خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب مردن” و مرگ
تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1396 - 21:53

همه چیز در مورد “تعبیر خواب مردن” و مرگ

تعبیر خواب مردن | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مرده,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب مردن برادر,تعبیر خواب مردن دوست,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن مادر بزرگ,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مادر شوهر,تعبیر خواب مردن مادر مرده,تعبیر خواب مردن مادر زن,تعبیر خواب فوت مادر,تعبیر خواب مرگ مادر بزرگ,تعبیر خواب فوت مادربزرگ,تعبیر خواب مرگ مادر و پدر,تعبیر خواب خبر مردن مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مردن دوباره مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مردن دوباره مرده,تعبیر خواب دیدن مردن مرده,تعبیر خواب مردن شخص مرده,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب مرگ همسر,تعبیر خواب فوت همسر,تعبیر خواب فوت همسر,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر خواب مردن زن حامله,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن برادر,تعبیر خواب مردن برادر شوهر,تعبیر خواب مردن برادر نداشته,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب مرگ برادرزاده,تعبیر خواب برادر فوت شده,تعبیر خواب مردن دوستان,تعبیر خواب مردن دوست صمیمی,تعبیر خواب مرگ دوست,تعبیر خواب مرگ دوستان,تعبیر خواب مردن یک دوست,تعبیر خواب دیدن مرگ دوست,تعبیر خواب مردن یکی از دوستان,تعبیر مردن دوست در خواب,تعبیر خواب خبر مردن دوست,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب دیدن مردن خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر و برادر,تعبیر خواب مرگ خواهر زاده,تعبیر خواب دیدن مرگ خواهر,تعبیر خواب خبر مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ شوهر خواهر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن مرده,تعبیر خواب مردن و زنده شدن پدر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن بچه,تعبیر خواب مردن و زنده شدن یک نفر,تعبیر خواب مرگ و زنده شدن,تعبیر خواب مردن و سپس زنده شدن,تعبیر خواب مردن بعد زنده شدن,تعبیر خواب مردن سپس زنده شدن,تعبیر مردن و زنده شدن در خواب,تعبیر خواب مردن خود شخص,تعبیر خواب مردن خودم,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن خود آدم,تعبیر خواب مردن خود انسان,تعبیر خواب مردن خود فرد,تعبیر خواب مردن خودت,تعبیر خواب مردن خود ادم,تعبیر خواب مردن خودمان,تعبیر خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن فرزند دختر,تعبیر خواب مردن فرزند پسر,تعبیر خواب مردن فرزندان,تعبیر خواب مرگ فرزند,تعبیر خواب مردن بچه,تعبیر خواب مردن نوزاد,تعبیر خواب مردن بچه در شکم مادر,تعبیر خواب مردن بچه در شکم

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌ است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد.

دیدن مرگ در خواب یکی از وحشتناک ترین خواب ها است.اگر شما هم خواب مردن دیده اید و دنبال تعبیر خواب مردن هستید این مطلب را تا انتها مطالعه بکنید حتما تعبیر خوابتان را خواهی یافت.

تعبیر خواب مردن از دید حضرت دانیال

تعبیر دیدن مردن در خواب اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

تعبیر خواب مردن از دید محمدبن سیرین

تعبیر دیدن مردن در خواب که مردگان وی را بشارت دادند و با او حرف زدند ، این است که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.

تعبیر دیدن مردگان در خواب اگر با وی سخنان ناخوش گفتند این است که حال او نزد حق تعالی بد بود.

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب مردن از دید جابرمغربی

تعبیر دیدن مرگ مفاجات درخواب این می باشد که بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود.

تعبیر دیدن جان کندن خود را در خواب بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.

تعبیر مرگ و شستن در خواب اگر ببیند که میمیرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

تعبیر خواب مردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر مردن در خواب اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد.

تعبیر دیدن مرده در خواب اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است.

تعبیر دیدن انسان مرده و زنده شده در خواب اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

تعبیر دیدن مرگ دوباره مرده اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، به این معنی می باشد که فرزندش خواهد مرد.

تعبیر دیدن مرگ پدر و مادر اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، یعنی کارش نیکو شود و نیز می گویند کارش شوریده شود.

تعبیر دیدن مردن در خواب اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید.

تعبیر زن آستن اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

تعبیر خواب مردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن مردن در خواب قولهای زیاد پوچ و واهی می باشد.

تعبیر دیدن کسانی که در حال مرگ هستند بر این است که شادی فراوانی نصیب وی خواهد شد. 

تعبیر دیدن زنده شدن مرده بر این می باشد که شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید.

تعبیر تمایل به مردن نشانه سلامتی است.

در بعضی‌ از فرهنگ‌ ها مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌ و تعبیر خواب مرده نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ از عمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد.

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.  اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

  تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب جنازه

دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که در شما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.

تاکنون 123 نظر ثبت شده است.

