خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب شتر
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:39

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر | تعبیر خواب شتر | tabire khab

تعبیر خواب شتر,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبیر خواب شتر سواری,تعبیر خواب شتر در خانه,تعبیر خواب شتر قهوه ای,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر مرغ سیاه,تعبیر خواب شتر سفید دیدن,تعبیر خواب شتر سفید ابن سیرین,تعبیر خواب شتر سفید چیست,تعبیر دیدن شتر سفید در خواب,تعبیر خواب بچه شتر سفید,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبیر خواب دیدن شتر سیاه,تعبیر خواب دیدن شتر در خانه,تعبیر خواب دیدن شتر سفید,تعبیر خواب شتر در خواب دیدن,تعبیر خواب دیدن شتر مرغ,تعبیر خواب دیدن شتر درخواب,تعبیر خواب دیدن شتر سواری,تعبیر خواب دیدن شتر مرده,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبیر شتر سیاه در خواب,تعبیر خواب شتر مشکی,تعبیر خواب شتر سواری چیست,تعبیرخواب شتر در خانه

تعبیر خواب شتر,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبیر خواب شتر سواری

خواب شتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید شتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شتر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب شتر ده چیز است

پادشاه ایرانی-مردی امیر-مرد مومن-سیل-آشوب-آبادانی-زن گرفتن-حج-نعمت-مال

تعبیر خواب شتر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب سوار بر شتر مجهول بودن و رفتن،مسافرت است

تعبیر خواب جولان دادن شتر غمگین شدن است

تعبیر خواب گم شدن با شتر در راه خود ماندن است

تعبیر خواب یافتن شتر ماده ، زن خواستن است

تعبیر خواب بچه شتر ،زنی میگیرد که بچه دارد

تعبیر خواب شتر از شما فرمانبرداری نکند این است که ناراحت می شوید

تعبیر خواب شتر از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب سوار بر شتر مست و خشمگین بودن غلبه بر مردی بزرگ است

تعبیر خواب جنگیدن با شتر دشمنی با مردی ایرانی است

تعبیر خواب گله شتر داشتن ولایتی بزرگ است

تعبیر خواب دوشیدن شیر شتر این است که از پادشاه مالی به او برسد

تعبیر خواب دوشیدن شتر و خون آمدن جای شیر این است که مالی حرام به او می رسد

تعبیر خواب شتر ماده هدیه گرفتن زن یا کنیز خواستن است

تعبیر خواب ماده شترت را دزد ببرد جدایی از زن است

تعبیر خواب مردن ماده شترت این است که زنت میمیرد

تعبیر خواب شتر بچه بزاید این است که فرزندی به دنیا می آید یا مالت زیاد می شود

تعبیر خواب شتر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت شتر این است که مال بدست می آورد

تعبیر خواب قربانی کردن شتر و دادن گوشتش به دیگران مردن مرد بزرگی است

تعبیر خواب شتری پشت سرت بیاید این است که متفکر می شوی

تعبیر خواب آزار دادن شتر این است که دشمن را خوار می کنی

تعبیر خواب دیدن گله شتران در زمینی یا روستایی این است که دشمن آنجا جمع می شود یا بلا می آید

تعبیر خواب شتران بار جو و گندم این است که دشمن باعث خیر و برکت در آنجا می شود

تعبیر خواب شتر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوار شتر یک ساله نشستن غم و اندوه است

تعبیر خواب خون از اندام شتر راه افتادن سعادت و نعمت است

تعبیر خواب مهار شتر را کشیدن با بزرگی دشمنی اش می شود

تعبیر خواب در بیابان شتر فراوان یافتن بزرگی و فرمانروایی است

تعبیر خواب یافتن دو شتر مال کسب کردن است

تعبیر خواب شتر هدیه گرفتن منفعت است به همان اندازه

تعبیر خواب کشتن شتری و تقسیم شترش این است که مرد بزرگی میمیرد و مالش را به میراث تقسیم می کنند

تعبیر خواب شتر از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب شتران زیاد داشتن پادشاهی است

تعبیر خواب خوردن گوشت شتر و پوست شتر سود و منفعت است

تعبیر خواب شتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب سوار بر شتر بودن سفر است

