خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب سفر” و مسافرت
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 18:38

همه چیز در مورد “تعبیر خواب سفر” و مسافرت

تعبیر خواب سفر | تعبیرخواب سفر | tabire khab

تعبیر خواب سفر,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر کربلا,تعبیر خواب سفر حج,تعبیر خواب سفر به خارج از کشور,تعبیر خواب سفر به کربلا,تعبیر خواب قصد سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما,تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر کردن از نظر محمد بن سیرین

اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب گردد.

اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود ، حالش بد بود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر با هواپیما

تعبیر خواب سفر کردن از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از همسر خود جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود.

اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب سفر کردن از نظر جابر مغربی

اگر ببیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو و بهتر شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه در خواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

اگر به جایی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نخواهد بود.

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر حج

اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید ، از دیدار کسی خوشحال می شوید.

اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است.

تعبیر خواب کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب سفر کردن از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رفتن به سفر علمی در خواب نشان از شادمانی است.

دیدن سفری که انجام شده است دلیل بر این است که دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید.

سفر با کالسکه نشانه خوشبختی دائمی است.

سفر با پای پیاده نشان از این است که امور بسیار مهمی در پیش رو دارید.

سفر با همراه نشانه غیبت کردن است.

سفر دریایی به این معنی است که شما سرزمینهای دوری را خواهید دید.

سفر بر روی آب نشان از یک زندگی متوسط است.

سفر کردن با بار بسیار زیاد علامت غم و غصه و یا خرج بیهوده می باشد.

مسافرت در شب به این معنی است که شما کشور را ترک خواهید کرد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر به کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، نشانه آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد

. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب قصد سفر با هواپیما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما

لوک اویتنهاو می گوید :

سفر

علمی : شادمانی

سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

سفر با همراه : غیبت کردن

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

سفر بر روی آب : زندگی متوسط

سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .

تعبیر خواب سفر کردن با همراه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است

تعبیر خواب سفر | تعبیر خواب سفر کردن | تعبیر خواب

تاکنون 69 نظر ثبت شده است.

 1. سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید … 

 2. ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 3. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
  اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

 4. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
  اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 5. تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
  اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

 6. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
  سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 7. لوک اویتنهاو می گوید :

  سفر

  علمی : شادمانی

  سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

  با کالسکه : خوشبختی دائمی

  با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

  سفر با همراه : غیبت کردن

  سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

  سفر بر روی آب : زندگی متوسط

  سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

  مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

 8. خواب دیدم در راه کربلا هستم وخیلی نزدیک مثل اینکه یک کوچه مانده برسم یا اینکه سر مرز یا در شهر کربلا در خواب باورم نمیشد

 9. من خواب دیدم که دوست
  پسرم که مدتی است از من جدا شده به من زنگ زده و گفته من دارم میرم مسافرت زنگ زدم حدافظی کنم میشه برایم این خواب را تعبیر کنید؟خواهش می کنم

 10. سلام..خواب دیدم با پدر و مادر و خواهرم با ماشین میخواهیم بریم کربلا.دارم وسیله جمع میکنم.اماشوهرم باه ام نیومد.

 11. چند روز پیش ساعت 4 و 5 بعد ازظهر خوابیدم. خواب دیدم کربلا هستم و دارم زیارت میکنم. متوجه شدم کفش دارم، کفش در آوردم و شروع به گریه و زاری کردم. به جایی رفتم که نوشته بود محل قطع دست ابوالفضل. در آنجا آنقدر گریه کردم که بی حال شدم. در خواب با خودم میگفتم. پدر و مادرم هنوز به اینجا نیامده اند و من با این سن به اینجا آمدم.

