مرجع کامل “تعبیر خواب ماهی” قرمز مرده خوردن

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی ,تعبیر خواب ماهی مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گیری,تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز,تعبیر خواب ماهی مرده و زنده,تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود,تعبیر خواب ماهی مرده چیست,تعبیر خواب ماهی مرده در رودخانه,تعبیر خواب ماهی مرده سفید,تعبیر خواب ماهی مردن,تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک,تعبیر خواب ماهی سیاه مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه رنگ,تعبیر خواب ماهی سیاه و قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه گرفتن,تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو,تعبیر خواب ماهی سیاه زنده,تعبیر خواب ماهی سرخ شده چیست,تعبیر خواب دیدن ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته شده,تعبیر خواب ماهی پخته خوردن,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی پخته چیست,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب خوردن ماهی پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی گرفتن از رودخانه,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا,تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده در تنگ,تعبیر خواب ماهی قرمز بزرگ مرده,تعبیر خواب ماهی زنده در خشکی,تعبیر خواب ماهی زنده در دهان,تعبیر خواب ماهی زنده در غذا,تعبیر خواب ماهی زنده بزرگ,تعبیر خواب ماهی زنده دراب,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز ابن سیرین

 تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

به گزارش سایت جسارت یکی از معمول ترین خوابها دیدن ماهی در خواب است.اگر شما هم در خواب ماهی دیده اید و دنبال تعبیر خواب ماهی هستید این مطلب را که کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب ماهی است را تا انتها دنبال کنید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب ماهی از دید منوچهر مطیعی

دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب آب متعفن بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهی سفید بخت و اقبال است

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است.

تعبیر خواب دیدن ماهی ها داخل تنگ مثل نوروز: اگر کسی به شما بدهد خیلی خوب است و از او به شما خیر می رسد و اگر شما به کسی بدهبد از شما به او خیر می رسد.

اگر در خواب ببینید ماهی را درسته قورت می دهید دچار حرص و آز می شوید و اگر غذایی بخورید به نعمت می رسید

اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید به بلا و مصیبت دچار می شوید.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب ماهی از دید دانیال نبی ع

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریای گرمسیر دلیل بلا و سختی است و تعبیر دیدن ماهی در دریای سردسیر خوب است. اگر ماهی ها بزرگ بودن تعبیر خواب غنیمت است و اگر ماهی کوچک بود تعبیرش غم است.

اگر در خواب ببینید از شکم ماهی مروارید یافت تعبیر خواب این است که پسری آورد

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب ماهی از دید محمد بن سیرین

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب ماهی از دید جابر مغربی

دیدن ماهی تازه دلیل بر غنیمت است چرا که در غذاهای بهشتی که برای حضرت عیسی اورده بودند ماهی بود.

اگر در خواب ببیند که از دهانش ماهی خارج می شود تعبیر خواب این است که دروغ زیاد می گوید

اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر در خواب ببیند ماهی فروشی می کند به منفعت می رسد

اگر در خواب ببیند ماهیان دریا با او سخن می گویند دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. 

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب ماهی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن ماهی اگر قابل شمارش باشد زن و اگر غیر قابل شمارش باشد مال و منفعت است

اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود

تعبیر خواب ماهیگیری کردن خیر و منفعت است

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ماهیگیری ، سود زیاد است

تعبیر خواب ماهیهای بزرگ ، رضایت است

تعبیر خواب ماهیهای کوچک ، شکست است

تعبیر خواب ماهیهای مرده ، ناراحتی است

تعبیر خواب پختن ماهی ، داشتن خانه با سامان است

تعبیر خواب خریدن ماهی ، اطلاعات غلط است

تعبیر خواب ماهیهای فرمز ،ازدواج با یک فرد ثروتمند است

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی ع

دیدن ماهی در خواب، روزی است

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند.

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده این است که در اثر اتفاقی دردناک ثروت خود را از دست می دهید

اگر دختری در خواب ماهی ای ببیند تعبیر آن این است که همسری خوب و با استعداد به دست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه ای که ماهی را صید می کند این است که نقشه های دشمنان شما را اذیت میکند اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

تعبیر خواب به آب زدن برای گرفتن ماهی این است که با توانایی و شهامت به ثروت می رسید

تعبیر خواب ماهیگیری کسب قدرت و علم اقتصاد است اما اگر چیزی نکیرید یعنی تلاشتان بی فایده است

تعبیر خواب خوردن ماهی در خواب روابط دوستانه و پایدار است

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب ماهی در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند شانس است

تعبیر خواب گرفتن یک ماهی ،شما را به نهایت دوست خواهند داشت

تعبیر خواب دیدن یک ماهی روی پیشخوان ، منتظر دردسر باشید .

تعبیر خواب یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق ، خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب دیدن بازار ماهی فروشان ، به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

تعبیر خواب دیدن ماهی رنگی توسط یک زن ، بیماری او را تهدید می کند .

تعبیر خواب اینکه یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند ، مشاجره و عذاب

تعبیر خواب داشتن ماهی ، لذتهای متعددی نصیبتان میشود

تعبیر خواب ماهی پختن یا سرخ کردن، یک ازدواج است

تعبیر خواب ماهی آب پز خوردن شادی است

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب ماهی سرخ کرده خوردن، نگرانی و اضطراب شدید است

تعبیر دیدن یک ماهی مرده در یک جویبار این است که تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

تعبیر خواب اینکه یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی ببیند این است که دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

تعبیر اینکه ببینید یک ماهی بزرگ صید می کنید این است که پول و شادی به دست می آورید

اگر ببینید که ماهیهای کوچک صید می کنید تعبیر خواب این است که شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

تعبیر خواب یک ماهی قرمز چیزی جز رضایت و شادی بزرگ نیست

تعبیر خواب دیدن ماهی شور این است که برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

تعبیر خواب دیدن ماهی دودی این است که  نارضایتی در زندگی است

تعبیر خواب خریدن ماهی این است که یک ملاقات غیره منتظره در پیش دارید

تعبیر خواب یک ماهی پرنده این است که دوستانتان شما را فریب خواهند داد

تعبیر خواب یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا  خیانت و فریب است

تعبیر خواب تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند خوشبختی است

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز توسط زن متاهل این است که او بزودی طلاق می گیرد .

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده این است که ناکامی در انتظار شماست .

اگر ببینید که یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست  پول فراوانی بدست می آورید .

اگر ببینید در خوا بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند تعبیرش شادی است

اگر ببینید ماهی قرمز می خرید یک ازدواج در فامیل در راه است

تعبیر خواب خواب ماهی قزل آلا این است که مشکلات شما به پایان میرسند .

اگر ببینید شما ماهی قزل آلا می خورید تعبیرش پول است

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

اگر در خواب ببینید قزل آلا می پزید مشاجره با اعضاء فامیل در راه است

تعبیر خواب صید قزل آلا پول فراوان است

تعبیر خواب دیدن قزل آلا در بازار ماهی فروشان پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

اگر در خواب ببینید دیگران قزل آلا صید می کنند تعبیرش بدشانسی در عشق است

تعبیر خواب ماهی کولی شانس است

اگر ببینید که با ماهی کولی غذا درست می کنید تعبیرش پول است

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب خوب است است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن بنظر برسد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر هستید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن و بدبو باشد باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و سودمند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید و کلا شوری نشانه بلا است

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تعبیرش خوب بود. اگر دیدید ماهی زیاد داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند  از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. تعبیر خواب خوردن ماهی پخته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی سیاه

ماهی دیدن در خواب

حضرت دانیال درباره خواب ماهی گوید:

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیلی بر بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دیدید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و

اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسر دار می شود

محمدبن سیرین درباره خواب ماهی گوید:

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

جابر مغربی درباره خواب ماهی گوید:

دیدن ماهی تازه سود است، زیرا که بر سفره عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آید، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر

دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که

منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق درباره خواب ماهی فرماید:

دیدن ماهی بر شش و جه است.

تعبیر اول: وزیر.

تعبیر دوم: لشگر.

تعبیر سوم: دختر دوشیزه.

تعبیر چهارم: غنیمت.

تعبیر پنجم: غم و اندوه.

تعبیر ششم: کنیزکی هندوی

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره خواب ماهی گوید:

به گزارش سایت جسارت دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند زلال باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه می باشد. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

لوک اویتنهاو  درباره خواب ماهی می گوید :

تعبیر خواب ماهیگیری : سود زیاد

تعبیر خواب ماهیهای بزرگ : رضایت

تعبیر خواب ماهیهای کوچک : شکست

تعبیر خواب ماهیهای مرده : ناراحتی

تعبیر خواب پختن آنها : داشتن خانه با سامان

تعبیر خواب خریدن آن : اطلاعات غلط

تعبیر خواب ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

حضرتیوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماهی رزق و روزی است

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، علامت آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
۳ـ اگر دختری جوان خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است

در کل دیدن ماهی در خواب خوب است مگر در مواردی خاص … ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و رویا برای شما عزیزان بررسی کرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

همانطور که گفته شد دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است اگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده است . اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست . اگر ماهی قرمز مرده یا ماهی قرمز کوچک مرده در آب باشد یا خشکی تعبیرش این هست که بعد از شادمانی ناراحتی و اندوه می آید . اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد  یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است و در کل خوب است

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی پخته

دیدن ماهی سیاه در آب زلال نشانه بدست آوردن کار خوب است . 

تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ یعنی شما با کمی صبر و تلاش به خوبی مشکلات را حل می کنید و به هدفتان می رسید .

خورده شدن ماهی توسط موجودی دیگر تعابیر مختلفی دارد . مثلا اگر توسط تمساح خورده شود یعنی برای شما موقعیت مناسبی پیش می آید که توسط یک از دوستان یا یکی از نزدیکان از شما گرفته می شود . اگر دیدید ماهی بزرگی ماهی کوچکی را خورد یعنی با از دست دادن موقعیتی ، موقعیت بهتری نصیبتان خواهد شد . ممکن است پولی باشد یا کاری یا ازدواج و ….

خوردن ماهی  و بودن ماهی در غذا یا ماهی شکم پر یا کپور ۲ تعبیر دارد یکی نشانه سفر یا مسافری که منتظرش هستید می باشد و دیگری تعبیرش نشانه ضرر دیدن از زیر دستانتان می باشد . اگر ماهی پلو باشد شادی چند روزه داید که به خیر است .

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده  یا گندیده چه در خشکی و چه در آب خوب نیست . ماهی مرده نشانه بر باد رفتن خوشی ها و شادیهاست . شاید یک سری از مسیرهای زندگی را اشتباه انتخاب کرده اید . اما اگر در خواب غذا خوردن ماهی یا غذا دادن به ماهی را ببینید نشان از این هست که شما مسیر درستی را می روید و آینده از آن شماست . خوشی به شما رو خواهد آورد .

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

تعبیر خواب پرورش ماهی یا صید ماهی یا ماهیگیری یا ماهی فروشان نشان از آرامش به همراه نعمت های فراوان در زنگی است . صید ماهی یا گرفتن ماهی  چه از استخر باشد چه از دریا یا گرفتن ماهی رودخانه فرقی نمی کند خوب است . صید ماهی بزرگ و خیلی بزرگ یعنی سعادت و خوشبختی برای شما و آنکه دوستش دارید . صید ماهی قرمز نیز به معنای شادمانی برای شماست اما اگر تلاش کنید در این راه .

اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد . اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در زندگی است . پاک کردن ماهی و شستن ماهی و تمیز کردن آن  یعنی صاحب خواب فردی تاثیر گذار در رفاه خانواده خواهد بود .

تعبیر خواب ماهی که پرواز می کند (ماهی پرند) یعنی بیش از آنچه فکرش را بکنید در زندگی موفق خواهید شد و به بهروزی می رسید

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی گیری

تعبیر خواب ماهی از دید حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماهی در خواب بر شش و جه است.

نشانه اول: وزیر.

نشانه دوم: لشگر.

نشانه سوم: دختر دوشیزه.

نشانه چهارم: غنیمت.

نشانه پنجم: غم و اندوه.

نشانه ششم: کنیزکی هندوی

دیدن ماهی تازه یا ماهی پاک شده و بدون تیغ در خواب یعنی رزق و روزی که آسان بدست می آورید .

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، بر بلا و سختی دلالت می کند و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

محمد بن سیرین در مورد ماهی دیدن در خواب گوید :

( تعبیر خواب ماهی شدن ) اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل مسافرت است.

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب

جابر مغربی گوید :

همانطور که گفته شددیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب (عصا ، میله ، چوب ) او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

تعبیر خواب ماهی فروشی ، فروختن ماهی ،  ماهی فروش :

اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

ماهی لجن خوار : مشکلات و سختی هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود .

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

تعبیر ماهی از دیدخالد بن علی بن محد العنبری  :

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، سود مییابد.

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی ها در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب گل آلود و متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی طلائی زرد طوسی رنگ پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ  و قرمز و گلی ، فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه این هست که به شما خیر و برکت می رسد با تلاش خودتان . اگر ماهی را هدیه بگیرید خیر و برکت از طرف هدیه دهنده به شما می رسد و این خواب خوبی است

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش قهوه ای , تعبیر خواب کفش پاره شده , تعبیر خواب کفش گشاد

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی زنده

تعبیر خواب دیدن ماهی از لوک اویتنهاو

تعبیر ماهیگیری : سود زیاد

تعبیر ماهیهای بزرگ : رضایت

تعبیر ماهیهای کوچک : شکست

تعبیر ماهیهای مرده : ناراحتی

تعبیر پختن آنها : داشتن خانه با سامان

تعبیر ماهیهای فرمز و گلی : ازدواج با یک فرد ثروتمند که موجب شادمانی و خوشی شما می شود .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

تعبیر دیدن ماهی روزی زیاد است

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیازچه سبز , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیاز پوست کندن

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی گلی قرمز ابن سیرین

آنلی بیتون هم م‏یگوید :

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه و نهر ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

۲ـ  دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی شکار می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت ارتباطات دوستانه و پایدار است .

