کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان لق شدن,تعبیر خواب دندان لق و شکسته,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کندن دندان لق,تعبیر خواب افتادن دندان لق,تعبیر خواب لق شدن دندان جلو,تعبیر خواب لق شدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن بچه,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد,تعبیر خواب دندان درآوردن کودک,تعبیر خواب دندان درآوردن مرده,تعبیر خواب دندان درآوردن جنین,تعبیر خواب درآوردن دندان عقل,تعبیر خواب درآوردن دندان جدید,تعبیر خواب درآوردن دندان اضافه,تعبیر خواب دندان شکسته,تعبیر خواب دندان شکسته جلو,تعبیر خواب دندان شکسته شده,تعبیر خواب دندان شکسته,تعبیر خواب دندان نیمه شکسته,تعبیر خواب ابن سیرین دندان شکسته,تعبیر خواب دندان شکستن,تعبیر خواب دندان نیش شکسته,تعبیر خواب دندان های شکسته,تعبیر خواب دندان آسیاب شکسته,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب دندان کشیدن ابن سیرین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب کشیدن دندان بالا,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان آسیاب,تعبیر خواب دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن,تعبیر خواب دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان مصنوعی مرده,تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی,تعبیر خواب شکستن دندان مصنوعی,تعبیر خواب داشتن دندان مصنوعی,تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی,تعبیر خواب شستن دندان مصنوعی,تعبیر خواب دیدن دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو شکسته,تعبیر خواب دندان جلو بالا,تعبیر خواب دندان جلویی,تعبیر خواب دندان جلو پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب شکستن دندان جلو,تعبیر خواب کندن دندان جلو,تعبیر خواب افتادن دندان جلویی,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب دندان نیش بالا,تعبیر خواب دندان نیش پایین,تعبیر خواب دندان نیش افتادن,تعبیر خواب دندان نیش شکسته,تعبیر خواب دندان نیش بزرگ,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب شکستن دندان نیش,تعبیر خواب افتادن دندان نیش پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان عقل,تعبیر خواب دندان عقل درآوردن,تعبیر خواب دندان عقل درآمدن,تعبیر خواب دندان عقل پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب شکستن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب کندن دندان عقل,تعبیر خواب درآمدن دندان عقل,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب دندان پوسیده کنده شده,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب کندن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب پوسیدن دندان,تعبیر خواب کنده شدن دندان پوسیده,تعبیر دندان پوسیده در خواب,تعبیر خواب دندانهای پوسیده,تعبیر خواب دیدن دندان پوسیده

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان

اگر در خواب دندان دیده اید و دنبال تعبیر آن هستید توصیه می کنم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند و دندان های پایین را زنان. البته در تعبیر خواب نوین این چنین تعبیری را درست نمی دانند. استحکام دندان ها نشانگر اعتبار و ارزش  استحکامی است که افراد نزد ما دارند. از آنجا که فرزندان زیبایی زندگی هستند دندان های جلو هم در زیبایی صورت بسیار موثر هستند، این دندان ها را به فرزندان تعبیر می کنند. اگر در خواب ببینید دندانتان افتاده و در دست شما یا روی زمین است دو تعبیر دارد: اگر دندان با خاک کثیف شده باشد اما در خاک مدفون نشده باشد شخصی از نزدیکان شما به بیماری مبتلا می شود یا آسیب جدی به او وارد می شود و اما اگر دندان در خاک مدفون باشد، آن شخص می میرد. اگر شخصی در خواب ببیند دندان او خراب شده و درد می کند گرفتار خصومت و دشمنی می شود. اگر فقط درد دندان بود آن را قرض و بدهی می دانند. دیدن دندان های سفید براق، نشانگر اتفاقی خوب در خانواده شماست و به نوعی زندگی شما رونق می گیرد. اگر دندانها کثیف باشند غمی به شخص میرسد که احتمالاً جنبه خانوادگی دارد.کشیدن دندان کرسی به دست خود یا پزشک  به معنی جدایی از همسر است و برای زن و مرد تعبیر یکسان دارد.

  تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب دندان از دید امام جعفر صادق

یدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب افتادن دندان دلیل بر تحول یا شروع دوره تحول است چرا که همه ما در شروع تحول احساس وحشت داریم و بعد از دیدن افتادن دندان در خواب نیز احساس وحشت می کنیم
تعبیر خواب دیدن افتادن دندان جلو به شرطی که خاکی نشود صاحب فرزند شدن است و یا صاحب خواهر و برادر می شود و اگر ببیند دندان جلو در خواب افتاد و خاکی و یا گم شد یکی از این افراد می میرد یا از او دور می شود

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد

اگر در خواب ببیند که بعضی از دندان های او شکست و یا ضایع شد تعبیر خواب این است که  به یکی از افراد خانواده او بلا و مصیبتی خواهد رسید . اگر دید که دندان جلویی او آسیب دید و یا ضربه ای خورد ، با افراد خانواده دشمنی پیدا می کند
اگر در خواب ببیند که یکی از دندان های جلوی او کنده شد تعبیر خواب این است که به یکی از این افراد حرف زشتی می زند و از او جدا و دور می شود
اگر در خواب ببیند که دندان های جلوی او اضافه شده و یا خوب و پاکیزه شدند به یکی از اعضای خانواده خیر و شادی می رسد

اگر در خواب ببیند که کنار دندان های جلویی او دندانی درآمده چنانچه در ردیف بالا باشد صاحب پسر یا برادری می شود و اگر در ردیف دندان های پایین باشد صاحب دختری می گرددتعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

  تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان شکسته

نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان پوسیده

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان افتادن

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین  و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان کشیدن

ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب دندان بهمراه جواب

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب دندان چیست؟

دندان در خواب به خانواده تعبیر می شوند

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب دیدن دندان های بالا چیست؟

دندان های بالا در خواب به مردان خانواده و فامیل تعبیر می شوند

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب دیدن دندان های پایین چیست؟