 12. خواب دیدم ایت الله بهجت بمن گفت چهار نفر را بفرست مکه .تعبیرش چیست

 13. من خواب دیدم که دارم به سفریا یه جایی میرم بار زیادی همراه خودم نمیبرم تنها بارم یه کوله پشتیه که به دوشم دارم اونجایی که میخوام برم را بلد نیستم از هرکی هم میپرسم هم جواب درستی هم بهم نمیده جوری که یه مسافتی رو میرم و همون مسافتو برمیگردم تا انکه در آخر خواب دیدم با تعدادی از افراد که به اون شهر یا کشورو.. (چیزی که هست اینه که من اسم اون شهر یا کشور و بعداز اینکه بیدارشدم یادم نمیاد برای اینه که من نمیدونم شهر بوده یا کشور یا یه منطقه )میرفتند و اکثر اون افراد جوون بودند و انگار که اون شهر رو بلد باشند همراهشون رفتم
  زمان خوابمم دم سحر وقتی بیدارشدم یه چند دقیقه ای اذان گفته بود خیلی ممنون میشم اگه خوابم تعبیر داشته باشه رو بتونید برام تعبیر کنید

 14. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  میخواستم که خوابی را که دیشب دیدم رو برام تعبیر کنید.
  خواب دیدم که با چهار تا از خونواده های دوستای شوهرم قرار بریم مسافرت, وقتی که اونا با شوهرم اومدن دنبالم من آماده نبودم, وقتی که ساکم آماده شد دوستامون رفتن و بعدش شوهرم با مامان و بابای من دنبال اونا رفت و منی که قرار بود باهاش برم مسافرت, نرفتم. فردای اون روز همه باهم برگشتن.
  لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

 15. با سلام . من دیشب خواب دبدم سرطان گرفتم و برای معالجه دارم می رم خارج . اما خوشحال و خندان بودم . راستش من خیلی دوست دارم برم ونیز و دیشب خواب دیدم که دارم می رم ونیز برای آزمایش و دکتر ومی گویم ببین آنقدر نرفتم تا مریض شدم .لطفا تعبیر کنید

 16. Salam dostam khab dide ke man daram miram cal miram az iran va zang zadam bahash khodafezi konam . Tabitesh chi mishe? Mersi

 17. با سلام وخسته نباشید خواب دیدم داییم که خیلی دوسش دارم چند وقتیه هم با خانوادش مشکل داره اما خودش نماز خون وعبادت کن اینطور بگم خیلی پاک دامن و عبادت کنه خواب دیدم داره میره کربلا ومن همش بهش میگفتم دایی واسمون دعا کن تو روخدا دعا کن دیگه از خواب بلند شدم .یه بار رفته کربلا تو روخدا واسم ایمیل کنید تعبیرش رو واقعا تشکرررررر

 18. باسلام .من صبح خواب دیدم که شب بود ومن به اسمان نگاه کردم بعد وسط اسمون کربلا وبین الحرمین رو دیدم می خواستم تعبیرش رو بدونم

 19. خواب دیدم با چن نفر دیگه ( از بچه های تئاتر دانشگاه ) بردنمون کربلا
  منتها عجیبش این بود که همه دو نفری بودن !! یعنی ی دختر و ی پسر . پیش منم ی پسره بود که فقط اسمش یادمه : سامان !
  اصلا همچین کسیو نمیشناسم اما طوری بود که انگار مثلا نامزدمه !!
  یادمه ی در بود که ما ها جمع شده بودیم پشتش تو ساعت های مخصوصی بازش میکردن که بریم زیارت – پشت در حرم امام حسین بود .

