خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب “شیر” جنگل در خانه
3t21
تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1396 - 22:10

تعبیر خواب “شیر” جنگل در خانه

تعبیر خواب شیر | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب شیر,تعبیر خواب شیر جنگل,تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق,تعبیر خواب شیر جنگل در خانه,تعبیر خواب شیر جنگلی,تعبیر خواب شیر جنگل دیدن,تعبیر خواب شیر جنگل سفید,تعبیر خواب شیر سلطان جنگل,تعبیر خواب بچه شیر جنگل,تعبیر خواب دیدن شیر جنگل,تعبیر خواب کشتن شیر جنگل

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

دیدن شیر در خواب ترسناک باشد اما تعابیر مختلفی دارد ! هم می تواند نیکو باشد و هم ناخوشایند. در صورتی که شما هم خواب شیر را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب خود را در همین صفحه بیابید.

تعبیر جنگ با شیر در خواب اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد.

تعبیر دیدن شیر جنگل اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.

تعبیر فرارکردن از شیر جنگل اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد.

خوردن گوشت شیر جنگل در خواب اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر ابراهیم کرمانی

شیر در خواب دلیل آن پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر حضرت دانیال

دیدن شیر حیوان در خواب اگر درخواب بیند که پادشاه به او شیری داد ، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند و مقامی خواهد یافت.

تعبیر شیر جنگل در خواب اگر بیند که بر پشت شیر نشسته است ، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر جابر مغربی

دیدن شیر نر در خواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه

دوشیدن شیر ماده در خواب اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود.

گرفتن شیر بر پشت در خواب اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب شیر جنگل اگر بیند شیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد.

گرفتن شیر در خواب اگر بیند که شیر در برگرفت ، دلیل است مطرب پادشاه گردد.

تعبیر غذا خوردن با شیر اگر بیند که با شیر طعام خورد ، دلیل است مال پادشاه خورد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

 دیدن شیر جنگل وجه اول: پادشاه است

تعبیر خواب شیر دوم: مردی دلیر می باشد

تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب سوم: دشمن قوی است.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر حمله کردن شیر چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم.

تعبیر گریختن از شیر اگر از شیر بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم.

جنگ با شیر جنگل اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.

تعبیر شیر ماده شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن شیر حیوان در خواب به این معنی است که به موفقیتی می رسید که حاصل زحمات خودتان خواهد بود.

تعبیر تعقیب شیر بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن بر این است که شما مورد غضب واقع خواهید شد.

تعبیر کشتن یک شیر این است که شما پیروز خواهید شد.

تعبیر پوست شیر نشانه ثروت است.

تعبیر دیدن شیری که نعره میکشد بر این است که شما در خطر قرار گرفته اید.

دیدن شیری درون یک قفس نشانه پیروزی و دشمن مغلوب شده است.

تعبیر دیدن شیر دست آموز یعنی شما یک دوست تازه خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر یوسف نبی علیه السلام

تعبیر دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر آنلی بیتون

تعبیر دیدن سلطان جنگل در خواب دیدن شیر ،سلطان جنگل در خواب ،نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.

تعبیر رام کردن شیر اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است.

تعبیر دیدن پنجه های شیر اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

تعبیر دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آن است که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد.

دیدن شیر در خواب اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت.

تعبیر دیدن شیر جوان در خواب ، نشانه آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

تعبیر شیر حیوان اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.

تعبیر خارج شدن شیر از غار اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید.

تعبیر غرش شیر در خواب شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

دیدن شیر خشمگین اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت ، شکست شما را تهدید خواهد کرد.

تعبیر دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است.

تعبیر سوار شدن بر شیر اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد.

تعبیر دفاع در برابر شیر اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر به خواب ، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند. حضرت دانیال گوید: اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند. جابرمغربی گوید: دیدن شیر نر درخواب ، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیر در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردی دلیر. سوم: دشمن قوی.

