همه چیز در مورد “تعبیر خواب اسب” سیاه و سفید و زیبا

تعبیر خواب اسبتعبیرخواب اسب | tabire khab

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سفید,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب مرده,تعبیر خواب اسب آبی,تعبیر خواب اسب دریایی,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید بالدار,تعبیر خواب اسب سفید شاخدار,تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ,تعبیر خواب اسب سفید مرده,تعبیر خواب اسب سفید و سیاه,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب اسب سفید وحشی,تعبیر خواب اسب سفید چیست,تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای,تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره,تعبیر خواب اسب قهوه ای رنگ,تعبیر خواب اسب قهوه ایی,تعبیر خواب اسب قهوه ای وحشی,تعبير خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب قهوه ای مرده,تعبیر خواب اسب قهوه ای رام,تعبیر خواب اسب قهوه ای از امام صادق,تعبیر خواب اسب سیاه بزرگ,تعبیر خواب اسب سیاه وحشی,تعبیر خواب اسب سیاه چیست,تعبیر خواب اسب سیاه و سفید,تعبیر خواب اسب سیاه بالدار,تعبیر خواب اسب سیاه مرده,تعبیر خواب اسب سیاه مریض,تعبیر خواب اسب سیاه ماده,تعبیر خواب اسب های سیاه,تعبیر خواب اسب سواری سیاه,تعبير خواب اسب سواري كردن,تعبیر خواب اسب سوار شدن,تعبیر خواب اسب سوار,تعبير خواب اسب سوار,تعبير خواب اسب سوار شدن,تعبیر خواب سوار اسب بودن,تعبیر خواب سوار اسب سفید شدن,تعبیر خواب اسب و اسب سواری,تعبير خواب اسب مرده,تعبیر خواب اسب مردن,تعبیر خواب مردن اسب سفید,تعبیر اسب مرده در خواب,تعبیر دیدن اسب مرده در خواب,تعبیر خواب کره اسب مرده,تعبیر خواب دیدن اسب مرده,تعبیر خواب اسب ابي,تعبیر خواب دیدن اسب آبی,تعبیر اسب آبی در خواب,تعبیر خواب اسب در دریا,تعبیر خواب اسب و دریا

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب

اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم

تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود

عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت

اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب دیدن اسب عربی ، بزرگی و عزت و جلال است

تعبیر خواب سوار اسب عربی بودن در حالتیکه اسب رام است این است که به اندازه قیمت آن اسب بزرگی و عزت میابد

تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب عربی شرف و بزرگی است ولی کمتر از حالت قبل.اگر آن اسب چیزی کم داشته باشد تعبیرش این است که مقام او هم کم و کسرهایی خواهد داشت

تعبیر خواب اسبی که دمی بزرگ دارد این است که خادمان و چاکران زیادی خواهد داشت و تعبیر خواب اسب دم بریده این است که او را خادمی نخواهد بود

تعبیر خواب اسبی که ناقص است این است و عزت و شرافت شما هم کمبود دارد

تعبیر خواب جنگیدن با اسب در صورتیکه که اسب پیروز باشد و فرمانبردار نباشد ، گناه و مصیبت است

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب قهوه ای

تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این است که مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود

تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت

تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند

تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد

تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه عمل می کند

تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است

تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید

تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد

تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد

تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن است

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سیاه

تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود

تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد

تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند

تعبیر خواب صحبت کردن با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند

تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید

تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیست

اگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند

اگر آن اسب ماديان جرمه باشد، تعبیر خواب این است كه آن زن خوبروی و زیبا است

اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است

اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است

اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد

اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب مرده

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند

تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این است که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود

تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید

اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در آن موضع باران بارد، ياسيلاب روان شود

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب آبی

تعبیر خواب اسب از دید اسماعيل بن اشعث

تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت

تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان

تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود

تعبیر خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد

تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود

تعبیر خواب دزدیده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود

تعبیر خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهد

تعبیر خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب دریایی

تعبیر خواب اسب از دیدگاه جاحظ

تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند

تعبیر خواب اسب از دید خالد اصفهانی

تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود.

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

تعبیر خواب اسب از دید فروید

تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود

تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید

تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.

تعبیر خواب اسب از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب اسب سفيد این است که از زندگی لذت خواهید برد

تعبیر خواب اسب سياه این است که مشکلات در راهند

تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر ميخيزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود

تعبیر خواب اسب سواري این است که آرزوهایتان برآورده می شوند

تعبیر خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زياد در راه است

تعبیر خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است

تعبیر خواب دارای يک اسب بودن این است که کامياب می شوید

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید بالدار

تعبیر خواب نعل کردن اسب این است که يک مقام ، يک موقعيت شغلی مهم به دست می آورید

تعبیر خواب اسب مرده این است که کار زيادی سر شما میریزد

تعبیر خواب اسب لاغر این است که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد

تعبیر خواب اسب سياه و سفيد این است که يک کار پر خطر انجام می دهید

تعبیر خواب بالا رفتن بروی يک اسب این است که عزاداری می کنید

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید شاخدار

تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی

دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو است

تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام است.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود

تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت

تعبیر خواب دم اسب خدمتکار است که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند

تعبیر خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب است

تعبیر خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت است

تعبیر خواب اسب سیاه کار پرخطر است

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب خوب است ولی پیاده شدن از اسب خوب نیست

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ

تعبیر خواب اسب از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب این است که کاری خوب و با عظمت خواهد داشت

