خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب چادر
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:37

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر | تعبیرخواب چادر | tabire khab

تعبیر خواب چادر,تعبیر خواب چادر مشکی,تعبیر خواب چادر نماز,تعبیر خواب چادر رنگی,تعبیر خواب چادر سفید گلدار,تعبیر خواب چادر سیاه,تعبیر خواب چادر سبز,تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن,تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن,تعبیر خواب چادر مشکی زنانه,تعبیر خواب چادر مشکی خریدن,تعبیر خواب چادر مشکی هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر مشکی نو,تعبیر خواب چادر مشکی چیست,تعبیر خواب چادر مشکی سوخته,تعبیر خواب چادر مشکی گم شده,تعبیر خواب چادر مشکی پاره,تعبیر خواب چادر نماز گلدار,تعبیر خواب چادر نماز سفید,تعبیر خواب چادر نماز سفید گلدار,تعبیر خواب چادر نماز سبز,تعبیر خواب چادر نماز هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر نماز گل گلی,تعبیر خواب چادر نماز و سجاده,تعبیر خواب چادر نمازی,تعبیر خواب چادر نماز رنگی,تعبیر خواب چادر رنگی پوشیدن,تعبیر خواب چادر رنگی گلدار,تعبیر خواب چادر رنگی هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر رنگی زیبا,تعبیر چادر رنگی در خواب,تعبیر خواب خرید چادر رنگی,تعبیر خواب دوختن چادر رنگی,تعبیر خواب دیدن چادر رنگی,تعبیر خواب چادر سفید گلدار,تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن,تعبیر چادر سفید گلدار در خواب,تعبیر خواب دیدن چادر سفید گلدار,تعبیر خواب چادر سیاه,تعبیر خواب چادر سیاه گلدار,تعبیر خواب چادر سیاه پوشیدن,تعبیر خواب چادر سیاه خریدن,تعبیر خواب چادر سیاه پاره,تعبیر خواب چادر سیاه سوخته,تعبیر خواب چادر سیاه سر کردن,تعبیر خواب چادر سیاه,تعبیر خواب چادر سبز,تعبیر خواب چادر سبز رنگ,تعبیر خواب پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه سبز رنگ,تعبیر خواب دیدن پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه مخمل سبز,تعبیر چادر سبز در خواب

تعبیر خواب چادر,تعبیر خواب چادر مشکی,تعبیر خواب چادر نماز,تعبیر خواب چادر رنگی,تعبیر خواب چادر سفید گلدار

خواب چادر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چادر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چادر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چادر را مطالعه نمایید و متوجه شوید چادر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چادر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب چادر سه چیز است

مقام و منزلت- همسر-سرپرست و مرد خانه

تعبیر خواب چادر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب چادر سترپوش زن است

تعبیر خواب چادر پوشیدن این است که کاری می کند که در ان خیر و شر است و آن کار مکروه است

تعبیر خواب چادر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب چادر، زن است

تعبیر خواب چادر شب گرفتن یا کسی به او بدهد این است که زن جدید بخواهد

تعبیر خواب چادر نو خریدن این است که کنیز بخرد و بچه دار شود و برای زن هم شوهر می شود

تعبیر خواب سوختن چادر شب این است که شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد

تعبیر خواب چادر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب چادر ستر است و رازهای او را می پوشاند

تعبیر خواب مردی که چادر دارد این است که او راز دار است اما چادر به سر داشتن خوب نیست

تعبیر خواب چادر هدیه دادن به دیگران ، درخواست برای برملا نکردن رازش است

تعبیر خواب زنی که چادر نو پوشیده است این است که عزت و احترامش بالا می رود و برای شوهرش عزیز می شود

تعبیر خواب پاره شدن چادر،فاش شدن راز است و یا به خطر افتادن  آبرو است

تعبیر خواب چادر مسافرتی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب در چادر بودن ،دگرگونی در زندگی است

تعبیر خواب دیدن چند چادر این است که با دوستان به چند سفر می روید

تعبیر خواب چادر پاره مشکلی جدی در زندگی است

تعبیر خواب چادر در جایی برافراشتن این است که دوستان از شما می خواهند سوء استفاده کنند

تعبیر خواب چادر | چادر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 99 نظر ثبت شده است.

