“تعبیر خواب مرده” چیست و مرده در خواب چه معنایی دارد

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب مرده زنده شود,تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن,تعبیر خواب مرده در زندان,تعبیر خواب مرده شستن,تعبیر خواب مرده متحرک,تعبیر خواب مرده کفن شده,تعبیر خواب مرده شور,تعبیر خواب مرده را بوسیدن,تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده زنده شود,تعبیر خواب مرده زنده شود دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده زنده شود چیست,تعبیر خواب مرده زنده شود و دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده زنده شد,تعبیر خواب مرده زنده شد,تعبیر خواب مرده که زنده شود,تعبیر خواب اگر مرده زنده شود,تعبیر خواب اینکه مرده زنده شود,تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن,تعبیر خواب مرده در آغوش گرفتن,تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده,تعبیر خواب اغوش گرفتن مرده,تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده و گریستن,تعبیر خواب در آغوش گرفتن شخص مرده,تعبیر خواب در آغوش گرفتن پدر مرده,تعبیر خواب مرده در زندان,تعبیر خواب مرده در زندان دیدن,تعبیر خواب مرده زندانی,تعبیر خواب مرده ای در زندان,تعبیر خواب مرده زندان,تعبیر خواب مرده شستن,تعبیر خواب شستن مرده در غسالخانه,تعبیر خواب شستن مرده در خواب,تعبیر خواب شستن مرده ها,تعبیر خواب شستن مرده ابن سیرین,تعبیر خواب شستن مردن,تعبیر خواب مرده شور خانه,تعبیر خواب مرده شور,تعبیر خواب مرده کفن شده,تعبیر خواب جنازه کفن شده,تعبیر خواب دیدن مرده کفن شده,تعبیر دیدن مرده کفن شده در خواب,تعبیر خواب مرده شوری,تعبیر خواب مرده شور شدن,تعبیر خواب مرده شور بودن,تعبیر خواب مرده شورخونه,تعبیر خواب دیدن مرده شور خانه,تعبیر خواب دیدن مرده شور,تعبیر خواب رفتن به مرده شور خانه,تعبیر خواب مرده را بوسیدن,تعبیر خواب دست مرده را بوسیدن,تعبیر خواب مرده زنده را بوسیدن,تعبیر خواب مرده ای را بوسیدن,تعبیر خواب مرده بوسیدن دست,تعبیر خواب مرده را در خواب بوسیدن,تعبیر خواب دیدن مرده بوسیدن,تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده که دوباره بمیرد,تعبیر خواب اینکه مرده دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده در خواب دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده که دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده ای که دوباره بمیرد,تعبیر خواب اگر مرده ای دوباره بمیرد,تعبیر خواب مرده ای که در خواب دوباره بمیرد

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده

حتما برای همه رخ داده است که مرده را در خواب ببینند و دوست داشته باشتد بدانند تعبیر خوابشان چیست.در این مطلب از سایت جسارت به توضیح این خواب می پردازیم

دیدن مرده در خواب تعابیر گوناگونی دارد که در این مطلب به صورت کامل به آن می پردازیم و بحث کاملی را برای شما تهیه دیده ایم

ممکن است مرده را ما در شرایط گوناگونی ببینیم گرسنه باشد یا چیزی به ما بدهد یا خوشحال باشد یا کاری کند و ….

ممکن است مرده در شرایط مرگ مانند قبر و در کفن یا غسالخانه باشد

برای اینکه نیازی به مرجع دیگری نداشته باشید تعبیر خواب مرده را از چندین مرجع برایتان اورده ایم

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده زنده شود

تعبیر خواب مرده از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است

تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است

اگر پادشاهی این خواب را بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب اینکه با مرده جماع کند و نطفه از او بیرون نیاید این است که او منفعت می یابد.

تعبیر خواب اینکه با زن مرده جماع کند این است که حاجتش برآورده می شود

تعبیر خواب بوسیدن زن مرده هم این است که به مرادش می رسد و زن می گیرد

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر مرده را ببینی و به او بگویی تو مرده ای و او بگوید من زنده ام دلیل جای خوب و احوال خوب مرده در آن دنیاست

اگر لباس خود را به مرده بدهی تعبیر خواب این است که دلیل بر غم و اندوه است

اگر مرده در خواب به شما قرآن یا کتاب فقه بدهد دلیلی بر توفیق یافتن طاعت است

اگر مرده در خواب جامه بفروشد تعبیر خواب گرانی ان جامه است

اگر مرده را نالان در خواب ببینید دلیل بدکرداری مرده در دنیاست و جای او خوب نیست

اگر سر درد داشته باشد دلیل بر تکبر او در دنیاست

اگر مرده در خواب چشم درد داشته باشد دلیل بر غیبت او در دنیاست

اگر مرده در خواب دندان درد داشته باشد دلیل بر فحش های بسیار او به مردم در دنیاست

اگر مرده در خواب پهلو درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا با زنان بدکردار بوده است

گر مرده در خواب دل درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا مال حرام خورده است

اگر در خواب مرده را با لباسهای زیبا و نیکو ببیند دلیل بر این است که با ایمان مرده است

اگر مرده را با لباسهای سفید در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب است

اگر مرده را با لباسهای سیاه در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب نیست

اگر مرده را با لباسهای زرد و کبود در خواب ببیند دلیل معصیت است

اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده در زندان

تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی

مرده در خواب دیدن دلیل بر دوست و مهمان است

دیدن زنده ای که در خواب مرده است دلیل بر نشاط و سرزندگی است

اگر مرده در خواب به شما چیزی بدهد خوب است و اگر چیزی بگیرد خوب نیست

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد

و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر لباسهایتان را در خواب به مرده بدهید خوب نیست و دلیل این است

که سلامت یا آبرویتان در خطر است و برعکس گرفتن لباس از مرده در خواب خوب است

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده شستن

دیدن مرده در خواب به زعم یوسف نبی ع

اگر در خواب با مرده صحبت کنید نیکو است

سلام کردن به مرده در خواب دلیل بر شادی است

اگر مرده را در خواب در کنار خود بیند دلیل بر عیش است

تعبیر خواب دیدن جسد و جنازه مرده در خواب دلیل بر طول عمر است

خونین دیدن مرده در خواب یا دلیل بر مال مرده است که درست بدست نیامده یا ظلمی که به او روا شده است

دیدن مرده در خواب به تعبیر حضرت دانیال نبی ع

اگر در خواب ببیند مرده به او چیزی دهد از متاع دنیا سودی به او می رسد از جایی که انتظار ندارد

اگر مرده در خواب خوردنی به او دهد تعبیر خواب این است که روزی حلال کسب می کند

اگر در خواب ببیند که مرده است و همه برای او گریه می کردند تا وقتی که او را شستند

و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین است.

اگر در ببیند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دلیل بر بزرگی اوست

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده متحرک

خواب دیدن مرده از دید ابراهیم کرمانی

اگر مرده در خواب زنده بود دلیل بر اینست که حالش خوب است

اگر زنده را مرده دید تعبیر خواب به خلاف این است

اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه های نیکو ببیند تعبیر خواب این است که دولتش زیاد می شود

اگر زن مرده خود را در خواب ببیند تعبیر خواب این است که درویش شود

اگر پسر مرده خود را در خواب دید، دلیل که از غم برهد

اگر زنی را در خواب ببیند که پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر می آید

اگر در خواب دید که مرده را زنده کرد، تعبیر خواب این است که زنده را مسلمان کند.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می‌برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می‌کنند امارت و فرمان روائی می‌دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می‌تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده کفن شده

به طور کلی اگر مرده در خواب به شما چیزی دهد خوب است و اگر از شما چیزی بگیرد بد است.با مرده نباید رفت و اگر چیزی ازش بگیرید خیلی خوب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که  من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد. حضرت دانیال گوید: اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد. جابرمغربی گوید: اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده شور

دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مرده – مردن

یکی از خواب هایی که بسیار متداول هست و البته تعابیر بسیار زیادی نیز دارد تعبیر خواب مرده می باشد . دیدن مرده در خواب می تواند به شکل های زیادی باشد . ممکن است مرده ناراحت باشد یا گرسنه یا سردش باشد یا اینکه مرده با لباس سفید باشد یا در مردشور خانه در حال شستن باشد یا در قبر و تابوت باشد . در این پست که برای شما آماده کرده ایم حالت های مختلف از ابن سیرین و منوچهر مطیعی و حضرت یوسف و ابن خلیل (ع) آورده ایم . برای خواندن به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب مرده  به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.

دوم: ظاهرشدن مشکل.

سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب مرده به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده را بوسیدن

تعبیر خواب مرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده دید به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند. اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید (یا مرده ای را در مهمانی ببیند) دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

ابن خلیل می گوید …..

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

اگر دیدید که مردشور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید – تدفین مرده – مرده در قبر- بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود اگر مرده را می شناختید یعنی حال مرده در آن جهان خوب است  . اگر دیدید مرده  زنده شده یا زنده می شود یا از قبر بیرون می آید یا در حال لبخند زدن و خندیدن و خندان هست یعنی حال مرده خوب است و روحش خوشحال و خندان است  و اگر مرده دوباره بمیرد (مردن مرده ) یا مرده را ناراحت و گریان ( در حال گریه کردن – گریه می کند ) دلیل است که روح مرده از چیزی ناراحت است . اگر مرده  برهنه ( بدون لباس ) یا عصبانی باشد دلیل است که توشه چندانی ندارد و چشم امیدش به خوبیهای شما در این دنیاست . اگر دیدید کفن پوش است یا با لباس سفید و جامه سفید بر تن دارد یعنی  روح مرده شاد است . اگر دیدید مرده ای تشنه و گرسنه هست برای شادی روحش به نزدیکان نیازمند باید خیرات بدهید . اگر دیدید مرده در حال لرزیدن هست و سردش شده چند فقیر را لباس بدهید .

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده زنده شود

اگر در خواب ببینید که مادر یا پدر یا فرزند شما بمیرد یا مرد ( تعبیر خواب مردن پدر و مادر و فرزند – بچه – فامیل – نزدیکان و بستگان – عمه – عمو – عشق ) و بطور کل مرده شدن زنده یعنی آنها طول عمر خواهند داشت . دیدن جنین مرده یا مرده ای که حامله باشد نشان از این هست که خدا به شما یا یکی از بستگان نزدیک فرزندی می دهد که طول عمر زیاد دارد .

نالیدن و ناراحت بودن و نابینا بودن مرده :اگر دیدید که مرده در حال قرآن خواندن است – نماز خواندن مرده -یا مرده کمک بخواهد یا با لباس مشکی و سیاه  است یا لاغر شده یعنی از شما کار خیر می خواهد و این خیر فقط در کمک به دیگران است .

اگر دیدید که در حال بوسیدن مرده هستید یا او را بغل کرده و در آغوش گرفتید طول عمرتان زیاد می شود یا دوستی قدیمی  را دوباره می یابید که عامل موفقیت شما در زندگی می شود .

اگر طلا ، پول ، لباس ، غذا یا چیزی از مرده بگیرید بسیار خوب است و نشانه موفقیت در کارهاست و اگر طلا ، پول ، غذا یا چیزی به مرده بدهید یا با او بروید خیلی خوب نیست و باید در زندگی محتاط تر باشید . این بدی ممکن است مالی باشد یا جانی . بهتر است برای رفع بلا به دوروبریهای خود کمک کنید تا دنیا هم به شما خوبی برگرداند .

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده زنده شود دوباره بمیرد

تعبیر خواب مرده از حضرت یوسف پیامبر ع

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد

دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید

دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

دیدن جسد مرده (جنازه مرده) در خواب به معنای طول عمر هست .

اگر مرده را خونین ببینید ۲ امکان وجود دارد .

۱- مال او از راه درست به دست نیامده .

۲- به مرده ظلم شده است .

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

تعبیر خواب مرده چشم درد داشته باشد مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت کردن است

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب سگ بهمراه جواب

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

دیدن کفن مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

این خواب یا مال است یا مشکلات است یا فساد در دین است

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

تعبیر دیدن زنده شدن کسی که قبلا مرده بوده در صورتیکه او را بشناسیم چیست؟

تعبیر این خواب مال است

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

تعبیر خواب نزدیکی کردن با مرده چیست؟

اگر از او نطفه خارج نشود مال و منفعت است

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

تعبیر خواب نزدکی با زنی که مرده است چیست؟

حاجت روا شدن است

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

تعبیر خواب بوسیدن زن مرده توسط مرد چیست؟

رسیدن به مراد و اگر مجرد است متاهل می شود

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

اگر در خواب به مرده بگویی تو مرده ای و او بگوید من زنده ام تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که جای مرده در آن دنیا خوب است

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

اگر در خواب لباس خود را به کسی که مرده است بدهیم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب غم و اندوه است

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

اگر مرده در خواب به شما کتاب قرآن دهد تعبیر خواب چیست؟

توفیق اطاعت خداوند در شما بیش از پیش می شود

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

تعبیر خواب دیدن مرده در حالت نالان چیست؟

بدکرداری مرده در دنیا

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب دیدن مرده در حالیکه سردرد دارد چیست؟

او در دنیا متکبر بوده است

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

تعبیر خواب دیدن مرده در حالیکه چشم درد دارد چیست؟

مرده در دنیا غیبت کرده است

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب دیدن مرده در حالیکه دندان درد دارد چیست؟

او در دنیا به مردم فحش فراوان می داده است

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش قهوه ای , تعبیر خواب کفش پاره شده , تعبیر خواب کفش گشاد

تعبیر خواب دیدن مرده در حالیکه پهلو درد دارد چیست؟

رابطه داشتن با زنان بد کردار

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیازچه سبز , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیاز پوست کندن

تعبیر خواب دیدن مرده در حالیکه دل درد دارد چیست؟

خوردن مال حرام در دنیا

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر دیدن مرده با لباسهای زیبا چیست؟

مرده با ایمان از دینا رفته است

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد , تعبیر خواب طلاق دادن زن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

تعبیر دیدن مرده با لباس سفید چیست؟

حال مرده در آن دنیا خوب است

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف بازی , تعبیر خواب برف و باران , تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر دیدن مرده با لباس سیاه چیست؟

حال مرده در آن دنیا خوب نیست

تعبیر خواب دزد , تعبیر خواب دزدیدن , تعبیر خواب دزدیدن ماشین , تعبیر خواب دزدیدن پول , تعبیر خواب دزدیده شدن مال

تعبیر دیدن مرده با لباس زرد و کبود چیست؟

معصیت در دنیا

تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان دختر , تعبیر خواب زایمان گربه , تعبیر خواب زایمان دوقلو

تعبیر خواب مرده به طور کلی چیست؟

مهمان یا دوست

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی دوست , تعبیر خواب خودکشی مرده , تعبیر خواب خودکشی برادر , تعبیر خواب خودکشی همسر

تعبیر دیدن کسی که در دنیا زنده است و ما او را مرده می بینیم چیست؟

نشاط و سرزندگی آن شخص بهمراه عمر طولانی

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سفید , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ , تعبیر خواب عقرب قرمز

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده در خواب چیست؟

گرفتن چیزی از مرده خوب است

تعبیر خواب هندوانه , تعبیر خواب هندوانه قرمز , تعبیر خواب هندوانه خوردن , تعبیر خواب هندوانه خراب , تعبیر خواب هندوانه زرد

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده در خواب چیست؟

دادن هر چیزی به مرده در خواب خوب نیست

تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ دیدن , تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ قهوه ای

تعبیر خواب مرده کنار مان بنشیند چیست؟

تعبیر این خواب خوب است

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج پختن , تعبیر خواب برنج نذری , تعبیر خواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج و مرغ