 20. لطفا تعبیر خوابم را زود برام بفرستید خواهش میکنم!
  خواب دیدم با نامزدم سوار هواپیما شدیم بدون هیچ باری وسط راه توی یه شهر هواپیما نشست ما هم پیاده شدیم اما دیگه نتونستیم هواپیما را پیدا کنیم و از پرواز جا ماندیم در ضمن مقصد روهم نمیدونستم کجاست!
  الان توی شرایطی هستیم که یه تصمیم مهم میخوایم بگیریم که من فکر میکنم به این خواب ربط داره خواهش میکنم تعبیر خوابم را بگید

 21. سلم چن وقت بیش من یه خوابی دیدم که خیلی بهم حال داد خواب دیدم من و شوهرم و دو نفر دیگه رفتیم مسافرت من چادر داشتم و اون حانومی که با ما بود مانتویی بود به جایی رسیدیم که یه صف طولانی بود از اونا رد شدیم رسیدیم یه جایی که بتونیم بشینیم اونجا بود که فهمیدم اونایی که با ما بودن دوست و خانوم دوست شوهرم بودن یه دفعه شوهرم بهم گفت برگرد و بشت سرتو نگاه کن نگاه کزدم و دیدم گنبد حضرت عباس و اون نوشته سر در حرم اسلام علیک یا اوالفضل .میشه بگین تعبیزش چیه

 22. خواب دیدم چن نفری میریم مسافرت با شوهرم و دوستای شوهرم که بعدن فهمیدم دوستای شوهرمن.خواب دیدم میریم جایی که اولش یه صف طولانی بود که ما بی نوبت از اونا رد میشیم و میریم من چادر سرم بود و اون خانومی که با ما بود با مانتو بود خسته بودیم رسیدیم به مقصد شوهرم گفت الهام بشت سرتو نگاه کن برگشتم دیدم حرم حضرت عباسه روشم نوشته اسلام علیک یا ابوالفضل خیلی نورانی بود چرتغونی بود منم زدم زیر گریه

 23. سلام،من خواب دبدم رفتم کربلا ،ظهر عاشوراست و لشگر دشمن رودر روی سپاه امام ایستادن،حضرت عباس بدون دست و سوار بر اسب داشتن با امام حسین وداع می کردن،من مدام گریه می کردم و لباساشونو برای تبرک رو چشمام میذاشتم،واسه خواهرم هم سوغاتی خریدم(خواهرم میخواد از شوهرش جدا شه تازه یکی از آشناهامون هم این روزا عازم کربلاست) میشه لطفاً خوابمو برام تعبیر کنین

 24. لطفا میشه این خوابم را تعبیر کنید ، چند وقتیست که پشت سر هم خواب میبینم از مسافرت برگشتم خانه . من خودم محصلم و در یک کشور دیگه درس میخوانم . هر بار خواب میبینم رفتم خانه پدر و مادرم دیدن میکنم .و دیگه خواب دیدم باران میبارد ، حالا که فصل زمستان هست ولی خواب دیدم بهار شده و باران به شدت میبارد و از سقف خانه ما هم میبارد و من آب باران با دستانم گرفتم .

 25. سلام.
  تقریبا دم دمای صبح خواب دیدم با زن و دوتا دخترم انگار کشور ژاپن پیاده همراه چمدانی تو خیابان بودیم و دخترام از خستگی غر میزدند.البته یکی شون بیشتر. منم حاج و واج که خوب الان دیگه کجای این شهر بگردیم با خودم میگفتم کاش نقشه شهر رو واسه گردش همراهم می آوردم.
  ممنون.متشکر

 26. خواب دیدم فرزندم که به خارج رفته بود برگشته با حالت غمگین

 27. خواب دیدم یکی از دوستانم از سفر زیارتی برگشته و من هم به دیدنش رفتم و وقتی همه نشسته بودند بعضی ها شروع به رنگ گذاستن به موهای خود کردند که یک ظرف هم برای همان دوست مسافرم دادند که رنگ بزاره به موهاش

 28. سلام من خواب دیدم‌به همراه یکی از دوستانم به کشوری دیگه سفر کردیم که وارد لباس فروشی شدیم که لباسی که من مدتها دنبالش بودم با قیمت خیلی کم آنجا بود اون هم تک سایز و کل لباسهای اونجا تک رنگ آبی آسمونی بودن و قیمت ما بقی لباسها فوق العاده گران بود.