دندان های بالا در خواب به زنان خانواده و فامیل تعبیر می شوند

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر استحکام دندان ها چیست؟

استحکام دندان ها به ارزش و اعتبار افراد تعبیر می شوند

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

تعبیر دیدن دندان های جلو چیست؟

تعبیر خواب دندان های جلو فرزندان که زیبایی های زندگی هستند می باشد

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

تعبیر خواب افتادن دندان روی زمین چیست؟

اگر دندان بیفتد در خاک و کثیف شود تعبیر این خواب این است که یکی از نزدیکان شما مریض می شود ولی اگر در خاک مدفون شود یکی از نزدیکان شما می یمرد

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

تعبیر خواب خراب شدن دندان و درد دندان چیست؟

تعبیر این خواب گرفتار خصومت و دشمنی شدن است

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

اگر در خواب ببینی دندان درد دارید تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب قرض و وام است

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

تعبیر دیدن دندان های سفید و براق در خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که اتفاق خوبی در زندگی شما می افتد و بعبارتی زندگیتان رونق می گیرد

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

تعبیر دیدن دندان کثیف در خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که غمی به شما میرسد که از خانواده است

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

تعبیر خواب کشیدن دندان چیست؟

اگر در خواب ببینید خودتان یا دندانپزشک دندان شما را می کشد تعبیر این خواب این است که از همسرتان جدا می شوید

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

امام صادق ع دیدن دندان در خواب به چه چیزی تعبیر کرده اند؟

تعبیر خواب دندان از نظر امام معصوم ع 6 چیز است

خانواده-مال- سود-ناراحتی – مصرف کردن – دوری از نزدیکان

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

تعبیر خواب افتادن دندان به طور کلی چیست؟

 تعبیر این خواب تحول در زندگی است که می تواند خوب باشد یا بد

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

تعبیر خواب افتادن دندان جلو چیست؟

اگر دندان شما بیفتد و خاکی نشود این خواب به شما مژده می دهد که صاحب فرزند یا خواهر یا برادر می شوید ولی اگر دندان بیفتد و خاکی شود یا گم شود یکی از این عزیزان می میرد یا به بیماری مبتلا می شود

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

تعبیر خواب شکستن دندان چیست؟

تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما آسیبی می رسد

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

تعبیر خواب شکستن دندان های جلو چیست؟

تعبیر این خواب این است که با یکی از اعضای خانواده به مشکل بر می خورید

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

تعبیر خواب کنده شدن دندان جلو چیست؟

تعبیر این خواب خوب نیست و این است که به یکی از اعضای خانواده خود حرف بدی می زنید و بینتان فراق و دوری می افتد

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب اضافه شدن دندان به دندان های جلو چیست ؟

تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما خیر و شادی می رسد

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

تعبیر خواب در آمدن دندان در دندان های جلو چیست؟

تعبیر این خواب این است که اگر دندان در ردیف بالایی است شما صاحب فرزند پسر می شوید و اگر دندان در ردیف دندان های پایینی شما است شما صاحب فرزند دختر می شوید

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب دندان های عقب مانند دندان آسیاب چیست؟

تعبیر خواب این دندان ها والدین هستند

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

تعبیر خواب دندان نداشتن چیست؟

تعبیر این خواب این است که به همان تعداد که دندان نمدارید نزدیکانتان از شما دور می شوند ولی به سلامت به نزد شما باز می گردند

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

مطالب مرتبط

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدن

286 comments

 1. مطالب جامع و خوبی بود .اما من یه کم نگران تعبیر خوابم شدم.

  • سلام خیلی تعبیر جامع و کاملی بود. من خواب دیدم سر هر کدام از دندانهایم یک عمامه است و با دوستانم در باغ زیبایی قدم میزدیم یکباره که همه مشتهایمان را بلند کردیم همه دندانهایمان ریخت. آیا این به معنی ساقط شدن این رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی در میهن ماست؟ لطفا همه کسانی که تجربه این خواب را دارند به من بگویند که کی این محقق میشود؟

   • مگه تو خواب ببینی بدبخت
    همسو شو حالشو ببر

    • خخخخخ, همین مونده جنابالی خوابه سرنگونیه رژیمو ببینی! مگه تو خواب ببینی!

     • خواب دیدم دندونای پایینیم همشون لق شدنو میریزن تو دهنم بعضیاشونم خودم میکنم بدون خون ریزی خیلیم تمیز بودن برق میزدن… وقتی میریخن تو دهنم مینداختمشون تو دستم ک ب مامانم نشون بدم اونم گفت دوباره در میان نترس

    • اميدوارم

    • ایشون فقط خوابشو تعریف کرد
     مگه دسته خوده امدمِ که چه خوابی ببینه متاسفم برای شماهایی که فرهنگ ندارید

   • خاک تو سرت

   • بدبخت خانوادت میمیرن دندان حکم خانوادرو نه حکومت ب کوریه چشم تو و امسال تو این حکومت تا ظهور اقا امام زمان پا برجاست

   • این یعنی اینکه اگه همین رژیم نبود داعش اول خواهر ومادر و زن و بچتو ازت گرفته بود بعد هم خودتو به طرز فجیعی کشته بود تاکید میکنم اول آدمهای نمک نشناسی مثل تو رو.