تعبیر خواب مرده از ما بخواهد کنار او بشینیم چیست؟

تعبیر این خواب خوب نیست

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیر خواب انگور سیاه

تعبیر خواب گرفتن لباس از مرده چیست؟

تعبیر این خواب خوب است و آبرو و مال است

تعبیر خواب پسته , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام , تعبیر خواب پسته کوهی

تعبیر خواب دادن لباس به مرده در خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که سلامت یا آبرویتان در خطر است

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب میوه طالبی , تعبیر خواب میوه گیلاس , تعبیر خواب میوه به , تعبیر خواب میوه چیدن از درخت

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده در خواب چیست؟

تعبیر این خواب خوب و نیکو است

تعبیر خواب موز , تعبیر خواب موز سیاه , تعبیر خواب موز منوچهر تهرانی , تعبیر خواب موز خریدن , تعبیر خواب موز زرد

تعبیر خواب سلام کردن به مرده چیست؟

تعبیر این خواب خوشی و شادی است

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس قرمز , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس درشت , تعبیر خواب گیلاس خواستن

دیدن مرده کنار خود در خواب چه تعبیر دارد؟

دلیل بر خوشی است

تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل با موم , تعبیر خواب عسل خوردن , تعبیر خواب عسل خریدن , تعبیر خواب عسل خوردن

تعبیر خواب دیدن جسد و جنازه در خواب چیست؟

این خواب بر سلامتی و طول عمر کسی که مرده است دلالت دارد

تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه سبز , گوجه در خواب دیدن

اگر مرده ای را به صورت خونین ببینیم تعبیرش چیست؟

یا مال مرده است که حلال نیست یا به مرده ظلمی شده است

تعبیر خواب پرتقال , تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خونی , تعبیر خواب پرتقال سبز , تعبیر خواب پرتقال چیدن

اگر مرده چیزی بدهد تعبیرش چیست؟

مالی از جاییکه انتظارش را ندارید به شما می رسد

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خام , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت بو داده , تعبیر خواب ذرت خوردن

تعبیر خواب اینکه مرده به شما خوردنی دهد چیست؟

تعبیر این خواب به دست آوردن روزی حلال است

تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا خوردن مرده , تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد , تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده

تعبیر خواب اینکه ببنی خودت مرده ای و تو را در کفن و گور می گذارند و دیگران برایت گریه می کنند چیست؟

فساد در دین است

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد , تعبیر خواب انجیر تازه

تعبیر خواب دیدن خود در تابوت که مردم در عقب و جلو تابوت حرکت می کنند چیست؟

دلیل بر بزرگی کسی است که در خواب را دیده است

تعبیر خواب نمک , تعبیر خواب نمکدان , تعبیر خواب نمک پاشیدن , تعبیر خواب نمکزار , تعبیر خواب نمک خریدن

اگر مرده ای را در خواب به صورت زنده ببینیم تعبیرش چیست؟

تعبیر این خواب این است که حال مرده خوب است

تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نانوایی , تعبیر خواب نان سنگک , تعبیر خواب نان پختن در تنور , تعبیر خواب نان بربری

تعبیر خواب دیدن پدر خود با لباس های با لباس های تمیز و زیبا چیست؟

تعبیر این خواب این است که مال و ثروت شما زیاد می شود

تعبیر خواب خرما , تعبیر خواب خرما دادن , تعبیر خواب خرما خشک , تعبیر خواب خرما و گردو , تعبیر خواب خرما گرفتن

تعبیر خواب دیدن زن مرده خود چیست؟

تعبیر این خواب فقیر و درویش شدن است

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار شور , تعبیر خواب خیار خوردن , تعبیر خواب خیار چیدن , تعبیر خواب خیار چنبر

تعبیر خواب دیدن پسر مرده خود چیست؟

رهایی از غم و غصه است

تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گاو سیاه , تعبیر خواب گاو قهوه ای , تعبیر خواب گاو شیرده , تعبیر خواب گاو مرده

تعبیر خواب زنده کردن مرده چیست؟

مسلمان کردن یک نفر است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیر خواب کله پاچه دیدن , تعبیر خواب کله پاچه خام , تعبیر خواب کله پاچه گاو , تعبیر خواب کله پاچه خریدن

سلام من درخواب برادرم که یک ماه بود که فوت کرده بود رادیدم گفتم برادر توکه مرده بودی گفت من زنده ام فقط از دست همسرم ناراحت بودم چند وقتی
رفته بودم جایی گفت همسرم یک هفته بود که از من طلاق گرفته بود وبا شخص دیگری ازدواج کرده بودو
به شما نگفته بودیم ونشت روبروی خانه همسرش وگریه می کرد ومی گفت من فقط زن خودم را دوست دارم نمی خواهم با شخص دیگری ازدواج کنم معنیش چیست با تشکر

اگر مرده ای در خواب بگوید من زنده ام یعنی جایش خوب است و همچنین تعبیر خواب طلاق هم خوب است و گریه کردن نشانه شادی است

تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب حلوا پختن , تعبیر خواب حلوا شکری , تعبیر خواب حلوا درست کردن , تعبیر خواب حلوا دادن

سلام.من 11 سال پیش دختر عموم واز دست دادم.2 سال از خودم کوچیکتر بود.اوایل زیاد خوابشو می دیدم.که دیگه ندیدم تا عروسی برادر بزرگش که تو خواب بهم ی کاسه آب داد.دیگه ندیدم تا 4 سال بعدش که عقد 2 تا از برادراش باهم بود.من شرایطشو نداشتم که شهرستان برم.اما توخواب زم خواست که برم.از این خواب 2 سال مییگذره تا دیشب که دوباره توخواب دیدمش.همه خونه پدرم جمع بودیم.شبیه مهمونی بود.میگفتن سال تحویله.همه شب و بیدار مونده بودن.دم دمای سپیده دم بود که ی دختر عموم که نمیدونستم مرده از خونه با ناراحتی زد بیرون منم دنبالش رفتم.بهم گفت از دست خواهرم ناراحته ،داشته بیسکویت میخورده ریخته زمین اونم مسخره اش کرده.منم مدام بغلش میکرد وداشتم از دلش درمی آوردم که تو اون حال عمه ام هم اومد وازش می خواست برگرده توخونه از دست خواهرم ناراحت نباشه…حس میکنم این خواب ی نشونه است.میخواست چیزی به من بگه.لطفا تعبیرشو بهم بگید.

تعبیر این خواب این است که شما مدتی به سر خاک ان مرحومه نرفته اید یا برایش خیرات نکرده اید

تعبیر خواب بیماری دیگران , تعبیر خواب بیماری دیگری , تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب بیماری لاعلاج دیگران , تعبیر خواب بیمار شدن دیگران

مطلب مرتبط

تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب دعوا

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب خودکشی

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب مرده

874 comments

 1. اگر مرده کسی را با خودش ببرد

  • اگر به مرده پول بدهیم

  • بی اس ام اس

   خوب نیست

   • پدر مرحومم 30 ساله فوت کرده امشب درخواب دیدم می خواهد با مادرم همبستر شود که مادرم راضی نمی شودومن مادرم راضی کردم من چیزی ندیدم فقط دیدم مادرم از اتاق خاب امد بیرون

    • شیطان گولت زده … بیچاره بابات … خوابه دیدی شماااا

    • سلام. من خواب دیدم که دایی شوهرم که چند سال پیش فوت شده قسمتی از حوله حمام مرا که قبلا پاره کرده ام را بریده وبرده

  • مادرم یکی از فامیل های دور ما که چند سال است فوت شده خواب دیده که برای من خانه ی اماده کرده که داخل خانه پر از سرگین حیوان است میخام بدونم تعبیرش چی است لطفا جواب

   • شما اگر دختر خانم هستی حجابت را رعایت نمی کنی واگر مذکر هستی حجب وحیا نداری.واجداد شما از دست شما ناراحت هستند. مواظب باش ضرر نبینی.

    • تعبیرش پول هست،کلا مدفوع انسان و حیوان معنی پول داره

    • اگه تو خواب صبحگاهی ببینی برادر شوهرت که سه ماهه فوت شده بیاد خونه پدریت و با ناراحتی همو نگاه کنید تعبیرش چیه

    • خوب است

    • ما
     درم دو ساله که فوت کرده ولی پدرم
     زنده هست در گیر ودار زن گرفتن
     برای پدرم بودیم که خواب دیدم مادرم
     با زیر پوش چرک پدرم در خانه است
     ووقتی پدرم سرکار میرود میاید وکارهای
     خانه را انجام میدهد ووقتی پدرم خانه
     است قایم میشود تعبیرش چیست

   • شما گناهی مرتکب شدی و احتمالا خدای نکرده مرگ شما نزدیک است صدقه بده و توبه کن که خداوند توبه پذیر است

    • با سلام در خواب دیدم مرده ای به من میگوید سفری در پیش داری به جای دور میروی تعبیرش چیست

    • شوهرم خواب دیده یکی ازدوستاش که فوت شده اومده وبهش گفته بایدبریم..شوهرم جوابش گفته نه من هنوزکاردارم.مرده گفته کارهاتوبکن…تعبیرش چیه

     • اگه خواب ببینی مرده بهت بگه گوشت از دخترم بگیر حالا دو برابر شده چیه تعبیرش

   • سلام خواب دیدم کی من خودم مردم وسری قبرم نشسته به صدا ی قرآن گوش میگونم لطفا تعبیرش چیست

   • مرده د رخواب در كما رفته بود و به هوش آمده و اشك در چمش جمع شده بود تعبيرش چيست

  • من مادرم فوت شوده اما همه در خواب می بینن خودش در خانه هست و در همان زمان که خودش در خانه است یا غذایی ختمش را میپزن یا دارن جنازه اش را میارن در تمام مراسم ختم خودش کنار ماست

  • سلام خواب دیدم کسی که بیماره را در خواب تصادف کرد ونصف سرش رفته فوت شد وا را کفن کردن بعداز کفن کرد بعد از آن زنده شد و راه میرفت

   • پدر مرحومم در خواب. بامادرم همبستر شد اول مادرم راضی. نبود ولی من راضیش کردم من چیزی ندیدم ولی مادرم ت تو اتاق که پدرم خوابیده بود بعداز مدتی مادرم اومد بیرون از اتاق که پدرم خوابیده بود

   • سلام من خواب دیدم مادر شوهرم زنده اس و با ما گفت گو میکند تعبیرش چیست

  • مادرم ی چند مدتی است ک مرده درخوابدیدم ک برای مادرم گریه میکنم ک مرده ولی مادرم زنده است و گفت ک نمرده و ۲۰ سال جوانتر و تمیز تر بود و منو بغل کرد و گفت برای چی گریه میکنی من ک نمردم

   • سلام خدا رحمت کنه مادرت این نشانه پاک دامنی مادرت است و نامش برای همیشه زنده هست.

   • من خواب دیدم مادرم مرده ولی اصلا ندیدمش فقط پدرم‌ با چشامان گریون بهم گفت خونه هست ولی من میدونستم مرده تعبیرش چیست ؟

   • سلام خوش بحال مادر شما کلا هرچه مرده در خواب جوانتر وتمیز تر باشه اوضاع اونورش روبراه تره مخصوصا اگر بگه که زنده ست

  • مادرم فوت شده خواب دیدم توخواب خیلی عصبانی بودبامن دعوامیکردخیلی میترسم تعبیرش چیه

  • میگن اگه مرده کسی رو با خودش ببره خوب نیس ولی هیج وقت خواب رو به بد تعبیر نکنید

  • اگر درخواب ببینم که مرده بگوید آمده ام تا تورا ببرم ولی با فریاد از خواب بیدار شوم معنیش چیه

   • ماوربزرگم 6 ماهه فوت کرده یکروز صبح حدود ساعت 9 در خواب دیدم رفتم خونش مادربزرگم زنده بود و دم خانه اش با چنتا همسایه هایش نشسته بود به من گفت من اینجا خیلی تنهام تا قبل از سالم میام مریم را میبرم مریم دختر مادربزرگم هست یعنی خاله من

    تعبیرش چیه

  • اگر درخواب ببینم که مرده بگوید آمده ام تا تورا ببرم ولی با فریاد از خواب بیدار شوم معنیش چیه

  • اگرکسی خواهر خود راکه مرده در خواب ببیند که از جایی افتاده و پایش شکسته و خون مرده شده و با چاقویئ در حال تراشیدن خون مردگی هستی تعبیرش چیست

  • اگر مرده در خواب پول اسکناس دهد تعبیرش چیست؟

  • من عصر جمعه پدرهمسرم راکه چند سال است فوت کرده درخواب دیدم کهزنده شده خیلی شاد وخندان به دیدن آمدمیگفت سفر کربلا بوده من در هنگام ورود او رادر آغوش گرفتم وخوشحال بودم وولی هنوز به او چیزی نگفته بودم سر بر شانه او از مشکلات زندگی با همسرم گریستم او خندان با ورود به منزل من اینگونه گفت اینها که چیزی نیست درست میشود. لطفا چه تعبیری دارد برایم بگوئید.

  • عمرش زیاد میشه

  • من خواب دیدم من بچه ی چند ماهه خودرا درآعوش پدرمرحومم گذاشتم تعبیرش چیست؟

   • خواب دیدم پدر شوهرم که چند ماه پیش فوت شده بود زنده است ومی خواهد با من و شوهرم به مشهد برای زیارت بیاید با ماشین ما

  • من خواب دیدم من بچه ی چند ماهه خودرا درآعوش پدرمرحومم گذاشتم تعبیرش چیست؟

  • سلام من درخواب خبر فوت مادرشوهرم رابهم دادند ومن درخواب کلی گریه کردم تعبیران چیست؟

   • اگر مادری درخواب ببیند کودک مرده اش رادربغدارد وپدرقبرراشستشو میدهدوبعداز تمیز کردندوباره اورا داخل قبر میگذارند چتعبیری دارد

  • دیدن جسد مرده درخانه

 2. اگر به مرده پول بدهیم در خواب

 3. سلام من پدر مرحومم را درخواب دیدم داشت لحاف و تشک برای ۲نفرآماده میکرد میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • بی اس ام اس

   سلام.دیدن مرده در خواب فقط در حالتی که چیزی از شما بگیرد یا جامه کثیف بر تن داشته باشد یا از دردی نالان باشد بد است.انشاله که روح پدرتون در آرامش باشد

 4. رسول حیدری

  سلام من پدر مرحومم را درخواب دیدم داشت لحاف و تشک برای ۲نفرآماده میکرد میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 5. سلام من خواب ديدم كه پدر شوهرم نمرده و تو اين مدت تو زندان بوده و من و همسرم چك كشيديم تا ازادبشه و من از شدت گريه چشمام سرخ شده بود يه ابروم هم ريختابروي چپ ام

  • سلام در خواب دیدیم که به مادرم که به زحمت خدا رفته تجاوز شده تعبیرش چیست؟

  • در خواب دیدم دایی ام که زنده بود مرده بود ما اطرافش بودیم و بدنش رو با چیزی شبیه گل و یا مومیایی پوشانده بودیم و پس از مدتی زنده شد و به من گفت تا قبر به اندازه بند انگشتی که نشانم میداد مانده.

