تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار | تعبیرخواب سیگار | tabire khab تعبیر خواب سیگار,تعبیر خواب سیگار کشیدن زن,تعبیر خواب سیگار کشیدن دختر,تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده,تعبیر خواب سیگار خریدن,تعبیر خواب سیگار برگ,تعبیر خواب سیگاری …

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر | تعبیرخواب انجیر | tabire khab تعبیر خواب انجیر,تعبیر خواب انجیر چیدن,تعبیر خواب انجیر خوردن,تعبیر خواب انجیر زرد,تعبیر خواب انجیر تازه,تعبیر خواب انجیر خشک خوردن,تعبير خواب انجیر,تعبیر خواب انجیرخشک,تعبیر …

تعبیر خواب بیسکویت

تعبیر خواب بیسکویت

تعبیر خواب بیسکویت | تعبیرخواب بیسکویت | tabire khab تعبیر خواب بیسکویت,تعبیر خواب بیسکویت خوردن,تعبير خواب بيسكويیت,تعبیر خواب خرید بیسکویت,تعبیر خواب دادن بیسکویت,تعبیر خواب دیدن بیسکویت,تعبیر خواب خریدن بیسکویت,تعبیر خوردن بیسکویت در …

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب یکی است کارهایی است که تقریبا همه افراد بعد از خواب دیدن سراغ آن می روند

پژوهش ها نشان می دهند که خواب و رؤیا دو پدیده پیچیده و شگفتی است که از آغاز آفرینش و پیدایش انسان تاکنون، اندیشه بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده و همچنان مبهم باقی مانده است و ممکن است هیچ وقت بطور کامل شناخته نشوند.پیوند این دو با زندگی هر یک از ما و تجربیات گوناگون ما از هر یک، احساسی خاص به انسان بخشیده، به گونه ای که نوعی انس و نزدیکی بین ما و خواب و رؤیا به چشم می خورد. بارها برای افراد بسیاری اتفاق افتاده است که از رهگذر رؤیای خویش از باطن اعمال گذشته، چگونگی فعالیتهای فعلی و حتی عاقبت تصمیمات آینده خود باخبر شده اند و در پی آن آگاهی و هوشیاری شایسته ای یافته اند.گستره تأثیر رؤیاها بدان گونه است که در پاره ای زمانها، زندگی امروز و گذرا به حیات جاودان و ابدی فردا پیوند خورده و برکات بسیاری در مراحل مختلف زندگی ـ همانند تغییر مسیر هلاکت بار آدمی ـ نصیب مان شده است.بی تردید آن آثار و این برکات زمینه ساز نگاهی روشن گردیده که در نگاه معارف ناب الهی به رؤیاهای صادقه، «بشارت» اطلاق شود و عظمت و قداستی اینچنین یابد که «جزئی از اجزاء نبوت» معرفی گردد! معصومان، پاکان و صالحان، صاحبان رؤیاهای حقیقی معرفی شده و دریافتهای ارزنده آنان از این طریق، راهنمای دانش و بینش و خرد و اندیشه آنان دانسته شود تا بدین سان راهی روشن میان روح و روان آدمی با عالم غیب برقرار شود و الهامهای خداوندی در آغوش دل و دیده انسان قرار گیرد.

برای دیدن تعبیر خواب هر چیزی روی اسم آن کلیلک کنید

تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب آب : تعبیر دبدن آب در خواب را خوب دانسته اند و آن را نشانه روشنایی و صفا معرفی کرده اند

تعبیر خواب آتش : تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است

تعبیر خواب آهو : تعبیر خواب آهو 4 چیز است

تعبیر خواب آمپول : تعبیر خواب آمپول و سرنگ خیر خواهی و نصیحت …..

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب الماس : همانطور که می دانید الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌.

تعبیر خواب انار : میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است

تعبیر خواب اسب : دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود ……

تعبیر خواب انگور : از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای ….

تعبیر خواب انجیر : تعبیر خواب انجیر در وقت و بی وقت خوب نیست ولی …..

تعبیر خواب انگشتر : تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره بر چهار چیز دلالت می کند ….