    • اللن یعنی امریکا و انگلیس که مسلمان نیست دولت و حکومتشون داعش همشونو کشته دیگه!! ایشالا که هرچه زودتر سرنگون شه این رژیم چون نه اسلامیه نه ایرانی. فقط در ظاهر

   • همچنان که شتری مثل تو در خواب ببیند …به نظرم تو و طرفدارانت پنبه ای بیش نیستی که از مزخرفات میگویی…شما و متصدیان این سایت هم این آرزو رو به گور خواهی برد.
    میدونم که نظر من رو نخواهی گذاشت ولی همین که شنیدین برای من کفایت میکنه ، تا شما باشی از این حرفهای مزخرف و کامنتهای بی شعورهایی مثل این آقا را نذارید…خخخخ

   • آدم احمق . این به معنای نابودی امثال خودته. معلومه از نوکر کلفتهای اون شاه ملعون فاسق هستی که حالا نونت آجر شده. دلتو الکی خوش نکن خوابتم مث خودت چپه

    • من کاری به دعوای شماندارم.معلومه ک اگه سربازای این مملکت نبودن هممون بدبخت بودیم.شکی هم توش نیست.ولی شماچراهمچی روبه شاه بیچاره نصبت میدید. شاه هم در زمان خودش کم خدمت نکرد به ایران

     • سللام من خواب لق شدن دندان فرددیگری رادیدم بکه بدون ریشه کن ه شد

   • خواب شما به این معنی است که حرف زیادی میزنی ویک عمامه به سر بامشت چنان به دهنت میزند که تمام دندانهایت میریزد والله اعلم

   • الهی آمین

   • خاک توسرت
    داعش میات تمام فک وفامیلات میگایه چون همه دندونات ریختن خخخخخ

   • تعبیر شما اینه ک باید صدبار از تصمیم کبری بنویسید
    و سپس تمام برگه ها را خورده و پسماند آنهارا درون اشخاص و دشمنان این نظام ریخته تادیگه از این حرفها نزنی

   • ن اقای عزیزاین یعنی اینکه توودوستات کاراتون زشت وبی دوامه ثانیادندون یعنی خانواده اگه همه دندونات افتادن که هیچ یعنی کل ایل وتبارت??

   • سلام،ای شالا که تفسیر خوابتون همین باشه و زودتر اتفاق بیفته،
    والا ما جوونا به امید همین روز زنده ایم

   • جانم فدای رهبر

    بی انصاف مفلک بدبخت
    اخه نمک نشناس ها دارین تو این مملکت زندگی میکنین تو خاکش قدم میزنین آب وغذا و برق این کشورو استفاده میکنین اونوقت آرزوی نابودی هم میکنین؟بیچاره همون آمریکایی که اینقد بش مینازی تورو …..حساب نمیکنه
    اگه عرضه دارین پاشین برین همون کشورهایی که ادعای مدافع بودن حقوق بشر دارن ببینین چقد بهتون احترام میزارن نیاین اینجا چرت و پرت کامنت بزارین…

    • سال خروس سال جنگ و دعوا بین سیاستمداران پیش میاد.چرا به هم می تازید اگه جواب درست و حسابی دارید جواب بدین اگه نه خیلی زشته که بخواین از بدی یا خوبی شاه یا رهبر بگین هر حکومتی بدون شک بدیها و خوبیهایی داره
     اگه حکومتی کاملا عالی باشه مطمنا پیشوای عالی کامل داره

  • نگران نباش

  • سلام خواب دیدم همه دندونای جلوم یهو ریختن بدون خونریزی دندون اول اسیایی سمت راست هم افتاد البته خراب بود تو خواب ناراحت شدم مامانم دلداریم میداد میگفت دندونات در میاد اخه من فقط بیست سالمه مگه میشه بیست سالگی دندون در بیاری

   • وااااای دقیقا عین همین خواب و منم دیدم منم 20سالمه

   • سلام بخدا قسم منم الان این خوابو دیدم دارم روانی میشم خدا کنه بد نباشه

   • الهی نگران نباش تو هر چقدر هم بزرگ باشی بازم بچه ای واسه مادرت درمیاری

   • سلام منم الان مثل خواب شمادیدم خیلی نگران خونوادم هستم هم اینکه دندونم لق شد هم یهووافتاد تودستم هم اینکه رفتم دهنمو بشورم گم شد دندونم ?البته میگن خون دیدن خوابو باطل میکنه خداکنه اینطور باشه

   • ajab ????

    • من خواب دیدم،دندون جلو از پایین لق شدش،من رفتم تو دستشویی با دست کردمش،تیرخورده هم خون اومدش بعد اومدم به مامان و بابام نشون دادم،بعدش هم از خواب پریدم

    • سلام تو رو خدا جوابم رو بدید خواب دیدم برادر زادم دندونش درد میکنه میخواست بره دندون پزشکی بکشه..گفتم حیفه چرا میکشی دندون جلوییه بعد دهنش رو باز کرد دیدم دوتا از دندون جلویی پایین رو هم کشیده از خواب پریدم

  • من خواب دیدم بچه شش ماهه ام 8 تا دندون در آورده 4 تا بالا 4 تا پایین تعبیرش چیه؟؟

   • صاحب۴تاداداش و۴خواهر میشه دندونای بالا نشانه پسر یابرادر دندونای پایینم نشانه خواهر یادختر ??

  • من در خواب دیدم ک اول یکی از،دندان هی جلو یم بسیار زیاد درد میکرد منهن ان را انقد فشار دادم تا کنده شد این تعبییرش چی میشه
   من از این تعبیر هایی ک خوندم خیلی نگران شدم??

  • ناشناس

   من دارم زنمو طلاق میدم خداکند همین باش ساعت 2:30نصف شبه دارم سکته میکنم از خوابی که دیدم

 2. بعد از ۱ هفته دیدن خواب عروسی و حالام خواب افتادن دندان های کناری وتعبیرشون عصبی شدم و میترسم
  همسرم چند بار بابیل چپ کرد و چند بارم نزدیک بود با ماشین چپ کنیم ولی ب خیر گذشت
  امیدوارم تعبیرش درست نباشه
  خدایا خودت توکل ب تو
  در هر صورت مطالب جامع و خوب بود

 3. اگر خوابی دیدید و احتمال دادید که تعبیر آن بد می شود و بلا و مصیبتی در پیش است، صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید تا به خواست خدا بلا دور شود (از قضا و قدر خدا فقط به خود خدا می توان پناه ببرید).