 6. اگه ببینیم مرده یه بچه تازه به دنیا اورده و بچه هم عقب موندس

 7. اگه مرده در خواب یه بچه جدید اورده باشه و نوزاد عقب مونده باشه تعبیرش چیه

  • منم این خواب را دیدم لطف کنید تعبیرش رابگید منم پدرم مرحوم شده تو خواب زن گرفته بود یه پسر نوزاد داشت که عقب مونده بود ولی خودش خوشحال وراضی بود

 8. با سلام من خواب دیدم تو دیوار خونه ی همسایه امامزاده پیدا شده بی بی عمه اسمش بود تازه پیداش کرده بودن بعد من سجاده ی سبزشو برراشتم رفتم بالا قبرش خودشم نشسه بود باهاش حرف زدم لبخندی هم به من زدن تهبیرش چیه

 9. سلام
  من یه برادر زیبا داشتم که 15سال پیش تو دریا برای نجات کسی غرق شد. خیلی دوسش دارم با اون که 15سال گذشته. دیشب خواب دیدم که از قبر اوردنش بیرون اما جنازه اش سالمه و همه تعجب میکنن ولبخند به لب داشت مثل روزی که دفن شد، لطفاً تعبیر خواب من وبگید خیلی بیتابم ممنون

  • درخوابدیدم ک برای مادرم گریه میکنم ک مرده ولی مادرم زنده است و گفت ک نمرده و ۲۰ سال جوانتر و تمیز تر بود و منو بغل کرد و گفت برای چی گریه میکنی من ک نمردم

  • خوش به حال شما وبرادرتان چون برادر شما اجر شهید دارد

 10. من خواب ديدم يكي از اشنايمان كه شايد يكبار در گذشته ديدمش و سالها پيش در گذشته به خوابم امد يك بچه در بغلش بود و شوهرم رو نفرين مي كرد و مي گفت ازش طلاق بگير تو نمي شناسي اينو ….مي شه تعبير كنين ؟ متشكر

 11. سلام خواب دیدم که باید چند جنازه بشورم و تونستم یکیو بشورم اومدم دومیشو شروع کنم که دیدم سرش از تنش جدا شده در همون زمان ولکردم و رفتم پیش عموم گفتم فقط یکی از مرده هاروشستم گفت همون یکی کافیه الان از خواب پریدم نمیدونم چیکار کنم تعبیرش چیه؟

 12. سلام من تو خواب دیدم تو یه جمعی که همه از جمله خودم سیاه پوش بودیم پدرم لباس سفید پوشیده بود و یه گل رزقرمز رو به یه فرد روحانی داد تعبیرش چی میشه؟

  • سلام من سواد ندارم ولی پدرتان موسلمانه بادلوجورعتی هست ونمازشم غزانمیشه خدا هم به یادش هست خوش بهحالشون

  • سلام من در خواب دیدم که پدر مرده ام پول من را به خواهرم که فوت کروه داره و خواهرم با پول ماشین خرید من رفتم کنار پدرم و پول گرفتم یک بار و بار دوم وقتی پدرم پول بهم داد دمبال من کرد فوش میداد

 13. سلام من خواب دیدم پسر همسایمونو کشتن و مرده و براش عزاداری گرفتن خیلی ادم بود اوتجا ما هم رفتیم و تو کوچه نشستیم واسه عزاداری جنازشو گذاشته بودن جلو در ولی جنازه ی یکی دیگه هم اونجا بود ینی دوتا جنازه و تا شب عزاداری کرددن

 14. در خواب دوست پسرم را دیدم که جنازه اش میبردند منم فریاد میزدم نبرینش اماهیچکس بهم محل نمیداد وازم ردمیشدند

  • خواهر بزرگوار احتمالا این تخم مرغی که شما برداشتین گندیده بوده بهتر ه شما هم با دیگران جنازه را در واقعیت مشایعت کنید و برای اینکه خودتون هم سالم بمونید راه درست و مناسب و در زندگی در پیش بگیرید

   • سلام من خواب دیدم که شوهرخاله ام داره میمیره البته خودخاله ام فوت شده خاله ام زنده است خلی هم سری حال به من میگه کاش شوهرم بمیره ولی شوهرش نفسش کنده نمیشه

 15. خواب ديدم كه پدرم كه حدود ٣ ماه است فوت شده
  زنده شده ولي باهم رفتيم غسالخانه جنازه اش را تحويل بگيريم و خود پدرم ٥٠هزارتومان بمن داده كه به مرده شور بدهم
  لطفا تعبيرش چيست؟

 16. سلام و وقت بخیر
  من چند شب پیش خواب دیدم که در امامزاده ای در قطعه شهدا بودم و روی همه قبرها باز بود و شهدای مرده با لباس و تمیز در قبر زنده بودند ، در آغوش یکی از مرده ها بچه ای بود که چشمانش باز نبود ولی شخصی که بچه را در آغوش گرفته بود در قبر زنده بود و به من نگاه میکرد. لطفا تعبیر این خواب رو برام بگید ممنون میشم

  • با عرض سلام:خواب دیدم سفره ای پهن است ودور ان تعدادی زن نشسته اند وبعد ازان غذای ان سفره به من دادند یکی گفت این غذای و این سفره حضرت زینب است تعبیرش چیست.

 17. سلام مادرم خواب دیده تو غسالخانه تو صف ایستاده و اونجا دارن به همه کسایی که صف ایستادن نوبت میدن به مادر من ک رسیدن واسه ۱۲ماه بعد وقت دادن ولی مادرم نگرفته الان خیلی ناراحته و منم خیلی الان ک دارم اینو مینویسم گریه میکنم خاهشا تعبیرش رو زود بگین و برای ایملم ارسال کنین

 18. سلام.من خواب دیدم که چند نفر برای تسلیت گفتن به کسی دیگه که به تازگی یکی از عزیزانشو از دست داده به خانه ی ما آمدند لطفا تعبیرش رو بگید

 19. باسلام.
  لطفا تعبیر خواب من رو بگید…
  یکی از دوستان من طی تصادفی که داشتن چند ماه در کما بودن و خداروشکر برگشتن.ولی رفتارش و مدل صحبت کردنش عوض شده.
  من خواب دیدم در بیمارستان(محل کارم) همین دوستم داره با موبایل صحبت میکنه.من و دوست دیگه ام به هم نگاه کردیم و گفتیم چرا اینجور صحبت میکنه؟آخه چرا عوض شده؟ در این هنگام دوستمون با گوشی موبایل به سمت بیرون رفت. من و دوست دیگه ام هم بعد از چند لحظه رفتیم بیرون و در فضای سبز روی زیراندازی که دوستمون نشسته بود پیشش نشستیم. من شروع به حرف زدن با دوستمون کردم(همونی که چندماهی در کما بود) که همکار آقایی که دارم به ما ملحق شد ولی صحبتی نمیکرد و فقط تبسم رو لباش داشت…بعد از مدتی با دوستمون خداحافظی کردیم. اون آقای همکار هم پشت سرم احساسش میکردم وقتی از اونجا داشتم میرفتم…تا اینکه اعلام کردن دوستمون فوت کرد…چند لحظه بعد هم اعلام کردن که اون همکار آقا هم فوت کرده… و من در شوک بودم که تو این مدت داشتم با دو روح صحبت میکردم؟؟؟ و شروع به گریه کردم و به داخل رفتم.اون دوستم که همراهم بود داخل بود وقتی رسیدم پیشش گفت چی شده؟؟ منم گفتم همکارمون فوت کرده! و اون هم با تعجب گریه کرد….
  تعبیر این خواب چیه؟؟؟ این دو نفر که در خواب فوت کردن در عالم واقعیت زنده هستن.اتفاقی واسشون نیفته!!!

 20. سلام حواب مرده ای رادیدم که درخواب گفته شده بود که این فرد النگوهایش را برای پسرش فروخته است میخواستم ببینم تعبیرش چیست ؟

  • من هم توي همين مدل خواب ديدم،ولي به من گفتن شوهرم مرده و قبروهمه چيوديدم ولي توي خواب ديدم ك به من دوروغ گفتن مرده و كلا از اين كشور رفته،لطفا بگين چي ميشه خواهش ميكنم تعبيرشو بگين بهم

 21. من خواب دیدم مردم ،وبعد زنده میشم لطفا تعبیر کنید

 22. سلام من در خواب دیدم که مرده بودم سپس داخل قبر برام جانماز پهن کردن وگفتن قبله این طرفه نماز بخوان وسپس فهمیدم زنده شده وبا صداکردن مادرم صدایم راشنید ولی نمی دانست قبرم کجاست ولی بلاخره قبرم را یافت ومرا بیرون آورد ومن برگشتم به خونه ولی بعد ازچند لحظه یک نفر مرد ولی نتونستم بفهمم کی بوده تعبیر چیست ممنون میشم زدتر جواب بدهید.

  • باسلام
   در خواب دیدم مادرم (چند سال است که فوت کردند) گم شده هر چه در خانه انتظارش را میکشیم نمی اید لطفا بگویید تعبیرش چیست؟ ممنون

   • س .من خوابی دیدم که تعبیرش راپیدا نکردم.خوابم چنین بود .که مقدمات عروسی بود .عروس روی صندلی نشسته بود ولی لباس عروسی تنش .نبود لباسش .لباس مجلسی بود.مهمترش این بودکه من دعوت نشده بودم ولی بصورت اتفاقی داخل مهمانها .مادر مرحومه ام را دیدم باهم درحد سلام دادم وجواب را باسر تکان دادم گرفتم وچادر مشکی برسرداشت لطفا پاسخم رابدهید مرسی شاهین فر هستم

 23. سلام
  من خواب ديدم داشتيم از زيارت امام رضا بر ميگشتيم من جلو بودم منتظر بقيه اقوام بودم يكي اومد گفت تصادف كردن خاله ات مرده سريع رفتم سر حادثه ديدم همه رو با پارچه سفيد بستن و اسم هاشونو روي پارچه نوشتن اولي خالم بود دومي ديدم دو تا جنازه رو با هم تو پارچه سفيد بستن اسم اولي برادر بزرگ ام بود دومي اسم خودم بود وبعد اسم برادر كوچك ترم هم ديدم مادرم هم كنارم بود داشت به شدت گريه زاري ميكرد .
  ميخواستم بدونم تعبير خوابم چي ؟؟؟ممنون

  • سلام ممکن جواب منو بدید ،خواب دیدم مادرم آمد در خواب من زنده بود ،گفت برادرم پولها رو گرفت حق مرانداده ،من در خواب احساس کردم مادرم پاسور میخواهد از برادرم ،من گفتم من دارم بیا بهت میدم لطفا جواب مرا بدهید

 24. سلام
  مادرم خواب دیده پدرم که ۸ ساله فوت کردن در خوابدناراحت و پریشان بودن،تعبیرش چیه؟!

 25. خواب دیدم دارن پشت سرم غیبت میکنن تعبیرش چی خواهشا بگین

  • سلام من خواب دیدم که به قبرستانی رفتم واونجا تمام قبرها کنده شده بود وهمه مرده ها نصفه بد نشون بیرون بود.تعبیرش چی میشه؟؟؟

 26. در خواب دیدم شخصی فوت کرده است . هنگام خاکسپاری زنده شد . تعبیرش چیست ؟

 27. سلام من دیشب خواب دیدم بامادرم ب باغ رفتیم درکنارچاه اب مارهای سیاهی اززمین بیرون اومدن یکیشون میخواست. منونیش بزنه ومن فرارمیکردم ودراخرچسبیدبه کف پام ومادرم باچوبی اونوزخمی کردبعدمارمردوپوست ماروکندن وماروداخل ی سطل انداختن درحین همین کاری سگ ب ماحمله کردوصورت مادرموگازگرفت وبعدیگ باماحرف میزدمثل ی انسان بعدکه داشتیم برمیگشتیم یکی میخواست باتفنگ منوبکشه ک نتونست باتیرزدتوسرزن عموم ولی اون زنده موندونمرد..؟
  میدونیدتعبیرخواب من چیه

  • سعی کن قبل خواب جم یا فیلم اکشن نبینی.ظاهرا سریال تاج وتخت فصل 5 را دیدی.

   • سلام سمیرا هستم شب قبل خواب دیدم انگشتر نامزدی نگین دار من و زنی بد کاره دزدیده است در خانه پدرم ودیشب خواب دیدم همسرم و دفن میکنم

  • کسی خواب پدربزرگ مرده اش را دیده که با پدرش سر خرج کردن پول دعوا میکند وپدرش در خواب خیلی لاغر شده بود

 28. مدیر اقدم

  تو جنگ زنجیره ای دیدی.یا سرو ته خابیدی والا این چ خابیه اخه

  • باسلام شما دشمن زیاد دارید به خداوند توکل کنید و این ذکر زیاد بگید.افوض امری ال الله ان الله بصیر بلعباد.

   • باسلام درخواب دیدم که مرده ای غذا جلوش هست ولی به آن دست نمیزند .تعبیرش چیست؟

 29. فیلمشو دارن میسازن

 30. سلام پدر بزرگ من تازه فوت شده.مادرم خواب دیده است که او در خانه در تاریکی نشسته است و مادرم می پرسد چرا در تاریکی نشسته ای؟می گوید نمیتوانم چراغ را روشن کنم. تعبیرش چیست؟

  • براش انفاق کنید براش خیرات بفرستید، فاتحه، ختم قرآن و خلاصه هر چیزی که ثوابش بهش برسه
   چراغ خونش روشن میشه
   و بررسی کنید به کسی بدهکار نباشه

 31. با سلام
  خواب دیدم که یک دختر جوون رو در شب به همراه فامیل میخوایم دفنش کنیم اما صورتشو ندیدم و اصلا نمیدونم کی بود اون فقط میدونستم که یه دختر جوون هستش و توی شب واسش در قبرستان نماز میت خوندیم و مدام همه میگفتن که زودتر دفنش کنین دیگه وای چی بکشه بیچازه الان هم که شب شده دیگه. لطفا جوابمو بدین

 32. با سلام فردی که مادرش فوت نموده بیشتر مواقع مادرش را در خواب سیاه پوش یا به شکل نوزادی گریان می بیند چرا لطف تعبیر نموده

 33. سلام میباستی برای مادرش لباس وخیرات کرده وچندتا نوزاد رو خوشحال کند

 34. من خواباخیرا خواب دیدم پدرم که جدیدا فوت شده خندان داره سمت من میاد.من دارم با سرعت رفتم سمتش و بغلش کردم و بوسیدمش.بعد یهویی از من جدا شد و رفت منم رفتم دنبالش بعد یهویی حس کردم محیط و فضا گاملا عوض شد نفسم سمگین شده بود. میخوایتم برگردم عفب ولی نمی تونستم ولی جلو هم نرفتم.تعبیش ایمه که منم میمیرم ؟لطفا جواب بدین؟

 35. با سلام. یکی از همسایه ها خواب دیده که پدر من که چند سالی هست فوت شده، یک بار دیگه مرده و براش تو خونه مراسم گرفتند. لطفا بگین تعبیرش چیه؟!

