کاوش زندگی
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب گربه
تاریخ انتشار : 31 فروردین 1396 - 14:47

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه طوسی , تعبیر خواب گربه سفید و سیاه , گربه در خواب , گربه در خواب نشانه چیست؟ , گربه در خواب چه تعبیری دارد , تعبیر خواب گربه زخمی , تعبیر خواب بچه گربه زخمی , تعبیر خواب گربه کور , تعبیر خواب گربه مریض , تعبیر خواب چند گربه , تعبیر خواب سگ و گربه , تعبیر خواب غذا دادن به گربه , تعبیر خواب زدن یک گربه , تعبیر خواب گربه ای که میو میو میکند , تعبیر خواب دویدن دنبال گربه , تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن , تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف , تعبیر خواب چنگ زدن گربه , تعبیر خواب ناتوانی در راندن گربه , تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمیز

تعبیر خواب گربه


بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا از بسیاری از خصایص مانند اهمیت دادن به زیبایی و تمیزی و عشق به فرزندان شبیه به زنان است. اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید که متعلق به شماست یا در خانه شما آمده زنی زیباروی بر سر راه شما قرار می گیرد. اگر در خواب دیدید چندتا گربه در جایی مشخص یا نا آشنا جمع شده اند یعنی چند زن درباره شما صحبت می کنند. اگر دیدید گربه از خانه شما چیزی را برداشت و فرار کرد یعنی کسی از شما دزدی میکند و آسیب مالی می بینید. اگر در خواب در حال غذا دادن به گربه بودید یعنی پول و ثروت خود را خرج زنی فریبکار می کنید که بعداً پشیمان و نادم خواهید شد. اگر به دنبال گربه ای دویدید تعبیر آن را زنی میدانند که باعث سرگشتگی و شیدایی تان می شود. موش گرفت گربه در خواب را خوش خدمتی زنی دانسته اند که قلباً با شما صادق نیست. امام صادق می فرمایند: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است: اول دزد، دوم عمار، سوم بیماری، چهارم زنی مشفقه، پنجم جنگ و خصومت کردن.

تعبیر خواب گربه از دید محمد بن سیرین

ابن سیرین معتقد است که گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان مشاهده نمود. گربه حیوانی است آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را برای صاحبش لوس می کند. وفادار نیست ولی عشق به توله هایش دارد. تمیز است و به زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.
تعبیر دیدن گربه زیبا در خواب داشتن زن زیبا در خانه شماست و یا در مسیرتان پیدا می شود.

گربه را زنی می دانند که دزدی برای او عادت شده است

 اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش کج است در زندگی شما می آید.

تعبیر دیدن چند گربه در جایی این است که چند زن پشت سر شما غیبت می کنند

اگر گربه چیزی از شما بدزدد تعبیر خواب این است به مال شما دستبرد زده می شود توسط یک زن

تعبیر دیدن گربه ای که در بغل دارید و به سینه می فشارید این است که زنی شما را گول میزند

تعبیر دیدن گربه به دوش در خواب این است که زنی حیله گر بر شما مسلط می شود

تعبیر خواب غذا دادن به گربه این است که پولتان را برای زنی فریبکار خرج می کنید

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه این است که زنی شما را سرگردان می کند

تعبیر خواب گربه ای که موش گرفته زنیست که برای شما حسن خدمت انجام می دهد ولی صادق نیست

تعبیر خواب ورود گربه به منزل آمدن دزد است

تعبیر خواب کشتن گربه این است که دزدان را بکشد یا شکست دهد

تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن این است که مال دزدی بدست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح،6 روز بیماری است

تعبیر خواب گربه از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گربه از دید ایشان 5 چیز است

دزد,خبرچین,بیماری,زن مهربان و دلسوز,جنگ و دشمنی

تعبیر خواب گربه از دید منوچهر مطیعی

او نظر ابن سیرین رادارد و برای او گفته های ابن سیرین درج شده است

تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ناتوانی در راندن گربه بدبختی است

تعبیر خواب حمله گربه به شما این است که دشمنان می خواهند به شما ضربه بزنند

تعبیر خواب راندن گربه این است که بر موانع غلبه خواهید کرد و ثروت و مکنت بدست میاورید

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف رسیدن خبرهای بد است و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد

اگر گربه لاغر را از خود راندید دوست شما خوب می شود

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه لطمه خوردن از دوست فریبکار است

تعبیر خواب چنگ زدن گربه این است که دشمن ثروتتان را از چنگتان بیرون می آورد

اگر دختری در خواب ببیند که گربه بغل کرده است دیگران به او خیانت می کنند

تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمیز زیان مالی است

اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد .

تعبیر خواب دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چنگ خوردن از گربه ،مانع است

تعبیر خواب گربه سیاه ،بدبختی است

تعبیر خواب نوازش کردن گربه، ناسپاسی است

تعبیر خواب گربه ای که میو میو میکند، یک دعوی طولانی است

تعبیر خواب پوست گربه ،پیدا کردن یک شیء گم شده است

تعبیر دیدن گربه،دوست نا دوست است

تعبیر خواب گربه وحشی ،دوست خطرناک است

تعبیر خواب زدن یک گربه ،خیانت است

تعبیر خواب از دید یوسف نبی ع

تعبیر دیدن کشتن گربه درویش گردد

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.

تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت کردن است

تعبیر خواب گربه , تعبیرخواب گربه , دیدن گربه در خواب

تاکنون 325 نظر ثبت شده است.

 1. ا سلام
  معمولا کم خواب می بینم اما امروز صبح حدود ساعت 6 صبح خواب دیدم داخل مغتزه ای هستم و آنجا 2 تا گربه خیلی خشمگین بدجوری دارن با هم می جنگن که کنارشون یه طوطی خیلی زیبا ( از اونهایی که حرف می زنه) توی یه جعبه است که این گربه ها از اون هم غافل نمی شن و هی می افتن سرش و اون رو می زنن طوری که پشت طوطی زخمی شده. و من یه مقدار دورتر وایستادم و دارنم نگاه می کنم و از ترسم اصلا جرات نمی کنم برم جلو بلکه همش با پاهام می کوبم به زمین تا شاید این گربه ها طوطیه رو ول کنن که باز شروع به جنگ با یکدیگر می کنم.
  که در همین حین صاحب طوطی رو می بینم و اونقدر جیغ و داد می کنم تا اون متوجه می شه و می یاد طوطیش رو از دست گربه ها در می یاره.
  لطفا زودتر به ایمیلم پاسخ دهید. خواهش می کنم…

  • سلام. اگه خون در خواب دیدین خوابتون باطل است.

   • سلام من ساعت4 صبح خواب دیدم که یکی از همسایه هامون مرده زنده شده بود بعد دوتا گربه سیاه و سفید هی بهم میچسبیدن بعد من اعصابم خورد شد یکی از گربه ها رو محکم سرشو میکوبیدم ب زمین تعبیرش چیه؟؟

   • سلام خواب دیدم به محض اینکه در یکی از اتاقها ی خونمون باز کردم چندین گربه سیاه و سفید با شتاب از اتاق فرار کردن فقط آخرین گربه که بزرگتر هم بود درحین فرار به شیشه ی در برخورد کرد وباصدای وحشتناکش از ترس از ترس خواب پریدم

    • همه تعبیر خواب ها دروغی بیش نیست.همش بازار گرمیه.امان از دست شما مردمان ساده لوح😂😂

     • نظرات

      مسخره

     • نظرات

      گوه میخورن که تعبیر خواب دروغیه.اگه دروغى بود خودش نمیومد دنبال تعبیر خاو اینجا.خیلى هم واقعیه.نشانه ها رو دنبال کن تا تعبیر بشه

    • تعبیر این یعنی در کار هات به یه چیزی بر میخوری که کارتو خراب میکنی اما اگه خوب تلاش کنی به اون چیز برخورد نمی کنی…… موفق باشی

   • نخیر این دروغه

   • شب ها از خوردن غذاهای نفاخ و سنگین و همچنین خوردن اب دوری کنید.

  • دیشب خواب دیدم که دخترم داشت از یه سور ویخورد تو سراشیبی من جلوش گرفتم دخترم بغل کردمدر انتهای سراشیبی یه گربه بود داشت بامن حرف و می زد اما متوجه نمی شودم اماتزسیده بودم

  • من دیشب خواب دیدم که چند تا گربه رو از خونه بیرون کردم

  • سلام گربه در خواب دشمنه تونستی دشمناتو از خودت دور کنی نگران نباش به افرادی که حس میکنی شک داری مراقب باش

  • سلام گربه در خواب دشمنه تونستی دشمناتو از خودت دور کنی نگران نباش به افرادی که حس میکنی شک داری مراقب باش

  • سلام من چهارشنبه بعد از نماز صبح خواب دیدم که گربه ای به زور می خواهد وارد خانه ام شود و در را بشدت فشار میدهد تا وارد شود و من از داخل خانه بشدت مقابله کردم و مانع شدم،بعد دیدم بیرون از خانه چندین گربه در حال دویدن بودند و من آنها را دفع میکردم تا پراکنده و دور شوند

   • سلام
    تا جایی که من میدونم و تجربه کردم گربه نشونه ی خیانت طرف مقابله … گربه دقیقن رقیب عشقی شماست … به خونه راهش ندادین دیگه … آفرین بر شما ولی من خواب دیدم هرجا که پا میذاره خونه ام رو خراب میکنه و آخر سر هم خونه خرابم کرد و زندگیم از هم پاشید

  • من دیشب خواب دیدم با خانواده. و چندتا از فامیل هامون که همیشه با همیم تو یه خونه بزرگ تو شمال هستیم و بارون میاد و هوا سرد و ابری که یهو یه خرس بزرگ میاد و همه جیغ و…که مردها بالاخره فراریش دادند اما ما همه منتظر بودیم دوباره بیاد یعنی امکانش رو میدادیم و درها هم محکم نبود. خودش باز میکرد و میومد. خیلی وحشتناک بود. لطف میکنید بگید تعییرش چیه؟

  • سلام من خواب دیدم یه گربه ی زیبا رو از میان چند تا گربه انتخاب میکنم رنگش سرمه ای بود بعد نوازشش میکنم این گربه ها تو حیاطه خونمون بودن من میان اونا این رو انتخاب کردم یادمه بهش غذا هم دادم غذا ماکارانی بود میشه تعبیرشو بگین!؟

 2. خواب دیدم ذر حال نماز صدای وحشتناک 2 گربه اومذ.تعبیرش چیه؟

 3. سلام روزتون بخیر ممنون میشم خولبمو تعبیر کنید دم صبح روز 18 بهمن خواب دیدم دوتا گربه از یک ریسمانی از حیاط به سنت بالا میرفتند این در حالی بود که یکی از گربه ها که زشتو لاغرو پشمالو بود وارد اتاق شد و روی صورت کوچکترین خواهرم که در خواب سنش به بچه ها میزد(خواهرم الان 26سالشه)افتاده و انگار میخواد صورتشو چمگ بزنه که من نزاشتم وقتی گربه رفت صورت خواهرمو دیدم که عین بچه ها صاف و روشن هست و هیچ اثر چنگ گربه رو صورتش نیست با سپاس فراوان از شما

 4. خواب دیدم با خانواده توی خونه هستیم که به گربه طوسی میاد که آون و منجمد می کنیم بعد از چند وقت یخ باز می کنیم که باز هم زنده ست. و پشت گلدان قایم میشه. هرچقدر به بقیه میگم بیرونش کنید. میگن اون که کاری با ما نداره بزار باشه.

 5. خواب دیدم با خانواده توی خونه هستیم که به گربه طوسی میاد که آون و منجمد می کنیم بعد از چند وقت یخ باز می کنیم که باز هم زنده ست. و پشت گلدان قایم میشه. هرچقدر به بقیه میگم بیرونش کنید. میگن اون که کاری با ما نداره بزار باشه.

 6. ١مرد وارد زندگیت میشه گول فریباشو نخور دروغگو و دزده سحر جان و هرچه داری از دستت در میاره
  امیدوارم بتونی از دستش خلاص شی

 7. خواب دیدم در جمعی نشسته بودیم ناگهان گربهاب وحشی به من حمله کرد روی کتفم نشست با تلاش فراوان پرتش کردن و از خودم دورش کردم.لطفا خوابمو تعبیر کنید.

 8. بنظر من و به گفته بعضی بزرگان خواب بعداز اذان صبح تعبیر خاصی نداره و با صدقه رفع بلا میشه ولی الان باید از مراجع بالاتر برای اطمینان بیشتر سؤال کرد بهتر
  موفق باشید

 9. حتمالاً آن دو گربه خشمگین هر دو از خواستگارهای شما بودند که ظاهراً هیچ کدام هم به درد شما نمی خورد و طوطی خود شما هستید و صاحب طوطی هم خانواده تان …

 10. خواب دیدم یک گربه توسی رنگ تمیز وارد اتاق مادرو پدرم میشه میره زیر تختشون دور میزنه یا میشینه بعد بی سروصدا میره بیرون. چند دفعه دیگه باز میادو میره من هم یک بار سعی کردم فراریش بدم که نشد و مادرم که از حیوانات بدش میاد گفت بی ازاره ولش کن

 11. اتاق خواب زندگی خصوصی اونهاست و کسی وارد این رابطه میشه که مادرتون هم میشناسدش ولی خطری از جانب اون حس نمیکنه. مادر باید هوشیارتر از این باشه و این هشدار ناخودآگاه شماست به ایشون.