 1. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

 2. محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

 3. جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

 4. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 5. لوک اویتنهاو می گوید :

  مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

  دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

  زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

  تمایل به مردن : نشانه سلامتی

 6. حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند. محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط …

 7. کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود. جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 8. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب ببیند که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

  نزدیکان شما می میرند : پول – ارث

  بچه ها می میرند : پول دریافت می کنید

  شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یک محکمه یا مرافعه می بازید .

  دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می کنید

  اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناکامی می روید

  شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست

  جسدهای مرده : یک ازدواج شکل می گیرد

  یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

  با یکی از اعضاء فامیل که مرده است صحبت میکنید : از یکی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

  با یک دوست مرده صحبت می کنید : یک تغییر مهم برای بهبودی

  یک مرده با شما صحبت می کنید : مرگ یکی از اعضاء فامیل

  یک مرده را لمس می کنید : خبرهای غم انگیز

  یک شخص مرده است : خبر تولد یک نوزاد

  یک شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

  یک مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیک است .

  با یک مرده می جنگید : بیماری

  با یک مرده صحبت می کنید : عمر طولانی برای بیننده خواب

  شما بهمراهی یک مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

  یک مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

  یک هدیه به یک مرده می دهید : پولی از دست می دهید .

  یک مرده به شما چیزی اهدا می کند : به آرامی پول جمع می کنید

  شما کمک می کنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

  شخصی را که فکر می کردید مرده زنده است : در یک محکمه می بازید

  یک شخص در حال مرگ که فکر می کردید قبلاً مرده : یک غم بسیار بزرگ برای فامیل

  شخصی می میرد بدون اینکه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

  خواب مرگ یک زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

  مرگ یک پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

  مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

  مرگ شوهرتان : یکی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

  مرگ یک عده باهم : خوشبختی بزرگ

  شما آرزوی مرگ می کنید : موفقیت بزرگ

  یک مرده زنده می شود : آبرو و احترام

  جمجمه یک مرده : یک راز برملا می شود .

  جمجمه یکی از نزدیکان شما : شانس بزرگ

  سریک مرده را در دست دارید : مرگ یک دشمن

 9. ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.

  تعبیر دیدن مرگ و جنازه در منابع خارجی :
  تعبیر خواب جنازه

  دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.
  تعبیر خواب متوفی

  دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

  دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

  دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

  خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

 10. مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌ای‌ از عمل‌ بستن‌ یا به‌ انتهارسیدن‌ است‌. در حقیقت‌ اشاره‌ای‌ به‌ خاتمه‌یافتن‌ چیزی‌ و شروع‌ چیز دیگری‌ دارد. خوابهای‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌های‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید که‌ خودتان‌ مرده‌اید،این‌ خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ این‌ حقیقت‌داشته‌ باشد که‌ مایلید تمام‌ نگرانی‌ها ودلشوره‌هایتان‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ وشروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ کنید. اگر در خواب‌مشاهده‌ کنید که‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ یا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ پدر یامادرتان‌ مرده‌اند، چنین‌ خوابی‌ هم‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عین‌ حال‌ نمایانگر دریچه‌ ضمیرناخودآگاه‌ شماست‌ که‌ از آن‌ طریق‌ خشم‌،عصبانیت‌ و دیگر احساسات‌ و عواطف‌ منفی‌تان‌را تخلیه‌ می‌کنید. در بعضی‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ ازعمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد. خواب‌های‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بدیمن‌ و بدشگون‌ نیستند، ولی‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانیت‌، نگرانی‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ می‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببینید، این‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقی‌ می‌شود ـ این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ حیاتی‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشی‌ سپردن‌ یک‌مرحله‌ قدیمی‌ زندگی‌ است‌. هم‌ چنین‌، وقتی‌ با یک‌ بیماری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌کنید، دیدن‌ چنین‌خوابهایی‌، طبیعی‌ است‌ و نشان‌ از این‌ دارد که‌ حالتان‌ بهتر می‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگی‌ تدریجی‌ وآرام‌ را ببینید، یعنی‌ بایستی‌ به‌ نحو چشمگیر و قابل‌ ملاحظه‌ای‌، برنامه‌ معمول‌ زندگی‌تان‌ را عوض‌ نماییدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌ای‌ ببخشید. اگر خواب‌ مرگ‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ را ببینید، یعنی‌ فاقد یک‌ ویژگی‌ خاص‌هستید که‌ عزیزتان‌ آن‌ را از خود بروز می‌دهد. از خودتان‌ بپرسید که‌ چه‌ چیزی‌ باعث‌ شده‌ که‌ آن‌ فردبرایتان‌ تا این‌ حد عزیز و استثنایی‌ باشد یا از چه‌ خصوصیت‌ او خوشتان‌ می‌آید؟ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌،همان‌ ویژگی‌ای‌ است‌ که‌ در اوضاع‌ و احوال‌ یا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستید. دیدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسیدن‌ خبری‌ از به‌ دنیا آمدن‌ بچه‌ای‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردی‌ آگاه‌ و مطلع‌ شوید که‌ قادر نیستید هویت‌ او را شناسایی‌ کنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌میراثی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ نباشد، ولی‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.