 29. بیماری درکما خواب دیدمکه تنهادرحال سفراست

 30. باسلام.من مادرم دم صبح خواب دیبه کسی میگ مهدی چراپیداش نیس اصن(کسی ک من دوسش دارم)بعدصدای ی زن ک انگاراشنابوداومد ک گفت رفته کربلاخودم موهاشو کوتاه کردم.میشه تعبیراینوبگید چی میشه ممنونم

 31. سلام من دیشب خواب دیدم کسی که دوسش دارم اومد با یه دفتر کفت میخوام دوتایی بریم کربلا اسممو نوشت منم قبول کردم میشه تعبییرشو بکین

 32. سلام دیشب خواب دیدم کسی که عاشقشم و ازش شیش ماهه جدا شدم اومد تو خوابم بهم کفت اسمتو مینویسم تو لیست کربلا میخوام دوتایی بریم کربلا منم قبول کردم میشه تعبیرشو بکین

 33. با عرض سلام و خسته نباشید به ادمین محترم
  خواب دیدم که دوستم رفته به سفر به یک کشور دیگه.

 34. با سلام خدمت ادمین محترم
  خواب دیدم با دوستم رفته سفر به یک کشور دیگه

 35. باسلام خدمت ادمین محترم
  من خواب دیدم که خواهرم یکدفه گی و بدون خبر به خانواده میخواد بره به زیارت کربلا ، منم میخوام برم و شرایط مساعد نمیشه و میبینم که او در جمع زائران هست و میخواد داخل هواپیما بشه و منم از دور مشاهده میکنم چون نتونستم برم به زیارت ناراحت و غمگینم
  میشه تعبیرش رو بگین

 36. سلام خدمت ادمین محترم ، لطفا خوابم رو تعبیر کنید
  من خواب دیدم که خواهرم یکدفه گی و بدون خبر به خانواده عزم سفر به کربلا رو داره منم همون روزش که باهاش بودم فهمیدم میره کربلا براش گفتم منم میرم گفت تو ثبت نام نکردی که باز میره طرف صف زائران که سوار هواپیما بشه و منم از دور مشاهده میکنم چون نتونستم برم زیاد ناراحتم و با خودم میگم کاش منم میتونستم برم و بعدش بر میگردم خونه فامیل میپرسن خواهرت کجاست منم میگم رفته کربلا
  میشه این رو تعبیر کنید

 37. با سلام خواب دیدم به همراه مادرم و چند زن دیگر و یکی از دوستانم پیاده به کربلا میروم در حالی که خودم نوحه میخوانم و گریه میکنم ممنوم میشم تعبیرشو بگین. سپاس

 38. سلام.
  ببخشید لطفا تعبیر خواب رو بهم بگید .ممنونم.
  مادرم نزدیکای صبح ک هوا در حال روشن شدن بوده خواب دیده من دارم وسایلمو جمع میکنم ک برم مشهد.
  ممنون میشم اگه زودتر تعبیرش رو بگید

 39. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

 40. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 41. جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

 42. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 43. لوک اویتنهاو می گوید :

  سفر

  علمی : شادمانی

  سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

  با کالسکه : خوشبختی دائمی

  با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

  سفر با همراه : غیبت کردن

  سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

  سفر بر روی آب : زندگی متوسط

  سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

  مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

 44. اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .

 45. خواب دیدم در راه کربلا هستم وخیلی نزدیک مثل اینکه یک کوچه مانده برسم یا اینکه سر مرز یا در شهر کربلا در خواب باورم نمیشد

 46. من خواب دیدم که دوست
  پسرم که مدتی است از من جدا شده به من زنگ زده و گفته من دارم میرم مسافرت زنگ زدم حدافظی کنم میشه برایم این خواب را تعبیر کنید؟خواهش می کنم

 47. شما به زودی از چیزی می ترسید و یا می میرید یا پدر یا مادر یابرادر و خواهرتان می میرد