 12. سلام. من هم یه چیزی شبیه این دیدم . با این فرق که 5 تا گربه بودن که هر وقت میخواستن میتونستن کوچیک و بزرگ بشن و با تغییر اندازشون جاهای کوچیک خودشون رو مخفی کنن و از دست من فرار کنن

 13. باعرض سلام وخسته نباشید من خواب دیدم توی راه پله خونه یه گربه بود که به طرفش جعبه پرت میکردم تابره.امااون با حالت التماس بچش بهم نشون میداد یعنی منوبیرون نکن منم دلم سوخت گفتم حالاکه بچه داری بمون اشکال نداره..
  اگه زحمتی نیست تعبیر خوابمو به ایمیلم ارسال کنید.ممنون میشم.خدانگهدار

 14. گربه نفس آدمی هست که نگهبان حیاته. دلت برای خودت میسوزه اما کاری هم نمیکنی. لاغر شدن گربه خوبه یعنی زیاد تابع نفس نیستی هر چند نظری بهش داری.

 15. همیشه خواب گربه میبینم خواب می بینم که هر چه در ها را می بندم معلوم نیست چند گربه که یکی از آنها سیاه ویکی از آنها هم سفید است از کجا وارد اتاق می شوند یکدفعه خواب دیدم که یک گربه پسرشش ساله را چنگ می زد و من او را از زیر چنگال او بیرون آوردم یکبار خواب دیدم گربه به من حمله کرد اما این با هم هر چه درها را می بستم گربها داخل اتاق می شدند و هر چه آنهارا مانند خوابهای قبلی از خود دور می کردم به من نزدیک می شدند و گربه سفیدی که کوچکتر بود تمیز هم بود روی دو پا ایستاد و در حالی که من خود را از او دور می کردم دوستانه مرا بغل کرد نمی دانم تعبیر خوابم چیست من کلا از گربه هم می ترسم هم بدم می آید

 16. من خواب گربه ای ساه وسفید دیدم که لاغر هم نیست فقط داخل خونه شد و رفت برون بدون اینکه به کسی اسیبی برسونه تعبی این خوابم چیه؟ از کجا باید پاسخم را دریافت کنم :-?: اگه ممکنه به من ایمیل کنید. 🙂

 17. همیشه خواب گربه میدیدم که یا بهم نزدیک می شد یا نگاهم می کرد
  ولی الان خواب دیدم یه گربه یه گوشه خوابیده و سرش زیر دستشه و اصلا منو ندیدو اصلا دیگه دنبالم نیومد…
  می شه بگین چه معنی داره
  ممنون :roll::

  • سلام خیلی خواب گربه میبینم دیشب خواب دیدم وقتی که هممون خوا بودیم چندتا گربه وارد خونمون شدن من هر کاری میکردم بیرون نمیرفتند بچه هام هم خواب بودند مجبور شدم با دست بگیرم و بیرون بندازمشون

 18. سلام
  خواب دیدم که گربه ی سیاهی همش دنبالم هست هرجا میرم مثل سیاه میاومد تا آخر یکجا که راه فرار نداشتم به من حمله کرد وبه گردنم چسبید وشروع کرد به چنگ زدن به گردنم طوری که منسنگینی وچنگ زدن اونو حس میکردم بعد اونو از خودم جدا کردم.

 19. سلام من درخواب دو بچه گربه دیدم یکی کاملا سیاه و یکی خاکستری رنگی و کثیف
  اول اون بجه گربه خاکستری رنگ رو دیدم که در اتاق پذیرایی پرسه میزد و هرچه کردم بیرون نمیرفت تا اینکه بعد از اون گربه سیاه رنگ رو دیدم که اینور اونور میپرید تا اینکه بالاخره در پنجره رو باز کردم و هردو گربه رو فراری دادم تا از اتاقم بیرون رفتند اگر ممکنه تعبیر خوابم رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم :-?:

  • سلام من شب خواب دیدم که یک گربه دستم را به دهن گرفته رها نمیکند چند نَفَر آمدن دستم را از دهنش بیرون اوردند

 20. خواب گربه ایی در خانه ام دیدم و دیدم چند تا بچه گربه دارد که زیر موکت بچه هایش را قرار داده است. تعبیر گربه و بچه گربه در خانه ام چیست. ممنون می شوم به ایمیلم جواب را ارسال کنید.
  با تشکر 😛

  • سلام .دیشب خواب دیدم گربه سفید بهم حمله میکنه اما من از خودم دفاع میکنم ک ی دفع از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه؟

 21. من دیشب خواب گربه ای را دیدم که از راه پنجره ی شکسته ی در پشت بام اومده بود داخل خانه ،داداشم که خواب بود ،من ومادرم سعی میکردیم قبل از بیداری او گربه را بیرون بیاندازیم خلاصه بعداز کلی سروصدا وبالا وپایین کردن واینکه گربه اومد به داخل آشپزخانه سر صدا راه انداخت ودوباره اومد تو راه پله که باکلی زحمت انداختیمش بیرون وآن شکستگی رو گرفتیمدر حالی که گربه هی میخواست بیاد داخل امانتونست. باتشکر از لطف شما

  • فکر کنم یعنی تو در وضیت بدی قرار میگیری و بعد از کلی تلاش و ترس می تونی حلش کنی

 22. یشتر لوقات خواب گربه های سیاه با چشمانی سبز می بینم خواب دیدم رفتم در باز کردم دیدم گربه ای سیاه که چشمانی سبز و وحشتناکک داره پشت در خونه هست من در به روش بستم دیدم داره بهم حمله میکنه و بهم چنگ زد و اومد تو خونه بعد دیدم یه بچه گربه که مثل خودش سیاه بود و چشماشم سبز بود اونجا نشسته لطفا تعبیر خواب من واسم بفرستید

 23. سلام. من خواب دیدم که 2 نفر به خانه آمدند، یک پسر و یک دختر که به دست اون دختر یک گربه سفید پشمالو بود که گربه را در خانه رها کرد و آن گربه در خانه آزاد به اطراف می دوید. من در خواب آن دو را می شناختم. ولی الان به خاطر ندارم که آنها کی بودند. بعد پدرم و خواهرم در حالی که 2 تا نوزاد دختر همراهشان بود وارد شدند. با توجه به اینکه من دوقلو باردار هستم لطفا تعبیر خوب من را برایم ایمیل بزنید

 24. سلام!اگر خواب ببینیم که در خانه ای از آشنایان یا دوستان گربه دار زدند و کسی از ساکنان آن خانه می آید و می گوید نه این گربه ها زنده هستند و آن هارا تکان دهد و یکی از گربه هابیدار شود و سپس من در خواب بگویم وای چه گربه نازی…در ضمن در خوابم یکی از دوستان صمیمی من هم بود که من را دلداری میداد ومن فقط به اون چسبیده بودم و میتر سیدم و او به من میگف عزیزم نترس…راستی فکر کنم 4یا5 تا گربه بودند……..! ❗ :cry:: 👿 اگر سوالی بود در ایمیلم بگویید لطفا کامل کامل توضیح دهید.از همه نوعش را بگویید.لطفا جواب را زود بدهید و من را از نگرانی در بیاورید.ممنون

 25. سلام،ن خواب دیدم در کلاسی نشسته ام که استاد آن کلاس میخواهد ما را با احضار روح آشنا کند،بعد از عبور از یک راهروی تاریک و طولانی ابتدا بچه گربه ای را دیدم که آرام بر زمین خوابیده و جلوتر که رفتیم گربه ای بزرگ را دیدم که روی تاغچه اتاقی دراز کشیده به آن که نگاه کردم دیدم صورتی شبیه آدم و خیلی ترسناک دارد و خواستم او را با صدای سگ وداد زدنم از آنجا دور کنم که آن گربه میخندید و خیلی نمیترسید لطفا تعبیرش را برایم بفرستید.باتشکر

 26. سلام علیکم.
  خواب دیدم گربه ای با دندان های بزرگ و وحشی گربه ای زیبا و مظلوم را می خورد و به سمت من نگاه می کرد.
  ممنونتون می شم اگر تعبرشو به ایمیلم ارسا کنید.
  با تشکر.

 27. خواب میبینم که گربه های زیادی تک تک میخوان وارد اتاقای خونه بشن من با پرتاب کفش اونارو دور میکنم اما دوباره یکی دیگه تو اتاقه
  تعبیرش چیه؟

 28. من هیچوقت اگه بعد از ظهر ها بخوابم خواب نمیبینم ولی امروز خواب دیدم گربه ای خشمگین به سگی حمله کرد (تقریبا هم اندازه بودن)، و سگ رو گاز میزد و می خورد!! منم با تعجب تمام و البته ترس نگاه می کردم.
  بعدش وارد خونه ای شدیم که اونجا هم دو تا گربه کوچک بود کنار یک آکواریم، یکی از گربه ها یک ماهی را از اکواریوم در آورد و خورد…
  لطفا ایمیل کنید.
  سپاس

 29. گربه سیاه که وارد اتاق شده بود با باز کردن در خانه از همان راه در خانه فرار کرد.و من سریع در را بستم. تعبیرش چیست؟ سه بار دیدم

 30. سلام خدمت شما خواب دیدم دوتا گربه داخل یه خونه این که برام خیلی اشناست اما نفهمیدم خونه ی کی بود فقطم منو اون دوتا گربه نبودیم خیلی شلوغ بود باتشکر

 31. سلام
  خواب دیدم که در استخر کوچک ، که آب ضلالی هم داشت مشغول شنا کردن بودم که یک گربه سیاه آمد و قصد داشت که به من حمله کند ولی چون من در آب بودم نمی توانست من را بگیرد و هر بار که من به لبه استخر نزدیک می شدم به سمت من حمله ور میشد ، اینکار آنقدر تکرار شد تا در یکی از دفعات گربه به داخل استخر افتاد و به زیر آب رفت و من هم سریع از استخر بیرون آمدم و فرار کردم…
  تعبیرش چیست؟
  آیا با هم بدبختی است؟ یا؟
  لطفا ایمیل کنید

 32. خواب دیدم بچه گربه ای رو بغل کردم که 6 تا دست و پا داشت بعدش براش از امام حسین خوندم بعدش یهو شفا پیدا کرد و بعدش هم رفت و من هر چی دنبالش گشتم پیداش نکردم
  تعبیرش چی می شه؟

 33. سلام من خواب دیدم که چند تا گربه تو حیات خونمون بودند که همشون رو از حیات انداختیم بیرون ولی یکیش موند و به برادرم حمله کرد و برادرم نمیتونست اونو از خودش دور کنه منم نمیتونستم کاری براش بکنم گربه هم خیلی چاق و بزرگ بود ار دوستان کسی میدونه تعبیر این خواب چیه؟

 34. سلام خواب دیدم در تراس خانمان دو تا گربه که زرد بودند و لاغر وبه نظر مریض وجود دارند که با داد زدن من داشتن می رفتن اما یکی از گربه ها درهمان تراس کثیف کرد و وقتی من کفش را پا کردم پاهام نجس شد و شستم و گربه ها رفتند توی حیاط .ضمنا داخل بدن یکی از گربه ها معلوم بود بالای بدن گربه کنده شده بود و داخل بدن آن معلوم بود و خیلی تمیزو شفاف بود وقتی داشتم آنها را دور می کردم دیدم که زیر یک تخته یک چیزی هست که وقتی تکان دادم چند تا گربه سیاه وجود داشتند که من ترسیدم و دور شدم اما کاری به من نداشتند تعبیرخوابم چیست

  • سلام خسته نباشید خواب دیدم گ بچه گربه ای در خانه ام اومده و با همسرم خوب است و با من بد و منو ازیت می کرد من ان را اخر ب دست مادرش رساندم تعبیرش چیست

 35. من خواب دیدم گربه های زیادی در حیاط مادرم هستند و من آنها را دفع می کنم و رفتند ولی 2 تایی آنها روی درخت خانه مانده اند

 36. khab didam namaz mikhandam,akhar e namaz budam,sedaye vahshat nake 2 gorbe amad.hala tabire in khab che mishavad :-?:

 37. خواب دیدم یه گربه شاد با سرعت توی اتاقی که توش هستم میدوه و می چرخه.و من اصلا نمیتونم بگیرمش و حسابی توی خواب گیج بودم…
  لطفا تعبیرش رو به ایمیام بفرستید.ممنون.

 38. سلام
  من دیشب خواب دیدم تو خونمون پر بود از گربه های سیاه اندام معموای که من همشونو کشتم ولی از ترسم نمی تونستم مردشونو بردارم تو رو خدا زود تر بهم بگین مرسی. :cry:: 😀

 39. سلام.من دیشب خواب دیدم 3 یا 4 تا بچه گربه ی زرد رنگ تو هر گوشه از تو جایی که فکر کنم خونه ی مادرم بود مردن و من همش می گفتم که بندازینشون دور. بعد وقتی رفتم تو اتاق خواب دیدم روی دیوار یه قفسه هستش که توش پر از گربه های توسی خیلی بزرگ ولی لاغر هستش. و کنارشون پر از سمور و راکون مرده هستش که آویزون شدن خیلی ترسیدم .لطفا تعبیرشو بگین.