تعبیر خواب ازدواج : تعبیر خواب عروسی خواستن بدون دانستن نام عروس

تعبیر خواب حرف ب

تعبییر خواب بیمارستان : دیدن بیمارستان در خواب به این معنی است که شما دوستان خود را ….

تعبیر خواب بچه : تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است و …..

تعبیر خواب برنج : تعبیر خواب برنج خوب بر است و دلیل بر سه چیز است

تعبیر خواب برف : تعبیر خواب برف هم خوب می تواند باشد و هم بد.

تعبیر خواب بیماری : تعبیر خواب کسی که ببیند بیمار است و می نالد این است که از غم و ناراحتی ….

تعبیر خواب باران : تعبیر خواب باران بر 12 چیز دلالت می کند …..

تعبیر خواب بوسه : تعبیر خواب بوسه دوست داشتن است و …..

تعبیر خواب ببر : تعبیر خواب جنگ کردن با ببر ، چیرگی بر دشمن است و …

تعبیر خواب بستنی : تعبیر خواب بستنی موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب بیلیارد : انجام کارهای خطرناک است و….

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پیاز : تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه حالت است

تعبیر خواب پسته : تعبیر خواب دیدن درخت پسته داشتن تمکن مالی است و …..

تعبیر خواب پرتقال : تعبیر خواب پرتقال اوقات شیرین و کامروا شدن است ولی باید توجه داشت که …..

تعبیر خواب پرنده : تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است ….

تعبیر خواب پلنگ : تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است که ……

تعبیر خواب پروانه : تعبیر خواب پروانه مردی ضعیف و نادان …..

تعبیر خواب پول : تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه ….

 

تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب تخم مرغ : تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح شما را گاز بگیرد این است که …..

تعبیر خواب تهمت : پاکی و شرف است و …

تعبیر خواب تونل : سختی های زندگی است و …

تعبیر خواب حرف ث

تعبیر خواب ثروتمند شدن : تعبیر خواب ثروتمند شدن همراه با خدمه و حشم نعمت در دنیا  و تباهی ……

تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب جن : تعبیر خواب دیدن جن پنج چیز است 1-…..

تعبیر خواب جغد : تعبیر خواب جغد ، دشمن مکار است و ….

تعبیر خواب جرقه : امید و روشنی است و …

تعبیر خواب جیپ : سرسختی و مقاومت است و ….

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب چاقو : تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است ولی در کل …..

تعبیر خواب چادر : تعبیر خواب چادر سه چیز است و ….

تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حلوا : تعبیر خواب حلوا سه چیز است …..

تعبیر خواب حمام : تعبیر خواب رفتن به گرمابه و حمام غم و رنج است ولی …..

تعبیر خواب حاملگی : تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت ….

 

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خودکشی : تعبیر خواب خودکشی کردن این است که بدبختی سوار بر زندگی …….

تعبیر خواب خیار : تعبیر خواب خیار سه چیز است ……

تعبیر خواب خرما : تعبیر خواب خرما مال حلال است ولی …..

تعبیر خواب خرس : تعبیر خواب خرس سفید دشمنی است که دشمنی او کوتاه مدت است …..

تعبیر خواب خانه : تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی است و …..

تعبیر خواب خروس : تعبیر خواب خروس غلبه بر کسی است که اصل و نسبش …..

تعبیر خواب خرگوش : تعبیر خواب خرگوش بد است و ….

تعبیر خواب خفاش : تعبیر خواب خفاش بسیار شوم است و بد تر از دیدن …..

تعبیر خواب حرف د ذ

تعبیر خواب دریا : معبران دریا را به افرادی ذی نفوذ و قوی تشبیه کرده اند. این فرد می تواند فردی بسیار قوی ….

تعبیر خواب دندان : دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند

تعبیر خواب دعوا : از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید و …..

تعبیر خواب دزد : تعبیر خواب دزد بر چند وجه است ……..

تعبیر خواب ذرت : تعبیر خواب پوست گرفتن ذرت تفریح و موفقیت روز افزون است ولی …..

تعبیر خواب ذبح : تعبیر خواب دیدن قربانی 4 دلیل دارد ….