  • درسته حرفتون ولی خب ادم بار ها کابوس میبینه نباید فقط بخاطر یه کابوس بترسیم وقتی خداوند این همه مهربان هست پس دلیلی واسه نرس وجود نداره و تا خدا نخواد برگی از درخت نمی افته

 4. با سلام . اگر دندان لق شود بعد بیفتد آن هم دندان نیش تعبیر چیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

 5. سلام. من خواب دیدم ک دارم تو آینه نگاه میکنم و میبینم ک سه تا دندون بالایی قسمت جلوم نیستن.وهمینطور ک ناراحت بودم و داشتم به جای خالی دندونام نگاه میکردم احساس میکردم ک دندونم دوباره میخواد نوک بزنه. لطفا اگه ممکنه خواب منو تعبیر کنید.

 6. سلام من در خواب دیدم دندان زیرین ۴ امین دندان اگه از جلو بشماریم به سمت چپ بدن.از وسط کنده شد وفقط از بغل لثه ان را نگه داشته بود وداخلش پین بود که پینش خارج شد.ودهانم پر از خون غلیظ شد که چندین بار در خواب خون را از دهانم خارج کردم.لطفا تعبیرش را بگوییم ممنون میشم

  • سلام من خواب دیدم دوتا ازدندونای جلوموبه راحتی کندم وخیلی خوشحال بودم که میخاستم جاش دندون دربیاورم

   • با سلام
    خواب ديدم دندان جلويي را مي كشم و سل شد واي در نياوردم تعبيرش چيست

   • با سلام
    خواب ديدم دندان جلويي را مي كشم و شل شد ولي در نياوردم تعبيرش چيست

 7. ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

 8. کلا دیدن خون در خواب؛باطل کننده خواب است تا جایی که من اطلاع دارم☺

 9. ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

 10. تعبیر ریزش تمام دندان ها همراه خون به غیر از دو یا سه تا چیست 😀
  احتمالا که نشانه پیری نیست :::P
  هیهات منا الذلة

 11. از هیچ خوابی نترسید
  چون امام صادق ع فرمودند خواب انسان مومن بین زمین واسمون میمونه وهرجور تعبیرکنید همونجورپایین میاد
  این از لطف خداست,خوابهاتون رو زیباتعبیرکنید وباصدقه دعا زیباترش کنیدکه خدا بسیارمهربانه

 12. با سلام در شب قدر امسال خواب دیدم در حیاط خانه خواستگارم خانواده من بودند و بابای خواستگارم که دو سال قبل مرده در ایوان ایستاده بود و برادر کوچک من که با برادر کوچک خواستگارم اشنا بود .بابای خواستگارم گفت که شما پسر بزرگم را گول زده اید (خواستگار من ) و حالا میخواهید این پسرم را هم گول بزنید بعد به همه فامیل ما گفت
  مشروب میخورید ولی برادر بزرگم گفت که اقایان فقط میخورند بعد این اقای مرده یک ماهی تابه کوچک که دو تا تخم مرغ نیمرو کرده در ان بود داد به من .
  خواهش میکنم تعبیر ان را سریع به من بگویید با تشکر

  • من درخاب دیدم دوتاسه تاازدندان های بالی سمت چپم افتاده خیلی نگرانم تبیرش چیه

 13. وست عزیز سلام
  این طور که معمول است و رایج بین مردم ، خواب بد را فقط باید نزد عالم متدین و خیرخواه تعریف کنید تا تعبیر کند، نه در ملأ عام. ضمنا کسانی که خوابی را می شنوند باید ا زخدا بخواهند که تعبیر به خیر کند.
  البته ان شاء الله خواب شما از آن خواب هایی باشد که در اثر مشغله فکری به وجود آمده و تعبیر آن خیر باشد. ضمن آنکه خود خواب دندان حالت های مختلفی دارد:
  مثلا کنده شده باشد یا کسی بکند، خونریزی داشته باشد یا نه، …
  ضمنا صدقه را هم فراموش نکن.

 14. ا سلام و خسته نباشید
  ما در حیاط خانه بود یم و از لحاظ زمانی روز بود و پدر خواستگارم که مرده است یک مرد میانسال بود و حرفها روشن و واضح بود و خودم سوم شخص بودم و اشیایی هم وجود نداشت
  فقط یک ماهی تابه بور که دست پدر خواستگارم بود و دوتا تخم مرغ نیمرو شده که در ان بود به به من داد و ماهی تایه حقیقی بود

  با تشکر

  • سلام من درخواب ديدم كه يكى از دندان پشروم لق شود وآن را كندم وآن رابه دست مادرم دادم وبه جايش يكى ديگي برامده تعبيره چي استه
   مادر

 15. ببخشيد يه سوال داشتم: اگر در خواب چيزهايي را ببينيم که متعلق به زمانه حاضر باشند ايا تعبيري دارند؟
  مثلا من تو خواب جنگ هواپيماها را ميبينم. ايا تعبيري داره؟ يا فقط يه روياي ساده است؟

 16. قابل توجه شما دوست عزیز و سایر دوستان که همان طور که قبلا گفتم خواب حالتهای مختلفی دارد و فقط خوابهای صادقه حامل پیام قابلیت تعبیر دارند .در واقع اگر شخصی به چیزی فکر کند و با فکر ان به خواب برود علی الخصوص که ان فکر از علاقه مندی های وی بوده باشد تقریبا همان رویای ساده بوده و در واقع بازتاب انتظارات و وقایعی که در بیداری برای وی اتفاق افتاده و یا ارزوی اتفاق افتادن ان را داشته می باشد .به طور مثال اگر قرار باشد در روز بعد اتفاقی مثلا خرید اتومبیل بیفتد ممکن ایت از شدت هیجان خرید اتومبیل شب هنگام خواب مرتب در حال دیدن خرید اتومبیل حال یا همان اتومبیل مورد نظر و یا حتی اتومبیل دیگر باشید .یا نوع دیگر که ممکن است زمانی که انسان با فکر اشفته و استرس و یا … بخوابد خوابهایی به قول معروف بی سر وته و حتی زجراور که به اصطلاح کابوس گفته می شود ببیند.و ضمن اینکه وقوع خواب و رویای صادقه در ساعاتی خاص از زمان خواب و در زمانهای ویژه که ضرورت دارد و ما هم از زمان ان بی خبریم اتفاق بیفتد و در واقع بیشتر خوابهای ما همان رویای ساده است .حال شما دوست گرامی خودتان شرایطی که خواب مورد نظر را دیده اید را بسنجید و ببینید که شامل کدام دسته می باشد . 🙂

