تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب آلات موسیقی | تعبیرخواب آلات موسیقی | tabire khab تعبیر خواب آلات موسیقی,تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی,تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب,تعبیر آلات موسیقی در خواب خواب آلات موسیقی یکی …

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن | تعبیرخواب پیراهن | tabire khab تعبیر خواب پیراهن,تعبیر خواب پیراهن سفید,تعبیر خواب پیراهن سفید زنانه,تعبیر خواب پیراهن سفید مردانه,تعبیر خواب پیراهن سفید پوشیدن,تعبیر خواب پیراهن سفید عروسی,تعبیر خواب …

تعبیر خواب تانک

تعبیر خواب تانک

تعبیر خواب تانک | تعبیرخواب تانک | tabire khab تعبیر خواب تانک,تعبیر خواب تانک سواری,تعبیر خواب تانک جنگی,تعبير خواب تانك,تعبیر خواب دیدن تانک,تعبیر تانک در خواب دیدن,تعبیر خواب تانک سوار شدن,تعبیر خواب …

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب یکی است کارهایی است که تقریبا همه افراد بعد از خواب دیدن سراغ آن می روند

پژوهش ها نشان می دهند که خواب و رؤیا دو پدیده پیچیده و شگفتی است که از آغاز آفرینش و پیدایش انسان تاکنون، اندیشه بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده و همچنان مبهم باقی مانده است و ممکن است هیچ وقت بطور کامل شناخته نشوند.پیوند این دو با زندگی هر یک از ما و تجربیات گوناگون ما از هر یک، احساسی خاص به انسان بخشیده، به گونه ای که نوعی انس و نزدیکی بین ما و خواب و رؤیا به چشم می خورد. بارها برای افراد بسیاری اتفاق افتاده است که از رهگذر رؤیای خویش از باطن اعمال گذشته، چگونگی فعالیتهای فعلی و حتی عاقبت تصمیمات آینده خود باخبر شده اند و در پی آن آگاهی و هوشیاری شایسته ای یافته اند.گستره تأثیر رؤیاها بدان گونه است که در پاره ای زمانها، زندگی امروز و گذرا به حیات جاودان و ابدی فردا پیوند خورده و برکات بسیاری در مراحل مختلف زندگی ـ همانند تغییر مسیر هلاکت بار آدمی ـ نصیب مان شده است.بی تردید آن آثار و این برکات زمینه ساز نگاهی روشن گردیده که در نگاه معارف ناب الهی به رؤیاهای صادقه، «بشارت» اطلاق شود و عظمت و قداستی اینچنین یابد که «جزئی از اجزاء نبوت» معرفی گردد! معصومان، پاکان و صالحان، صاحبان رؤیاهای حقیقی معرفی شده و دریافتهای ارزنده آنان از این طریق، راهنمای دانش و بینش و خرد و اندیشه آنان دانسته شود تا بدین سان راهی روشن میان روح و روان آدمی با عالم غیب برقرار شود و الهامهای خداوندی در آغوش دل و دیده انسان قرار گیرد.

برای دیدن تعبیر خواب هر چیزی روی اسم آن کلیلک کنید

تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب آب : تعبیر دبدن آب در خواب را خوب دانسته اند و آن را نشانه روشنایی و صفا معرفی کرده اند

تعبیر خواب آتش : تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است

تعبیر خواب آهو : تعبیر خواب آهو 4 چیز است

تعبیر خواب آمپول : تعبیر خواب آمپول و سرنگ خیر خواهی و نصیحت …..

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب الماس : همانطور که می دانید الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌.

تعبیر خواب انار : میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است

تعبیر خواب اسب : دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود ……

تعبیر خواب انگور : از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای ….

تعبیر خواب انجیر : تعبیر خواب انجیر در وقت و بی وقت خوب نیست ولی …..

تعبیر خواب انگشتر : تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره بر چهار چیز دلالت می کند ….

تعبیر خواب ازدواج : تعبیر خواب عروسی خواستن بدون دانستن نام عروس

تعبیر خواب حرف ب

تعبییر خواب بیمارستان : دیدن بیمارستان در خواب به این معنی است که شما دوستان خود را ….

تعبیر خواب بچه : تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است و …..

تعبیر خواب برنج : تعبیر خواب برنج خوب بر است و دلیل بر سه چیز است

تعبیر خواب برف : تعبیر خواب برف هم خوب می تواند باشد و هم بد.

تعبیر خواب بیماری : تعبیر خواب کسی که ببیند بیمار است و می نالد این است که از غم و ناراحتی ….

تعبیر خواب باران : تعبیر خواب باران بر 12 چیز دلالت می کند …..

تعبیر خواب بوسه : تعبیر خواب بوسه دوست داشتن است و …..

تعبیر خواب ببر : تعبیر خواب جنگ کردن با ببر ، چیرگی بر دشمن است و …

تعبیر خواب بستنی : تعبیر خواب بستنی موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب بیلیارد : انجام کارهای خطرناک است و….

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پیاز : تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه حالت است

تعبیر خواب پسته : تعبیر خواب دیدن درخت پسته داشتن تمکن مالی است و …..