تعبیر خواب شیر جنگل مانند تعبیر خواب سگ دشمن است منتها تعبیر دیدن شیر دشمن قویتری است

تعبیر خواب شیر جنگل | شیر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 57 نظر ثبت شده است.

 1. اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید : دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

 2. حضرت دانیال گوید :

  اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

 3. جابر مغربی گوید :

  دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

 4. حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

  اول: پادشاه.

  دوم: مردی دلیر.

  سوم: دشمن قوی.

 5. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

 6. لوک اویتنهاو می گوید :

  شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

  بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد

  کشتن یک شیر : پیروزی

  پوست شیر : ثروت

  شیری که نعره میکشد : خطر

  شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده

  شیر دست آموز : یک دوست تازه

 7. یوسف نبی علیه السلام گوید :

  دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

 8. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .

  ۳ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

  ۴ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

  ۵ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

  ۶ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .

  یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

  ۷ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .

  ۸ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

  ۹ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

  ۱۰ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .

  ۱۱ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .

  ۱۲ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .

  ۱۳ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

  • در حیاط خانه پدر بزرگم بودم که شیری جوانی از پشت حمله کرد از ترس به بالای درخت رفتم ومنتظر ماندنم از آنجا برود نرفت بعد از درخت پایین آمدم وان شیر مرا دنبال کرد و من از حصاری که رو به روی من بود پریدم .

 9. خواب دیدم شیری نر نشسته کنارم و از من مراقبت میکنه در مقابل دیگران …..خیلی سعی میکرد کاملا مراقبم باشه……. در همین خواب دیدم که سه تا کاسه شیر تازه بسیار عالی میخوردم …اما دقیقا نمیدونم شیر چی بود اما فکر کنم بز

 10. سلام…من خواب دیدم که خونه ی مادر بزرگم توی دهات مانند بودیم بعد دوتا شیر نرو ماده داشت که از بچگی پیش مامان بزرگم بودن بعد اون شیرا با من خوب بودن که یه دفعه به سمت من هجوم اوردن من رفتم پشت مامان بزرگم قایم شدم که به خاطر مامان بزرگم جلو نیان ولی اون وحشی شده بودو هجوم میورد مامان بابامو اجیمو همه همونجا بودن ولی شیره فقط سمت من میومد…همینجوری داشت نزذیکم میشد که یه چیزی مثل جن مانند گلویه اونو گرفتو از در خونه پرتاب کرد بیرون اون جن اصلا معلوم نبود هیچییییش معلون نبود …یجورایی اون جن از من دفاع کرد شیره ماده هم زل زد به اون جایی ک جن شیررو ول کرده بود بعد رفت..جفت شیر فرار کردن و رفتن…….حالا من نمیدونم تعبیر خابم چیه لطفا هرکی میدونه بگه

 11. من خواب دیدم یه چیزی ازم دزدیدن از داخل یه کوچه منم دنبالش بودم بعد یه خونه دیدم دوتا در داشت وارد شدم و دویدم به سمت در دیگه که به کوچه بغلی میرفت ازش خارج که شدم صدای جیغ یه گربه شنیدم که یه شیر نر بهش حمله کرد و گرفتش و دندوناشو توش فرو میکرد صدای کنده شدن گوشت گربه از تنش تو گوشمه هنوز و گربه نمیمرد فقط جیغ وحشتناکی میزد یکم رفتم که جنازه یه شیر نر سفید دیدم بعد شیر دیگه ای منو دید و دنبالم کرد که از ترس از خواب پریدم.اگه کسی تعبیرشو فهمید بهم بگه ممنون میشم R1AM97@

 12. سلام خواب دیدم شیری من وخانواده ام را تعقیب کرد وفرزند پسر کوچکم را خورد ومن هم با میله آهنی شیر را زدم وبا بقیه خانواده فرار کردیم لطفا تعبیر آن را بفرمائید