تعبیر خواب سوار شدن بر  اسب زین دار این است که زن توانگر بخواهد که به مرادش میرسد، اسب برهنه هم خوب است

تعبیر خواب اسب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب تماشا یا سوار شدن بر اسب سفید این است که با افراد خوش برخورد معاشرت می کنید

تعبیر خواب دیدن اسب سفید کثیف و لاغر این است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده میکند اما اگر اسب سیاه باشد تعبیرش این است که بخت با شما یار است اما دست به فریب و نیرنگ میزنید

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید مرده

تعبیر خواب زنی که بر اسب سفید سوار است این است که همسرش به او خیانت می کند

تعبیر خواب دیدن اسبهایی با رنگ تیره این است که لذت های زودگذر را تجربه می کنید

تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب اصیل و رنگ کهر ثروت است اما اگر زنی این خواب را ببیند تعبیرش این است که خود را تسلیم پيشرفتهای زود گذر و ماديات می كند .

تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب تندرو،زندگی راحت است

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب سرکش این است که دوستی یا زیردستی از شما سو استفاده می کند

تعبیر دیدن اسبی در حال فرار شنیدن خبر بیماری دوست است

تعبیر دیدن اسبی با نژاد اصیل این است که زندگی آسوده ای دارید ولی به اعمال غیر اخلاقی دست میزنید

تعبیر خواب دیدن کره مادیان تفاهم و دوستی است

تعبیر خواب با اسب از رودخانه رد شدن این است که خوشبختی به شما روی می آورد اما اگر آب رودخانه آرام نباشد خوشیها به نا امیدی تبدیل می شوند

تعبیر خواب گذشتن از رودخانه زلال و زیبا با اسب این است که آرزوهای شما سریع به واقعیت می پیوندند

تعبیر خواب دیدن اسب زخمی در خواب این است که دوستان به دردسر می افتند

تعبیر خواب اسب مرده ناامیدی است

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید و سیاه

تعبیر خواب اسبی که به شما لگد میزند این است که در خواسگاری جواب رد می گیرید و به علت بیماری زندگی وبی نخواهید داشت

تعبیر خواب گرفتن دهنه اسب این است که در کارها موفق میشوید

تعبیر خواب دیدن اسب های خال دار این است که دست به هرکاری بزنید برکت برایتان خواهد داشت

تعبیر خواب دیدن نعل اسب این است که موفق میشوید.اگر دختری این خواب را ببیند همسری با وفا خواهد داشت

تعبیر خواب دیدن اسب مسابقه این است که خوشگذرانی می کنید

تعبیر خواب شرکت در مسابقه با اسب سعادتمندی است

تعبیر خواب کشیدن اسب این است که با خودخواهی خو دوستان را میرانید

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب بی زین این است که پس از تحمل سختی ها به آرامش فراوان میرسید.اگر زن باشد تعبیرش این است که دیگران به او کمک می کنند تا زندگی راحتی داشته باشد

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

تعبیر خواب آرایش کردن دم یا یال اسب این است که کار اصلی را برای لذت های زودگذر کنار میگذارید

تعبیر خواب سوار بر اسب از تپه اي بالا می رويد و ناگهان اسب سرازير می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانيد ، نشانة آن است كه بر عليه كينه و نيرنگ دشمنان مبارزه می كنيد و سر انجام پيروز مي شويد . اما اگر با اسب به نوک تپه برسيد ، علامت آن است كه اتفاقی به مقامی والا دست می يابيد .

تعبیر خواب دختری که سوار بر اسب سیاه است این است که آرزوهای او برآورده میشوند زمانی که او انتظار ندارد

تعبیر خواب تماشای اسب تازه وارد این است که ناراحتی به شکل عجیبی محو می شود و آسایش شما را فرا میگیرد

تعبیر خواب نعل کردن اسب با نعل کوچک برای اسب این است که در شراکت متهم میشوید

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید وحشی

تعبیر خواب اسب از دید لیلا برایت

تعبیر خواب اسب در اصطبل سعادت و خوشبختی است

تعبیر خواب سوار بر اسبی آرام بودن پیشرفت مرحله به مرحله است

تعبیر خواب سوار بر اسب سرکش بودن این است که به اهداف خود نمیرسید

تعبیر خواب رام کردن اسب این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطرید

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید چیست

تعبیر خواب اسب از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب يك اسب این است که يك ازدواج پر پول در راه است

تعبیر خواب افتادن از روی اسب این است که در كارهايتان بسيار محتاط باشيد.

تعبیر خواب شخصی با اسب به ملاقاتتان می آيد این است که خبرهای خوش در راهند

تعبیر خواب  اسبی را نعل مي كنيد این است که منفعت مالی بدست می آورید

تعبیر خواب  اسب خودتان را نعل می كنيد این است که پول بدست مياوريد

تعبیر خواب رم کردن اسب این است که مصيبت و بدشانسی خواهید داشت

تعبیر خواب يك ماديان این است که علامت يك زن زيبا چهره در زندگی بيننده خواب خواهد آمد

تعبیر خواب يك اسب كه به درشتكه بسته شده است این است که اميدوار باشيد كه با انجام كارهايي كه در مد نظر داريد ميتوانيد موفقيت بدست آوريد .

تعبیر خواب  اسب وحشی این است که بخوبی خواهيد توانست از خود در كارها و معاملات مهارت نشان دهيد .

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای

تعبیر خواب اسبهای سفيد این است که شادی میکنید

تعبیر خواب اسبهای سياه این است که عذاب در راه است

تعبیر خواب  اسبهای آتش این است که خوشبختی بزرگ به شما رو می کند

تعبیر خواب اسبهای تزئين شده این است که آرزوهايتان برآورده خواهد شد.

