقرب باشید .با خواندن این مطلب به راحتی تعبیرخواب عقرب را می توانید بدانید

تعبیر خواب عقرب از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است

تعبیر خواب گزیدن عقرب ،سخنی است که شما را ناراحت می کند

تعبیر خواب کشتن عقرب برتری بر دشمن است

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر خواب عقرب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب عقرب سه چیز می تواند باشد

حسود – دشمن – خبر چین

تعبیر خواب عقرب از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب عقرب شما مردم را نیش بزند،بد مردم را میگویید

تعبیر خواب عقربی به خرمی خورد این است که دشمنش در مورد او فساد می کند

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر خواب عقرب از دید یوسف پیامبر ع

تعبیر خواب دیدن عقرب دشمن فریبکار است

تعبیر خواب عقرب وجود دشمن است

تعبیر خواب عقرب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن عقرب این است که دشمن فریبکاری دارید که برای نابودی شما هر کاری انجام می دهد

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر کلی عقرب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عقرب، دشمن ضعیف می‌باشد.

تعبیر خواب نیش عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب تو را نیش زده است، تعبیرش این است که دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.
تعبیر مرتبط :   پادزهر  
تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

افتادن یا باریدن عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

ورود و خروج عقرب از اعضا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
اگر ببینی از «آلت مردانه» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.
تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

سایر موارد تعبیر خواب عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عقرب عبارتند از: 1- دشمن 2- شخص حسود 3- سخن‌چین
تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است

تعبیر خواب عقرب | عقرب در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 61 نظر ثبت شده است.

 1. عقرب یا کژدم در خواب دشمنی است که آماده صدمه زدن به شخص است و اگر کژدم را در حال حمله کشت، بر دشمن پیروز می شود.

 2. اگر کسی خواب ببیند که عقربی را خورد، دشمن او نسبت به زنش خیانت می ورزد.

 3. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است:
  دشمن،
  حاسد،
  سخن چین.

 4. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

 5. اگر ببیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود

 6. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 7. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.

 8. دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
  اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
  اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 9. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن عقرب دشمن مکاره بود
  دیدن عقرب دشمن بود

 10. آنلی بیتون مى‏گوید:

  دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

 11. خواب دیدم تعداد زیادی عقرب کنار تخت خوابم بودن، ولی من توجهی نکردم.

 12. رفتن عقرب در گوش آدم بخاطر کم به دیگری در محیط اداری . که ابتدا حمله به قسط گردنم کرد و بعد ناکامی عقرب دیگری از ارتفاع افتاد و وارد گوشم شد و با تلاش نیمی بیرون آمد و از خواب پریدم . بعد اذان صبح و خواندن نمازم بود که بیدار شدم ساعت 7 بود

 13. در خواب یه عقرب زرد رو کشتم ولی نیشم زد ولی درد نداشت.

 14. دیدن عقرب در خواب به‌معنای وجود یک موقعیت دردناک یا زیانبار در زندگی است.

 15. من چند وقته که شبها خواب عقرب می بینم. عقربهای سیاه و بزرگ. البته هیچ وقت نیشم نمیزنند. چون تا میان سمتم از خواب میپرم.

 16. دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستانِ ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد .

 17. سلام ببینید چند تا مورد هست یکی اینکه تعبیر خواب بستگی به ساعت و زمان اون داره و حال روحی خودتون
  مثلا شاید توی تلویزیون عقرب دیدین و توی ذهن شما مونده یه همچین چیزی!!

  یا مثلا اینکه چند شبه همش همین خواب رو میبینید بهش فکر کردید

 18. من در خواب دیدم که یک عقرب مرا نیش زد. تعبیر آن چیست ؟

 19. از یکی دوستان عزیز ضربه بی جهت خواهید خورد که توقع ندارید.

 20. سلام من خواب یه لاکبشت مریض دیدم که یه نیش عقرب داشت نیششم مشکی بود. یعنی چی؟

 21. خواب دیدم که یک عقرب با سرعت می آید و به پشت گردنم می چسبد که من می خوام با دستام از پشت گردنم برش دارم دستامو نیش می زنه می شه بگید تعبیرش چیه؟

 22. من دیشب خواب دیدم چند تا مار کوچیک اندازه کرم و چند تا عقرب زرد نیشم زدن میشه تعبیرشو بفرمایید.