تعبیر خواب درخت : تعبیر خواب برگ درخت بر روی درخت اخلاق بیننده ….

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب روسری : تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر 4 چیز است …..

تعبیر خواب روباه : تعبیر خواب روباه دشمنی است که اظهار دوستی می کند و ….

تعبیر خواب روستاایمن شدن از فتنه و بلا است و ….

تعبیر خواب روغن : مال و نعمت و میراث است و ….

تعبیر خواب حرف ز ژ

تعبیر خواب زلزله : رنج و سختی عظیم است بر مردم …..

تعبیر خواب زایمان : تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست …….

تعبیر خواب زندان : تعبیر خواب زندانبان  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست ولی اگر ….

تعبیر خواب زیتون : تعبیر خواب زیتون غم و فکر است

تعبیر خواب زعفران : تعبیر خواب انجیر و زعفران خوبی است و ….

تعبیر خواب زردآلو : تعبیر خواب دیدن زردآلو ، بیماری یا غم است و ….

تعبیر خواب زنبور : مرد پست و فرومایه است و ….

تعبیر خواب زمستان : عروسی همراه با مشکلات است و …

تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب سگ :سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند و سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است و …..

تعبیر خواب سوسک : کشتن سوسک رفع زحمت است و …..

تعبیر خواب سیل : دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است…..

تعبیر خواب سیب : دیدن سیب در خواب بر هشت وجه می باشد 1- ……..

تعبیر خواب سفر : سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری ……

تعبیر خواب ساعت : تعبیر خواب ساعت دوستی راستگو است که دروغ نمی گوید ولی ….

 

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شیر جنگل : اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است ……

تعبیر خواب شیرینی : دلیل شادی و روزی حلال باشد…….

تعبیر خواب شلوار : تعبیر خواب شلوار سه چیز می تواند باشد ….

تعبیر خواب شتر : تعبیر خواب شتر ده چیز است پادشاه ایرانی-مردی ……

تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب صورت : تعبیر خواب دین صورت زیبا ، شرافت است ولی ….

تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب ضریح : تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است …

تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب طلا : تعبیر خواب طلا برای مردان غرامت و غم و اندوه است و برای زنان …..

تعبیر خواب طلاق : تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی ……

تعبیر خواب طوفان : تعبیر خواب طوفان و گردباد حادثه است که اندازه ان به اندازه طوفان مرتبط است

تعبیر خواب طوطی : تعبیر خواب طوطی سه چیز است

تعبیر خواب طاووس : تعبیر خواب طاووس دو چیز است و ….

 

تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب ظرف : تعبیر خواب خرید و فروش ظروف سعادتمندی ……

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عقرب : تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است و …..

تعبیر خواب عسل : تعبیر خواب عسل سه چیز می تواند باشد …….

تعبیر خواب عنکبوت : تعبیر خواب عنکبوت مردی ضعیف و گمراه …..

تعبیر خواب عروسی : تعبیر خواب عروسی با چنگ و نای ………

تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب غذا خوردن : تعبیر خواب غذای بد رنگ و متعفن بیماری است ولی خوردن غذای خوشمزه …..

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب فندق : تعبیر دیدن مغز  فندق در خواب دلیل مال است و …….

تعبیر خواب فالوده : تعبیر دیدن فالوده بر چهاروجه است…….

تعبیر خواب فیل : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب فرش : تعبیر خواب فرش اگر بزرگ و نو باشد به صورت زیر …..

تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب قورباغه : تعبیر خواب قورباغه از دید محمد بن سیرین شب زنده داری و زهد است و …

تعبیر خواب قبر : تعبیر خواب قبرستان سه چیز است

تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کفش : تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند…….

تعبیر خواب کله پاچه : تعبیر خواب خوردن کله پاچه  گوسفند سودی است که جنبه مالی دارد ولی ….

تعبیر خواب کرم : تعبیر خواب خوردن میوه کرم زده پولی است که به …..

تعبیر خواب کلاغ : تعبیر خواب کلاغ داشتن،هم صحبتی با مردی بی بند و ……

تعبیر خواب کبوتر : تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است و …..

تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گربه : بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا …..

تعبیر خواب گل : تعبیر دیدن گل در خواب می تواند شش چیز باشد ……

تعبیر خواب گرگ : تعبیر خواب گرگ دشمن است و ……

تعبیر خواب گیلاس : تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است ولی ….

تعبیر خواب گوجه فرنگی : تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی غم و اندوه است ولی ……

تعبیر خواب گاو : تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند ولی خوردن …..

تعبیر خواب گوشواره : تعبیر خواب گوشواره چهار چیز است

تعبیر خواب گردو : تعبیر خواب گردو با پوست ، مالی است حرام که از حرام بودنش اطلاع دارید

تعبیر خواب گوشت : تعبیر خواب گوشت 4 چیز است ….

تعبیر خواب گریه کردن : تعبیر خواب کسی که گریه کند سپس بخندد این است که

تعبیر خواب حرف ل

تعبیر خواب لاک پشت : تعبیر خواب لاک پشت سه چیز است

تعبیر خواب لباس : تعبیر خواب لباس هفت چیز است

تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب مار :در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی …..

تعبیر خواب مرده : دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است…..

تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب را به دزد تعبیر می کنند که این دزد مسلماً دزدی آشناست ….

تعبیر خواب مدفوع : دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است …..

تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

تعبیر خواب ماهی گیری : تعبیر خواب ماهی گیری و صید ماهی سعادت و کامیابی است و  …..

تعبیر خواب مارمولک : تعبیر کشتن مارمولک در خواب نشانه این است که شهرت و ثروت ……

تعبیر خواب مردن : اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که ……

تعبیر خواب میوه : تعبیر خوردن انواع میوه در وقتش جمع کردن مال است ولی …….

تعبیر خواب موز : تعبیر خواب خوردن موز شیرین منفعت است ولی …..

تعبیر خواب معشوق : تعبیر خواب عشق حرص و طمع است ولی ….

تعبیر خواب میمون : تعبیر خواب میمون دشمنی فریبکار و ملعون است و …

تعبیر خواب مرغ : تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد

تعبیر خواب مو : تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب نان : تعبیر خواب نان چهار چیز است : عیش خوش – مال حلال و …..

تعبیر خواب نمک : تعبیر خواب نمک پول سفید است(سکه نقره) به شرطی که …..

تعبیر خواب نماز : تعبیر خواب نماز بر 7 چیز دلالت می کند

تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب وضو گرفتن : اگر بیند وضو می گرفت و کسی به وضو گرفتن ……

تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب هندوانه : تعبیر خواب هندوانه بسیار خوب است به خصوص اگر …..

تعبیر خواب هواپیما : هواپیما در خواب غم و ناراحتی است و …….

تعبیر خواب هویج : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب هلو : تعبیر خواب هلو اگر رسیده و صورتی باشد بسیار خوب است

تعبیر خواب هدیه گرفتن : تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت لطیف، خیر و نیکی و …

تعبیر خواب حرف ی

تعبیر خواب یخ : تعبیر خواب یخ در خواب غم و غصه  و ……

آخرین بروز رسانی در : جمعه 20 اسفند 1395

31 دیدگاه

 • Daveigh می 2016 در 09:36

  , it is a far more esthetically pleasing piece of prose than many others which aspire to the same.And tersesi, your insults are behind the times: such accusation is no longer considered derogatory. However, I invite you to go to a recitation of the Sagas and make the same obnvreatios.Bring friends. A lot of them.

 • بهار فوریه 2017 در 12:08

  اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
  لازم به ذکر است اين وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشد ولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نميباشد .

  • ناشناس دسامبر 2017 در 11:52

   اگر خواهر ببیند خواب برادر النگو دسدش انداخته

 • شکوه فوریه 2017 در 12:08

  تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حديث از آن خبر داده است. البته همه کس نمي تواند تعبير خواب کنند و نيز همه ی‌ خواب ها تعبير ندارند.

