خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب ماهی
3t21
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:48

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی | تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گیری,تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز,تعبیر خواب ماهی مرده و زنده,تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود,تعبیر خواب ماهی مرده چیست,تعبیر خواب ماهی مرده در رودخانه,تعبیر خواب ماهی مرده سفید,تعبیر خواب ماهی مردن,تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک,تعبیر خواب ماهی سیاه مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه رنگ,تعبیر خواب ماهی سیاه و قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه گرفتن,تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو,تعبیر خواب ماهی سیاه زنده,تعبیر خواب ماهی سرخ شده چیست,تعبیر خواب دیدن ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته شده,تعبیر خواب ماهی پخته خوردن,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی پخته چیست,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب خوردن ماهی پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی گرفتن از رودخانه,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا,تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده در تنگ,تعبیر خواب ماهی قرمز بزرگ مرده,تعبیر خواب ماهی زنده در خشکی,تعبیر خواب ماهی زنده در دهان,تعبیر خواب ماهی زنده در غذا,تعبیر خواب ماهی زنده بزرگ,تعبیر خواب ماهی زنده دراب,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی , تعبیرخواب ماهی , ماهی در خواب دیدن

یکی از معمول ترین خوابها دیدن ماهی در خواب است.اگر شما هم در خواب ماهی دیده اید و دنبال تعبیر خواب ماهی هستید این مطلب را که کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب ماهی است را تا انتها دنبال کنید

تعبیر خواب ماهی از دید منوچهر مطیعی

دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

تعبیر خواب آب متعفن بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهی سفید بخت و اقبال است

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است.

تعبیر خواب دیدن ماهی ها داخل تنگ مثل نوروز: اگر کسی به شما بدهد خیلی خوب است و از او به شما خیر می رسد و اگر شما به کسی بدهبد از شما به او خیر می رسد.

اگر در خواب ببینید ماهی را درسته قورت می دهید دچار حرص و آز می شوید و اگر غذایی بخورید به نعمت می رسید

اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید به بلا و مصیبت دچار می شوید.

تعبیر خواب ماهی از دید دانیال نبی ع

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریای گرمسیر دلیل بلا و سختی است و تعبیر دیدن ماهی در دریای سردسیر خوب است. اگر ماهی ها بزرگ بودن تعبیر خواب غنیمت است و اگر ماهی کوچک بود تعبیرش غم است.

اگر در خواب ببینید از شکم ماهی مروارید یافت تعبیر خواب این است که پسری آورد

تعبیر خواب ماهی از دید محمد بن سیرین

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب ماهی از دید جابر مغربی

دیدن ماهی تازه دلیل بر غنیمت است چرا که در غذاهای بهشتی که برای حضرت عیسی اورده بودند ماهی بود.

اگر در خواب ببیند که از دهانش ماهی خارج می شود تعبیر خواب این است که دروغ زیاد می گوید

اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر در خواب ببیند ماهی فروشی می کند به منفعت می رسد

اگر در خواب ببیند ماهیان دریا با او سخن می گویند دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. 

تعبیر خواب ماهی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

تعبیر خواب ماهی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن ماهی اگر قابل شمارش باشد زن و اگر غیر قابل شمارش باشد مال و منفعت است

اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود

تعبیر خواب ماهیگیری کردن خیر و منفعت است

تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ماهیگیری ، سود زیاد است

تعبیر خواب ماهیهای بزرگ ، رضایت است

تعبیر خواب ماهیهای کوچک ، شکست است

تعبیر خواب ماهیهای مرده ، ناراحتی است

تعبیر خواب پختن ماهی ، داشتن خانه با سامان است

تعبیر خواب خریدن ماهی ، اطلاعات غلط است

تعبیر خواب ماهیهای فرمز ،ازدواج با یک فرد ثروتمند است

تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی ع

دیدن ماهی در خواب، روزی است

تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند.

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده این است که در اثر اتفاقی دردناک ثروت خود را از دست می دهید

اگر دختری در خواب ماهی ای ببیند تعبیر آن این است که همسری خوب و با استعداد به دست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه ای که ماهی را صید می کند این است که نقشه های دشمنان شما را اذیت میکند اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

تعبیر خواب به آب زدن برای گرفتن ماهی این است که با توانایی و شهامت به ثروت می رسید

تعبیر خواب ماهیگیری کسب قدرت و علم اقتصاد است اما اگر چیزی نکیرید یعنی تلاشتان بی فایده است

تعبیر خواب خوردن ماهی در خواب روابط دوستانه و پایدار است

تعبیر خواب ماهی در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند شانس است

تعبیر خواب گرفتن یک ماهی ،شما را به نهایت دوست خواهند داشت

تعبیر خواب دیدن یک ماهی روی پیشخوان ، منتظر دردسر باشید .

تعبیر خواب یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق ، خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب دیدن بازار ماهی فروشان ، به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

تعبیر خواب دیدن ماهی رنگی توسط یک زن ، بیماری او را تهدید می کند .

تعبیر خواب اینکه یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند ، مشاجره و عذاب

تعبیر خواب داشتن ماهی ، لذتهای متعددی نصیبتان میشود

تعبیر خواب ماهی پختن یا سرخ کردن، یک ازدواج است

تعبیر خواب ماهی آب پز خوردن شادی است

تعبیر خواب ماهی سرخ کرده خوردن، نگرانی و اضطراب شدید است

تعبیر دیدن یک ماهی مرده در یک جویبار این است که تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

تعبیر خواب اینکه یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی ببیند این است که دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

تعبیر اینکه ببینید یک ماهی بزرگ صید می کنید این است که پول و شادی به دست می آورید

اگر ببینید که ماهیهای کوچک صید می کنید تعبیر خواب این است که شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

تعبیر خواب یک ماهی قرمز چیزی جز رضایت و شادی بزرگ نیست

تعبیر خواب دیدن ماهی شور این است که برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

تعبیر خواب دیدن ماهی دودی این است که  نارضایتی در زندگی است

تعبیر خواب خریدن ماهی این است که یک ملاقات غیره منتظره در پیش دارید

تعبیر خواب یک ماهی پرنده این است که دوستانتان شما را فریب خواهند داد

تعبیر خواب یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا  خیانت و فریب است

تعبیر خواب تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند خوشبختی است

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز توسط زن متاهل این است که او بزودی طلاق می گیرد .

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده این است که ناکامی در انتظار شماست .

اگر ببینید که یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست  پول فراوانی بدست می آورید .

اگر ببینید در خوا بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند تعبیرش شادی است

اگر ببینید ماهی قرمز می خرید یک ازدواج در فامیل در راه است

تعبیر خواب خواب ماهی قزل آلا این است که مشکلات شما به پایان میرسند .

اگر ببینید شما ماهی قزل آلا می خورید تعبیرش پول است

اگر در خواب ببینید قزل آلا می پزید مشاجره با اعضاء فامیل در راه است

تعبیر خواب صید قزل آلا پول فراوان است

تعبیر خواب دیدن قزل آلا در بازار ماهی فروشان پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

اگر در خواب ببینید دیگران قزل آلا صید می کنند تعبیرش بدشانسی در عشق است

تعبیر خواب ماهی کولی شانس است

اگر ببینید که با ماهی کولی غذا درست می کنید تعبیرش پول است

تعبیر خواب ماهی , تعبیرخواب ماهی , ماهی در خواب دیدن

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند  از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

تعبیر خواب ماهی | تعبیرخواب ماهی | ماهی در خواب دیدن

تاکنون 244 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

  • سلام .من خواب دیدم از اب گل الود ماهی صید میکردم اب رودخانه به قدری زیاد بود که جرات رفتن دران را نداشتم تعداد ماهیهایی که گرفته بودم رو نمیدونم ولی صید کرده بودم تعبیرش چیست

  • سلام وخسته نباشین خدمت شما وتشکر از اینکه پاسخگوهستین به سوالات .من درخواب دیدم در رودی ماهیان بسیار بزرگی شنا میکنند ومن به راحتی انهارا میگیرم و رنگ ماهیان نیز گمانم طلایی رنگ بود و هرچه میگرفتم تمام نمیشد .تااخرکه رسیدم به کربلا و خواب دیدم به بقه بی بی سکینه خاتون رو دارم زیارت میکنم .لطف کنید بگین تعبیر این خواب من چیست.تشکر

  • پاسخ تعبیر خواب رزا

 2. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

 3. حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

  • سلام من خواب دیدم یه ماهی سبز رنگ کوچک گرد ویک مار سبز کوچکی زیر بازوم بود وقتی دستم رو بلند کردم مار رفت تعبیرش چیه؟

 4. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

  دیدن ماهی بر شش و جه است.

  اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

 5. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

  اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند

 6. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 7. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

 8. واقعاسایتتون جالب و مفید است.دستتون درد نکنه.من آدرس شما را توی لیست کوتاهم گذاشتم.