 40. خواب دیدیم یه گربه سیاه کوچیک مرده اما با من کاری نداره 🙄

 41. خواب دیدم گربه های مرده زیادی در اطرافم هست تعبیرش چیست؟

 42. سلام
  من خواب دیدمکه در خانه ی یکی از دوستان صمیمی ام و هستم و اون یک گربه ی سفید داشت و بعد از مدتی که اون رو از اتاق دور میکرد عاقبت اون رو در بغل گرفت و به من داد و من هم نوازشش کردم! ❗

 43. خانمم خواب دید که در اتاق خوابمان گریه دیده که وول میخورد،ایشان گربه را بغل کرد اما آن از دست اش فرار کرد و از خانه بطرف پله ها رفته بالا و ایشان همچنان دمبال آن بودند.
  لطفا تعبیر آن برای اینجانب ایمیل فرمایید.

  باسپاس

 44. من خواب دیدم یکی از آشناهای نزدیکم گربه بود.
  یه گربه خوش خط و خال.بعدش به شکل خودش در اومد.
  ولی بعد از یه مدت دوباره گربه شد.انگار اصلش گربه بود.
  دیگه حالت انسان بودنشو نداشت.هر چی صداش می زدم انکار نمی شندید.

  خواهش می کنم تعبیرشو به میلم بفرستین.خیلی واسم مهمه

 45. واب دیدم کسی من را در کوچه ای تاریک از ماشین پیاده کرد چون تاریک بود به سرعت سمت خانه می دویدم و گربه هایی که سمتم می آمدند را پشت سر می گذاشتم واز روی چند تاشون پریدم و رفتم

 46. خواب دیدم گربه ای میو میو میکند ومن اورا از بالای بام خانه به زمین انداختم او رفت بالای بام همسایه ناله کرد و بعدا باتا اورد و شبیه سگ شد؟

 47. سلام
  من خواب دیدم که صدایی گربه از کمد پا تختی که مخصوص شوهرم هست میاد و قتی نگاه کردم دیدم یک گربه ماده خوش خط و خال و جوانی داره خودش از کشوی کمد بیرون میکشه تعجب کردم این گربه چرا اینجا پنهان شده؟
  بعد که گربه منو دید لبخندی زد انگار منو میشناسه انگار می خواد منو فریب بده .با نار گفت بیا من از اینجا در بیار عزیزم
  ❗ ❗
  لطفا تعبیر خواب منو بگوید
  ممنونم از همه محبت شما دوست خوبم

 48. سلام
  مدتی یه هر چند شب یکبار خواب تعداد زیادی گربه میبینم در رنگ های مختلف بیشتر سفید وسیاه گربه ها در خانه هستند ولی در هر خواب خانه هاتغییر میکنند ولی خانه ها یا مکان هایی هستند که من میشناشم من کلا در خواب یا دنبالم میکنند یا هر طرف رو نگاه میکنم که ازشون دورشم هستند و من در خواب میترسم ممنون میشم تعبیر این خواب رو برام ایمیل کنید

 49. خواب دیدم که دوتا گربه از پشت به کمرم چنگ زدنو من هرکاری میکنم نمیتونم جداشون کنم هرچی بیشتر تلاش میکردم ناخناشون بیشتر تو تنم فرو میرفت بعد از کلی تلاش بلاخره از پشتم جداشون کردم و کلی بهشون مشت زدم تا به حالت نیمه جون افتادن ولی نمردن و دوباره شروع کردن به راه رفتن ممنون میشم که تعبیرشو واسم ایمیل کنید با تشکر :confused: 🙁

 50. با سلام
  گربه سیاه درکنارمان درحالیکه سبزی
  پاک میکردی نشسته بود وحیوانی عجیب که نه مانند سگ ونه مانند گربه در حلیکه صدای گربه داشت سر گربه سیاه رامیلیسید خانمی هستم که اخیرا باهمسرم اختلافی پیدا کرد ه ام

 51. خواب دیدم در باغی هستم و گربه ای بسیار زیبا به سمت من می آید و من سعی می کردم آنرا از خود دور کنم

 52. شب هفتم ماه قمری خواب دیدم گربه ای جلوی من است و سعی میکنم از خود دورش کنم ولی دورنمیشود و دور من میچرخد و گاهی گربه به شکل بچه ای کوچک بود و فکر می کردم کودکی کوچک است با توجه به اینکه من بچه ای دو ساله دارم

 53. من توی خواب دیدم که یه گربه سیاه بزرگ می خواد به زور وارد خونه بشه و من نمی ذاشتم اما اونقد قدرت نداشتم که جلوشو بگیرم بعد اون پامو گرفت و من بیدار شدم

 54. من خواب دیدم یه بچه گربه کوچولو و ناز دارم

 55. من خواب سه تا گربه وحشی رو دیدم که بهم حمله کردند و میخواستند منو بخورن

 56. من اگه گربه به خوابم بیاد از ترس میمیرم

 57. سلام
  خسته نباشید
  من امروز خواب بدی دیدم ….قبل از سحر حدود ساعت چهار و خرده ای
  خواب دیدم تو پارکینگ خونمون که خیلی تاریکه و شب هم بود گربه به بند کیفم حمله میکنه هرچی داد زدم نرفت انقد بند کیفمو کشید رهاش نمیکرد که رفت بالای سقف همانطور که بند کیفمو در دهان داشت من دور خودم میچرخیدم و از بالا روی سرم من ادرار ریخت و پدرم گفت کیفو ول ولی کیف تو دستم گیر کرده بود تا به زحمتی پرتش کردم زمانیکه پرتش کردم گربه ولم کرد و با حالت وحشیانه سمت کیف رفت ….
  لطفا اگه زحمتی نیست جواب بدید
  ممنون میشم

  • تعبیر خواب گربه دزد است و شما هم همین را در خواب دیده اید.و تعبیر خواب ادرار مال حرام است و تعبیر خواب دزدیده شدن مال دوست است یا مهمان یا مسافر.تعبیر خواب شما بنظرم این است که دوستی یا مهمانی از شما دزدی می کند

  • سلام من خواب دیدم داخل یکی از اتاق های خونه چند تا گربه ی سیاه و سفید هستندهمین که در را باز کردم همه فرار کرون فقط یکی موند که خودشو به شیشه ی در چسبونده بودو صدای وحشتناک داشت به من آسیب نرسوند ولی از ترس بیدار شدم

 58. سلام من خواب دیدم یه گربه سیاه وبزرگ اومده بودجایی که من وبچه هام بودیم ونمیدونمم که کجابود،شب هم بود میخواستیم بخوابیم هرکارمیکردم این گربه روبیرون کنم نمیرفت یا اینکه دوباره برمیگشت دندوناشم برامن تیز کرده بود لطفا اگه ممکنه تعبیرشو بهم بگین

 59. خواب دیدم تو خونمون هستم و خونمون پر گربه شده که هرکدوم یجا قایم شدن منم داشتم کل خونه رو میگشتم بیرونشون کنم..یکیشون تو کابینت یکیشون تو کمد خلاصه یجا قایم شده بودن .پیداشون میکردم مینداختمشون بیرون ولی بازم بودن .میدیم که از در خونه یا بالکن میان تو .. حتی درو هم بستم ولی تمومی نداشتن

 60. با سلام خواب دیدم یک گربه نشسته به من نگاه میکنه که چهره اش شبیه انسانه دندونهاشو به من نشون میداد هرچی سعی میکردم بندازمش بیرون مامانم نمیذاشت بالاخره با اینکه تو خواب صدام در نمی اومد ولی موفق شدم بیرونم کنم از اتاق ،خواهشا تعبیرش چی میشه ؟

 61. درخواب دیدم که 5 بچه گربه را به خانه اوردم و برای مراقبت از ان ها ان ها را به قفس انداختم

 62. سلام خواب دیدم یه گربه تواستانه ی درمون یه نوزادو گرفته می خوره بعداومده توی خونمون واطراف من می گرده من خیلی ازش می ترسم یک دفعه بهم حمله کرد طوری که وحشت تمام وجودمو گرفته خواهش می کنم راهنماییم کنین تازه عروسی کردم وازخونمون می ترسم

 63. سلام خواب دیدم یه گربه تواستانه ی درمون یه نوزادو گرفته می خوره بعداومده توی خونمون واطراف من می گرده من خیلی ازش می ترسم یک دفعه بهم حمله کرد طوری که وحشت تمام وجودمو گرفته خواهش می کنم راهنماییم کنین تازه عروسی کردم وازخونمون می ترسم قبل ازاذان دیدم

 64. سلام من همش خواب گربه میبینم .همش ترس دارم از گربه توی خواب و گربه میپره بهم .تعبیرش چیه

 65. باعرض سلام خسته نباشی من تقریبا ساعت پنج صبح خاب دیدم همینطوری که بادوستم دراز کشیده بودم دوستم برای کاری بلند میشه میره که من چشمم به یک گربه ای میوفته که میو میو کنان به سمت من میاد و من همینجور که به خودم به عقب میکشیدم با پام گربه رو پیش میکردم ولی گربه همچنان میومد جلو و پتو دوره پای من پیچیده بود نمیتونستم بازش کنم بلند شم
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 66. سلام،خواب دیدم در خانه تنها هستم،یک گربه ی سیاه مرا دنبال کرد و میخواست به من حمله کنه،تعبیر چی می تونه باشه

 67. سلام
  نامزدم خواب دیده که ما هم دیگر رو در خیابون دیدیم و یهویی خیابون پر گربه سیاه میشه و گربه ها منو میبرند..!!!
  کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 68. سلام خواب دیدم 12 تا گربه سیاه تو خونمون دارن میچرخن تلاش مام اینه که بیرونشون کنیم

 69. سلام دوستان من دیشب خواب دیدم سینه ها شیر دارن و به یه بچه گربه دارم شیر میدم.کسی هست تعبیر کنه خواب منو؟لطفا راهنمایی کنید.خیلی ذهنم درگیره.ممنون میشم

 70. سلام من حدود 6 صبح خواب سه تا تقریبا بچه گربه که یکی از اونها سیاه و دو تای دیگه خاکستری بودند دیدم. به نظرم مشکلی برای خوراک داشتیم از پدرم خواستم یکی از اونها رو برامون سر ببره برای خوراک ایشون گربه ی سیاه رو کشتند و از بند آویزون کردند و با دیدن قیافه ی وحشتناک اون روی بند و صدای میومیو از خواب پریدم و همش جلوی چشمامه. لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 71. سلام دوستان
  خواب دیدم یک گربه تو حیاطمون وایساده
  دارم بهش سنگ پرتاب میکنم که بره بیرون
  تعبیرش چیه؟

 72. سلام بعد از نماز خواب گربه دیدم که داره میاد زیرزمین اون سیاه بود و با من کاری نداشت ولی من زدمش که بره بیرون

 73. سلام من دیشب خواب دیدم مادرم توی بغل من راحت خوابیده ولی یک گربه از روی دیوار میاد و من پیشت کردم که به ما نزدیک نشه ولی اون حالت حمله گرفت و کمرش رو خم کرد و یک جیغ بلند کشید و آمد پایین و دست مادرم رو داشت میخورد و من پیشت میگردم و لی نمیرفت و من خیلی ناراحت بودم و در ضمن ترسیده بودم ولی در حال تلاش بودم که اون گربه رو دور کنم. همچنین مادرم هم ناراحت بود. که از خواب بیدار شدم. لطفاً تعبیر این خواب را برای من بفرستید خیلی برام مهم است

 74. دومین بار که خواب گربه میبینم ،بار اول تو جایی مثل یه کوچه تاریک بود که چند تا گربه بودن یکی از گربه ها که پرزهای سفید داشت ومتن پوستش به به سیاهی میزد و نوازش کردم ،بعد گربه یه حالتی شبیه به جمله نه اینکه بخواد صدمه بزنه فقط نمی تونستم از خودن دورش کنم
  دومین بار همین امشب گربه ای مثل مشخصات بالا اومد زیر پایه همسرم دراز کشید مثل یه حیون خونگی ولی نسبت به من حالت پرخاشگری داشت و نمیونستم از خودم دورش کنم

 75. سلام خواب دیدم در منزل مادر بزرگم خواب بودم که از بالا سرم صدای یه گربه میاد سریع بیدار شدم تا بیرونش کنم اون هم دنبال راه فرار میگشت نمیدونست چطوری بره بیرون من در حیاط را باز کردم با بدبختی رفت بیرون ممنون میشم زود پاسخ را بدهید

 76. سلام خواب دیدم در منزل مادر بزرگم خواب بودم که از بالا سرم صدای یه گربه میاد سریع بیدار شدم تا بیرونش کنم اون هم دنبال راه فرار میگشت نمیدونست چطوری بره بیرون من در حیاط را باز کردم با بدبختی رفت بیرون ممنون میشم زود پاسخ را بدهید

 77. سلام من خودم یک گربه خیابانی دارم که زیباست و نر و بزرگ شده جنگجو هم هست امروز خواب دیدم (خواب صبح) صدای دعواش داره میاد البته اون غر های اولیه وقتی رفتم دم در 4 تا گربه دیدم که 2 تا هیکلش اندازه ی گربه بالغ های معمولی بود و 2 تا هیکش اندازه سگ های بزرگ ولگرد یکیش هم سیاه بود در اول با پرتاب دمپایی تونستم فراریشون بدم ( 2 تا کوچک ها رو) ولی بزرگ ها به من حمله کردن مخصوصا گربه سیاه که واقعا بزرگ بود حتی از سگ های بزرگ هم بزرگ تر جفتشون پامو گرفتن و افتادن تعبیرش چیه؟! ببخشید طولانی شد
  در ضمن یک لنگه کفش پوشیده بودم

  • دیشب خواب دیدم که دخترم داشت از یه سور ویخورد تو سراشیبی من جلوش گرفتم دخترم بغل کردمدر انتهای سراشیبی یه گربه بود داشت بامن حرف و می زد اما متوجه نمی شودم اماتزسیده بودم

 78. سلام.خواب دیدم ک گربه سیاه جلوی پام افتاده مرده وبا چشم باز ب من نگاه میکنه نزدیک ب صبح بود. لطفا سریع برام جواب بفرستید

 79. سلام ..من خواب دیدم دارم ب یک گربه و بچه هاش کمک میکنم.ینی چی تعبیرش؟؟

 80. سلام من حدودای ساعت هشت صبح خواب دیدم دوتا گریه رنگی در حال جفت گیری با صدای بسیار بد و هولناکی مشغولند ولی بعد یه آتش بدی از وسط آنها به طرف من آمد و یه پول نیمه سوخته به طرفم پرت شد. وبعد گربه نر با من حرف زد که به هیچ عنوان باکسی حرف نزنم والا به سراغم میاد. با ترس زیاد بیدار شدم.

