خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “بیماری” دیگران
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:21

همه چیز درباره تعبیر خواب “بیماری” دیگران

تعبیر خواب بیماری | تعبیر خواب بیمار | tabire khab

تعبیر خواب بیماری دیگران,تعبیر خواب بیماری دیگری,تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران,تعبیر خواب بیماری لاعلاج دیگران,تعبیر خواب بیمار شدن دیگران,تعبیر خواب بیمار بودن دیگران,تعبیر خواب مریضی دیگری,تعبیر خواب بیمار شدن دیگری,تعبیر خواب بیماری,تعبیر خواب بیماری پدر,تعبیر خواب بیماری سرطان,تعبیر خواب بیماری پوستی,تعبیر خواب بیماری مادر,تعبیر خواب بیماری لاعلاج,تعبیر خواب بیماری عزیزان,تعبیر خواب بیماری کزاز,تعبیر خواب بیماری مرده,تعبیر خواب بیماری پدر و مادر,تعبیر خواب مریضی پدر,تعبیر خواب مریضی پدر,تعبیر خواب پدر بیمار,تعبیر خواب پدر بیمار,تعبیر خواب بیمار شدن پدر,تعبیر خواب بیماری سرطان خون,تعبیر خواب بیماری سرطان گرفتن,تعبیر خواب مریضی سرطان,تعبیر خواب داشتن بیماری سرطان,تعبیر بیماری سرطان در خواب,تعبیر دیدن بیماری سرطان در خواب,تعبیر خواب مریضی پوستی,تعبیر خواب بیماری پوستی,تعبیر خواب بیماری پوست,تعبیر دیدن بیماری پوستی در خواب,تعبیر خواب مادر بیمار,تعبیر خواب دیدن بیماری مادر,تعبیر خواب بیمار بودن مادر,تعبیر خواب بیماری لاعلاج,تعبیر خواب گرفتن بیماری لاعلاج,تعبیر بیماری لاعلاج در خواب,تعبیر خواب بیماری مرده در خواب,تعبیر خواب بیماری مرده,تعبیر خواب مریضی مرده,تعبیر خواب مریضی مرده,تعبیر خواب مرده بیمار,تعبیر خواب مرده بیمار,تعبیر خواب مرده بیمار است,تعبیر خواب مرده بیمار باشد,تعبیر خواب دیدن بیماری مرده

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

خواب بیماری یکی از خواب های معمول است که در این نوع خواب دیدن بیماری در خواب ما را نگران می کند.اگه شما هم خواب بیماری دیده اید و دنبال تعبیر خواب بیماری دیگران و خود هستید می توانید کامل ترین مرجع ترین تعبیر خواب بیماری را در این مطلب مطالعه کنید

تعبیر خواب بیماری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کسی که ببیند بیمار است و می نالد این است که از غم و ناراحتی رها می شود

تعبیر خواب دیدن بیماری که قانع و راضی به رضای خدا است،سلامتی و نیکی است

تعبیر خواب دیدن کسی که بیمار و برهنه است این است که عمرش کوتاه است

تعبی خواب بیماری از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن بیماری خود این است دینش به فساد است و گفتارش باعث نفاق مردم می شود و ممکن است آن سال بمیرد

تعبیر خواب سلامتی کسی که بیمار است به شرطی اینکه در خانه اش نباشد و با کسی حرف نزند بیماری سخت و پرخطر اوست اما اگر صحبت کند بیماری اش زود خوب می شود

تعبیر خواب بیماری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن بیمار برهنه این است که زود میمیرد

تعبیر خواب بیماری از دید بعضی معبران فسخ و فجور است و غم و ناراحتی از سمت پادشاه  یا همسرش است

تعبیر خواب بیماری از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بیماری های گوناگون کوچک شدن سنتها می باشد

تعبیر خواب بیماری از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بیماری فسخ و فجور و دروغ است

تعبیر خواب دیدن بیماری خود این است که با نزدیکان خود رو راست نیست و دروغگویی و خیانت می کند

تعبیر خواب دیدن کسی که خود را بیمار ببیند و در خانه خود نباشد و با کسی حرف نزند بیماری طولانی است