 9. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 10. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 11. دوست عزیز این خواب رو من هم میدیدم اما از وقتی که برای خودم تعبیر کردم تعداد ماهی ها کمتر میشه.
  شما باید این خوابتون رو با توجه به نماد ها و معانی تعبیر خواب از لحاظ روان شناسی تعبیر کنید.سعی کنید روحیات خودتون رو بشناسید تا متوجه شید برای چی این خواب رو می بینید.

 12. من بار سومه این خوابو میبینم که همش در حال نجات ماهی ام هی ماهیای کوچیکو که از تنگ افتادن از رو زمین برمیدارم ب سختی ی ظرف پیدامیکنم میریزم تواون تازه هردفعه هم دیدم ماهی بزرگا چنتا از ماهی کوچیکارو میخورن و من درحال تلاش نجات دادن ماهی کوچیکا از دست اونام هستم خلاصه خیییییلی برام عجیبه…ممنون میشم اگه کسی تعبیرشو بگه

 13. سلام.تعبیرش بسیار واضحه
  خوابهای مشابه این خواب دال بر این تعبیر هست که:فرصت های زندگی رو گاهی از دست میدهید و بعضی از فرصت های بزرگ رو فدای فرصت های کوچک میکنید (فرصت های مادی و غیر مادی و حتی اشاره به سازماندهی و اولویت بندی زمانی کارها هم دارد)ذهنتان را از پریشانی رها و با تمرکز بیشتر زندگی را پیش ببرید.
  موفق باشید

 14. ای وای توهم ب درد من دچاری!!! بااین تفاوت ک من اعصابم خورد نمیشه فقط درحال تلاشم!

 15. این یعنی اینکه 7 سال ماهی های زیادی داری و باید قدر اونارو بدونی و جمعشون کنی دم عیدی بفروشی کلی پول به جیب بزنی و برای 7 سال بعد تخم ماهی ذخیره کنی :/

 16. ماهی کوچکی از آب پریدبیرون
  ولی خیلی ریز بودشبیه موش کوچک بود
  ولی دوباره انداختمش تو آب

 17. سلام من خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما ناراضی هستم

 18. سلام من خواب یه مرد نا آشنا رو دیدم که با هم تو یه جا بودیم

 19. غلط کرده اون مرده که با عشق من یه جا تنها بوده

 20. منم دقیقا همین خواب رو به صورت مداوم و مدل های مختلف می بینم. ماهی ها رو میخوام نجات بدم اما نمیتونم و کلی اعصابم خورد میشه.خواهش میکنم کمک کنید از این خواب چندین ساله خلاص شم.

 21. من هم دقیقا شرایط شما رو دارم که تعبیرشو دوستمون در بالا بخوبی بیان کردن. تلاش برای از دست ندادن فرصت های موفقیت در زندگی که گاهی با وجود تلاش زیاد اون فرصتها رو از دست میدیم و این برامون به قدری ناراحت کننده هست که در ناخودآگاهمون تاثیر منفی گذاشته و خودشو بصورت خواب مداوم نشون میده

 22. سلام
  من خواب دیدم که یک ماهی تقریبا” بزرگ از ظرف ابی که زلال بود به سمت من پرید ولی من جا خالی دادم. بعدش ماهیه تقریبا” بی هوش شد ولی نمرد. تعبیر خوابم چیه.

 23. سلام من خواب دیدم در امور تجارت اجناسی از کشور تایوان واردات کردم که درون صندوق اجناس یک ماهی بزرگ به عنوان هدیه برایم گذاشته اند تعبیر خوابم چیه؟

 24. امید وارم همیشه شاد باشید خواب شما بسیار خوب است به احتمال زیاد پول فراوانی به شما خواهد رسید

 25. من در خواب دیدم که جمعیت زیادی سره سفره نشستن و میزبانش مادر شوهرم است .من با خانواده ام سره سفره دیگری جدا نشسته بودیم و سر سفره ها انواع غذا ها رو برامون میآوردن اما برای ما ماهی تموم شد و به ما نرسید بعد مادر شوهرم رفت یه ماهی مرده درسته طبخ نشده واسم آورد تعبیرش چی میتونه باشه لطفا اگه میدونید بهم بگید ؟

 26. من خواب دیدم ماهی سرخ می کنم و بعد خودم شروع کردم به خوردن

 27. هیچی لج بازی مادر شوهرتو می رسونه

 28. من خواب دیدم تو شکم ماهی ام
  تعبیرش چی میشه :-?:

 29. یعنی حضرت خضر میشی

 30. من در خواب دیدم کنار یه رودخونه خیلی قشنگ یه ماهی قزل آلا صید کردم و به یه نفر دادم
  بعدش دوباره خواب دیدم یه نفر مرده که به پشت روی آب افتاده و آب داره می بردش
  لطفا میشه بگید تعبیرش چیه؟

 31. من خواب دیدم کنار یه رودخونه قشنگ دارم ماهیگیری میکنم که یه ماهی قزل آلا هم صید کردم و دادمش به یه نفر که کنارم بود

  بعدش دوباره خواب دیدم جسد یه مرد که به پشت روی آب افتاده بود، داشت روی آب می رفت

  می شه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  • سلام من درخواب دیدم دراب کم عمق روشن وذلال با مادر وخواهرم ماهی زیاد گرفتیم. ماهی ها زنده بودند

 32. خواب دیدم یکسری ماهی در آکواریم هست که هر دفعه یکیشون میپره بیرون و من دوباره میندازمش تو آکواریوم از ماهی قرمز گرفته تا ماهی آکواریومی.. دفعه آخری که دو تا ماهی آکواریومی رو تو آب انداختم دیدم چشم ندارند…
  تعبیرشو نمیدونم،لطفا کمکم کنید.

 33. خواب دیدم تنگ قشنگی دارم که توش آب شفافی هست.کف تنگ شیشه های رنگی هست که نور رو منعکس می کنه.از توی یه جایی مثل سینک ظرفشویی می‌خوام ماهی بندازم توی تنگ. 2تا ماهی هستن که با هم توی دستم میان.نمی تونم جدا از هم بگیرمشون.وقتی اون 2تارو میندازم توی تنگ.دوباره که به آب توی سینک نگاه میکنم.آب گل آلود شده وتوش ماهی مرده هست هرکاری می کنم نمی تونم بقیه رو در بیارم از آب.اما اون 2 تا اولی ها خوشحال میمونن توی تنگ.یعنی احساس میکردم خوشحالن.

 34. خواب دیدم توی یه حز که مثل جوبه های پیچ پیچ بود ماهی ها چرخ می خوردن بار اول نتونستم ماهی بگیرم واسه خودم بعد بار دوم برای کس دیگه ای میخواستم بگیرم با یه چوب نوک تیز چندتا ماهی بزرگ گرفتم اما یه ماهی خاکستری بزرگ نظرم جلب کرد اما هرچی تلاش کردم نتونستم بگیرمش میشه بگید تعبیرش چیه؟

 35. من خواب دیدم که دارم تو دریا زیر آب شنا میکنم اما یهویی احساس میکنم دستم جایی گیر کرده و وقتی برمیگردم و نگا میکنم میبینم یه ماهی دستمو قورت داده اما من به راحتی دستمو بیرون کشیئم و اون ماهی به من لبخند زد.اما تا دوباره شنا کردم باز این کارو تکرار کرد و بیدار شدم.اما اصلا نمیترسیدم از این کارش.
  میشه لطفا برام تعبیر کنین

 36. با سلام
  قبل از اینکه این خواب رو ببینم با همسرم حرفم شده بود ،و این خواب رو بعد از خوردن سحری دیدم . خواب دیدم در یک ظرف پلاستیکی چند تا ماهی بزرگ قرمز است که ظرف لب به لب پر از آب بود طوری که ماهی ها اومده بودن با لای سطح آب و من می ترسیدم بپرن بیرون بعد یکی شون پرید بیرون که من با دوتا قاشق انداختمش توی آب بعد که همسرم را صدا کردم برای اینکه جاشون را بزرگتر کنه دیدم یک ماهی بزرگ به رنگ سفید و مشکی توی آب شنا می کنه و بعد همسرم ظرف ماههی ها را دوتا کرد و لی ماهی مشکی و سفید رو نمی دونم بعدش چی شد .

 37. سلام
  من خواب دیدم توی یک تنگ یک ماهی کوچولوی قرمز خیلی خوشگل هست که یک دفه ماهی از تنگ اومد بیرون و توی هوا پرواز کرد وبعد گمش کردم.خیلی دنبالش گشتم تا اینکه زیر یک تیکه سنگ پیداش کردم.زیر اون سنگ آب ذلال وخنکی بود و ماهی اونجا شنا میکرد.
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟
  مرسی : 😉

 38. من خواب دیدم در مدرسه یمان سر صف ایستادیم و چند نفر سر صف صحبت میکنند یه تنگ ماهی هم وجود داشت که ماهی بسیار بزرگی توش شنا میکرد ماهی از تنگش بیرون امد و روی زمین افتاد معلم ها سعی میکرد ماهی را بگیرند اما نمیتوانستند اما من ماهی را گرفتم و او را داخل تنگش انداختم و ماهی زنده شد همه برایم دست زدند

 39. سلام. من مجرد هستم و در خواب دیدم که با
  اعضای خوانواده ام وارد دریائی ارام شدیم که موج نداشت و ساحل ان سخره ای بود. اب دریا صاف و روشن بود. داخل اب چند تا ماهی بود که رنگ پولکهیشان سفید و سیاه بود. ماهی های کوچک در حال موردن بودن و فقط یک ماهی بزرگ بود که زنده بود و یکی از ماهی های کوچک را خورد.