تعبیر خواب داشتن شتر های بسیار رسیدن به مال و منال است

تعبیر خواب دوشیدن شیر شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است

تعبیر خواب خوردن شیر شتر بشارت سفر زیارتی است

تعبیر خواب سوار بر شتر بودن و جست و خیز شتر بدون هدف غم و اندوه است

تعبیر خواب سوار بر شتر راه را گم کردن مشکلی در زندگی است

تعبیر خواب دیدن دسته شتر که به شما تعلق ندارند حادثه ای عمومی است

تعبیر خواب خون شتر مال حرام است

تعبیر خواب کف کردن دهان شتر و غریدن شتر این است که بزرگتر از شمایی بر شما خشم می کند

تعبیر خواب شتر بر ریسمان کردن و کشیدن مطلع کردن کسی قوی تر از خودتان است

تعبیر خواب نشاندن شتر خشمگین و سوار شدن بر شتر، پیروزی بزرگ است

تعبیر خواب پشم شتر مال است

تعبیر خواب بستن زانوی شتر این است که در کار بزرگی تدبیر می کنید

تعبیر خواب شتر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب شتر ، کار و تلاش در پیش روی شماست

تعبیر خواب نوازش کردن شتر ، شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

تعبیر خواب شتر با بار ، ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

تعبیر خواب سوار شتر شدن ، مسافرت همراه با مشقت است

تعبیر خواب زدن شتر ، شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود

تعبیر خواب شتر از دید یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب شتر جهاز دار رفتن به کعبه است

تعبیر خواب شتر بی جهاز بزرگی است

تعبیر خواب سوار شتر شدن دولت است

تعبیر خواب مهار شتر را گرفتن ریاست است

تعبیر خواب شتر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شتر بارکش این است که غم و اندوه باعث نا امیدی شما می شود

تعبیر خواب شتر داشتن دارایی فراوان از طریق معدن است

تعبیر خواب دیدن گله شتر سلامتی از بیماری است

تعبیر خواب شتر | شتر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 66 نظر ثبت شده است.

 1. شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم.

 2. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد

 3. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد

 4. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب

 5. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی.

 6. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است.

 7. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.

 8. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید.

 9. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود.

 10. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید.

 11. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 12. لوک اویتنهاو می گوید :

  شتر : کار و تلاش در پیش روی شماست

  نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

  شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

  سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

  زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود

 13. دیدن شترجهاز دار رفتن به کعبه یا کاری که ثوابی در آن حد دارد

 14. دیدن شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد

 15. اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

 16. اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند

 17. در خواب دیدم به در منزلی رفته ام برای نذری دادن وقتی وارد حیاط خانه شدم تعداد زیادی موش دیدم که پس از کوبیدن پایم به روی زمین فرار میکردند بعد از خروج از در همان خانه تعدای شتر دیدم که از خاک سر بیرون می آورند.

 18. من دیدم زمین را کندم و در آن شتر مرده ای بیرون آمد

 19. من درخواب دیدم ک 4شتر مرده روی زمین افتاده اند

 20. شتر در میان حیوانات چهارپا به صبوری معروف، اما کینه جو است. می گویند اگر شتری را آزار رساندی و او را زخمی کردی، تا انتقام نگیرد، دست بردار نیست. اگر کسی در خواب دید که بر شتری تیز رو سوار شده است و به تاخت می رود، در امور دنیوی کارهایش را با سرعت انجام می دهد و موفق می شود. اگر دید بر شتری سوار بود و در بیابان راه را گم کرده بود، در کار خود حیران و سرگردان است.

 21. اگر شتر ماده ای را پیدا کرد، طالب زن گرفتن است و اگر شتری بود که بچه داشت، طالب زنی است که فرزند داشته باشد و او آن را بزرگ کند. اگر به شتری سوار بود که سرکشی می کرد، مردی بزرگ بر او غلبه خواهد کرد و جنگ با شتر، جنگ با دشمنی است که تا زهرش را نریزد، دست بردار نیست و اگر شترچرانی می کرد و صاحب شتران بود، به مال و نعمت و حکمرانی می رسد. اگر شتر مال دیگران بود، منفعت خواهد برد.

  • من درخواب دیدم ۱۳ شتردارم ودارم آنها رامیکشم که ازمحل باریکی عبورشان دهم وهمزمان نفردیگری ۱۷ شترداشت ومیخواست وارد اونجا شود ومن به زورشترهایم راعبور دادم ویکی ازشترهایم هم لاغرتربقیه بود

 22. اگر از شیر شتر می نوشید، از اموال بزرگی به او سود می رسد یا به سفر زیارتی خواهد رفت. اگر کسی ماده شتری به او هدیه کرد، از آن طایفه همسری متعصب و با غیرت می گیرد

 23. اگر کسی که با کسی دشمنی دارد، در خواب دید که شتر بزرگی به کمین او ایستاده و مواظب اوست، باید مراقب باشد چون دشمنش کینه بزرگی نسبت به او در دل دارد.