تعبیر خواب اسبهای خاكستری این است که در تمام طور عمرتان كمبود مالي نخواهيد داشت

تعبیر خواب اسبهايي به رنگهاي ديگر این است که كارهای شما بطور فوق العاده اي پيش می روند .

تعبیر خواب يك زن سوار بر اسب این است که دوباره با دوستانتان آشتی خواهيد كرد.

تعبیر خواب يك مرد سوار بر اسب این است که پول فراوان بدست می آئوری

تعبیر خواب اسب مسابقه این است که با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهيد داشت .

تعبیر خواب يك اسب نازا این است که خوشبختی نزدیک است

تعبیر خواب يك اسب با دم كوتاه این است که دوستانتان در موقع بي پولی شما را ترك ميكنند

تعبیر خواب يك اسب با دم بلند این است که دوستانتان كمك می كنند تا به هدفتان برسيد .

تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

تعبیر خواب يك اسب مرده این است که براي شما پول خوبی فراهم ميشود.

تعبیر خواب اسب زخمی این است که نتايج بدي از كارهايتان خواهيد گرفت

تعبیر خواب شما يك اسب را در مسابقه به نمايش ميگذاريد این است که شانس خيلي بزرگ به شما رو می کند

تعبیر خواب شما سوار يك اسب آرام هستيد این است که شانس در عشق و پول به شما رو می کند

تعبیر خواب سوار اسبی مي شويد كه متعلق به شما نيست این است که منفعت بزرگی کسب می کنید

تعبیر خواب گم کردن اسب این است که دوستانتان را از دست ميدهيد .

تعبیر خواب سوار شدن ب اسب خطرناک این است که شما به سختی كار خواهيد كرد و پول فراوانی بدست مياوريد .

تعبیر خواب اسبی را براي رام كردن ميزنيد این است که احترام و امتياز به دست ممی آورید

تعبیر خواب دوستانتان سوار بر اسبند این است که دوستانتان به شما حسادت و خيانت خواهند كرد .

تعبیر خواب يك اسب در آب جويبار این است که فقر و فلاكتدر راه است

نکاتی در مورد زندگی اسب ها

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب شاخدار

اسب ها هر طرفی را نگاه کنند گوششان نیز به همان طرف می چرخد

اسب ها نمی توانند از طریق دهان نفس بکشند

یک سمت اسب کوتاهتر از سمت دیگر است

اسب ها در حین خوابیدن انرژی بیشتری مصرف می کنند

چین بیشترین اسب جهان را دارد

تعبیر خواب اسب | اسب در خواب دیدن | تعبیر خواب

همه چیز در مورد “تعبیر خواب اسب” سیاه و سفید و زیبا
4.7 (93.08%) 26 votes

کامنت های تایید شده : 146 عدد

 • حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود

  • سلام من خواب دیدم یه کره اسب خشکل منو به شدت گاز میگیره تعبیرش چیه
   ممنون

 • اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست، دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود.

 • اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.

  • اسبس دیدم که تیکه پاره شده بوذ و هنوز زنده بود
   هامون

  • سلام دیدن اسب دراب روشن ونجات ان ازاب

 • اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد

 • محمد بن سيرين گويد: اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود

 • اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود. اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود.

 • اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد.

 • اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

 • .ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند.

 • اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود.

 • اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد.

 • اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه.

 • اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود

 • اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح. اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد

 • اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد. اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد.

 • اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد.

 • اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب

 • اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد. اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد

 • اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند

 • اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد.

 • اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصي بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود

 • اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد. اگر بييند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد.

 • اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوبروي و با جمال است. اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد

 • اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود. اگر كميت بود، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود

 • اگر ديد آن ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود

 • اگر بيند گوشت اسب همي خورد، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد.

 • اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود، دليل كند كه آن مرد كه در پس وي نشسته بود، تابع او شود، اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در آن موضع باران بارد، ياسيلاب روان شود

 • اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد

 • اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود

 • اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد

 • اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد. اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود.

 • اگر ديد اسب وي را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود. اگر بيند اسب وي گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد.

 • اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وي جدا شود.

 • اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد، كه در آن وي رامضرت و ملامت بود

 • جاحظ گويد: اسب در خواب، هواي نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند، دليل كه هواي نفس او سركش باشد و اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي، و بدانكه هر اندامي از اندامهاي اسب، نشان بود از پادشاه.

 • اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب ديدن، عز و بخت بود

  • من خواب دیدم چهار اسب به رنگهای قهوای وسیاه وخاکستری جلو راهم گرفتن صاحب انها
   هم بود هرچه به صاحبش گفتم من میترسم اسبها را دور نکردم من از راهم برگشتم

 • اگر بيند اسبي مجهول از محلي بيرون آمد، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود. خالد اصفهاني اسب پالاني به خواب، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود

 • اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد.

 • اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود. دليل كه وي را تبع زياده شود، به قدر درازاي دم اسب

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز، دوم: مرتبت، سوم: فرمانروايي، چهارم: بزرگي، پنجم: خيرو بركت.

 • اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودي با زن وي فساد نمايد. اگر بيند سگي بر اسب نشسته بود، دليل كه مغي با زن او فساد نمايد.

 • حضرت دانيال گويد:

  اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست، دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود. اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند. اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد.