 81. خواب دیدم تو یه مهمونی هسم یه دفعه سه چهارتا گربه ریختن داخل خیلی ترسیدم بعد همرو فراری دادن شروع کردن به رقصیدن خیلی قشنگ عربی میرقصید میخواسم ببینم تعبیرش چیه

 82. سلام من خواب دیدیم که ۲ تا گربه توی خونه ما هستن و هر کاری که میکنم تا از خونه بندازمشون بیرون نمیتونم .یکیشون رفت اما دومی رو هر کاری میکردم نمیرفت و به شدت به من بد نگاه میکرد و بدنش زخم شده بود. واینکه هر دوتاشون یک چشمشون کور بود .

 83. سلام من خواب دیدیم که ۲ تا گربه تقریبا سیاه رنگ توی خونه ما هستن و هر کاری که میکنم تا از خونه بندازمشون بیرون نمیتونم .یکیشون رفت اما دومی رو هر کاری میکردم نمیرفت و به شدت به من بد نگاه میکرد و بدنش زخم شده بود. واینکه هر دوتاشون یک چشمشون کور بود .

 84. سلامم.روزتون بخیر.خاب دیدم دوتا گربه رو گرفتن دارن پوست میکنن ک باهاش غذا درست کنن و ن خیلی میترسم و همچنان داد میزنم از دیدن این گربه های مرده

 85. سلام تو خواب یه بچه گربه توسی رنگ دیدم مامانم گفت ببین چه نازه منم با خودم آوردمش خونه بهش غذا دادم شستم وقتی داشتم میشستمش تبدیل به آدم شد که خیلی کثیف و چرک بازم ادامه دادم به شستن(( تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدید ))

 86. سلام من صبح روز پنجشنبه ۸ ذیالقعده خاب دیدم از جایی دارم برمیگردم یه چاه مثل چاه های فاضلاب ولی با عمق کم یه بچه گربه با یک مار (رنگ دقیقشو یادم نیس ولی تیره بود ) به هم خیره شدن بعد با هم درگیر شدن و ماره بچه گربه را خورد منم دیگران را صدا میزدم بیان مار رو نگاه کنن و از دیدن صحنه چندشم شد و رفتم
  آیا این خاب تعبیری دارد؟

 87. سلام من خواب گربه دیدم که یه کربه اومده تو خونه ویک بچه گربه سفیدجلوی در بود من اون یکی کربه که داخل بود هر کاریش میکردم که برد بیرون نمیرفت هی میومد هی میرفت اونطرف به پسرم گفتم پاشو برو در و باز کن تا گربه بره بیرون همچین که اومد برد بیرون پاشو گذاشت رو بچه گربه درجامرد منم هی یه کاری میکردم که این گربه برد بیرون نمیرفت ?خواهش میکنم تعبیر خوابم را پاسخ دهید

 88. سلام من خواب دیدم یک گربه و یه چند تا خیون دیگه دارم ولی گربم میمیره و سرش از لدنش جدا میشه .
  یه زره خوابم قاطی بود ولی بعدش که میدم خونه مامان بزرگم میبینم یه گربه تپل دوباره اوردن و بهم گفتن این گربه تو هستس تو خواب گربه هارو نوازشم میکردم .تعبیرش چیه؟

 89. سلام ، من خواب دیدم که چند تا بچه گربه سیاه که انگار تازه هم به دنیا اومدن تو حیاطمون ، خواهرمم خیلی اصرار داشت که نگهشون داریم.
  البته اینم بگم که شبش با دوستم داشتیم در مورد گربه حرف میزدیم
  علت خواب من میتونه مربوط به صحبتای من با دوستم باشه؟؟؟
  تعبیری که برای بچه گربه سیاه خوندم نگرانم کرد!

 90. من خواب بغل کردنو عاشق شدن به یه گربه سیاه رو دیدم ک اول گازم گرفت و تو اتاقم قایم شده بود دستم رو بد گاز گرفت و وقتی بغلش کردم باهام خوب شد و دیگه کسی نتونس مارو از هم جدا کنه. میشه تعبیرشو بهم بگید?؟

 91. سلام
  من ازدواج نکردم ولی خواب دیدم که به بچه نوزاد شیر میدادم
  و بعد که روی زمین گذاشتمش دیدم که یک گربه ی بسیا بلند قامت و زیباست که همه تشویقش می کردن
  ممنون میشم تعبیرش کنین

 92. سلام ،قبل از اذان صبح خواب دیدم شیطان به شکل گربه ای جلو در خانه مان هست و خیلی ترسیدم، منتظر بود تنها بشم و بهم حمله کنه که از خواب بیدار شدم

 93. با سلام دیشب خواب گربه چاق و بد ریختی رو دیدم که اومده بود خونه ی یکی از اقوام ما و منم اونجا بدوم بقیه نمیدونم براشون مهم نبود کاری نمیکردن و زیادم کسی رو نمیدیدم، چند بار سعی میکردم بیرونش کنم نمیشد چند تا در داشت خونه از یکی میرفت و از اون یکی دوباره میومد دقیقاً نمیدونم چه ساعتی این خواب رو دیدم. نمیدونم آخرش بیرونش کردم یا نه بعضی خوابهام زیاد یادم نمیمونن.

 94. با سلام دیشب خواب گربه خاکستری و چاق و بد ریختی رو دیدم که اومده بود خونه ی یکی از اقوام ما و منم اونجا بدوم بقیه نمیدونم براشون مهم نبود کاری نمیکردن و زیادم کسی رو نمیدیدم، چند بار سعی میکردم بیرونش کنم نمیشد چند تا در داشت خونه از یکی میرفت و از اون یکی دوباره میومد دقیقاً نمیدونم چه ساعتی این خواب رو دیدم. نمیدونم آخرش بیرونش کردم یا نه بعضی خوابهام زیاد یادم نمیمونن.

 95. سلام خواب دیدم با خواهرم یک جا فکر کنم تو خونه بودنشسته بودم یکدفعه یه گربه میپره روی گردنم تعبیر خوابش چی میشه ممنون میشم پاسخ بدید

 96. سلام خواب دیدم با خواهرم یه جایی فکر کنم خونه بود نشستیم یکدفعه یه گربه پرید روی گردنم میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 97. سلام،من چند بار خواب گربه دیدم ،به این صورت که چندتا یا یکی گربه تو خونمون هست ومن هرکار میکنم که این هارو از بیرون کنم نمی تونم ،،،ممنون میشم تعبیرشو بگین

 98. سلام من حوتب دیدم یه گربه هی وارد خونمون میشه و من هرکار میکنم خارج نمیشه و تمام درهارو هم میبندم باز از یه جایی وارد میشه.و این گربه یه دشمنی با من داره و انگار اگر به من یه صدمه بزنه یا گاز گرفتن داشته باشه منو از بین میبره و کلا تلاش میکنه به من هی حمله میکنه ک گازم بگیره اما من نمیزارم.اینقدر باهم کشمکش داشتیم ک اون گربه زخمی میشه ولی بازم به من حمله میکنه ک لااقل خونشو بمن بچسبونه تما باز نمیزارم و میندازمش بیرون در نهایت بیرونش کردم اما کلا خسته و مضطرب بودم و نگران اینکه برگرده یجوری. خواهش میکنم جوتب بدین تهبیرش چیه؟ وقتی بیدار شدم شش صبح بود.

 99. سلام خدا قوت من خواب دیدم دوستم گربه داره مثل گارفیلد خیلی نازه با منم خوب بود معمولی بود ولی مال من نبود فقط چند لحظه بغلش کردم بعدم سریع رفت پیش دوستم تعبیرش چیه ممنون خیلی فکرمو مشغول کرده

 100. سلام من خواب دیدم تو خواب که دخترکوچیکم که دوسالشه دم گربه ای روگرفته داره میچرخونه میخواست پرتش کنه اگه میشه تعبیرشو بگین ممنونم

 101. سلام خواب دیدم خونمون به حالت متروکه و خرابه درومده و از توی راه روی ورودی تعداد بسیار زیادی موش میخواد وارد خونمون بشه که من ممانعت میکنم از طرفی میرم سمت اتاق خودم که رو به حیاطه پنجره رو باز میکنم یه عده گربه سیاه رنگ هستند که من با چوب از کنار پنجره بهشون ضربه میزنم که باعث فرارشون میشم… این خوایو ساعت 4.5 ظهر دیدم … و بعد بیدار شدن نترسیده بودم فقط تعجب کرده بودم. ممنون اگه جواب بدین…؟؟؟

 102. سلام ، وقت بخیر ، من در خواب روی پاهای خود چیزی حس کردم که وقتی بیدار شدم دیدم بچه گربه سیاه رنگی روی پاهایم هست ، فرار کرد و از دور من را نگاه کرد و بعد ۲ دقیقه ای رفت ، ساعت ۵ صبح ، لطفا اگه چیزی میدونید بگید بهم مرسی

 103. دیشب خواب دیددم یک گربه ی قرمز چاق بی دم تو حیاطمونه که اصلا به دادو ضربه های من اهمیت نمیده هرچی هلش میدادم تکون نمیخورد کار خودشو میکرد. بعد یه سگ قرمز اومد تو حیاطمون که از گربه مترسید من هی سر سگ دار میزدم که بگیرش بیرونش کن .اما میترسد . یهو به سگ گفتم نگا کن اینطوری . شروع کردم به واق واق کردن . تا من اینکارو کردم .سگه هن یهو شجاع شد و واق واق کنان دنبال گربه کردو بیرونش کرد . وقتی برگشتم دیدم یه دختر بچه ی 5.6 ساله کنار حیاطمون دازه گریه میکنه .هرچی بش میگفتم تو اینجا چیکار میکنی باز گریه میکردو هیچی نمیگفت. آخر دستاشو گرفتم که از خونه بیرونش کنم هی با گریه میگفت تورو خدا منو بیرون نکن .منم هی دستاشو میکشیدم . یهو استخونای دستش تو دستم خورد شد که از صداش از خواب پریدم.

 104. سلام
  شوهرم در خواب دیده یدونه گربه رفته و داخل ماشینمون ادرار کرده ولی بعد ادرار کردن خیلی پشیمون بوده منظورم گریه پشیمون بوده و همش میخواسته تمییز کنه میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 105. سلام
  شوهرم در خواب دیده یدونه گربه رفته و داخل ماشینمون ادرار کرده ولی بعد ادرار کردن انگاری خیلی پشیمون بوده و همش میخواسته تمییز کنه
  میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 106. سلام من تو خواب یه عالمه گربه سیاه دیدم که یه نفراونارو میکشت وسپ درست میکرد ،توخواب من خون ندیدم وازاون سوپ هم نخوردم

 107. سلام من تو خواب یه عالمه گربه سیاه دیدم که یه نفراونارو میکشت وسپ درست میکرد ،توخواب من خون ندیدم وازاون سوپ هم نخوردم

 108. خواب دیدم ی گربه فوق العاده خوشگل با چشمای عسلی اومده توی خونمون اولش ترسیدم و گفتم بیرونش کنین اما مامانم گفت گناه داره بعد کم کم خوشم اومد ازش و نازش میکردم در ضمن بعضی از حرفای مارو تکرار میکرد.