 24. اگر دیدید شتران زیادی جایی جمع شده اند که آن شتران نه به شما تعلق دارند و نه صاحب آنها را می شناسید، حادثه ای مانند سیل یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید.

 25. خون شتر، مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما قوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را رام می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید زانوی شتری را می بندید، در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 26. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خود را بر اشتری مجهول ببیند که با سرعت می رود، به سفر خواهد رفت. اگر کسی ببیند سوار بر اشتری با سرعت می تازد، غمگین و متفکر خواهد شد. اگر ببیند بر اشتری نشسته و راه را گم کرده است، در راه هدفی که دارد، خوب نمی تواند فکر کند. اگر ببیند ماده شتری را پیدا کرد، ازدواج می کند. اگر ببیند اشتر از او روگردان شده است، غمگین خواهد شد.

 27. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند اشتر ی را می دوشید، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، مال حرامی به او خواهد رسید. اگر ببیند کسی ماده شتری را به او بخشید یا ماده شتری خرید، ازدواج خواهد کرد.

 28. اگر ببیند ماده شتری که متعلق به او بود فرار کرد یا دزد برد، از همسرش جدا خواهد شد یا بین آنها دشمنی برقرار خواهد شد. اگر ببیند که ماده شتر او بمیرد، زنش بمیرد. اگر ببیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه خواهد آورد و مالش زیاد خواهد شد. اگر کسی در خواب ماده شتری دید، به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که گوشت اشتر می خورد، بیمار خواهد شد.

 29. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کسی گوشت اشتر بسیار به او داد، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند که اشتری که صاحبش مشخص نیست دنبال او می آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر ببیند که اشتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

 30. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار اشتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد. اگر ببیند که در بیابان اشترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.

 31. اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد. اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.

 32. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی

 33. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود

 34. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به طناب بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید

 35. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 36. سلام اگریک شتردرمحل کسب بنشیندوبرود وسپس دوشتردیگربیایندودرهمانجا بنشیند تعبیرچیست؟ باتشکر

 37. سلام.من خواب دیدم یه شتر رفته بالای خونه یکی از آشناهامون بعد یهو خونه خراب شد.تعبیرش چی میشه؟

 38. مامانم خواب سه تا شتر مرده دیده تعیبرش چیست؟

 39. سلام اگر خواب ببینم کوهان شتر به ما دادند و دوباره ان را برگرداندیم یعنی چه؟؟؟؟؟

 40. سلام اگر خواب شتری را ببینیم که جلو در باشد و متعلق به مادرم باشد چیست؟

 41. سلام .اگر خواب ببینم ستر زنده را در آب حوض بزرگی از آب جوش گذاشتم برای پختن تعبیرش چیست ؟!!!

 42. پدرم فوت کرده ومادرم خواب دیده که پدرم باچندتاشترپرپشم پیش مادرم اومده وگفته میخوام ببرم شترهاروبفرشم معنیش چی میشه ممنون

 43. شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که …

  از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به طناب بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 44. سلام اگریک شتردرمحل کسب بنشیندوبرود وسپس دوشتردیگربیایندودرهمانجا بنشیند تعبیرچیست؟ باتشکر

 45. سلام.من خواب دیدم یه شتر رفته بالای خونه یکی از آشناهامون بعد یهو خونه خراب شد.تعبیرش چی میشه؟

 46. مامانم خواب سه تا شتر مرده دیده تعیبرش چیست؟

 47. سلام اگر خواب ببینم کوهان شتر به ما دادند و دوباره ان را برگرداندیم یعنی چه؟؟؟؟؟

 48. سلام اگر خواب شتری را ببینیم که جلو در باشد و متعلق به مادرم باشد چیست؟

 49. زنی خواب دیده که شو هرش با زنی دیگر ازدواح کرده

 50. اگر شتر ماده ای را پیدا کرد، طالب زن گرفتن است و اگر شتری بود که بچه داشت، طالب زنی است که فرزند داشته باشد و او آن را بزرگ کند. اگر به شتری سوار بود که سرکشی می کرد، مردی بزرگ بر او غلبه خواهد کرد و جنگ با شتر، جنگ با دشمنی است که تا زهرش را نریزد، دست بردار نیست و اگر شترچرانی می کرد و صاحب شتران بود، به مال و نعمت و حکمرانی می رسد. اگر شتر مال دیگران بود، منفعت خواهد برد.

