خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “پیاز” و پیاز داغ
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 18:32

همه چیز درباره تعبیر خواب “پیاز” و پیاز داغ

تعبیر خواب پیاز | تعبیرخواب پیاز | tabire khab

تعبیر خواب پیاز,تعبیر خواب پیازچه,تعبیر خواب پیازچه سبز,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز خریدن,تعبیر خواب پیاز کاشتن,تعبیر خواب پیاز سرخ کرده,تعبیر خواب پیاز و سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز,تعبیر خواب سبزی پیازچه,تعبیر خواب دیدن پیازچه,تعبیر خواب کاشتن پیازچه,تعبیر خواب خوردن پیازچه,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز خریدن,تعبیر خواب خرید پیاز,تعبیر خریدن پیاز در خواب,تعبیر خواب خریدن پیاز قرمز,تعبیر خواب فروش پیاز,تعبیر خواب کاشت پیاز,تعبیر خواب کاشتن پیاز گل,تعبیر خواب پیاز سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز شده

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

شاید شما هم خواب پیاز دیده باشید و دنبال تعبیر خواب پیاز باشید.این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب پیاز می باشد.توصیه می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید

تعبیر خواب پیاز از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه حالت است

مال حرام – غیبت و بدگویی – خوردن مال حرام

تعبیر خواب پیاز از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پیاز با توجه به بوی بدی که به دهان می دهد به سخنان نسنجیده و غیبت و تهمت تعبیر می شود

تعبیرخواب پیاز از سویی فراخی در روزی است و از طرف دیگر خوردن مال حرام است

تعبیر خواب خوردن پیاز خام سخنان بیهوده و نابجاست که ما را شرمنده می کند

تعبیر خواب پیاز فراوان خوردن در خواب فراوانی رزق و روزی است

تعبیر خواب پیاز از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و بیهوده

تعبیر خواب خوردن پیاز پخته توبه کردن از خوردن مال حرام است

ار بیننده خواب ادم صالحی است باید تلاش کند که خوردن مال حرام را ترک کند

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

تعبیر خواب پیاز از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن مقدار زیاد پیاز در خواب این است که دیگزان با حسادت به موفقیت های شما نگاه می کنند

تعبیر خواب خوردن پیاز به عقیده عده ای از معبران پیروزی بر دشمنان است

تعبیر خواب پیاز رسیده وجود رقابت در کار شماست

تعبیر خواب پخته منفعت کم در کار است

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن این است که از رقبا شکست می خورید

تعبیر خواب پیاز از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پیاز قرمز ناامیدی است

تعبیر خواب خوردن پیاز قرمز موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد…
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. 

تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب پیاز | پیاز در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 61 نظر ثبت شده است.

 1. اگر مردی در خواب زینتی طلا با خود همراه داشته باشد، دلیل ارتکاب به فعل حرام است و اگر زنی انواع ساخته شده از طلا را به همراه داشته باشد و یا نگهداری کند، زیبنده خواهد بود.

 2. دیدن طلا در خواب برای زن شادی و سود و منفعت است اما دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است.

 3. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجم آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

 4. درنفایس الفنون آمده که اگر بیننده خواب ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند. طلا شنیدن سخن مکروه است.

 5. مرحوم مجلسی نوشته: اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد.

 6. پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

 7. اگر کسی دید در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد، به خوردن مال حرام حریص است.

 8. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم، در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

 9. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم، از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آید.

 10. داشتن و خوردن پیاز سرخ شده نیز مال حرام است.

 11. امام صادق (ع) می فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است:
  مال حرام،
  غیبت و سخن زشت،
  پشیمانی در کارها.

 12. پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

 13. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد

 14. امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

 15. ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد… 

 16. پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

 17. پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

 18. دیدن مقداری پیاز در خواب ، تعبیر آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

 19. خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

 20. دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

 21. دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

 22. اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

 23. اگر در خواب دیدید که پیاز خورد می کنید ، تعبیرش این هست که برای رسیدن به هدف باید بسیار تلاش کنید و مسیر سختی در پیش دارید .

 24. اگر در خواب دیدید که در حال پیاز سرخ کردن هستید یا پیاز سرخ شده دیدید تعبیرش موفقیت در کار و لذت رسیدن به هدفتان هست .

 25. لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

 26. لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

 27. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

 28. باسلام.خواب دیدم که توی خیابون مقدارزیادی سیب زمینی هست ومن ی کیسه اوردم و کلی جمع کردم.ومقداری پیازقرمزهم بودکه مقداری هم جمع کردم ولی ن خیلی اخر سری امدم ک ب خونه برم دیدم ی خانمی پیازسفیدمیفروخت ازش تقریبا3کیلوپیازسفیدبردم

 29. پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

 30. کرمانى گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت،و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، سریعا خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده‌ى خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وى سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خداى تعالى بازگردد.