 36. با عرض سلام صبح ساعت 7 با یه خواب بیدار شدم خواب دیدم روی کلی جنازه راه میروم و به هر طرف نگاه میکنم جنازه بودش. یعنی جنازه ها در داخل کفن و همه پوسیده و استخوانشان بود و من هر کاری میکردم از روشون برم کنار نمیشد هرجا پا میزاشتم جنازه جنازه جنازه. تعبیرش خواهشن

  • خراب کردن قبر پدربزرگ ومادربزرگ که سالهای پیش از دنیا رفته‌اند به دست دیگران چیست

 37. سلام خواهر من خواب ديده كه مادر بزرگم(مادر پدرم)كه 9سال فوت كردن اومدن خونه خودشون و رفتن حموم بعد هرچى عمه رو صدا كردن كه حوله بده عمه ى من نيمده بعد خواهرم رفته از خود اطاق مادر بزرگم حوله داده بهش بعد خواهرم ازش پرسيده مامان بزرگ اون دنيا چه خبره گفته نمىتونم بگم خواهرم گفته پس بگو اونجا از من چى ميگن اونم با ناراحتى به خواهرم نگاه كرده گفته مردن نرديكه.تورو خدا بگين تعبيرش چيه؟

 38. سلام من مادرم تازه فوت شده یک شب درمیان به خوابم میاد که من نمردم و و زندم و خوب شدم
  یکبار میگفت حالا که خوب شدم بریم مشهد نذر مشهد داشت
  دیشب هم با نگرانی و ترس از جدایی، خداحافظی میکرد بره کربلا
  این گفتن زنده بودنش انقدر روی من تاثیر داشت که فکر نبش قبر به ذهنم میزد
  خوابهام نزدیک اذان صبح و بعدش و کاملا واضحب ود طوری که بعد بیدار شدن گریه میکردم و میترسیدم

  لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه بگه حتی اگه تعبیر قسمتی از خواب رو میدونید بگید

  • سلام اینکه میگید مادتون اصرار داره زندست یعنی حالش و جاش خوبه

  • مادر شما حالش خوبه چون زنده بودن خودش رو گفته احتمالا مادر شما نذر زیارت داره،ب جای مادر زیارت کنید و صدقه براش بدید

 39. سلام من خواب دیدم که من مردم و به عنوان روح خودم توی مراسم ختم خودم بودم و بعضی از فامیل ها منو میدیدند ولی منو نمیشناختند اما مادرم من میدید و میشناخت و حتی به عنوان خدا حافظی همدیگر رو بغل کردیم و اون سخت گریه میکرد هنگام دفنم برادرم منو روی دست بلند کرد که در گور بگزاره اما انگار او را صدا زدند و مرا بر زمین گذاشت و پی کارش رفت ودر این مدت من بسیار میترسیدم که خاکم کنند که یک باره متوجه شدم که زنده شده ام و وقتی برادرم بازگشت عصبانی بود چون خیال میکرد که من از قصد خود را به مردن زده و فیلم بازی میکردم . تو رو خدا میدونم که این خواب من با عقل جور در نمیاد و مسخرست ولی اگه میتونین هرچه زود تر جوابم رو بدین ممنون میشم ازتون

 40. اگر کسی تو خواب ببینه که یک نفر بیاد بهش بگه تو.تو سن ٢٨سالگی میمیری تعبیر خواب اون چی میشه

 41. سلام من چند روزه خواب میبینم مرده میشورم یا خاک میکنم چند گفتم پیشم خواب دیدم دآرم آدم مرده مث گوسفند پوست میکنم و تیکه تیکه میکنم تعبیرش چیه

 42. دوستان مشکلات زندگی در خواب دیدن تاثیر داره همچنین ناگفته نمونه که هر چیزی که زیاد بهش فکر کنی خوابشو میبینی

 43. سلام خسته نباشید،من پدرم 4ساله فوت شده،بعد عروسیم خواب دیدم چند بار ک ب خوابم میاد و بهم میگه من تو عروسیت نبودم دوباره باید جشن بگیری،تعبیرش چیه،لطفا زودتر جواب بدین،در ضمن موقعی ک با پدرم تو اطاق صحبت میکردم هوا بارونی بود،بگین چیکار کنم؟

 44. من و خواهرانم پدر در گذشته خودمون رو در خواب میبینم که مرتب از پا درد شکایت داره.پدرم 7 ماهه که فوت کرده و ما خیلی به ایشان وابسته بودیم.لطفا تعبیرش رو بفرمایید

 45. پدر من فوت شده حال من خواب دیدم پدرم زنده شده ولی همش سر قبر خودش نشسته بود و با هیچکسم حرف نمیزد تعبیرش چیه؟

 46. سلام خواب دیدم اومدم جایی جنازه ای پوست کنده بود جلو رو خودم عذاب میکشید با اینکه میدونستم ادم خوبیه ولی بعد فهمیدم خواهرمه خیلی عادی باهاش حرف میزدم اونم یهو لباساش شیک شد و از من درخواست میکرد که تو قبر قراره تنها بمونه یا نه؟!بعد منم انگار بالای پشت بومی از پله اومدم پایین رفتم با مامانم توی مراسمی همه داشتن غذای مفصل میخوردن و شیک بودن و جز من و مادرم کسی گریه نمیکرد و کسی دلداریمون نمیداد همه خوشحال بودن

  • ماد رم خواب دیده که پدر بزرگم با عروسش که زن برادر مادرم باشد نزدیکی داشته. در ضمن پدر بزرگم فوت کرده تعبیرش چیست؟

 47. خوابمو بعد از نماز صبح دیدم میشه جواب بدید

 48. بعدازاذان صبحخواب دیدم پدرمجنازه یکفن پوش والدین مرحومش را در قبر می گذارد و خواهرم را نیز به زور در قبری گذاشته و در حالیکه وی گریه می کند و می گوید نمی خوام خاکم کنید رویش خاک می ریزد و من هم به او توصیه می کنم برودر قبر بخواب این برای تو خوبه.لطفا تعبیر بفرمایید.

 49. سلام. من 4 ماهه ک.مامانم فوت کرده الان خوابای.عجیبی میبینم.چند بارم خواب دیدم دارم میرم دیدنش واسش گل و میوه میخرم.با این ک.تو خوابم.حضور نداره و میدونم.مرده ولی تو خواب حس.میکنم.زندس میخواستم.بدونم تعبیر داره؟ و
  میخواستم.بدونم چکار کنم ک.بیاد ب خوابم.تا ازش کمک بگیرم

 50. احمدرضا

  با سلام
  نامزدم موقع مرگ یکی از فامیلاشون که بعده نماز صبح هم بوده که اون مرحوم داشته نماز میخونده و بعده نمازش نامزدم دسته مرحوم بوس کرده و مرحومم پیشونی نامزدم و بش گفته که تا ابد مدیون منی تعبیرشو بگین
  در ضمن اپسر اون مرحوم از نامزدمم خواستگاری کرده اما نامزدم رد کرده و اون مرحومم هر چی خواسته با نامزدمم حرف بزنه نامزدم حرف بزنه قبول نکرده

 51. موقع مرگش خواب دیده

 52. باسلام
  کسی که چند سال پیش فوت کرده دوباره مراسم خانه اشان بگیرند بگن تازه مرده تعبیرش چیه

 53. من یه کابوس بد دیدم تو رو جون خدا جون هر کی دوست دارین جوابمو بدین خواب دیدم مادرم مرده و همانجا دو زن که آشنا و فامیل بودن ،اولی یک بچه و دومی دو بچه به دنیا میاره یعنی مجموعا سه بچه بعد هیچ کس از بابت مردن مادر من نه ناراحت بودن نه نگران ولی من گریه میکردم تو خواب. وقتی بیدار شدم دیدم صورتم خیسه و اشک هارو پاک کردم حالا نمیدونم تعبیرش چیه تو رو خدا کمکم کنید یعنی برای مادرم اتفاقی میوفته؟

  • سلام سمیرا هستم شب قبل خواب دیدم انگشتر نامزدی نگین دار من و زنی بد کاره دزدیده است در خانه پدرم ودیشب خواب دیدم همسرم و دفن میکنم

 54. امیرحسین

  جای نگرانی وجود نداره چراکه:
  1- مردن در خواب معمولا تعبیر بدی ندارد.
  2- بدنیا آوردن بچه رهایی از غمه
  3- گریه در خواب تعبیر خوشحالی در بیداری دارد
  4- مطمئناً برای مادرتون اتفاقی نمیافته

 55. من مادرم 3سال پیش فوت شده .
  ولی دوباره تو خواب دیدم مامانم دوباره فوت شده داشتم با گریه زنگ میزدم همه خبر میدادم.
  تعبیرش چیه؟

 56. سلام.پدرم در خواب دید او را در قبر قرار دادن و در دو طرفش یک زن زنده و یک پیر زن مرده که پیر زده مرد قصد ازار او و در اغوش گرفتنش را دارد تورو خدا جوابشو بدین

 57. عمرش طولانی میشه باید در ادامه زندگی فرمانبردار حضرت حق باشه و از شهوت و زوال خودش دوری کنه نماز اولین سوال شب اول قبره…با سپاس

 58. تعبیر خواب جنازه به درستی ذکر نشده ظاهرا ؟ یا اینکه ناقصه ؟

 59. حدود 4سال پیش برادرم ک 13سال داشت فوت کرد و چند شب پیش به خوابم آمد وقتی وارد خانه شد یه گربه بزرگ یا شایدم ببر بود نزدیک برادرم شد و برادرم از ترس زیر مبل رفت ولی ببر با چنگالش ران پایش رو زخمی کرد و وقتی من بغلش کردم و از زیر مبل درآوردمش اصلا خونی نمیامد ولی زخمش باز بود چطوری ک میشد به راحتی داخل زخم را دید…..تو رو تعبیر خوابم رو بگید

 60. دیدن خواب به وضعیت روحی شخص بستگی داره ساعت دیدن خواب و حتی پر خوری اما به مزار برادرتون سری بزنید مواظب اطرافیان باشید.با سپاس.

 61. آناهیتا

  سلام. من خواب دیدم تا خواهرم که فوت شده پوست تمام بدنش و نداره تعبیرش چیه؟

 62. اخطاری به شماست توجه کنید

 63. کسی تو خواب ببینه ک خودش مرده تعبیرش چی میشه؟

 64. عمرش به درازا میکشه

 65. سلام من خواب دبدم تو ی سرد خونه ام با پسر عموم داشتیم جنازه هارو نگاه میکردم حس بدی بود تعبیرش چیه؟

 66. تو موقعیت سو استفاده قرار میگیری
  از شر شیظان پناه ببرید به حضرت حق
  که کلید اسمان و زمین تنها نزد اوست
  با سپاس

 67. سلام من خواب دیدم شخصی که یکسال پیش مرده دارد سخنرانی
  عرفانی می کند بعد از شوهرم خواست که پیشش بماند

 68. خوب نیست
  با سپاس

 69. سلام . من در خواب دیدم ک بکی ا ز دوستان صمیمی ام خودشو کشته و وقتی من اونو دیدم تو ی یک پارچه بود من صورتشو ندیدم ولی همه میگفتن دوست من هست .. منم ن درخوابم خون دیدم ن گریه کردم نصفه شب خواب دیدم و ازشدت ازخواب پریدم قلبم تند تند میزد میشه تعبیرش و بهم بگین

 70. سلام من خواب دیدم یکی از دوستام بهم گفت که فقط 6سال دیگه عمر داری کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 71. سلام . راستش من یک ماهی خواب یکی از پسر های آشنامون رو میبینم با اینکه من نه در موردش حرف میزنم و نه فکر میکنم . من همیشه یک دفعه ای خواب اونو میبینم . میبینم که اون خیلی با من مهربونه و احساس نزدیکی داره و دارم در خواب با اینکه در واقعیت نه من به اون اهمیتی میدم و نه اون . خواهش میکنم کمکم کنید این خواب ها یعنی چی ؟ چی میخواد بهم بگه؟

 72. سلام من خواب ديدم پدرم ك ١٠ سال پيش فوت شده تازه مرده و ما در مراسم خاكسپاريش بوديم تعبيرش چيه؟

 73. خواب شوهر خالم رو دیدم که با چهره خندان ونگاه شاد وارد مهمانی شد و من میدونستم که زنده نیست و فقط من او را میدیدم وقتی اومد سمتم لبخند محوی داشت اما نگاهش فرق کرده بود غمگین و دلسوزانه بود خواستم بغلش کنم نشد اما دستاشو که خیلی سزد بود گرفتم و زار زار گریه کردم و با گریه از خواب پریدم تعبیرش چیه

 74. سلام خواب دیدم سنگ قبر برادرم شکستیم و تو سنگ قبر یه بطری خالی در اوردیم و من یه لحظه کفن دادشم دیدم و یه خوابی که همیشه می بینم قبر برادرم هیچ وقت جای که الان دفن شده نیست همیشه یه جای دیگه است لطفاً کمکم کنید دادشم 17 سالش بود که بر اثر تصادف به رحمت خدا رفت

 75. حبیب مجید

  اگر ببینم تو خواب خانواده ام مرا در خانه خاک میکنند و بعد از خاک سپردن ..من زنده ام و دارم با بقیه حرف میزنم..تعبیرش چی میشه!؟

 76. سلام
  دوستان خواب هایی که از ساعت 4صبح به بعد دیده میشه باطل هستش
  درضمن مرده زنده بشه ینی اینکه مرده جاش اون دنیا خیلی خوبه
  واگرزنده بشه ومریض باشه باز همین تعبیر رو داره اما بیننده خواب باید یه مدت به طورخاص مراقب خودش باشه و تو این مدت ریسک نکنه

 77. سلام.تعبیر این خواب چیست؟خواب دیدم که مادرم با چشمانی اشکبار موهایم را شانه میزند و من جامه ای سفید بر تن دارم و همه جا نورانی و سفید است.مدتی مادرم موهایم را شانه زد و بعد از من خواست درون گوری که کنارمان بود بروم و من شروع به التماس و گریه کردم که چرا از من چنین چیزی میخواهد

  • اتفاقا خواب بعد از نماز حتما تعبیر دارد

  • عزیزم گریه خوشحالیه ولی شما یه چیزی صدقه بده

   • سلام. من یک خواستگارداشتم که دوسش دارم وبهش فک میکنمدیشب خواب دیدم برامون شیرینی فرستادن ولی خودشون نبودنمیخواستم تعبیرشوبدونم

 78. سلام،من خواب دیدم که پدرشوهرم در حیاط منزل خودشان کفن پوش شده بود ولی صورت و سینه اش باز بود.خواستیم روی آن را بیاندازیم که یک لحظه چشمهای خود را باز کرد و گفت وای برمن با بچه هایم…لطفا تعبیر آن را بمن بگویید.

 79. سلام،اگر در خواب ببینیم که پدر مرده مان کفن پوش زنده میشود و از بچه هایش گله مند است ،تعبیر آن چیست؟

  • سلام پدرم 20سال پیش مرحوم شده اورادرخواب دیدم که در کنارش غذا بود بلافاصله بعد از دیدن هم همدیگرو بغل کردیم ومن پدرمو غرق بوس کرد ولز شدت ذوق بشدت گریه میکردم

 80. سلام. من دو خواب پشت سر هم دیدم, اول یه زنبور نیشم زد بعدش تو یه اتاق یه عالمه جنازه دختر جوون که روی هم انباشته شده بودن دیدم که درست کنار جنازه ها یه زنبور توی تار عنکبوت گیر افتاده بود !