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب دیدن ماهی سرخ شده

در کتاب سرزمین رویاها در مورد ماهی آمده است :

خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس است

در خواب یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

در خواب یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

در خواب یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

در خواب بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

تعبیر خواب یک زن خواب ماهی های  رنگی و رنگارنگ  ببیند : بیماری او را تهدید می کند و اگر یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند : مشاجره و عذاب

در خواب شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

در خواب ماهی می پزید یا سرخ می کنید : یک ازدواج

در خواب ماهی آب پز می خورید : شادی

در خواب ماهی سرخ کرده یا سرخ شده می خورید : نگرانی و اضطراب شدید

در خواب یک ماهی مرده در یک جویبار : تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

در خواب یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی  و خاویار ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد , تعبیر خواب طلاق دادن زن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی مرده و زنده

یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

ماهی شور : برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

ماهی دودی : نارضایتی در زندگی

ماهی می خرید : یک ملاقات غیره منتظره

خواب یک ماهی پرنده : دوستانتان شما را فریب خواهند داد

یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

یک ماهی قرمز مرده : ناکامی در انتظار شماست .

یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست : پول فراوانی بدست می آورید .

بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج در فامیل

خواب ماهی قزل آلا : مشکلات شما به پایان میرسند .

شما قزل آلا می خورید : علامت پول

قزل آلا می پزید : مشاجره با اعضاء فامیل

قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

ماهی قزل آلا در بازار : پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی در عشق

خواب ماهی کولی و کپور : شانس

با ماهی کولی و کپور و خاویارغذا درست می کنید : پول

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف بازی , تعبیر خواب برف و باران , تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی گلی قرمز

تعبیرخواب ماهی – ماهی گیری – صید ماهی

ماهی در خواب از بعد روانشناسی
ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد این فریب از روی فراموش کردن و پیش پا پنداشتن مسائل از نظر صاحب خواب می باشد .
ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست
ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
بازار ماهی: به معنی موفقیت است
حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .
خوردن ماهی خشک شده و شور و شوریده :به معنی بیماریست
ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است شادمانی به صمتش می آید .
ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن یا ماهی حامله در حال زاییدن :خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است در این وضع باید خوب مسائل را ببرسی کنید تا شانس شما تبدیل به یک خطر نشود .
ماهی بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است

تعبیر خواب دزد , تعبیر خواب دزدیدن , تعبیر خواب دزدیدن ماشین , تعبیر خواب دزدیدن پول , تعبیر خواب دزدیده شدن مال

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود

ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد

تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان دختر , تعبیر خواب زایمان گربه , تعبیر خواب زایمان دوقلو

از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی. حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند …

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی دوست , تعبیر خواب خودکشی مرده , تعبیر خواب خودکشی برادر , تعبیر خواب خودکشی همسر

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی مرده چیست

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که:
ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 
برای مثال، شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سفید , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ , تعبیر خواب عقرب قرمز

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی
ماهی مرده: ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید می‌کنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی. 
اگر ماهی می‌خورید: درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان. 
ماهیگیری: خلق حالت ذهنی پذیرا که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ “قلاب انداختن” برای یافتن ایده ای نو؛ جست و جوی شهود. 
ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

تعبیر خواب هندوانه , تعبیر خواب هندوانه قرمز , تعبیر خواب هندوانه خوردن , تعبیر خواب هندوانه خراب , تعبیر خواب هندوانه زرد

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:
 1. وزیر
 2. لشکر
 3. دختر
 4. غنیمت
 5. غم و اندوه
 6. کنیزک هندو
 7. تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ دیدن , تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ قهوه ای

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی مردن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد.
 • ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.
جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌
ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج پختن , تعبیر خواب برنج نذری , تعبیر خواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج و مرغ

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ماهی‌های بزرگ: رضایت
 • ماهی‌های کوچک: شکست
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیر خواب انگور سیاه

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری
 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

تعبیر خواب پسته , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام , تعبیر خواب پسته کوهی

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
لیلا برایت: خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ى بیمارى است.
لوک لویتنهاو: ماهی‌های مرده: ناراحتی
آنلی بیتون: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب میوه طالبی , تعبیر خواب میوه گیلاس , تعبیر خواب میوه به , تعبیر خواب میوه چیدن از درخت

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
 • ماهی سرخ فر و شکوه است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.
اچ میلر مى‌گوید:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‌ى درخشانى خواهید داشت.
 • دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
 • دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.

تعبیر خواب موز , تعبیر خواب موز سیاه , تعبیر خواب موز منوچهر تهرانی , تعبیر خواب موز خریدن , تعبیر خواب موز زرد

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , تعبیر خواب ماهی خوردن , تعبیر خواب ماهی مرده , خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی سیاه مرده

برایت مى‌گوید:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت.
 • دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
 • دیدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است.
 • دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس قرمز , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس درشت , تعبیر خواب گیلاس خواستن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل با موم , تعبیر خواب عسل خوردن , تعبیر خواب عسل خریدن , تعبیر خواب عسل خوردن

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب گربه بهمراه جواب

تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه سبز , گوجه در خواب دیدن

تعبیر خواب دیدن آبی پر از ماهی چیست؟

این خواب نشان دهنده ان است که شما آینده بسیار روشنی خواهید داشت

تعبیر خواب پرتقال , تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خونی , تعبیر خواب پرتقال سبز , تعبیر خواب پرتقال چیدن

تعبیر خواب دیدن ماهی ها در آبی کثیف چیست؟

شما به بزرگی و مقام و ثروت می رسید ولی برای رسیدن به آنها مشکلات و سختی های فرائانی را طی می کنید

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خام , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت بو داده , تعبیر خواب ذرت خوردن

تعبیر خواب دیدن شنا کردن ماهی در آبی متعفن چیست؟

چیزهایی را بدست می آورید که ارزش سختی های رسیدن به آهنا را ندارند

تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا خوردن مرده , تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد , تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده

تعبیر خواب ماهی سفید چیست؟

تعبیر خواب دیدن این ماهی بخت و اقبال و خوش شانسی است

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد , تعبیر خواب انجیر تازه

تعبیر خواب ماهی طلایی و زرد چیست؟

تعبیر دیدن این ماهی مال و ثروت و طلا است

تعبیر خواب نمک , تعبیر خواب نمکدان , تعبیر خواب نمک پاشیدن , تعبیر خواب نمکزار , تعبیر خواب نمک خریدن

تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز چیست؟

تعبیر دیدن این ماهی فر و شکوه است

تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نانوایی , تعبیر خواب نان سنگک , تعبیر خواب نان پختن در تنور , تعبیر خواب نان بربری

تعبیر خواب دیدن ماهی ها در تنگ مانند نوروز چگونه است؟

تعبیر دیدن این ماهی ها خیلی خوب است و نشان دهنده خیر و برکت است و اگر شما تنگ ماهی را به کسی هدیه بدیهید از شما به آن کس خیر و برکت می رسد و اگر کسی به شما تنگ ماهی هدیه بدهد او به شما خیر می رساند

تعبیر خواب خرما , تعبیر خواب خرما دادن , تعبیر خواب خرما خشک , تعبیر خواب خرما و گردو , تعبیر خواب خرما گرفتن

تعبیر خواب قورت دادن درست ماهی چیست؟

تعبیر خواب خوردن ماهی به صورت قورت دادن حرص و طمع است

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار شور , تعبیر خواب خیار خوردن , تعبیر خواب خیار چیدن , تعبیر خواب خیار چنبر

تعبیر خواب خوردن ماهی شور چیست؟

دیدن این ماهی در خواب به بلا و مصیبت مبتلا شدن است

تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گاو سیاه , تعبیر خواب گاو قهوه ای , تعبیر خواب گاو شیرده , تعبیر خواب گاو مرده

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریای گرمسیر چیست؟

بلا و سختی است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیر خواب کله پاچه دیدن , تعبیر خواب کله پاچه خام , تعبیر خواب کله پاچه گاو , تعبیر خواب کله پاچه خریدن

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریای سردسیر چیست؟

خوب است و نشان برکت است

تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب حلوا پختن , تعبیر خواب حلوا شکری , تعبیر خواب حلوا درست کردن , تعبیر خواب حلوا دادن

تعبیر خواب دیدن ماهی بزرگ و کوجک چیست؟

تعبیر این خواب این است که اگر ماهی ها بزرگ باشند تعبیر خواب غنیمت است و اگر ماهی ها کوچک باشند تعبیر این خواب غم و غصه کوچک است

تعبیر خواب بیماری دیگران , تعبیر خواب بیماری دیگری , تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب بیماری لاعلاج دیگران , تعبیر خواب بیمار شدن دیگران

تعبیر خواب پیدا مکردن مروارید از دل ماهی چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما صاحب پسری می شوید

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد , تعبیر خواب حاملگی دیگران , تعبیر خواب حاملگی مرد , تعبیر خواب حاملگی مادر

تعبیر خواب ماهی تازه چیست؟

تعبیر این خواب غنیمت است

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر خواب انگشتر طلا , تعبیر خواب انگشتر عقیق , تعبیر خواب انگشتر فیروزه , تعبیر خواب انگشتر نگین سبز

تعبیر خواب خارج شدن ماهی ها از دهان چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما دروغ زیاد می گویید

تعبیر خواب آتش , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش زدن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب خارج شدن ماهی از آلت تناسلی مردان چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما صاحب فرزند دختر می شوید

تعبیر خواب باران , تعبیر خواب باران شدید و سیل , تعبیر خواب باران شدید , تعبیر خواب باران در شب , تعبیر خواب باران سیل آسا

تعبیر خواب خوردن ماهی تازه چیست؟

بدست آوردن مال است

تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده زیبا , تعبیر خواب پرنده در قفس , تعبیر خواب پرنده مرده , تعبیر خواب پرنده سخنگو

تعبیر خواب ماهی فروشی کردن چیست؟

رسیدن به مال و منفعت است

تعبیر خواب تمساح , تعبیر خواب تمساح در آب , تعبیر خواب تمساح در خانه , تعبیر خواب تمساح کوچک , تعبیر خواب تمساح در استخر

تعبیر خواب حرف زدن با ماهی های دریا چیست؟

از راز بزرگی با خبر می شوید و به مراد دلتان می رسید

تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن , تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن

تعبیر خواب دیدن ماهی از نظر امام جعقر صادق ع چیست؟

ایشان معتقدند تعبیر این خواب می تواند 6 چیز باشد

وزیر-لشگر-دختر-غنیمت-غنیمت-کنیز

تعبیر خواب چاقو , تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم , تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن , تعبیر خواب چاقو زدن

تعبیر خواب دیدن تعدادی ماهی چیست؟

اگر ماهی ها در خواب قابل شمارش باشند تعبیر خواب زن است ولی اگر نتوانیم ماهی ها را بشماریم مال و غنیمت است و اگر ماهی زنده باشد دختر است

تعبیر خواب ثروتمند شدن , تعبیر خواب ثروتمند , تعبیر خواب پولدار شدن , تعبیر ثروتمند شدن در خواب , تعبیر خواب ثروت

تعبیر خواب شکار ماهی یا بعبارتی ماهیگیری کردن در خواب چیست؟

تعبیر این خواب خیر و منفعت است و سود زیاد است

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام کردن , تعبیر خواب استحمام ابن سیرین , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب ماهی های بزرگ چیست؟

رضایت و خرسندی است

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس قطبی , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب ماهی های کوچک چیست؟

شکست در زندگی

تعبیر خواب معشوق , تعبیر خواب معشوق قدیمی , تعبیر خواب معشوق بودن , تعبیر خواب معشوقه , تعبیر خواب معشوق شدن

تعبیر خواب ماهی مرده چیست؟

تعبیر این خواب ناراحتی است

تعبیر خواب ذبح , تعبیر خواب ذبح انسان , تعبیر خواب ذبح گوسفندان و گوساله و گاو و شتر , تعبیر خواب ذبح گوسفندان , تعبیر خواب گوسفندان ذبح شده

تعبیر خواب پختن ماهی چیست؟

صاحب خانه شدن یا سامان یافتن است

تعبیر خواب روسری , تعبیر خواب روسری مشکی , تعبیر خواب روسری سفید , تعبیر خواب روسری سبز , تعبیر خواب روسری آبی

تعبیر خواب خرید ماهی چیست؟

تعبیر این خواب اطلاعات غلط است

تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندانی شدن همسر , تعبیر خواب زندانبان , تعبیر خواب زندانی بودن مرده , تعبیر خواب زندانی شدن در خانه

تعبیر خواب ماهی های قرمز چیست؟

زندگی و ازدواج با یک فرد ثروتمند است

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , تعبیر خواب ساعت مچی هدیه گرفتن , تعبیر خواب ساعت مچی طلا

تعبیر خواب ماهی چیست؟

ماهی در خواب روزی است

تعبیر خواب شلوار , تعبیر خواب شلوار پاره , تعبیر خواب شلوار لی , تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , تعبیر خواب شلوار مشکی