 40. سلام.من توی خواب دیدم که از یه جایی مثل رودخونه یا جوی بزرگ(مثل زاینده رود خودمون)که عمقش هم کم بود ماهی قرمز خوشگل میگرفتم(انگار یه ۳ تائی شد)آب اصلان کثیف نبود اما نمیتونم بگم که زلال زلال بود اما جوری بود که من قرمزی و زیبایی ماهی ها رو کاملان میدیدم. هر بار که دستم رو میبردم تو آب یه ماهی میگرفتم.اونم فقط با دست خالی.یادمه که یه بزرگشو انداختم توی یه تنگ که بعد از یه مدتی دیدم که رنگش به جای قرمز آبی شده و بعدش دوباره قرمز شد انگار(خلاصه انگار از تنگ خوشش نمیومد) و هی سعی میکرد از تنگ بپره بیرون و گویا این کارو کرد که من اومدم ماهی رو بردارم بندازم توی رودخونه که دیدم خشک شده. 🙁

 41. سلام!
  ببخشید خوابم کمی طولانیه ولی تا حالا دوبار دیدمش و خیلیم نگرانم کرده!
  من خواب دیدم شبه و من تو یه اقیانوس با پدر و مادرم دارم ماهی می گیرم.
  خیلی عجیب بود برام که روی اقیانوس یه تور ضخیم سفید انداختن که ما روی اون راه می رفتیم. من یه سیخ برداشتم و فرو کردم تو شکم یه ماهی و گرفتمش. سه ماهی دیگه هم گرفتم به پدرم دادم و ازشون پرسیم این ماهی فلس داره؟ گفت: نه! و من گفتم پس حرام گوشته و ایشون ماهی رو پرت کرد یه طرف. ماهی ها به نظرم خیلی بی رمق بودن.فضا ترسناک بود اما من تو خواب حس بدی نداشتم ولی از وقتی بیدار شدم به شدت استرس دارم.

 42. سلام
  من خواب دیدم که یه ماهی قرمز روی خاک افتاده داره میمیره
  ماهی رو بر داشتم و تو آب انداختم ماهی شنا کرد و از دهنش یک ماهی دیگه بیرون امد اما کوچیکتر و از دهن اون یکی یه ماهی دیگه بیرون اومد
  بعد از چند دقیقه که بر گشتم دیدم یه عالمه ماهی های ریز آبی رنگ و درخشان تو آب شنا میکنندو فهمیدم که آنها هم از همون ماهی ها به وجود آمدند.
  لطفا تعبیر خوابم رو به من بگید .
  ممنون ومتشکر.

 43. من خواب دیدم مادرم ماهی زیادی خریده تا بپزه اکثرا کوچیکند وسفید یا سیاه ویکیش بزرگ وسیاه من میبینم هنوز نیمه جونن وتوی ظرف با خواهرم اب میریزیم تا نجاتشون بدیم اما میبینیم از ظرف اب میره یه ظرف دیگه برمیداربم اما چون کوچیک بود ماهی بزرگرو بیرون میندازیم اما بیشتر ماهیها تقریبا بی جون بودن ویه کوچیک سفید فقط دهنشو بازو بسته میکرد،اگه تعبیرشو میدونید لطفا بگید؟

 44. من خواب دیدم مادرم ماهی زیادی خریده تا بپزه اکثرا کوچیکند وسفید یا سیاه ویکیش بزرگ وسیاه من میبینم هنوز نیمه جونن وتوی ظرف با خواهرم اب میریزیم تا نجاتشون بدیم اما میبینیم از ظرف اب میره یه ظرف دیگه برمیداربم اما چون کوچیک بود ماهی بزرگرو بیرون میندازیم اما بیشتر ماهیها تقریبا بی جون بودن ویه کوچیک سفید فقط دهنشو بازو بسته میکرد،ماهیها همه باله های بزرگ و زیبایی داشتند،اگه تعبیرشو میدونید لطفا بگید؟

 45. دیدن خواب نجات دادن ماهیهایی.در.حوض مسجد..اب حوض.در حال خالی شدن است و من ماهیهارو میبرم گوشه ای از حوض ک اب جمع شده..ماهی گلی قرمز

 46. سلام من خاب یه استخر کوچیک اما با اب متعفن ودیدم ک با دستم چنتا ماهی مرده در اوردم انداختم اونور اما چنتا دیگه زنده بودن من میخاستم نجاتسون بدم تعبیرشو پیدا نکردم میشه لطفا راهنمایی کنید اعصابم خیلی خرد

 47. سلام من خاب یه استخر کوچیک اما با اب متعفن ودیدم ک با دستم چنتا ماهی مرده در اوردم انداختم اونور اما چنتا دیگه زنده بودن من میخاستم نجاتسون بدم تعبیرشو پیدا نکردم میشه لطفا راهنمایی کنید اعصابم خیلی خردالبته قبلش بگم بخاطر فوت پدر شبها چشم گریون وبا هزار جور فکر وخیال میخابم ایا تاثیری توخوابم داره

 48. سلام.من خواب ی لگن ماهی ریزو قرمز رودیدم ک چنتاشون افتادن زمین و چون من ازماهی میترسم نزدیکشون نمیشدم فقط جیغ میزدم.ک خواهرم اومدو همه ی اون ی لگنو ریخت تو یه تنگ کوچیک…خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا اگه تعبیرشو بگیدباتشکر

 49. سلام.من خواب دیدم داخل یه آب روشن و زلال کم عمق با خواهرم ایستادم.داخل این اب زلال ک انگار رودخونه بود پر از ماهیهای بزگ و سفید و و فوق العاده ریبا. تاحالا همچین ماهیاییو ندیده بودم.خواهرم و من اونا رو صید میکردیم.من پاکشون میکردم.

 50. من خواب دیدم ی جایی بودم اب روشن بود ی ماهی سفید دیدم با دست گرفتمش لطفا تعبیرش چی میشه ماهی بزرگ بود

 51. سلام.من در خواب .یک نفر تعداد دو عدد ماهی به من داده است .لطفا تعبیرش چه میشه

 52. تعبیر خواب خریدن ماهی درخواب چیست

 53. سلام . من خواب دیدم که دو تا تشت بزرگ ماهی دارم که هر دو تشتم پر است از ماهی های قرمز بعد وقتی اطراف میدیدم ماهی ها ریخته بودن بیرون مثه اینکه مرده بودن ولی وقتی مینداختم تو آب دوباره زنده میشدن.. تعبیرش چیه, یه ماه پیشم یه خواب مشابه همین دیدم

 54. سلام . من خواب دیدم که دو تا تشت بزرگ ماهی دارم که هر دو تشتم پر است از ماهی های قرمز بعد وقتی اطراف میدیدم ماهی ها ریخته بودن بیرون مثه اینکه مرده بودن ولی وقتی مینداختم تو آب دوباره زنده میشدن.. تعبیرش چیه, یه ماه پیشم یه خواب مشابه همین دیدم

  • سلام من خواب دیدم همسرم داخل رود خانه ماهی

   میگیره بعضی از ماهی ها بزرگ بود ولی بعضی ها

   ترسناکبود من کنار اب ایستاده بودم وبهش میگفتم مراقب باشه

   لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • سلام من،خواب دیدم دوتاماهی بزرگ بوسیله موج امد کنار ساحل که یکیشو من گرفتم گفتم شام شبمونم رسید خصوصا برامی مادرم میخواستم

 55. سلام من خواب دیدم همسرم داخل رود خانه ماهی

  میگیره بعضی از ماهی ها بزرگ بود ولی بعضی ها

  ترسناکبود من کنار اب ایستاده بودم وبهش میگفتم مراقب باشه

  لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

 56. سلام خواب دیدم که در رودخانه ای پر عمق با قلاب از زیر خانه ای که دیوارش روی رودخانه بود ماهی بزرگی که خال خالی بود را صید کردم وازاب بیرون آوردم آب هم گل آلود بود. ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید

 57. سلام
  خواب دیدم دخترم به ماهی کوچکی تبدیل شد و بیجان شد دردستم بودبرایش سوره قدر خواندم جان گرفت خیلی ترسیده بودم وصداش میکردم هم اینکه خواستم بندازم تو آب از دستم افتاد واز خواب بیدار شدم-تعبیرش چی میشه ممنون