 17. ابراهیم کرمانی گوید:

  دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

 18. با سلام خسته نباشيد من يه خواب ديدم اگه لطف كنيد تعبير كنيد
  من در ماهه رمضان خواب ديدم داخل حيات خانه من نماز ميخوانم وقتى از sejde بلند شدم ديدم jamieat زيادى آنجا نمازه jamat ميخوانند ، تعبيرِ خوابه من چيست؟ با تشكر

 19. حضرت دانیال گوید:

  دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

 20. چند شب پیش خواب دیدم یکی از دندان هام خیلی لق شده و از بس لق بود فوتش میکردی تکون میخورد. ولی نمی افتاد.
  تعبیرشو نمیدونم چیه و لی شنیدم تعبیر جالبی نداره اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم.
  راستی ولی یادم نمیاد از فک بالاییم بود یا پایینی چپ بود یا راست

 21. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

  اول: اهل بیت خانواده و بستگان.

  دوم: مال.

  سوم: منفعت.

  چهارم: غم و اندوه.

  پنجم: مصرف (گزند و زیان).

  ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

  علامه مجلسی ( ره) گوید:

  سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

 22. سلام من خواب دیدم دندان عقلم از وسط دو نصف شده البته از بغل و گرفتم دستم و هیچ خونی هم نیامده لطفا تعبیر خواب من و بگید ممنون میشم یه دنیا.من صدقه هم دادم

 23. ظاهرا دو هفته اي مي شه که خوابي تعبير نشده اما من هم مي نويسم شايد دوستان گرامي سر زدند و اين را هم تعبير کردند.
  بنده دو شب پيش خواب ديدم که در باغي يا بهتر بگويک دلاني هستم که پوشيده از شاخه هاي پر از انگور سبز و تازه است. آنقدر انگورها پرحجم بود که خود شاخه ها ديده نمي شد. من هم خودم انگور سبزي که البته برخي دانه هاي آن کوچک بود در دست داشتم و از آن مي خوردم. با خود فکر مي کردم آن انگورها مال من نيست و من نبايد از آنها بخورم (البته در بيداري هم من هيچوقت از باغ و درخت مردم چيزي نمي خورم، شايد راضي نباشند).
  به هر حال مقداري که رفتم به فردي رسيدم که بلوط هاي بسيار درشتي (بزرگتر و شايد دو برابر نارگيل) داشت. به من يک کوچک آن را داد و گفت اين را مي خواهي.
  آخرين چيزي که ياد هست اين بود که مقداري پول اسکناس در دست داشتم (نمي دانم مي خواستم پول بلوط را بپردازم يا خير) که تعدادي از آنها خارجي (احتمالا عربي و يکي را يادم هست عماني) بود.
  ممنون

 24. تعبیر خواب خلال دندان

  1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

  2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانة آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .

 25. در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما …
  تعبیر خواب دندان
  نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 26. محمد بن سیرین گوید:

  اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

 27. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 28. آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانة آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

  ۳ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانة آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

  ۴ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

  ۵ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانة آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

  ۶ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

  ۷ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانة آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

  ۸ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانة آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

  ۹ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانة آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

  ۱۰ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانة آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

  ۱۱ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانة آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

  ۱۲ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

  اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

  ۱۳ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

  ۱۴ـ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

  ۱۵ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانة آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی که به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

  ۱۶ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

  ۱۷ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ، نشانة آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست .

  ۱۸ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانة آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

 29. خواب ديدم که پاي راستم فلج شده و اصلاً قادر به راه رفتن برروي آن را ندارم.تعبير اين خواب چيست؟

 30. جابر مغربی گوید:

  اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

 31. با سلام،
  تا به حال بنده رادر خواب دیده که دندان گذاشتم تعبیر آن را بگویید.

 32. با سلام
  در خواب دیدم تمتم دندان هایم در دهانم نیست و نمی دانم چه شده که فقط لثه هایم را در دهانم می بینم تعبیر آن چیست

 33. بار چندمه خواب میبینم همه ی دندونام یکی یکی میوفتن و یا اونقد لق هستن که با حرف زدن بیوفتن. دیشب هم چندتا شونو که لق بودن و خیلی اذیتم میکردن کشیدم. تو اینه که نگا کردم هیچ دندونی نداشتم. تعبیرش نبود تو سایت

 34. سلام; در خواب دیدم که داییم که فوت شده دندان جلویش افتاد بعد دندانش را به من داد و من احساس کردم که دندان خودم افتاده تعبیرش چیه؟

  • بی اس ام اس

   شما دوره جدید را شروع می کنید که خوب است.اگر شما دندان را به دایی مرحومتان میدادید بد بود

 35. سلام خواب دیدم خونه دوستم مهمونی بودم . و یعدفعه مادربزرگش اومد دست کرد تو دهنم و دندونهایی کنار سمت راستمو کند من ناراحت شدم ازش بعد دستمو گرفتم جلوی دهنم دندونها چند تا کنده شده رو ریختم تو دستم خیلی هم سفید و براق بود جوری ک تعجب کردم چقد سفیده و بعد میگفتم حالا چطوری دهنمو باز کنم چند تا از دهنم دندون نداره …چی هست قضیه حالا ؟ بعد جور از خواب پاشدم هی ب دندونام دست زدم ببینم سر جاشهد