 23. دیشب در خواب دو عقرب را دیدم یکی خیلی قوی و ضخیم و سیاه شده و دیگری کوچک باریک که این باریک دفعتاً از نظرم گم میشود

 24. من خواب دیدم ک از کنار لانه ی عقرب ها رد میشم و یهو همشون میریزن رو بدنم و نیشم میزنن عقرب ها کوچک و زرد رنگی هم هستند تعبیر این خواب من چیست؟ لطفا پاسخ خود را ب این ای دی در تلگرام ارسال نمایید متشکرم. @miss_fafa_zb

 25. خواب عقرب زرد دیدم که اندازش حدود نیم متر بود و رو دیوار یه توالت قدیمی بود/////داخل توالتم پر از عقربهای کوچولو بود یه دونه ازین بزرگاشو زر پام له کردم نصفش از زیر پام در اومد بس که بزرگ بود

 26. خواب دیدم که در توالت چند عقرب خانه کرده اند و به هیچ عنوان خانه شان خراب نمیشود وارد شدم دو عقرب زرد کوچک بر روی من افتاد ومرا نیش نزد عقرب های که چال کرده بودند سیاه قرمز بزرگ بودند

 27. تو خواب سه تا عقرب سیاه بزرگ دیدم که شوهرم آورد خونه یکیش گم شد اطراف تخت خوابمون تعبیرش چیه

 28. سلام..خواب دیدم…عقرب ها شبیه کرم بزرگگ بودن..ولی من تو ذهنم میدونستم که عقربن..3تا بودن..انگار یکیشون مادر اون دو تام بچه هاش باشن…دوتاشونو با دست کشتم..یکیشونو که میخواستم بکشم نیشم زد و فرار کرد خزید زیر ی سوراخ

 29. خواب دیدم پدربزرگم که تازه فوت کرده سوار ماشین مابود خوابیده بود کنار راننده ی عقرب سفید پاش نیش زد بلافاصله پاش حسابی باد کرد میشه لطف کنید تعبیرش برام بزارین

 30. سلام ترو خدا کمکم کنید….من یک پسر شش ماه خیلی شیرین دارم دیشب توی خواب دیدم ک اونو مث همیشه خواباندمش میرم بهش سر بزنم ک میبینم هزار تا عقرب ریز ریز از همه رنگ دورشه میرم برش دارم ک نیشش نزنن اما اونا هم پسرم و هم خودمو نیش میزنن

 31. خواب دیدم تو اتاق نشسته بودم دستم کبود و سفت شده بعد یکی بهم گف عقرب نیشت زده!

 32. باسلام و عرض خسته نباشید من خواب دیدم عقرب سیاهی در زیر خاک دنبال دوستم میرود وقصد نیش زدن او را دارد و من او را کشتم و بعد در بیابان به راه خود ادامه دادم که عقرب زنده شد و این بار دنبال من افتاد یه بار دیگه کشتمش ولی بازم زنده شد و من از خواب پریدم تعبیر خواب من چیست منتظر جواب هستم با تشکر

 33. خواب دیدم چند عقرب سیاه را کشتم

 34. سلام .با عرض پوزش .مرا یک عقرب زرد در عالم واقه و در منزل نیش زده است.معنای ان چیست؟

 35. خواب دیدم یه عقرب زرد بامن حرف میزنه میخاد بهم حمله کنه بابام خودشو جلوم میندازه که نیش میخوره ولی بعم میکشتش

 36. خواب دیدم روی کمرم یک چیزی راه میرفت گفتم وای یکی اینا بگیره یه موجودیه پشتم تا اینکه خودم گرفتمش واون دستم را نیش زد اونم خیلی ترسیده بود ومن دمش را کندم و انداختمش اونطرف