 13. سلا م زنی هستم که خواب دیدم که شیر شدم لطفا تعبیر ان را بفرمایید , با تشکر

 14. سلا م زنی هستم که خواب دیدم که شیر شدم لطفا تعبیر ان را بفرمایید , با تشکر ضمنا من تا بحال تو این سایت نیامده ام , و تا بحال پیامی نداده بودم اما پیام میاد که من قبلا این پیام را ارسال کرده ام, لطفا پاسخ دهید, ممنون

 15. سلام من خواب دیدم شیری با کمک من با مار سیاهی درحال نبرد بود مار را به سمت من پرت کرد و من زهر مار را از دندانش بیرون کشیدم بعد شیر با یک ضربه مار را پرت کرد و کشت فکر میکنم باید تعبیر خاصی داشته باشه…

 16. سلام خواب دیدم شیر جوانی عاشقم شده و هر جا که میروم میاد و منو سوار بر خود میکنه و از من محافظت میکنه

 17. سلام من خواب دیدم دوتا شیر به طرفم اومدن یکیشون روشونم پریدو پرواز کرد اونیکی ام خودش پرواز کرد تعبیرش چیه ممنون میشم جوابمو بدید واسم مهمه

 18. سلام خواب دیدم دوتا شیر به طرفم اومدن یکیشون نر بودو یکی ماده .یکیشون رو شونم پریدو پرواز کرد اونیکی خودش پرواز کرد تعبیرش چیه

 19. سلام درخواب دیدم شیر وفیل باهم درگیر هستن وعده گاو ماده شاخدار اینها را می زنند لطفا تعبیر اش چیست؟

 20. سلام من در خواب دیدم که چند شیر ماده دور بر خودم ومامانم و برادرم هست یکی ازشیرها به مامانم حمله کرد ومن با یک چیزی به طرفش پرتاب کردم مامانم را رحا کرد ولی گوشه لُب مامانم خون می امد من داشتم هینجوری به طرفشون سنگ پرتاب میکردم اون ها هم دور میشدن در همین حال إز خواب پریدم نمیدانم تعبیر خواب من چی هست کسی بدونه ممنون میشم جواب بده

 21. سلام من خواب دیدم در یک باغ هستم با مامان و برادرم یک دفعه چند شیر ماده نزدیک خودم دیدم یکی إز انها به مامانم حمله کرد من چیزی طرفش پرتاب کردم اون مامانم و رها کرد ولی إز گوشه لُب مامانم خون میامد من مدام داشتم به طرفشان سنگ پرتاب میکردم که دور شن در این حال إز خواب بیدار شدم نمیدانم تعبیر خوابم چی هست راهنمای کنید ممنون میشم

 22. سلام
  من خواب دیدم شیر کوچک نری که یال داشت به دنیا آورده ام و به او شیر میدادم و مثل فرزند عادی او را بغل میکردم و … تعبیر این خواب چیه

 23. سلام من خواب دیدم که توی یه بیشه زیبا وسر سبز با پرندگان سفید
  شیر سیاهی بهم حمله کرد باهاش گلاویز شدم بعد پرتش کردم به زیر پام و بایه چوب دستی که دو شاخچوبی بود چشمانش را کور کردم بعد از شکست خوردن شیر پوست انداخت و تبدیل به انسان قدرتمنی شد که کور بود لطفا تعبیر کنید 0937 031 7294

 24. سلام من خواب دیدم کنار دوستم نشسته بودم و یک پنجره شیشه ای جلو بود و پشت اون پنجره یه حیاط بود که چند تا شیر نر و ماده اونجا بودن بعد من رفتم یه در چوبی بود اون در قفلش خیلی معمولی و الکی بود میخواستم محکم ببندمش یکم میترسیدم بعد هر طوری میخواستم ببندم باز اینقدر الکی بود باز میشد شیر ها هم جوان بودن