 58. سلام من تو خواب دیدم یه مار سبز خوشرنگ با یه ماهی سبز که هر دو کوچک بودن زیر بازوم بود دستم رو که بلند کردم مار رفت تعبیرش چیه

 59. سلام خواب یه مار و یهماهی سبز دیدم تعبیرش چیه

 60. سلام خواب ماهی قرمز بزرگ در داخل یک تنگ بزرگ شنا میکرد و تکان میخورد آب خیلی زلال بود و این تنگ در دست همسرم بوبولیه از فاصله دور دیدم و خنده کنار دور شد ببخشید نشانه چیست من فقط دیدم همسرم به ماهی اشاره میکرد و میخندید

 61. خواب دیدن ماهی در تنگ بزرگ در دستان همسرم در فاصله دور ماهی در آب بسیار زلال تکان میخورد و همسرم شادمان به من نشان داد و بعد دور شد

 62. سلام ، من خواب دیدم که دارم ماهی ها رو میکُشم !!? این تعبیرش چی میتونه باشه ؟؟؟؟؟؟؟

 63. سلام ، من خواب دیدم دارم ماهی هار میکُشَم
  این خواب تعبیرش چیه ؟؟؟؟? مرسی

 64. سلام من خواب دیدم یک نیمه از ماهی شبیه قزل آلا به من دادند ظاهرا به عنوان نمونه برای فروش و کاملا هر دو طرف (پولک و گوشت) اون رو حس میکردم توی دستم. وبعد تعدادی حوضچه شبیه حوضچه پرورش ماهی دیدم البته از دور نه اینکه داخلشو ببینم. میشه تعبیرش رو بهم بگید لطفا؟

 65. سلام یک ماهی نصف شده دستم دادند که گوشت و پولکش رو توی دستم حس میکردم و بعد حوضچه های سیمانی که حدس زدم برای پرورش ماهی باشد دیدم. لطفا تعبیرخوابم رو بگید ممنون.

 66. خواب دیدم در روستای مادری بودیم و تمام خانه های روبرو در خواب دریا بودن آب به حدی جریان داشت وموج میزد پر از ماهیهای درشت بود آب دریا تاپله های خانه بالا آمده بود بحدی که مادر با شادمانی و براحتی با دست ماهی میگرفت و پرت میکرد روی ایوان، ماهی آخر خیلی بزرگ و بدون سر و دُم بود، وانگار میگفتند بچه نهنگ است دو تکه هم بود چه تعبیری دارد

 67. سلام، میخواستم این خوابى که دیدم رو اگه ممکنه تعبیر کنید ممنون.خواب دیدم که در یک دریاچه و یا دریا مشغول ماهیگیرى با قلاب هستم با یکنفر که در همون حین یک ماهى تقریبا بزرگ گرفتم و یادم هست که خیلى خوشحال شدم وبعد از اون چند تاى دیگه هم صید کردم اما بیاد ندارم اب دریاچه کدر بود یا شفاف.

 68. خواب دیدم کنار جوی آبی برای ماهیگیزی رفتم سر قلابم ماهی تقریبا بزرگی نه خیلی زیاد بود که زنده بود قلاب را در داخل آب میانداختم و چند ماهی کوچک را خورد تعبیرش چیست

 69. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد

 70. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد تعبیرش چیه

 71. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد تعبیرش چیه

 72. سلام من خواب دیدم که تو پیاده رو ماهی های بزرگی رو هم گذاشتن و مردم با خوب بد کردن انها را میبرند ممنون میشم تعبیرشو بگید خیلی ذهنمو درگیرکرده مرسی

 73. سلاممن خواب دیدم که تو یه اب روان ماهی های کوچک زیادی هستندیهو یه ماهی بزرگ اومد کنار ساحل و من به راحتی گرفتمش تو راه برگشت به خونه ماهی خشک شد و از هم وا رفت تعبیرش چی هست؟؟؟؟

 74. سلام من در خواب دیدم دارم ماهی اب پز شده با مادر و خواهرم میخورم و ماهی شور مزه بود.اگر نظر خاصی داشتین لطف کنین اطلاع بدین.

 75. من خواب در معازه ماهی فروشی دوتا ماهی بزرگ خریدم و بعد دوستم در تمیز کردن وپختن آن به من کمک میکرد

 76. سلام خواب دیدم که چند تا ماهی قرمز از درختی آویزان شده اند و در حال شنا کردن هستند،که من و خواهرم از دیدن آنها هم لذت میبریم و هم تعجب کرده بودیم که چطور بدون آب امکانش هست

 77. دوستای عزیزم من خواب عجیبی دیدم که ذهنمو مشغول کرده خواب دیدم .من ماهیای سیاهه زندرو که زمینن برمیدارم و تن تن تو یه ظرف پر آب میندازم بعد نگاه کردم دیدم توش پرشده خواستم اونارو بزیزم تو یه ظرف بزرگ وقتی ریختم همشون زالوی سیاه شده بودن خیلی زیاد بودن.زالوها گازم نمیگرفتن با دست برداشتم ریختم تو ظرف در دار شفاف بعد درشو بستم…..
  برای تعبیرش کمک کنین

 78. سلام سیما هستم
  خواب دیدم از داخل آبگیر چندتا ماهی فرمز کوچک که مرده بودند را دیدم و گرگی کنار آبگیر بود که ماهی های مرده را میخورد لطفا خوابم را تعبیر کنید

 79. خواب دیدم از یک آبگیر چندتا ماهی قرمز مرده را دیدم و گرگی کنار آبگیر بود که ماهی های مرده را میخورد لطفا خوابم را تعبیر کنید

 80. سلام. تو خواب دیدیم کنار یه دریایه صاف وایسادم با یه وسیله خیلی ساده هی ماهی بزرگ میگیرم اما صیادان اطرافم با وسیله های پیشرفته هیچی نمیتونن بگیرن. بعدش من تعداد زیاد ماهی میگیرم و به چند نفر همین جوری پخش میکنم لطفا تعبیرش رو بگید

 81. سلام خواب دیدن پس ماند ماهی که خورده شده بود داخل پلاستیک با پسر خواهرم میبریم که جاری سابقم اونو گرفت وشروع به خوردن کرد که ظاهرا نشون میداد گوشت داره

 82. سلام من در خواب دیدم اسکلت چند ماهی در روی زمین در حال حرکت است میشه تعبیرشو بگید

 83. من خواب دیدم که ازیک دریا دوتاماهی بزرگ وسفید باقلاب صیدکرده ام، لطفااگرکسی می دونه بگه تعبیرش چیست.

 84. من خواب دیدم که ازدریادوتاماهی سفیدوبزرگ باقلاب صیدکرده ام لطفا هرکه می دونه بگه تعبیرش چی.

 85. سلام وقت بخیر من خواب دیدم چندین ماهی بزرگ که قرار بود ازشون غذا درست کنم دارن نفس میکشن و خودشون رو به تشت آب رسوندن و از آب اون خوردن و بیشتر جون گرفتن. تعبیرش چیه لطفا من رو راهنمایی کنید

 86. سلام . من خواب دیدم ک توی ی جشن بودم نمیدونم حلا چجور جشنی بود مثل ی شهربازی بود ک همه جور ادم توش بود و خیلی شلوغ بود بعد من یکی از دوستامو دیدم باهم رفتیم و دوسه تا ماهی بزرگ سرخ شده خرید من خیلی دلم میخواست بخرم ولی نخریدم شاید پول همرام نبود دقیق یادم نیس چرا نگرفتم.تعبیرشو لطف میکنید بهم بگید

 87. سلام. من توی ی جشن بودم خیلی شلوغ بود انگار ی جور شهره بازی بود بعد ی دفه دوستمو دیدم و باهم رفتیم ی دوسه تا ماهی بزرگ سرخ شده خرید ولی من نگرفتم دقیق یادم نمیاد چرا شاید پول همرام نبود ولی مردم میرفتن و میگرفتن و خیلیم شلوغ بود لطف کنید تعبیرشو بهم بگید

 88. سلام. من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب روی تخت بود و داشت میمیرد. قیافه اش خیلی بد شده بود و من به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره بدو براش آب بیار. خواهش میکنم برام تعبیرش کنید.سپاس

 89. سلام. من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب روی تخت بود و داشت میمیرد. قیافه اش خیلی بد شده بود و من به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره بدو براش آب بیار. خواهش میکنم برام تعبیرش کنید.سپاس

 90. سلام من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب و تنگی روی تخت افتاده و داره میمیره.به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره.برو براش آب بیار.خواهش میکنم تعبیر کنید.سپاس

 91. سلام من خواب دیدم یه نهنگ بزرگ به ساحل نزدیک شد هر چند لحضه یه بار برای شکار به ساحل میپرید دوباره تو آب میرفت تا اینکه یه بار دیگه که سرش رو بیرون آورد مامانم و دو نفر دیگه رو گرفت ولی بعد فهمیدیم چیزی شبیه دوربین مخفی بوده تو دهن نهنگ کسایی بودن که که این بازی رو انجام میدادن. بعد به نهنگ یه پلنگ دادن خورد بعد از رفتن نهنگ یه عالمه تخم گذاری کرده بود همونجا میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون

 92. سلام من خواب دیدم یه نهنگ بزرگ به ساحل نزدیک شد هر چند لحضه یه بار برای شکار به ساحل میپرید دوباره تو آب میرفت تا اینکه یه بار دیگه که سرش رو بیرون آورد مامانم و دو نفر دیگه رو گرفت ولی بعد فهمیدیم چیزی شبیه دوربین مخفی بوده تو دهن نهنگ کسایی بودن که که این بازی رو انجام میدادن. بعد به نهنگ یه پلنگ دادن خورد بعد از رفتن نهنگ یه عالمه تخم گذاری کرده بود همونجا میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون

 93. خواب دیدم از ایمون کلی ماهی میباره … همشون نصفه آن. و چندتا گربه هم نشستند دارن بعضیها رو میخورن.‌بعضیاشونو جمع میکردم مینداختم تو حلبی هایی که آب زرد توش بود…

 94. خواب دیدم کنار رودی نشسته وبه ماهی های فروان کوچکی که درآب بودن نگاه می کردم بعد یه تکه نان درآب فرو بردم تا ماهی ها بخورند ناگهان یک ماهی هیلی بزرگ سیاه از آب بیرون آمد ونان را خورد

 95. خواب دیدم کنار رودی نشسته وبه ماهی های فروان کوچکی که درآب بودن نگاه می کردم بعد یه تکه نان درآب فرو بردم تا ماهی ها بخورند ناگهان یک ماهی هیلی بزرگ سیاه از آب بیرون آمد ونان را خورد

 96. خواب دیدم یه جایی رفتم پر از آبه که منو همسرم به ماهی های تو آب که تعدادشونم خیلی زیاد بود غذا میدادیم.

 97. سلام من خواب ماهی بزرگی در خشکی در وسط یک روستایی دیدم تعداد زیادی مردم دور ان ماهی جم بودن و اون ماهی زنده بود و تکان میخورد همه ازش میترسیدن ماهی خیلی خیلی بزرگ بود ولی دوتا مرد اون ماهی رو با طبر کشتن و خون اون ب سرو سورت تموم مردم ریخت ولی باز ماهی زنده بود گوشت ماهی رو تقسیم و ب تموم مردم دادن تعبییرش چست لطفا راهنمایی کنید

 98. سلام من خواب دیدم که یه آبگیر بزرگ پر از ماهی های کوچک بود که مرده بودند بعد این برکه رو راهش رو از کردم به سمت رودخونه و تمیز میکردم آبگیر رو.

 99. سلام من خواب دیدم دو ماهی ک در آکواریوم هستند یکی بزرگ و یکی کوچک که با هم جنگ میکنند تا میخواستم ماهی کوچک را نجات بدهم ک در حال مرد بود ماهی بزرگ اونقدر دمش رو توی آب میزد ک آب ها میپاشید و مانع نجات دادن ماهی کوچک میشد تا اینکه ماهی کوچکتر ک رنگه اون آبی بود مرد و ماهی بزرگ رنگش سفید رنگ بود لطفا زحمتی نیس واسم زود تعبیرشو پیدا کنید ممنون البته اینم بگم دوبار این خواب را دیدم در یه هفته و بقیش خواب رودخانه یا استخر کوچک میبینم که یا میوفتم وسط رودخانه و راه برگشتی ندارم فقط روی یه سکویی هستم خوابی هم ک استخر میگم اینه ک چهار طرف آن در های باز هست ک من از دست یه مردی ک داخله استخر هست که بهم ممیخندید و یا….ک الان خاطر ذهن ندارم ولی میدونم اذیتم میکرد از دستش فرار میکردم با تشکر از سایت خوبتون منظرم

 100. سلام من‌خواب دیدم رفتم بازار و بایه دختر بچه یکساله بودم تو تنگایه بزرگ ماهیهای عجیب ولی خیلی خوشکل دیدم لطفا تعبیرشو بگین برام ممنون

 101. سللم من خواب دیدم یکی بهم یه ماهی قرمز بزرگ داد که من سریع رسوندمش به جایی که اب هست، اب زلال و شفاف بود، ولی از یه جایی اب سوراخ بود و هی اب کم میشد … اما ندیدم ماهی زنده ماند یا مرد

 102. سلام خواب دیدم با مادرم داخل یک برکه که آبشو بسته بودن دوسه تاماهی خیلی بزرگ بود و تعداد زیادی ماهی کوچک مامانم همشونو جمع کرد وریخت داخل کیسه. ولی قاطی اونا تخم ماهی هم داخل کیسه جمع کرده بوده تعدادزیاد. تعبیرش چیه ؟یاعلی

  • خواب دیدم ماهی های کوپی اکواریومم که سفید هستن مردن وروی اب ا یستادن تعبییرش چی میشه

 103. خواب دیدم ماهی های کوپی اکواریومم که سفید هستن مردن وروی اب ا یستادن تعبییرش چی میشه

 104. با سلام من خواب دیدم ک داریم از کوه پدر بزرگم بر میگردیم با دایی هام و پسراش و پدرو مادر خودم ک خواهرم نبود یکی از دختر خاله هاهم بود توی راه ک وسط دوتا کوه هستش یه رود وجود داره البته چن سالیه خشک شده اما تو خوابم کاملا پر اب بود جوری ک میتونست یه ادم رو با خودش ببره قسمت های اول رود عمیق و شفاف بود بعضی وقتها کم عمق میشد و رنگ اب سبز دریایی میشد وسطای رود یه ماهی قرمز دیدم حدود ده سانتی میشد اون تا انتهای رود دنبالمون اومد فقط هم به موازات من حرکت می کرد در مسیر رود همون طور ک گفتم پر عمق و کم عمق میشد و شفاف و سبز میشد ک در اواخر رود اب خیلی کم شد اما ماهی هم چنان دنبالمان میامد به طوری ک بعضی از جاهارو از زیر گلها رد میشد و میومد من خیلی ب پدر و مادرم گفتم ک ب ماهی نگاه کنن اما اونها هیچ توجه ی نکردن بعدش همهی فامیل از جایی ک اب خیلی خیلی کم بود رفتن طرف دیگه ی رود خونه وقتی نوبت من رسید دیگه از خواب پریدم میشه لطف کنید بگید ک تعبیر این همه چیه!؟

 105. سلام
  خواب دیدم ماهیان زیادى براى دوستان قبلى ام که الان باهاشون خوب نیستم از بلندى براشون پرتاب میکردم و هردویمان خوشحال بودیم
  ماهیان به رنگ سفید و گوشتى بودند

 106. سلام
  خواب دیدم همراه خواهرم کنار حوز بزرگی هستیم ودر داخل آب ذلال وشفاف دوتا ماهی مرده روی آب هستند.

 107. سلام و خسته نباشید .من خواب دیدم با خواهرم ماهی میگرفتیم اون ی ماهی بزرگو طلایی گرفت ک البته ی ماهی خیلی ریزم باش بود.بعد منو دوستام خاستیم ماهی بگیریم اب رودخونه گل الود بود ما ماهیارو میدیدیم ولی من نتونستم ماهی بگیرم تعبیرش چیه؟!ممنونم

 108. سلام من خواب دیدم در رودخانه آبش روشن بود تعدادی ماهی متوسط را صید کرده بعد ماهی های نصف شده انگاری توی گل باشند در می آوردم

 109. سلام. من خواب دیدم که سهواً ماهی آکواریوم رو از وسط نصف کردم. خیلی فکرم رو درگیر کرده. میشه کمک کنید؟ آکواریوم و ماهی اون برای برادرمه و من توی خواب ناراحت شدم و از برادرم عذرخواهی میکردم و بهش میگفتم که اتفاقی ماهی تکه تکه شد.
  ممنون میشم کمکم کنید.

 110. منم خواب دیدم….اما نمیگم.