 • شکیبا فوریه 2017 در 12:09

  قرآن کریم می فرماید : عزيز مصر خوابي ديد و از معبّران خواست آن را تعبير کنند، ولي آنان از تعبير اين خواب عاجز شده و نتوانستند، ليکن حضرت يوسف خواب را تعبير فرمود و در آينده، تعبير او به حقيقت پيوست.

 • سمیه فوریه 2017 در 12:09

  زني نزد محمد بن سيرين آمد و گفت:
  در خواب ديدم مثل اين که تخم مرغ زير چوب مي گذارم و جوجه بيرون مي آيد. ابن سيرين گفت: واي بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زني هستي که زنان و مردان زناکار را براي گناه و بي عفتي به هم مي رساني.

 • سوگند فوریه 2017 در 12:09

  همه کس نمي تواند تعبير خواب نمايد، بلکه پيامبر يا امام يا کسي که تعبير خواب بلد است،‌ مي‌تواند تعبير خواب نمايند.

 • دنیا فوریه 2017 در 12:09

  خواب هايي تعبير دارند که بر اثر مرض يا گرفتاري ها و تخيلات روزانه و … نباشد، يعني بعضي از خوابها، آشفته است و تعبير خاصي ندارد، مثلاً بسياري از خواب ها مربوط به کارها يا تفکراتي است که انسان در روز يا روزهاي گذشته داشته است.

 • قادر فوریه 2017 در 12:09

  ساعت 6-10 شب :
  رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

 • رز فوریه 2017 در 12:10

  ساعت 10 شب تا 2 صبح:
  در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 09:30

   من در خواب بچه ای نوزاد به دنیا آمده دیدم

 • فرشته فوریه 2017 در 12:10

  ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
  در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

 • رویا فوریه 2017 در 12:10

  ساعت 5/4 صبح در سپيده دم
  از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

 • اشکان فوریه 2017 در 12:10

  ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم
  از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

 • دریا فوریه 2017 در 12:11

  ساعت 6 صبح
  در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

 • ایمان فوریه 2017 در 12:11

  ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

 • ناشناس فوریه 2017 در 12:11

  دول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

  در روايت ازسلمان فارسي (ره):

  روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

  روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

  روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

  روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

  در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

  در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

  در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

 • ستایش فوریه 2017 در 12:11

  خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

  ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

  ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

  جمادي الاول خريدو فروش نکند.

  جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

  ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

  ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

  رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

  شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

  ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

  ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.

 • شیما فوریه 2017 در 12:11

  در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

 • رضوان فوریه 2017 در 12:12

  خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

 • سحر ژوئن 2017 در 16:31

  دختر خالم خواب دیده ک توی حمام هست و گوشوارش گم شده و هی اب میریزه ک پیداش کنه لطفا اگه کسی میدونه بگه ممنون میشم

  • سما اکتبر 2017 در 08:05

   دیدن طللاخریدن درخواب

 • مریم سپتامبر 2017 در 22:57

  حواب دیدم که یه اقا که بهش علاقه دارم دو جفت گوشواره تو گوششه که یکیشون جدیدتر و زیباتر ..البته اون اقا قبلا متارکه کرده و به تازگی نامزد کرده