 • محمد بن سيرين گويد:

  اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود. اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود. اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

 • ابراهيم كرماني گويد:

  اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند. اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد. اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه. اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود. اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح. اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد. اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد. اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد. اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد. اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد. اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد. اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند. اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

 • جابر مغربي گويد:

  اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصي بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود. اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد. اگر بييند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد. اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوبروي و با جمال است. اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد. اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود. اگر كميت بود، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر ديد آن ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود. اگر بيند گوشت اسب همي خورد، دليل كه پادشاه او را خواست

 • اسماعيل بن اشعث گويد:

  اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد. اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود. اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد. اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد. اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود. اگر ديد اسب وي را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود. اگر بيند اسب وي گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وي جدا شود. اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد، كه در آن وي رامضرت و ملامت بود.

 • خالد اصفهاني :

  اسب پالاني به خواب، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود. اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد. اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود. دليل كه وي را تبع زياده شود، به قدر درازاي دم اسب. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد.

 • اسب سنبل مراد است به آرزوهایت دست میابی

 • اگر در خواب اسبی اسیر را ببینیم که ما آزادش می کنیم چه تعبیری می تواند داشته باشد؟

 • با عرض سلام واحترام در خواب دیدم چند اسب سفید وزیبا البته انگشت شمار بودند وتعدادشان یادم نیست از پنجره اتاقک پشت بام وارد خانه ام شدند خیلی سفید و زیبا بودند

 • بنده خواب دیدم که اسب کوچک و قهوه یی رنگی را رام کرده و سپس آن اسب کوچک به خوک تبدیل میشود و سپس هر دوی مان شروع کردیم به دویدن در علف زار ولی همه جا تاریک بود

 • یک اسب سیاه ارابه دار ، وارد خانه من شد و پسر ودخترم بر روی ارابه سوار شدند و اسب سریعا از خانه من دور شد به دنبال آنها دویدم وسپس به مکانی رسیدم دیدم اسب با ماشینی برخورد کرده است و فرزندانم صورتشان کبود شده و زنده اند

 • سبای زیادی دیدم شاید با هم خانواده بودند به رنگ های طوسی و قهوه ای تیره بعد بچه یکیشونو برادرم ختنه کرد شوهرم هم با همون بچه مثل کسی که تازه پدر شده حرف میزد در ضمن ما مشکل داریم برای بجه دار شدن و قصد نقل مکان از شغل همسرم هم راضی نیستم

 • با سلام من خواب ديدم تو يه چمنزاري يه اسب قهوه اي خوشگل وايستاده بعد صداي شليك گلوله اومد ديدم اسب و با گلوله زدن (البته من از فاصله دور اينارو نگاه ميكردم) خوب كه دقت كردم ديدم از جاي گلوله اسب خون داره مياد بعد اسب افتاده بود

 • سلام..من در خاب دیدم ک یک اسب قهوه ای کم رنگ سرشو گزاشته روی سینمو داره بالای سینمو گاز میزد.یام لیس میزد…تعبیرش چی میشه؟

 • با سلام وتشکر از محبتتون خواب دیدم با پدرم سوار درشکه هستیم وپاچه اسب سفید رنگ میخورم حتی تکهای از اون افتاد زمین اونو هم برداشتم خوردم

 • سلام من چند شب قبل خواب دیدم دارم با یه اسب قهوه ای ازدواج میکنم شرایط برام غیر عادی بود ولی خانوادم خیلی اصرار داشتن که من با اون خوشبخت میشم و حتی اصرار به آمیزشمون با هم داشتن
  لازم به ذکره داشتن یه اسب از بچگی بزرگترین ارزوی من بوده و همه اینو میدونن

 • سلام‌من ارامم خواب دیدم یه اسب سفید رو ب روم بود خیلی اروم بود امایهو شروع کرد ب دویدن من سریع وارد خونه شدم تا درو ببندم صورتشو لا در گذاشت انگار قصد بدی نداشت و زور میخواست وارد خونه بشه

 • با عرض سلام واحترام در خواب دیدم چند اسب سفید وزیبا البته انگشت شمار بودند وتعدادشان یادم نیست از پنجره اتاقک پشت بام وارد خانه ام شدند خیلی سفید و زیبا بودند با تشکر فراوان از تعببرهای درست شما

 • احتمالاً از ورود افراد درستکاری به محدودۀ زندگی و کار شما می گوید؛ بنابراین بهتر است با آنها رفتار درستی داشته باشید.

 • با عرض سلام اسم من محمد رضا است بنده خواب دیدم که اسب کوچک و قهوه یی رنگی را رام کرده و سپس آن اسب کوچک به خوک تبدیل میشود و سپس هر دوی مان شروع کردیم به دویدن در علف زار ولی همه جا تاریک بود

 • احتمالاً تعبیرش این است که اگر به موقعیت یا جایگاه یا ثروت رسیدی (در حد خودت پولدار شدی) مراقب باش که تبدیل به تکبر و تجاوز و دوری از دین و شریعت و خدا و روی آوردن به دنیا و حرام و سرکشی نشود.