 111. سلام من خواب دیدم تو ی رودخانه خشک شده ی ماهی زرد رنگ بود ک فاسد شده بود وقتی بهش دست زدم شکمش پاره شد و ی ماهی نقره ای داخل شکمش بود و بعد ی ماهیگیر اومد و گفت من دنبال این ماهیام و اینارو صید میکنم میشه ی نفر خواب منو تعبی کنه اعصابم بدجور داغون شده مرسی

 112. سلام هستم خواب دیدم من و برادرم داخل یه چشمه بزرگ شنا میکردیم بعد از مدتی اومدیم بیرون ناگهان دیدم یه ماهی اومد لبه آب من رفتم گرفتم بعد آب چشمه کمی کم شد ماهی بیشتری اومد لب آب بعد خیلی ماهی گرفتم بعد بین ماهی های بزرگ و کوچیک جدا کردم کوچیک رو انداختم داخل آب بزرگ رو گرفتم

 113. خواب ماهی که داخل آب بزرگ و کوچیک آن را داخل آب جدا کردم فقط بزرگش رو گرفتم

 114. سلام خواب دیدم که خالم ماهی خرید خیلی زیاد و من به کمک آن رفتم اما ماهی ها خیلی سنگین بود

 115. باسلام وخسته نباشید بنده خواب دیدم دریک سالن خیلی بزرگ سفره ای پهن شده ماهیان بزرگ پخته شده ومن وخانواده م برسرسفره نشستیم من ماهی که دوست داشتم را برادرم خورد و من درانجادرجستجوی آن نوع بودم که پیدا نکردم ولی سفره پرازدیسهای ماهی بزرگ برای خوردن بود داخل سالن دیگری شدم ماهیان بزرگ اندازه نهنک زیاد دیدم که پاک شده بودند ویکسری هم درسته بودند انگارمثلا داخل آشپزخانه رفته بودم .باتشکر

 116. باسلام من خواب یک سفره بزرگ که داخلش پرازدیسهای پخته شده ماهی های خیلی بزرگ بود که با مادر وبرادرم سرسفره بودیم من داخل سالن دیگه ای که مانند یک آشپزخانه بود انجا هم پراز ماهیهای بزرگ به اندازه نهنگ بود

 117. سلام من خواب دیدم دارن ماهی میندازن دریا میگن هر کی خواست برداره منم از شانسم یه ماهی بزرگ مرده افتاد زیر پام وبرداشتمش میبردم خونه مادربزرگم که فوت کردن برا پختن ماهی لطفا تعبیرش رو بگین

 118. سلام من خواب دیدم ماهی میندازن دریا که مردم بردارن از شانس منم یه ماهی بزرگ مرده افتاد زیر پاهام منم برداشتم و برا پختن به سمت خونه مادربزرگم رفتم همین لطفا تعبیرش رو بگین ماهی معمولی رنگ توسی بزرگی بود

 119. سلام
  خواب من به طور دقیق هیچ کدوم اینها نبود
  من خواب دیدم کنارساحل تور بزرگی از صید ماهی هست که انتها نداشت، داخل تور ماهی زیاد نبود اما خارج این تور، شن ساحل رو که کنار میزدم ماهی های مرده ی زیادی تو خاک مدفون بودن که تمومی نداشت و هرچی جلوتر میرفتم ماهی های کوچک و بزرگ بیشتری با کنار زدن شن ساحل میدیدم
  کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  ممنون

 120. سلام من خواب دیدم تعدادزیادی ماهی که به رنگ اصلی ماهی بود دریک جای تنگ وباریک کنار اب جمع شدن وهی دورمیزنند تا خواستم بگیرم همه از اون لبه اب فرارکردن وبه جای عمق رفتن ودستم به انهانرسید ومن افسوس خوردم که چرانتونستم ماهیهارا بگیرم لطفا تعبیرش چیه

 121. من خواب دیدم درکنار روخانه خیلی ماهی جمعند تارسبدم که بگیرم همه فرارکردن تعیبرش چیه

 122. سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم که به روی یک سخره جنگل مانند و در نزدیکی یک خونه چوبی کنار دریا بودم ابش بسیار زلال و شفاف بود و توش پر ماهی بزرگ گوشت خوار به رنگ ابی و شاخک سفید که همشون من و نگاه میکردن و یکشون زیر چونم و گاز گرفت
  تعبیرش چیه؟

 123. سلام ،خواب دیدم ی تنگ پر از ماهی قرمز ک مثل عید واسه فروش ،توی اون تنگ چندتا از ماهی ها مرده بودن،من نخریدم،گفتم ۲تا قبلا خریدم زود مردن،نزدیک سال تحویل میخرم،تعبیرش چیه،ممنونم

 124. سلام من عصر جمعه خواب دیدم کلی ماهی برام آوردن بعد باهمسرم شروع کردیم به پاک کردن دوسه تایی پاک کردیم داشتیم صحبت میکردیم که توی آب جوش بریزیم بهترپاک میشه

 125. سلام خواب دیدم تو یه جوب روان چند تا ماهی بزرگ راحت با دست خالی گرفتم وباز هم میتونستم بگیرم که دلم براشون سوخت و رهاشون کردم وباز جون گرفتن ورفتن ولی باز نگرانشون بودم که کسی نگیرتشون لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه بگه ممنون

 126. سلام من خواب دیدم یه ماهی که حسابی سرخ شده بود رو می خوردم تمام استخوان های ماهی مشخص بود ولی من هیچ کدوم رو در نیاوردم همه رو باهم می خوردم

 127. من خواب دیدم یک عالمه ماهی بسته بندی شده جلو در خونمونه که شوهر عمم فهمید فاسد شدن و بوی خیلی بدی داشتن تعبیر چیه

 128. سلام
  شب19دی ماه خواب دیدم لب ی ساحل ایستادم ک ماهی های کوچیک بزرگ بالا پایین میپرن ماهی های پهن مثل ماهی سفید
  تعداد زیادی آدم واستاده بودن و ماهی میگرفتن تا میخواستم ماهی های بزرگو بگیرم یکی با ولع و حرص قبل من برش میداشت و فقط ب من ماهی های کوچیک میرسید ک یدفعه داستان عوض شد هر ماهیی ک میگرفتم بزرگو پهن بود و اونو با خوشحالی تمام میبردم میدادم مادرم ک با سبد کنار ساحل ایستاده بود
  دریا ن زلال بود نه تیره
  ماهی هارو با دست میگرفتم همه همینطور بودن
  اولا یکم ناراحت میشدم و ب مادرم میگفتم مثل بچه ها بودم ولی بازم برمیگشتمو بکارم ادامه میدادم
  لطفا تعبیرشو بم بگین ممنون

 129. سلام من خواب دیدم مادر شوهرم یه سینی پر از ماهی بهم داد میشه بگید تعبیرش خوبه یا بده؟

 130. سلام من خواب دیدم مادر شوهرم یه سینی پر از ماهی بهم داد به نظرتون تعبیرش خوبه یا بده؟

 131. سلام من خواب دیدم از اب سیاه ماهی خیلی بزرگی با پدربزرگم و دونفر دیگه میگیریم شکم ماهی رو باطز میکنیم و میندازیم تو اب به داخل شکمش روی اب شناور میمونه میاریم رو قایق وقتی باز میکنیم یه زن تکه تکه شده مبینیم همسایه‌ها یکی از اون دو نفر اسمش رو میگه و یک کبریت رو به شکل دایره به هم وصل شده رو اتیش میزنه و روش میذاره

  • سلام خواب دیدم تو خونه خودمون‌ی ماهی بزرگ ی ماهی کوچکتر از خودشو بلعید و‌خورد خواستم بدونم تعبیرش چی هست

 132. خواب دیدم که کنار دریا با دوستم ایستادم قلاب تویه آب انداختیم یه ماهی بزگ گرفتم پشتش دوتا 8پا چسبیده بود وقتی کشیدم بالا 8پا ها جدا شدن بعد دوستم شیرجه زد تو اب یه کشتی بود که پایینش از زیره آب راه داشت من دنبالش رفتم رسیدم یک جایه باحال بع بیدار شدم این خوبه یا بد؟

 133. بسیااااااااااار عالی

 134. سلام خواب دیدم تو خونه خودمون ی ماهی بزرگ ی ماهی از خودش کوچکتر رو بلعید خورد خواستم بدونم تعبیرش چی هست

 135. سلام یک خواب دیدم که یک ماهی بزگ دردریا گرفتم وهنوز از آب درنیوردم که دو ماهی داخل آن ماهی رفتن خاستم تعبیر آن چیست ممنون

 136. سلام.من خواب دیدم کنار یک دریا با آب زلال مردی ماهی بزرگی صید کرده بود میخواست به ما بفروشه من موافق خریدنش بودم اما شوهرم نخرید.تعبیرش چیه ؟

 137. سلام
  من مجردم و خواب دیدم یک بچه پسر ١-٢ ساله کهً مال خودم نبود بغلم بود یک دفعه تبدیل به ماهی قرمز عید شد اما بزرگتر و از دستم لیز خورد افتاد روی زمین یاً میز و ٢-٣ تا ماهی قرنز کوچیک دیگه هم اونجا بود، درست یادم نمیاد اما خیلی عجیب بود و نگران بودم، تعبیری داره؟

 138. با سلام
  دیشب در خواب دیدم که روی یک تپهی شنی کوچک تعداد زیادی ماهی قرمز و سفید زیبا بودن شبیه ماهی سفره هفت سین چند نفر از اشنایانم این ماهی ها رو ریختن روی زمین بعد نگاه کردم چند تاشون مردن سریع رفتم یه تشت بزرگ پر اب زلال و شفاف اوردم همه رو چه مرده و چه زنده توش ریختم و امید قطعی داشتم ماهی های مرده زنده خواهند شد وقتی این کار رو کردم شخصی رو دیدم که سالیان پیش فوت شده ایشان سید و فرد بسیار متقی بود داشت به من لبخند میزد لطفا بگین تعبیرش چیه

 139. شب با معده پر نخوابید تا خواب پریشون نبینین..