 36. سلام من دیشب خواب دیدم یه پسر بچه ای داره گریه میکنه به خاطر دندون درد (دندون نیش پایین سمت چپش)میرم پیشش که مادرشم پیشش بوده آرومش میکنم بعد بهش میگم ببین دندون منم لقه(دندون نیش پایین سمت راست) ولی دندونم سالمه اما لقه .تو خواب هم نکندمش
  این تعبیریش چیه؟

 37. خواب دیدم ک یکی از دندونا بالایم لق شده بود افتاد بعدشم خون اومد خیلی میترسم تعبیرش چیه؟

 38. خواب دییدم که ۵ از دندونام افتاده البته این خواب را سه بار دیدم دندونام با فشار لثه ام میفتند خیلی می ترسم به نظر شما تعبیر چیه

 39. سلام من خواب ديدم دندان پايين جلو پاين سمت راست خيلى درد ميگره و دوباره جاش يه دندان ديگر در ميايد… كه قبليه كج ميشه ولى نميوفته،.. نتونستم تعبيرشو در بيارم ميشه بگين،،، ممنون

 40. سلام دندون وسطی من کشیدم دست است کرم خورده باخون الوده است تعبیرچیه ؟

 41. سلام دندون وسطی من کشیدم دست است کرم خورده باخون الوده است تعبیرچیه ؟

 42. سلام من هرچندشب یکبارتوی خواب میبینم که دندونای کرسیم ازبالا رو دارم بادندونای کرسیم ازپایین میکنم و دردشون رو هم حس میکنم وبعدچنددقیقه ک احساس میکنم کاملا واقعیه دندونام ازریشه کنده میشن و دردشون رو حس میکنم,وبعدم چندتایی میریزن توی دستم و خون زیادی ازدهنم فوران میکنه
  باتکرار این خواب نگرانیم بیشتر میشه ممنون میشم تعبیرش رو بدونم

 43. با سلام من المان زندگی میکنم فرزندی تو ایران دارم که ندیدمش هشت ماهست و هنوز دندون نداره قرار شنبه بیاد اینجا ولی دیشب خواب دیدم اومده و دندونای سفید و خیلی براقی داره میتونم تعبیرش رو بپرسم لطفا

 44. مهدی شکوری

  سلام خسته نباشیداگردرخواب ببینیم اکثردندانهالق شده وتعدادی رو دست بریزد ویکی را قورت داده باشیم چه تعبیری دارد البته اکثردندانها هم ازفک بالا وپایین وبیشتر از فک بالا ممنون میشم ج بدین.

 45. سلام .ازقدیم گفتن خواب دندان بده اگر خون نیاد ولی اگر خون بیاد باطل میشه .هر موقعی خوابی دیدی اگر فکر میکنی بده صبح هر موقعی که از خواب بیدار شدی برو جلوی شیر اب وبرای اب خوابتو تعریف کن

 46. سلام من بیشتر مواقع خواب افتادن دندانم را میبینم و حتما بلایی به سرم میاد. اینبار خواب دیدم دندان پیشین فک پایینم افتاده خیلی نگرانم. لطفا تعبیرشو بگین ممنون

 47. خواب دیدم یکی از دندان جلوی من لق شده ,, تا مرز کندن هم میرسه باا درد ,, بعد خون هم میاد ,, ولی برش میگرده سر جاش ,,

 48. سلام
  میشه کمکم کنید بدونم تعبیر خوابم چیه؟
  خواب دیدم یک نفر کنارم هست و داره دندانشو بخاطر درد دندان میکشه ومنم کنارش ایستادم ناخوداگاه دستمو کردم داخل دهانم و یکدندان خود را کشیدم دندانم خیلی برق میزد بسیار شفاف بود وباخودم گفتم من ک دندانم درد نمیکرد چرا دندانم کنده شد؟؟

 49. سلام من خواب دیدم دوتا دندون بالاییم از وسط نصف میشه میشه تعبیرشو بگید

 50. بنده خواب دیدم که یکی از دندان های سمت راست بالا خراب شده و من رفتم دکتر. دکتر دندان را با دست کشید و دندان شکست مقداری از ریشه دندان باقی ماند و بقیه به صورت شکسته کف دستم بود
  ممنون ميشم جواب بديد

 51. سلام من تو خواب دیدم که دندون نیش من لق شده بود و مادرم آن را با دستمال کند و به دست خودم داد لطفا تعبیرش بگید

 52. سلام من خواب دیدم دندانهای بالای من آدامس چسبیده و با زحمت زیاد درش آوردم تعبیرش چیه؟

 53. سلام من خواب دیدم ی بچه تو آغوشمه ولی سرشو انقد به دندونم فشار میده ک دندونم خورد میشه و میفته تو دستم,اولش دستم بود اما نمیدونم یا گم شد یا پیداش کردم ,اونم دندون بالای طرف چپ, از آخر یا دومی بود یا سومی.البته مدتیه ک این دندونم خیلی درد میکنه اما اینکه بگم به فکرش خوابیدم نه ,من خیلی نگرانم توروخداقسم جوابوبدین خواهش میکنم

 54. سلام من خواب دیدم دندون جعبه ایمو شکسته است را بدون هیچ خون و دردی ان رو میکنم لطف تعبیر این خواب منم بگید ممنون میشم

 55. سلام
  خواب دیدم دندونم ک شکسته است رو بدون هیچ درد و خونی اونرو کندم و تو دوتا دستام نگه داشتم خواهشا تعبیر این خوابمو بگید از نگرانی دربیام مرسی….