 109. سلام
  خواب دیدم یه گربه سیاه بیرون در اتاقم نشسته تا دیدمش فرار کردم تو اتاقم که اونم به سمت من دوید اومد روی شونم و منو گاز گرفت

 110. سلام من خواب دیدم یه گربه سیاه بیرون در اتاقم نشسته تا دیدمش فرار کردم تو اتاقم که اونم به سمت من پرید روی دوشم و داشت هی منو گاز می گرفت هرچه هم تلاش میکردم بره کنار نمیرفت

 111. سلام من سه شب پشت سر هم خواب گربه میبینم که در خواب از لباسم یک گربه چاق و سفید امد بیرون و او را بغل کردم و دیدم ک دندانهایش در حال دراز شدن بود و مادربزرگم گفت که ان گربه خطرناک است و هرگز نمیمیرد و از ان به بعد هروقت گربه را میدی م غیب میشد روزی دیدم که گربه انگشتان دست همسایه را میخورد رفتم سمتش و انگشتانم را در شکمش فرو کردم دستهایم خونی شد و بعد از یه مدت دیدم که حالت سوختگی دارد وقتی که به خانه برگشتم دیدم تمام اعضای خانواده مرده اند و گربه بالای سرشان میو میو میکرد

 112. امروز خواب دیدم 2 تا گربه دز چاه دستشویی و در آب غوطه ورند ودر خواب میگم پسرم کشته است تعبیرش چیست؟ ممنون

 113. خواب دیدم رفتیم واسه دوستم خونه اجاره کنیم داشتیم با هم حرف میزدیم تو خونه که چجوری دکر کنیم خونه رو از پنجره ی گربه ی خیلی خوشکل میاد تو ولی خیلی لاغره اصلا خم رنگ نداره بدنش تقریبا محو
  گربهه داشت میمرد تا رفتم واسش غذا بیارم بخوره که زنده بمونه مرد

 114. با عرض سلام و خسته نباشید من دیروز صبح تو ساعات شش و هفت خواب دیدم یه گربه سیاه اومده رو دیوار خونمون بعدش رد شد و رفت اگه میشه هرچه سریع تو تعبیرش رو بهم بگید به ایمیلم ارسال کنید

 115. سلام
  چند شبه که مدام خوابی می بینم که یه گربه خاکستری همش در حال اذیتم هست
  تعبیرش چیه؟
  خواب معمولن تو ساعت پنج و نیم صب بود

 116. سلام من خواب دیدم که دوتا گربه دارن دم خودشونو میخورن و بعد هم دیگرو و من داشتم نگاه میکردم بعد مردم اومدن این دوتا گربه رو از هم جدا کنن اگه تعبرشو میدونید بهم بگید خیلی حالمو گرفته از فکرم بیرون نمیاد متشکرم

 117. سلام من خواب دیدم 3 تا گربه یکی سفید یکی سیاه یکی هم پلنگی از پنجره اطاق خوابم دارن میان تو من هی از پنجره بیرونشون میکنم باز میان تو آخر سر که از پنجره بیرونشون کردم به زور موهاشون ریخته بود رو سنگ جلوی پنجره اطاقم بعد دیدم سقف اطاقم رو اونقدر چنگ زدن که سقف اطاق کمی ریخته .ولی یادم نمیاد که قبل اذان صبح دیدم یا 5/5 صبح که دوباره خوابم گرفت .در ضمن چند شب پیش هم گربه سیاه کوچولو تو خواب دیدم میخواستم ببندمش یک جایی نیاد خونه به مکافات بستمش اینو موقع اذان صبح دیدم . فقط لطفا جواب بدید هر چی زودتر تعبیرش چیه خیلی نگرانم لطفا.

 118. سلام من دیشب خواب دیدم یه گربه پرید روی پشتم و لباسم رو کثیف کرد و دست پدر و مادرم هم کثیف شد وقتی میخواستن لباس منو تمیز کنن میشه بگید تعبیرش چیه

 119. سلام خواب یک گربه چشم رنگی دیدم که گربه اهلی بود

 120. خواب دیدم درحالی که همراه دوستم قدم میزنیم و اون ناراحته.یه گربه سیاه وحشی سمتش حمله میکنه و اونم فرار میکنه سمت ماشین.اون گربه خیلی سیاه و وحشتناک بود من تو خواب حس میکردم جن باید باشه.ممکنه تعبیرشو بدونم؟؟

 121. سلام خواب دیدم دوست پسرم که قصد ازدواج داریم برایم ساعت مچی و انگستر طلا (زرد) آورده تعبیرش چیست ؟

 122. محبوبه
  سلام پریشب خواب دیدم یک لشکرگربه مانند سرباز اماده به خدمت جلوم ایستادند دوباره دیشب خواب دیدم چند تا گربه اومدند تو حیاط خانه مان من میخام اونا رو ازخونه بیرون کنم که یک گربه قرمزوسیاه بهم حمله میکنه ودستم وگازگرفت من به سختی دستموازدهنش کشیدم بیرون جای دندوناش مونده بود رودستام لطفا تعبیرکنید

 123. سلام پریشب خواب دیدم یک لشکرگربه مانند سرباز اماده به خدمت جلوم ایستادند دوباره دیشب خواب دیدم چند تا گربه اومدند تو حیاط خانه مان من میخام اونا رو ازخونه بیرون کنم که یک گربه قرمزوسیاه بهم حمله میکنه ودستم وگازگرفت من به سختی دستموازدهنش کشیدم بیرون جای دندوناش مونده بود رودستام لطفا تعبیرکنید

 124. خواب دیدم گربه قفس قناریداره میلهاشو میکنه

  تعبیرش چیه

 125. خواب دیدم گربه قفس قناریداره میلهاشو میکنه

  تعبیرش چیه

 126. سلام چند روز پیش خواب دیدم ی گربه سیاه چسبیده بود به پشت کمرم هر کاری هم میکردم ولم نمی کرد.دمشو گرفتم کمرمو ول کرد ولی چسبید روی زمین.هر کاری می کردم کنده نمیشد .میشه بگید تعبیرش چی میشه ؟

 127. سلام صبح بخیر، من خیلی نگرانم جوابمو بدین نزدیکای صبح خواب دیدم یه گربه از پشت بهم چسبیده و هر کاری میکنم ولم نمیکنه البته فقط چسبیده بود بهم حمله نمیکرد یه جورایی داشت با زبونش لیسم میزد وبا هزارجور تلاش تونستم زبونشو از خودم جدا کنم و پرتش کنم کنار در ضمن تو اون اتاق دو سه تا دیگه گربه بود جوابمو لطفا بدین، خیلی استرس دارم چون متاهلم وچند روزه با یه اقایی چت میکنم که میگن روانشناس ان وچون من مشکل دارم تو زندگیم میخواد کمک کنه و در یه فضای مجازی دیگه خوندم که نوشتن 8سال معتاد بودن و خانومشون ازشون جدا شده، شک دارم این خوابم واسه این آقا باشه که داره گولم میزنه، لطفا جوابمو زودتر بدین

 128. خواب دیدم یه گربهذاز پشت بهم چسبیده. هر کار میکنم جدا نمیشه با زبونش بهم چسبیده بود منم با زحمت زیاد از خودم جداش کردم پرتش کردم کنار تمام به سختی، حتما تعبیر کنین، چون به چند روزه یه اقایی به اسم مشاوره باهام چت میکنه میگه قصدش کمک کردنه و وسط،چتها حرف بی ربط میزنه مثلا چه غذایی درست کردی الان،و این آقا تو یه فضای مجازی دیدم نوشته کمک کنید 8سال میشه اعتیاد دارم، به نظرتون این خواب واسه این آقا نیست؟؟؟؟؟

 129. چرا پیامم نمیاد تو رو خداااااااا جواب بدین

 130. با عرض سلام
  من در خواب دیدم که یک گربه را از قفس آزاد میکنم و همان گربه بسیار مقبول هم است اما من در اینترنت جستجو کردم اما تعبیر خواب را دریافت کرده نتوانستم
  تعبیر خوابم چه است؟

 131. ببخشید من حدود ساعت ٩ صبح خواب دیدم که گربه ای وارد خونه ام شده و سمت کیفم میره که از خواب پریدم
  قبل از این خواب بارها خواب گربه رو به هر شکلی میبینم
  ممنون میشم واسم تعبیرش رو بگید که چیه ؟! خیلی بهم ریختم

 132. سلام من خواب دیدم ک یه گربه با من حرف میزنه .انگار داشت فال اینده من رو میگرفت و البتع تعبیرای خوب انجام میداد.و منم تو خوب بحرفاش اطمینان داشتم چون میگن حیونا از اتفاقات زودتر خبر دار میشن ممنون میشم تعبیر کنید

 133. سلام من نزدیک صبح خواب دیدم ک یک گربه روی دیوار حیاطمون هست و واسم پیش بینی کرد یجور فال .البته چیزای خوبی از مال و ثروت گفت صدای مردونه داشت .منم تو خواب ب این فکر میکردم ک حتما راس میگه چون حیوون ها زودتر از ادما از اتفاقات خبردار میشن ممنون میشم تعبیرش کنید

 134. امروز صبح ساعت 5و نیم خوابیدم و تو خواب دیدم دو جفت کبوتر داشتیم که کلی کبوترای قشنگ و رنگارنگ با خودشون اوردن و تو اکثر جاهای خونه لای گلها قایم شدن چنتا گربه هم تو خونه اومدن که خیلی ناز و ملوسن از ترس دیده شدن قایم شدن و میو میو میکنن تا من میبینمشون گریه میکنن منم فقط میخوام نازشون کنم اما برام عجیب بود که گربها و کبوترامون خیلی صمیمی کنار هم بودن و بچه گربها باهاشون بازی میکردن

 135. سلام من دیشب ساعت 3:30 خواب دیدم خانومی در یک پلاستیک سیاه داره 3 تا گربه میاره تا کباب کنیم و بخوریمش که ناگهان متوجه شدم گربه سفید خال خالی از پشت داره به سرعت به خانم نزدیک میشه دویدم سمتش اما گربه زودتر از من رسید ی چنگی به پلاستیک سیاه زدو رفت متوجه شدم گربه های داخل پلاستیک زخمی شدن یکی دستش قطع شده بود و یکی پشت پوست کمرش پاره شده بود سومی یادم نمیاد با این وضعیت هیچ خونی از این گربه ها نمیومد تصمیم گرفتم این ها رو نگهدارم هر سه رو بغل کردم که ببرم خونه به پله ها رسیدم که دوباره سرو کله اون گربه سفید پیدا شد و فقط وفقط هدفشم صدمه زدن به این سه گربه ای که بغلم بودن بود که چند بار حمله کرد دفاع کردم از این سه گربه همینجاها بود که از خواب پریدم اگر امکانش هست تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

 136. من خواب دیدم ی گربه وارد خونه شده و ما برینش کردیم

 137. من خواب دیدم ی گربه وارد خونه شده و ما برینش کردیم ا

 138. سلام.وقت بخیر.امروز صبح من خوابی دیدم.که بیرون از خونه ام.تو محله هایی که میدونم کجاست اما شکل قدیمی و مخروبه دارن.یه بچه گربه طوسی افتاده بود دنبالم.هرجا فرار میکردم میومد باهام.یه گدای ولگردی دیدش و بغلش کرد منم سریع رفتم سوار اتوبوس شدم اما یهو دیدم گربه اومد و سوار اتوبوس شد و چیز عجیبی که داشت ناخن های خیلی خیلی بزرگ مشکی که به من نشون میداد.بازم از دستش فرار کردم.میدوییدم تو خیابونا اما اون تا دم در خونمون اومد.رفتم تو اتاقم درو قفل کردم که از خواب پریدم.اما توی خونه ندیدمش.میشه تعبیرشو بگین؟
  چند روزه خوابهای عجیب میبینم

 139. سلام
  روزتون بخیر
  دیشب خواب دیدم تعداد زیادی گربه در منزلمان هستند و به نقدار زیادی گوشت چرخکرده از منزلمان برداشتند و یکمی از گوشت ها به نظرم فاسد بود
  ممنونم میشم تعبیر کنید.

 140. چند شب پیش خواب دیدم جلوی خونمون ی متروکه هس که داخلش پر از گربه بود رو میله های کنارش هم چند تا گربه نشسته بود و به من نگاه میکرد طوری که انگار میخاد حمله کنه (من از پنجره داشتم نگاه میکردم)بعدش چند تا هی میخاستن حمله کنن که من نذاشتم بعدش ی نفر که انگار به خاطر من اینکارو میکرد رفت داخل متروکه گربه هارو میکشت و آتیش میزد منم نگاه میکردم که یهو فک کنم دوتا گربه بهم حمله کردن که نتونستن کلری کنن بعدش ی گربه بهم حمله کردپرید روی شونه ی چپم و چنگ میزد که من خیلی سعی میکردم از خودم جداش کنم که بالاخره موفق شدم تا ازم جداشد از خواب پریدم
  لطفا تعبیرش کنید خیلی فکرمودرگیر کرده

 141. سلام نصبه شبی خواب دیدم 1گرابه سیاه که 5عدد بچه زاییده بود و سیاه و خیس تازه متولد شده بودند و من نظری میخوردم ان را انداختم جلو مادر گربه و خورد
  تعبیرش را میخواستم ببینم چی میشه.تشکر

 142. نزدیکای عصربودخواب دیدم یه گربه طلایی رنگ بهم حمله میکنه هرچقدازش فرارمیکنم بازم دنبالمه تعبیرش چیه

 143. من خواب دیدم که یه بچه گربه خیلى کوچولو از تو پنجره اومد تو بعد خیلی بازیگوش بود و هیچ حسی نداشت که ما دنبالش می کردیم تعبیر هاش رو خوندم نوشته دزد میاد خونه آیا راسته؟؟خیلی میترسم

 144. سلام یک گربه مزاحم من میشود و من از گربه خوشم نمیاد گربه را پرت کردم و دوباره به سمت من آمد من در حال قدم زدن به همراه دوستانم بودم بعد از دیدن این خواب یک گربه مرده دیدم در واقعیت تائبیر چیست؟

 145. دیشب خواب دیدم که منوخواهرم.زن داداشم رفتیم تویه جایی که بغل شمشادها خیلی زیاد گربه سیاه موش سیاه بود.بعدتوجیب مانتومن یه گربه یه موش سیاه بود.من هرچی مینداختمشون پایین بازیکی دیگه میومدتوحیبم.تعبیرش چیه

 146. من تو خواب دیدم که تعدادی گربه به ممغازه من حمله میکن برای خوردن گوشت که من تعدادی رو زدم تعدادی کشته شدن تا جایی که من از خواب نپریده بودم نذاشتم گربه وارد مغازه بشن بچه گربه ها هم حمله له شده مرده بودن

 147. سلام.خواب دیدم دوتاگربه پشت دیوار قایم شده بودن.وقتی منو دیدن اومدن بیرون ویکیشون که خیلی وحشی بود بهم میپرید ومیخواست چنگ بزنه.اون یکی رو پرت کردم ب دیوار.ولی اون کوچیکه خیلی سرکش بود.

