خانه » تعبیر خواب » کامل ترین مرجع “تعبیر خواب گرگ” جهان
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 15:11

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب گرگ” جهان

تعبیر خواب گرگ | تعبیرخواب گرگ | tabire khab

تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبیر خواب+گرگ+ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ مرده,تعبیر خواب گرگ دیدن چیست,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن گرگ سفید,تعبیر خواب کشتن گرگ سیاه,تعبیر خواب حمله گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن حمله گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب,تعبیر خواب حمله گرگ خاکستری,تعبیر خواب کشتن گرگ خاکستری,تعبیر خواب دیدن گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر گرگ خاکستری در خواب,تعبیر دیدن گرگ خاکستری در خواب,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سفید ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ سفید بزرگ,تعبیر خواب گرگ سفید مرده,تعبیر خواب گرگ سفید رنگ,تعبیر خواب گرگ ماده سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه و سفید,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب,تعبیر خواب سگ و گرگ,تعبیر خواب حمله سگ و گرگ,تعبیر خواب دعوای گرگ و سگ,تعبیر خواب دیدن گرگ و سگ,تعبیر خواب جنگ سگ و گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ مرده,تعبیر خواب مردن گرگ

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

خواب گرگ یکی از خوابای ترسناک و معمول است.اگر شما هم گرگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گرگ هستید در این مطلب می توانید تعبیرخواب گرگ را به طور کامل ملاحظه کنید

تعبیر خواب گرگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گرگ کسی را بدرد این است که زنش را طلاق می دهد.

تعبیر خواب گرگ کسی را بکشد و گوشتش را بخورد رسیدن ارث به ان فرد است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گرگ بر سه چیز حکایت می کنn

زن و کنیزک و خادم

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر خواب گرگ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زوزه گرگ این است که کسی می خواهد از شما جلو بزند

تعبیر خواب گرگهایی که به صف در حرکتند همسایه های بیرحم است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب گرگ دشمن است و باید از او دوری کرد

تعبیر خواب گرگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گرگ این است که یکی از زیردستان شما خیانت کرده اسرارتان را فاش می کند

تعبیر خواب کشتن گرگ شکست دادن دشمنان موذی است

تعبیر خواب شنیدن صدا و زوزه گرگ این است بر ضد تو اتحادی حاصل می شود و شکستتان می دهند

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگ | گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 134 نظر ثبت شده است.

 1. اگر خواب دیده باشیم با گرگ ها زوزه میکشیم چه تعبیری دارد؟؟؟

 2. سلام خواب دیدم دو گرگ رام شده که مال یکی بودن از سر و کول دوست ان طرف بالا میرفتند و بر روی سرش مینشستن

 3. زوزه گرگ چه تعبیری دارد؟

  • سلام احتمالآ کسی که گرگها رام او بوده دارای اموالی است وکسانی که گرگها بر سر او منشستن فرد مورد اعتماد صاحب اموال است خیر است انشاالله

 4. اگر در خواب با گرگ دوست باشیم چه تعبیری دارد؟

 5. اگر کسی در خواب گرگی را دید که به او حمله کرد، اگر لباس او را پاره کرد، به او زیان اندک و اگر به بدنش صدمه زد، زیان فراوان خواهد دید. اگر گرگ را توانست از پای در آورد، مال خود را که بعضی زورمندان به زور از او گرفته اند، باز پس می گیرد یا ارثیه قابل توجهی به او خواهد رسید.

 6. اگر گرگ فریاد های گوش خراش می کشید و عده ای گرگ دیگر را گرد خود جمع کرد، زورمندی در آن شهر بلوا و آشوب به پا می کند و یا از جانب دشمنی همجوار، به آن سامان آسیب می رسد و یا آن سرزمین توسط بلاهای آسمانی مانند طوفان و زلزله آسیب خواهد دید.

 7. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است:
  زن،
  کنیزک،
  خادم.