 1. سلام تعبیر خواب چادرنماز گلدار سفید میخواسم

 2. سلام من خواب دیدم تو جایی هستم که پر آقاست خیلیاشون هم رو حانی بودن یک آقا اومد و سر من چادر به رنگ آبی کرد وگفت بیا با من برییم و تا بخ حال به نامحرم نگاه نکردی دیگه هم نکن تو را خدا جواب بدید

 3. سلام من خواب دیدم یه چادر مشکی پوشیدم ولی چون دوست ندارم بپوشم دور کمرم جمع کردم بعد هرکی منو می بینه میگه چادر چه قدر بهت میاد کار خوبی کردی که چادری شدی

 4. سلام من خواب دیدم یه چادر مشکی پوشیدم ولی چون دوست ندارم بپوشم دور کمرم جمع کردم بعد هرکی منو می بینه میگه چادر چه قدر بهت میاد کار خوبی کردی که چادری شدی لطفا به من بگید تعبیر خوابم چی میشه

 5. سلام من خواب دیدم یک زن با چادر مشکی که صورتشم گرفته بود بالا سرم واستاده خیلی ترسیدم تعبیرش چیه هنگام اذان صبح بود تا بلند شدم اذان میگفت

 6. ممنون میشم ج بدید

 7. سلام من خواب دیدم که شوهرم همرا بامن زیر چادر مشکی راه میره.تعبیرش چی میشه؟

 8. دیدن چادر در خواب ، برای زن یا دختر مجرد به ازدواج و برای زن متاهل، به عزت و بزرگی تعبیر شده است

 9. اگر مردی ببیند که چادر دارد، رازی را از دیگران پنهان می کند.

 10. اگر کسی ببیند برای زنی چادر خریده، نیز تعبیرش مانند آنچه در بالا گفته شد، بخت یا عفاف است و اگر ببیند برای مردی چادر خریده، رازی را با او در میان می گذارد که می خواهد او آن راز را به کسی نگوید.

 11. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.

 12. تعبیر داشتن چادر شب، زن گرفتن یا ازدواج است.

 13. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن چادر در خواب، ستر و پوشش برای زن است.

 14. اگر مردی ببیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.

 15. اگر کسی ببیند چادر را پاره کرد یا چادرش بسوخت، دلیل که رازش فاش شود.

 16. ابراهیم کرمانی می گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر ببیند چادر نو بخرید، دلیل که زن می گیرد و از او فرزند آید، اگر این خواب را زنی ببیند، دلیل که او را شوهر آید.

 17. اگر زنی ببیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

 18. امام صادق (ع) می فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است:
  قدر وجاه،
  مرد را زن و زن را شوهر،
  بزرگ و فرمانروای خانه.

 19. محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

 20. ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

 21. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

 22. اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .

 23. دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

 24. اگر خواب ببینید چادری که قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، نشانه آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد .

 25. اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می کنید .

 26. سلام.خواب دیدم دختری روکه دوست دارم باپدرومادرش آمده اند خونمون.دیدم دخترموردعلاقم وپدرش خوابیده بودند.وروی صورتشون چادرسفید انداخته بودند ولی زنه نشسته بود وچادرسیاه سرش بود

 27. زنی دیدم در خواب باچادر سفید به سر در صف نماز

 28. گر خواب ببینی چادرش وصله داره تعبیرش چیه؟

 29. درخواب دیدم 2 تا مرغ عشق تو قفس دارم یکیشون آزاد کردم بعدش دلم برای اونیکه توقفس بودش سوخت گفتم از دوری اونیکی میمیره اونیکی مرغ عشقم اومدم آزادش کنم گفتم کاش باهم آزادشون میکردم که الآن تنها نباشه همینکه اومدم آزادش کنم دیدم اونیکی بیرون منتظر جفتشه بعدمنم آزادش کردم باتشکر فراوان تعبییر خوابمو میخواستم

 30. خواب دیده که تعدادی زیاد با چاذر های مشکی او را به جایی میبرند

 31. اگر در خواب ببینم که شوهرم دارد لباس من را می پوشد و در آخر چادر را می پوشد ، تعبیر چیست

 32. سلام من خواب دیدم ک بدون حجاب وبالباس مردانه بادوستم ک چادر عربی داشت وارد زیارتگاه شدیم تعبیرش چیست؟

 33. اگه خواب ببینیم چادر مشکی کهنه میزاره تعبیرش چیه؟؟؟

 34. چادر هدیه گرفتم

 35. خواب دیدم چادرمشکی به سردارم ولی یک نفرابی به سرم ریخت وچادرم سفیدشد

 36. خواب دیدم دختر بچه ای که چادر سیاه عربی به سر داشت به من گفت دوست دارم به تو آب بدم . من گفتم نمی خوام ولی اون یه استکان آب بهم داد و من هم خوردم ممکنه بگین تعبیرش چیه

 37. خواب دیدم چادرمشکی ام راسرم کرده ام ولی یک نفری ابی به چادرم پاشیدوسفیدشد

 38. سلام.من خواب دیدم با چادر سفید بر سرم قران میخوانم

 39. خواب دیدم چادر سفید بر سرم بود

 40. در خواب دیدم که پدر شوهرم دو چادر نماز به من هدیه داده است لطفا تعبیرش را بگویید.