تعبیر خواب ماهی دودی چیست؟

نارضایتی از زندگی شخصی

تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت سوخته , تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت پر مو , تعبیر خواب صورت سیاه

سلام من خواب دیدم تودستشویی عمومی هستم و ماهی های زیادی روی هم تلنبارشده بودند که شیرآب بازبود و میومدکف دستشویی و به محض اینکه آب به ماهی ها میرسید ماهی هازنده میشدند.تعبیرش چی میشه

تعبیر این خواب مال و برکت است

تعبیر خواب دریا و ماهی , تعبیر خواب دریای آرام , تعبیر خواب دریای طوفانی , تعبیر خواب دریا دیدن , تعبیر خواب دریا

مطالب مرتبط

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب نهنگ

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب ماهی

326 comments

 1. دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

  • سلام .من خواب دیدم از اب گل الود ماهی صید میکردم اب رودخانه به قدری زیاد بود که جرات رفتن دران را نداشتم تعداد ماهیهایی که گرفته بودم رو نمیدونم ولی صید کرده بودم تعبیرش چیست

   • تعبیر خوبی دارد

   • به ثروت فراوان میرسی

   • سلام من دمدمای صبحخواب دیدم. از رودخانه ای خروشانبا قلاب ماهی گرفتم. هفت هشتتای بودن. و بعد از اتمامماهی گیری,. همشون به یک نفر, دادم. گفتم برای خودت بفروش و خرج خودت کن

  • سلام وخسته نباشین خدمت شما وتشکر از اینکه پاسخگوهستین به سوالات .من درخواب دیدم در رودی ماهیان بسیار بزرگی شنا میکنند ومن به راحتی انهارا میگیرم و رنگ ماهیان نیز گمانم طلایی رنگ بود و هرچه میگرفتم تمام نمیشد .تااخرکه رسیدم به کربلا و خواب دیدم به بقه بی بی سکینه خاتون رو دارم زیارت میکنم .لطف کنید بگین تعبیر این خواب من چیست.تشکر

  • پاسخ تعبیر خواب رزا

  • معصومه من درخواب دیدم که ماهی پرواز می کرد

 2. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

 3. حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

  • سلام من خواب دیدم یه ماهی سبز رنگ کوچک گرد ویک مار سبز کوچکی زیر بازوم بود وقتی دستم رو بلند کردم مار رفت تعبیرش چیه؟

 4. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  ديدن ماهي بر شش و جه است.

  اول: وزير. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشيزه. چهارم: غنيمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنيزكي هندوي

 5. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

  اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند

 6. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

  ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

 7. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

  ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

  • سلام من خواب دیدم ازشیراب خونه ماهی بیرون میادونمیتونم اب بخورم تعبیرش چیه

 8. واقعاسايتتون جالب و مفيد است.دستتون درد نكنه.من آدرس شما را توي ليست كوتاهم گذاشتم.

 9. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 10. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 11. دوست عزیز این خواب رو من هم میدیدم اما از وقتی که برای خودم تعبیر کردم تعداد ماهی ها کمتر میشه.
  شما باید این خوابتون رو با توجه به نماد ها و معانی تعبیر خواب از لحاظ روان شناسی تعبیر کنید.سعی کنید روحیات خودتون رو بشناسید تا متوجه شید برای چی این خواب رو می بینید.

 12. من بار سومه این خوابو میبینم که همش در حال نجات ماهی ام هی ماهیای کوچیکو که از تنگ افتادن از رو زمین برمیدارم ب سختی ی ظرف پیدامیکنم میریزم تواون تازه هردفعه هم دیدم ماهی بزرگا چنتا از ماهی کوچیکارو میخورن و من درحال تلاش نجات دادن ماهی کوچیکا از دست اونام هستم خلاصه خیییییلی برام عجیبه…ممنون میشم اگه کسی تعبیرشو بگه

 13. سلام.تعبیرش بسیار واضحه
  خوابهای مشابه این خواب دال بر این تعبیر هست که:فرصت های زندگی رو گاهی از دست میدهید و بعضی از فرصت های بزرگ رو فدای فرصت های کوچک میکنید (فرصت های مادی و غیر مادی و حتی اشاره به سازماندهی و اولویت بندی زمانی کارها هم دارد)ذهنتان را از پریشانی رها و با تمرکز بیشتر زندگی را پیش ببرید.
  موفق باشید

 14. ای وای توهم ب درد من دچاری!!! بااین تفاوت ک من اعصابم خورد نمیشه فقط درحال تلاشم!

 15. این یعنی اینکه 7 سال ماهی های زیادی داری و باید قدر اونارو بدونی و جمعشون کنی دم عیدی بفروشی کلی پول به جیب بزنی و برای 7 سال بعد تخم ماهی ذخیره کنی :/

 16. ماهی کوچکی از آب پریدبیرون
  ولی خیلی ریز بودشبیه موش کوچک بود
  ولی دوباره انداختمش تو آب

  • من خواب دیدم ماهی های قرمز بزرگی روی زمین افتاده ودارن از ان خام خام می خورن

 17. سلام من خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما ناراضی هستم

 18. سلام من خواب یه مرد نا آشنا رو دیدم که با هم تو یه جا بودیم

 19. غلط کرده اون مرده که با عشق من یه جا تنها بوده

 20. منم دقیقا همین خواب رو به صورت مداوم و مدل های مختلف می بینم. ماهی ها رو میخوام نجات بدم اما نمیتونم و کلی اعصابم خورد میشه.خواهش میکنم کمک کنید از این خواب چندین ساله خلاص شم.

 21. من هم دقیقا شرایط شما رو دارم که تعبیرشو دوستمون در بالا بخوبی بیان کردن. تلاش برای از دست ندادن فرصت های موفقیت در زندگی که گاهی با وجود تلاش زیاد اون فرصتها رو از دست میدیم و این برامون به قدری ناراحت کننده هست که در ناخودآگاهمون تاثیر منفی گذاشته و خودشو بصورت خواب مداوم نشون میده

 22. سلام
  من خواب ديدم كه يك ماهي تقريبا” بزرگ از ظرف ابي كه زلال بود به سمت من پريد ولي من جا خالي دادم. بعدش ماهيه تقريبا” بي هوش شد ولي نمرد. تعبير خوابم چيه.

 23. سلام من خواب دیدم در امور تجارت اجناسی از کشور تایوان واردات کردم که درون صندوق اجناس یک ماهی بزرگ به عنوان هدیه برایم گذاشته اند تعبیر خوابم چیه؟

 24. امید وارم همیشه شاد باشید خواب شما بسیار خوب است به احتمال زیاد پول فراوانی به شما خواهد رسید

 25. من در خواب دیدم که جمعیت زیادی سره سفره نشستن و میزبانش مادر شوهرم است .من با خانواده ام سره سفره دیگری جدا نشسته بودیم و سر سفره ها انواع غذا ها رو برامون میآوردن اما برای ما ماهی تموم شد و به ما نرسید بعد مادر شوهرم رفت یه ماهی مرده درسته طبخ نشده واسم آورد تعبیرش چی میتونه باشه لطفا اگه میدونید بهم بگید ؟

 26. من خواب ديدم ماهي سرخ مي كنم و بعد خودم شروع كردم به خوردن

 27. هیچی لج بازی مادر شوهرتو می رسونه

 28. من خواب ديدم تو شكم ماهي ام
  تعبيرش چي ميشه :-?:

 29. یعنی حضرت خضر میشی

 30. من در خواب دیدم کنار یه رودخونه خیلی قشنگ یه ماهی قزل آلا صید کردم و به یه نفر دادم
  بعدش دوباره خواب دیدم یه نفر مرده که به پشت روی آب افتاده و آب داره می بردش
  لطفا میشه بگید تعبیرش چیه؟

 31. من خواب دیدم کنار یه رودخونه قشنگ دارم ماهیگیری میکنم که یه ماهی قزل آلا هم صید کردم و دادمش به یه نفر که کنارم بود

  بعدش دوباره خواب دیدم جسد یه مرد که به پشت روی آب افتاده بود، داشت روی آب می رفت

  می شه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  • سلام من درخواب دیدم دراب کم عمق روشن وذلال با مادر وخواهرم ماهی زیاد گرفتیم. ماهی ها زنده بودند

 32. خواب ديدم يكسري ماهي در آكواريم هست كه هر دفعه يكيشون ميپره بيرون و من دوباره ميندازمش تو آكواريوم از ماهي قرمز گرفته تا ماهي آكواريومي.. دفعه آخري كه دو تا ماهي آكواريومي رو تو آب انداختم ديدم چشم ندارند…
  تعبيرشو نميدونم،لطفا كمكم كنيد.

 33. خواب ديدم تنگ قشنگي دارم كه توش آب شفافي هست.كف تنگ شيشه هاي رنگي هست كه نور رو منعكس مي كنه.از توي يه جايي مثل سينك ظرفشويي مي‌خوام ماهي بندازم توي تنگ. 2تا ماهي هستن كه با هم توي دستم ميان.نمي تونم جدا از هم بگيرمشون.وقتي اون 2تارو ميندازم توي تنگ.دوباره كه به آب توي سينك نگاه ميكنم.آب گل آلود شده وتوش ماهي مرده هست هركاري مي كنم نمي تونم بقيه رو در بيارم از آب.اما اون 2 تا اولي ها خوشحال ميمونن توي تنگ.يعني احساس ميكردم خوشحالن.

 34. خواب دیدم توی یه حز که مثل جوبه های پیچ پیچ بود ماهی ها چرخ می خوردن بار اول نتونستم ماهی بگیرم واسه خودم بعد بار دوم برای کس دیگه ای میخواستم بگیرم با یه چوب نوک تیز چندتا ماهی بزرگ گرفتم اما یه ماهی خاکستری بزرگ نظرم جلب کرد اما هرچی تلاش کردم نتونستم بگیرمش میشه بگید تعبیرش چیه؟

 35. من خواب دیدم که دارم تو دریا زیر آب شنا میکنم اما یهویی احساس میکنم دستم جایی گیر کرده و وقتی برمیگردم و نگا میکنم میبینم یه ماهی دستمو قورت داده اما من به راحتی دستمو بیرون کشیئم و اون ماهی به من لبخند زد.اما تا دوباره شنا کردم باز این کارو تکرار کرد و بیدار شدم.اما اصلا نمیترسیدم از این کارش.
  میشه لطفا برام تعبیر کنین

 36. با سلام
  قبل از اينكه اين خواب رو ببينم با همسرم حرفم شده بود ،و اين خواب رو بعد از خوردن سحري ديدم . خواب ديدم در يك ظرف پلاستيكي چند تا ماهي بزرگ قرمز است كه ظرف لب به لب پر از آب بود طوري كه ماهي ها اومده بودن با لاي سطح آب و من مي ترسيدم بپرن بيرون بعد يكي شون پريد بيرون كه من با دوتا قاشق انداختمش توي آب بعد كه همسرم را صدا كردم براي اينكه جاشون را بزرگتر كنه ديدم يك ماهي بزرگ به رنگ سفيد و مشكي توي آب شنا مي كنه و بعد همسرم ظرف ماههي ها را دوتا كرد و لي ماهي مشكي و سفيد رو نمي دونم بعدش چي شد .

 37. سلام
  من خواب دیدم توی یک تنگ یک ماهی کوچولوی قرمز خیلی خوشگل هست که یک دفه ماهی از تنگ اومد بیرون و توی هوا پرواز کرد وبعد گمش کردم.خیلی دنبالش گشتم تا اینکه زیر یک تیکه سنگ پیداش کردم.زیر اون سنگ آب ذلال وخنکی بود و ماهی اونجا شنا میکرد.
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟
  مرسی : 😉

 38. من خواب دیدم در مدرسه یمان سر صف ایستادیم و چند نفر سر صف صحبت میکنند یه تنگ ماهی هم وجود داشت که ماهی بسیار بزرگی توش شنا میکرد ماهی از تنگش بیرون امد و روی زمین افتاد معلم ها سعی میکرد ماهی را بگیرند اما نمیتوانستند اما من ماهی را گرفتم و او را داخل تنگش انداختم و ماهی زنده شد همه برایم دست زدند

 39. سلام. من مجرد هستم و در خواب دیدم که با
  اعضای خوانواده ام وارد دریائی ارام شدیم که موج نداشت و ساحل ان سخره ای بود. اب دریا صاف و روشن بود. داخل اب چند تا ماهی بود که رنگ پولکهیشان سفید و سیاه بود. ماهی های کوچک در حال موردن بودن و فقط یک ماهی بزرگ بود که زنده بود و یکی از ماهی های کوچک را خورد.

 40. سلام.من توی خواب دیدم که از یه جایی مثل رودخونه یا جوی بزرگ(مثل زاینده رود خودمون)که عمقش هم کم بود ماهی قرمز خوشگل میگرفتم(انگار یه ۳ تائی شد)آب اصلان کثیف نبود اما نمیتونم بگم که زلال زلال بود اما جوری بود که من قرمزی و زیبایی ماهی ها رو کاملان میدیدم. هر بار که دستم رو میبردم تو آب یه ماهی میگرفتم.اونم فقط با دست خالی.یادمه که یه بزرگشو انداختم توی یه تنگ که بعد از یه مدتی دیدم که رنگش به جای قرمز آبی شده و بعدش دوباره قرمز شد انگار(خلاصه انگار از تنگ خوشش نمیومد) و هی سعی میکرد از تنگ بپره بیرون و گویا این کارو کرد که من اومدم ماهی رو بردارم بندازم توی رودخونه که دیدم خشک شده. 🙁

 41. سلام!
  ببخشید خوابم کمی طولانیه ولی تا حالا دوبار دیدمش و خیلیم نگرانم کرده!
  من خواب دیدم شبه و من تو یه اقیانوس با پدر و مادرم دارم ماهی می گیرم.
  خیلی عجیب بود برام که روی اقیانوس یه تور ضخیم سفید انداختن که ما روی اون راه می رفتیم. من یه سیخ برداشتم و فرو کردم تو شکم یه ماهی و گرفتمش. سه ماهی دیگه هم گرفتم به پدرم دادم و ازشون پرسیم این ماهی فلس داره؟ گفت: نه! و من گفتم پس حرام گوشته و ایشون ماهی رو پرت کرد یه طرف. ماهی ها به نظرم خیلی بی رمق بودن.فضا ترسناک بود اما من تو خواب حس بدی نداشتم ولی از وقتی بیدار شدم به شدت استرس دارم.