 8. محمد ابن سیرین می گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر ببیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

 9. گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

 10. گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

 11. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

 12. سلام من خواب دیدم تویه غارتفریحی شبیه سهولان بودیم وعکس میگرفتیم وتواونغارخونه هایی هم زندگی میکردن که چندتاگرگ به غارحمله کردن اهالی گفتن که هرشب گرگاحمله میکنن وهرشب بهشون یکعددگوسفندمیدن مادرم که ازاب غارچندتاماهی گرفته بودبجای گوسفندبه گرگهادادوباعث شدکه حمله نکننوازخواب پریدم

 13. سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

 14. شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 15. من خواب دیدم چندتاگرگ خاکستری چندتا گوسفندرو کشتن باز دنبال من وهمسرم هستندومافرارمیکنیم وبامادرگیرمیشن

 16. سلام خوابی دیدم که خواهشمندم خیلی سریع تعبیر کنیدخواب دیدم تو جاده ی روستامون داشتم با وسیله ای میرفتم که تو راه مردم رو غضبناک میدیدم وگاهی گرگ و شغال و سگ میدیدم حتی انسانی که سرش گرگ بود و یک کلت به طرفم نشانه کرده بود ومردم تو راه تهدیدم میکردن

 17. دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 18. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد

 19. من خواب دیدم که دریک خونه باغی بزرگ بودیم که قرار بود هزاران گرگ سیاه به انجا حمله ور بشن

  • سلام من دسلام من خواب دیدم گرگ وحشی نزدیکم بود صورتش خیلی خشن بود ولی من همش بسم الله میگفتم و قران میخوندم گرگ رام شد طوری که دست من و لیس لیس میزد مهربون شده بود ولی من بازم ازش وحشت داشتم لطفا بگید تعبیرش چیه

 20. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

  ۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

  ۳ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

 21. خواب دیدم که در زمینه صحرایی کنار امام زاده ای با پدر و مادرم هستیم و هیچکس در آنجا نیست به شدت از یه گرگ سفید پدر مادرم وحشت داشتن و قایم شده بودن من برای مقابله با گرگ رفتم و سعی داشتم نابودش کنم وقتی که داشتم دنبالش میگشتم از پشت سرم اومد و قافلگیرم کرد و دستمو گاز گرفت

 22. توی یه جنگل رفتم تا به خودم اومدم دور تا دورم گرگ سیاهه بود یکی یکی بهم نزدیک شدن و همشون منو بو میکشیدن منم ثابت ایستاده بودم

 23. در خواب دیدم چند دسته گرگ خاکستری مایل به سفید به من حمله کرده ولی بعد با من کاری نداشتن من به زمین افتاده بودم و یکی از اونا با من صحبت میکرد

 24. خواب دیدم که توی یه اتاق بودم که درش ازبیرون قفل شده بود یه گرگی ام بیرون اتاق راه میرفت وبه اتاق نگاه میکردولی حمله نمیکردیه دفعه یه گربه اومدوباگرگ درگیرشدوگرگم گربه روکشت

 25. من با یه گرگ خاکستری دوست بودم وبه هم وابسته بودیم
  اون منو حمایت میکرد ومن با تمام وجود دوسش داشتم
  با هم خیلی خوش بودیم
  الانم دلم واسه خوابم تنگ میشه
  خیلی احساس خوبی داشتم

 26. من خواب دیدم دو تا گرگ مخلوطی از رنگ سفید و سیاه پشت در بودند من در را بستم که وارد خانه نشند اما قدرتم کمتر از گرگا بود و به هرترتیبی وارد خانه شد اما با من کاری نداشت و سراغ زنداداشم که روی مبل نشسته بود رفت، دست زنداداشم رو گرفته بود که گاز بگیره زنداداشم از جاش تکون نخورد و فقط می گفت کمک کن،

 27. تعبیر خواب زوزه گرگ : نشانه این کسی میخواهد از شما سبقت بگیرد.
  تعبیر خواب گرگ های که به صف در حرکتند : نشانه همسایه های بیرحم است.

 28. سلام خواب دیدم وقتی رسیدم خانه یک گرگ خاکستری روی یک سکو نشسته بود و چند تا بچه داشت که تو پنجره اتاق داشتن بازی می کردن

 29. سلام خواب دیدم به خانه که رسیدم یک گرگ خاکستری روی سکو نشسته بود و و پچه هاش تو پنجره اتاق در حال بازی کردن بودن

 30. سلام من خواب دیدم به گرگ حمله کردم و ضربات خیلی زیادی هم زدم تا کشته شه اما نشد و در اخر م فرار کردم تعبیرش چی میشه؟

  • سیدشاکراز کابل من گرگ را در خواب دیدم که حمله کرده بالایم و من بالای یک درخت بالا شدم و از پیشش فرار کردم