 41. خواب دیدم دنبال دختر مورد علاقم میدوم که چادر سیاه سرش کرده (البته با هم 3 ماهی رابطه داشتیم اما به هم زدیم اما هنوز دوسش دارم)

 42. دختر مورد علاقت داره ازدواج میکنه

 43. من خواب دیدم مادر بزرگم در حالی که بیماری اش خوب شده چادر مشکی رنگی هم سرش کرده بود

 44. چادر خیلی خوب اونم تو حرم بزودی ازدواج میکنی و به ارزوهات میرسی

 45. سلام خواب دیدم سه تا چادرنماز رنگی داشتم نمیدونستم برانماز کدوم بپوشم اگه تعبیری داره لطفا بهم بگید.

 46. خواب دیدم کنج خونه چادر سفید نمازی افتاده بود و من برداشتم رو دستم گذاشتم تعبیرش چیه لطفا

 47. سلام من خواب دیدم به همراه مادرم که فوت کرده درقبرستان چادرمشکی سرمون کردیمو حسابی باحجابیم داریم میریم وسوره قدرو هردومون میخونیم مامانم میگفت بخون که ثواب داره گناهان میره توروخدازودجواب بدید

 48. اگر کسی خواب ببینه که رو سر دختر جوانی چادر میاندازد تعبیرش چیست ؟
  اگر ممکنه برام ایمیل کنید

 49. دیدن اینکه به یک زن متاهل چادربه عنوان خواستگاری به اومی دهند به چه معناست

 50. من خواب دیدم میرم زیارت و یه چادر نماز
  میخرم وقتی سرم میکنم چادر نادوخته هست

 51. خواب دیدم کسی چادربراقی بهم داد ک سرم کنه

 52. خواب دیدم چادر زرد پوشیدم؛ اگه کسی تعبیر درستشو میدونه لطفا برام ایمیل کنه

 53. خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم بعد از اینکه حرف زدیم سرم چادر مشکی کرد

 54. خواب زنی رودیدم که بدون چادروبامانتوبیرون ازخانه اومده آخه اون خیلی مومن وباحجابه تعبیرش چیه ؟

 55. خواب زن مومنی رودیدم که درخیابان بدون چادروبامانتوراه میرفت تعبیرش چیه ؟

 56. سلام …خواب دیدم یکی از همکارانم که با من مشکل داره باخانمش منزل ماست و یکباره دیدم خانمش یه چلدر خوشرنگ گل گلی سرش کرد و رفت جلوی درحیاط ایستاد گفت حوصله ام سررفته یکو بیرون و نگاه کنم …. ومن درخواب بشدت از شوهرش ناراحت بودم و باخشم نگاهش میکردم

 57. خواب زنی که باشوهرش مشکل دارم ودیدم که درمنزل ماست وچادرزیبایی به سرداره ورفت جلوی درحیاط گفت حوصله ام سررفته

 58. سلام من خواب دیدم چادر سفید رنگ سرم کردم.تعبیرش چیه؟

 59. سلام من خواب دیدم چادر سفید سرم کردم تعبیرش چیه؟

 60. سلام من امروز خواب دیدم که از یک زن که نامرئی بود پرسیدم تو چطور نامرئی هستی و اوهم چادر مشگی اش را بمن نشان داد و من از او برای امتحان قرض گرفتم وسرم انداختم که کلا مرا نامرئی کرد و هیچ کس نمیتونست منو ببینه و ….

 61. خواب دیدم دوست پسرم که حاضر نیست باهام ازدواج کن چادر مشکی ام بهش دادم گرفت و سرش نکرد ودور گردنش انداخت و سوار ماشین سفیدی شدیم که در را برام باز کرد و رفتیم

 62. من همیشه خواب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا ردسریم کتبوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 63. من همیشه خواب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا ردسریم کتبوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 64. من همیشه خاب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا روسریم کابوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 65. سلام من خواب دیدم یه جای سر سبزیمو به چادر مقنعه بلند. سفید سرم کردم تعبیرش چی میشه لطفا

 66. من خواب عجیبی دیدم.ًتو … تو خوابم خواهر مردی که دوستش دارم اومده بود و چادر مشکی مادرشون رو که فوت کرده جلوی در خونمون آویزون کرد…. کسی میدونه تعبیرس چیه.. ؟؟؟؟

 67. من یه خواب عجیب دیدم که نمیدونم تعبیرش چیه…… خواب دیدم خواهر مردی که بهش علاقمند هستم چادر مشکی مادرشون رو که فوت کرده اومده و جلوی در خونمون آویزون کرد…. اینجا کسی هست تعبیر خواب منو بدونه؟؟؟؟

 68. سلام من خواب دیدم یکی از اقوام برای من چادر سفید گل دار هدیه آورده تعبیرش چیه

 69. چندروز پیش به مشهد رفته بودم…بعد که با مادرم صحبت کردم..گفت که خواب دیدم با یه چادر مشکى و مقنعه وحجاب کامل از زیارت برگشتم خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه..