تعبیر خواب پرتقال : تعبیر خواب پرتقال اوقات شیرین و کامروا شدن است ولی باید توجه داشت که …..

تعبیر خواب پرنده : تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است ….

تعبیر خواب پلنگ : تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است که ……

تعبیر خواب پروانه : تعبیر خواب پروانه مردی ضعیف و نادان …..

تعبیر خواب پول : تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه ….

 

تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب تخم مرغ : تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح شما را گاز بگیرد این است که …..

تعبیر خواب تهمت : پاکی و شرف است و …

تعبیر خواب تونل : سختی های زندگی است و …

تعبیر خواب حرف ث

تعبیر خواب ثروتمند شدن : تعبیر خواب ثروتمند شدن همراه با خدمه و حشم نعمت در دنیا  و تباهی ……

تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب جن : تعبیر خواب دیدن جن پنج چیز است 1-…..

تعبیر خواب جغد : تعبیر خواب جغد ، دشمن مکار است و ….

تعبیر خواب جرقه : امید و روشنی است و …

تعبیر خواب جیپ : سرسختی و مقاومت است و ….

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب چاقو : تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است ولی در کل …..

تعبیر خواب چادر : تعبیر خواب چادر سه چیز است و ….

تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حلوا : تعبیر خواب حلوا سه چیز است …..

تعبیر خواب حمام : تعبیر خواب رفتن به گرمابه و حمام غم و رنج است ولی …..

تعبیر خواب حاملگی : تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت ….

 

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خودکشی : تعبیر خواب خودکشی کردن این است که بدبختی سوار بر زندگی …….

تعبیر خواب خیار : تعبیر خواب خیار سه چیز است ……

تعبیر خواب خرما : تعبیر خواب خرما مال حلال است ولی …..

تعبیر خواب خرس : تعبیر خواب خرس سفید دشمنی است که دشمنی او کوتاه مدت است …..

تعبیر خواب خانه : تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی است و …..

تعبیر خواب خروس : تعبیر خواب خروس غلبه بر کسی است که اصل و نسبش …..

تعبیر خواب خرگوش : تعبیر خواب خرگوش بد است و ….

تعبیر خواب خفاش : تعبیر خواب خفاش بسیار شوم است و بد تر از دیدن …..

تعبیر خواب حرف د ذ

تعبیر خواب دریا : معبران دریا را به افرادی ذی نفوذ و قوی تشبیه کرده اند. این فرد می تواند فردی بسیار قوی ….

تعبیر خواب دندان : دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند

تعبیر خواب دعوا : از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید و …..

تعبیر خواب دزد : تعبیر خواب دزد بر چند وجه است ……..

تعبیر خواب ذرت : تعبیر خواب پوست گرفتن ذرت تفریح و موفقیت روز افزون است ولی …..

تعبیر خواب ذبح : تعبیر خواب دیدن قربانی 4 دلیل دارد ….

تعبیر خواب درخت : تعبیر خواب برگ درخت بر روی درخت اخلاق بیننده ….

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب روسری : تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر 4 چیز است …..

تعبیر خواب روباه : تعبیر خواب روباه دشمنی است که اظهار دوستی می کند و ….

تعبیر خواب روستاایمن شدن از فتنه و بلا است و ….

تعبیر خواب روغن : مال و نعمت و میراث است و ….

تعبیر خواب حرف ز ژ

تعبیر خواب زلزله : رنج و سختی عظیم است بر مردم …..

تعبیر خواب زایمان : تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست …….

تعبیر خواب زندان : تعبیر خواب زندانبان  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست ولی اگر ….

تعبیر خواب زیتون : تعبیر خواب زیتون غم و فکر است

تعبیر خواب زعفران : تعبیر خواب انجیر و زعفران خوبی است و ….

تعبیر خواب زردآلو : تعبیر خواب دیدن زردآلو ، بیماری یا غم است و ….

تعبیر خواب زنبور : مرد پست و فرومایه است و ….

تعبیر خواب زمستان : عروسی همراه با مشکلات است و …

تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب سگ :سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند و سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است و …..

تعبیر خواب سوسک : کشتن سوسک رفع زحمت است و …..

تعبیر خواب سیل : دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است…..

تعبیر خواب سیب : دیدن سیب در خواب بر هشت وجه می باشد 1- ……..

تعبیر خواب سفر : سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری ……

تعبیر خواب ساعت : تعبیر خواب ساعت دوستی راستگو است که دروغ نمی گوید ولی ….

 

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شیر جنگل : اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است ……

تعبیر خواب شیرینی : دلیل شادی و روزی حلال باشد…….

تعبیر خواب شلوار : تعبیر خواب شلوار سه چیز می تواند باشد ….

تعبیر خواب شتر : تعبیر خواب شتر ده چیز است پادشاه ایرانی-مردی ……

تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب صورت : تعبیر خواب دین صورت زیبا ، شرافت است ولی ….

تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب ضریح : تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است …

تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب طلا : تعبیر خواب طلا برای مردان غرامت و غم و اندوه است و برای زنان …..