 11. اگر کسی خواب ببیند که زنده اس اما مرگش فرارسیده میخواهند که غسلش دهند بیرون حرم امام رضا یک دفعه درد میگیردش
  تعبیرش چیست 🙁

 12. من دیشب 2 بار خواب دیدم در هر خواب یک نفر مرده است ولی تا خواستیم از امبلانس بیرون بیاریمش زنده شد.
  خیلی تو اینترنت گشتیم ولی قانع نشدم .

 13. سلام
  دوستم زنگ زد گفت دیشب خواب دیدم تو مردی
  تعجب کردم دیدم همه میگن میکائیل مرده
  جلو خونتون پارچه سیاه زده بود
  تعبیرش چیه؟
  در ضمن چند روز پیشم دایی من زنگ زد گفت یه خواب بد برات دیدم
  ایشاا.. دارمن میمیرم
  تمام آرزومه زود بمیرم

 14. salam khoda nakone bemiri hich vaght injori nago khoda ghahresh migire :confused:

 15. سلام
  من دیشب خواب دیدم که توی یک مدرسه همه مردند و فقط من و ٢ یا ٣ نفر دیگه زنده ایم. ممکنه راهنمایی کنید لطفآ

 16. تروخداکمک کنید دوباره که خواب میبینم یکی از نزدیکان که مرده زنده میشه تعبیرش چیه؟

 17. خواب دیدم که صد میلیون افغانی یافتم 170 هزار انرا تو جیبم میگزارم و متباقی انرا در بانک میگذارم که پولم را از بانک دزد میشود و در جای یک پرده پلاستیکی بهگر رنگ قرمز باقی می ماند ؟؟؟؟؟ اگر جوابم را تعبیر کنید ممنون شما

 18. سلام
  خواهر من خواب دیده که پدربزرگم که حدودا 2 ساله فوت شدن دوباره درخواب زتده شده و درهمان خواب دوباره مرده است.
  میشه لطف کنین بگین تعبیرش چی میشه؟

 19. من در مدتی کم دو بار مرگ خود را در خواب دیده ام تعبیرش چیست؟

 20. سلام .من مرتب خواب مرده میبینم نصف شب از خواب بیدار میشم ولی باز همون خواب رو میبینم.چه کنم که از این خوابها نبینم

 21. اگر کسی در خواب ببیند که حالش کم کم بد میشود و از همه خداحافظی میکند برای این که میخواهد بمیرد چه تعبیری دارد؟
  لطفا راهنمایی کنید

 22. سلام من 21 سالمه خواب دیدم یکی از پسرای همسایمون ک باما صمیمی بودن و چند سال پیش فوت کرد خیلی جوون بود اومد بخوابم ازم خواستگاری کرد همه دورمون بودن و خوشحال اونم خوشحال بود ولی بعد از درخواست ا من خندید ورفت منتظر جوابش نموند تورو خدا تعبیر خوابمو بگین نگرانم چند روزه همش خواب مردن میبینم

 23. سلام حدود 3 هفته است که پدرم فوت کرده است به خواب اطرافیانم می رود اما به خواب من نمی آید کسی دلیلش را می داند لطفا اگر دلیشو می دونه به منم بگه

 24. سلام وممنون از راهنماییتون
  33 سالمه و پدرم در قید حیات
  ولی در خواب دیدم پدرم را کفن کردند و رفتند و وقتی من دست به صورتش کشیدم زنده شد و شادمان نشست و با دختر کوچک من بازی میکرد . مهمان خونمون امد و پدرم پذیرائی میکرد.
  ممنون میشم جواب بدید .

 25. سلام.من دو شبه دارم خواب بدی میبینم.شب اول شوهرم مرد بود.شب دوم باهم نشسته قودیم گفت که احساس میکنه دیگه وقت زیادی ندارهو داره میمیره.خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟

 26. در خواب دیدم در خیابان هستم و انگار قصد سوار شدن به ماشین را دارم که ناگاه دو نفر از پشت سرم نزدیک میشوند و جلوی من قرار میگیرند.یکی از آنها که بنظر زنی زشت صورت بود به من نزدیکتر و یکی دیگر که صورتش را ندیدم یک قدم عقب تر ایستاده بود.
  انکه کنارم ایستاده بود از من پرسید امادگی داری؟
  نمیدانم چه جواب دادم که ناگاه انکه عقبتر ایستاده بود گفت ما از طرف خدا و برای بردن تو آمدیم.
  بشدت حس تنهایی و بی پناهی میکردم و مات تماشا و گوش دادن به حرفهایی بودم که به من میگفتند.
  ان زن زشت صوزت که به من نزدیکتر ایستاده بود دستش را بر روی قلبم گذاشت و انگار میخواست که قلبم را از سینه ام بیرون بیاورد و من کاملا تسلیم بودم و چشمهایم را بستم و آرام صلوات بر محمد و خاندانش فرستادم تا او شفا خواه من شود، که به ناگاه از خواب بیدار شدم.
  این خواب را همین الان دیدم