 42. سلام
  من خواب دیدم که یه ماهی قرمز روی خاک افتاده داره میمیره
  ماهی رو بر داشتم و تو آب انداختم ماهی شنا کرد و از دهنش یک ماهی دیگه بیرون امد اما کوچیکتر و از دهن اون یکی یه ماهی دیگه بیرون اومد
  بعد از چند دقیقه که بر گشتم دیدم یه عالمه ماهی های ریز آبی رنگ و درخشان تو آب شنا میکنندو فهمیدم که آنها هم از همون ماهی ها به وجود آمدند.
  لطفا تعبیر خوابم رو به من بگید .
  ممنون ومتشکر.

  • احتمالا با یک ادم پولدار ازدواج میکنی(ماهی قرمز) کلی هم بچه میارید

 43. من خواب دیدم مادرم ماهی زیادی خریده تا بپزه اکثرا کوچیکند وسفید یا سیاه ویکیش بزرگ وسیاه من میبینم هنوز نیمه جونن وتوی ظرف با خواهرم اب میریزیم تا نجاتشون بدیم اما میبینیم از ظرف اب میره یه ظرف دیگه برمیداربم اما چون کوچیک بود ماهی بزرگرو بیرون میندازیم اما بیشتر ماهیها تقریبا بی جون بودن ویه کوچیک سفید فقط دهنشو بازو بسته میکرد،اگه تعبیرشو میدونید لطفا بگید؟

 44. من خواب دیدم مادرم ماهی زیادی خریده تا بپزه اکثرا کوچیکند وسفید یا سیاه ویکیش بزرگ وسیاه من میبینم هنوز نیمه جونن وتوی ظرف با خواهرم اب میریزیم تا نجاتشون بدیم اما میبینیم از ظرف اب میره یه ظرف دیگه برمیداربم اما چون کوچیک بود ماهی بزرگرو بیرون میندازیم اما بیشتر ماهیها تقریبا بی جون بودن ویه کوچیک سفید فقط دهنشو بازو بسته میکرد،ماهیها همه باله های بزرگ و زیبایی داشتند،اگه تعبیرشو میدونید لطفا بگید؟

  • خواب منم دقیقا شبیه اینه ،با این تفاوت که من خواب دیدم ماهی بزرگه میمیره

 45. دیدن خواب نجات دادن ماهیهایی.در.حوض مسجد..اب حوض.در حال خالی شدن است و من ماهیهارو میبرم گوشه ای از حوض ک اب جمع شده..ماهی گلی قرمز

 46. سلام من خاب یه استخر کوچیک اما با اب متعفن ودیدم ک با دستم چنتا ماهی مرده در اوردم انداختم اونور اما چنتا دیگه زنده بودن من میخاستم نجاتسون بدم تعبیرشو پیدا نکردم میشه لطفا راهنمایی کنید اعصابم خیلی خرد

 47. سلام من خاب یه استخر کوچیک اما با اب متعفن ودیدم ک با دستم چنتا ماهی مرده در اوردم انداختم اونور اما چنتا دیگه زنده بودن من میخاستم نجاتسون بدم تعبیرشو پیدا نکردم میشه لطفا راهنمایی کنید اعصابم خیلی خردالبته قبلش بگم بخاطر فوت پدر شبها چشم گریون وبا هزار جور فکر وخیال میخابم ایا تاثیری توخوابم داره

 48. سلام.من خواب ی لگن ماهی ریزو قرمز رودیدم ک چنتاشون افتادن زمین و چون من ازماهی میترسم نزدیکشون نمیشدم فقط جیغ میزدم.ک خواهرم اومدو همه ی اون ی لگنو ریخت تو یه تنگ کوچیک…خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا اگه تعبیرشو بگیدباتشکر

 49. سلام.من خواب دیدم داخل یه آب روشن و زلال کم عمق با خواهرم ایستادم.داخل این اب زلال ک انگار رودخونه بود پر از ماهیهای بزگ و سفید و و فوق العاده ریبا. تاحالا همچین ماهیاییو ندیده بودم.خواهرم و من اونا رو صید میکردیم.من پاکشون میکردم.

 50. من خواب دیدم ی جایی بودم اب روشن بود ی ماهی سفید دیدم با دست گرفتمش لطفا تعبیرش چی میشه ماهی بزرگ بود

 51. سلام.من در خواب .یک نفر تعداد دو عدد ماهی به من داده است .لطفا تعبیرش چه میشه

 52. شهرام کریمی کرگانی

  تعبیر خواب خریدن ماهی درخواب چیست

 53. سلام . من خواب دیدم که دو تا تشت بزرگ ماهی دارم که هر دو تشتم پر است از ماهی های قرمز بعد وقتی اطراف میدیدم ماهی ها ریخته بودن بیرون مثه اینکه مرده بودن ولی وقتی مینداختم تو آب دوباره زنده میشدن.. تعبیرش چیه, یه ماه پیشم یه خواب مشابه همین دیدم

 54. سلام . من خواب دیدم که دو تا تشت بزرگ ماهی دارم که هر دو تشتم پر است از ماهی های قرمز بعد وقتی اطراف میدیدم ماهی ها ریخته بودن بیرون مثه اینکه مرده بودن ولی وقتی مینداختم تو آب دوباره زنده میشدن.. تعبیرش چیه, یه ماه پیشم یه خواب مشابه همین دیدم

  • سلام من خواب دیدم همسرم داخل رود خانه ماهی

   میگیره بعضی از ماهی ها بزرگ بود ولی بعضی ها

   ترسناکبود من کنار اب ایستاده بودم وبهش میگفتم مراقب باشه

   لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • سلام من،خواب دیدم دوتاماهی بزرگ بوسیله موج امد کنار ساحل که یکیشو من گرفتم گفتم شام شبمونم رسید خصوصا برامی مادرم میخواستم

 55. سلام من خواب دیدم همسرم داخل رود خانه ماهی

  میگیره بعضی از ماهی ها بزرگ بود ولی بعضی ها

  ترسناکبود من کنار اب ایستاده بودم وبهش میگفتم مراقب باشه

  لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

 56. سلام خواب دیدم که در رودخانه ای پر عمق با قلاب از زیر خانه ای که دیوارش روی رودخانه بود ماهی بزرگی که خال خالی بود را صید کردم وازاب بیرون آوردم آب هم گل آلود بود. ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید

 57. علی ازاصفهان

  سلام
  خواب دیدم دخترم به ماهی کوچکی تبدیل شد و بیجان شد دردستم بودبرایش سوره قدر خواندم جان گرفت خیلی ترسیده بودم وصداش میکردم هم اینکه خواستم بندازم تو آب از دستم افتاد واز خواب بیدار شدم-تعبیرش چی میشه ممنون

 58. سلام من تو خواب دیدم یه مار سبز خوشرنگ با یه ماهی سبز که هر دو کوچک بودن زیر بازوم بود دستم رو که بلند کردم مار رفت تعبیرش چیه

 59. سلام خواب یه مار و یهماهی سبز دیدم تعبیرش چیه

 60. سلام خواب ماهی قرمز بزرگ در داخل یک تنگ بزرگ شنا میکرد و تکان میخورد آب خیلی زلال بود و این تنگ در دست همسرم بوبولیه از فاصله دور دیدم و خنده کنار دور شد ببخشید نشانه چیست من فقط دیدم همسرم به ماهی اشاره میکرد و میخندید

 61. خواب دیدن ماهی در تنگ بزرگ در دستان همسرم در فاصله دور ماهی در آب بسیار زلال تکان میخورد و همسرم شادمان به من نشان داد و بعد دور شد

 62. سلام ، من خواب دیدم که دارم ماهی ها رو میکُشم !!? این تعبیرش چی میتونه باشه ؟؟؟؟؟؟؟

 63. سلام ، من خواب دیدم دارم ماهی هار میکُشَم
  این خواب تعبیرش چیه ؟؟؟؟? مرسی

 64. سلام من خواب دیدم یک نیمه از ماهی شبیه قزل آلا به من دادند ظاهرا به عنوان نمونه برای فروش و کاملا هر دو طرف (پولک و گوشت) اون رو حس میکردم توی دستم. وبعد تعدادی حوضچه شبیه حوضچه پرورش ماهی دیدم البته از دور نه اینکه داخلشو ببینم. میشه تعبیرش رو بهم بگید لطفا؟

 65. سلام یک ماهی نصف شده دستم دادند که گوشت و پولکش رو توی دستم حس میکردم و بعد حوضچه های سیمانی که حدس زدم برای پرورش ماهی باشد دیدم. لطفا تعبیرخوابم رو بگید ممنون.

 66. خواب دیدم در روستای مادری بودیم و تمام خانه های روبرو در خواب دریا بودن آب به حدی جریان داشت وموج میزد پر از ماهیهای درشت بود آب دریا تاپله های خانه بالا آمده بود بحدی که مادر با شادمانی و براحتی با دست ماهی میگرفت و پرت میکرد روی ایوان، ماهی آخر خیلی بزرگ و بدون سر و دُم بود، وانگار میگفتند بچه نهنگ است دو تکه هم بود چه تعبیری دارد

 67. سلام، ميخواستم اين خوابى كه ديدم رو اگه ممكنه تعبير كنيد ممنون.خواب ديدم كه در يك درياچه و يا دريا مشغول ماهيگيرى با قلاب هستم با يكنفر كه در همون حين يك ماهى تقريبا بزرگ گرفتم و يادم هست كه خيلى خوشحال شدم وبعد از اون چند تاى ديگه هم صيد كردم اما بياد ندارم اب درياچه كدر بود يا شفاف.

 68. خواب دیدم کنار جوی آبی برای ماهیگیزی رفتم سر قلابم ماهی تقریبا بزرگی نه خیلی زیاد بود که زنده بود قلاب را در داخل آب میانداختم و چند ماهی کوچک را خورد تعبیرش چیست

 69. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد

 70. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد تعبیرش چیه

 71. من در خواب دیدم که چند تا ماهی خیلی بزرگ گرفتم که یکی دوتا شوبه یکی دو نفر دادم بعضی هاشون دو طیکه یا چند طیکه وسالم بودن که همسایه مون آورد برام که زیر ماسه اورد تعبیرش چیه

 72. سلام من خواب دیدم که تو پیاده رو ماهی های بزرگی رو هم گذاشتن و مردم با خوب بد کردن انها را میبرند ممنون میشم تعبیرشو بگید خیلی ذهنمو درگیرکرده مرسی

 73. سلاممن خواب دیدم که تو یه اب روان ماهی های کوچک زیادی هستندیهو یه ماهی بزرگ اومد کنار ساحل و من به راحتی گرفتمش تو راه برگشت به خونه ماهی خشک شد و از هم وا رفت تعبیرش چی هست؟؟؟؟

 74. سلام من در خواب دیدم دارم ماهی اب پز شده با مادر و خواهرم میخورم و ماهی شور مزه بود.اگر نظر خاصی داشتین لطف کنین اطلاع بدین.

 75. من خواب در معازه ماهی فروشی دوتا ماهی بزرگ خریدم و بعد دوستم در تمیز کردن وپختن آن به من کمک میکرد

 76. سلام خواب دیدم که چند تا ماهی قرمز از درختی آویزان شده اند و در حال شنا کردن هستند،که من و خواهرم از دیدن آنها هم لذت میبریم و هم تعجب کرده بودیم که چطور بدون آب امکانش هست

 77. دوستای عزیزم من خواب عجیبی دیدم که ذهنمو مشغول کرده خواب دیدم .من ماهیای سیاهه زندرو که زمینن برمیدارم و تن تن تو یه ظرف پر آب میندازم بعد نگاه کردم دیدم توش پرشده خواستم اونارو بزیزم تو یه ظرف بزرگ وقتی ریختم همشون زالوی سیاه شده بودن خیلی زیاد بودن.زالوها گازم نمیگرفتن با دست برداشتم ریختم تو ظرف در دار شفاف بعد درشو بستم…..
  برای تعبیرش کمک کنین

 78. سلام سيما هستم
  خواب ديدم از داخل آبگير چندتا ماهي فرمز كوچك كه مرده بودند را ديدم و گرگي كنار آبگير بود كه ماهي هاي مرده را ميخورد لطفا خوابم را تعبير كنيد

 79. سيما هستم

  خواب ديدم از يك آبگير چندتا ماهي قرمز مرده را ديدم و گرگي كنار آبگير بود كه ماهي هاي مرده را ميخورد لطفا خوابم را تعبير كنيد

 80. سلام. تو خواب دیدیم كنار یه دریایه صاف وایسادم با یه وسیله خیلی ساده هی ماهی بزرگ میگیرم اما صیادان اطرافم با وسیله های پیشرفته هیچی نمیتونن بگیرن. بعدش من تعداد زیاد ماهی میگیرم و به چند نفر همین جوری پخش میكنم لطفا تعبیرش رو بگید

 81. سلام خواب دیدن پس ماند ماهی که خورده شده بود داخل پلاستیک با پسر خواهرم میبریم که جاری سابقم اونو گرفت وشروع به خوردن کرد که ظاهرا نشون میداد گوشت داره

 82. سلام من در خواب دیدم اسکلت چند ماهی در روی زمین در حال حرکت است میشه تعبیرشو بگید

 83. من خواب دیدم که ازیک دریا دوتاماهی بزرگ وسفید باقلاب صیدکرده ام، لطفااگرکسی می دونه بگه تعبیرش چیست.