 148. ساعتت ۴بعدازظهر خواب دیدم سه بچه گربه سیاه وبراق در را پله بودن که من از یدنشان وحشت کردم ودر رامحکم بستم ممکنه تعبیر خوابم رابگوید مچکرم

 149. خواب دیدم همسرم دوتا شده بر روی زمین خوابیده ناگهان اون یکی که لباس سبز به تن داشت تبدیل به گربه ای سبز میشه و میلد داخل در ضمن بچه گربه بود.من هر چقدر سعی میکنم بگیرمش همش از دستم فرار میکنه.این خوابو حدود ساعت 6 دیدم.ممنون از پاسخگوییتون

 150. من خواب دیدم ی گربه مشکی ک قسمتهایی از بدنش سفید بود ینی کنده شده بود و به من ذل زده بود
  تعبییرش چیه

 151. خواب دیدم از تو جیب کت شخصی ک قراره باهاش ازدواج کنم ی انگشتر نگین دار مشکی پیدا کردم تمام انگشتر سیاه بود
  تعبییرش چیه؟

 152. سلام من چن روز پیش خواب گربه ایی دیدم که یه گوش رویه کمرش داشت و همش خودشو میمالید تعبیرش چیه ممنون میشم بگین خیلی فکرمو مشغول کرده

 153. سلام
  من چن روز پیش خوابه یه گربرو دیدم ک رویه کمرش ی گوش داشت و همش خودشو میمالید ممنون میشم تعبیرشو بگین خیلی فکرمو مشغول کرده

 154. سلام من خواب دیدم توی حیاط خونه ما میلیون ها گربست و حیاطمون سراشیبیه هیعی اصافه میشه بهشون منم همش دارم جلوشونو میگیرم که نیان اونهم هی میپرن بالا منم پرتشون میکنم پایین
  و ما حیاطمون یه حیاط خلوط مشترکه بین همه همسایه هاا

 155. سلام!
  من چند روزیه که توی خواب های مختلفم، چندتا گربه رو میبینم که یا سفید هستن یا خاکستری کمرنگ یا به رنگهای دیگه(ولی سیاه نبود هیچ کدوم)که هعی دور و بر خونمون دنبال هم راه میرن
  این آیا معنی خاصی داره؟؟؟

 156. خواب دیدم یک گربه سیاه که احساس میکردم پسرمه وبهش محبت هم داشتم داره ازسینه ام شیرمیخوره لطفاتعبیرشو بفرمایید

 157. لام من همسرم خوابی دیده که من کمی نگران شدم… خواب دیده توی بالکن ما دو تا کبوتر هستن که زخمی هستن یهو یه گربه از حیاط وارد بالکن ما میشه و یکی از کبوترارو میبره تو حیاط و میخوره اون یکی کبوتره از توری پنجره بالکن ما میاد تو آشپزخونه اما گربه مجدد میاد و حمله میکنه و میاد تو آشپزخونه ما و کبوترو به دندون میگیره و میبره.. تعبیرش چیه؟ اگر میدونید بگید ممنونم..

 158. سلام خواب دیدم که چن گربه رنگی و یک گربه تقریبا رنگ تیره تو خونه ما جمع شدند و این گربه تیره خیلی وحشیه که به همه حمله میکنه و هیچکس جرات مقابله باهاشو نداره و شیشه رو میشکنه واین وسط ی حاج آقا که همسایمونه اومد گربه رو نازش کردو بردگربه هم کاریش نداشت حتی ماهمه جا زنگ زدیم بیان گربه رو بگیرن که کسی نیومد و پیرمرده بردش

 159. سلام
  من پریشب و دیشب خواب گربه دیدم .پریشب خواب دیدم خیاطمون پراز گربست وارد خونه شدن به شوهرم گفتم نذار بیاد اتاق من میترسم ولی یکیشون وارد شد و پرید رو من . دیشبم خواب دیدم با دختر عمم داریم تو یه فضای سبز راه میریم ک گربه اومد از زیر پام رد شد . میشه تعبیرش کنید ممنون

 160. سلام در خواب دیدم گربه ای بسیار بزرگ در حیاط خانه ما امد و بعد سگی بزرگ خیلی بزرگ ان گربه را راند و بعد سگ پشت شیشه امد و به من پارس می کرد اما من همش از پشت شیشه به سگ می گفتم برو برو اما سگ نمی رفت تا اینکه پدرم امد و می خواست بیرون برود که من گفتم سگ بیرونه نرو اما وقتی پدرم رفت هیچی نبود

 161. سلام من دیشب خواب دیدم که یه گربه زرد رنگ وارد خونه شد و ما چند نفره بیرونش کردیم تعبیرش چیه تورو خدا زود تر جواب بدید ممنون

 162. سلام من امروز بعد از نماز صبح خواب دید م که دربیرو ن از یک مدرسه که شب هم بود گربه ای سفید بدن خود را به چادر من می زند و خودش را لوس می کردو سعی داشت که دو دست خود را بالا بیاورد و روی شانه ام بگذارد اما من از این گربه وحشت کردم و او را از خود به سرعت دور کردم ممنون میشم تعبیر ش به من بگویید

 163. سلام من ساعت پنج صبح خواب دیدم بیرون منزل خالم گربه ای است که مو به تن ندارد ودو پا ویک دست هم نداشت وخیلی هم لاغر بود ایا تعبیر خاصی دارد ممنون

 164. سلام من چند روز پیش حواب دیدم نصف شب بلند شدم برم دستشویی که چندتا گربه تو حیات بودن ومن هم دنبالشون میکردم تا فرار کنم وهروقط دنبالشون نمیکردم انها می ایستادن

  این خواب تعبیرش چی میشه؟!؟’

 165. دو روز پیش خواب دیدم یه گربه ی سیاه رو کشتم و یه سری اتفاقات دیگه هم افتاد که البته خیلی چندشه و گفتن نداره. اینم بگم که این گربه رو چند ماه پیش تو یه جای دیگه دیده بودم که بهم خیره شده بود. اینم بگم که من دنبال متافیزیک و جن و اینا هم هستم؟ به نظرتون ربط داره؟

 166. سلام
  خیلی ناراحت بودم از شخصی وخوابیدم وبعد نماز خواب چند گربه دیدم که دوتاشون شروع کردند به ازدواج باهم وسر و صدا شون بلند شد که من رویم را برگرداندم و بیدار شدم .لطفا تعبیر کنید

 167. سلام
  معنی دیدن آمیزش دو گربه درخواب چیست. بعداز نماز ؟ ممنون

 168. سلام.
  خواب دیدم نزدیک خونه ما یک جایی بود که گربه ها رو نگه میداشتن.
  مامانم رفت و یک بچه گربه از اون جا گرفت که بده به من بزرگش کنم.
  اخه منم خیلی گربه دوست داشتم.
  همش بهش غدا میدادم و با عشق و علاقه بهش غدا میدادم. گربه هم برای خودش می چرخید میرفت بیرون بعد میومد تو خونه و کم کم داشت بزرگ میشد

 169. من خواب دیدم که یک گربه رو ناز می کنم که یکدفعه دیونه میشه خودش رو چنگ میندازه ومی خواست من رو هم چنگ بندازه که یکدفعه یک سگ میاد و با گربه درگیر میشه و از خواب می پرم

  ایا این خواب چه تعبیری داره ؟؟؟

 170. سلام
  من خواب دیدم ، یه گربه ی سیاه باهام حرف میزد
  تعبیرش رو ندیدم

 171. سلام میشه تعبیر خواب منو هم بگید…خواب دیدم چند بچه گربه رو پشت بوم هستن یه سگ هم پشت اینا قائم شده بود مادر گربه ها صدا میداد نگاه کردم دیدم یکی از بچه ها گربه هاش که سیاه سفید بود تو دهن سگ بود. سگ دهنشو باز کرد کلی حیوون از تو دهنش در اورد … سگ خیلی بی حال بود

 172. سلام دیشب خواب دیدم یه گربه قرمز بزرگ که تقریبا اندازه سگ بود وارد حیاط خونه مون شده و توی قابلمه هایی که انگور گذاشتیم بشوزیم هی داره بازی میکنه و من دنبالش میدوم که از دیوار میپره خونه همسایه مون و بعدش متوجه میشم گربه مال همسایه ست که بهشون تذکر میدم و به مادرم ( مادرم به رحمت خدا رفته ) میگم ولی اهمیتی نمیده

 173. بی زحمت خواب منو هم تعبیر کنید

 174. خواهرم خواب دیده اومده خونه من مهمانی یه گربه سیاه وچاق هم توخونمون بوده بهم گفته گربه دشمنه چراتوخونت راش دادی من گفتم اشکالی نداره ازخوده.بعدشوهرم اومده باریشهایه بلندوسیاه ولباس سیاه اشتباهی من زدم توگوش شوهرم بعداون هیچی نگفته رفته دست وصورتشوشسته تاوقتی منم ارایش کردم پهلویه هم خوب وخوش نشستیم.لطفامعنیشوبهم بگیدممنونتون میشم

 175. سلام،دیشب خواب دیدم توخیابونمون یه باغچه پرازدرخت درامده منودوستام داشتیم ردمیشیدیم که یه گربه طلایی ومیبینیم گربه یه تیکه طلا ب دهن داشت هرچی تلاش کردیم نتونستیم طلاروازش بگیریم دراخرم سرشوب زانوم مالیدورفت.(من این گربه رودرواقعیتم دیدم)لطفامعنیشوبم بگید

 176. سلام بعد اذان صبح بود خواب دیدم تو خیابون دارم میرم گربه های زیادی رو دیدم که مسموم شدند و افتادند رو زمین. خیلی نارتحت شدم و با همه اینکه از گربه ها میترسم رفتم جلو و یکیشو ناز میکنم و گریه میکنم . تعبیرش چی میتونه باشه؟

 177. سلام من امروز خواب دیدم یک گربه در دستشویی بود فقط نگاهم میکرد نه حرکتی نه خشمی نداشت رنگش هم طوسی بود تعبیرش چی میشه

 178. سلام من بعد از ظهر خوابیدم دیدم یک گربه توی دستشویی گوشه ایی نشسته و حرکتی نداره فقط نگاه میکرد رنگشم طوسی بود تعبیرش چی میشه ؟

 179. خواب دیدم ازدر حیاط گربه ای اومد داخل، تا رفتم تو اتاق خواست بره بیرون ولی دوباره برگشت داخل سعی کردم بیرونش کنم ولی نمیرفت، با پا کیش کردم یهو محکم پامو گرفت و شروع کرد به مکیدن انگشت پام، نمیدونستم چیکار کنم، با دست گرفتم و پرتش کردم یه طرف. بدجوری از خواب پریدم دیدم ساعت 9 هستش
  لطفاً سریع تعبیرشو برام ارسال کنید.

 180. سلام ٢هفتس تو خواب گربه میبینم که به هر کودرم از گربه ها میریم لگد میزنم رنگ گربه ها هم اصلا یادم نمیاد میشه تعبیر خواب منم بگید؟

 181. سلام من خواب دیدیم روح گربه ای کوچیک رو چمدونم نشسته ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 182. سلام من خواب دیدم به گربه سیاه دستمو گاز گرفت طوری که انگشتم زخم شد من هم به چیز تیز برداشتم فرو کردم توی دستش طوری که از درد فرار کرد رفت لطفا تعبیرشو بگین

 183. حدودا دم صبح خواب دیدم چند تا گربه ازمغازه ام درحال خارج شدن هستن ولی وقتی که خارج شدن خودبخود مردن مانند پوست پیازشدن ومن انها رابا خاک انداز جمع کردم چه تعبیری دارد

 184. من خواب دیدم که گربه موش فاظلابی را تو حیاط دنبال میکنه بعد من در دستشویی رو بستم اما هم موش هم گربه از زیر در وارد دستشویی شدن و موش رفت داخل پاچه شلوار م منم پاهایم چسبوندم بهم که موش بیشتراز ساق پام بالا نرود تعبیر خواب من چیست

 185. من احوال ساعت 3تا6صبح خواب دیدم روی تخت خوابم یه گربه ی سیاه بود که هیچ حرکتی نمی کرد وفقط از پا به پایین و مش معلوم بود بعدش من که تو خواب دیدمش کاریش نداشتم و اصلا کاری برای دور کردنش نکردم بعدش رفتم از اتاقم بیرون و یه موشی داشت می دوید توی اتاقم رفت زیر تخت م و دست چکش توی تله گیرکرد و بقیه ی بدنش هم زیر یه کتاب درسی قطور و بعدش هیچ تکوین نخورد بعد من رفتم و مامانم رو صدا کردم بیاد کمکم موش رو بیرون کنم ولی همش دعوام می کرد ومی گفت تقصیر خودته که موش از اتاق ما اومد تو اتاقت ولی آخرش اومد کمکم و بعدش از خواب بیدار شدم و ندیدم که موشه رو بیرون کردم یا نه ولی در تمام این مدت گربه همون جا بود ومن انگار تو خواب فقط از موش می ترسیدم نه گربه