 27. اگر دو بار در دو شب متفاوت خواب دیده باشم که پیرمردی زمان دقیق مرگم را می گوید حتی با تاریخ اش ، تعبیرش چیست؟

 28. سلام یکی از دوستانم خواب دیده من مردم و صورتم داغون شده ولی هیچ خونی تو خوابش ندیده تعبیرش چیه

 29. اینکه خون نیاد نشونه بدیه , انا اگه خون بیاد نشانه خوبیه

 30. سلام من خواب دیدم پدربزرگ مادریم که حدودا 5 ساله که فوت کرده رو سر بریدن تعبیرش چیه؟

 31. سلام خواب دیدم یکی مسیر زندگیمو نشونم میده تا یه جایی که میرسیم دیگه نشونم نمیده ازش میخوام بگه بعد یهو تو یه ماشین با چند نفر ناشناش هستم به یه پل سفید که میرسم یه اسب سفید با یه سوار از روبرو میاد بعد ماشین سر پل چپ میکنه بعد یه جای بود حس خیلی خیلی عجیبی بود یه زن اسممو صدا میزنه و میگه تو مردی ولی خدا گفته برتگردونیم گفته یه فرصت دیگه بهت داده هر چی دلیلشو میپرسم نمیگه بعد یهو نفسم بالا میاد از خواب بیدار میشم.حس مرگش خیلی واقعی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟منتظرم

 32. عرض سلام و خسته نباشید ب همه دوستان .تاریخ امروز 1393.7.28 * دیشب خواب دیدم خانمم در حال جان دادنه و من و بچم که 8سالشه و اسمش امیره بالا سرش داریم گریه میکنیم ، بعد از کلی شیون کردن ناگهان زنم زنده شد و تو همون لحظه ندایی از پروردگار ب گوشم رسید که میگفت چون دیدم که از مرگ خانوادت سخت رنجیده شدی دوباره زندگی را به او بخشیدم ، وقتی زنم چشم باز کرد خیلی شاد بود و گفت ب اذن خدا زنده شدم و من هم این شادی رو جشن گرفتم و تدارکات سفر رو اماده کردیم و ب اتفاق پدر و مادرم با ماشین پرایدم ب گردش رفیم . تو رو خدا اگه کسی بتونه این خواب رو تعبیر کنه مطلعم بکنه اخه مشکلات زیادی تو زندگی زناشویی دارم . همگی رو به روح رسول الله قسم میدهم اگه کسی میدونه منو بی خبر نزاره

  • سلام. مهم اون پیامی بود که از جانب غیب به شما رسید و مفهوم آن این است که برای خدا سجده کن و همیشه خانوادت رو دوست داشته باش. یا حق.

 33. عرض سلام و خسته نباشید ب همه دوستان .تاریخ امروز 1393.7.11. * دیشب خواب دیدم خانمم در حال جان دادنه و من و بچم که 8سالشه و اسمش امیره بالا سرش داریم گریه میکنیم ، بعد از کلی شیون کردن ناگهان زنم زنده شد و تو همون لحظه ندایی از پروردگار ب گوشم رسید که میگفت چون دیدم که از مرگ خانوادت سخت رنجیده شدی دوباره زندگی را به او بخشیدم ، وقتی زنم چشم باز کرد خیلی شاد بود و گفت ب اذن خدا زنده شدم و من هم این شادی رو جشن گرفتم و تدارکات سفر رو اماده کردیم و ب اتفاق پدر و مادرم با ماشین پرایدم ب گردش رفیم . تو رو خدا اگه کسی بتونه این خواب رو تعبیر کنه مطلعم بکنه اخه مشکلات زیادی تو زندگی زناشویی دارم . همگی رو به روح رسول الله قسم میدهم اگه کسی میدونه منو بیخبر نزاره

 34. خواب دیدم که یکی از نزدیکان مرده وزنانی کاملاً پوشیده با چادر های سفید وروی صندلی نشسته اند و به خاطر مرده گریه می کنند تعبیر ش چیست

 35. سلام خواب دیدم که یکی ازدوستانم ازبلندی پایین افتادومردبعدازا ین که همه دور اوجمع شدیم دوباره زنده شد خیلی. ترسیدم وازخواب پریدن میخواستم ببینم تعبیرش چیه باتشکر.