 • یک اسب سیاه ارابه دار ، وارد خانه من شد و پسر ودخترم بر روی ارابه سوار شدند و اسب سریعا از خانه من دور شد به دنبال آنها دویدم وسپس به مکانی رسیدم دیدم اسب با ماشینی برخورد کرده است و فرزندانم صورتشان کبود شده و زنده اند

 • این خواب ممکن است تعبیرهای مختلفی داشته باشد:
  1- شاید از بلا و گرفتاری جانی گفته باشد. بنابراین مراقب باشید و همچنین برای دور شدن بلا و گرفتاری از خودتان و سایرین حتماً صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.
  2- شاید این خواب از نقص و گرفتاری و اشکال در ریاست و سرپرستی و جاه و مقام و… می گوید. بنابراین مراقب موقعیت خود و سایرین باشید و صدقه دهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • اسبای زیادی دیدم شاید با هم خانواده بودند به رنگ های طوسی و قهوه ای تیره بعد بچه یکیشونو برادرم ختنه کرد شوهرم هم با همون بچه مثل کسی که تازه پدر شده حرف میزد در ضمن ما مشکل داریم برای بجه دار شدن و قصد نقل مکان از شغل همسرم هم راضی نیستم

 • دیدن اسب در خواب مراد و آرزو و هدف است. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام و مطیع او است و به سهولت فرمان می برد، زندگی به کام وی خواهد بود ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. اگر نتوانست اسب را رام کند، رشته کارها از دستش خارج می شود.

 • اسب ابلق(دو رنگ، سیاه و سفید)، نشانه تلون و رنگارنگی مزاج بیننده خواب است. اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق و اسب سفید و قهوه ای نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند. سوار شدن به اسب سرخ مایل به زرد نشانه دینداری بیننده است. اگر کسی ببیند بر اسبی که کاملا زرد است سوار شده، به بیماری زودگذری مبتلا خواهد شد.

 • اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.

 • ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد. اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.

 • اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید. اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.

 • اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.

 • سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است. سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند. اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد. داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است. نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

 • معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

 • با سلام. من در خواب اسب سفیدی دیدم که تمساحی به او سه بار حمله کرد و موفق به گرفتنش نشد

 • اسبي ماده با چره نوراني و كره اسبي در ميا پاهيش

 • سلام دیدن ذبح کردن اسب در خواب تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟

 • سربریدن اسب درخواب یعنی چهس

 • من خواب دیدم یه کره اسب سفید خیلی خوشگل که بهم هدیه داده بودن یهو فرار کرد من دنبالش دویدم اما گم شد

 • یه عاله اسب قهوه ای با چندتا اسب طوسی شاخ دار از سره کوچه تا انتها رفتن دمه اذان صبح دیدم

 • سلام خواب دیدم یه جا همه جمع بودن و یه اسب سیاه اون وسط بود و صاحب اون تو مسابقه اسب از من و یه نفر دیگه خواست درباره مشخصات اسب توضیح بدیم و من هرچی پدر و دامادمون بهم میگفتن انتقال میدادم و انگار برنده شدم. بعدش خواب دیدم یه اسب سفید بالدار از یه مسیری میگذشت و من تماشاش میکردم. و بعدش هم انگار همون مکان اول بودیم و من روی یه صندلی نشسته بودم و اسب سفید بالدار درست از روی من رد شد و انگار مراقب بود که پاشو روی من نزاره و رفت پشت سرم و بعدش از خواب بیدار شدم

 • اگه اسب سفید باشه ولی گریه کنه چی؟

 • سلام من خواب دیدم وقتی به سمت اسب میرم ک سوار بشم دوپای جلوشو به سمت جلو خم میکنه که من بتونم سوار بشم و بعد هم سوارکاری حرفه ایی انجام میدم تعبیرش چیه ب نظر شما؟

 • سلام من خواب دیدم وقتی به سمت اسب میرم ک سوار بشم دوپای جلوشو به سمت جلو خم میکنه که من بتونم سوار بشم و بعد هم سوارکاری حرفه ایی انجام میدم تعبیرش چیه ب نظر شما؟

 • یک مردی خواب ببیند که
  یک اسب نر درحال جفتگیری با کره اسب خودش….کره اسب نر بود
  یعنی پدری به پس خودش تجاوز میکنه
  خواب خیلی واضح و شفاف بوده

 • در خواب اسب های بالدار و یک برنده وحشی دیگر که تمام اسب هابالدار حیرت زده بودن ویک گرک که همرائی خودم بود به برنده وحشی حمله میبرد وبرنده وحشی فرار میکند

 • تعبیر خواب جنگیدن دو اسب

 • تعبیر خواب جنگیدن دواسب

 • تعبير خواب اين كه يه اسب به يه انسان خيلي خوشگل و نميدونم اينجوري باشه …تعبير چي ميشه ؟؟ لطفا بگيد

 • من خواب دیدم اسب قهوهی و سفید

 • من درخواب دو تا اسب سفید که خیلی خیلی بزرگ بودند و یکی از اسبها به من حمله کرد و منو نتونست بگیره و من گفت که تو میمیری و من فرار کردم لطفا تعبیرش را بگید

 • من درخواب دو تا اسب سفید که خیلی خیلی بزرگ بودند و یکی از اسبها به من حمله کرد و منو نتونست بگیره و من گفت که تو میمیری و من فرار کردم لطفا تعبیرش را بگید احمد از شهریار

 • سلام خواب دیدم یک اسب زخمی و ظاهرا مرده در وان حمام خونه افتاده اما بعدا فهمیدیم هنوز زنده هست خون ازش میرفت کمکش کردیم بلند بشه خیلی سرکشی میکرد هر طوری بود کمکش کردیم بلند شه و بعدش فرار کرد از خونه رفت تعبیزش چیه؟؟

 • تعبير خواب اسب رنگي

 • سلام خسته نباشین من خواب دیدم باداداشم داریم یه اسب قرمز لاغر پرورش میدیم تعبیرش چی میشه

 • سلام من خواب دیدم یک اسب ماده سفید که تازه کره اش راکه خاکستری رنگ بود به دنیا آورده بود با من شروع به صحبت کرد و گریه میکرد و میگفت بچه ام و میخوان ازم دور کنن