 81. جدیدا فیلم ترسناک نگاه کردی

 82. من یه برادری دارم که خیلی مشکلات داره از لحاظ روحی وجسمی …وسواسی داره و هردفعه یه کاری میکنه…خواب دیدم که همه توخونه ماجمع شده بودن و نامزدم اومد وانگار رفته بود با داداشم صحبت کنه و گفت بهش حق میدم چون داداشت میگه من هرجا میرم یه جنازه منو دنبال میکنه ومنم جیغ زدم وازخواب بلندشدم…..توروخدا کسی نمیدونی معنیش چیه …انشالله خیره

 83. سلام یه پسر 29 ساله هر شب یا هفته ای چند شب خواب تشییع جناره یا دفن کردن مرده میبینم.چند وقتی هم یه مشکل و جدایی تو زندگیم پبش اومده تعبیر و جوابشو لطفا بهم بگین

 84. لطفا جواب بدید .اگه تو خواب ببینیم که مرده ب خونم اومده رو دیوارمون واستاده بعد اونجا استفراغ کرده تعبیرش چی میشه ؟؟؟/

 85. سلام آنا من فکر میکنم هر خواب مرده دیدن به نظر من اولا اینکه باید بفهمیم که مرده ها هنوز زنده هستند و تنها دنیاشون از ما جداشه که گاه گاهی به آنها ماموریت داده میشه تنها در خواب و رویاهای مان بیایندوجالب اینجاس که من همین امروز از دم سحر تا حالا که خوابیدم خواب مردن خودم را دیدم که مردم اما هنوز مردنم تمام نشده تا لحظهءشستشویم از راه برسه ودر این بین دارم با کسی حرف میزنم که من آرزوی مرگش را دارم و داشتم او را میکشتم اما تو خواب او منتظر هست تا مرا بشوید و تا کفنم کند که کلی با هم درد دل میکردیم و طرف سعی میکرد ی جورایی من تنها نمونم و به کسی هم نمیگفت که منکه دارم راه میروم ،مرده ام و در این ما بین برف خیلی زیبایی میبارید خیلی زیبا با اینکه برف نشاندهنده هوای سرد هست اما سرمایش مرا آزار نمیدادو دراین ما بین مرده های مرد زیادی دیدم که همه منتظر بودن مسیر راهشون عوض بشود ووووو تنها ما ها که مرده بودیم میدونستیم میان زنده ها چه کسانی مرده اند و دور خودشون میچرخند تا لحظهء کفن و دفن شو با حمام دادن از راه برسه دیگر مردهء به تمام معنا باشند و تنها در خوابهای زنده ها بیایم و دروقع اون زنده ها هستند که وارد دنیای مرده ها در خواب میشوندو اطلاعاتی از مرده ها دریافت میکنندو بعد به هر دلیل دوباره با تکان خوردن و بیدار شدن از دنیای مرده ها جدامیشوند

 86. سلام من خواب دیدم که منوبه بیمارستان بردن ومن تخته وسط بودم تخته سمته راستم یک خانم بودکه تازه بچش به دنیااومده بودوتخته سمته چپم یک مردغریبه بودکه مرده بودودکترامنوجواب کردن ومن میگفتم نه نمیخوام بمیرم اماهیچ کس به من توجه نمیکردوهمه خانواده وفامیلام برای اون مردگریه می کردندوبعدازخواب پریدم ساعت 5.30 صبح بود.توروخدابگین تعبیرش چیه واقعادارم عذاب میگشم…

 87. سلام،پسرعموی مامانم 26سالش بود که تازه فوت شد،دیشب خواب میدیدم میخواد عروسی کنه و همه مارو.دعوت کرد که بریم حنا بندون،اما ما اون لحظه باهاش نرفتیم و گفتیم که میایم تعبیرش چیه،لطفا زود جوابمو بدین

 88. سلام خوب شد که باهاش نرفتین اون میخواسته شما را هم به دنیای خودش ببرد پس بهتره برید و بعد از تشکر زیاد از خدای مهربان و یک نماز شکر باارزش یک شبانه روز کامل اگر در توان مالی خوبی هستید با فقرای واقعی هم سفره بشوید ودل بچه های یتیم را یکشب شاد شاد شاد نمایید

 89. سلام من خواب یه جنازه پوست کنده دیدم میشه بگین تعبیرش چیه؟؟ تو توضیحاتتون نبود ممنون

 90. چقدر عجیب این خواب رو خبرها دیدن !!!!شاید نشون دهنده آینده انسانهاست که تغییر میکنن .حالا نمیدونم چه جور تغییری؟!!

 91. با سلام
  تعبیر خواب دفن اجساد چیه ؟من چندین بار تا حالا خواب می بینم که وارد یک خونه مخوف می شم و تمام نزدیکانی که تا حالا ازم فوت شدن همه روی زمین ردیف شدن و من وارد اونجا می شم و به حالتی که مثل جادو شده ها شروع به دفن اونها می کنم
  این کابوس برام عذاب آور شده و شاید بیش از 5 بار طی یک ماه اخیر این رو دیدم لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید

 92. سلام من فکر میکنم باید بری ی سر به آرامگاهاشون بزنی و مطمئن باشی انها دفن شدن و یا مدتی در کار مرده دفن کردن مشغول بشوی اینو نه به طنز بلکه جدا گفتم.

 93. خواب دیدم برف و سرما همه جا رو گرفته سه تا جنازه آوردن دوتای اول و بردن مثل چوب خشک بودن سومی و هنوز نبرده بودن دیدم تکون میخورد به دوستم که کنارم بود گفتم اون زنده است رفتم و کفنش باز کردم بلند شد یه خانم بود بقیه اش یادم نیست اما فکر کنم یه کم با ما حرف زد بعد هم پرواز کرد و رفت اسمون

 94. البته پدرم دوساله که فوت کرده وحالا دوست دارم بدونم تعبیر خواب چیست با تشکر

 95. سلام لطفا جواب مرا هم بدهید خوابی که خانم برادرم دیده که پدرم فوت کرده وداره به مادرم میخنده تعبیرش چیست با تشکر که جواب سوال منو بدهید.

 96. پدرتون جاش و موقعیت جدیشون خوبه و میخاد نشون بدن که از مادرتون هم راضی هستن.

 97. مادرم خواب دیده که مرحوم پدرم از دست من عصبانیه و داره با من دعوا میکنه و میخواهد منو بزنه این خواب چه تعبیری داره؟

 98. من و پسر عموم همدیگررو دوست داشتیم ولی خانوادها نگذاشتن واو سه چهارماه پیش خودکشی کرد.دیشب خواب دیدم اومد خونه ما یعنی در خواب خونه ما بود بامادر وخواهرش. من خودمو مخفی کردم اومد وباعصبانی گفت چرانمیای بمادرم خوش امد بگی.منم باهاش رفتم پیش زن عموم ودستشو بوسیدم ولی پسرعموم عصبانی وبا تندی با من حرف میزد.بعد رفت حیاط ومن رفتم دنبالش .رفت دشتشویی وبعد شروع کرد بدست و صورت شستن که فکر کنم وضو میگرفت ولی د رست یادم نمیاد. رفتم جلویه نگاهی به قیافم کرد اینم بگم اخرین دفعه که دیدمش روز پنجشنبه ماه بهمن پارسال بود که دوباره اومدم خواستگاریم ولی بیخبر اومد. تو خواب ازش پرسیدم اونروز پنجشنبه چرا بیخبر اومدی.گفت اگر نمیومدم گلایه میکردی که چرانیومدم. ولی من خیلی خوشحال بودم خیلی همش میگفتم شکر خدا که دوباره تورو بعد ازچند ماه زنده کرد.خدا بدلم رحم کرد.به حالو روزم به چشمای همیشه گریانم.تو زنده شدی.بعد بیدار شدم.تورو خدا جوابمو بدید

 99. با سلام. من خواب دیدم یکی از اقوام که 3الی 4ماه بود که مرده بود آمد و از من کمک خواست در حد 12000تومان در صو رت امکان پاسخ مرا بدهید متشکرم

 100. سلام،این تو بودی که موقع خواب میرفتی سراغ اوننحوهء زندگیشو میدیدی، نگران نباش چون هنوز به اون فکر میکنی البته نه فکرکردنیکه خودت فکر کنی بلکه مثل معتادی که مواد به اعماق وجودش رخنه کرده عشق شما به همدیگر هم به اعماق ذهن تو نفوذ کرده جاییکه که به سختی میتونی ازش جدا شی اما بازم نگران نشو چنانچه کس دیگری را هم در زندگی تا اینحد عمیق به ذهنت راه بدهی میتونه جانشین اون بشه و موجودیت جایگاه پسر عموت کمرنگتر میشه واگر نشد یعنی اون مانع میشه که تو فراموشش کنی اما باز دیگه مزاحمت نمیشه تا بتونی زندگی عادیتو دنبال کنی و هیچ خواب مهمی ندیدی

 101. وای آرزو جان خیلی خیلی براش دعا کن و به خدا التماس کن که اونو ببخشه که خودکشی کرده .دعا خیلی موثره در بخشش مردها .معلومه طفلکی پسر عموت از اینکارش خیلی ناراحت و عصبانی .اگه با مادرش قهر هستی باهاشون آشتی کن چون توی خواب یه جورایی اینو ازتون خواسته .فکر کنم از شما هم دلخوره ،شاید شما میدونستی با حرف زدن و رفتار خاصی ،از خودکشی کردنش جلوگیری کنین.خدا روحشون بیامورزه و بهش آرامش بده .خیلی ناراحت شدم براش .

 102. سلام ،میخواد به مامانت بگه مراقبت باشه که دست از پا خطا نکنی

 103. سلام
  خواب ديدم جنازه شخصي آشنا كه در واقع درقيد حيات است در گوشه اي داخل كفن است ولي يكباره بلند ميشود و ميگويد من نمردم و زنده ام، تعبير اين خواب چيست؟
  سپاسگزارم

 104. سلام
  اینجا که فقط تعبیر خواب جنازه دارید پس تعبیر خواب مردش کووو ؟
  لطفاً تعبیر خواب مردن و مرده رو هم اضافه کنید.

 105. سلام میشه بگین اگه مرده برهنه دراب شناورباشه وتکون نخوره وروی سینه زخم داشته باشه چه حکمی داره

 106. یعنی طرف رو به قتل رساندن و روشنایی زندگیشو با زخمی عمیق لکه دار کردن حتی اگر در واقع کسی نداند که این فرد مرده قبل از مرگ به قتل رسیده بود

 107. سلام اگر ببیند که او را به مزار دعوت می کنند؟

 108. حسن نزاکت

  من خواب جنازه هاي له شد ديدم كه داخل اتاقم هستن كه گفتن ادماي نجسي هستن بدون غسل خاكشون كنيد كه اين سه جنازه له شه دوتامردا شروع ب تكان خوردن ميكنن اما استخوانشون له بود اون يك زنم مرده بود تكان نمي خورد .
  خواهش جواب بديد ترو خدا

 109. آخه نمیدونیم تعبیرش چیه .شاید یه جورایی نشون دهنده درون خودتون باشه .که مثلا شاید باید روحتون و رفتارتون ( کل خانواده ) پاکیزه و تمیز کنین .

 110. با عرض سلام وخسته نباشید.
  دیدن مرده ی مسنی که زنده شده اما او را رها کرده باشیم در یک مسجد که بمیرد چه معنایی دارد؟

  • ینی خدا در ان دنیا برای او جایی تمیز و مخصوص دارد زیرا وی در مسجد فوت شده

 111. سلام من فکر میکنم چون مسجد ی جای پاکیه و آدم مست هم هیچ اختیاری از خود نداره،پس یعنی این مرده میخواد در عالم مستی تقاضای بخشش بکنه ولی دیگر برایش دیر شده همینو بس و طرف همیش تیا دنیا دنیا بوده و هست وخواهد بود به نوعی مست و از خود بیخود باقی میماند شاید تا زنده بوده خطایی توهین آمیز کرده بوده به مقدسات

 112. شاید نشون دهنده بعضی از عقاید مذهبی هستن که دارن از بین میرن و نابود میشن.

 113. ببخشید فکر کنم نوشتن مرده مسن ( پیر) نه مست.

 114. کسی رو که سال ها قبل مرده را داره می شوره و جنازه سفیده و طرف مرد هست اما التش زن

 115. سلام. ادمی که 20 سال قبل مرده دوباره تو خواب مرده و زنش ناراحت نیست و به همه گفت بیاید شوههرم مرده

 116. با سلام زنده شدن مرده که زنده شده ولی بیمار است؟

 117. من خواب می بینم کی خانه خواهرم فرزند شده ،،حالا خواهرم فوت کرده است چی معنا دارد من نمیفهم؟ (لیطفأ معنا کن

 118. من پدرم را زیاد درخواب میبنم و پدرم ۸ ماہ پیش مرحوم شدہ لطفآک تعبیر کنی

 119. سلام من خواب دیدم که به مادرم که مرده یک بطری ما ء الشعیردادم خیلی تشنه بود لطفا تعبیربفرمائید

 120. سلام من پدر مرده ام را خواب دیدم که زنده شده ودر آغوشم است وبرایم دعا میکند ودیگر اینکه در هر چند لحظه می میرد ودوباره زنده میشود لطفا تعبیر کنید

 121. man khab didam saramo gozashtam ru pahaye pedaram ke Morde va pedaram hey dast mikeshid ru saram dar otoboos Bud tabirash chist

 122. albate zamane zende budane pedaram kheili zolm kardam behesh va roozi ke Morde Bud man jasadash ra be khak sepordam 14 sale pish

 123. سلام من خواب دیدم کفشم گم شده و از خواهرم خواستم کفش دیگری برام بیاره تو این فاصله دیدم برادر دوستم پیغامی از دوستم آورده که رازت رو به شوهرت میگم و پدر مرحومم اومد تو خوابم گفت چرا نمیای خونه که من رفتم دنبال خواهرم انگار کفشمو دزدیده بودن

 124. Man khalam nazdik 1sale fot karde khili khabesho mibinam in akhara khab didam bem migoft man chan roz mande be eide ghorban mordam to ham aval mahe ramazan mimire in yani chi? Litfan javab bedid

 125. Lotfan hamin ja javabu baram benvisid mamnun misham yani baram nafrrstid ru emilam.

 126. در خواب دیدم چند نفر مردن.و مردی که مدام مرا تعقیب میکر د و من از او فرار میکردم

 127. در خواب مادر شوهر و مادربزرگ شوهرم دیدم که به من می خندیدند و مادر بزرگش که فوت شده در دهان من چیزی مانندد شکلات و شیرینی گذاشت که خوردم تعبیرش چیست؟ سپاس

 128. مادر من خواب دیده پدر شوهرش با لباس ذغالی و قیافه خیلی عبوس وارد خانه شده و ساک لباس نظامی شوهرش را برده.مهنی این خواب چیه؟

 129. مادرم خوا دیده که مادر بزرگم که به رحمت خدا رفته دوباره در خاب حالش بد میشه و از دنیا میره تعبیرش چیه خواهش میکنم زود تر بگید

 130. عمه من خواب پدرمو دیده که لباس شیک پوشیده و بچه بغلشه و نگرانه و همینطور که داره به عمم نزدیک میشه یدفه جلوش زانو میزنه و غم توی چهرش بوده .لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه

 131. سلام من خواب دیدم یکی ازدوستام که فوت کرده داره منو میبره جایی ولی وسط راه ازم میخواد صبرکنم تا بره و برگرده بعد میره سرکیفم ازم دزدی میکنه و منم چون باباشو نزدیکم دیدم فرار کردم

 132. دخترم خواب پدرشو که به تازگی از دنیا رفته رو دیده که میگه : من سیاهی هارو دیگه میتونم ببینم من پیرستون شدم ! این تعبیرش چیه؟

 133. سلام.خواب دیدم یکی از صمیمی ترین دوستام که تازه فوت شده در حال خندیدن و قهقهه زدن است تعبیرش چیست؟ممنون

 134. سلام خسته نباشید مادر من دوبار خواب دیده اولی دیده من تو خواب مردم ؟؟ دومی رو هم اومده سر خاکم یکی لطف کنه بگه تعبیرش چیه ممنون میشم مرسی

 135. من شنیدم که اگه تو خواب ببنی مردی یعنی عمرت زیادی رضا ولی دومی رو نمیدونم

 136. سلام خواب دیده شده که مادر بزرگم که فوت کرده پاهاش سوخته تعبیر چیه؟

 137. اگه کسی در خواب بیند مرده ای دوباره میمیرد تعبیرش چیه لطفا بهم بگی

 138. مامان من خواب دیده که زن داداشش که مرده جلوش با لباس سفید و روسری مشکیو چکمه مشکیو سطل آب مشکی جلوش واستاده که کاملا سفیده محیط مامانه منم لباس مشکی پوشیده و داره نگاش میکنه تعبیرش چیه؟

 139. سلام پدرم خواب دیده با مرده روبوسی کرده تعبیرش چیه؟

 140. سلام من مامانم تازه مرده. خيلي بي تابم. ديشب خواب ديدم باهاش تو يه باغم كه يهو باران شديد گرفت. مامانم بهم گفت تو گند زدي به خوشيهام. تعبيرش چيه؟

 141. شوهرم در خواب دیده که مرده ها یک جا جمع بودن و داشتن غذا میخوردن و ان بالا سرشون ایستاده داره با موبایل کار میکنه که بهش میگن تو هم بشین بخور ولی ان از خواب بیدار میشه نمیشینه تعبیرش چیه

 142. در خواب دیده اند که یه مرده امده و دنبال لباس مشکی میگردد تعبیرش چیست

 143. سلام مامان من خواب دیده که بابابزرگم یه کلید به مامانم میده و میگه که اینو بده به پری(من)و یه چوب سفیدم میده میگه بده به علی (هم اسم داداشم علیه هم نامزدم)ولی نمیدونه منظورش کدوم یکی بوده…..تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درضمن بابابزرگم به رحمت خدا رفته….