تعبیر خواب طلاق : تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی ……

تعبیر خواب طوفان : تعبیر خواب طوفان و گردباد حادثه است که اندازه ان به اندازه طوفان مرتبط است

تعبیر خواب طوطی : تعبیر خواب طوطی سه چیز است

تعبیر خواب طاووس : تعبیر خواب طاووس دو چیز است و ….

 

تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب ظرف : تعبیر خواب خرید و فروش ظروف سعادتمندی ……

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عقرب : تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است و …..

تعبیر خواب عسل : تعبیر خواب عسل سه چیز می تواند باشد …….

تعبیر خواب عنکبوت : تعبیر خواب عنکبوت مردی ضعیف و گمراه …..

تعبیر خواب عروسی : تعبیر خواب عروسی با چنگ و نای ………

تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب غذا خوردن : تعبیر خواب غذای بد رنگ و متعفن بیماری است ولی خوردن غذای خوشمزه …..

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب فندق : تعبیر دیدن مغز  فندق در خواب دلیل مال است و …….

تعبیر خواب فالوده : تعبیر دیدن فالوده بر چهاروجه است…….

تعبیر خواب فیل : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب فرش : تعبیر خواب فرش اگر بزرگ و نو باشد به صورت زیر …..

تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب قورباغه : تعبیر خواب قورباغه از دید محمد بن سیرین شب زنده داری و زهد است و …

تعبیر خواب قبر : تعبیر خواب قبرستان سه چیز است

تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کفش : تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند…….

تعبیر خواب کله پاچه : تعبیر خواب خوردن کله پاچه  گوسفند سودی است که جنبه مالی دارد ولی ….

تعبیر خواب کرم : تعبیر خواب خوردن میوه کرم زده پولی است که به …..

تعبیر خواب کلاغ : تعبیر خواب کلاغ داشتن،هم صحبتی با مردی بی بند و ……

تعبیر خواب کبوتر : تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است و …..

تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گربه : بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا …..

تعبیر خواب گل : تعبیر دیدن گل در خواب می تواند شش چیز باشد ……

تعبیر خواب گرگ : تعبیر خواب گرگ دشمن است و ……

تعبیر خواب گیلاس : تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است ولی ….

تعبیر خواب گوجه فرنگی : تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی غم و اندوه است ولی ……

تعبیر خواب گاو : تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند ولی خوردن …..

تعبیر خواب گوشواره : تعبیر خواب گوشواره چهار چیز است

تعبیر خواب گردو : تعبیر خواب گردو با پوست ، مالی است حرام که از حرام بودنش اطلاع دارید

تعبیر خواب گوشت : تعبیر خواب گوشت 4 چیز است ….

تعبیر خواب گریه کردن : تعبیر خواب کسی که گریه کند سپس بخندد این است که

تعبیر خواب حرف ل

تعبیر خواب لاک پشت : تعبیر خواب لاک پشت سه چیز است

تعبیر خواب لباس : تعبیر خواب لباس هفت چیز است

تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب مار :در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی …..

تعبیر خواب مرده : دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است…..

تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب را به دزد تعبیر می کنند که این دزد مسلماً دزدی آشناست ….

تعبیر خواب مدفوع : دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است …..

تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

تعبیر خواب ماهی گیری : تعبیر خواب ماهی گیری و صید ماهی سعادت و کامیابی است و  …..

تعبیر خواب مارمولک : تعبیر کشتن مارمولک در خواب نشانه این است که شهرت و ثروت ……

تعبیر خواب مردن : اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که ……

تعبیر خواب میوه : تعبیر خوردن انواع میوه در وقتش جمع کردن مال است ولی …….

تعبیر خواب موز : تعبیر خواب خوردن موز شیرین منفعت است ولی …..

تعبیر خواب معشوق : تعبیر خواب عشق حرص و طمع است ولی ….

تعبیر خواب میمون : تعبیر خواب میمون دشمنی فریبکار و ملعون است و …

تعبیر خواب مرغ : تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد

تعبیر خواب مو : تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب نان : تعبیر خواب نان چهار چیز است : عیش خوش – مال حلال و …..

تعبیر خواب نمک : تعبیر خواب نمک پول سفید است(سکه نقره) به شرطی که …..

تعبیر خواب نماز : تعبیر خواب نماز بر 7 چیز دلالت می کند

تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب وضو گرفتن : اگر بیند وضو می گرفت و کسی به وضو گرفتن ……

تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب هندوانه : تعبیر خواب هندوانه بسیار خوب است به خصوص اگر …..

تعبیر خواب هواپیما : هواپیما در خواب غم و ناراحتی است و …….

تعبیر خواب هویج : تعبیر خواب فیل شش چیز است

تعبیر خواب هلو : تعبیر خواب هلو اگر رسیده و صورتی باشد بسیار خوب است

تعبیر خواب هدیه گرفتن : تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت لطیف، خیر و نیکی و …

تعبیر خواب حرف ی

تعبیر خواب یخ : تعبیر خواب یخ در خواب غم و غصه  و ……

آخرین بروز رسانی در : جمعه 20 اسفند 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.