تعبیر خواب دیدن کسی که خود را بیمار ببیند و در خانه خود نباشد و با دیگران صحبت کند سلامتی است

تعبیر خواب دیدن بیماری خود در حالی که در خانه خوابیده است ،رنجی است که از سمت خانواده می بیند

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

تعبیر خواب بیماری از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بیماری ، کسب ثروت از راههای نامناسب است

تعبیر خواب پشت سر گذاشتن بیماری ، سلامتی کامل است

تعبیر خواب بیماری از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آدم بیمار این است که بیماری در خانواده شما می آید

تعبیر خواب بیماری این است که باید بیشتر مراقب خود باشید

تعبیر خواب دیدن بیماری اعضای خانواده این است که یک بیماری محیط خانوادگی شما را پریشان می کند

تعبیر خواب بیماری واگیردار این است روحیه شما کم می شود

تعبیر خواب بیماری از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما بیمار هستید این است که ناکامی در عشق نصیبتان می شود

تعبیر خواب بچه ها بیمار هستند این است که خوشبختی و تسلی خاطر در راه است

تعبیر خواب بستگان بیمار هستند این است که  به بدبختی دچار می شوید

تعبیر خواب دشمنان بیمار هستند این است که یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

تعبیر خواب از بیماران عیادت می کنید این است که هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است این است که او ناامید است .

تعبیر خواب نامزد یا دوستتان بیمار است این است که از یک خوشی صرفنظر می کنید .

تعبیر خواب اشخاص دیگر بیمار هستند این است که یکنفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.

تعبیر خواب تعدادی بیمار در بیمارستان این است که شادی و منفعت مالی در راه است

تعبیر خواب شما بیماری مغز دارید این است که شانس زیاد شما را لوس میکند.

تعبیر خواب بیماری معده دارید این است که ولخرجی نکنید

تعبیر خواب شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید این است که فراوانی مادیات

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه …
از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. 

تعبیر خواب بیماری | تعبیر خواب بیماری دیگران | تعبیر خواب

تاکنون 73 نظر ثبت شده است.

 1. بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند

 2. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد

 3. ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد

 4. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند.

 5. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 6. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیر

 7. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

 8. براهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه … 

 9. از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها.

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

 11. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 12. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد

 13. بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و …

  راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 14. بإسلام
  من خواب دیدم که مادر بزرگم که اخیرأ فوت کردن به منزل ما آمدن و بیمار بودن،بعد چند روز بیماریشون خوب میشه و من ازشون سوال پرسیدم که خوب هستین، فرمودن بله …
  با سپاس

 15. اگه ی مرد خواب ببیند که خواهرش بیماربوده وزشت شده بود تعبییرش چیست ؟؟؟وآیا این تعبیربرای اون زن هست یا برای بیننده خواب؟؟؟

 16. محمدبن سیرین گوید:
  اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

 17. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  شما بیمار هستید : ناکامی در عشق
  بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر
  بستگان بیمار هستند : بدبختی
  دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود.
  از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .
  یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناامید است .
  نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید .
  اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را
  می شناسید به زندان می رود.
  تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی
  شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند.
  بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید
  شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

 18. لوک اویتنهاو می گوید :
  بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف
  پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

 19. دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست

 20. اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید

 21. اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .

 22. اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .

 23. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 24. بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 25. دوستان عزیز چند شبه که پشت سر هم خواب می بینم که به یه بیماری خطرناک مبتلا میشم به نظر شما تعبیر این خواب چی می تونه باشه

 26. صدقه بده انشا…. که خیره

 27. به نظر من حتما برو دکتر چون ممکنه یه جایی از بدنت تویه خواب درد میگیره یا خواب رو برایت سخت میکنه مثلا تنفس
  برو یه دکتر یه چکاب کامل بشی ضرر نداره

 28. خیره
  توجه داشته باشید خواب به ساعت خواب دیدن. تاریخ خواب دیدن هم بستگی داره و اینکه وضعیت روحی شما و اتفاقاتی که این اواخر براتون افتاده چی بوده؟
  اگر این خواب رو در تاریخ‌های 7 تا 14 تیرماه دیدید این خواب اصلاً تعبیری نداره و خودتون رو نگران نکنید. اگر این خواب رو قبل از این تاریخ دیدید ولی ما بین ساعت 12 شب تا 3 بامداد بوده باز هم تعبیر خاصی نداره.