 144. سلام من خوابيدم كه دايي مرده است ولي واقعا مرده است از من طلب كمك مي خواهد………. بايد من چيكار كنم تعبيريش چيه

 145. سلام دوست عزیز براش صلوات بفرست طلب امرزش کن براش و براش خیرات بده

 146. خواب ديديم خاله ام که مرده زنده شده با يکي از آشناها يي که زنده است ميخواهد ازدواج کند تعبيرش چيست؟

 147. اگر در خواب ببینیم نذر سیدی که مرده کرده ایم تعبیرش چیست

 148. اگر د رخواب ببینیم که یک مرده دارد عروسی می کند و من دارم ابروهایش را می گیریم و ان مرده دایی من است تعبیرش چیست

 149. اگر در يك مجلس كه برادرم خرج ميدادومادرم كه مرده است غذاي داده شده را نمي خواست و درخواست مرغ مي كرد تعبيرش چيست ؟

 150. تا جایی ک من میدانم مادرت هوس مرغ کرده برایش خیرات مرغ کن به او میرسد

 151. یا غذا از پول یا مکان نابجا تهیه شده یا شاید کسی فقیری در نزدیکی تان است که آن خانه به غذای مرغ نیاز مبرم داشته باشند مثلا مریضی که باید مرغ استفاده کند ولی ندارند تهیه کنند یا بچه فقیری که هوس مرغ کرده باشد و بعلت تنگنای مالی نتوانسته اند .

 152. اگر مرده ای غریبه بود و فقط زنده شد در خواب ما تعبیر چیست

 153. اگر ببینیم مرده را ما دنبال خود میبریم چیست

 154. سلام
  پدر دوستم خواب دیده دخترش(دوستم ) مرده در قبر گذاشتنش ولی دستانش از قبر بیرون است
  تعبیرش چیست

 155. مرده ای کودک پنج ساله ای داشت و کودک مریض احوال بود و من کودک را میشستم

 156. خواب برادر مرده ام را دید که زنده شد و منو صدا و من در حال گریه کردن پیشش رفتتم فقط گریه میکردم.
  از دوستاین عزیز تعبیر این خوابمو می خوام؟؟؟؟؟؟

 157. من پدرم 5 ماه پیش فوت کرده دیشب خواب دیدم زنده شده ولی مریضه منم براش کلوچه و رانی بردم ک بخوره ولی میگفت نمیخوام یادم نمیاد خورد یا نه ولی مریض بود حالش خوب نبود

 158. من پدرم 5 ماه پیش فوت کرده دیشب خواب دیدم زنده شده ولی مریضه منم براش کلوچه و رانی بردم ک بخوره ولی میگفت نمیخوام یادم نمیاد خورد یا نه ولی مریض بود حالش خوب نبود

 159. سلام من پدرم ٣ سال فوت كرده ديشب تو خواب ديدم كة دوبارة فوت كردة مراسم خاك سپاريش هست اين تعبير داره؟

  • سلام‌ برادرم ۸ ماهی هست فوت کرده دیشب پسرم در خواب دیده اودو بال مثل فرشته ها دارد اورا به اسمان میبرد ولی پسرممیترسد اورا پایین میاورد برادرم وخودش پرواز میکند بادوبالش ومیرودخیلی نگرانم‌خواهش میکنم تعبیرش را بگویید ممنونم

 160. سلام.مادرم دوماه است فوت کرده و یکی از نوه هایش او را خواب دیده که صورتش کبود است اگه ممکن است تعبیر این خواب را میخواهم بدانم.ممنون و سپاس

 161. سلام.من دیشب خواب مادرم که فوت کرده دیدم که در خانه قبلی خودمان تنها نشسته ودرهای وپنجره ها باز بود ومن وقتی امدم خانه دیدم مادرم تنها نشسته اما سرش خونی بود ومنفتم چرا احتیاط نمی کنی چون تعادل نداشت سرش خورده بود به چها ر چوب در

 162. برادرم رو که چند سال پیش فوت کرده در خواب دیدم که داخل ماشین رانندگی میکند منم کنارش بودم، بعد از پیاده شدن متوجه شدم که سرش بدون مو است، با تعجب دوباره نگاه کردم که باز هم مو نداشت

 163. سلام
  خواب مرده وزلزله وابرسیاه وباد چیست

 164. سلام.اگردرخواب مرده دیگ حلوامی پزدتعبیرش چیست؟

 165. اگر مرده به ما شورت كثيف بدهد تا بشوييم؟؟؟خواهس ميكنم خوبه يا نه؟

 166. با سلام در خواب دیدم برادر م که سالهاست به رحمت خدار فته با مشین جنازه ش برای دفن می بریم در داخل ماشین متوجه شدیم نمرده بلکه زنده است بعد بیدار شد وما همدیگر را بغل کردیم وروبوسی کردیم واون برادر دیگرم از ترس رفت

 167. سلام
  خواب دیدم بیرونم برای اولین بار آدرس خونمونو گگ کردم نمیدونستم خونمون کجاست
  پدرمو دیدم گفتم منو ببر خونه پدرمم در کنار جایی که ایستاده بودمو باز کردولی اصلا خونه ی ما نبود خودش رفت داخل منم پشت سرش رفتم
  به خونه که زیر زمین داشت چندتا پله میخوردبه سمت بالا بالا رو زمینم گردو افتاده بود بالا رو نگاه کردم دیدم عمه ام هست فهمیدم اینجا خونه ی اوناست نه ما رفتم بالا جلوی درورودی دیدم مادربزرگم که چندماهه به رحمت خدارفته درازکشیده با ذوق صورتشو گرفتم بوسیدم اما انگاراز دستم ناراحت بود کفتم مامان جون چی شده؟کفت از دستت ناراحتم گفتم چرا؟گفت آخه آخرین باری که منو دیدی نیومدی جلو خداحافظی کنی از دور برام دست تکون دادی.
  لطفا تعبیرشو بهم بگین من عاشق مادربزرگم بودم

 168. لطفا تعبیرشو همینجا بزارید
  ممنونتون میشم

 169. سلام
  من خواب دیدم همسایمون ک ی هفته پیش فوت کرده توکوچه ایستاده و من بهش میگم خوش ب حالت کاش منم مثل شما بمیرمو چند روز بعد باز زنده بشم، خیلی خندون و خوشحال بود.بهش گفتم حالا ک برگشتی بهم میگی اونطرف چطوریه؟ اما چیزی جواب نداد

  • تعبیرخواب دیدن مرده که توخواب عصبانی شدومیخواستن فرزندشان راکتک بزند

 170. مینا از تهران

  سلام برادرم به تازگی بیمار شده و هنوز علت بیماریش معلوم نیست خودش دیشب خواب دیده پدرم که حدود 11 ماه هست از دنیا رفته با لباس سفید و یه دسته گل اومده استقبالش میخواستم تعبیرشو بدونم

 171. سلام من پدرم فوت کرده خواب دیدم پدرم لخته دستش بسته بوده وخون می آمد و نگاهی معنا دار میکرد به من صحبتی نمی کرد و دائم پایش را بالا می آورد

 172. در خواب دیدم مادرم که فوت شده دعا میکند که خدایا فرزندم را تا پاک نشده از دنیا مبر لطفا برام تعبیر کنید .

 173. سلام در خواب دیدم مادرم که فوت شده داره دعا میکنه که خدایا تا فرزندم پاک نشده از دنیا نبر لطفا تعبیر کنید

 174. بببب

 175. من خاب دیدم دختر عمم که فلج بود و از دنیا رفته به من میگوید من میخاهم پیش تو باشم تعبیرش چیست

 176. من خاب دیدم دختر عمم که فلج بود و از دنیا رفته به من میگوید من میخاهم پیش تو باشم تعبیرش چیست

 177. سلام من خواب دیدم دخترعمم که فلج بود و مرده است امده و میگوید من میخاهم پیش تو بمانم

 178. سلام من در خواب دیدم که چن تا مرده من و همسرم روی هم جمع کردیم تا ببیریم

 179. من در خواب دیدم که زنم مریض است و بهش گفتم داری میری بدنت سرد شده بعدشم مرد حامله هم بود دقیقا شبیه زندگی الانم حتی تو خونه خودم

 180. اگه خواب ببینیم مرده چیزی از ما میگیرد ولی مال کسی دیگه باشد تعبیرشچ چیست

 181. خواب ديدم يکي از همسايه هاي جونمون مرده،و همسايه هامون بردنش دارن دفنش ميکنند،ولي من نميذارم ،ميگم بذارين مادرش بياد و ببينه بعد دفنش کنيد،بعد يهو برادر تازه فوت شده خودمو ديدم،که نبش قبرش کردن و منو مامانم.بالاي سرش نشستيمو گريه ميکنم،يهو برادرم زنده شد ،و دست اون کسي که نبش قبر کرده بود را خورد

 182. همسرم مادر فوت شده خودرا دیده که مادر بزرگ فوت شدهاش رااز قبر بیرون می آورده وکنار خودش خاک می کند ومادر بزرگ می گه من گرسنه هستم

 183. سلام.من دیشب خواب دیدم دوباره برای من و همسرم جشن عروسی گرفتن.من لباس عروس و شوهرم لباس دامادی پوشیده ولی از هم دلخوریم.خانواده ها همه ارایشگاه رفتند و لباسهای خوب پوشیدند .عمه مادرم که چند سال پیش فوت کرده در جشن عروسی ما بود و داشت غذا میخورد.اخر شب داماد منو نبرد خونه خودش.من همراه خانوادم رفتم خونه مامانمینا.همسرم نیزهمراه خانوادش رفت خونه مادرش.تعبیر خوابم چیست؟

 184. سلام من خوابه مادر مرحومم را دیدم یک جمله ای که همیشه با هم میگفتیم و دو تایی میخندیدیم گفتم مثل همیشه خندیدیم من صورت او را بوسیدم او هم صورته من را بوسید تعبیرش چیست من سر ازان بیدار شدم

 185. پدرم‌‌دوهفته‌است‌فوت‌کرده‌است.‌در‌خواب‌دیدیم‌که‌حالش‌خوبه‌.ولی‌همشه‌اش‌تشنه‌است‌‌ودران‌دنیا‌بخاطر‌اب‌ناراحت‌است‌.تعبیرش‌چیهن

 186. بسمه تعالی
  با سلام و دعای خیر
  دوستان عزیز
  ضمن عرض تسلیت خدمت شما دوستان بابت جمیع رفتگان به استحضار می رساند:
  هیچ کس به طور واحد نمی تواند برای اکثریت که خواب مرده یا میت یا جنازه یا جسد و یا غیره دیده اند، با ذکر جزییات، تعبیر خواب نماید.
  خواب هر انسان زنده، به گذشته و اعمال او بر می گردد.
  مضافا” اینکه تعبیر خواب یک انسان زنده، زمانی موضوعیت دارد که تعبیر کننده ی خواب، از گذشته و احوال شخص خواب بیننده اطلاع کامل داشته باشد در غیر اینصورت آن تعبیر، کذب محض است.( مگر در حالات عموم و کلیات آن دیار )
  وقتی انسان به خواب می رود، امکان خواب دیدن روز گذشته و ساعات و روزهای آینده را صد در صد می کند.
  به یاد داشته باشیم که خواب، احوال حال و آینده را برای ما گوشزد می کند و اگر با دقت تمام به ریز جزییات آن خواب دقت نمایید به راحتی می توانید آینده را تغییر دهید.
  کافیست کمی گذشته ی خودتان و اعمال حال خودتان و صد البته خواب خودتان مورد بررسی قرار دهید.
  و مزید استحضار، تعبیر خواب هر شخص زنده، بیشتر در غیاب وی در یک جمع و رویداد اتفاق می افتد.
  نظر معبران قدیم مبنی بر کلی گویی در خصوص آن دیار و این دیار است و حالت کلیات تعبیر را به خود می گیرد.
  جزییات در خواب مهم است نه کلیات…
  والله اعلم
  و من الله التوفیق

 187. خواب دیدم اون دوستم ک مرده یهویی اومد سوار ماشین داداش عشقم شد(داداش اونی ک دوسش دارم ) ، یه دخترم ت ماشین بود بعد رفتن.

 188. سلام خواب دیدم مادرمرحومم تو خواب بهم میگه بیا بریم من بهش گفتم تو برو من بعدا میام لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟

 189. سلام عموی من فوت شده در خواب به من گفت که خانه اش پرده ندارد معنی این خواب چیست با تشکر

 190. تعبیرخواب دیدن مرده که توخواب عصبانی شدومیخواستن فرزندشان راکتک بزند

 191. ناشناس جهارشنبه 6مرداد

  سلام خواب دیدم مادر بزرکم که جند سال پیش فوت کرده سجاده سیاه که پهن بود رو روی سرم انداخت تعبیرش جیست

 192. سلام .شوهرم پدر من رو که حدود3 سال میشه فوت کرده دیشب تو خواب دیده که از دست شوهرم ناراحت بوده و بهش گفته که دیگه تو اون دنیا دعاش نمیکنن.ولی برخوردش بامن خوب بوده و بامن عکس یادگاری انداخته خواستم بدونم تعبیرش چیه؟

 193. اگردرخواب بینی که پدرخانمت که فوت شده بهت بگه که دیگه دعات نمیکنم تعبیرش چیست

 194. سلام من دیشب خواب دیدم تو یه بیابونی دارم کلی قبر میکنم بعد برگشتم دیدم همه قبرهایی که کندم سنگ روش گذاشتن و کارشون تموم شده انگار یکی بهم میگفت تو این قبرها رو بکن ما کاملش میکنیم بعد دیدم جنازه یکی از قبرها زنده شد و با همون کفن دوید دنبالم من هم میدویدم تا من رو گرفت و بغل کرد بعد از خواب پریدم، دوباره که خوابیدم خواب دیدم قراره زلزله بیاد و همه مردم ریختن بیرون، یعنی چی؟

 195. سلام
  من برادرم مادرم را خواب دیده (مادرم فوت کردن)ک داخل تاووت اورن داخل خانه با کفن ولی پنبه ای هیج جای صورتش نیست صورتش را باز میکنن تا برادراورا ببنید خداحافظی کنن بعد مادرم را میبرن بیرون برادرم دوباره میره ک بوسش کنه که یک دفعه مثل زمانی که نفس درسینه بمونه اینجوری میشن مادرم و مادرم زنده میشن بعد من برادرم را صدا میکنم که بدو یخ بیار برادرم میره تو خونه ک یخ بیاره ک یکی از اقوامم زنمون تو خونه گریه میکرده ک دیدی معجزه شد دیدی چطوری مرده زنده شد بعد از خواب پامیشن حالا تعبیرش چی میشه تورو خدا جوابمو بدین خیلی خیلی خیلی براممممممممم مهمه خیلی ممنون بابت جوابتون

 196. سلام من خواب دیدم به همراه پدر مرحومم ومادر و همسرم رفتیم زیارت امام رضا .این برای چندمین بار هست که این خواب را میبینم

 197. سلام من خواب دیدم به همراه پدر مرحومم ومادر و همسرم رفتیم زیارت امام رضا .این برای چندمین بار هست که این خواب را میبینم

 198. سلام من دیشب خواب دیدم که امام علی شهید شده و داخل یه تابوته من چهرشونو ندیدم ولی توی خواب میدونستم امام علیه
  کسی براش مهم نبود این مساله
  من خودم به تنهای تابوت رو روی دوشم گذاشتم و الاالله الا الله گفتم توراه و بردم تو یه قبرستون براشون نماز میت خوندم و خودم دفنش کردم
  توی خواب از بیخیالی و بی احترامی مردم به امام علی به شدت ناراحت و غمگین بودم.
  تعبیر خوابمو جایی پیدا نکردم

  • خوش به حالت که این خواب رو دیدی اگه مطمعنی ایشون واقعا امام علی بودن یعنی حتما جات تو بهشته چون حالا حالا ها به این آسونی نمیشه یک امام یا پیامبر را در خواب دید .