 56. سلام مدتی همسرم ازخانه رفته خیلی دنبالش گشتم درتوراه بازگشت بعدازنمازصبح کناری ایستادم خوابیدم خواب دیدم همسرم دردندان پزشکی دندانهاش سفیدمرتب شده بودن حتی دندان خرابش درست شده بود ولی دنددان ردیف جلواز پایین یک دندان نداشت ولی درلثه سفیدبودنمیدانم شکسته بود یامیخاست دربیاد ممنون میشم تعبیربگید

 57. با سلام وخسته نباشيد،من خواب ديدم كه در باغ بسيار زيبايى با خانواده همسرم و بعضى از فاميلا هستم آنها در نقطه اى ديگر از باغ نشسته بودند و من وارد خانه هاى باغ شدم وارد اتاقى كه در آن همسرم وزنداييم ودختر داييم (كه داييم مدتى است فوت شده) وداماد خانواده همسرم آنجا هستند،البته داييم من هم داماد ايشان بودند،بعد من وارد شدم داييم را ديدم روبروش نشستم فقط من ميتوانستم او را ببينم كسى ديگرى او را نميديد كه من بفض كردم داشتم گريه ميكردم چون با ديدن داييم خيلى دلتنگش بود ديدم داييم دندان پايين سمت چپش را با دست گرفته دندان آسياب بود و رو بِه من ميگويد دردش ميكند من همينجور به او نگاه ميكنم وگريه ميكنم ناگهان دامادمون متوجه شد چند ضربه زد روى زانوم گفت خوبه موهاش كوتاه كرده حالش خوبه انگار منظورش با داييم بود كه من از خواب پريدم لطفا تعبيرش رو بگوييد ممنونم.

 58. سلام من خواب دیدم پسرم که هشت ماهشه دندون دراورده میشه یکی تعبیرشو بگه اخه یکی گفت قراره باز حامله بشم

 59. سلام من خواب دیدم پسرم که هشت ماهشه دندون دراورده میشه یکی تعبیرشو بگه اخه یکی گفت قراره باز حامله بشم

 60. خواب ديدم در حال كشيدن دندان جلويي هستم و لق شد ولي در نياوردم

  • درخواب دیدم دندانهای مصنوییم خیلی کثیف شده اندواعتراض کردم به دکترم شماگفتی بهترین جنس رابرام درست کردی پس چراکثیف وسیاه شدن لطفا خوابم راتعبیرکنید

 61. خواب دیدم دندانهای مصنوعیم خیلی کثیف وسیاه شدن تصمیم گرفتم برم پیش دکترم واعتراض کنم که شماگفتی بهترین جنس رابرام درست کردی پس چرابه این روز درومدن لطفا خوابم راتعبیرکنید

 62. خواب دیدم دندان های بالا و پایین کامل توسط مادرم درآورده شده وکنده شد جای بعضی از دندان ها خون میامد و وقتی لبخند زدم دندان های جلوی دهنم سرجاش بودن من جواب خوبی از تعبیر خواب نگرفتم میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

 63. سلام تو خواب بودم ساعت ۱۱صبح و ساعت ۱ظهربادیدن خواب بیدارشدم تقریبا دو ساعت…خواب دیدم دهانم خون شده واون خون از دندان بالا امد ورفتم با اب شستم ولی وقتی دهانم روپر اب کردم اب یه مایع بدی بود اب رو تف کردم

 64. سلام.من این خواب و چندین بار دیدم.خواب دیدم تمام فک بالا و پایینم به حده مرگ درد میکنه واحساس میکنم داره منفجرمیشه.هی این درد میگیره و ول میکنه.اونموقعی که میگیره از شدت درد فکم صدایه خورد شدن میده و لَثم پاره میشه.دوتا دندون عقل بالام اون ته با پارگی و درد لثم بیرون میاد.اگر میشه تعبیرش رو بگید

 65. سلام من خواب دندون نيش پايينم بدونه هيچ دردي افتاد و در دستم بوده تعبيره دقيق اين خواب چيه

 66. ﺳﺘﺎﺭﻩ

  ﺳﻼﻡ ﺩﻳﺸﺐ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺟﻠﻮﻳﻴﻢ ﻳﻪ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺶ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻡ, ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺑﺎ ﺩاﺩاﺷﻢ ﺩﻋﻮاﻡ. ﺷﺪ. اﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺑﻄ ﺩاﺭﻥ?

 67. سلام من خواب دیدم ک سق دهنم پر از دندان شده تعبیرش چیه

 68. سلام اگر در خواب ببینیم با کسی که دشمن بودیم دوست شدیم و در خواب میبینیم که دندان هایش سفید و درست شده تعبیر ان چیست؟؟

 69. سلام اگر در خواب ببینیم با کسی که دشمن بودیم دوست شدیم و ببینیم که دندان هایش درست و سفید شده تعبیرش چیست؟

 70. وقت بخیر
  من واب دیدم همه دندانهای بالا ام افتاده است و انها را در دست خود نگه داشتم .
  ن خونی امد و ن کثیف شدن فقط گریه میکردم

 71. وقت بخیر
  من خواب دیدم همه دندانهای بالا ام افتاده است و انها را در دست خود نگه داشتم .
  ن خونی امد و ن کثیف شدن فقط گریه میکردم
  تعبیر چیست؟

 72. دستتون درد نکنه خیلی کامل بود.
  من در خواب دیدم
  که دندان ردیف بالام
  سمت راست از آخر چهارمی در میاد.
  میشورمش و میزنمش سر جاش
  و سری آخر ک از خواب بلند شدم همه دندونام سالم توی آینه نگاه میکردم دندونامم خیلی سفید و براق شده بودن

 73. سلام.من خواب دیدم دندان شوهرم بالا وسط خورد به پنجره و شکست و خون اومد بعدش که داشت راه میرفت من حولش دادم با سر خورد زمین پشت سرش خورد به سرامیک کلی خون اومد و تقریبا داشت جون مییداد. چند لحظه از جون دادنش گذشت که یهو چشماشو باز کرد و یه حالت ترسناکی با خنده به من نگاه کرد..خیلی خواب وحشتناکی بود اگه میشه تعبیرشو برا م بفرستید.