 31. دور کردن گرگ از خود چ تعبیرى دارد؟

 32. دور کردن گرگ از خود چه تعبیرى دارد؟

 33. گرگی را بزرگ کردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال که اون رو دیگه ندیدم تو بیابان من فک کردم الان گرگ منو میکشه که همون گرگی بود که من بزرگش کرده بودم و کاری باهام نداشت و برام دم تکون داد

 34. گرگی را بزرگ کردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال که اون رو دیگه ندیدم تو بیابان من فک کردم الان گرگ منو میکشه که همون گرگی بود که من بزرگش کرده بودم و کاری باهام نداشت و برام دم تکون داد

 35. سلام من در خواب دیدم از دست دشمنان فرار میکنم وبه روستایی میخوام پناه ببرم که در راه یک گرگ را دیم گرگ به من حمله کرد و من فرار کردم طرف چندتا گوسفند که گرگ با من کاری نداشت و گوسفند رو خورد.

 36. سلام من در خواب دیدم یک گرگ بالایم حمله میگوند و من فرار میکونم بالای یک درخت بالامیشوم و از دست گرگ فرارمیکنم

 37. سلام چند وقت پیش خواب دیدم که تو شب تو ی کوچه های روستامون راه میرفتم هوا هم خیلی سرد بود انگار هیچ کس تو روستا نبود فقط من بود رفتم تو خونه ی مامان بزرگم اما همه فامیلامون گرگ شده بودن البته میشه گفت گرگینه بود چون هم قد یه انسان بودن و روی دوپا ایستاده بودن قایم شدم یه گوشه روستامون یه تپه بزرگ داره یه گرگ سفید وایساده بود زوزه میکشید همه گرگا رفتن طرف اون روتپه منم رفتم یه گوشه حیاط کز کردم یهو یه گرگ خاکستریو دیدم که رو دوپاش ایستاده و منو نگاه میکنه انتظار داشتم بهم حمله کنه اما اون سریع به طرف تپه رفت یه دفعه انگار یکی اسممو صدا زد همون گرگ سفیده رو تپه بود که داشت زوزه میکشید نمیدونم چیشد دست خودم نبود صدام که میزد خود به خود رفتم رو تپه وقتی رسیدم دیدم همه گرگا دورم حلقه زدنو میخوان منو بکشن که یه دفعه از خواب پریدم

 38. خواب دیدم که داشتم باچندتاگرگ بازی می کردم باهاشون رفیق بودم دران خواب خیلی خوش حال بودم خواب خیلی خوبی بود

 39. من دیشب خواب دیدم توی راه گرگی رودیدم که چشماش هم سبزبودبعدگرگه منوول نمیکردبهش گفتم بزاربرم گفت زدبرگرد/بعدرفتم یه خونهه که گرگ توش بودولی انسان شده بودبعدتوی اتاق نقابی زمین بودکه ازش پرسیدم مال توا گفت اره بعدژله به رنگ سبزاوردوگزاشت توچشمش بعدنقاب روگزاشت وچشمش رنگ سبزشد/یکی بگه تعبیرشو

 40. خواب گرگ های سفیدی میدیدم اما تشخیص نمیدادم گرگ است بقیه میگفتند اما با من هم کاری نداشتند

 41. اگر گرگی از دور به تو نگاه کند و نزدیک شود ؟

 42. سلام من درخواب دیدم که گله ای از گرگ ها مرامیدوانن ومن از آنها فرارنموده خود رابالای یک دیوار قرارمیدهم

 43. خواب دیدم یه گرگ خاکستری خیلی لاغر می خواست به دختر خواهرزاده م حمله کنه٬ خواهرزاده م گرگ رو یه جوری به طرف خودش کشوند تا من دخترش رو نجات دادم ولی گرگ زبونم لال خودش رو …..
  یعنی چه تعبیری داره؟؟؟!!!!

 44. من خواب دیدم برادرم نشسته بود با صدای آروم قرآن میخوند بعد من صداش کردم گفتم بیا پیش من اومد پیشم، من داشتم بابرادرم صحبت میکردم که صدای زوزه ی گرگ شنید بعد رف به بابام اصرار کرد گه بهش اجازه بده بره اون گرگهارو بکشه اما بابام اجازه نداد.