 25. سلام من خوابی دیدم که گشتم و تعبیرشو پیدا نکردم شما میتونین تو این مورد کمکم کنین؟ سه بار خواب دیدم که خودم یا افراد دیگه تبدیل به حیوان شدیم، این سومین باره که همچین خوابی میبینم که همشون رو تو یه منطقه ای که باغه سرسبزه و رودخونه هم داره همه این 3 تا خواب رو تو اون منطقه دیدم که میشناسم اونجارو که نزدیک یه روستاست لطفا نگین فیلمه چون به هرکی گفتم خندیدن به خوابم
  امشب مردی رو که میشناسم دیدم که تو باغ بود و پیش من اما یهو تبدیل به شیر شد حمله کرد به یه چوپون و اونا میخواستن بگیرنش اما من جلوشونو گرفتم منو سوار خودش کرد و برد جایی که نمیشناختم و اونجا ولم کرد یه جایی که عده ای بودن و نمیذاشتن فرار کنم بعد که همونجا دیدمش باز تبدیل به آدم شده بود اما سعی میکرد منو ندید بگیره من همچنان امیدوار بودم که برگرده پیشم و هم میخواستم از اونجا فرار کنم برگردم خونم
  این سومین باره همچین خوابی میبینم
  اولین خوابم دیدم تو محاصره چندتا گرگم اما اونا گاهی پسر میشدن که چاقو به دست صورتشونو پوشونده بودن و گاهی گرگ میشدن که میخواستن بکشن منو
  بار دوم هم خواب دیدم که افعی بزرگی دنبالمه اما یهو تبدیل به آهو شدم و اون شد یه پسر چاقو به دستی که میخواست شکارم کنه وقتی اون شکارچی بود من تبدیل به آهو میشدم و وقتی مار افعی بود من تبدیل به آدم میشدم رسیدم جایی که قوزک پام بین دهن افعی بود و از خواب پریدم
  این خوابا گیجم کرده بودن این سومی بدتر گیجم کرد اما تو خوابهای اولی و دومی اون افرادو نمیشناختم چون قیافشونو پوشونده بودن این سومی متفاوت تر بود و عجیب اینه که همشون تو یه منطقه بودن
  میتونین تو تعبیر کردنشون کمکم کنین؟

 26. سمانه 2 دی

 27. شیرجوانى مرادنبال کرد وفرارکردم بعد که به من رسیددیدم دست اموز وبسیار دوستداشتنى است وخوشحال شدم که به اوآسیبی نزدم

 28. سلام من خواب دیدم که شیر ماده ای به پدرم حمله کرد و دوتا پای پدرمو قطع کرد بعد من بهش حمله کردم و از وسط نصفش کردم و کشتمش لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 29. سلام من خواب دیدم که شیر ماده ای به پدرم حمله کرد و دوتا پای پدرمو قطع کرد بعد من بهش حمله کردم و از وسط نصفش کردمو کشتمش لطفا بهم بگید تعبیرش چیه؟

 30. من خواب دیدم دو تا توله شیر پیدا کردم و دارم براشون مرغ میخرم بدم بخورند

 31. سلام من خواب دیدم حیوان شیرى روبرویم بود بی انکه نعره بکشد خیلى ارام من گوسفندى را گرفتم که به جلوى شیر بیاندازم متوجه شدم گوسفند میان دستهایم تمام بدنش سیخ شده وازترس میلرزد من ان را انداختم جلوى شیر ولى شیر نگاه میکرد وخیلى ارام بود بعد خودم با نا له وترس وفریاد ازخواب بیدار شدم که خانومم دیده بود من در خواب ناله وفریاد و کمک میخواهم مرا ازخواب بیدار کرده بود خواهش میکنم تعبیر خوابم را برایم ارسال کنید

 32. سلام خواب دیدم توی رختکن شرکتمون بودم ک دوتا شیر نر و یک شیر ماده به سمت من و همکارام اومدن…و همکارامو زخمی کردن…فقط من سالم موندم…که بعد یه مدت یه حیوون سیاه رنگ به سمت من اومد و منو خورد…به محض خوردن من شیرا زنده شدن….توروخدا کمکم کنین ذهنم درگیره!