 31. بیتون مى‌گوید: مشاهده‌ى پیاز در خواب، به این معنا است که دشمنان از موفقیت شما ناراحت مى‌شوند. اگر در خواب خود را مشغول پوست کندن پیاز دیدید، یعنى در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‌شوید.
  برایت مى‌گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ى نومیدى است. خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

 32. در خواب دیدم یک سیدی از بین یک گونی پیاز یکی پیاز پوسیده به من داد وگفت بهترین پیاز در گونی همین است

 33. سلام تو خواب دیدم از یکی پیازی گرفتم که جوونه زده بود خاستم لطف کنید تعبیرشو برام بفرستین احساس میکنم اون شخص مرده بود

 34. دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست

 35. خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

 36. دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

 37. دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

 38. اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

 39. من درخواب درحال جنک با خوانواده بودم که ناکهان چند حیوان(خر)بهم حمله کردن وه من با جوب از خودم حمایت کردم ودر انتهاآنهارا زدم و عداى از آنهارا زخمى کردم. :-?:

 40. من درخواب درحال جنک با خوانواده بودم که ناکهان جند حیوان(خر)بهم حمله کردن وه من با جوب از خودم حمایت کردم ودر انتهاآنهارا زدم و عداى از آنهارا زخمى کردم. :-?:

 41. دیشب در خواب دیدم مقدار زیادی پیاز دارم در تو کیسه جدا یک کیسه را به خواهرم میدهم که بکشد او با اکراه این کار را میکند .کیسه دیگر را خودم میکشم از روی سکو و به دیوار تکیه میدهم .

 42. دیشب در خواب دیدم که با پسر خاله ام و همسرش دختر خاله ام و همسرم سفره می اندازیم و من و همسرم پیاز اداخل سفره میگذاریم به طوریکه خیلی بیشتر از تعداد نفرات پیاز داخل سفره میگذاشتم

 43. من خواب می دیدم توی یک سوله ی بزرگ بودم که غرفه غرفه بود با پدرم جلوی یه غرفه که پر از کیسه های بزرگ پیاز بود ، پیاز می خریدیم .رنگ پیاز ها هم سفید و معمولی بود.تعبیر خواب من چیه؟

 44. تو خواب دیدم داریم میریم پیگ نیک به شوهرم گفتم کاهو بخر وقتی برگشت دیدم دو تا پیاز سفید به قطر نیم متر خریده . تعبیر خواب من چیه ؟

 45. من خواب دیدم مقداری پیازازروی زمین برداشتم وبه منزل یکی ازخاله هام میبرم تعبیرش چیست

 46. تو خواب دیدم یک عدد پیاز سفید میخورم/گاز میزنم مثل سیب میخورم./
  ساعت 2نصف شب بود که از خواب بیدار شدم /
  تعبیر ش چیست باتشکر

 47. خواب دیدم باهمسرم تو حیاط خونه ایستادیم بعدچشمم افتادبه باغچه که به همسرگفتم این بوته ی سیرروکی کاشتی که سبز شده؟

 48. با سلام من خواب دیدم با مادر بزرگم که فوت کردن دو تا پیاز خیلی بزرگ دیدم که از زمین در اوردم بعد وقتی میخواستم ببرم یه خانمی گفت مال ما هستن و من دوباره اونا رو همونجا کاشتم تعبیرش چی میشه متشکر.

 49. سلام علیکم.درخواب دیدم که یکی از افراد منزل ما بر روی سر همه ما تکه ای پیاز قرار داد.لطفا تعبیرش را بفرمایید

 50. من خواب دیدم همسایمون از من پیاز خواسته و من فقط 2تا پیاز داشتم که هردو رو دادم به همسایه

 51. دیشب خواب می دیدم که دارم دوتا پیاز عبروزه ای رنگ رو که اندازه یکیشون دوبرابر اون یکی بود توی باغچه خونه پدرم می کارم . ممنون میشم کهتعبیر این خواب رو برام بگید

 52. من خواب دیدم باپدرم به بازاررفته ایم واو یه کیسه بزرگ پیازخرید فکرکنم پیازا بیشترش قرمز بودن :confused: لطفا بفرمایید ینی چی

 53. باسلام.خواب دیدم که توی خیابون مقدارزیادی سیب زمینی هست ومن ی کیسه اوردم و کلی جمع کردم.ومقداری پیازقرمزهم بودکه مقداری هم جمع کردم ولی ن خیلی اخر سری امدم ک ب خونه برم دیدم ی خانمی پیازسفیدمیفروخت ازش تقریبا3کیلوپیازسفیدبردم

 54. این خواب از گرفتاری به غم و اندوه و کار بی فائده یا حرام می گوید.

 55. بنابراین مراقب اعمال خود باشید. همچنین صدقه بدهید تا غم و اندوه دور شود.

 56. سلام خواب دیدم یه جایی پیاز گل نرگس بود که دوتا دراوردم که برم خونه بکارم

 57. خواب دیدم پیاز گل نرگس از خاک دراوردم که ببرم خونه بکارم

 58. س من خواب دیدم که در مزرعه ای از پباز بودم که خیلی سبز سبز بودن.و برگ های پیاز را می چیدم..تعبیرش چیه

 59. خواب دیدن گل محمدی .که داشتم می چیدم

 60. خواب ببینیم پیاز پخته بین دندونامونً گیر کرده و درمیاریم از دهنمون چیه؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