 45. اگر تو خواب ببینی گرگی ماده عاشقت آدم شده معنیش چیه ؟

 46. سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

 47. شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 48. دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 49. سلام خواب دیدم تو یه بیابون تاریک یه گرگ سفید ویه گرگ سیاه بهم حمله کردن پامو گاز میگرفتن خیلی قوی بودن اما موفق شدم بکشمشون

 50. سلام خواب دیدم در بیابانی هستم وگرگی از دور به سراغ من امد ارام ارام ووقتی به من رسید رودروی من ایستاد وبعد از خواب پریدم ممنون میشم جواب بگید

 51. خواب دیدم گرگ سعی داشت از درهای مختلف وارد خونه بشه و من درها رو میبستم ، قبلا هم همین خواب رو در همین مکان تو خواب دیدم ، لطفا تعبیر کنید ، ممنونم

 52. خواب ددم توی مزرعه چند تا گگ مشکی دیدم با دیدن من فرار کردن

 53. خواب دیدم یه دسته گرگ حدود هشت نه تا
  یه جا نشستن، بعد چندتا از مردم با آتیش بهشون حمله میکنن، اونا هم وحشی میشن و.میدرن مردمو به طرز بدی بعد همدیگه رو.میدرن و.پاره پاره میکنن و.سه تاشون زنده میمونه
  با ما کاری نداشتن
  تعبیرش چیه؟؟؟

 54. من در خواب دیدم گرگ خواهرم رو خورده

 55. سلام. من خواب دیدم کسی ک عاشق دوستمه با دوستش دارن ی گرگ خاکستری رو میشورن و بهش اب میدن تعبیرش چی میشه؟ اصلا تعبیر داره؟

 56. سلام من خواب دیدم یه گرگ تو حیاط خونمون هست بعد وارد خونه شد به من حمله کرد و گردنم را گاز گرفت خون اومد

 57. من تو خواب گرگی رو دیدم که ازم محافظت می کرد تعبیرش چیه خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفاکمک کنیدددددددددددد ددددددددددددددد ددددددددددددددد ددددد

  • سلام، کسی به شما علاقه دار یا حامی شماست ممکن است این فرد خشن یا شجاع یا کسی که قدرت زیادی دارد باشد. در هر حال این فرد حامی شماست.

 58. من در خواب دیدم در منزل اقوام یک گرگ با چشمان قرمز و سیاه رنگ بود بعد من با یک وسیله آن گرگ را کشتم بدون آنکه به من حمله کند مکان قدیمی بود لطفا خواب من را تعبیر کنید هر چه زود تر با تشکر

 59. خواب دیدم شانزده تا گرگ را کشتم 8)

 60. خواب دیدم که با دوستام یا تنهایی میرم با دشنه گرگ شکار میکنم و جگر ها و گوشتشو جدا میکنم.

 61. سلام.من خواب دیدم ک گرگ ب خواهرم حمله کرده و به او آسیب رسانده.میشه زود تعبیرشو برام بگین

 62. سلام دیدم حدود ده تا گرگ به گله گرازها حمله کردن وسه تا گرازو رو دریدن

 63. سلام.من دیشب خواب دیدم دوستم ب شکل گرگ است و کنارمن نشسته است.توی خواب این موضوع را به دوستم گفتم ومجددا گرگ را دیدم.

 64. من در خواب دیدم ک چند بار پشت سرهم ب طرف من میان زوزه کشان…منم دست خالی دنبالشون میکنم اونام در میرن…تعبیرش چیه

 65. من خواب دیدم خالم رفت گرگ بزرگه رو گرفت ولی توله گرگه به من حمله کرد

 66. خواب دیدم منو مامانم یه جا وایساده ایم,از دور یه گله گرگ به طرف ما اومدن ما هم فرار کردیم

 67. خواب دیدم شیر و گرگی در حال جنگ با هم هستن

 68. خواب دیدم یک گرگ سفید یک چشم هست ویک شیر ماساژش میده و گرگ به من نگاه می کرد از شیر هم بزرگتر بود

 69. خواب دیدم دو تا گرگ تو ى جاى پشتبوم مانند رو ى فرشن و منو دو نفر دیگه رو ى فرش دیگه – با گرگا فاصله داشتیم – بعدش از دست اونا فرار کردیم و در اونجا رو بستیم و اون گرگها هم به در مى کوبیدن

 70. بنظر من گرگ تمام خواهش هاى نفسانی ماست که باین صورت در خواب ظاهر میشود.