 29. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

 30. تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند

 31. ساعت ۴ صبح خواب دیدم همسرم به دلیل بیماری و کثیف شدن لباس هایش برهنه شده ولی ایستاده بود و با من حرف میزد و اتفاقات رو تعریف میکرد که لباسا کثیف شدن و مجبور شده که در بیاره و کسالت بیماری نداشت، تعبدرش چی میتونه باشه؟؟؟

 32. با سلام اگر کسی خواب ببیند که دیگری (یعنی فرزندش) به زیارت رفته و مبتلا به مخملک شده است البته خبر از طریق تماس تلفنی متوجه می سود و اطرافیانش بسیار ناراحت اند به طوری که گریه می کنند.

 33. سلام
  تعبیر خواب گروهی از مردم که مریض و خونی هستند و همه جای بدن انها از مریضی شدید خونی بودچیه با تشکر

 34. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

 35. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد.

 36. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 37. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 38. لوک اویتنهاو می گوید :

  بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف

  پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

 39. من دارم سکته می کنم

 40. خواب دیدم پدرم که فوت شده آزماش خون داد وهزینه آن را پرداخت کرد در آزمایشگاهی که خودم کار میکروم قرار شد پول را به او پس دهند

 41. خواب گربه ای سیاه و دو سر دیدم که فکر کردم جن است بسم الله و ایت الکرسی و حمدو سوره خواندم ولی ناپدید شد و در خواب گفتم پس جن نیست

 42. در خواب دیدم که دو گربه دو سر نزدیکم هستند و خود را به پاهایم می زدند! تعبیر آن چه می باشد؟ یکی سیاه و دیگری قهویی!

 43. این خواب شما به این معنی است ک پای شما را نامحرم دیده. اگر اینطور پیش روید زمانی ک شما فوت میکنید همان گربه ها در قبر باشما می آیند و شما را عذاب میدهند.‎ ‎به پوشش پای خود توجه کنید

 44. خواب دیدم یکی از دوستانم ب بیمارستان رفته … البته تازه فهمیدم ک این دوستم یک بیماری ای دارد … و چند روز بعد از خبر دار شدن این خواب را دیدم ک ب بیمارستان رفته

 45. اگردخواب ببینی کسی بهت پول مى دهد ینی یه غم بزرگى ازطرف شخص پول دهنده بهت واردمیشه.

 46. دوست من خواب بیمار بودن مرا در خواب خود دیده که من در خوابش به سختی بیمار بودم و بد هال تعبیر ان چیست

 47. در خواب دیدم که متوجه شدیم مادرم بیمار است و به ما خبر دادن که مدت طولانی زنده نخواهد بود و من در خواب هق هق گریه می زدم ،می خواهم تعبیر خواب را بدانم.

 48. سلام من دوستم خواب دیده که داشته میرفته مسافرت که یکی از دوستامون بهش خبر داده من بیمار شدم.تعبیرش چیه؟

 49. خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بستر بیملری است یعنی چه؟

 50. خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بیمار است یعنی چه؟

 51. خواب دیدم خواهرم و پدرم در بستر بیماری هستند. تعبیر این خواب چیست؟

 52. من در خواب دیدم کسی که دوستش دارم خیلی خیلی ناراحت است و ازش هر چی می پرسیدم چی شده جواب بده اصلان حرفی نمی زد و فقط من را نگاه می کرد و بعداز چند دقیقه یواش یواش از من بدون گفتن حرفی دور شد خواهشن کمکم کنید

 53. اگر بیماری در خواب ببیند که در حرم امام رضا شفا گرفته تعبیرش چی میشه ؟؟ کی میدونه ایا واقعا خوب میشه