 • سلام خواب دیدم با یک خوانواده اسب درد و دل میکردم

 • سلام من خواب دیدم که من سواراسب سفیدم و دوست دخترم اسب قهوه ای.مسابقه دادیم من زودتر رسیدم دم خونه اونا.بعد ایشون پیاده شد و رفت خونه.من بااسبم خودمو روی پشت بوم های ساختمان های بلند دیدم و ازاین ساختمان به اون ساختمان اسبم می پرید و مطیع من بود اسبم و لذت خیلی خوبی میبردم

 • من درخواب دیددم همسرم یعنی شوهرم در دریا سوار اسب شده

 • سلام
  خواب دیدم رو زمین افتادم و یه اسب توسی داره لگدمالم میکنه هرچی میشدمیکردم ولی نمیتونستم از زیر سُم اش بیرون بیام ،تعبیرش چی میشه

 • سلام
  خواب دیدم که بر روی اسب نشستم و سوارش میکردم

 • سلام اگ کسی خواب ببینه یکی تبدیل ب اسب شده تعبیرش چیه

 • خواب دیدم تعدادی اسب خاکستری یا سفید کثیف خیلی قوی اماده جنگ بودندویکی از انها که کوچکتر بود یک دست ویک پا نداشت ومن درحالی که از پشت انه رد میشدم به خود میگفتم اگر این اسب ها یک لگد به من بزنند نابود میشوم روبروی انها هم یک فیل که روی ان منجنیق بود قرار داشت لطفا تعبیر ان را بگویید

 • درخواب دیدم چند اسب طوسی یاسفید کثیف که خیلی قوی بودند ویکی ازانها که ضعیفتر بودیک دست ویک پا نداشت اماده برای جنگ بودندومن ازپشت سرانها که ردمیشدم باخود میگفتم اینها اگر به من لگد بزنند من نابود میشوم ودربرابراسبها یک فیل که روی ان یک منجنیق بود قرار داشت لطفا تعبیران را بگویید

 • خواب دیدم یه اسب سیاه روی یه تخت دتشتن میبردن افتاد روی من و همسرم? تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم نزدیک یه اسب قهو های شدم رفتم نازش کنم دیدم که یهو تبدیل به مارشدش مار مشکی و زیر پام هم دیدم که پا گذاشتم روی چندتا مار مشکی که فک میکنم تو له هاش بودن

 • من خواب دیدم آسمان بارانی بود
  ویک اسب خاکستری بزرگ درآسمان پروازمیکرد.روی یک کوهی فرود اومد
  وبعدش اومددنبال من

 • من خواب دیدم اسب خاکستری بزرگ دراسمان بارانی پروازمیکرد وبه دنبال من روی کوهی فرود اومد

 • با سلام و خسته نباشید بنده خواب دیدم ک در جایی ک پدر و مادرم هستن و من وسط جمعیت سوار بر اسبی شدم ک دختری بر ان سوار بود و به راه افتادیم از نگاه جمعیت خجالت میکشیدم التم هم پشت دختره سفت شده بود وقتی بیدار شدم خیلی احساس گناه میکردم لطفا تعبیر کنید

 • خواب دیدم وسط جمعیتی ک پدر مادر هم بودن سوار بر اسبی شدم ک دختری بر ان سوار بود و به راه افتادیم جمعیت بد نگاه میکردن و پچ پچ میکردن و من از نگاه اونا احساس خجالت داشتم

 • با سلام و خسته نباشید من یک خوابی دیدم کی خیلی مشتاق تعبیرش‌استم خوابم این بود کی من همون شب تصمیم گرفته بودم توبه کنم چهل روز کارهای که به نظرم زشته نکنم بعد نماز توبه هم خواندم شب با وضو تا جای کی یادم بشه میخوابم بعد به نماز شب همراه پدرم عزیزم کی منو هم بیدار موکونه نماز خواندم بعدش نماز صبح شد نماز خواندم وقتی دیدم هوا کمکی روشن شد باز خوابیدم وقتی خوابیدم اول خیلی خوابهای بدجور انگار یکی منو خفه موکونه دیدم فکر میکردم بیدارم ولی یک نفر به زور چشمم را می بنده باز خواهرم بیدارم کرد صلوات گفتم سوره حمد اخلاص خوندم فکر کنم ایه الکرسی را هم خوندم بعد کی خوابیدم باز خواب دیدم یک مرد سفید پوش سوار اسب سفید در کول هم خودش سفید پوش بود هم اسب اول از نصف دیوار کی سوراخ بود به گردی یک توپ یا کمکی زیاد دیده شد که داشت میرفت گفتم اون کیه باز با شوق طرفش دویدم گفتم امام زمان است یا امام زمان دستم بگیر تو را خدا دستم بگیر بعد یک دفعه دیدم دستی دراز شد به طرفم دستم گرفت که بیدار شدم شب هم قبل از خواب تا کی خواب نبرده بود هی تو دلم می گفتم یا امام زمان خودت دس تم بگیر کمکم کن موفق بشم یعنی این به اون راپت داره ممنون میشم اگه جواب بدین