 71. سلام من خواب دیدم که خودم گرگ هستم ولی دلم نمیومد مردم رو بخورم لطفا تعبیرش رو بگید

 72. گرگها از هر طرف میخواستن بیان طرف من ولی اصلا نمیتونستن

 73. سلام. من خاب دیدم ی گرگ منو برد پیش عشقم. بعدش یهو اون ناپدید شد. تعبیرش چیه؟

 74. پدرم خواب دیدن که دو تا گرگ خاکستری منو تعقیب میکردن و من در حالی که از دستشون فرار میکردم بابامو صدا میزدم…!!

 75. سلام من دیشب خواب دیدم یک گرگ همش مراتعقیب میکند و میخواست منو بکشه هرجا میرفتم دنبال من بود شما تعبیرش رو میدونید؟

 76. خواب دیدم چندتا از بستگان توی مهمونی تبدیل به گرگ میشدن و حمله میکردن(به کسی اسیب نرسوندن)و باز تبدیل به انسان میشدند لطفا زود بهم تعبیرشو بگید

 77. سلام من چند روزه خوابه اینکه دور و ورم پر از گرگه هرجا میرم هستن و من ازشون خیلی میترسم. گرگای سیاه

 78. سلام/من خواب دیدم یه گله گرگ سیاه دنبالم کردن منم به سرعت دارم فرارمیکن ولی موقع فرار گرگها یکی یکی بهم نزدیک میشدن منم یکی یکی اونارو میکشتم.خواب عجیبی بود/

 79. ببخشید من خواب دیدم که 3تا گرگ حمله کردن به من و تیکه و پارم کردن میشه نتیجشو بگین به من

 80. خواب دیدم که گرگ منو یک خانم که نمیشناختمش دنبال میکرد

 81. خواب دیدم گرگ سفیدی آماده حمله به من دندوناش تیز و من داد می کشیدم کسی به کمکم نیامد و من از ترس بیدار شدم… 😳

 82. درخواب 2گرگ را درخانه دیدم ولی ظاهرا گرگها رام بودند ولی من از انها میترسیدم وبا ترس درب را برای انها بازکرده وانها رفتند ودرجایی دیگر ان دوگرگ ظاهرا ارام دوباره برگشتند

 83. خواب دیدم گرگ دست راست مرا گاز کرد وخیلی درد گرفت اما خون نیامد

 84. من تو خواب گرگر سفیدی رو دیدم که رفت میان 10تا 15 تا سگ اما تونست فرار کنده و اومد پیش من یه چیزی گفت و رفت.

 85. سلام من خواب دیدم که گرگ را دستگیر کردم

 86. خواب دیدم که تبدیل به گرگ شدم

  • سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 87. سلام، شخص جدیدی در زندگی شما وارد می شود.
  تبدیل شدن به گرگ می تواند پیروی از خصال ناپسند باشد یا تبدیل شدن به دشمن یا حسادت و دسیسه چینی البته در وجه دیگر می تواند دلیلی بر یافتن شجاعت برای انجام کاری باشد که تاکنون شجاعت انجام آن کار را نداشته اید.

  • سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 88. سلام.بنده خواب دیدم یک شخصی باگرگ درون لونش درگیر شد وگرگ او را گاز گرفت و منهم به او چوبی دادم تا اورا کشت و بعد از آن من گرگ را سلاخی کردم ودر ضمن جایی دیگر نیز گرگی نیز کشته بودم و آن را نیز سلاخی و قسمتی از بدنش را نیز به کسی دادم.ممنون میشم تعبیر فرمایید.

 89. سلا م من خواب دیدم یه گرگ تو خونه بود من ازش میترسیدم ولی بقیه اهل خانواده نمیترسیدن من گرگ رو کشتم وقتی کشتم باد کرد شد یه گاوی ولی وقتی داشتم میکشتمش مامانم رو دندون گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد تو خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیه ممنون

 90. من خواب دیدم با دخترم از کوه پایین میومدیم یه گرگ بررگ مارو دید نشست یه جا زوزه کشید بعد دنبال ما کرد بعد دوتا گرگ دیگه هم به اون اضافه شدند اما ما تونستیم فرار کنیم

 91. اگر گرگ بالدار سیاهی رو تو خوابم ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیره لعنتیش چی میشه؟!! سریع جواب بدید لطفا!!!!