 36. سلام من خواب دیدم که من در زیارتی وجود دارم آنجا برادر من هم است تماشا داریم قبر های بسیار طویلی که آنجا است و من می بینم که مرده شور می خوره به جای خود نا راحتی میکند من برادر را میکویم که ببین او حرکت میکند او توانا است که بر خیزد و مرده چادر روی خود را پس کرده از جای خود بر میخیزد من چیغ بلد میزنم و میگویم او برخواست ورده میتوانه بر خیزه و گوریز میکنم سر بام بلدگ بالا میشوم میگم که نزدیک نبیا ورنه خودرا پاهین مندازم او میگوید که من زنده هم نموردم لطفآ بدان من که فرزند دارم خانوم دارم و من موبایل خود را به خواهرم میسپارم و نیگم نن خود را میکوشم ور حل انداختن خود از بام 4منزل بودم که بیدار شدم لطفآ تعبیر خواب مرا بگوید

 37. اگه کسی خواب ببینه یکی از عزیزانش مرده عمر اون شخص زیاد میشه من یه بار خواب دیدم مادر بزرگم که مرده اومده خونمون به بابام میگه من مهمون دارم باید بری یه سری چیزا برام بخری بعد جلوشونم یه عالمه انگور سیاه درشت بود که داشتن میخوردن کل فامیلمونم بودن همه سیاه پوشیده بودن اون موقع نفهمیدم معنی این خواب چیه واسه داداشمم تعریفش کردم فک کردیم مامان بزرگم هوس انگور کرده باید براش بخریم خیرات بدیم بعد چن روز داداشم یه تصادف معمولی کرد که چیزیش نشد بازم ما جدی نگرفتیم فردای اون تصادف داداشم با یه تریلی تصادف کردو فوت کرد. به نظر من همه باید خواباشونو جدی بگیرن هر وقت خواب بد میبینید واسه کسی تعریف نکنید سریعم برید صدقه بدید که اگه بلا بود رفع بشه

 38. سلام،وقت بخیر.
  بعد از ۵صبح خواب دیدم که ب من میگن مادر بزرگم مرده،میرم که نگاهش کنم ،متوجه میشم داره نفس میکشه،بیدارش میکنم ولی وقتی بیدار میشه داد و بیداد میکنه و دست و پا میزنه ،نمیزاره نزدیکش بشیم.

  قابل ذکر است که مادر بزرگ من در واقعیت حدود ۵سال میشه که فوت کرده.
  تعبیر خوابمو لطفا بفرمایید.
  باتشکر

 39. سلام میشه لطفا تعبیر این خواب را بهم بگین؟
  خواب دیدم که خودم مردم خیلی هم شاد بودم و انگار تا حالا غصه نخوردم. با چند نفر هم که احتمالا اونا هم مرده بودن حرف زدیم و خندیدیم. بعد هم دیدم که از زمین بالا رفتم مثل یه تونل که فقط نور سفید توش بود. لطفا جواب منو بدین

 40. سلام من خواب دیدم مردم در دریا بعضی ها روحم رو میدیدند بعد خودم عکس خودم رو دیدم مادرم گریه نکرد با من حرف زد اما خانمم گریه میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 41. Salam,,man 1 soal dashtam pedare man khab did k yeki az ashnayanash mord va dar sardkhane bud vaghti k dar sardkhane mibordash biron az daste anha oftad va zende shod tabirash chisttttttttttt ??????cووسلام,

 42. سلام.
  برادرمن خواب دیده مادرم فوت شده ودوباره زنده شده
  اگه میشه بگید
  تعبیرش چیه؟

 43. سلام
  من چندشب پیش خواب دیدم مادرم فوت کرد،شودوباره زنده شد.
  لطفابگیدتعبیرش چی میشه؟خیلی نگرانم.

 44. سلام من دیشب خواب دیدم که پدر بزرگم که هنوز زنده است در خواب مادرم به من گفت که پدربزرگم مرده وقتی رفتیم خونشون خونشون فرق می کرد من پدر بزرگم رو دیدم که ظاهر شد ومن هم رفتم بغلش کردم اون هم من رو بغل کرد ومن احساسش می کردم و من رفتم گفتم که پدربزرگ زنده است مادرم هم گف که خیال می کنی اما من اون رو حس کردم تورو خدا تعبیرش رو بهم بگید

 45. من خواب دیدم ابجیم مرده

 46. با سلام وخسته نباشید
  من باردارم،خواب دیدم که موقع زایمان فوت کردم روحم به آسمان پرواز کرد،اما ی بچه خوشگل به دنیا آوردم

 47. من خواب دیدم یه جای شلوغم….زیر یه طاق که انگار ورودی حرم امام رضاست وووتت مرده زیر کفن خوابیدن..پرسیدم جریان چیه…گفتن این مرده ها رو اوردیم که امام رضا زنده شون کنه….یه دفعه کفن تکون خورد و هر دو زنده شدن…..من زود رفتم پیش یکی از مرده ها که زنده شده…بهش گفتم حالا که امام رضا تو رو اینقدردوست داشته واسه ما هم دعا کن که کارمون رونق بگیره…اون بهم گفت من دعات کردم تو هم برو نماز هاتو بخون
  تعبیرش چیه؟؟؟؟