 48. تشکر از تعبیر خواب زیبای شما

 49. سلام خواب دیدم رفتم قم ودارم خانه می خرم و شهر قم بسیار تمیزو زیباست

 50. من خواب دیدم در فرودگاه کانادا هستم و دوستان زیادی که کانادایی هستند و من ان ها را نمیشناسم دور مرا گرفته اند. تعبیرش چیه؟

 51. باسلام لطفا این خوابم راتعبیرکنید من هر چند وقت یکبار این خواب رامیبینم که به مشهد مقدس رفتم وچند روز آنجا بودم ولی در هر دفعه به دلایل مختلف نتوانستم حتی یکبار زیارت کنم

 52. اگر کسی در خواب بیند که پدرش پیش امام رضا رفت وخودش به نزد امام نرفت یعنی چه . خواهش می کنم جواب بدید

 53. خواب دیدم بلیط کربلا گرفتم ولی نتوستم برم

 54. من خواب دیدم بلیط کربلا برنده شده ام لطفا برام تعبیرش کنید 🙄

 55. خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهیدست باشد، به ثروتمند شدن او تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت میرود، وضعیت زندگی او تغییر میکند. ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد. اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر میکند، بر مرگ او دلالت دارد و ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز، تعبیر شود.

 56. آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید به مکانهایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید ، نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت .

  ۲ـ اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می گذرید ، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار ، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

  ۳ـ اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می کنید ، علامت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می کنید ، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت .

  ۵ـ اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می کنید ، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد .

 57. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

 58. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سفر کردی ولی نمی‌دانی به کدام مقصد می‌روی، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی و یا اینکه خانه خودت را عوض می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از شهر و دیار خودت بیرون می‌روی ولی نمی‌دانی کجا!، تعبیرش این است که بیچاره و درمانده می‌شوی و اگر زن و فرزندخودت را هم می‌بری، یـعـنـی همگی خوار و درمانده می‌شوید

 59. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو از سفر برگشته است، یـعـنـی کار بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش می‌یابد، ولی اگر ببینی دوباره به سفر دیگری می‌رود یـعـنـی خبر او دیرتر به تو می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو سواره از سفر برگشته است، یـعـنـی با مال و نعمت برمی‌گردد.

 60. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی و اسباب و وسائل کاملی داری، یـعـنـی نعمت کاملی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی، یـعـنـی به خواستۀ خودت خواهی رسید، ولی اگر ببینی در حالت پیاده و با وضعیت فقر و بینوائی با کاروان حرکت می‌کنی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

 61. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با وسائل کامل و به طور مجهز به مسافرت رفته‌ای، یـعـنـی حال و روز و یا کار تو خوب و نیکو می‌شود، ولی اگر مجهز نبودی تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 62. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای بدرقه و وداع عده‌ای مسافر رفته‌ای، یا عده‌ای برای بدرقه تو آمده‌اند، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده ولی بعداً دوباره خوب و درست خواهد شد.

 63. سلام – تعبیر خواب نرسیدن به پرواز – شتاب زده به فرودگاه رفتم ولی دیگه دیر شده بود – ظاهرا برای مسابقاتی باتیم سفر میکردم که فقط من جاماندم

 64. سلام. – من خواب دیدم که برای تحصیل به خارج(پاریس) رفتم ولی اونجا انگار یه شهر خیلی قدیمی بود و با آدمای خیلی پیر شبیه بازار های قدیمی بود مثل همین بازارهای خودمون,تعبیرش چیه؟

 65. من خیلی خیلی حرص میخورم در خواب دیدم که نمیتوانم حرف بزنم و مدام دهانم را تکان میدادم برای حرف زدن اما عاجز بودم حس خیلی بدی داشتم تعبیرش چیست؟

 66. سلام من در خواب دیدم که با پای پیاده با پدرومادرم وداداشم رفتیم کربلا و با حالت خنده میخواییم برگردیم تعبیر چیست ممنون میشم جواب بدین

 67. باسلام،خواب دیدم ک از مشهد برگشتم و اقپام و دوستان برای دیدنم آمده اند تعبرش چیه؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