 92. اگر تو خواب یک گرگ بالدار سیاه ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیرش چی میشه؟!! لطفا جواب بدید!!

 93. سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 94. سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 95. اگر تو خواب ببینیم که داخل خونه هستیم و گرگ بیرون هست وما داریم ازش فرار می کنیم وبه بچش گوشت دادیم تعبیرش چیه؟

 96. من خواب دیدم که منو برادر زادم که کوچیک هست داریم میریم لب ساحل و تو مسیر رسیدن به دریا از وسط جنگل رد میشدیم اون جلوتر از من حرکت میکرد ناگهان گرگی به سمتش حمله کرد و من میخواستم به سمت گرگ برم و بزنمش ولی اون لحظه برادر بزرگم سمت گرگ رفت و من نتونستم ببینم چه اتفاقی داره میوفته اما درحال فریاد کشیدن بودم و حسم توی خواب این بود که ترسی از گرگ نداشتم بیشتر نگران بچه بودم تا خودم.همین موقع از خواب پریدم

 97. سلام خواب دیدم تموم دندون هام افتاده و به جاش دندون دراومده ولی دندن های نیشم مثل دندون گرگ بود توی ی جای شلوغ بودم که اکثرمردم به گرگ تبدیل شدن ی گرگم خونه ما اومد همش دنبالم بودتوی حیاط حبسش کردیم ولی چشمش فقط به من بود منم خودمو ازش قایم میکردم میترسیدم ازش

 98. سلام خواب دیدم چنتا گرگ پشت در هستن ! در میگیرم نامزدم فرار کنه اون فرار میکنه دور میشه یه موتوری از اونجا میگذره ازش درخواست کمک میکنم که منو هم ببره ولی اونم فرار میکنه یهو کمی اونور تر یه تبر میبینم بهشون حمله میکنم دوتاشون رو میکشم بعد یهو از خواب میپرم
  گرگ سیاه بودن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 99. سلام من خواب دیدم برای تفریح به یه گندم زار رفتیم ولی ب خودم اومدم دیدم هیچکس نیست رفتم به یه بیابون برهوت رسیدم که فقط یه ساختمان توش بود رفتم تو دیدم عتیقه فروشیه و بایه دخترم ب اسم مهسادوست شدم دیدم غروب به بعد صاحب عتیقه فروشی ک خیلی قیافه ترسناکی داشت دیگه ازعتیقه فروشیش بیرون نمیومد مهسا یه انگشتر طلایی واسه من یکیم واسه خودش خرید دم غروب خواستیم بریم بیرون ازعتیقه فروشی تاوسطای بیابون باهم رفتیم یهو ازدور دیدیم هزارتا گرگ همه رنگ دارن ب ما حمله میکنند من سریع بد بدو کردم وازنرده بوم عتیقه فروشی رفتم بالا خودمو پرت کردم توی عتیقه فروشی دستمو دراز کردم مهسابیاد نیومد بعد صدای گله گرگاروشنیدم که از کنار عتیقه فروشی ردشد وصدای جیغ مهسا کلی گریه کردم توخواب واسش وب انگشتریادگاریش نگاه میکردم…
  صبح بعد اثری ازگرگا نبود رفتم ب یه محله رسیدم دیدم برادرشوهرم اینا اونجان عجیب غریب بود دیدم گرگا اونجا قایم شدن وخوابن دیدم برادرشوهرم گفت کمکم میکنه بکشمشون باچاقوی بلند همه رو توخواب کشتم چن تاشون حمله کردن ولی کشتم ولی بعد فهمیدم این گرگا دس پرورده برادر شوهرم بودن همون موقع از خواب پریدم…
  موقع اذان ظهر هم این خوابو دیدم ۲۹نهم ماه

 100. خواب میدیدم یه دسته گرگ که بینشون هر رنگی بود به منو دوستم حمله کردن ولی تا اونا به ما برسن اومدیم تو خونه و درو بستیم.تعبیرش چیه؟

 101. سلام. اگر در خواب ببینیمگرگ ها به ما حمله میکنند اما آسیبی نبینیم و جان سالم به در ببریم چه تعبیری دارد؟

 102. تعبیر خواب اینکه مورد حمله گرگ و سگ قرار بگیری اما آسیبی نبینی چیه؟

 103. سلام من خواب دیدم تو کوچه تاریک گرگ بود وخیلی وحی بود همش میخواست بهم حمله کنه من از ترس همش بسم الله میگفتم و قران میخوندم که گرگ رام و اروم شد طوری که مثل یک حیوان خانگی با زبونش دست من و لیس میزد از ترس از خواب پریدم لطفا بگید تعبیرش چیه ممنونم