 37. خواب دیدم یک عقرب که سمش کور میکنه یکی از فامیلامو نیش زد و کور شد

 38. من خواب دیدم خونمون پر شده عقرب مثل مورچه بعد یه عقرب سفیدم چسبیده کف پای من منم میکنمش و میندازمش تو کوچه بعد از دیوار یکی از همسایه ها میره بالا بعد یه عقرب مشکی هم میاد چنتا بچه عقرب و ول میکنه تو اتاق همه خونواده هم هستن

 39. خواب دیدم که بیش از ده عقرب را نیششان را کشیدم مگر عقرب نیش دارد عقربها همگیشان زرد رنگ بودنند

 40. من خواب دیدم 2تا عقرب به مچ پام چسبیده و جدا نمیشه وهرجا میرم با من هست رنگشون قهوه ایی تیره و بزرگ بودن

 41. خواب دیدم یه عقرب بزرگ روی گردنمه!یه بار دیگه هم خواب دیدم زیر پام! :sigh:

 42. من خواب دیدم عقربی نیشم زده و خانواده ام ناراحت منتظر مرگ من هستن اما من نمیمیرم

 43. خواب دیدم عقرب انگشت شصت پایم را نیش زد. جای نیش درد میکرد. دنبال چیزی میگشتم که زهرش را دربیاورم که پیدا نکردم،…. از خواب بیدار شدم

 44. سلام اقا من خواب دیدم ی عقرب سیاه بزرگ ب شکل اژدها دنبالمه همه سعی در کشتنشو داریم ک یهو یکی از داداشام گفت ک این سحره بر علیه تو وبعد با گفتن ی چیزی یهو نیش عقرب از جلش در اومدو ب طرفی پرت شدو من با چوب کشتمش “”لطفا تعبیر خوابشو برام بفرسین

 45. من خواب دیدم 3 تا عرقب تو خونمون هست هر 3 تاشون هم خیلی بزرگ بودن فکر کنم اندازه یه بالشت بزرگ داشتن زایمان میکردن بچه هاشون هم زیاد بودن یکیشون فکر کنم زرد بود 2تای دیگه هم سیاه بودن میشه خوابمو تعبیر کنین 😡

 46. خواب دیدم عقرب خیلی درازی در دست خاله ام هست و باهاش بازی میکنه بعد عقرب اومد سمت من و از زانو نیشم زد و بلافاصله عقرب مرد! تعبیر این خواب چیه؟

 47. خواب دیدم عقرب کوچک انگشت اشاره دستم نیشم زد بعدازناپدیدشد البته دونفر بودیم زانگشتم کلی چرک اومد زآخرخون آمد

 48. خواب دیدم عقرب زرد رنگ بزرگی بهم حمله کرد ممنون میشم تعبیرشو بفرستید.

 49. خواب دیدم یک عقرب زرد رویپای بابام بود و کشتمش همون موقع یه عقرب خیدلی کوچیک هم اومد اون رو هم کشتم , تعبیرش چی میشه ؟

 50. خواب دیدم چندتا عقرب سیاه دورو برمن من با یه چوب بلند دمشونو قطع میکردم تا نیشم نزنن

 51. دیدن عقرب دشمن است

 52. خواب دیدم اونقدر صدام زیباست که همه میشنوند لذت میبرن بعد اون کسی که دوستش دارم اومد پیشم واسه اونم آواز میخوندم با صدای بلند

 53. سلام خواب دیدم شلوارم از قسمت زانو پاره شده واز اونجا عقرب زرد کوچک میپرن بیرون بعد منم اونارو میکشم که یهو دیدم یک عقرب سیاه اومد جلوم از خواب پریدم

 54. خواب دیدم کسی که خیلی دوسش دارم با یه عقرب بزرگ از عمد ترسوندم

 55. خواب دیدم یک عقرب زرد بزرگ در اب با یک ماهی در حاله مبارزست و من هم جلوی انها وایستادم

 56. تو خواب دیدم یه اتاق پراز عقرب عنکبوت ومورچه هست من اینهرو با جارو کشیدم ولی دوباره سه چهارتا در اومدن یکشم از پای چپم میرفت؟

 57. :roll:: 🙁 خواب دیدم یک عقرب زرد جلوی پای من است ونیش نمی زند