 199. سلام یکی ازبستگان پدر مرحومم را در خواب با لباس کثیف وخونی ونالان ودرخانه ای قدیمی وخرابه دیده،لطف کنید تعبیرش را بگویید

 200. سلام و علیکم.اول بهتون بگم که من بر اساس شغلم شبا بیدارم و اکثرا روزها میخوابم.و خیلی خیلی کم خواب میبینم.
  و اینکه من خوابی دیدم که حدودا از تعبییر هایی که گذاشتید میتونم مفهومشو حدس بزنم.اما خوب شما که علمشو داری شاید بتونید بهتر تعبیرش رو بگید برام.
  من خواب دیدم که پدرم که الان حدود یکسال و نیمه که فوت شدن یهو در رو باز کردن و وارد خونه شدن و من تعجب کردم گفتم خدا رو شکر پدرم زنده شده و ایشونو بغل کردم البته بعد از اینکه اومد داخل کنارم نشست اونم لباس خوب و تمییزی بتن داشت اما یکم لاغر تر شده بود.بهش گفتم بابا مگه فوت نشدی چطور الان اومدی گفتش نه من زنده بودم و در زمان هایه گذشته برا فلان شخص زن گرفتم و براش زندگی تشکیل دادم که البته همیشه اینکارارو برا همه میکرد اون شخص بعد از اینکه شما منو بخاک سپردید به دلش افتاد که من زنده ام و منو از قبر بیرون اورد و برد بیمارستان ولی یکسال طول کشید تا بهبودی کامل پیدا کنم و همش اونجا بودم .بعد من ازشون پرسیدم که بابا ایا واقعیته جهان پس از مرگ گفت بله درسته و کوچکترین کارها هم حساب و کتاب داره دقیقا گفت حساب و کتاب داره و تاکید کرد.بعداز یکم گفتگو یه عده که من نمیشناختم اومدن داخل حیاط خونمون دنبال بابام که میگفت یکیشون اونیه که از قبر بیرون اوردتش.
  لطفا اگر وقت داشتید در مورد تعبییر این خواب بمن اطلاعتی بیشتر از چیزهایه کلی که بالا اومده بدید.ایمیل میزارم برام جوابشو ارسال کنید.

  با کمال تشکر

 201. اگر با مرده دست دادیم و احوالپرسی کردیم

 202. عصمت طلب

  با سلام پدر بزرگ مادری ام رادر خواب دیدم که با متانت با من صحبت میکرد (چند سالی است مرده ولی در خواب اینرا نمیدانستم) و من از او خواستم مرا با خود به محل کارش ببرد وقید کردم که بر میگردم ، با هم رفتیم ودر محلی که آنجا را میشناختم خانه اش را بمن نشان داد ، تعبیر را لطف فرمایید .

 203. سلام.برادرم زنده است.در خواب دیدم که مرده بود و زمان خاکسپاری مجددا زنده شد

  • سلام صبح بخیر من دیشب مادر بزرگم خواب دیدم که بهش التماس می گردم که برام دعا کنه تعبیرش چیه

   • سلام ببخشید میخواستم بگم که من خواب دیدم که مرده مرا بوسید و به من گفت تو بی گناهی تعبیرش چیست

 204. سلام.برادرم زنده است.خواب دیدم مرده بود و زمان خاکسپاری مجددا زنده شد

 205. سلام خواب دیدم پدر شوهرم که 5 ساله فوت کرده روی یه تحتی نشسته رفتم جلو گفتم چرا در زدم باز نکردی خیلی ناراحت بود گفت امیر پای منو شسکسته
  امیر شوهرمه
  منم سرشو بغل کردم و صورتشو میبوسیدم.

 206. با سلام و صبح بخیر دیشب خواب مادر بزرک دیدم که من کریه میکردم که برام دعا کنه او هم من را بوس می کرد دعا میکر هی من دست صورت شو بوس می کردم التماس می کردم که برام دعا کنه هرچی می خواستم او هم همون دعا میکرد می گفتم برای پسرم دعا کن او هم هی پیشونیمو می بوسید دعا می کرد تعبیر خواب من چیه ممنونم

 207. سلام من دیشب خواب مادر بزرگم دیدم که بهش التماس می کردم که برام دعا کنه او هم پیشونی من را بوسید دعا میکرد هر دعا که من می کردم او هم همون برام دعا می کرد صورتم می بوسید من هم هی گریه میکردم التماس میکردم که برام دعا کنه می گفتم برای پسرم دعا کن او هم دعا میکرد میشه تعبیر خواب من را بیگین

 208. سلام بعداز نماز صبح خواهرم خواب دیده که پدر مرحومم من ویا خواهر دیگرم رامیزند لطفا تعبیرش را بگین

 209. سلام خواهرم بعداز نماز صبح خواب می بیند که پدر مرحومم من ویا خواهردیگرم را میزند تمنا میکنم سریعا برام تعبیرش کنید

 210. سلام دوست پدرم سالهاس فوت شده و پدرم خواب ديده كه اون زندس و اومده دنبالش بهش گفته بيا تا بريم شيراز بيخيال مشكلات پدرم بهش گفته تو كه مرده بودي اون در جواب ميگه نه اشتباه شده من زندم
  ميشه تعبيرش رو بگين لطفا

 211. مادرم خواب دیده از دست عموی مرحومم سیب زمینی خراب گرفته

 212. با سلام درخواب مادرم که از دنیا رفته را دیدم که به من سفارش میکرد قرآن بخوانم وهمیشه در خواب او را خندان میبینم ولی بعضی وقتها میبینم که خوب راه نمیرود وبه او دارم کمک میکنم تعبیرش چییت در دنیا قبل از مرگش دو سال بود که با کمک من راه میرفت تشکر.

 213. باسلام وسپاس در خواب دیدم که مادرم که از دنیا رفته من را سفارش کرد که قران بخوانم وهمیشه او را خندان میبینم ولی بعضی وقتها هم او را میبینم که خوب راه نمیرود وبه او دارم کمک میکنم تعبیرش چیست قبل از فوتش دو سال بود که نمی توانست خوب راه برود وبه او کمک می کردم لطفا تعبیرش را برایم پاسخ دهید.

 214. سلام خواهرم ده روز ميشه فوت کرده مادرم خواب دیده که سر قبر دختر خود رفته دیده که قبر دخترش تغیر کرده یعنی از جایش تغیر کرده

 215. سلام بعداز نماز صبح خواب دیدم خواهر مرحوم خودرا که اول میبینم ظرف میشوره و بعدا می بینم که نیست و مینالیم که کجا شد باز میبینم که لباس خود مشوره لطفا زود بین تعبیرش چیست ؟ چون خیلی به تشویشم

 216. سلام خواهر بزرگم خواهر مرحومم را درخواب می بینه که همراه خواهر مرحومم در شفاخانه اس و او مریض اس وبايد بگویم که خواهرم در اثرن مریضی سرطان ن فوت فوت کرد

 217. با سلام خواب دیدم مادرم که فوت کرده است را دارم حمام میکنم و ایشان گفتند دکمه لباسم را منزل شما گم کردم برو پیدایش لطفابگویید تعبیرش چیست

 218. سلام .من خواب دیدم پسر عموم مرده بود و داخل یه چیزی متل وان حمام داشتم میبردمش.روح خودش هم بود و یه چیزی پودر مانند داشت میریخت روی خودش فکر کنم برا اینکه بو نگیره جنازش.و چون داره میره به سفر کوهنوردی میخواستم بدونم تعبیرش چی هست.ممنون

 219. سلام،من خواب دیدم شوهر خالم ک تازه فوت شده زنده شده و هیچ حرفی نمیزد فقط میخندید اما لباس های تنش خیلی کثیف بود و کمی بدنش درد داشت وقتی هم پسر کوچیکشو دید پسرش و بقیه گریه میکردن.میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟؟

 220. سلام.من خواب دیدم شوهر خالم ک تازه فوت شده زنده شده و اصلا صحبت نمیکرد فقط ب همه لبخند میزد وقتی هم منو دید بهم خندید اما لباس های تنش کثیف بود اما بعدش عوض کرد اخرش هم وقتی پسر کوچیکشو دید بقلش کرد همه هم گریه میکردن.میخوام ببینم تعبیرش چیه؟؟

 221. سلام.من خواب دیدم شوهر خالم ک تازه فوت شده زنده شده و اصلا صحبت نمیکرد فقط ب همه لبخند میزد وقتی هم منو دید بهم خندید اما لباس های تنش کثیف بود اما بعدش عوض کرد کمی بدنش هم درد میکرداخرش هم وقتی پسر کوچیکشو دید بقلش کرد همه هم گریه میکردن.میخوام ببینم تعبیرش چیه؟؟

 222. من در خواب دیدم زنده بودم و اموات از نزدیکان دارند مرا می برند به نظر شما تعبیر خواب چیست

 223. من در خواب دیدم زنده ام در حالی که یکی از اموات نزدیک مرا با خود می برد به نظر شما تعبیر خواب من چیست

 224. سلام
  شما مطلب له اين كاملي گذاشتي افسوس كه جواب بنده هاي خدارو نميدي .

  • بی اس ام اس

   دوست عزیز ما یک مطلب کامل در مورد تعبیر خواب از منابع مختلف نوشتیم ولی دوستان فکر کردند ما معبر هستیم.ما علم تعبیر خواب نداریم همان گونه که هیچ سایتی خودش علم تعبیر ندارد

 225. مجتبی مقدم

  سلام من مادربزرگم مرحومه ام رادر خواب دیدم که کاغذی به من داد که شبیه به دعا بود .درروز جمعه این خواب رو دیدم

  • سلام من مادرشوهرخواهرم ک چندساله فوت شدن روتوخواب دیدم ک میادخونمون وانجیرسبزشیرین میاره منم میخورمش تعبیرش چی میشه ممنونم

 226. سلام‌خواب دیدم مادرشوهرخواهرم ک چندساله فوت شده توخواب واسم انجیرسبزشیرین میاره منم میخورمش تعبیرش چی میشه ممنونم

 227. سلام‌خواب دیدم مادرشوهرخواهرم ک چندساله فوت شده توخواب واسم انجیرسبزشیرین میاره منم میخورمش تعبیرش چی میشه ممنونم

 228. سلام خواب دیدم دوستم که فوت شده امده باهام هستیم و قرار مهمونی و کلاس گذاشتیم.یادم نیست چیزی گرفتم یا بهش دادم

 229. خواب مادر مرحومم را دیدم که با پدرم که اکنون زنده است همبستر شده اند

 230. با سلام در خواب قبری را باز کردم که خالی بود قبر کنار آن را باز کردم جنازه ای به صورت نیم خیز که کفن پیچ بود در آن قرار داشت تعبیر لطفا

 231. سلام من خواب دیدم جنازه ی یک مرد که نمیشناختمش تو حیاط خونمونه بالباس آبی
  بابام گفت این جنازه رو باید خاک کنیم اگر نه بو میگیره
  تو حیاط خونه خاکش کرد
  منم هر کاری کردم نتونستم مانع این کار بشم و همش میترسیدم تعبیرش چیه؟؟

 232. اگر در خواب ببینی فرد فوت شده مهمونی برگزار کند تعبیرش چیه

 233. سعید داوود

  فرد فوت شده مهمونی برگزار کند تعبیرش؟؟

 234. مادر بزرگم 7 ماهی هست فوت کرد ، خواب دیدم که در خواب عمه ام مرده و مادربزرگم برایش خطم گرفته است و گریه میکند وبعد از رفتن مهمان ها رفت لباس های عمه ام را جمع کرد و همه ی لباس ها رو بو می کشید و گریه میکرد .
  عمه من 31 سالش هست زنده اس تو خواب مرده بود

 235. سلام دوساله بابام فوت شده خواب دیدم توخواب منو نوازش میکنه تعبیرش چیه
  ممنون از لطف شما

 236. سلام دوساله بابام فوت شده خواب دیدم بابام نوازشم میکنه تعبیرش چیه؟

 237. سلام من یه عمه دارم که پسرش چند سال پیش تو یه تصادف مرده، الان چند بار شده هی خوابشو میبینه که داره یه جایی تو یه انباری که توش گاو و اینا نگه میدارند یا گاهی اوقات برنج توش ذخیره میکنن کار میکنه ولی هرچی عمم (مادرش)صداش میزنه جواب نمیده و اخم رو صورتشه. میخوام ببینم تعبیرش چیه؟؟

 238. سلام من یه عمه دارم که پسرش چند سال پیش تو یه تصادفی مرد،الان چند وقته هی خوابشو میبینه که تو یه انباری داره کار میکنه ولی هرچی عمم (مادرش)صداش میزنه جواب نمیده و اخم رو صورتشه. میخوام ببینم تعبیرش چیه؟

 239. من مادرم تو خواب دیده بوده که من فوت شدم معناش یعنی چی

 240. خواب مادربزرگ مرده ام را ديدم كه به دنبال وسيله اي ميگشت وبرادرم سه تاچهارتاپتوي كهنده پيداكرددادمادربزرگم اون گفت من فكرميكردم خيلي نوباشن درحالي كه پتوهادستش بودن پوسيده بودن وميريختن روي زمين وگفت مامانت پول اين پتوهاي گمشده رو قبلا از كسي كه ما فكرميكرديم پتوهارو دزديده پولشوگرفته بعد من به همسرم تلفن ميكنم وميگم من چندروزي ميرم پيش مادربزرگم چون اونجا راحتترم واز ترس ازخواب بيدارشدم تعبيرش چيه؟

 241. امیرحسین

  برادر مادرم چن سال پیش فوت کرد و مادرم خواب دیده که برادرش دوباره میمیرد و همه گریه زاری می کنند میخواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون

 242. عموی من خواب دید که پدربزرگم که فوت کرده داخل ماشین پدرم در حال رانندگی است

 243. عمو خواب دیده پدربزرگم که فوت کرده در حال رانندگی در ماشین پدرم است

 244. خاب می دیدم رفتم مراسم سالگرد یکی از پزشک های معروف شهرمون، که با خرما و شیرینی پرتقال پذیرایی میکردن بعدشم رفتم یسری به کتابخونش بزنم ببینم چقد کتاب داشته
  کسی تعبیرشو میدونه؟

  • سلام همسرم چند روزی فوت کرده دیشب خواب دیدم می خواد با من جماع کنه نذاشتم تعبیرش چیه

 245. با سلام
  خواب دیدم (مادرم چند سال است فوت شده است) مادرم چند روزی بود که به خانه نیامده و هرچی می گردیم پیداش نمی کنیم لطفا بگویید تعبیر ان چیست /؟ممنون

 246. سلام…در خواب دیدم مادر شوهرم که6 ماه پیش مرده زنده شده ..مانند این خواب رو سه بار دیگه هم دیدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون

 247. من از خواب های جن و روح و شیطان و مردن خیلی زیاد میبینم و بد جور هم میترسم.

 248. سلام.من دیشب خواب دیدم وارد یه خانه خرابه ای شدم که توی همه اتاقاش چندتامرده باکفن گذاشته بودن.ولی بعضی ازاونها زنده میشدن وسرهاشونابلند میکردن.تعبیرش چیه

 249. سلام.من دیشب خواب دیدم وارد یه خانه خرابه ای شدم که توی همه اتاقاش چندتامرده باکفن گذاشته بودن.ولی بعضی ازاونها زنده میشدن وسرهاشونابلند میکردن.تعبیرش چیه

 250. سلام من خواب دیدم که مردم و مرا درتابوتی رویه قاری گذاشته وهمه آشناها دنبال تابوت راه میروند.و منهم میان جمع بودمو بعد نزدیک تابوت شدم که دیدم مرده خودمم ومرا در دریایه مذاب انداختند.دروسط دریایه مزاب به یک جزیره یخاکی خیلی کوچک که فقط یک درخت داشت انجا رفتم وکلاغ ها میوه ی درخت که زغال بود را بر سرم می انداختند.خواهشا تعبیرش را بگویید.چند شب است که نمیتوانم بخوابم.

 251. سلام.من خوا ب دیدم پسری که اکنون مرده است و من او را میشناختم با تعجب به من نگاه میکند.لطفا تعبیرش را بگویید.