 48. سلام
  9 سال هست که پدرم فوت کردن و عمرشون رو دادن به شما.
  متاسفانه به دفعات خواب میبینم پدر سالهاست از ما قهر کرده و رفته یه جایی که اصلا نمیتونیم پیداش کنیم
  انگار بی رد و نشون عمدا از پیش ما رفته…
  چیکار کنم؟ خیلی جاها پرسیدم جوابی نگرفتم
  لطفا راهنماییم کنید
  ممنون

  • سلام این جور که من شنیدم اینکه پدر شما باشما قهره به معنیه ناراحت بودن پدرتونه حالا دلیلش هرچیزی میتونه باشه برای ایشون یه چیزی نذر کنید

 49. سلام شوهرم 2 شب پشت سر هم خواب دیده که مرده ودارن میذارنش تو قبر حتی کفنی خودشو دیده و همون طور که مردم رو دست میبردنش روح خودشم داشته همه چیز رو میدیده

 50. با سلام.زنی که با شوهرش اختلاف داشته و از هم ناراحت بوده اند نیمه شب قبل از اذان صبح خواب دیده است که یک زن سبز پوش را میبیند و به او میگوید من میخواهم از شوهرم طلاق بگیرم ،زن سبز پوش به او میگوید شوهرت به زودی میمیرد . زن میگوید مگر تو مرا میشناسی که این را میگویی؟ زن سبز پوش میگوید :بله تو فلانی هستی که فلان جا کار میکردی، شوهرت میمیرد حال انتخاب با توست که جدا شوی یا نشوی.و تأکید داشته که شوهرت به زودی میمیرد.
  (شوهر این زن مرد خوش قلب و مظلومیست که برای همه نیت خوب دارد و آزاری به کسی نمیرساند.)
  اگر لطف کنید این تعبیر را پاسخ دهید ممنون میشوم.تشکر فراوان

 51. سلام مامانم دیشب خاب دیدکه خاهرکوچیکم توی جاده میدویده ومامانم صداش کرده ولی اون گوش نکردوافتادوسرش خوردبه جدول ومردومامانم کلی گربه وزاری کرده طوری که وقتی بیدارشده بودهم داشت گریه میکرد .خواهش میکنم بگین تعبیرش چی میشه لطفا

 52. من خواب دیدم پدرم…. فوت کردهه?
  من تو خواب گریه میکردمو تا خونمون با پای برهنه تو خیابون دویدم تا برسم…
  رسیدم دیدم پدرم سالمه و سرحال…

 53. سلام من خواب دیدم ک قرار بریم عروسی ولی از یجایی به بعد تو خواب متوجه شدم ک کسی ب من توجه نمیکنه انگار اصن من و نمیبینن بعدش وقتی رفتم از تو خیابون ی گل بچینم دستم نتونست گل بکنه انگار ازش رد میشد ی جور ضعف بود بعدش وقتی مامانم و صدا کردم نشنید فهمیدم ک مردم تعبیرش چی میشه خواهش میکنم بگید بهم

 54. سلام
  خواب دیدم که برادرم مرده و به من میگن که یه دختر داره و دخترش باید پیش من بمونه.خیلی ناراحت کننده بود
  درصورتیکه برادر من فقط یه پسر داره

 55. سلام من باردار هستم و یک دختر چهار ساله هم دارم تا حالا سه بار خواب دیدم که دختریدر جلوی چشمهایم می میرد دفعه سوم خواب دیدم سه بار از پشت بام بلندی که مشغول بازی بود پرت شد و هر سه بار به طرز وحشتناک مرد خواهش می کنم تعبیرش را بگویید من خیلی نگران هستم

 56. دیشب خواب مادر و برادرم رو دیدم که رفتار بدی باهام نداشتند ، همزمان روی پشت بام خانه دوتا پزنده تو تله افتاده بودن که هر دو آنها را آزاد کردم پسر عمویم از دستم غصبانی شد چرا تین پرندهها رو بردی من یراشون تله گذاشته یودم بزور یکی از آنها را بردم و یکی دیگر براد م برد بده به پسر عمویم که.پسر عمویم اون پرنده رو قبول نکرد تو این زمان بود که از خواب بیدار شدم

 57. دیشب خواب مادر و برادرم رو دیدم که رفتار بدی باهام نداشتند ، همزمان روی پشت بام خانه دوتا پزنده تو تله افتاده بودن که هر دو آنها را آزاد کردم پسر عمویم از دستم غصبانی شد چرا تین پرندهها رو بردی من یراشون تله گذاشته یودم بزور یکی از آنها را بردم و یکی دیگر براد م برد بده به پسر عمویم که.پسر عمویم اون پرنده رو قبول نکرد تو این زمان بود که از خواب بیدار شدم