 140. من خواب دیدم که شب بود و ماهی های زیادی روی آسفالت خیس خیابان، بودند. یه عالمه ماهی قرمز که بعضی ها مرده و بعضی ها هم زنده بودند و به بالا می پریدند من از آنجا می دویدم و سعی می کردم روی آن ها لگد نکنم. اوایل ماهی مرده زیاد بودولی هر چه جلوتر می رفتم ماهی زنده بیشتر میشد . اگه میشه تعبیرشو بگید.

 141. سلام
  خوابی دیدم از این قرار که هوا ابری بود و دریا نیمه خروشان ولی ماهیها رو روی کف حیاط بزرگ یک خانه روستایی میدیدم تعدادی مرده و تعدادی زنده بودند و تعدادی رو بچها توی ظرفهای پلاستیک بزرگ گذاشته بودند و اب زلال درون ظرف دیدم که ماهیها درون انها زنده شنا میکردند و در این عجب بودم چگونه این همه ماهی از دریا به اسمان رفته و دوباره به روی زمین ریخته شده و در همین حین که در حیرت بودم و نظاره گر این اوضاع بودم و قدم میزدم از خواب بیدار شدم
  اگه تعبیری دارد لطف میکنید اگر بنده را اگه بفرمایید

 142. سلام من همیشه خواب میبینم برای ماهیگیری میرم استخر یا رودخونه یا دریا همین که قلاب ماهیگیریمو میندازم توی آب دریا خشک میشه و همه ی ماهیها رو صید میکنم ولی توی خوابم ازین که آب دریا خشک میشه ناراحتم و نگران

 143. سلام من خواب دیدم خودم تبدیل به ماهی شده بودم
  و از این موضوع هم خوشحال نبودم و دنبال راه حلی برای برگشتن به حالت قبلیم میکردم
  ممنون میشم تعبیر این خوابمو بهم بگین

 144. دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

 145. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد

 146. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

 147. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

 148. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

 149. حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.

 150. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد

 151. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

 152. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

 153. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

 154. دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

 155. سلام عرض شد.در خواب دیدم که در یک برکه بزرگ کم عمق ماهی میگرفتند یکی از دوستام ماهی بزرگی گرفت که اونو داد به من که شکمش خالی شده بود و مانند یک ظرفی شده بود و من در تلاش بودم با اون ماهی،ماهی های بغل برکه را بگیرم که با تلاش زیاد تونستم یک ماهی کوچک رو بگیرم که انقد کوچک بود به دردم نمیخورد انداختمش تو آب و بعد از مدتی برکه خشکید.ممنون میشم راهنمایی کنید

 156. حضرت دانیال گوید:
  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 157. محمدبن سیرین گوید:
  اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

 158. دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

 159. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن ماهی بر شش و جه است.
  اول: وزیر.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشیزه.
  چهارم: غنیمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: کنیزکی هندوی

 160. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

 161. آنلی بیتون مى‏گوید:
  ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
  ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
  ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
  ۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
  ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
  ۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است

 162. خواب دیدم تویه آکاواریون ماهی های زیادی وحودداردکه یکی ازانهاروداخل سطل انداختم

 163. واقعاسایتتون جالب و مفید است.دستتون درد نکنه.من آدرس شما را توی لیست کوتاهم گذاشتم.

 164. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 165. ماهی کوچکی از آب پریدبیرون
  ولی خیلی ریز بودشبیه موش کوچک بود
  ولی دوباره انداختمش تو آب

 166. سلام من خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما ناراضی هستم

 167. سلام من خواب یه مرد نا آشنا رو دیدم که با هم تو یه جا بودیم

  • خواب دیدم چن تا ماهی قرمز روی زمین افتادن من سریع برا نجات دادنش اقدام کردم اونا رو تو بشقاب گذاشتم که یهو شروع کردن به شنا کردن فقط یکیش مرده بود ککه منتظر بودم اونم شنا کنه بعد دیدم تو بشقاب ماهی ریز که تازه از تخم بیرون اومدن هم هس و ک۲ تا کرم که تو فکرم این بود که اونام به ماهی تبدیل میشن اینجایی که خواب میدیدم خانواده پرجمعیتی بود که بعضیا رو میشناختم بعضیا رو نه تعبیرش چی میشه

 168. من خواب دیدم ماهی سرخ می کنم و بعد خودم شروع کردم به خوردن

 169. سلام من تو خوابم دیدم یه عالم ماهی های خیلی قشنگ ریخته رو زمین و من اونها رو جمع میکردم میریختم توی یه ظرف اب.

 170. سلام
  من خواب دیدم توی یک تنگ یک ماهی کوچولوی قرمز خیلی خوشگل هست که یک دفه ماهی از تنگ اومد بیرون و توی هوا پرواز کرد وبعد گمش کردم.خیلی دنبالش گشتم تا اینکه زیر یک تیکه سنگ پیداش کردم.زیر اون سنگ آب ذلال وخنکی بود و ماهی اونجا شنا میکرد.
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟
  مرسی : 😉

 171. سلام من خواب دیدم که ماهی سبزرنگ راازاب توسطی چنکک ماهیگیر به دست میاورم تعبیران چیست؟

 172. سلام خواب دیدم زلزله شدیدی اومده همه دربه درن تعبیرش چیه؟ :roll::

 173. خواب دیدم در مسیری هستم و به من می گویند نمی توانی جلوتر بروی چون هیچکس نمی رود.گفتم:چرا؟ به من زیر پایم را نشان دادند که پراز ماهی های مرده بود.

 174. با سلام
  ماهی قرمز تو اب شفاف

 175. سلام. مادرم در خواب دیده که لباسهای من داخل رود خانه ای افتاده اب ان را با خود میبرد. اب رودخانه صاف و ارام است و مادرم داخل اب شده و لباسهایم را از اب میگیرد

 176. خواب دیدم دارم از آب زلال ماهی سیاه بزرگ میگیرم اونم باسطل کوچیک از یه چشمه بزرگ تعبیرش چیه

 177. خواب ماهیگیری سیاه بزرگ باسطل کوچک از آب زلال از چشمه بزرگ چیست

 178. سلام من خواب دیدم در اتاقی تاریک ماهی مرده است و من آنقدر با تلاش یخ آوردم و روی آن ریختم تا زنده شده است و دمش تکان میخورد و من بسیار در خواب خشنود شدم .

  • سلام خواب دیدم دوستم داره کلی ماهی سفید بزرگ برای خوردن میشوره و به من گفت به تو هم ماهی میدم و اون ماهی رو که می خواست بهم بده رو باز کرد و توو شکمش یه ماهی سفید بزرگ دیگه بود،تعبیرش چیه؟؟

 179. سلام خواب دیدم دوستم داره کلی ماهی سفید بزرگ برای خوردن میشوره و به من گفت به تو هم ماهی میدم و اون ماهی رو که می خواست بهم بده رو باز کرد و توو شکمش یه ماهی سفید بزرگ دیگه بود،تعبیرش چیه؟؟

 180. سلام من خواب دیدم یک تنگ ماهی که داخلش ماهی قرمز شنامی کرد ویک ماهی کوچک مشکی بیرون تنگ خشک شده بود که من ان را برداشتم وداخل تنگ انداختم وزنده شد

 181. سلام من خواب دیدم یک تنگ ماهی که داخلش ماهی قرمز شنامی کرد ویک ماهی کوچک مشکی بیرون تنگ خشک شده بود که من ان را برداشتم وداخل تنگ انداختم وزنده شد

 182. سلام من یه مدت پیش خواب دیدم کنار یه دریاچه ایستاده بودم که یه دفعه به اب زدم و یه ماهی بزرگ که تقریبا اندازه خودم بود رو گرفتم و دیشب هم باز خواب دیدم که ا تنگه هرمز به سمت شیراز یه رودخونه صاف و زلال بود که توش با دو نفر دیگه شنا میکردیم به سمت شیراز و من یه دفعه دسر حین شنا دست کردم تو اب و یه ماهی گرفتم و دوباره جلوتر پامو گرفتم جلوی یه ماهی دیگه که پرت شد بیرون و دوستم اونو برداشت و جلوتر دوستام از من جدا شدن من شنا کردم رفتم جلوتر جایی بود که اب کم عمق تر بود ولی اب سرعت زیادی داشت و ان قدر شفاف بود که من ماهی های بزرگ را از چند متری میدیدم و میخواستم با دست اونارو بگیرم که دیگه بیدار شدم .اگه کسی تعبیرشو میدونه لطفا کمکم کنه

 183. سلام خواب دیدم کنار رودخونه ایستام و به ماهی یهایی که دارن شنا میکنند نگاه میکنند.ماهی ها خیلی خیلی بزرگ بودند.البته نگاهم به یک ماهی خیره بود.اب رودخونه گاهی زلال و گاهی گل الود بود.کسی تعبیرش رو میدونه؟تشکر

 184. سلام خواب دیدم سه تا ماهی داخل تنگ داریم دو تا سیاه بودن موقع اب عوض کردن مردن قرمز موند در بیداری هم اونروز ماهی قرمز و دوتا سیاه خریده بودیم ولی صبح که بیدار شدم واقعا دو تا سیاه ها مرده بودن و قرمز زنده بود تعبیرش چیه.