 33. وارد خونه که شدم دیده یه شیر تو هال نشسته دمس زخمی بود با احتیاط دمش رو پماد زدم و پشت پرده قایم شدم.
  به نظرتون تعبیرش چیه
  ممنون

 34. سلام من خواب دیدم یه بچه شیر بسیار دوست داشتنی دارم و هر کجا میرم باهام هست و دیگران باا دیدن اون میترسن و هی میگن بایدشکایت کرد در عین اینکه می دیدند چطور مهربانانه تو اغوش منه و کاری هم به کسی نداره من هم مرتب میگم قدرت بزرگی این شیر رو حمایت میکنه فکر میکنم میگفتم سیزده هزار گردن کلفت و هیچ کس نمی تونه این رو از من بگیره لطفاً تعبیر این خواب رو به من بگین
  ممنون

 35. اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

 36. اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

 37. جابرمغربی گوید:
  دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

 38. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.
  اول: پادشاه.
  دوم: مردی دلیر.
  سوم: دشمن قوی.

 39. شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

 40. لوک اویتنهاو می گوید :
  شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
  بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
  کشتن یک شیر : پیروزی
  پوست شیر : ثروت
  شیری که نعره میکشد : خطر
  شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
  شیر دست آموز : یک دوست تازه

 41. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

 42. آنلی بیتون مى‏گوید:
  1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .
  2ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .
  3ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
  4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .
  5ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
  6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .
  یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .
  7ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
  8ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
  9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
  10ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .
  11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .
  12ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .

  13ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد

 43. سلام.من خوابدیدم چند تاشیر دست آموز دارم که خیلی هم رام نبودند ویک از این شیرها ازقفسشفرار کردومن خودم دنبالش کردم (شیرها هم ماده بودند)میشهتعبیر ش کنید

 44. تعبیرخواب شیرگرسنه که درمنزل نگهداری میکنی اماآزارو اذیتی ندارد

 45. من خواب دیدم که در محلمون تعداد زیادی شیر وجود دارد و رفت وآمد برای ما مشکل بود

 46. سلام من هم همین خواب رو دیدم میشه بگید اون سال بعد از این خواب چه اتفاقی براتون افتاد ؟

 47. سلام من خواب دیدم 2تا شیر به من حمله کردن من گردنشون رو بریدم مردن بعد یه بچه شیر نگام می کرد :-?:

 48. سلام من خواب دیدم که یک شیر نراجازه عبور از یک راه وتنگنارو به من داد .

 49. من تو خواب چندتا شیر سیاه با یه شیر نر عادی دیدم ولی با من کاری نداشتن وفقط به ادامای اطراف آسیب میرسوندن اگه میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید.

 50. من خواب دیدم توی جنگل سرسبز بودم که یکهو 2 تا شیر نر افتادن دنبالم و وقتی چند متر دویدم یه جمله ای رو به زبون اوردم که جفتشون رام شدن و دیگه کاری بهم نداشتن

 51. درخواب دیدم که شیری به من حمله کرد در حالی که شبر اهلی بود ومن روی سرش نشستم وتکه گوشتی برایش امداختم واو به هوای گوشت ازم دور شد ومن فرار کردم

 52. دیدن خواب شیر بالدار

 53. سلام
  من امروز خواب عجیبی دیدم، توی خواب با 2 حیوان روبه رو شدم که یکی شیر و دیگری ببر بود.
  این دو باهم در نزاع بودن که با دیدن من هر دوشون گریختن و من با اینکه نمیخواستم فراریشون بدم فرار کردن و بعد اتفاقات عجیبی رخ داد.

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