 58. سلام من تو خواب دیدم مردم اشناهامون دارن گریه میکنن به مادرم وهمسرم میگم که من نمردم منو بیرون بیارید از قبر ولی به حرفم گوش نمیکنن میگن نمیشه تعبیرشو بگین لطفا

 59. دیشب خواب دیدم شوهرم مرده گریه میکنم مامانم اومد گفت زنده اس و ببریمش بیمارستان گفتند چرا بردینش سرد خونه نمرده بوده ومن گریه میکردم و دوشک بودم که زنده اس

 60. خواب دیدم شوهرم مرده وگریه میکنم بعد مامانم اومد گفت نمرده چرا بردنش سردخًونه و هنوز نمرده

  • خواب دیدم توى شهر همه زنان یکى پس از دیگرى دارن میمیرن هر جا که میرفتم جنازه زنان افتاده بود منم با بچه هام بودم وحشت کرده بودیم

 61. خواب دیدم شوهرم مرده وگریه میکنم بعد مامانم اومد گفت نمرده چرا بردنش سردخًونه و هنوز نمرده جوابشو لطفا بدین ممنونماز شما البته الان صدقه گذاشتم

 62. من یه خوابی دیدم که دو نفر دیگه تو کامنتا دیده بودن. خواب دیدم پدر بزرگم که چند ساله مرده تو خواب به طرز خیلی عجیبی مرد و بعد مرگشم صداشو از تو دیوار می شنیدم ولی حرفاش واضح نبود. کسی تعبیرشو میدونه؟

 63. خواب دیدم توى شهر همه زنان یکى پس از دیگرى دارن میمیرن هر جا که میرفتم جنازه زنان افتاده بود منم با بچه هام بودم وحشت کرده بودیم

 64. سلام من دیشب ساعت دو خواب دیدم شوهرم و برادرم بیماری لاعلاج گرفتن و شوهرم فوت کرد ولی برادرم نه و احتمال میدایدم برادرم خوب بشه و شوهرم وقتی فوت کرد روحش به نظرم میومد و باهام حرف میزد من هی ازش میخاستم منم باخودش ببره ولی سکوت میکرد

 65. سلام من خواب دیدم که مادرم فوت کرده دلیلش چی هست

 66. سلام دوستم زنگ زده میگه دیشب خواب دیده جشن تولدمه و بعدش من مردم چه تعبیری داره مرسی اگه جواب بدبد

 67. سلام دوستم خواب دیده جشن تولد منه و بعد جشن من مردم چه تعبیری میتونه داشته باشه مرسی اگه جواب بدید

 68. سلام دوستان عزیز من دیشب خواب دیدم با پدرم حرف میزدم و پدرم میگفت من دارم میمیرم گفتم چطور میدونی گفت من بوی مردگان را میدهم اساتید محترم اگ تعبیرش کنید ممنون میشم

  • سلام من حدود ساعت 5/5 صبح خواب دیدم از جایی مثل آسانسور با شدت خیلی زیاد سقوط کرد البته هیچ چیز نمیدیدم وفقط منتظر بودم ببینم کی این مسافت طولانی که طی کردم تموم میشه خیلی کم ترسیدم وبا خودم میگفتم الان تموم میشه وبعد صدای داد بچه خواهرمو شنیدم که مادرشو صدا میزد وبعدمن ماه کامل رو توی آسمان که تاریک بود دیدم دیگه فهمیدم که مردم وبعد با خودم گفتم چقدر راحت بود فقط تنها ناراحتیم برای اونا بود وبعد از خواب پریدم به نظرتون تعبیرش چیه

 69. سلام …
  خواب دیدم مرده ام و کسانی از نزدیکانم که قبلا مرده بودند به استقبال اومدند و برایم کفن آوردند و من مدام میگفتم من از این کفن های ساده نمیخوام …من کفن نوشته شده با دعا میخواستم …با اینکه مرده بودم اما حرف میزدم و هوشیار بودم
  میشه لطفا تعبیر کنید برام؟

 70. من در خواب زنی را با لباس سفید دیدم که میخواست وجود اب را تأیید کنم برایش و وقتی شیر اب را باز کردم أو از پنجره خود را به بیرون پرت نمود

 71. من در خواب زنی را با لباس سفید دیدم که میخواست وجود اب را تأیید کنم برایش و وقتی شیر اب را باز کردم أو از پنجره خود را به بیرون پرت نمود

 72. سلام در خواب به من گفته شد که میمیری وبعد ازاندکی پهلوی راستم درد گرفت وجان کندم ودرآن حال شهادتین میگفتم سپس گفتم بدنم را میخواهم ببینم و دیدم تقریباسوخته ام بعد کمی درخانه ام کارهایی انجام دادم وبیدار شدم زمان خواب حدود اذان صبح بود

 73. حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

 74. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

 75. محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

 76. جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

 77. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود

 78. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود.

 79. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 80. لوک اویتنهاو می گوید :

  مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

  دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

  زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

  تمایل به مردن : نشانه سلامتی

 81. حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند.