 54. در خواب دیدم من و پدر و مادرم وچند نفر از اقوام من در حرم امام رضا بودیم بعد من و پدرم دست یک پسر بچه فلج رو داشتیم و ناگهان اون پسر به کمک من و بابام ایستاد و شروع به خندیدن کرد خوشحال شد این خواب فکرمو مشغول کرده لطفا تعبیرشو بگید

 55. درخانه ام کبوتران سفید روی فرش مان دستشویی میکنن

 56. سلام پدر من بیماری ریه دارد وتو ای سی یو وچند روز بیهوش بود خواب دیدم چشمانش رو باز کرد وگفت من رفتم اون دنیا وبرگشتم بعد از خوابم چشماش رو باز کرد لطفا تعبیرش رو بگید

 57. سلام. من خواب دیدم که مادرم به کما رفته بود و حال خیلی بدی (رو به مرگ) داشت.کسی میتونه تعبیر خوابم رو بگه؟

 58. خواب میدیدم من برادرم و پدرم رو با اصلحه کشتم خواب بدی بود

 59. سلام یک شب خواب دیدم البته ساعت 4صبح به بعد بود خودم دیالیزی شدم ویک شب خواب دیدم دخترم سرطان خون گرفته وانقدر گریه کردم لطفا پاسخ دهید.با تشکر

 60. خواب دیدم به یکی میگم بچه دار شم اسمش عباس میشه در حالی که مجردم

 61. خواب دیدم که مادرم که چند سال است راه نمی رود راه میرود ایا تعبیرش خوب است یا نه ؟

 62. مامان من دیشب خواب دیده ک من سرطان گرفتم 😥 😥

 63. من در خواب دیده ام که کسی در خوابم جانش را از دست داده است

 64. در خواب برادرم را دیدم که روی تخت بیمارستان افتاده و خیلی مریضی سختی گرفته به نوعی که دست ها و پاهاش کوتاه و لاغر شده، تعبیرش چیست؟ با سپاس

 65. من خواب دیدم که مادر بزرگم که اخیرأ فوت کردن به منزل ما آمدن و بیمار بودن،بعد چند روز بیماریشون خوب میشه و من ازشون سوال پرسیدم که خوب هستین، فرمودن بله …
  با سپاس

 66. اگه ی مرد خواب ببیند که خواهرش بیماربوده وزشت شده بود تعبییرش چیست ؟؟؟وآیا این تعبیربرای اون زن هست یا برای بیننده خواب؟؟؟

 67. بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و …

  راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 68. سلام عصر بخیر. اگر کسی در خواب ببیند که دکترش بیماری عادی تشخیص داده باشد اما در خواب مرحوم پدرش را ببیند که خبر بیماری سرطان معده را به او خبر دهند و از جواب آزمایش در بیمارستان تشخیص داده شده تعبیر خواب چیست

 69. سلام عصر بخیر. اگر کسی در خواب ببیند که دکترش بیماری عادی تشخیص داده باشد اما در خواب مرحوم پدرش را ببیند که خبر بیماری سرطان معده را به او خبر دهند و از جواب آزمایش در بیمارستان تشخیص داده شده تعبیر خواب چیست

 70. پدرم دوسال پیش در اثر سرطان فوت کرد.از اون موقع هرشب یا بیشتر شبا خوابشو میبینم و به طور مکرر میبینم که مریضیش کاملا خوب شده و زنده هست و از دم مرگ برگشته.تعبیرش چی هست؟

 71. اگر در خواب کسی را که مرده است در حال بیماری وبیهوش ببینی ودوباره در حال بیماری و صحبت کردن ببینی تعبیر آن چی هست

 72. ساعت۷غروب ماه رمضان خواب دیدم پدرشوهرم تو جمعی نشسته میگه میخنده بعد رفت نماز خوند و بعد نماز گفت با شوهرت برو مسافرت.توی حیاطشون آب زلال زیادی بود که باهاش پتو شستن راستی ایشان تو حیاط نماز میخوندن رو ایوانی که بغلش آب روشن بود. درحقیقت مریضی سختی دارن. لطفا جواب بدید معنی خوابم شفای پدرشوهرم؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