 84. من خواب دیدم که ازدریادوتاماهی سفیدوبزرگ باقلاب صیدکرده ام لطفا هرکه می دونه بگه تعبیرش چی.

 85. سلام وقت بخیر من خواب دیدم چندین ماهی بزرگ که قرار بود ازشون غذا درست کنم دارن نفس میکشن و خودشون رو به تشت آب رسوندن و از آب اون خوردن و بیشتر جون گرفتن. تعبیرش چیه لطفا من رو راهنمایی کنید

 86. سلام . من خواب دیدم ک توی ی جشن بودم نمیدونم حلا چجور جشنی بود مثل ی شهربازی بود ک همه جور ادم توش بود و خیلی شلوغ بود بعد من یکی از دوستامو دیدم باهم رفتیم و دوسه تا ماهی بزرگ سرخ شده خرید من خیلی دلم میخواست بخرم ولی نخریدم شاید پول همرام نبود دقیق یادم نیس چرا نگرفتم.تعبیرشو لطف میکنید بهم بگید

 87. سلام. من توی ی جشن بودم خیلی شلوغ بود انگار ی جور شهره بازی بود بعد ی دفه دوستمو دیدم و باهم رفتیم ی دوسه تا ماهی بزرگ سرخ شده خرید ولی من نگرفتم دقیق یادم نمیاد چرا شاید پول همرام نبود ولی مردم میرفتن و میگرفتن و خیلیم شلوغ بود لطف کنید تعبیرشو بهم بگید

 88. سلام

 89. سلام. من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب روی تخت بود و داشت میمیرد. قیافه اش خیلی بد شده بود و من به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره بدو براش آب بیار. خواهش میکنم برام تعبیرش کنید.سپاس

 90. سلام. من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب روی تخت بود و داشت میمیرد. قیافه اش خیلی بد شده بود و من به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره بدو براش آب بیار. خواهش میکنم برام تعبیرش کنید.سپاس

 91. سلام من خواب دیدم یه ماهی زنده بدون آب و تنگی روی تخت افتاده و داره میمیره.به شوهرم میگفتم داره از تشنگی میمیره.برو براش آب بیار.خواهش میکنم تعبیر کنید.سپاس

 92. سلام من خواب دیدم یه نهنگ بزرگ به ساحل نزدیک شد هر چند لحضه یه بار برای شکار به ساحل میپرید دوباره تو آب میرفت تا اینکه یه بار دیگه که سرش رو بیرون آورد مامانم و دو نفر دیگه رو گرفت ولی بعد فهمیدیم چیزی شبیه دوربین مخفی بوده تو دهن نهنگ کسایی بودن که که این بازی رو انجام میدادن. بعد به نهنگ یه پلنگ دادن خورد بعد از رفتن نهنگ یه عالمه تخم گذاری کرده بود همونجا میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون

 93. سلام من خواب دیدم یه نهنگ بزرگ به ساحل نزدیک شد هر چند لحضه یه بار برای شکار به ساحل میپرید دوباره تو آب میرفت تا اینکه یه بار دیگه که سرش رو بیرون آورد مامانم و دو نفر دیگه رو گرفت ولی بعد فهمیدیم چیزی شبیه دوربین مخفی بوده تو دهن نهنگ کسایی بودن که که این بازی رو انجام میدادن. بعد به نهنگ یه پلنگ دادن خورد بعد از رفتن نهنگ یه عالمه تخم گذاری کرده بود همونجا میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون

 94. خواب دیدم از ایمون کلی ماهی میباره … همشون نصفه آن. و چندتا گربه هم نشستند دارن بعضیها رو میخورن.‌بعضیاشونو جمع میکردم مینداختم تو حلبی هایی که آب زرد توش بود…

 95. خواب دیدم کنار رودی نشسته وبه ماهی های فروان کوچکی که درآب بودن نگاه می کردم بعد یه تکه نان درآب فرو بردم تا ماهی ها بخورند ناگهان یک ماهی هیلی بزرگ سیاه از آب بیرون آمد ونان را خورد

 96. نسرین از تهران

  خواب دیدم کنار رودی نشسته وبه ماهی های فروان کوچکی که درآب بودن نگاه می کردم بعد یه تکه نان درآب فرو بردم تا ماهی ها بخورند ناگهان یک ماهی هیلی بزرگ سیاه از آب بیرون آمد ونان را خورد

 97. خواب دیدم یه جایی رفتم پر از آبه که منو همسرم به ماهی های تو آب که تعدادشونم خیلی زیاد بود غذا میدادیم.

 98. سلام من خواب ماهی بزرگی در خشکی در وسط یک روستایی دیدم تعداد زیادی مردم دور ان ماهی جم بودن و اون ماهی زنده بود و تکان میخورد همه ازش میترسیدن ماهی خیلی خیلی بزرگ بود ولی دوتا مرد اون ماهی رو با طبر کشتن و خون اون ب سرو سورت تموم مردم ریخت ولی باز ماهی زنده بود گوشت ماهی رو تقسیم و ب تموم مردم دادن تعبییرش چست لطفا راهنمایی کنید

 99. سلام من خواب دیدم که یه آبگیر بزرگ پر از ماهی های کوچک بود که مرده بودند بعد این برکه رو راهش رو از کردم به سمت رودخونه و تمیز میکردم آبگیر رو.

 100. سلام من خواب دیدم دو ماهی ک در آکواریوم هستند یکی بزرگ و یکی کوچک که با هم جنگ میکنند تا میخواستم ماهی کوچک را نجات بدهم ک در حال مرد بود ماهی بزرگ اونقدر دمش رو توی آب میزد ک آب ها میپاشید و مانع نجات دادن ماهی کوچک میشد تا اینکه ماهی کوچکتر ک رنگه اون آبی بود مرد و ماهی بزرگ رنگش سفید رنگ بود لطفا زحمتی نیس واسم زود تعبیرشو پیدا کنید ممنون البته اینم بگم دوبار این خواب را دیدم در یه هفته و بقیش خواب رودخانه یا استخر کوچک میبینم که یا میوفتم وسط رودخانه و راه برگشتی ندارم فقط روی یه سکویی هستم خوابی هم ک استخر میگم اینه ک چهار طرف آن در های باز هست ک من از دست یه مردی ک داخله استخر هست که بهم ممیخندید و یا….ک الان خاطر ذهن ندارم ولی میدونم اذیتم میکرد از دستش فرار میکردم با تشکر از سایت خوبتون منظرم

 101. سلام من‌خواب دیدم رفتم بازار و بایه دختر بچه یکساله بودم تو تنگایه بزرگ ماهیهای عجیب ولی خیلی خوشکل دیدم لطفا تعبیرشو بگین برام ممنون

 102. سللم من خواب ديدم يكي بهم يه ماهي قرمز بزرگ داد كه من سريع رسوندمش به جايي كه اب هست، اب زلال و شفاف بود، ولي از يه جايي اب سوراخ بود و هي اب كم ميشد … اما نديدم ماهي زنده ماند يا مرد

 103. سلام خواب دیدم با مادرم داخل یک برکه که آبشو بسته بودن دوسه تاماهی خیلی بزرگ بود و تعداد زیادی ماهی کوچک مامانم همشونو جمع کرد وریخت داخل کیسه. ولی قاطی اونا تخم ماهی هم داخل کیسه جمع کرده بوده تعدادزیاد. تعبیرش چیه ؟یاعلی

  • خواب دیدم ماهی های کوپی اکواریومم که سفید هستن مردن وروی اب ا یستادن تعبییرش چی میشه

 104. خواب دیدم ماهی های کوپی اکواریومم که سفید هستن مردن وروی اب ا یستادن تعبییرش چی میشه

 105. با سلام من خواب دیدم ک داریم از کوه پدر بزرگم بر میگردیم با دایی هام و پسراش و پدرو مادر خودم ک خواهرم نبود یکی از دختر خاله هاهم بود توی راه ک وسط دوتا کوه هستش یه رود وجود داره البته چن سالیه خشک شده اما تو خوابم کاملا پر اب بود جوری ک میتونست یه ادم رو با خودش ببره قسمت های اول رود عمیق و شفاف بود بعضی وقتها کم عمق میشد و رنگ اب سبز دریایی میشد وسطای رود یه ماهی قرمز دیدم حدود ده سانتی میشد اون تا انتهای رود دنبالمون اومد فقط هم به موازات من حرکت می کرد در مسیر رود همون طور ک گفتم پر عمق و کم عمق میشد و شفاف و سبز میشد ک در اواخر رود اب خیلی کم شد اما ماهی هم چنان دنبالمان میامد به طوری ک بعضی از جاهارو از زیر گلها رد میشد و میومد من خیلی ب پدر و مادرم گفتم ک ب ماهی نگاه کنن اما اونها هیچ توجه ی نکردن بعدش همهی فامیل از جایی ک اب خیلی خیلی کم بود رفتن طرف دیگه ی رود خونه وقتی نوبت من رسید دیگه از خواب پریدم میشه لطف کنید بگید ک تعبیر این همه چیه!؟

 106. سلام
  خواب ديدم ماهيان زيادى براى دوستان قبلى ام كه الان باهاشون خوب نيستم از بلندى براشون پرتاب ميكردم و هردويمان خوشحال بوديم
  ماهيان به رنگ سفيد و گوشتى بودند

 107. سلام
  خواب دیدم همراه خواهرم کنار حوز بزرگی هستیم ودر داخل آب ذلال وشفاف دوتا ماهی مرده روی آب هستند.

 108. سلام و خسته نباشید .من خواب دیدم با خواهرم ماهی میگرفتیم اون ی ماهی بزرگو طلایی گرفت ک البته ی ماهی خیلی ریزم باش بود.بعد منو دوستام خاستیم ماهی بگیریم اب رودخونه گل الود بود ما ماهیارو میدیدیم ولی من نتونستم ماهی بگیرم تعبیرش چیه؟!ممنونم

 109. سلام من خواب دیدم در رودخانه آبش روشن بود تعدادی ماهی متوسط را صید کرده بعد ماهی های نصف شده انگاری توی گل باشند در می آوردم

 110. سلام. من خواب دیدم که سهواً ماهی آکواریوم رو از وسط نصف کردم. خیلی فکرم رو درگیر کرده. میشه کمک کنید؟ آکواریوم و ماهی اون برای برادرمه و من توی خواب ناراحت شدم و از برادرم عذرخواهی میکردم و بهش میگفتم که اتفاقی ماهی تکه تکه شد.
  ممنون میشم کمکم کنید.

  • سلام من امشب خواب دیدم دارم بابرادرم صحبت میکنم که یه هوچشمم روی اپن میوفته میبینم که یه تعدادی ماهی اونجاست میپرن به حالت جهش همدیگه رومیخورن به شکلی که دوتاسه تادم اشون ازتودهناشون پیداست وهمدیگه رومیبلعن بعدیکیشون میپره سمت من که انگشتموگازبگیره که ازخواب پریدم اگه میشه برام تعبیرش کنیدممنون میشم.

 111. منم خواب دیدم….اما نمیگم.

 112. سلام من خواب دیدم تو ی رودخانه خشک شده ی ماهی زرد رنگ بود ک فاسد شده بود وقتی بهش دست زدم شکمش پاره شد و ی ماهی نقره ای داخل شکمش بود و بعد ی ماهیگیر اومد و گفت من دنبال این ماهیام و اینارو صید میکنم میشه ی نفر خواب منو تعبی کنه اعصابم بدجور داغون شده مرسی

 113. سید ابراهیم

  سلام هستم خواب دیدم من و برادرم داخل یه چشمه بزرگ شنا میکردیم بعد از مدتی اومدیم بیرون ناگهان دیدم یه ماهی اومد لبه آب من رفتم گرفتم بعد آب چشمه کمی کم شد ماهی بیشتری اومد لب آب بعد خیلی ماهی گرفتم بعد بین ماهی های بزرگ و کوچیک جدا کردم کوچیک رو انداختم داخل آب بزرگ رو گرفتم

 114. سید ابراهیم

  خواب ماهی که داخل آب بزرگ و کوچیک آن را داخل آب جدا کردم فقط بزرگش رو گرفتم

 115. سلام خواب دیدم که خالم ماهی خرید خیلی زیاد و من به کمک آن رفتم اما ماهی ها خیلی سنگین بود

 116. باسلام وخسته نباشید بنده خواب دیدم دریک سالن خیلی بزرگ سفره ای پهن شده ماهیان بزرگ پخته شده ومن وخانواده م برسرسفره نشستیم من ماهی که دوست داشتم را برادرم خورد و من درانجادرجستجوی آن نوع بودم که پیدا نکردم ولی سفره پرازدیسهای ماهی بزرگ برای خوردن بود داخل سالن دیگری شدم ماهیان بزرگ اندازه نهنک زیاد دیدم که پاک شده بودند ویکسری هم درسته بودند انگارمثلا داخل آشپزخانه رفته بودم .باتشکر

 117. باسلام من خواب یک سفره بزرگ که داخلش پرازدیسهای پخته شده ماهی های خیلی بزرگ بود که با مادر وبرادرم سرسفره بودیم من داخل سالن دیگه ای که مانند یک آشپزخانه بود انجا هم پراز ماهیهای بزرگ به اندازه نهنگ بود