 186. من احوال ساعت 3تا6صبح خواب دیدم روی تخت خوابم یه گربه ی سیاه بود که هیچ حرکتی نمی کرد وفقط از پا به پایین و مش معلوم بود بعدش من که تو خواب دیدمش کاریش نداشتم و اصلا کاری برای دور کردنش نکردم بعدش رفتم از اتاقم بیرون و یه موشی داشت می دوید توی اتاقم رفت زیر تخت م و دست چکش توی تله گیرکرد و بقیه ی بدنش هم زیر یه کتاب درسی قطور و بعدش هیچ تکوین نخورد بعد من رفتم و مامانم رو صدا کردم بیاد کمکم موش رو بیرون کنم ولی همش دعوام می کرد ومی گفت تقصیر خودته که موش از اتاق ما اومد تو اتاقت ولی آخرش اومد کمکم و بعدش از خواب بیدار شدم و ندیدم که موشه رو بیرون کردم یا نه ولی در تمام این مدت گربه همون جا بود ومن انگار تو خواب فقط از موش می ترسیدم نه گربه راستی یادم رفت بگم گربه سیاه بود و براق موشه سفید و کرمی رنگ بود و زیبا هم بود

 187. سلا من خواب دیدم یک گربه زرد رنگ خ بزرگ به طرف کل خانواده در حال ادرار کردنه بعد ما به حمام رفتیم در حمام زنی که چندین ساله که مرده اورده بودنش حموم بعدش میخواست بره تشیعه جنازه شوهرش ..اخه شوهرش زنده است بعد اون زن رو حمام کردن ورفتن

 188. سلام من خواب دیدم دیشب که یه گربه ی مو طلایی و زرد نسبتا بزرگ گوشه ی پایین تخت مادرم نشسته بود ومادرم هم که خواب بود از گربه بدش میاد بعد هم یادم نمیاد که گربه هه زیر تخت من یا مادر قایم شد که وقتی مادرم بیدار شد حرف منو باور نمیکرد.و یادم هم میاد که میخواستم فراریش بدم

 189. سلام من ساعت7صبح خواب دیدم یه گربه ای روخیس کردم.بعدش گربه یه جیغ بلندی کشید که از ترس نتونستم تکون بخورم و بعدش به زور دویدم و فرار کردم بعد پریدم از خواب.از صدای گربه بدم میاد .

 190. خواب خواب دیدم ک به چندتا گریه غذا میدم در ساعت 5 گریه ها به رنگ سفید و مشکی بعد چند ثانیه غذا ندادم بشون حمله کردن ک غذا از پ من پس بگیرن
  ک گربه سفید ه مانع مشکی ها میشود ک غذا به زوری نگیرد

 191. سلام خواب دیدم گربه تو گردنم مدفوع کرده دلیلش چی

 192. سلام خسته نباشید
  من خوابی دیدم که داخل پارک هستیم که ظرف برنج تموم شده میرم که برنج بیارم از داخله قابلمه تا دره قابلمه رو برمیدارم میبینم یه گربه ی سیاه هست داخل قابلمه که هرچی هم میزدم برنجو میدیدم که فقط سرش پیداست و بیحال شده و به جای خون ازش مایعه سیاه رنگی میاد بیرون

 193. سلام،امروز تو خواب دیدم، تو حیاط ب قدیمیمون، که شب هست،دارم قدم میزنم که یحویی از تو استخر چنتا گربه بیرون اومدن،که سیاه و قهوه‌ای بودن، هی دنبال من میدویدند،از ترسم رفتم تو اتاق ولی نمیتونستم در اتاق رو قفل کنم،خیلی ترسیدم، تعبیرش چیه

 194. سلام فکرنکنم جواب منو بدین با این همه
  کامنت اما من میپرسم…بعد نماز صبح خواب دیدم
  ۴ تا گربه تو هر گوشه از حیاط خونمون مردن
  تعبیرش چیه???

 195. من خواب دیدم گربه اومده بود تو خونمون یه گره سیاه و سفید با دو تا توله حنایی
  از خونه بیرونش کردم ولی همش به سمتم حمله میکرد
  و قصد چنگ زدن داشت
  بعد از بیرون کردنش هم رو پشت بام خونه موند و نرفت
  از خواب پریدم
  و دوباره خوابیدم
  باز هم خواب گربه ای رو دیدم که بچه اشو کشتم و اون قصد کشتن منو داشت
  به همراه یک پرنده که فک کنم کبوتر بود
  اون گربه به سمتم یورش می اورد و اون کبوتر ادرار میکرد..و من هم اخر سر به خونه اومن پناه میبردم
  ولی اونا همچنان در حیاط بودن
  مادرم در هر دو خواب بود ولی اونا کاریش نداشتن
  و والدینم کمکم نمیکردن
  ایا خواب من تعبیر داره؟؟؟

 196. سلام تو خواب ی گربه سفید و قهوه ای دیدم ک چنگ زد ب چشم چپم ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 197. چقدمردم خواب گربه میبنن

 198. سلام
  من الان دو بار به فاصله دو سه روز خواب می بینم که دارم با گربه دعوا می کنم، اگه می شه تعبیرشو بهم بگید.

 199. سلام من بعد از ۶ صبح خواب دیدم یه گربه چاق اومد تو خونه ای که اونجا بودم
  هی نگام کرد غذا میخواست
  هرجا میرفتم میومد
  دید غذا ندارم بچشو جلو خورد😱
  بعدم تو خیابون یه خرگوش و خورد که یه عالمه حیوون گرسنه ی دیگه ام اومدن گوشت تن خرگوشو میکندن و میخوردن
  (خون نمی اومد که باطل شه…)

 200. من ساعت 7 صبح خواب دیدم یه بچه گرفه ملوس تند و تیز به اندازه یه جوجه اومده خونه ما با من حرف میزنه میگ غذا میخوام اینقد دورو اطراف میچرخه … کوشولو موشولوووو

 201. خواب دیدم چنتا گربه از روم رد میشن و وارد خونم میشن ؟ تهبیرش چی میشه

 202. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم توی ماشین هستم و توی خیابون هزارتا گربه هست که چنتاشون مرده بودن همینطوری که ازشون رد شدم یه گربه سیاه بزرگ اومد پرید روی دست راستم سفت چسبید با صدای داد خودم از خواب پریدم ممنون میشم اگه واسم تعبیرش کنید

 203. حتما تا اخر بخونید
  و کاملا راسته به خدا شاید باورش سخت باشه ولی کاملا درسته اونایی که می تونن کمک کنن لطفا

  سلام
  دیشب ساعت 7خواب دیدم که از جایی برگشتیم خونمون و خونه خواهرم. دو تاموجود سفید رنگ که بهشون پرنده میخورد ولی سایز بز بودن در خونمون و خواهرم مردن و دوتا گربه بزرگ و سیاه رنگ وایسادن و تکون نمی خورند داخل خواب ایه الکرسی خواندم و بیدار شدم حواسم نبود که خونی بودن یا نه

  شب قبلش خواب دیدم جنی واردجسم تمام افراد خانواده مان میشود بیشتر وارد جسم برادرم میشود موقعی که در جسم برادرم است خیلی برادرم خشمگین وصدایش بسیار کلفت میشود ولی موقعی که جنه نیست برادرم خیلی خوب است و از کار هایی که جنه برادرم را مجبور به انجام انها کرده است پشیمان است

  شب قبلش هم خواهرم خواب دیده بود وقتی که همه یمان خوابیم موجوداتی نا مشخص برروی سرمان می ایستند ولی مال برادرم بزرگ تر از همه است خواهرم ازشان پرسیده بود که شما چی کار میکنید انها هم گفته بودند از شما محافظت میکنیم (هر شب ایه الکرسی میخوانیم)

  چند وقت پیش جنی خواهرم را اذیت میکرد یعنی موقع مراسم عقد اش حلقه عقد اش را در اورد چند شب بعد اش رویش موقع خواب اب ریخته بود در حد یک لیوان چند روز بعد باز روی بدن خواهرم رد مهر(استامبر) می انداخت خط خط بود به رنگ ابی سبز بعد پاک هم میشد قشنگ مثل رنگ بود چند روز ادامه داشت بعد شد روز جمعه ظهر ها باز همین جوری بود بعد چند وقت روی بدن دامادمان هم رد پنجه می افتاد به همون رنگ ابی سبز چند وقت بعدش در خانه شان صدای زوزه میشنیدند الان خوب شدن این قضیه از 3یا4 ماه پیش تا چند روز پیش ادامه داشت

  الان نمیدونم اینا همه به هم ربط دارند یا نه لطفا جوابم رو بدید دچار ابهام و کمی ترس شدم

 204. سلام
  امکانش باشه تعبیر این خواب رو برام بگین
  چون ترکیبی از این مطالب بود و خودم نتونستم استدلال کنم

  اولین بارم بود که اینجوری با ترس از خواب بیدار میشم.
  کلا تو خوابم خیلی گربه زیاد دیدم، ولی اونی که یادمه این بود که بچه گربه ی ضعیفی رو دیدم و چون چیزی نبود که بهش بدم نوازشش کردم ولی ترسید و رفت و بعد مادرش از نا کجا آباد پیدا شد و به من چنگ زد.

  • سلام من تعبیرشو میدونم
   شب پرخوری کردی

   • سلام، تعبیرشو نمی دونی و احتمالا هم دیشب تو نمکدون خوابیدی. (حالا چرا ادمین سایت پیامتو اوکی داده نمی دونم)
    شب پرخوری نکردم.
    اگه تفاسیری هم که مربوط به گربه بود این همه شبیه به شرایط زندگیم نبود اصلا این سوالو نمی پرسیدم.

 205. سلام من خیلی وقت بود خواب نمیدیدم اما دیشب ساعت ۴ اینا بود خوابیدم و یه خواب درهم برهمی دیدم معمولا چیزی از خوابام یادم نمیمونه فقط یه قسمت یادم مونده که من داشتم پیپ میکشیدم ویه گربه جلوم بود که با هربار کشیدنه من رنگ گربه عوض میشد اول مشکی بود بعد شد طلایی بعدم در اخر شد سفید کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 206. سلام. قبل اذان صبح خواب دیدم ک یه گربه سیاه. بالای یه جایی ک آب بود وایستاده بود. بعد یه صدایی ک نمیدیدمش کیه میگفت این گربه رو تو آب خفه کن تا یه موش بتونه فرار کنه. منم سر گربه رو گرفتم بردم تو آب خفش کردم. بعد دیدم یه موش اززیر پام فرار کرد رفت. یهو. دیدم دوتا نور کوچیک از بالا اومد نشست رو دستام.بعد دیدم دوتا سنگ مرمر رو دستمه ک اون صداهه میگفت نگهشون دار. میشه خوابمو تعبیر کنید. خیلی نگرانم.

 207. سلام من امروزتوخواب میدیدم دراثربازگذاشتن درخونمون دوتاگربه واردخونمون شدن.یکیشون که رنگش طوسی وسیاه بود ویکمم چاق ودمش هم کنده شده بودواون یکی کاملا سیاه بودوجثه اش ازاون یکی لاغرتر بود.من چون خیلی از گربه میترسم توخواب هم همون ترسم بود وگربه هرجای خونه که میرفت من ازش دور میشدم تااینکه فهمیدم توخونه قایم شدن وهیچکس هم بیرونش نمیکنه تاااینکه من خیلی به بابام اصرارکردم واون باکمک دوستش اونارو انداخت بیرون.
  میشه تعبیرشو بگین لطفا

  • سلام
   من همیشه خواب گربه میبینم
   که تعداد شون چندتاست،،بعضى مواقع فراریشون میدم،،وبعضى مواقع بهم حمله میکنن
   تعبیرش چى میتونه باشه و اینکه منً همیشه میبینم

 208. لطفا خواب منوتعبیر کنید ساعت 5 صبح خواب دیدم که خونه ام پرشده ازگربه‌های قهوه ای داخل آنها یهو گربه سیاه ام بود چند تا از آنها به سمت من میاد گربه سیاه ایستاده بود بغیه توخونه میچرخند خواهش میکنم اگر تعبیرش رومیدوید کمکم کنید ممنون

 209. سلام ببخشید من خواب دیدم توی یه باغی هستم بعدسه تاگربه سیاه منو کتک میزدند وسه تاگربه سفید ازم حمایت مکردند امیشه جوابمو بدین وبگین تعبیرش چیه

 210. سلام.ببخشید دیشب خواب دیدم رووتختم یه گربه نارنجی خیلی خوشگل نشسته و بمن گفتن این گربه واسه تو اوردن من گفتم نگهداری حیوونا توو خونه کار سختیه ببرینش.توو خوابم حس بدی نداشتم میشه بگین تعبیرش چییه

 211. سلام، خواب دیدم گربه ای نزدیک من رفت و آمد می کرد خواستم با پا او را دور کنم اما پای راستم که بهش خورد بهم حمله کرد که زیر بغلم را گاز بگیرد که از خواب پریدم، لطفا تعبیر آن را بهم بگویید، ممنون

 212. سلام دیروز خواب دیدم یه حیون شبیه گربه که نامریی بود به سمت قلبم حمله کرد اگه کسی معنی شو می دونه لطفا بگه ممنون

 213. سلام چند شب پیش مهمون بودیم شب خواب دیدم یه گربه داره کمرمو لیس میزنه میشه تعبیرشو بگیین

 214. سلام چند شب پیش مهمون بودیم شب خواب دیدم بلوزمن ازپشت یکم بالا رفته ویه گربه داره کمرمو میلیسه میشه تعبیرشو بگین