 104. سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم ولی با من کاری نداره و خیلی با ملایمت نگام میکنه و بعدش توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر بگین ممنون میشم

 105. سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک . و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم و با ملایمت نگام میکنه و توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر جواب بدین ممنون میشم

 106. سلام من خواب دیدم خودم تبدیل به گرگ شدم تعبیرش چیه بعدشم هوی جهانگیری دیدی یره به نفع اون یکی یره رفته کنار خودتو کشیدی عقب بابا عقب نکش برو جلو بوق بزن عاقا پس تعبیر خوابمو از کی بپرسم من میترسم بیدار بشم گرگ بمونم من بچه هامو دوست دارم نمیخوام بخورمشون الان یه چشمی دارم مینویسم میترسم اون یکی چشممو باز کنم به نظرتون من خوب میشم؟

 107. مهسا جوووووونم جواب منو بده دست به آب دارم باید برم میترسم

 108. سلام خواب دیدم با پدرم مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اون اطراف پرسه میزدن من از پدرم و دخترم فاصله زیادی داشتم ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودم یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 109. سلام خواب دیدم با پدر مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اونجا بود ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودن یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 110. سلام من گرگی را کشتم و عده ای زیادی گرگ من را بلعیدند

 111. با سلام
  این خوابی که دیدم خیلی تو روحیم تأثیر بدی گذاشته لطفاً تعبیر درستش رو برام ارسال کنید
  با خانواده جایی بودیم دقیقا نمی دونم کجا ولی بیشتر به بیابون می خورد
  من به همراه همسر و دختر کوچکم برای کاری باید می رفتیم و پسر بزرگم رو با بچه نوزادم (که البته هنوز به دنیا نیومده ولی تو خوابم بود) تنها گذاشتیم.
  کمی که گذشت احساس خطر کردم و رفتم سراغ بچه هام دیدم اثری ازشون نیست و مردم می گن گرگها حمله کردن و آنها رو خوردند. غیر از چند تیکه پارچه هم چیزی اونجا پیدا نکردم.
  خیلی نگرانم لطفا تعبیر رو به این ایمیل ارسال بفرمائید

 112. سلام.من تا حالا چندبار خواب دیدم دوتا گرگ خریدم و آوردم توی خونه نگهشون داشتم دارم به اونا تو خواب غذا میدم.تعبیرش چیه؟

 113. سلام خواب دیدم تو پارکینگ خونه یه نفر (نمیدونم کی بود) بودم و 2 تا گرگ اومدن تو اولش فک کردم سگه خاستم باسنگ بزنمش. اما یهو دیدم 35 یا 40 تا گرگ اومدن تو من چند تا سنگ دستم گرفتم تا دفاع کنم اما بمن اصلا کاری نداشتن بعد یهو 8 تا گوسفند تو پارکینگ بودن گرگا حمله کردن دوسه تاشونو خوردن و بقیه رو کشتن و رفتن ..تعبیرش چیه ..ب ایمیلم بفرستید مرسی.

 114. سلام خواب دیدم دوتا گرگ خاکستری اطراف منزل پرسه میزدند از خواب پریدم ودوباره خواب دیدم بیرون منزلم واز ترس اینکه گرگ حمله کند به داخل ماشین پناه میبردم اما گرگی حمله نکرد تعبیرش چیست ممنون

 115. سلام من خواب دیدم تویه روستام چندتاگرگ حمله کردن من فرار کردم پریدم تویه طویله که پر گوسفند بود اما ناگهان گوسفند حمله کرد و دندون گرفت

 116. سلام من خواب دیدده بودم که گرگ ها سر یک نفر راکندن ولی اون رو نخوردن

 117. سلام‌من خواب دیدم

 118. سلام من خواب مادر شوهرمو دیدم که منو کلا ازم خوشش نمی اومد خواب دیدم به لباس کهنه ولی قشنگ تنش بود به من می گفت می خوای بهت بدمش منم گفتم‌نه خوشگله خودت بپوشش
  بعد چادر نمازش سرم بودکه تو خواب سه بارر آتیش گرفت ولی خاموشش کردم این چی میشه تعبیرش

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