 118. سلام من خواب دیدم دارن ماهی میندازن دریا میگن هر کی خواست برداره منم از شانسم یه ماهی بزرگ مرده افتاد زیر پام وبرداشتمش میبردم خونه مادربزرگم که فوت کردن برا پختن ماهی لطفا تعبیرش رو بگین

 119. سلام من خواب دیدم ماهی میندازن دریا که مردم بردارن از شانس منم یه ماهی بزرگ مرده افتاد زیر پاهام منم برداشتم و برا پختن به سمت خونه مادربزرگم رفتم همین لطفا تعبیرش رو بگین ماهی معمولی رنگ توسی بزرگی بود

 120. سلام
  خواب من به طور دقیق هیچ کدوم اینها نبود
  من خواب دیدم کنارساحل تور بزرگی از صید ماهی هست که انتها نداشت، داخل تور ماهی زیاد نبود اما خارج این تور، شن ساحل رو که کنار میزدم ماهی های مرده ی زیادی تو خاک مدفون بودن که تمومی نداشت و هرچی جلوتر میرفتم ماهی های کوچک و بزرگ بیشتری با کنار زدن شن ساحل میدیدم
  کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  ممنون

 121. هبت اله دولتی 53 ساله کارمند بازنشسته

  سلام من خواب دیدم تعدادزیادی ماهی که به رنگ اصلی ماهی بود دریک جای تنگ وباریک کنار اب جمع شدن وهی دورمیزنند تا خواستم بگیرم همه از اون لبه اب فرارکردن وبه جای عمق رفتن ودستم به انهانرسید ومن افسوس خوردم که چرانتونستم ماهیهارا بگیرم لطفا تعبیرش چیه

 122. هبت اله دولتی 53 ساله کارمند بازنشسته

  من خواب دیدم درکنار روخانه خیلی ماهی جمعند تارسبدم که بگیرم همه فرارکردن تعیبرش چیه

 123. سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم که به روی یک سخره جنگل مانند و در نزدیکی یک خونه چوبی کنار دریا بودم ابش بسیار زلال و شفاف بود و توش پر ماهی بزرگ گوشت خوار به رنگ ابی و شاخک سفید که همشون من و نگاه میکردن و یکشون زیر چونم و گاز گرفت
  تعبیرش چیه؟

 124. سلام ،خواب دیدم ی تنگ پر از ماهی قرمز ک مثل عید واسه فروش ،توی اون تنگ چندتا از ماهی ها مرده بودن،من نخریدم،گفتم ۲تا قبلا خریدم زود مردن،نزدیک سال تحویل میخرم،تعبیرش چیه،ممنونم

 125. سلام من عصر جمعه خواب دیدم کلی ماهی برام آوردن بعد باهمسرم شروع کردیم به پاک کردن دوسه تایی پاک کردیم داشتیم صحبت میکردیم که توی آب جوش بریزیم بهترپاک میشه

 126. سلام خواب دیدم تو یه جوب روان چند تا ماهی بزرگ راحت با دست خالی گرفتم وباز هم میتونستم بگیرم که دلم براشون سوخت و رهاشون کردم وباز جون گرفتن ورفتن ولی باز نگرانشون بودم که کسی نگیرتشون لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه بگه ممنون

 127. سلام من خواب دیدم یه ماهی که حسابی سرخ شده بود رو می خوردم تمام استخوان های ماهی مشخص بود ولی من هیچ کدوم رو در نیاوردم همه رو باهم می خوردم

 128. من خواب دیدم یک عالمه ماهی بسته بندی شده جلو در خونمونه که شوهر عمم فهمید فاسد شدن و بوی خیلی بدی داشتن تعبیر چیه

 129. سلام
  شب19دي ماه خواب ديدم لب ي ساحل ايستادم ک ماهي هاي کوچيک بزرگ بالا پايين ميپرن ماهي هاي پهن مثل ماهي سفيد
  تعداد زيادي آدم واستاده بودن و ماهي ميگرفتن تا ميخواستم ماهي هاي بزرگو بگيرم يکي با ولع و حرص قبل من برش ميداشت و فقط ب من ماهي هاي کوچيک ميرسيد ک يدفعه داستان عوض شد هر ماهيي ک ميگرفتم بزرگو پهن بود و اونو با خوشحالي تمام ميبردم ميدادم مادرم ک با سبد کنار ساحل ايستاده بود
  دريا ن زلال بود نه تيره
  ماهي هارو با دست ميگرفتم همه همينطور بودن
  اولا يکم ناراحت ميشدم و ب مادرم ميگفتم مثل بچه ها بودم ولي بازم برميگشتمو بکارم ادامه ميدادم
  لطفا تعبيرشو بم بگين ممنون

 130. سلام من خواب دیدم مادر شوهرم یه سینی پر از ماهی بهم داد میشه بگید تعبیرش خوبه یا بده؟

 131. سلام من خواب دیدم مادر شوهرم یه سینی پر از ماهی بهم داد به نظرتون تعبیرش خوبه یا بده؟

 132. سلام من خواب دیدم از اب سیاه ماهی خیلی بزرگی با پدربزرگم و دونفر دیگه میگیریم شکم ماهی رو باطز میکنیم و میندازیم تو اب به داخل شکمش روی اب شناور میمونه میاریم رو قایق وقتی باز میکنیم یه زن تکه تکه شده مبینیم همسایه‌ها یکی از اون دو نفر اسمش رو میگه و یک کبریت رو به شکل دایره به هم وصل شده رو اتیش میزنه و روش میذاره

  • سلام خواب دیدم تو خونه خودمون‌ی ماهی بزرگ ی ماهی کوچکتر از خودشو بلعید و‌خورد خواستم بدونم تعبیرش چی هست

 133. روزبه رنجبر

  خواب دیدم که کنار دریا با دوستم ایستادم قلاب تویه آب انداختیم یه ماهی بزگ گرفتم پشتش دوتا 8پا چسبیده بود وقتی کشیدم بالا 8پا ها جدا شدن بعد دوستم شیرجه زد تو اب یه کشتی بود که پایینش از زیره آب راه داشت من دنبالش رفتم رسیدم یک جایه باحال بع بیدار شدم این خوبه یا بد؟

 134. بسیااااااااااار عالی

 135. سلام خواب دیدم تو خونه خودمون ی ماهی بزرگ ی ماهی از خودش کوچکتر رو بلعید خورد خواستم بدونم تعبیرش چی هست

 136. سلام یک خواب دیدم که یک ماهی بزگ دردریا گرفتم وهنوز از آب درنیوردم که دو ماهی داخل آن ماهی رفتن خاستم تعبیر آن چیست ممنون

 137. سلام.من خواب دیدم کنار یک دریا با آب زلال مردی ماهی بزرگی صید کرده بود میخواست به ما بفروشه من موافق خریدنش بودم اما شوهرم نخرید.تعبیرش چیه ؟

 138. سلام
  من مجردم و خواب ديدم يك بچه پسر ١-٢ ساله كهً مال خودم نبود بغلم بود يك دفعه تبديل به ماهي قرمز عيد شد اما بزرگتر و از دستم ليز خورد افتاد روي زمين ياً ميز و ٢-٣ تا ماهي قرنز كوچيك ديگه هم اونجا بود، درست يادم نمياد اما خيلي عجيب بود و نگران بودم، تعبيري داره؟

 139. با سلام
  دیشب در خواب دیدم که روی یک تپهی شنی کوچک تعداد زیادی ماهی قرمز و سفید زیبا بودن شبیه ماهی سفره هفت سین چند نفر از اشنایانم این ماهی ها رو ریختن روی زمین بعد نگاه کردم چند تاشون مردن سریع رفتم یه تشت بزرگ پر اب زلال و شفاف اوردم همه رو چه مرده و چه زنده توش ریختم و امید قطعی داشتم ماهی های مرده زنده خواهند شد وقتی این کار رو کردم شخصی رو دیدم که سالیان پیش فوت شده ایشان سید و فرد بسیار متقی بود داشت به من لبخند میزد لطفا بگین تعبیرش چیه

 140. شب با معده پر نخوابید تا خواب پریشون نبینین..

 141. من خواب دیدم که شب بود و ماهی های زیادی روی آسفالت خیس خیابان، بودند. یه عالمه ماهی قرمز که بعضی ها مرده و بعضی ها هم زنده بودند و به بالا می پریدند من از آنجا می دویدم و سعی می کردم روی آن ها لگد نکنم. اوایل ماهی مرده زیاد بودولی هر چه جلوتر می رفتم ماهی زنده بیشتر میشد . اگه میشه تعبیرشو بگید.

 142. احمد پایان

  سلام
  خوابی دیدم از این قرار که هوا ابری بود و دریا نیمه خروشان ولی ماهیها رو روی کف حیاط بزرگ یک خانه روستایی میدیدم تعدادی مرده و تعدادی زنده بودند و تعدادی رو بچها توی ظرفهای پلاستیک بزرگ گذاشته بودند و اب زلال درون ظرف دیدم که ماهیها درون انها زنده شنا میکردند و در این عجب بودم چگونه این همه ماهی از دریا به اسمان رفته و دوباره به روی زمین ریخته شده و در همین حین که در حیرت بودم و نظاره گر این اوضاع بودم و قدم میزدم از خواب بیدار شدم
  اگه تعبیری دارد لطف میکنید اگر بنده را اگه بفرمایید

 143. سلام من همیشه خواب میبینم برای ماهیگیری میرم استخر یا رودخونه یا دریا همین که قلاب ماهیگیریمو میندازم توی آب دریا خشک میشه و همه ی ماهیها رو صید میکنم ولی توی خوابم ازین که آب دریا خشک میشه ناراحتم و نگران

 144. صادق حسامی

  سلام من خواب دیدم خودم تبدیل به ماهی شده بودم
  و از این موضوع هم خوشحال نبودم و دنبال راه حلی برای برگشتن به حالت قبلیم میکردم
  ممنون میشم تعبیر این خوابمو بهم بگین

 145. دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

 146. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد

 147. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

 148. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

 149. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

 150. حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.

 151. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد

 152. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

 153. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

 154. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

 155. ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

 156. سلام عرض شد.در خواب دیدم که در یک برکه بزرگ کم عمق ماهی میگرفتند یکی از دوستام ماهی بزرگی گرفت که اونو داد به من که شکمش خالی شده بود و مانند یک ظرفی شده بود و من در تلاش بودم با اون ماهی،ماهی های بغل برکه را بگیرم که با تلاش زیاد تونستم یک ماهی کوچک رو بگیرم که انقد کوچک بود به دردم نمیخورد انداختمش تو آب و بعد از مدتی برکه خشکید.ممنون میشم راهنمایی کنید

 157. حضرت دانيال گويد:
  ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

 158. محمدبن سيرين گويد:
  اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

 159. ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

 160. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن ماهي بر شش و جه است.
  اول: وزير.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشيزه.
  چهارم: غنيمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: كنيزكي هندوي

 161. منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

 162. آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
  ۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
  ۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  ۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
  ۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
  ۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
  ۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

 163. خواب دیدم تویه آکاواریون ماهی های زیادی وحودداردکه یکی ازانهاروداخل سطل انداختم

 164. واقعاسايتتون جالب و مفيد است.دستتون درد نكنه.من آدرس شما را توي ليست كوتاهم گذاشتم.

 165. سلام مرسی ولی خواب ماهی من هیچکدوم نبود من خواب دیدم یه بشکه از ماهی های کوچک دارم و میخوام آب اونا رو عوض کنم که هی می افتادند زمین، زمینو میدیدم که پر ماهی خشک شده است،و بر میداشتم مینداختم تو آب بعضی هاشون زنده میشدند ،کلا در حال نجات ماهیها بودم ،کسی میدونه چیه تعبیرش؟

 166. ماهی کوچکی از آب پریدبیرون
  ولی خیلی ریز بودشبیه موش کوچک بود
  ولی دوباره انداختمش تو آب

 167. سلام من خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما ناراضی هستم

 168. سلام من خواب یه مرد نا آشنا رو دیدم که با هم تو یه جا بودیم

  • خواب دیدم چن تا ماهی قرمز روی زمین افتادن من سریع برا نجات دادنش اقدام کردم اونا رو تو بشقاب گذاشتم که یهو شروع کردن به شنا کردن فقط یکیش مرده بود ککه منتظر بودم اونم شنا کنه بعد دیدم تو بشقاب ماهی ریز که تازه از تخم بیرون اومدن هم هس و ک۲ تا کرم که تو فکرم این بود که اونام به ماهی تبدیل میشن اینجایی که خواب میدیدم خانواده پرجمعیتی بود که بعضیا رو میشناختم بعضیا رو نه تعبیرش چی میشه

 169. من خواب ديدم ماهي سرخ مي كنم و بعد خودم شروع كردم به خوردن

 170. سلام من تو خوابم ديدم يه عالم ماهي هاي خيلي قشنگ ريخته رو زمين و من اونها رو جمع ميكردم ميريختم توي يه ظرف اب.

 171. سلام
  من خواب دیدم توی یک تنگ یک ماهی کوچولوی قرمز خیلی خوشگل هست که یک دفه ماهی از تنگ اومد بیرون و توی هوا پرواز کرد وبعد گمش کردم.خیلی دنبالش گشتم تا اینکه زیر یک تیکه سنگ پیداش کردم.زیر اون سنگ آب ذلال وخنکی بود و ماهی اونجا شنا میکرد.
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟
  مرسی : 😉

 172. سلام من خواب دیدم که ماهی سبزرنگ راازاب توسطی چنکک ماهیگیر به دست میاورم تعبیران چیست؟

 173. سلام خواب دیدم زلزله شدیدی اومده همه دربه درن تعبیرش چیه؟ :roll::

 174. خواب دیدم در مسیری هستم و به من می گویند نمی توانی جلوتر بروی چون هیچکس نمی رود.گفتم:چرا؟ به من زیر پایم را نشان دادند که پراز ماهی های مرده بود.