 • با سلام و خسته نباشید من یک خوابی دیدم کی خیلی مشتاق تعبیرش‌استم خوابم این بود کی من همون شب تصمیم گرفته بودم توبه کنم چهل روز کارهای که به نظرم زشته نکنم بعد نماز توبه هم خواندم شب با وضو تا جای کی یادم بشه میخوابم بعد به نماز شب همراه پدرم عزیزم کی منو هم بیدار موکونه نماز خواندم بعدش نماز صبح شد نماز خواندم وقتی دیدم هوا کمکی روشن شد باز خوابیدم وقتی خوابیدم اول خیلی خوابهای بدجور انگار یکی منو خفه موکونه دیدم فکر میکردم بیدارم ولی یک نفر به زور چشمم را می بنده باز خواهرم بیدارم کرد صلوات گفتم سوره حمد اخلاص خوندم فکر کنم ایه الکرسی را هم خوندم بعد کی خوابیدم باز خواب دیدم یک مرد سفید پوش سوار اسب سفید در کول هم خودش سفید پوش بود هم اسب اول از نصف دیوار کی سوراخ بود به گردی یک توپ یا کمکی زیاد دیده شد که داشت میرفت گفتم اون کیه باز با شوق طرفش دویدم گفتم امام زمان است یا امام زمان دستم بگیر تو را خدا دستم بگیر بعد یک دفعه دیدم دستی دراز شد به طرفم دستم گرفت که بیدار شدم شب هم قبل از خواب تا کی خواب نبرده بود هی تو دلم می گفتم یا امام زمان خودت دس تم بگیر کمکم کن موفق بشم یعنی این به اون راپت داره ممنون میشم اگه جواب بدین

  • با عرض سلام یکی نیست تعبیر خوابم بهم بگه

 • سلام من خواب دیدم اسبای کوچک به رنگ سفید
  مثل روح به من نزدیک می شون و فقط خودم آنهارو می بینم خیلی هم تو خواب ترسیده بودم
  ممنون می شم کمکم کنید

 • سلام من خواب دیدم اسبای کوچک خیلیم کوچولو بودن اندازه کف دست به رنگ سفید
  مثل روح. به من نزدیک می شون و فقط خودم آنهارو می بینم خیلی هم تو خواب ترسیده بودم
  ممنون می شم کمکم کنید

 • من نصف خوابم یادم مونده داشتم از تو پذیرایی خونم به اشپزخونه نگاه میکردم پشت اپن پر اب بود مثل استخر پر از اب بعد یه اسب ابی بزرگ ( طوسی و طوسی مایل به ابی) دیدم داشت یه چیزی رو میخورد الان یادم نیست منم داشتم نگاش میکردم حظ میکردم (دندوناش و دهن بزرگش یادمه هنوز خیلی بامزه بود قیافش) ، وقتی من یکم عقبتر رفتم یهو انگار یه طرف اپن باز بود ازونجا اومد بیرون اصلا انگار اب ثابت بود نمیریخت بیرون (تصور کنین استخری که یه دیوار نداره ولی اب توش هست هیچ جای دیگه نمیریزه) بعد من پشت ستون قایم شدم از ترسم که ببینم اون چیکار میکنه با اینکه میدونستم اسب ابی بیازاره ولی ازین ترسیدم دیدم رفت اتاق خوابمون منم از پشت ستون فرار کردم اتاق دیگمون که روبروی اتاق خوابمونه من درو بستم بعد اسب ابی اومد هی میخواست درو وا کنه وقتی نتونست منم از ترس داشتم میمردم بعد چند وقت نگو اسب ابی درو شکسته بود رفت بود اپارتمان روبرویی همسایمون با اسلحه کشته بود به همسرم گفت حسابشو رسیدم نگران نباشید (البته قبلش من تنهای تنها بود )

 • سلام من خواب دیدم سوار اسب تیره رنگ هستم فک کنم سیاه یا قهوه ای سوخته بود دارم بدو بدو میرم با دشمن بجنگم یه خانم گفت برو دعایی رخش بنویس پخش کن با آب رفتم داخل دستم سکه بزارم ببندم و دعایی رخش بنویسم دوباره سوار اسبم بشم برم با دشمن بجنگم اصلا نمیترسیدم مطمئن بودم پیروز میشم باینکه میدونستم دشمنانم خیلی بدن

 • سلام روز خوش ببخشید من دو شب پشت سر هم خواب دیدم یبار خواب سه تا اسب سفید ناز ‌وخوشکل دیدم هر سه تا هم سه سوار مرد داشتن که نمیشناختمشون میخواستن رد بشن از جایی ولی دوسه تا موجود عجیب جلوشون میگیره خیلی وحشتناک بودن اون موجودات شبیه شیطان داشتن میجنگیدن که بیدار شدم…….. خواب دوم هم دیدم یه ابر خیلی سیاه بارانی اسمون گرفته ولی از وسط ابرا ماه خیلی کامل وزیبا نمایان شده و نم نم باران شروع شد ولی کم کم زیاد میشد

 • سلام من خواب دیدم ی اسب سیاه موهامو میجوید….تعبیرش چیه؟؟؟میشه جواب بدین

 • سلام من خواب دیدم یه اسب قهوه ای کنارم ارو نشسته داره با دستاش منو نوازش میکنه

 • سلام دوتا اسب پرنده در اسمان دیدم یکی قهوه ای یکی سیاه ،صاحب هم دلشتن،اوردن جلو در خونمون.تعبیرش چی هست

 • سلام. من خواب دیدم.. اسب قهوه ای رنگی داشتم.. خیلی رام و مطیع بود.. سوارش شدم … باهاش تاختم.. و دو بار بهش اب دادم.. دفعه دوم جلوی در خونه مون مامانم وایساده بود.. گفتم بهش اب بده.. راهم طولانیه تنشنش نشه. پیاده شدم اب دادم که دوباره سوارم شم و برم…