 252. سلام.من خواب دیدم پسری که اکنون مرده است و من او را میشناختم با تعجب به من نگاه میکند.

 253. من خواب دیدم پسری که اکنون مرده است و من او را میشناختم با تعجب به من نگاه میکند.

 254. Bahar:سلام اگرممکنه برام تعبیرکنیداین خوابو روز شنبه ۲۳مرداد دقیقاقبل اذان مغرب دیدم

  من،وپسر صدام باهم دوست بودیم

  مهربون بود

  دوستیمون درحدتلگرام بود

  بعد نه کنار همم بودیم درحد بغلم نشسته بود

  کاریم نداشت

  بعد صددام از تو دریا داشت میومد به شهرمون

  زودپسره ازترسش رفت احترام کرد

  منو ندید

  ولی بعد یک روز صدام توتلگرام پیام داد بهم سلام

  منم ترسیدم

  چون تا اون موقع که پسرش رفت پیش پدره نمیدونستم پسره صددامه انگار

  بعدش میترسیدم منوبشناسه

  بهم زور بگه

  توتلگرام عکسم بود اون چهره منو دید

  ازطرفی انگار روبرو خونمون ساختمون بزرگی بود برا صددام

  اون اومد روبرو من میترسیدم نبینتم

  منو دید

  بعدش من مثل بید لرزیدم

  خونه تنهابودم

  یهو سکانس عوض شد

  من وصدام و مستخدماش تو رستوران بزرگی بودیم

  به یکی از مستخدمامیگفت شما نیاین بهارخودش وارده

  نیازبه تونیست

  باهام مهربون بود

  دقیقا بعدش بیدارشدم

  راستی اینم بگم اولین لحظه که منو دید غمگین نشسته بود با کت شلوار مشکی تا منو دید انگار امیدوارشد چشاش برق میزد یه جور بامحبت نگاه کرد انگار

  آره منو توتلگرام با چک کردن گوشیه پسرش فهمیده بود

  آخه از این ترسیدم که صدام و پسرش هردو کثیف بودن

  آدم بهترنبود بیادتوخوابم

  راستی یه تیکه ازخوابم

  پسرش تو جای زیارتی مثل مشهد داشت دستاشو حالتی خاص ک مختص مذهبش بود تکون میداد و زیارت میکردبه همراه مادرش

 255. فردی که قبلا فوت کرده دوباره در خواب دیدم که داره میمیره ودفن وکفنش می کنن

 256. سلام وقت بخیر میشه خواب منم تعبیر کنید یکی از زنای فامیل خواب دیده من مردم یعنی قبر منو دیده

 257. علیalireza1367@mailfa.com

  سلام وقت بخیر میشه خواب منم تعبیر کنید یکی از زنای فامیل خواب دیده من مردم یعنی قبر منو دیده البته خواب که دیده اینطوری تعریف کرد گفت دیدم تو قبر بودی بد یکی از فامیل هم رفته پیش قبر بغلی قبر من بهش گفته من بی گناه بودم میشه تعبیر کنید ممنون میشم

 258. سلام من دو روز پیش پسر عموی مادرم مرد و امروز ظهر اون به خاب مادرم اومد و مادذم گفت ک دیه اون سر ی جوی اب نشسته و سرش رو پایین انداخته گریه میکرده و هیچ صحبت هم نمیکرده لطفا تعبیرش رو بهم بگید خیلی
  لازم دارم

 259. خانم طاهری

  اگر یکی از بستگان نزدیک که فوت کرده ببینیم او در خواب رخت بشورد تعبیر آن چه میشود؟

 260. سلام،در خواب ديدم برادرم كه رحمت خدا رفته خوابيده و پتو را تا سرش كشيده ،بعد ميگويد پتو را از سرم بردار گرمم است،تعبيرش چيست؟

 261. سلام،در خواب ديدم برادرم كه رحمت خدا رفته خوابيده و پتو را تا سرش كشيده ،بعد ميگويد پتو را از سرم بردار گرمم است،تعبيرش چيست؟

 262. سللم،خواب برادرم كه به رحمت خدا رفته ديدم،خوابيده بود و پتو رو تا بالاي سرش كشيده بود،بيدارشد گفت پتو رو از سرم بردار گرممه،تعبيرش چيه؟

 263. سلام من تو خواب و بیداری میدیدم چن تا زن که سیاه پوشیدن بودم حلقه زدن گریه میکنن و با دست میزنن سرشون ولی نمیدونم مرده بودم یا نه،یکی از زنها قیافه ترسناکی داشت و گاها نزدیکم میشد ولی بااین حال نمیخواستم چشامو وا کنم و اصرار داشتم ببینمشون،میشه لطفا برام تعبیر کنین مرسب

 264. در خواب دیدم به یکی از نزدیکان که فوت شده مقداری گندم و آذوقه داده ام تعبیرش چیست. دقیقا؟؟
  اینکه میگویند خوب نیست از چه جهت؟

 265. سلام. ببخشید من دیشب خواب دیدم پدربزرگم که یک سالی هست فوت کرده و خیلی دوسش داشتم رو پسراشسعی میکردند اونو از یه چاه عمیق سیاه بیرون بکشنش قبلا هم خوایش رو دیده بودن ک لبخند میزد یا باهام حرف میزد اما این برایم عجیب بود و هیچ جا نتونستم تعربیش رو پیدا کنم میشه کمکم کنین؟

 266. سلام من یک بار سه تا گوساله در خواب دیدم که ناز ونوازش میکردم یه بار هم سه تا گردو از زمین برداشتم خوردم یه بار هم سه تا به در خواب دیدم میشه لطف کنین تعبیرش را بگین

 267. خواب دیدم قبر پسرم جابجا شده

  • سلام بچه ای چند بار خواب مادرم را که ۴ سال پیش فوت کرده ،دیده که بهش میگه لباسهام رو بده لطفا بگین تعبیرش چیه.ممنون

 268. سلام خواب دیدم پسرم که حدود دو سال است فوت کرده قبرش جا بجا شده لطفا تعبیر بفرمایید

 269. سلام من خواهرم فوت كرده دخترم خواب ديده كه خواهرم به اون گفته براي خونه من در وتوري بيار دخترم ميگه من در خواب براي خانه او در وتوري گذاشتم تا حتي خانه اش راهم رنگ كردم تعبيرش چيست

 270. سلام وقتتون بخير من خواهرم از من كوچكتر بوده فوت كرده دخترم خواب ديده كه خواهرم خواسته كه براي اتاقش در وتوري ببره دختر من هم ميگه من در وتوري بردم درست كردم حتي تمام خونه اش هم رنگ كردم ممنون ميشم تعبيرش را بگيد

 271. با درود به شما ……من اکثرا مرحوم پدر رو با حالی نیکو در خواب میبینم ولی امروز وی رو خیلی ناراحت و نالان دیدم و پس از چند دقیقه که در خانه ای ناشناس بودیم من او را در حالی که خود را حلق آویز کرده بود در حمام پیدا کردم و تلاش میگردم که بدنش را بالا نگاه دارم ولی نمی شد و برای کمک خواستن هم صدایی از گلوی من خارج نمی شد …. ولی دیروز ایشان و مرحوم خاله ام رو دیدم که به من یک سطل پر از برنج و خورشت نذری دادن که برای کسی که جلو درب منتظر بود ببرم و حال هر دو هم خوب بود . ….. سپاس

 272. من در خواب دیدم که مرحوم پدرم در منزلی ناشناس خودش رو در حمام حلق آویز کرده ….. ممنون میشم آگه بگیر تعبیرش چه هست ….

 273. سلام من خواب دیدم پدر مرحومم سوخته ومرده است لطفا تعبیرش جیست

 274. سلام من خواب دیدم پدر مرحومم سوخته ومرده است لطفا تعبیرش را بگویید

 275. مادرخانمم در خواب دیده که دایی متوفی يش به همراه همسرمتوفی يش در مسیری به ما برخورد کرده وپس از سلام وروبوسی دایی متوفیش چیزی رو به من داده، این درحالیست که دایی مادر خانمم منو ندیده ونمیشناخته وگفته این مال تو یعنی من داماد میباشد خلاصه کنم چیزی توی خواب به من داده ولی مادر خانمم ميگه نمیدونه چی بوده تعبیرش چیست

 276. باسلام. خواب ديدم دایی ام ک یکباره فوت شده لباس هاش خیس هست و لباس هاشو تکان میده تو تنش و میگه فلانی منو برد استخر من که لباس همرام نبود مجبور شدم با لباس شنا کنم. لطفاً تعبیر کنید. ممنون

 277. باسلام خواب دیدم مرده روی تابوت هست ودسش افتادپایین ودو دستش رو روی سینه اش گذاشت ونشست وبعد به صورتش کشید لطفا تعبیرش ممنون

 278. خواب دیدم با ی خواننده مشهور زن ایرانی که فوت شده در بهشت کنسرت گرفتیم یعنی منم میمیرم خداکنه برم بهشت تعببرش چیه خیلی نگرانم نکنه تو بهشت مجبور بشم بجای ساز زدن برقصم چون رقصیدن حرام است

  • خواب ديدم با برادرم ك چند سال پيش فوت شده بازار رفتم و ميخواد برا دخترى لباس گرم بخره لطفاً تعبير كنيد

 279. سلام س . من خواب دیدم پدر شوهر که قبل از اینکه من عروسشون شدم اومده به خوابم و ناراحت بود ، تعبیرش چیه ؟

 280. سلام خواهر مرحومم را در خواب دیدم میگفت که هیچ جای من درد نمی کند تنها کمی پای راستم درد میکند لطفاً تعبیرش را بگوید که چیست؟

 281. مرده تو خواب بگه باغمو ازم گرفتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 282. سجاد حمزه لوئی

  من در خواب مادر مرده خود را دیده ام ک کمرش درد میکند لطفا تعبیرش را بگویید

 283. سلام در خواب دیدم دختر عموی من که فوت شده میگوید تو خوابی دیدی من تعبیرش میکنم تو سفری در پیش داری که بجای دوری میروی ایا من قراره که بمیرم

 284. من خواب همسرمو دیدم ایشون فوت کردن دیدم روی قبرشون باز شده و من با کفن ایشونو میبینم وکفنش سالمه توی خواب هم میگم خوب مونده جسدش متلاشی نشده ولی هرکاری میکردم روی قبر خاک میریختم ولی باز دیده میشد

 285. خواب قبرستان قدیمی رو دیدم که یه دختره لاغر دست و پا بریده عریان بدون کفن داخل قبر بود
  خواهشا جواب بدید کابوس شده برام

 286. سلام من خواب ديدم تو ي جاي شلوغ با تعداد زيادي از أفراد فاميلم بودم كه ي دفعه مردي اونجا اومد كه خيلي از أفراد اونجارو كشت ولي من انگار ميدونستم كه ميخواد خيلي هارو بكشه با اينكه نميشناختمش، ولي بالاخره فاميلاي خودم نجات پيدا كردن ولي اون آدم من را به اجبار داشت با خودش ميبرد. لطفا بم تعبيرش بگيد ممنون

 287. سلام.من صبح بعداز نماز صبح خاب دیدم.رفتیم سر مزاربعد دوتا تابوت دسمون بود زیریه پدرم که چند سال بود فوت شده و روسیه پسر دوسالم که میدونستیم خابه و گذاشته بودیم تا بیدارشه.که بیدارشدپسرم.بغلش کردم ولی تابوت پدرمم باز شد وپدرم با همون لباس و چهره ی همیشگی در حالیکه خودشو میکشید از فرط خستگی میخاست بیدارشه.کن من گریه کنان و جیغ زنان از ترس رفتم عقب و دیدم یه اقایی یه پارچه سفید رو سرش انداخت و شروع کرد به دعا خوندن و من جلو جنازه به سمت مزارش حرکت کردم و گریه میکردم و دعا.خواهش میکنم تعبیرش رو بگید دارم سکته میکنم

 288. سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که سال ها قبل مرده دوباره زنده شده و مرده ولی من نمیدیدمش فقط عکسش بالا ساعت دیواری بود که 6ربع کم نشون میداد و تاریخ 14 خیلی گریه کردم اصلا چهرش عوض نشده بود فق پیرتر شده بود تو عکس

 289. سلام من صبح خواب دیدم با مادربزرگم ک تازه فوت کرده تو ی جمع نشسته بودیم من تازه اومدم باهاش سلام علیک کنم پیشش نشستم اومدم صورتش ببوسم دیدم همه صورتش خشکی زده ترک برداشته مث خاکی ک از بی آبی ترک برداره،تعبیرش چیه? مادربزرگم تازه ۳۴روز فوت کرده

 290. اگر کسی خواب ببیند که روح فردی که تازه مرده یکی دیگه رو با خودش میبره، چه تعبیری داره؟

 291. سلام خواب دیدم پدر بزرگم که قبلا فوت شده ومن تو خواب می دونم که قبلا مرده بازم تو خو نشون مجلس عزا داریشه تعبیرش چی می شه ممنون

 292. سلام خواب دیدم رفتم تشیع جنازه مرده را در یکاتاق چهار گوش چرخاندند وبعد روی زمین گذاشتن یک دفعه دیدم که مرده چشم هایش را باز کرد وبلند شد و براه افتاد مرده یک پیرزن بود

 293. سیدفخرالدین حسینی

  باسلام دردهان مرده سکه گذاشتن درحالی که میگفت زنده هستم باتشکر

 294. سلام من برادرم شش ماهه فوت شده خواب دیدم اومده و زنده شده تا دیدمش پریدم بغلش ولی لباس شوهرم تنش بود گفت من زنده ام ولی به کسی نگو خیلی ام خوشحال بود ولی نمیدونم چزا لباس شثهر من تنش بود لطفا جواب بدین

  • بی اس ام اس

   دوستان عزیز ما اگر بخواهیم به همه دیدگاه ها جواب بدیم باید ده نفر رو استخدام کنیم.تعبیر خواب کسی که مرده و می گوید زنده است این است که جایش خوب است و لباس شوهرتان نشان از این دارد که ایشان خیری به برادرتان رسانده است

   • سلام من 5ماه پیش مادرم فوت کرد که فقط دوبارخواب مادرم دیدم که میخواستم برام تعبیر کنید خواب اول که بعداز یک ماه بعداز فوتش دیدم که توی خواب یقین باورداشتن که مادرم توی خواب به من گفت خداکوچکترین خطا را ن میگذره ومن گفتم دیگه چکارمیکنید گفت هرروز که میگذره هرروز سوال وجواب ودست راستش هم گلی بود تا میخواستم باهاش صحبت کنم مامانم گفت برو دیگه خوابم میاد بعد یک بار دیگه خواب دیدم به من گفت سر سالم می خوام یکی ببرم من اینجا تنها هستم بعد اسم بابام آورد من گریه کردم و گفت م یبرمش تا خییلی راحت بشن ومن از خواب پریدم لطفا خواب من رو دوتاش تعبیر کنید یعنی چی من خییلی منتظرم بدونم ممنون

  • سلام
   خواب ديدم شوهرخواهرشوهرسابقم كه سالهاست فوت شده ، بامن دست داد ورفت من وخانمش مانديم، درگوشهء ديگر سالن منزلى كه دران بوديم ، مردهءديگري كه از اشنايان بود، (اين مرحوم ) اشنا درزمان زنده بودنش دكترراديولوژى بود، با پسرش كه ٣٥ سال دارد ومجرد هست سرگرم بازى فكرى بودن ، لطف كنيد بفرماييد تعبيرش چيست؟

 295. پدربزرگم يه ٤ ٥روزي ميشه كه فوت كردن
  خالم ٢روز پيش خواب ديد كه پدربزرگم تو يه جايي منتظر خالمه حالشم خوب بود ،خالم تو راه با ماشين كه داشت ميرفت دنبال پدربزرگم تصادف ميكنه
  اين چه تعبيري داره؟

 296. سلام من خواب ديدم كه دارم مرده رو كفن ميكنم ؟

 297. علیرضا