 175. با سلام
  ماهی قرمز تو اب شفاف

 176. سلام. مادرم در خواب دیده که لباسهای من داخل رود خانه ای افتاده اب ان را با خود میبرد. اب رودخانه صاف و ارام است و مادرم داخل اب شده و لباسهایم را از اب میگیرد

 177. خواب دیدم دارم از آب زلال ماهی سیاه بزرگ میگیرم اونم باسطل کوچیک از یه چشمه بزرگ تعبیرش چیه

 178. خواب ماهیگیری سیاه بزرگ باسطل کوچک از آب زلال از چشمه بزرگ چیست

 179. سلام من خواب دیدم در اتاقی تاریک ماهی مرده است و من آنقدر با تلاش یخ آوردم و روی آن ریختم تا زنده شده است و دمش تکان میخورد و من بسیار در خواب خشنود شدم .

  • سلام خواب ديدم دوستم داره كلي ماهي سفيد بزرگ براي خوردن ميشوره و به من گفت به تو هم ماهي ميدم و اون ماهي رو كه مي خواست بهم بده رو باز كرد و توو شكمش يه ماهي سفيد بزرگ ديگه بود،تعبيرش چيه؟؟

 180. سلام خواب ديدم دوستم داره كلي ماهي سفيد بزرگ براي خوردن ميشوره و به من گفت به تو هم ماهي ميدم و اون ماهي رو كه مي خواست بهم بده رو باز كرد و توو شكمش يه ماهي سفيد بزرگ ديگه بود،تعبيرش چيه؟؟

 181. سلام من خواب دیدم یک تنگ ماهی که داخلش ماهی قرمز شنامی کرد ویک ماهی کوچک مشکی بیرون تنگ خشک شده بود که من ان را برداشتم وداخل تنگ انداختم وزنده شد

 182. سلام من خواب دیدم یک تنگ ماهی که داخلش ماهی قرمز شنامی کرد ویک ماهی کوچک مشکی بیرون تنگ خشک شده بود که من ان را برداشتم وداخل تنگ انداختم وزنده شد

 183. محمد علی

  سلام من یه مدت پیش خواب دیدم کنار یه دریاچه ایستاده بودم که یه دفعه به اب زدم و یه ماهی بزرگ که تقریبا اندازه خودم بود رو گرفتم و دیشب هم باز خواب دیدم که ا تنگه هرمز به سمت شیراز یه رودخونه صاف و زلال بود که توش با دو نفر دیگه شنا میکردیم به سمت شیراز و من یه دفعه دسر حین شنا دست کردم تو اب و یه ماهی گرفتم و دوباره جلوتر پامو گرفتم جلوی یه ماهی دیگه که پرت شد بیرون و دوستم اونو برداشت و جلوتر دوستام از من جدا شدن من شنا کردم رفتم جلوتر جایی بود که اب کم عمق تر بود ولی اب سرعت زیادی داشت و ان قدر شفاف بود که من ماهی های بزرگ را از چند متری میدیدم و میخواستم با دست اونارو بگیرم که دیگه بیدار شدم .اگه کسی تعبیرشو میدونه لطفا کمکم کنه

 184. سلام خواب دیدم کنار رودخونه ایستام و به ماهی یهایی که دارن شنا میکنند نگاه میکنند.ماهی ها خیلی خیلی بزرگ بودند.البته نگاهم به یک ماهی خیره بود.اب رودخونه گاهی زلال و گاهی گل الود بود.کسی تعبیرش رو میدونه؟تشکر

 185. سلام خواب دیدم سه تا ماهی داخل تنگ داریم دو تا سیاه بودن موقع اب عوض کردن مردن قرمز موند در بیداری هم اونروز ماهی قرمز و دوتا سیاه خریده بودیم ولی صبح که بیدار شدم واقعا دو تا سیاه ها مرده بودن و قرمز زنده بود تعبیرش چیه.

 186. امیر حسینی

  با سلام . ممنون از این تعبیر های شما . من هر چند روز استفاده می کنم . و این تعبیر ماهی نیز خیلی عالی بود

 187. من خواب دبدم یه تنگ ماهی زینتی دارم که به صورت اتفاقی بهش برخورد کردمو شکست که تو خواب بدجور باعث ناراحتیم شد

 188. من خواب دیدم یه عالمه ماهی رنگارنگ در لگن خیلی زیاد بودن یه دفعه آب لگن پر شد بعضی از مهی مردن بعضیا زندن یکیم نصف شده بود بعد نصفش پرواز کرد تعبیر ش چیه ممنون

 189. سلام تعبیرماهی سرخ درتنگ وتعبیرنیمه انسان ماهی شود

 190. سلام
  من یک تنگ ماهی دارم که داخل آن 10 تا ماهی قرمز هست
  خواب دیدم این تنگ پر از ماهی قرمز شده مثل اینکه تولید مثل کرده باشند. آب تنگ هم خیلی زلال بود.
  لطفا تعبیرش رو بگین

 191. سلام.دیشب خواب دیدم یکی از دوستهای همسرم که ازش خوشم نمیاد داره ماهی میفروشه.تعبیرش لطفا بگین

 192. در خواب اب صاف و ارام ولی پر از ماهی های ریز کوچک و در کناره ها هم ماهی های زیادی مرده بودند البته زیر اب

 193. سلام.خواب دیدم چندتا.ماهی توتنگ تقریبا اندازه ماهی های عیددرشت بودن دارن تو اب تنگ شنا میکنن ولی چندتا ماهی تازه تخم ریزی شده ریختم داخله تنگ ماخی ها همه این.ماهی ریزارو خوردن لطفا بگین تعبیرش چیه

 194. سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم کناریه ماهی فروش ایستاده ام اونم ازدوستانم بودبعدازکلی گپ وگفت درموردماهی اون تعدادی گربه ماهی سفیدبهم دادکه خوداوسرهاشون روجداکرده به من داد بهدعنوان هدیه خيلى نگران شدم وازخواب بیدارشدم

 195. محمد امین

  خواب دیدم درتنگ ماهی هفت سین از 2تا ماهی تخم گذاری کردن و ان ها قرمز بودن ویکی از ان ها مرد و اب ان زلال و شفاف بود تعبیر خواب چیه

 196. محمد امین

  خواب دیدم درتنگ ماهی هفت سین از 2تا ماهی تخم گذاری کردن و ان ها قرمز بودن ویکی از ان ها مرد و اب ان زلال و شفاف بود تعبیر خواب چیه نه

 197. سلام من خواب دیدم دارم ماهی قرمز واس سفره عیدمیفروشم بعدیهوچن متراونورترماهی سبزوقرمزنمیدونم ازکجااومده بودتوهواشنامیکردن تواب نبودن بعدرفتم چنتاقرمزچنتاسبزگرفتم تواب انداختم واس فروشم الباقی مث گله گوسفند یک گوشه جمع کردم لطف کنیدتعبیرخوابم چی میشه

 198. خواب دیدم من و دوست صمیمی ام دوتا ماهی خوردنی خریدیم پولکی و دراز بودند ،داده بودیم تا برایمان تمییزش کنند ….‌تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟؟

 199. سلام من خواب دیدم داریم ماهی رو واسه پختن اماهده میکنیم تعبیرش چیه؟

 200. توتونچیان

  سلام . من خواب دیدم 2تا ماهی قرمز تو یه کیسه وادم که رفتیم بیرون مثل 13بدر بعد اونارو انداختم تو اب افتادن کناره های ابی که مثل رودخونه بود
  اول نیوفتادن تو اب ولی خودشون با سختی خودشون و رسوندن به اب
  تعبیرش چیه

 201. خواب ديدم توي اكواريم ماهي هاي رنگي ولي مريض بودن وپوستشون در حال جدا شدن بود در حالي كه زنده بودن ماهيها

 202. خواب ماهي ديدم كه رنگي بودن توي اكواريم ولي مريض بودن و پوستشون داشت كنده ميشد تعبيرش چيه؟

 203. سلام
  من خواب دیدم چند تا ماهی قرمز تقریبا کوچک توی یک ظرف شنا می کنند و همچنین یک ظرف ماهی دیگر در دست بابام دیدم که ماهی های قرمز و بزرگ بودند .بابام ماهی های بزرگ خودمون رو در ظرف ماهی های کوچک ریخت و ماهی های کوچک را در داخل ظرف خودمان ریخت .اب هم شفاف بود
  تعبیرش چیه؟

 204. سلام ببخشید من خواب دیدم ماهی خارج اب بود و داشت می میرد و از من کمک خواست منم برش داشتم پرتش کردم تو دریاچه . بعد ماهیه داشت بهم لبخند میزد . تعبیرش چی میشه ؟

 205. سلام
  من دیشب خواب دیدم ی جعبه شیرینی تر به دوستم تعارف کردم که داخل این جعبه کنار شیرینی ها ماهی قرمز مرده بود دوستم شیرینی برداشت
  لطفا تعبیرش رو بگید

 206. البته من متاهل هستم

 207. شوهرم خواب دریایی را دیده که پدرشوهرم نوزادی در دست داشته وازدریابیرون امده وبه شوهرم میدهددریاهم طوفانی بوده ما بچه ایی نداریم تعبیرش چیست وایامنظوراین است که ما بچه دارمیشویم

 208. سلام.. من دیشب ی خوآب دیدم
  خواب خوبی بود…والبته بعضی قسمت های آن
  شوم…
  من گیتآریستم…
  دیشب خوآب دیدم همش دنبال خریدن
  سآزم….میخواستم ویولن و ی گیتآر جدید
  بخرم…تو ی جمع سه تآر زدم و همه شروع ب دسا و
  کل و جیغ و رقصیدن کردن….
  و قسمت بعدش دربآره ی ماهی بود…
  ماهی هآی وحشئ …شنا میکردن تو آبی ک
  نمیدونم شفآف بود …یا…..
  البته یادم نمیاد
  یکئ از ماهی ها درحال خوردن
  گوشت بوود…..
  یکی اونو از آب برداشت دوباره رهآش کرد..
  اون شخص کنار رود مشغول…..
  گرفتن و سر بریدن ماهئ بود …..
  خوآب در هم بر همیه البته خیلی جاهآرو
  نگفتم……

 209. ناشناس

  سلام.من خواب دیدم تو تنگ پر از ماهی است و می پرن بیرون و بعضی هاشون مردن و بعضی هارو من به زور و با فشار دستم هول می دادم ذ=داخل تنگ که بیرون نیان.تعبیرش چه می شود؟

 210. سلام و خسته نباشید
  ببخشید تعبیر خواب طوفان گندم یا باران گندم به شکل طوفان چی میشه؟

 211. سلام من دیشب تو خواب دیدم که تو یه باغ پر درخت هستم اما همه جا نمناک بود و زمین هم پر ماهی بود عین یه دریای خشک شده مار هم بود چن باری هم تلاش کردم چن تا ماهی گرفتم اما نمیتونستم نگهشون دارم البته قبل این ها سوار بر قایقی بودم اونجا هم باغ بود اما یهویی اومدم باغی که خشکه خواهش میکنم برام تعبیرش کنین

 212. فرزانه

  سلام من خواب دیدم بارون ماهی باریده تغییرش چی میشه؟ مرسی

 213. من خواب دیدم یه ماهی فایتر قرمز دارم بعد یهو به جای تخم ریزی بچه فایتر ابی به دنیا میاره بعد هم بچه هاشو میخوره. بعد من ماهی قرمزرو میگیرم تو یه ظرف دیگه فشارش میدم این دفعه تخم ریزی‌میکنه

 214. سلام من خواب دیدم که چند تا ماهی سفید داخل یه سطل هستن که من یکیشون رو برداشتم به محض برداشتن زنده شد وخودشو پرت کرد به اطراف بعد که من مشغول اون ماهی بودم بقیه ماهی ها هم زنده شدن وپریدن داخل جوب اب به زور همشون رو گرفتیم

 215. سلام، من خواب دیدم از انگشت کوچک دست چپم که در ته ناخن آن سوراخ بزرگی ایجاد شده بود چیزی مانند کرم بیرون آمد وتبدیل به ماهی سفید قشنگی به اندازه کف دست شد.برای اینکه نمیرد در حالی که تکان می خورد آن را داخل تنک آب شیشه ای قرار دادم.ولی آن ماهی تبدیل به قورباغه سبزی شد واز ظرف آب بیرون آمد

 216. سلام من خواب دیدم همسایه مون پولک ماهی تو حیاطمون ریخته و هرچی میشستم تموم نمیشدن

 217. سلام من خواب ديدم كه ماهي ها از سرم پاين شده ميره ماهي هاي خورد و بزرگ است زنگه به خدي زياد است كه حتا جمع كرده نميتانيم

 218. سلام، من خواب دیدم از یه ماهی فروش چند تا ماهی متوسط برای خوردن خریدم، ماهی ها رنگشون نسبتا صورتی و قرمز بود و چون تازه صید شده بودن هنوزکامل نمرده بودن

 219. سلام من خواب دیدم که تو یه ظرف قابلمه از آب کثیف دارن دقیق یادم نمیاد یک یا دوتا ماهی شما میکردن که یکیش از این ماهی های نارنجی بود بعد مدت کمی دیدم که ماهی نارنجی مرده تعبیرش چیه خدایا من خیلی به این تعبیر. خواب اعتقاد دآرم خدا کنه تعبیرش واقعا بدبختی نباشه که فکر میکنم ممنون منتظر پاسختون هستم

 220. سلام
  من يه خواب ديدم اگه ميشه تعبيرشو بگين.
  توي يك دريا يك عالمه مار سياه به هم ميلوليدن و من در قايق بودم دو تا مار از همه بزرگتر بود كه درون دهنشون ماهي بود و با بقيه مار ها به سمت خشكي ميرفتن.
  لطفا كمكم كنين. خيلي فكرمو درگير كرده.