 215. سلام من امشب خواب دیدم خانه ی کسی مهمون هستیم در داخل یک اتاق یه کمدی بود که داخلش پر از غذا بود من هم رفتم در کمد را باز کردم همین که باز کردم دیدم یه گربه ی خاکستری پرید روی ظرف غذا وغذا را میخورد من هم از ترسم فرار کردم میشه بگین تعبیر خواب من چیه ممنون

 216. سلام من امشب خواب دیدم در یه اتاقی یه کمدی هست که داخلش پر از غذاهایی مثل ماهی بود من رفتم در کمد را باز کردم با چند نفر از فامیلام ولی همین که باز کردم یه گربه خاکستری از داخل یه جعبه پرید روی غذای داخل کمد ما هم از ترس فرار کردم میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم

 217. بعد صبح خواب دیدم ک خونوادم از چنتا گربه محافظت میکنن

 218. من بعد صبح خواب دیدم ک خونوادم از چنتا گربه مراقبت میکنن.لطفا تعبیر

 219. سلام من خواب دیدم یه گربه که چشمای براق داره و توی خونم هست و لونه داره و انگار خیلی وقته میدونم هیت و هرکار میکنم نمیره با اینکه میترسم سعی کردم بره بیرون از لونش و خونم و در اخر هم رفت و در هنگام رفتن ک شب بود اول رفت روی لحاف خواهرم ک زیرش خواب بود و بعد خارج شد از خونم و موقع رفتن دیدم ک دم اون کوتاه هست یا کوچیکه و موقع بلند شدن از خواب شاد بودم قبل نماز بیدار شدم سعید شجاعی تهران

 220. سلام
  من خواب دیدم در محوطه ی یک محیط اموزشی بودم و اطراف گربه های زیادی بودند. با من کاری نداشتند اما می خواستم همه شان را فراری دهم. بعد از یه چندتایی متوجه شدم زیاد هستند و با خودم گفتم مگر چندتاشون رو میشه فراری داد. بیخیال شدم
  تعبیر خاصی داره؟

 221. سلام من در خانه مادریم به دنبال چند گربه افتادم و همه آنها را از انجا راندم فقط یکی شان ایستاد وبه من نگاه می کرد و من هر چه می گفتم برو نمی رفت

 222. من واقعاً یک گربه دارم بعد خواب دیدم که گربم بهش مادرش حمله کرده و یک مار هم آن جاست لطفا جوابم را سری تر بدید ممنون

 223. من دیدم گربم مادرش بهش حمله کرد آنجا یک مار هم بود گربم خیلی خونی شده بود من هم گریه می کردم برای گربم

 224. من دیدم به گربم مار حمله کرده و پدرم آمد و مار را فراری داد

 225. ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

 226. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

 227. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد

 228. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

 229. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

 230. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

 231. اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

 232. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

 233. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

 234. محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است

 235. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.

 236. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

 237. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.

 238. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود

 239. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.

 240. دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

 241. اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

 242. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن گربه بر پنج وجه است.
  اول: دزد.
  دوم: عمار (سخن چین).
  سوم: بیماری.
  چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
  پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

 243. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 244. لوک اویتنهاو می گوید :
  گربه
  چنگ خوردن از گربه : مانع
  گربه سیاه : بدبختی
  نوازش کردن آن : ناسپاسی
  گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
  پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
  دیدن گربه: دوست نا دوست
  گربه وحشی : دوست خطرناک
  زدن یک گربه : خیانت

 245. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن کشتن گربه درویش گردد

 246. آنلی بیتون مى‏گوید:
  ۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
  ۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
  ۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
  ۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
  ۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .
  ۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
  ۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
  ۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .
  ۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
  ۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است

 247. سلام ، من خواب دیدم که تو حیاط خونمون یه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى که من اومدم همشون فرار کردن به جز دوتا ، یکى سیاه یکى سفید ، من داشتم سعى میکردم که از خونه بیرونشون کنم که یهو گربه سیاهه حالت تهاجم گرفت و میخواست به من حمله کنه ولى نمیتونست (انگار از یه چیزى یا یه کسى که پشت سر من بود میترسید) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبیرشو پیدا کنم ، میشه برام تعبیر کنید؟

 248. تعبیر خواب گربه شیطانی که درون یخچال خانه پنهان شده بود و تا میخواستم او را بیرون کنم. تمام بدنم قفل میشد وزبانم میگرفت و در خواب ابی از قرآن درست کردم و با دستمال به سمت او در یخچال رفتم با زحمت ان رت روی او انداختم جوری که زبانم قفل شده بود و تا دستمال اغشته به اب قران را روی او انداختم با سرعت فرار کرد جوری که درها محکم به هم خورده سد لطفا تعبیر ان را بگویید, ممنون

 249. سلام، سه جفت گربه را دیدم که همدیگررادنبال وجفت به جفت با یکدیگر مشغول جماع شدند ومن هم تماشایشان میکردم، چه تعبیری دارد؟

 250. من درخواب دیدم گربه درحال زایمان است منم شروع کردم به کمک کردن برای زایمانش تعبیر این خواب چی میشه

 251. سلام من بعد از نماز صبح خواب دیدم با اجیم میخواستیم از کوچه ای بگذریم ولی اجیم راه میانبر رفت منم نبالش ک ی زیر پله بود با گربه های وحشی و خونی تمام زمین خونی بود و گربه ها ب ما میچسبیدن ولی صاحبانشون اونارو از ما دور میکردن خیلی ترسی ه بودیم تعبیرش چیه

 252. سلام خواهرم خواب دیده که یه گربه سفید یکمم سیاه داشته اومده تو ماشین پریده انگار تو ماشین بعد از طرف راننده که مامانم بوده از پنجرش رفته بیرون .. یه خانمم تو ماشین بوده از دوستامون . این یعنی چی

 253. سلا م چرا پاسخ خوابها رو نمیگید من بیصبرانه منتظرم ممنون میشم اگه تعبیر خواب منو بگید

 254. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که به قصد احوالپرسی رفتم خونه یه همسایه قدیمی تو حیاط اونا چند تا گربه به شدت در حال دعوا بودن و صداهاشون وحشتناک بود من رفتم پیش همسایمون تو حیاط نشستم که یکی از گربه ها که تقریبا جسه بزرگی داشت وسیاه بود میخواست به من حمله کنه که همسایمون اونو گرفت ونذاشت منم فرار کردم

 255. درود.معمولا خواب نمی بینم.ساعت 4_5صبح خواب دیدم گربه ای چاق وکثیف وزردرنگ روی ماشین تصادف کرد ه ای که برعکس شده دروسط رودخانه‌ای با آب آبی وکم سرعت هست.یادمه یک نفر دیگه شایدزن اونجابود.گربه روبرداشتم وبرای شوخی انداختمش دراب ولی روی آب موندوفرونرفت.اون زن باصدای نسبتابلندگفت برش دار غرق میشه.برداشتمش نازش کردم خیلی هم دوسش داشتم بااینکه کثیف بود چندشم نشد.بعدگربه روی من ادرار کرد نگاه کردم دیدم گربه داره میخنده واینکه دوتا آلت ادرارداشت که ازیکی ادراربافشارکمتربیرون میومدولی اون یکی ادرارزیادی داشت وتوصورتم می پاشید.بعدگربه رابانفرت رهاکردم

 256. سلام دوستان اگر کسی خواب عجیبی دید که احساس میکنه تعبیر داره بفرسته به این آی دی در تگرام تا براتون تعبیر کنه telegram.me/aliar2969
  خواهشاً فقط خوبهایی که احتمال تعبیر داره بفرستید نه هر خواب شبانه ای که اکثراً همه میبینن.

 257. نزدیک صبح بود خواب دیدم یه گربه از پشت بوم با صدایی که حالت جنگ داره پرید پایین و با وجودیکه چند نفر دیگه هم بودن پرید روی دوش من و پشت کمرم رو گاز گرفت و جای دندونهاش روی کمرم مونده بود

 258. سلام من خواب دیدم که یه گربه حنایی رنگ یه ظرف مرگ موشو تو حیاط پرت میکنه بعد من میخوام بیرونش کنم نمیتونم حمله میکنه گاز میگره مثل کنه میچسبه بهم میرم تواتاق فرار کنم درو محکم فشار میده میاد تو میشه تعبیر کنید ممنون

 259. سلام
  ساعت ۶ صبح به بعد مابین خواب وبیداری دیدم که ۴ تا گربه دارن پای راستمو گاز میگیرن وچنگ میزنن به پاهام لطفا تعبیرشو برام زودتر بفرستید ممنون . توضیح اینکه
  ٣ تا از این گربه هاهمونایی هستند که توی محوطه آپارتمان خونمون زندگی میکنن ومن هر روز بهشون غذا میدم
  ممنون وسپاسگذارم

 260. سلام من خواب دیدم ک تو ی باغی ک استخر داشت چن تا گربه ی مرده رو اب شناورن تعبیرش چیه

 261. سلام من صبح رفته بودم امتحان بدم ساعت هشت بعد یکی از دوستام دیر اومده برا امتحان دادنش وقتی برگشتم خونه خوابیدم بعد خواب دیدم که من رفتم مدرسه همون دوستمو دیدم قیافش شبیه گربه شده بود حتی بغلم کرد تو خواب منم بغلش کردم

 262. سلام یکی از اشناهام خواب منو دیده یک گربه ی سفید و زیبا در خانه ی من وجود دارد و متعلق به من است ولی اصالت این گربه از گربه های وحشی است و من اورا بزرگ کردم و به بیننده ی خواب گفته بودم که یک ساله من این گربه رو دارم
  خواهشا میخواهم بدانم تعبیر این خواب چیست

 263. سلام من خاب دیدم نشسته بودم ی گربه خاکستری اول بهم حمله کرد بعد دست چپمو گاز گرفت کاملا هم جاش رو دستم موند درد هم میکرد😟😞😶

 264. سلام من خاب دیدم نشسته بودم ی گربه خاکستری اول بهم حمله کرد بعد دست چپمو گاز گرفت کاملا هم جاش رو دستم موند درد هم میکرد😟😞😶

 265. سلام من خواب دیدم که نشسه بودم بعد یه گربه خاکسنری اول بهم حمله کرد و بعد دست چپمو گاز گرفت جاش هم موند 😖درد هم داشتم 😟😞

 266. سلام خواب دیدم وارد یک راه پله ای شدم انقدی قدیمی بود که تا نصفه هاش خاک گرفته بود خوابیدم رو خاک که یهوی چندین گربه زد بیرون و بهم حمله کردن و به یه بدبختی انداختمشون بیرون یکی از گربه ها که بزرگترینشون بود هرچی مینداختم بیرون باز برمیگشت خونه و جلوم سبز میشد

 267. سلام من خودم گربه دارم چندوقت پیش یه بچه گربه سیاه به جمعمون اضافه شد و من دیشب خواب دیدم که همسایمون گربه کوچیکمو گرفته و داره خفش میکنه صبح هم که پاشدم خبری از گربم نبودش هرچی میگردم پیداش نمیکنم خیلی ناراحتم

 268. من دیشب خواب دیدم ی بچه گریه توخونمه هرجامیرم همش بهم میچسبه و از کنارم تکون نمیخوره خیلی تو خواب ترسیده بودم اما گبه ولکن نبود

 269. سلام ببخشید اگه کسی بلده این خواب را برایم تعبیر کنید من یه چنتا سگ دیدم که فرار میکنن اما در همان لحظه یه گربه تک چشم(یعنی یک چشم دارد) به من حمله میکنه کسی تعبیرشو میدونه؟

 270. بعد قبل نماز صبح بود

 271. سلام من خواب دیدم که یکی از دوستام به سختی مریض است

 272. من خیلی میترسم از خوابی که حدودا ساعت نه صبح دیدم.خواب دیدم توی حیاط نشسته بودم و داشتم به جوجه هام خرده برنج و دونه میدادم و همینطور به آنها نگاه هم میکردم ناگهان متوجه شدم دوتا گربه روی دیوار خونمون دارن به جوجه هام نگاه میکنن.یکی شون که سیاه و سفید بود مثل آدما دستشو گذاشته بود زیر چانه اش و راحت دراز کشیده بود و مشغول دید زدن بود اون یکی هم دراز کشیده بود رنگشم گل باقالی رنگ بود هرچی‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌بهشون خرده سنگ میزدم بهشون نمیخورد و با حالت پررویی بهم میخندیدن.خواهش میکنم تو رو خدا با وجود سن کمم (۱۳سالمه)خوابم تعبیر میشه؟تعبیرش چیه؟لطفا و خواهشا جوابمو بدین.
  مرسی😖

 273. اگر درحمام گربه ی سفید قهوه ای را ناز ویا نوازش کنی تعبییرش چیست خواهش می کنم زود جواب بدید

 274. خواب دیدم از سفر شمال ب،می گشتیم تو راه نگه داشتیم نزدیک یه مسجد که نماز بخونیم من رفت

 275. سلام من خواب دیدم که تعداد زیادی گربه سرتا سر حیات خونمون رو گرفته بودند و روی در و دیوار خونه رد چنگ های گربه است ؟
  تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

 276. من خواب دیدم ىه گربه ى زرد رنگ چشم سبز به دستم چنگ زد تعبىرش چىه لطفا زود جوابمو بدىن

 277. من خواب دیدم ىه گربه ى زرد رنگ چشم سبز به دستم چنگ زد تعبىرش چىه لطفا زود جوابمو بدىن

 278. گربه نمادی از خیانت هست . متاسفم برای همه کسانی که خواب گربه دیدین . خخخخخخخخخخخخ

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