 • مبینا اکتبر 2017 در 15:34

  خواب دیدم خونه ماته یه پس کوچه است من برای ابو جارو کردن جلوی در می رم با لباسی که استین نداره و قدیمیه خلاصه توی پس کوجه ما یه جوب کوچیک هست که جارو به اون گیر می کنه و اب اونو با خودش می بره منم با همون لباسام می رم دنبالش که به ته پس کو چمون می رسم بعد نمی دونم چی میشه که بی خیال جارو میشم و وارد ته پس کوچه مون که یه بازاره می شم اونجا اکثرا مردو پسرن که وقتی منو با اون لباسا می بینن یا تعجب می کنن یا باهم در مورد من حرف می زنن یا مسخرم می کنن خلا صه همه مرا منو به این شکل عصبانیو خجالت زده می کنن منم که دیگه اعصابم از دستشون خورد میشه جوابشونو می دم اول هیچی بهشون نمی گفتم اما کم کم میگم و وقتی من جواب اولین پسرا رو دادم اونا هم با لذت شونه های منو لمس می کردن و کم کم همه ی مردا و پسرا تو همهی سنین به طبعیت از اونا شونمو با لذت لمس می کردن (این بار نه مسخرم می کردن نه تعجب می کردن ونه در مورد من با هم دیگه حرف می زدن )همین که چشمشون به من می افتاد سریع شونمولمس می کردن اونا اینقدر زیاد شدن که مثل یه گروه که برای راه پیمایی اومده با شن افتاددن دنبالم منم از دستشون فرار می کردم تا اینکه اخر سر رفتم تویه مغازه لباس فروشی پناه گرفتم اونجا یگی از همکلاسی هامو دیدم که چادر عربی پوشیده بودو قدش فوق العاده بلند شده بود به طوری که من به زور تا کمرش می رسیدم در حال دک تو دنیای واقعی همین ذوستم حتی چند سانتم از من کوتاه تره اونجا وقتی باهاش سلام علیک کردم خیلی سرد جوابمو می داد بعد از اون چن تا از همکلاسی های دیگمم اومدن تو مغازه بعدش یکی از فامیلامون که یه دختر جوونه وتازه ازدواج کرده هم اومد تو مغازه وشغول صحبت شدیم به طوری که دیگه اون مردارو فراموش کردم و بعدشم از خواب بیدار شدم اها راستی یادم رفت بگم من یه دختر جوونم و جرد دلیل این حرفمم اینه که شنیدم نوع جنسیت و سنو از این جور چیزا توی تهبیر خواب اثر می زاره لطفا زود جوابمو بدین

  • ناشناس می 2019 در 17:34

   تو با یک نفر که نمی شناسی ازدواج می کنی

 • م م نوامبر 2017 در 15:03

  هشتم ربیع الاول خواب ظهورحضرت مهدی (عج)رودیدم خیلی لذت بخش بودبدون اینکه دراین تفکرباشم همچی خوابی رودیدم آسمان ابری شد دوتاماه توآسمون کنارهم بودن هواپیماها ازآسمون میفتادن زمین ولی منفجرنمیشدن مثل اسباب بازی میخوردن زمین منم باصدای بلندبالحن زیبا که خودمم تعجب کرده بودم چطورصدام اینقدرقشنگ شده دادمیزدم یامهدی یامهدی یامهدی خیلی خوشحال بودم ازشوق اشک توچشمام بود یه عده خوشحال بودن یه عده انگارنه انگارمردم داشتن پلاکاردو گل وشیرینی ونورافشانی آماده میکردن واقعاوصف اون حالت خیلی لذت بخشه توعمرم نه همچی خوابی دیده بودم نه ازکسی شنیده بودم

 • شهین ژانویه 2018 در 14:25

  دوستم خواب دیده که من رفتم جهاز خریدم پتو و روتختی ورومبلی تعبیرش چیه?

 • ناشناس جولای 2018 در 16:18

  سلام .برادر جوانم که فوت شده همراه با پدر و مادر و برادرم در سفر شمال بودند که تصمیم میگیرند از آنجا به مشهد بروند ، تعبیر چگونه است (ببینتده خواب برادرم بوده و۴ صبح روز جمعه خواب دیده

 • هادب ژانویه 2019 در 00:58

  خواب دیدم روغن داغ رو سهوا برروی صورت پسرم ریخت تعبیرش چیست؟

 • شهرزاد می 2019 در 01:15

  سلام خواب دیدم رفتم پمپ بنزین بنزین بزنم اما میریختم تو پلاستیک .اما اصلا پر نمیشد تو پلاستیک هم ظرف رانی و آشغالای دیگه بود هرچی در میوردم آشغالا رو ک بنزین پرش کنم باز پر نمیشد تا خودم خسته شدم دیگه نزدم

 • Shahrzad می 2019 در 01:19

  سلام خواب دیدم تو پمپ بنزینم اما دارم تو پلاستیک بنزین میریزم .پلاستیک هم توش زباله بود قوطی رانی و چیزای دیگه .خالیشون میکردم ک پر پلاستیک بنزین بشه اما پر نمیشد تا خودم خسته شدم دیگه بنزین نزدم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.