 82. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

 83. جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

 84. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد.

 85. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود.

  

 86. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید.

 87. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 88. ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.

 89. دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.

 90. دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

 91. دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

 92. دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

 93. خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

 94. من خواب دیدم که یکی از آشناهامون فوت کرده بعد از چند دقیقه دوباره زنده شد میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 95. من خواب دیدم یه مرده با کفن خاکستری رنگ یا همان تیره رنگ روی تخت دمرو دراز کشیده ,بلندشدبحالت سجده و بمن گفت برو بی بی شهربانو دخیل ببند,ینفر بغلش بود گفت اسمش محمدهست,تعبیرش چیه؟ من مرده ای بنام محمد ندارم

 96. من بابام بردارزادش خودکشی کرده خواب دیده که بهش تو قبرستون میگه زندم بعد قبرشو باز کردن دیدن زندس ولی لخته.تعبیرش چیه؟

 97. عموم فوت کرده ولی خواب دیدم مرده و توی تابوت
  و همه وادن گریه میکنن؟

 98. من خواب دیم عموم که فوت کرده توی خواب دوباره فوت کرده و توی تابوت هست هنه دارن گریه میکنن
  تعبیرش چیه؟

 99. من هر شب خواب میبنم بعضی وقتا هم کابوس خسته شدم چی کار کنم بعضی از خواب هام تعبیر میشه

 100. سلام من خواب عموم رو دیدم که چندین ساله فوت کرده خواب دیدم داریم دست و صورت همدیگه رو بوس میکنیم اصلا به فکرش هم نبودم تعبیر خواب من چیه

 101. سلام میخواستم بدونم تعبیر خواب دعوای دومره که یه فرد زنده هم داره اونا رو نگاه میکنه چی میشه؟

 102. سلام من شنیدم دیدن مرده با لیاس سیاه یعنی حالش خوب نیس

 103. من خواب دیدم یکی از اشنایمان که شاید یکبار در گذشته دیدمش و سالها پیش در گذشته به خوابم امد یک بچه در بغلش بود و شوهرم رو نفرین می کرد و می گفت ازش طلاق بگیر تو نمی شناسی اینو ….می شه تعبیر کنین ؟ متشکر

 104. چند روزی هست همش خواب مرگم میبینم .داره هرروز وحشتناک تر میشه خواب هام .دیگه دارم افسرده میشم.تعبیر خواب های
  من چیه ؟

 105. سلام من دیشب خواب دیدم یکی از دوستای قدیمیم که خیلی وقته ندیدمش از ساختمون مادر بزرگم افتاد پایین ولی انگار اصلا نمی ترسید اصلا جیغ نمی کشید همه نگاه می کردن که کی مسافت تموم میشه بعد که افتاد و مرد عموم با ارامش به برادرش گفت که مرده ولی اونم کاری نکرد……لطفا تعبیر کنید خیلی تحت تاثیر قرار داده مرسی

 106. سلام. من خواب دیدم مادرم که چندین روزاست خانه را تر ک کرده وبسیار دلتنگشم خبر مرگش را بمن و دو خواهرم میدهند.ما به بیمارستان میریم و به ما میگویند درست است.ولی او را ندیدیم.در این موقع از خواب بیدار میشم.خواهشمندم تعبیر آن را بگویید.با تشکر

 107. سلام در خواب دیدم زن برادرم که فعلا زنده است مرده و دوباره زنده میشود.

 108. سلام. حدود ۲ سال میشود که پدرم فوت کردن اما من چندبار خواب دیدم که که پدرم زنده هستن دریک شهر دیگه نزد داکترهستن وخیلی هال شان خوب نیست و من کوشش میکنم که به هر قیمت میشود نزدشان بیروم اما نمیتوانم خیلی ناراحت میشوم ، باخودم میگویم که پدرم فوت نکرده بوده درین قدروقت زنده بودن . لطفاًًًًًَ تعبیر کونید

 109. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم پدر بزرگم تو بغلم جان میدهد هیچ کی ناراحت نیست فقط من گریه میکنم و از تو خیابون صدای ماشین عروس میاد

 110. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم پدر بزرگم تو بغلم جان میدهد هیچ کی ناراحت نیست فقط من گریه میکنم و از تو خیابون صدای ماشین عروس میاد

 111. سلام خسته نباشید خواب دیدم پدربزرگم تو بغلم میمیرد
  من خیلی گریه میکنم اما بقیه نه

 112. سلام خواب دیدم خانمی جوان از فامیل فوت شده همه گریه میکنند ولی اون خانم اومد پیش من گفت بهشون بگو من زنده ام نمردم چرا گریه میکنند من اینجا حالم خوبه در حالی که این خانم زنده هستند

 113. سلام؛ اگر خواب ببیند که عزیزش قصد کشتن ِوی دارد اما بعد خودِ آن مرد میمیرد، تعبیر اینگونه خوابی چیست!؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