 • خواب دیدم اسبی با صورتی شبیه انسان به مردم شهر حمله میکرد و وبعضی ها را میخورد

 • سلام من خواب دیدم که در باغچه ی خونمون چندین اسب قهوه ای وجود داشت که سه تا یا دوتای اونا به سمت خونه ی همسایمون ،همسایه ی جفتیمون رفتند و از فنسی که بین باغچه ی دوممون با باغچه ی خودشون که یه قسمتش باز بودرفتند.لطفا جواب بدید

 • سلام من خواب دیدم در یک هوای ابری ناگهان یه شکلی در آسمان از روبرو مشاهده شد که نوشته قرآنی داشت در حالی که اورا مشاهده میکردیم اسب سفیدی از آن بیرون آمد و همه به سمت او دویدیم و فریاد میزدیم امام زمان ظهور کرد و زانو زدیم تعبیر خوابم چیست؟

 • سلام.من خواب دیدم که توی اصطبل خونمون که بصورت اتاق اتاقی هست و در هر اتاق دوتا اسب زندگی میکنن من رفتم و از نزدیک دارم نزدیکی کردن دوتا از اسب ها رو تماشا میکنم.خیلی سکس خشنی داشتن و اون مادیونه میگفت میخواد بره همه رو بزنه .یا اینکه یکی پیدا بشه اونو خیلی بزنه.خیلی ترسیده بودم.و از اونجا فرار کردم و در رو روشون قفل کردم.تعبیرش چی میشه؟؟

 • سلام من خواب دیدم تو مسیر که در حال حرکت بودیم ناگهان صدای سم اسب آمد بعدش چند تا اسب از بلندی دوان دوان میامدن که دوتا از اونها از قسمت بازوی دست به هم چسبیده بودن به من نگاه کردن بعدش رد شدن .رنگ اسبها خاکستری بود بعد از اینا باز دوباره خانواده دایی مو تو همون ملکی که با هم مشکل داریم با خانواده خودم بصورتی که کاملا با هم آشتی نبودیم دیدم تعبیرش چیه لطفا

 • سلام اول خواب زلزله دیدم شدید بود اما به کسی اسیب نزد بعد خواب دیدم یه اسب سفید بالدار که تک شاخ بود توی اسمون از اینور به اونور پرواز میکرد ومن سعی داشتم باگوشیم فیلمشو بگیرم چون توی خواب فکرمیکردم ممکنه کسی باور نکنه ……..

 • سلام اول خواب زلزله دیدم شدید بود اما به کسی اسیب نزد بعد خواب دیدم یه اسب سفید بالدار که تک شاخ بود توی اسمون از اینور به اونور پرواز میکرد ومن سعی داشتم باگوشیم فیلمشو بگیرم چون توی خواب فکرمیکردم ممکنه کسی باور نکنه ……..

 • سلام خواب دیدم اول یه زلزله شدید اومد اما به کسی اسیب نزد بعد خواب دیدم یه اسب سفید تک شاخ و بالدار تو اسمون از اینور به اونور میرفت و من میخواستم با موبایل ازش فیلم بگیرم چون فکر میکردم کسی باور نمیکنه

 • دوشنبه =سلام خواب دیدم یه زلزلهٔ شدید اومد اما به کسی اسیب نزد بعد یه اسب بالدار سفید وتک شاخ دیدم که در اسمون از اینور به اونور میرفت ومن میخواستم با موبایلم فیلمشو بگیرم چون فکر میکردم کسی باور نمیکنه که چنین چیزی دیدم

 • سلام . خواب دیدم که با یک اسب ابلق اسب سواری می کنم و در یک مسابقه برنده شدم .

 • سلام من خواب دیدم تعدا زیادی اسب امد تو باغ خونم من دنبالشون کردم یکیش پرواز کرد رفت ولی دوباره برگشت تو باغ

 • سلام من خواب دیدم که تعدادزیادی اسب امدن تو باغ خونم من میخوام بفرسمشون بیرون فقط یکیشون پرواز میکنه میره ولی دوباره برمیگرده

 • من درخواب سئواراسب بودم ازبغل رودخانه یکم پایین تر از سر کوه از رودخانه هم رعد شده ام برادرم و پسرم ماندند بغل رودخانه

 • سلام من دیشب خواب دیدم کره اسب خیلی کوچک و خوشگلی هست که انقد خوشم اومد بغلش کردم تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم که سوار اسب سفید شدم به اسمان برواز میکونم اسب بال دار است

  • تعبیر این خواب خوب است و نشان عزت و ثروت می باشد

 • سلام من خواب دیدم اسب های سفید خیلی بزرگ در دریا شنا میکنند واز دیدن اون ها به وجد اومده بودم تعبیرش چیه

 • سلام، خواب دیدم ( زمان خواب صبح بود) سوار اسب روشنی( به نظرم حالت کرم رنگ بود) هستم که پشتم هم مادرم نشسته، این اسب هم می‌دونم تو خواب متعلق به دوستم هست( جدیدا رابطه چندان خوبی مثل گذشته باهاش ندارم و ممکنه قطع شراکت کاری کنم) تو کوچه ای سنگ فرش مانندی داریم میریم، اسب مکسی می‌کنه و انگار چیزی از روی زمین بو میکشه و شاید میخوره! بعد سعی می‌کنه به زور مارو پیاده کنه، بعد از پیاده شدن( دم بلندشو میبینم که آخرین لحظه سوار اونم و از دم پیاده میشم!) و بعد از چند دقیقه رو زمین میفته و شروع می‌کنه به جون دادن، تو این لحظه من دورتر وایسادم که مبادا لگد بهم نزنه اما میبینم دورش غریبه هایی( دو مرد ناشناس) به سرعت میان نجاتش بدن اما موفق نمیشن و اسب میمیره، آخرین لحظه میبینم مادرم بغلش کرده. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه، مطمئنم چیزی هست

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.