 70. سلام خواب دیدم چادر مشکی خریده بودم و سر کرده بودم نشون میدادم تعبیرش چیه؟؟؟؟ ممنونم

 71. چادر مشکی سر بود و جای میرفتم و خیلی تمیز چادر سر کرده بودم

 72. سلام پدرم خواب دید که زیاد. شمال میباشه چادر را میگره سر من و. مادرم میندازه چی تعبیر. داره لطفا سریع جوابم را ارسال کنی

 73. چادرخودراگذاشتن .وچادردیگری.بهسرکردن

 74. من تو خواب دیدم یه مغازه گل فروشی با گل های زیبا یه دفعه دیدم شد مغازه چادر فروشی با چادر های زیاد ورنگارنگ تعبیرش چیه؟

 75. دیشب خواب دیدم که چادر سفید نماز مادرم ک از مشهد براش گرفتم پوشیدم و ی کاسه توت سفید و رسیده دستمه

 76. من در خواب دیدم یک زن از وابستگانم چادر رنگی عقد وچادر مشکی ام را برداشته.و من از این موضوع بسیار ناراحتم.تعبیرش چیست؟

 77. خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم بعد از اینکه حرف زدیم سرم چادر مشکی کرد

 78. خواب دیدم چادر زرد پوشیدم؛ اگه کسی تعبیر درستشو میدونه لطفا برام ایمیل کنه

 79. خواب دیدم کسی چادربراقی بهم داد ک سرم کنه

 80. اگر کسی خواب ببینه که رو سر دختر جوانی چادر میاندازد تعبیرش چیست ؟

 81. من خواب دیدم که یک پیرزن با بسیار مهربانی با من احوال پرسی میکند و بعد هم یک چادر سفید را به گونه هدیه بر سرم میاندازد و من دست های ایشان را میبوسم و خوش حال میشوم

 82. اگر کسی ببیند که در خواب به او می گویند پنج چتدر مشکی را پاره کن وروی در آویزان کن

 83. با سلام، در خواب دیدم که چادر به سر دارم و باران پاک و زلالی به شدت میبارید و پیاده در حال راه رفتن بودم و چادرم خیس شد، میشه تعبیرش رو بگید

 84. با سلام، در خواب دیدم که چادر به سر دارم و باران پاک و زلالی به شدت میبارید و پیاده در حال راه رفتن بودم و چادرم خیس شد، میشه تعبیرش رو بگید

 85. خواب دیدم چادرم را اسرم در اوردم وبه مادر بزرگم گفتم نمی خواهمش لطفا بگویید تعبیرش چیسا درضمن چادرم سفید ونقشدار بود

 86. سلام خواب دیدمادرم رادزدیدهاندوچادرکهنه ووصله وپینه شده جای آن گذاشته اند

 87. چادری که لکه داشته باشه تعبیرش چیه

 88. خواب دیئم چادرم لکه داره و کثیف تعبیرش چیه؟

 89. سلام من خواب دیدم چادر نمازم داشت می سوخت روش آب ریختم خاموش شد اما دیگه چیزی ازش نمونده بود لطفا بگید تعبیرش چیه

 90. مطالب برای تعبیر چادر خیلی کم بود

 91. من خواب دیدم دو پیرزن با لباس های سفید و چادر سفید میان وارد آرایشگاه میشن وزن یک دفعه صدام قد میشه می خواهم هر چه صحبت کنم نمی توانم وان دو خانم با عصبانیت از آرایشگاه بیرون میرن

 92. سلام

  من قرآن بسر بودم بغل دست شهیئ گمنام نشسته بودم دقایقی بعد خانمی محجبه دختری چادری اومد کنار قبر شهدا نشست
  هردو بغل دست شهید گمنام نشستیم من سمت چپ بنده خدا دختری چادری سمت راست
  قرآن بسرمون تموم شد .
  شب خواب میبینیم همون دختر با چادر سفید مبارکشون کنار من نشسته داره قرآن میخونه

 93. لطفا” بگین تععبیر این خواب

  ممنون میشم اگر زودی زود جوابم بدین

  چون دارم اشک میریزم که این اشک دست خودم نیست

 94. سلام

  من قرآن بسر بودم بغل دست شهید گمنام نشسته بودم دقایقی بعد خانمی محجبه دختری چادری اومد کنار قبر شهدا نشست
  هردو بغل دست شهید گمنام نشستیم من سمت چپ بنده خدا دختری چادری سمت راست
  قرآن بسرمون تموم شد .
  شب خواب میبینیم همون دختر با چادر سفید مبارکشون کنار من نشسته داره قرآن میخونه

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