 185. با سلام . ممنون از این تعبیر های شما . من هر چند روز استفاده می کنم . و این تعبیر ماهی نیز خیلی عالی بود

 186. من خواب دبدم یه تنگ ماهی زینتی دارم که به صورت اتفاقی بهش برخورد کردمو شکست که تو خواب بدجور باعث ناراحتیم شد

 187. من خواب دیدم یه عالمه ماهی رنگارنگ در لگن خیلی زیاد بودن یه دفعه آب لگن پر شد بعضی از مهی مردن بعضیا زندن یکیم نصف شده بود بعد نصفش پرواز کرد تعبیر ش چیه ممنون

 188. سلام تعبیرماهی سرخ درتنگ وتعبیرنیمه انسان ماهی شود

 189. سلام
  من یک تنگ ماهی دارم که داخل آن 10 تا ماهی قرمز هست
  خواب دیدم این تنگ پر از ماهی قرمز شده مثل اینکه تولید مثل کرده باشند. آب تنگ هم خیلی زلال بود.
  لطفا تعبیرش رو بگین

 190. سلام.دیشب خواب دیدم یکی از دوستهای همسرم که ازش خوشم نمیاد داره ماهی میفروشه.تعبیرش لطفا بگین

 191. در خواب اب صاف و ارام ولی پر از ماهی های ریز کوچک و در کناره ها هم ماهی های زیادی مرده بودند البته زیر اب

 192. سلام.خواب دیدم چندتا.ماهی توتنگ تقریبا اندازه ماهی های عیددرشت بودن دارن تو اب تنگ شنا میکنن ولی چندتا ماهی تازه تخم ریزی شده ریختم داخله تنگ ماخی ها همه این.ماهی ریزارو خوردن لطفا بگین تعبیرش چیه

 193. سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم کناریه ماهی فروش ایستاده ام اونم ازدوستانم بودبعدازکلی گپ وگفت درموردماهی اون تعدادی گربه ماهی سفیدبهم دادکه خوداوسرهاشون روجداکرده به من داد بهدعنوان هدیه خیلى نگران شدم وازخواب بیدارشدم

 194. خواب دیدم درتنگ ماهی هفت سین از 2تا ماهی تخم گذاری کردن و ان ها قرمز بودن ویکی از ان ها مرد و اب ان زلال و شفاف بود تعبیر خواب چیه

 195. خواب دیدم درتنگ ماهی هفت سین از 2تا ماهی تخم گذاری کردن و ان ها قرمز بودن ویکی از ان ها مرد و اب ان زلال و شفاف بود تعبیر خواب چیه نه

 196. سلام من خواب دیدم دارم ماهی قرمز واس سفره عیدمیفروشم بعدیهوچن متراونورترماهی سبزوقرمزنمیدونم ازکجااومده بودتوهواشنامیکردن تواب نبودن بعدرفتم چنتاقرمزچنتاسبزگرفتم تواب انداختم واس فروشم الباقی مث گله گوسفند یک گوشه جمع کردم لطف کنیدتعبیرخوابم چی میشه

 197. خواب دیدم من و دوست صمیمی ام دوتا ماهی خوردنی خریدیم پولکی و دراز بودند ،داده بودیم تا برایمان تمییزش کنند ….‌تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟؟

 198. سلام من خواب دیدم داریم ماهی رو واسه پختن اماهده میکنیم تعبیرش چیه؟

 199. سلام . من خواب دیدم 2تا ماهی قرمز تو یه کیسه وادم که رفتیم بیرون مثل 13بدر بعد اونارو انداختم تو اب افتادن کناره های ابی که مثل رودخونه بود
  اول نیوفتادن تو اب ولی خودشون با سختی خودشون و رسوندن به اب
  تعبیرش چیه

 200. خواب دیدم توی اکواریم ماهی های رنگی ولی مریض بودن وپوستشون در حال جدا شدن بود در حالی که زنده بودن ماهیها

 201. خواب ماهی دیدم که رنگی بودن توی اکواریم ولی مریض بودن و پوستشون داشت کنده میشد تعبیرش چیه؟

 202. سلام
  من خواب دیدم چند تا ماهی قرمز تقریبا کوچک توی یک ظرف شنا می کنند و همچنین یک ظرف ماهی دیگر در دست بابام دیدم که ماهی های قرمز و بزرگ بودند .بابام ماهی های بزرگ خودمون رو در ظرف ماهی های کوچک ریخت و ماهی های کوچک را در داخل ظرف خودمان ریخت .اب هم شفاف بود
  تعبیرش چیه؟

 203. سلام ببخشید من خواب دیدم ماهی خارج اب بود و داشت می میرد و از من کمک خواست منم برش داشتم پرتش کردم تو دریاچه . بعد ماهیه داشت بهم لبخند میزد . تعبیرش چی میشه ؟

 204. سلام
  من دیشب خواب دیدم ی جعبه شیرینی تر به دوستم تعارف کردم که داخل این جعبه کنار شیرینی ها ماهی قرمز مرده بود دوستم شیرینی برداشت
  لطفا تعبیرش رو بگید

 205. البته من متاهل هستم

 206. شوهرم خواب دریایی را دیده که پدرشوهرم نوزادی در دست داشته وازدریابیرون امده وبه شوهرم میدهددریاهم طوفانی بوده ما بچه ایی نداریم تعبیرش چیست وایامنظوراین است که ما بچه دارمیشویم

 207. سلام.. من دیشب ی خوآب دیدم
  خواب خوبی بود…والبته بعضی قسمت های آن
  شوم…
  من گیتآریستم…
  دیشب خوآب دیدم همش دنبال خریدن
  سآزم….میخواستم ویولن و ی گیتآر جدید
  بخرم…تو ی جمع سه تآر زدم و همه شروع ب دسا و
  کل و جیغ و رقصیدن کردن….
  و قسمت بعدش دربآره ی ماهی بود…
  ماهی هآی وحشئ …شنا میکردن تو آبی ک
  نمیدونم شفآف بود …یا…..
  البته یادم نمیاد
  یکئ از ماهی ها درحال خوردن
  گوشت بوود…..
  یکی اونو از آب برداشت دوباره رهآش کرد..
  اون شخص کنار رود مشغول…..
  گرفتن و سر بریدن ماهئ بود …..
  خوآب در هم بر همیه البته خیلی جاهآرو
  نگفتم……

 208. سلام.من خواب دیدم تو تنگ پر از ماهی است و می پرن بیرون و بعضی هاشون مردن و بعضی هارو من به زور و با فشار دستم هول می دادم ذ=داخل تنگ که بیرون نیان.تعبیرش چه می شود؟

 209. سلام و خسته نباشید
  ببخشید تعبیر خواب طوفان گندم یا باران گندم به شکل طوفان چی میشه؟

 210. سلام من دیشب تو خواب دیدم که تو یه باغ پر درخت هستم اما همه جا نمناک بود و زمین هم پر ماهی بود عین یه دریای خشک شده مار هم بود چن باری هم تلاش کردم چن تا ماهی گرفتم اما نمیتونستم نگهشون دارم البته قبل این ها سوار بر قایقی بودم اونجا هم باغ بود اما یهویی اومدم باغی که خشکه خواهش میکنم برام تعبیرش کنین

 211. سلام من خواب دیدم بارون ماهی باریده تغییرش چی میشه؟ مرسی

 212. من خواب دیدم یه ماهی فایتر قرمز دارم بعد یهو به جای تخم ریزی بچه فایتر ابی به دنیا میاره بعد هم بچه هاشو میخوره. بعد من ماهی قرمزرو میگیرم تو یه ظرف دیگه فشارش میدم این دفعه تخم ریزی‌میکنه

 213. سلام من خواب دیدم که چند تا ماهی سفید داخل یه سطل هستن که من یکیشون رو برداشتم به محض برداشتن زنده شد وخودشو پرت کرد به اطراف بعد که من مشغول اون ماهی بودم بقیه ماهی ها هم زنده شدن وپریدن داخل جوب اب به زور همشون رو گرفتیم

 214. سلام، من خواب دیدم از انگشت کوچک دست چپم که در ته ناخن آن سوراخ بزرگی ایجاد شده بود چیزی مانند کرم بیرون آمد وتبدیل به ماهی سفید قشنگی به اندازه کف دست شد.برای اینکه نمیرد در حالی که تکان می خورد آن را داخل تنک آب شیشه ای قرار دادم.ولی آن ماهی تبدیل به قورباغه سبزی شد واز ظرف آب بیرون آمد

 215. سلام من خواب دیدم همسایه مون پولک ماهی تو حیاطمون ریخته و هرچی میشستم تموم نمیشدن

 216. سلام من خواب دیدم که ماهی ها از سرم پاین شده میره ماهی های خورد و بزرگ است زنگه به خدی زیاد است که حتا جمع کرده نمیتانیم

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