 51. اگر از شیر شتر می نوشید، از اموال بزرگی به او سود می رسد یا به سفر زیارتی خواهد رفت. اگر کسی ماده شتری به او هدیه کرد، از آن طایفه همسری متعصب و با غیرت می گیرد. اگر کسی که با کسی دشمنی دارد، در خواب دید که شتر بزرگی به کمین او ایستاده و مواظب اوست، باید مراقب باشد چون دشمنش کینه بزرگی نسبت به او در دل دارد. اگر دیدید شتران زیادی جایی جمع شده اند که آن شتران نه به شما تعلق دارند و نه صاحب آنها را می شناسید، حادثه ای مانند سیل یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید.

 52. خون شتر، مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما قوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را رام می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید زانوی شتری را می بندید، در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 53. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خود را بر اشتری مجهول ببیند که با سرعت می رود، به سفر خواهد رفت. اگر کسی ببیند سوار بر اشتری با سرعت می تازد، غمگین و متفکر خواهد شد. اگر ببیند بر اشتری نشسته و راه را گم کرده است، در راه هدفی که دارد، خوب نمی تواند فکر کند. اگر ببیند ماده شتری را پیدا کرد، ازدواج می کند. اگر ببیند اشتر از او روگردان شده است، غمگین خواهد شد.

 54. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند اشتر ی را می دوشید، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، مال حرامی به او خواهد رسید. اگر ببیند کسی ماده شتری را به او بخشید یا ماده شتری خرید، ازدواج خواهد کرد.
  اگر ببیند ماده شتری که متعلق به او بود فرار کرد یا دزد برد، از همسرش جدا خواهد شد یا بین آنها دشمنی برقرار خواهد شد. اگر ببیند که ماده شتر او بمیرد، زنش بمیرد. اگر ببیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه خواهد آورد و مالش زیاد خواهد شد. اگر کسی در خواب ماده شتری دید، به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که گوشت اشتر می خورد، بیمار خواهد شد.

  ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کسی گوشت اشتر بسیار به او داد، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند که اشتری که صاحبش مشخص نیست دنبال او می آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر ببیند که اشتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

 55. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار اشتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد. اگر ببیند که در بیابان اشترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.

  اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد. اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.

 56. من درخواب دیدم ک 4شتر مرده روی زمین افتاده اند

 57. من دیدم زمین را کندم و در آن شتر مرده ای بیرون آمد

 58. سلام‌خواب‌دیدم‌سوارشترمست‌وخشمگین‌شدم‌وبه‌سرعت‌میرفت،اول‌ترسیدم‌‌ولی‌با‌همون‌شتابی‌میرفت‌وخشمگین‌هم‌بامن‌حرف‌میزد‌ومنو‌به‌مقصدمعلوم‌رسوندکه‌خونه‌مرحوبابام‌بود‌ولی‌همچنان‌روش‌سواربودم

 59. من‌دیدم‌سوارشترمست‌خشمگین‌که‌به‌سرعت‌میرفت‌‌اول‌ترسیدم‌بعدش‌دیدم‌باهام‌حرف‌زد‌ومنوبه‌منزل‌مرحوم‌پدرم‌رسوند‌باسرعتی‌عجیب‌اما‌همچنان‌من‌سوارش‌بودم

 60. دویدن شتر دنبال ماشین و چسبیدن به ماشین چه تعبیری دارد؟؟؟؟؟؟

 61. اگرخواب ببینم شتر ،شده ام

 62. شتر را در خواب دیدم ک جهازش را می اندازد و ب دنبالم میافتد تا ب من اسیب زند تعبیرش چیست؟

 63. خوابیدم دیدم گله شتری در بیابان بودند و یک اسب سیاه وحشتناک که یکی از چشمانش ریز و چشم دیگرش بزرگ و سفید بود به دنبال شتران افتاد و شتران به سمت من آمدند آیه ی قیامت هم خوانده می شد.

 64. سلام تعبیر خواب دست در دهان شتر کردن چه می باشد اما شتر آرام بود و دست مرا گاز نمی گرفت؟؟؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