 221. با سلام.لطفا زود پاسخ دهید. من در خواب دیدم مادر شوهرم به خواهران و عروس هایش و دخترش ماهی شور می دهد.
  تغییری را لطف کنید زود بگید

 222. سلام خواب دیدم کنار یه دریاچه که اب زلال داشته با دوستم که الان ارتباطی با هم نداریم نشستیم و یکی از جمع بلند میشه و یه ماهی بزرگ به ما میده میگه این و خردیم براتون ولی نذاشتم شکمشو خالی کنن چون تو شکمشم ماهی داره ما شکم ماهی و باز کردیم سه تا ماهی کوچک تو شکمش بود که لا به لای ماهی ها سکه طلا بود داشتیم ماهی و پا میکردیم که از خواب بیدار شدم لطفا برای تعبیرش کمک کنید..

 223. سلام من خواب دیدم با ی دوست داریم از حوض خونشون ک ماهی هاس بدون اب دارن تو حوض میرن یعنی حوض خوشک بود ولی ماهی ها بزرگ رو کاشی های حوض حرکت می کردنو ما بادست اونارو می گرفتیم و زیادم صید کردیم

 224. سلام همسرم خواب ديده كه چند تا ماهي مرده در آب دور پسرم گرفتند و همسرم سعي ميكرده اونا رو دور كنه خواهش ميكنم بگيد تعبيرش چيه هر چه كه هست چه خوب چه بد بگيد

 225. من خواب دیدم ک من و تعدادی کنارم نشسته بودن چهار ماهی بزرگ در در حال کباب شدن بودن ، دو ماهی غزل و دو ماهی سبور بودن ک آماده شدن و میل کردیم تعبیرش چی هست؟؟

 226. حضرت فرماید: دیدن ماهی دلالت بر دختر دوشیزه. کنیزکی هندوی.
  🙂 همیشه همه شون در همین فکرن

 227. سلام خواب دیدم تنگ ماهی فایتر شکسته و من برای نجاتش توی دهانم نگه داشتم و سخت تلاش میکنه زنده بمونه..تعبیرش چیه؟

 228. سلام خواب دیدم ماهی فایتر به رنگ زرشکی تنگش میشکنه و برای نجاتش چون آب نبود توی دهنم نگه داشتم تا به آب برسم ..خیلی هم تلاش میکرد توی دهنم مدام تکون میخورد..قورت ندادم توی همون حالت از خواب پریدم

 229. خوردن ماهی خام چه تعبیری داره؟ چند باره می بینم. تعبیر روانشناسانه ندارید؟ این تعبیرها زیادی عجیب غریب به نظر میرسه .خیلی هم مرد محوره!! زنها رو خلاصه کرده در حاملگی و ازدواج!

 230. سلام من خواب دیدم خرگوش خاکستری تو خونمون داره ماهی می خوره تعبیرش چی هس؟

 231. سلام من خواب دیدم یه خرگوش خاکستری تو خونمون داره ماهی می خوره تعبیرش چیه؟

 232. من خواب دیدم ی ماهی کوچولو بهم دادن بعد بهم میگفتن ک باید اینجوریش کنی منم گوش دادم و
  باله هاشو کندم بعدم دمشو کندم اونم زنده بود ولی بیجون شده بود :(((((((

 233. سلام من خواب دیدم یه رودخونه هستش که کلی ماهی توش هست که انگاری همه مرده بودن خیلی زیاد بودن چنتا هم لاکپشت بود که تا میخواستم بگیرمشون میدیدم مردن و خون ازشون میومد. خیلی کنجکاوم بدونم تعبیرش چیه ؟

 234. سلام روز بخیر .
  من خواب دیدم که توی یه حوض یا اکواریوم یا یه چیزی شبیه این چند تا ماهی تقریبا درشت ماهی های دیگرو که خیلی ام کوچیک نبودن درسته می بلعیدن . ممنون میشم اگر تعبرشو بهم بگین

 235. سلام : من خواب دیدم یه هوئی آسمون رو بالای سرم دیدم پر شد از ماهیهای بزرگ سفید و با شادی شنا میکردن در آسمون به همه نشون میدادم و توی خواب می گفتم هر کسی سعادت نداره همچین صحنه ای رو ببینه خوب تماشا کنین و تعدادی افراد با من اونجا بودن و به آسمان نگاه میکردن فوق العاده زیبا بودن …تعبیرش چیه ؟؟ ممنون میشم جواب بدین ….

 236. سلام : من خواب دیدم یه هوئی آسمون رو بالای سرم دیدم پر شد از ماهیهای بزرگ سفید و با شادی شنا میکردن در آسمون به همه نشون میدادم و توی خواب می گفتم هر کسی سعادت نداره همچین صحنه ای رو ببینه خوب تماشا کنین و تعدادی افراد با من اونجا بودن و به آسمان نگاه میکردن فوق العاده زیبا بودن …تعبیرش چیه ؟؟ ممنون میشم جواب بدین ….

 237. سلام اگر دو خواب ببيني كه دو يا سه ماهي در آب گل الود بند مانده و يك زخم ان را به آب صفا نجات ميتي تعبير خواب من چي هست

 238. سلام اگر در خواب ببيني درياچه كه چند دانه ماهي باشد كه يك آن ها زخمي باشد از آب گل الود نجات بتي به آب صفا رها كني تعبير اين خواب چي هست

 239. سلام اگر در خواب ببيني درياچه كه چند دانه ماهي باشد كه يك آن ها زخمي باشد از آب گل الود نجات بتي به آب صفا رها كني تعبير اين خواب چي هست لطفاپاسخ بتي

 240. تعبير خواب مرا جواب ندادي

 241. سلام من خواب دیدم که با ماهی جماع می کنم تعبیرش چیست

 242. سلام
  درخواب دیدم همراه پسرداییم درسرزمینی ناشناخته
  که شب بودوارد تونلی سرپایینی شدیم که آب باموجهای قوی تاسرتونل می آمد وموقع برگشت آب چندتایی ماهی درازوطلایی زنده درکارسنگها گیرمی افتادن وتابرگشت دوباره آب وقت داشتی ازآنها جمع کنی من چندتایی به بیرون تونل انداختم ولی پسرداییم برای کنجکاوی درون تونل که سمت پایین بود رفت ودیگرهم برنگشت،.لطفن بگین تعبیرش چی بود۰۹۳۹۳۸۳۹۶۱۰ شمارمه

 243. من خواب دیدم توآسمان یک رودخانه بزرگ وزلال وصاف پرازماهی های قشنگ وکوچک شنامیکردند وبه رودخانه پایین میومدن خیلی قشنگ بود بارون میومد خیلی زیاد ولی آسمون قشنگ و رودحانه روون و پرازماهی ممنون میشم تعبییرش کنید تشکر

  • من خواب دیدم که ی ماهی خیلی بزرگ میومد لب آب که پسرم باهام بود جیق میزدم که تفنگ بیار که سیدش کنم ممنون میشم که تعبیرش کنید تشکر

 244. سلام من خواب دیدم بارون میاد شدید ولی آسمون صاف وپرازماهی های رنگارنگ قشنگ توآسمون رودخانه ای صاف وزلال بود وماهی هاشنامیکردن وبه سمت رودخانه پایین زمین میومدن خیلی فشن بود ممنون میشم برام تعبییرش کنید تشکر

 245. امیدامیدی

  سلام. من خواب دیدم با پسرم رفتم یه جایی اسکله مانند بود که داشتن ماهی و میگو میگرفتن اونجا یه خانم آشنا دیدم داشتم باهاش سلام علیک میکردم مکه مادرش امد بعد یه نایلکس پراز میگو بهم داد و مادره به دخترش گفت ماهی هم بیار و بده بهش ماهی رو گرفتم اما وقتی رسیدم خونه ناپدید شده بود فقط میگو مانده بود برام. تعبیرش چی می تونه باشه.

 246. سلام خواب دیدم پدر که فوت کرده ماهی تزئینی داخل ظرف بدون اب خیلی زیاد برای مادرم فرستاده

 247. سلام خواب دیدم پدر که فوت کرده ماهی تزئینی داخل ظرف بدون اب خیلی زیاد برای مادرم فرستاده

 248. سلام خواب دیدم پدر که فوت کرده ماهی تزئینی داخل ظرف بدون اب خیلی زیاد برای مادرم به من داده بهش بدم

  • اکبری شمال

   خواب دیدم در محل کار ماهی تازه آزاد دارم که درحا خام کشیدن آن هستم
   تعبیرش چی میشه؟

 249. خواب دیدم یک ماهی آزاد دارم که درحال خام کشیدن آن هستم در محل کار

 250. خواب دیدم در محل کار خودیک ماهی آزاد تازه دارم ودر حال خام کشیدن آن هستم

 251. خواب میدیدم یه ماهی سفید و زرد رنگ بزرگ دارم ک خیلی خیلی خوشگل بود چشمای درشت صورت یعنی همون سر تپل کلا خوشگل بود نمیتونم توصیفش کنم .. که توو آب نبود یعنی داشت میمرد ولی اصلا بالا پایین نمیپرید انگار میدونست من میخوام نجاتش بدم دقیقا من بردمش تو سینک ظرفشویی و تو یه ظرف بزرگ آب ریختم و انداختمش داخل ظرف با مهربونی و خوشحالی زل زده بود بهم انگار خیلی دوسم داشت منم عاشقانه نگاش میکردم اصلا نمیدونم تعبیرش چیه توی تعبیر خوابم نبود چیزی ک بفهمم خوابم چیه تعبیرش

 252. سلام . من خواب دیدم تو یک استخر پر از ماهی دارم با یکی شنا میکنم…استخر پر از ماهی های زنده بودن و شنا میکردن.من یه گوشه استخر رفتم یکدفعه اونجا دیدم روی سطح آب پراز ماهی و حشرات مرده شده و من نگران بودم به تنم نخوره و خیلی ناراحت بودم.

 253. سلام من خواب دیدم تودستشویی عمومی هستم و ماهی های زیادی روی هم تلنبارشده بودند که شیرآب بازبود و میومدکف دستشویی و به محض اینکه آب به ماهی ها میرسید ماهی هازنده میشدند.تعبیرش چی میشه

 254. سلام
  خواب دیدم یه ماهی فروش بهم ماهی قزل داد که تو دستام هم زنده بوده یعنی بدون اب زنده بود تعبیرش چیه

 255. سلام.من خواب دیدم.ماهیای کوچیک وبزرگ اومدن دمه ساحل اما زنده ان.منم داشتم قدم میزدم که دیدمشون.پیش خودم گفتم حالا که حرکت نمیکنن وقت خوبیه ماهی بگیرم.بعد چشمم به ماهیای بزرگ افتاد.رفتم خانوادمو صداکنم بیان بگیریمشون که بیدارشدم.لطفا تعبیرشو بگین ممنون

 256. خواب دیدم که دراسمان ماهی های مثل شیشه وجود دارد برایم چیزی میگوید و دهن مره بوسه میکند

 257. سلام من خواب دیدم با همسرم به جایی سفر کرده ایمـدر مکانی برای بازدید انواعی از آکواریوم های پرورش ماهی بودیم ک خاصیت رشد سریع داشتند و ما با حضور در آن مکان شب ک بهخانه برگشتیم و خوابیدیم درخواب همسرم بیدار شده ویک ماهی بزرگ رو از دهانش بیرون کشید و گفت ببین چی از دهنم بیرون اومد و من میخواستم جوابشو بدم ک نمی تونستم چون دهن خودمم ورم کرده بود وقتی باز کردم به سختی یک ماهی شبیه همون رو کشیدمش بیرون و همسرم منو نگاه میکرد خیلی بزرگ شده بود انگار ک قرار گرفتن توی محیط اونجا دهان مارو باردار کرده بود و باعث شده بود تخم اونها یا ماهی های کوچک اونجا وارد دهان ما بشن و طی شب رشد سریع بکنن
  لطفا بگین تعبیرش چیه خودم احساس میکنم قراره دختر دار بشم ولی فعلا قصد بارداری ندارم?

 258. سلام من خواب دیدم یه ماهی قرمز خیلی خوشکل روی دیوار بود من برداشتم که تو آب بندازم از دستم لیز خود افتاد تو ظرفشویی گیر کرده بود بین چاه همین جور که من در تکاپو بودم آب شیر هم باز بود آبها تو دهن ماهی می رفت ماهی هی بزرگتر و بزرگتر شد بعد رنگش سیاه شد بعد که خیلی بزرگ شد ترکید و همه اون قسمت سیاه شد کثیف شد . میشه لطفا بگید تعبیرش چیه

 259. سلام من خواب دیدم یه ماهی قرمز خیلی خوشکل روی دیوار بود من برداشتم که تو آب بندازم از دستم لیز خود افتاد تو ظرفشویی گیر کرده بود بین چاه همین جور که من در تکاپو بودم آب شیر هم باز بود آبها تو دهن ماهی می رفت ماهی هی بزرگتر و بزرگتر شد بعد رنگش سیاه شد بعد که خیلی بزرگ شد ترکید و همه اون قسمت سیاه شد کثیف شد . میشه لطفا بگید تعبیرش چیه