 74. این تعبیر ها هیچ دلیل علمی نداره – افتادن دندون برای هر کسی یه کابوسه و این ترس از بچگی توی ضمیر ناخوداگاه شما هست پس وقتی شما توی خواب عمیق فرو میرید ممکنه ضمیر ناخوداگاه شما و تخیل شما تصویری از ترس شما که معمولا در همه انسان ها یکی هست که همون افتادن دندانه رو به شما نشون بده – خوب اگر کسی بیاد به شما بگه ممکنه یکی از عزیزانتون رو از دست بدید خوب در اینجا شما گوش به زنگ خبر مرگ کسی می شینید خوب معمولا مرگ و میر چیزی هست که برای همه تو هر فامیلی اتفاق میافته و همیشه بوده و هست پس حالا اگر شما خبر مرگی از الان تا یکی دوماه دیگه شنیدید میگید من خوابشو دیده بودم – یا اکر بهتون بگن شخصی با شما خصومت پیدا می کنه و اینکه شما با شخصی اتفاقی مدتی بعد مشکلی پیدا کردید میگید من خوابشو دیده بودم – پس ربط دادن اتفاقات روزمرگی به خواب کار خیلی آسونی هست – اما در عصر نوین باید هیچ چیزی رو بدون مدرک علمی باور نکنید
  تعبیر خواب علمی ناشناخته است و هنوز چیزی اثبات نشده که نشون بده مغز شما می تونه آینده رو پیشگویی کنه و این تعبیرها دلیل علمی درستی ندارند و فقط یه جور بازی روانشناسی هست

  • ثنا استم
   خوتب دیدم دندان بالایی پیشرویم ) دو دندان وسط نیست پهلوی دو دندان وسط ( بدون درد در کف دستم است اما دندان صفا و جلا دارد ودر کنجش نگینه کوچک الماس است جلایش تا دور ها روشنی میندازد
   خود را در آینه میبینم با خود میگم ببین جایش خالی شده مقبول معلوم نمیشود برای مادرم میگم دندانم افتاده در کف دستم است اما بسیار پاک وجلا دار بدون درد

 75. سلام دوبار هست که خواب میبینم دندون جلویی از راست لق شده یک بار اول دندان افتاد توی دستم و بار دوم لق شده بو و با زبانم تکانش میدام امادرد نداشت دقیقا همان دندانی که دکتر برای ترمیم کرده است لطفا بگویید تعبیرش چیست داره عذابم میده

 76. مریم خانوم شوما باشوهرتون خیلی جروبحث دارید احتمالا

 77. سلام ببخشید من الان خیلی سر درگم شدم واقعا ترسیدم نمیدونم تعبیر خوابم چی میشه.
  خواب دیدم دندون جلوییم لق بود افتاد تو کف دست چپم ولی تمیز بود اصلا خونم نداشت دهنم تمیز بود فقط ترتیب دندونام عوض شد
  حالا تغبیر این خواب من چی میشه؟ ممنون میشم سریع جواب بدین واقعا پریشونم ?

 78. محمدجواد

  سلام وقت بخير من دندان بالايي لق خورد كندمش و بالاي پشتبان انداختم تغبيرش چي ميشه

 79. سلام . خواب دیدم دندان مصنوعی بالا وپایین من هر دو از وسط نصف شده واز استر جدا شده وتو دستم گرفتم دندانم تمیزه ونیش درازی داره ولی استرش خیلی کثیفه لطفا معنیشو بگید

 80. سلام .داندان مصنوعی بالا وپایین من هر دو از وسط نصف شد واز استر جدا شد دندان تمیز ودارای نیش بلند ولی استر کثیف وبزور از جایش درامد لطفا به من جواب بدهید

 81. سلام خسته نباشید
  میشه تعبیر خواب منو بگین؟من خواب دیدم احسای کردم تو خواب دندونام یکم ناراحتن نه که درد داشته باشن ؛احساس میکردم لق شدن بعد دستمو میبرم تو دهنم که ببینم واقعا لق یا نه به دندون پیشین جلویی دست زدم یکم تکون دادم لق شد و کنده شد و موند تو دستم .تبعد دیدیم در دنبال یه راهیم که اونو درست کنم ؛لطفا تعبیر خواب منم بگین ممنونم

 82. من خواب دیدم تمام دندان های فک پایینم یه دفعه ای بدون هیچ دردی افتادووقتی به بابام تو خواب نشون دادم زرد وناسالم بودند تعبیرش چیه

 83. من معمولا خواب میبینم دندونام بدون خونریزی همه اش میریزه کف دو دستم ! تعبیرش چیه ؟

 84. من معمولا خواب میبینم همه دندونام میریزه کف دو دستم بدون خون ریزی ! تعبیرش چیه ؟ من از خواب هام نگران نمیشم ولی این یکی چون بارها و بارها دیده ام نگرانم کرده !

 85. خواب میبینم همه دندونهام از توی دهانم میریزه کف دو تا دستم بدون خون ریزی ! من خواب هام رو زیاد جدی نمی‌گیرم اما چون این خواب رو بارها و بارها دیده ام نگران شده ام ! تعبیرش چیه ؟ با تشکر

  • منم عینا همین خواب رو دیدم با این تفاوت که سعی می کردم جا بندازمشون

 86. سلام..تمیز کردن جرم گوش چه معنی ای داره؟

 87. ببخشید من دختر دو سالم فوت کرده خواب دیدم دندانهایش داره میریزه بعد شروع شد دندانهای خودم عقبیها و جلوییها همه لغ شد و خودم داشتم یکی یکی میکندم همه را کندم و بعد دیدم که دخترم خوشحال تو بغلمه و سالم شده و میخنده خیلی نگرانم لطف کنید تعبیرش چی میشه

 88. سلام. منم بارها خواب لق بودن یا افتادن دندان رو دیدم.
  دیشب خواب دیدم تموم دندونای پایینم ریخت توی دستم.گذاشتمشون جیبم که کسی نبینه.انگار مثل نخ تسبیح به هم متصل بودند.بعد توی آینه نگاه کردم دیدم چونه ام جمع شده عین پیرها.باخودم گفتم حتما باید دندون مصنوعی بزارم که دوباره صاف بشه پوست جمع شده ی چونه ام.

 89. سلام من خواب دیدم یکی از دندان های عقبم افتاده .و ادامه ی اون خواب دیدم ک مریض شدم .تعبیرش چیع .من هرچی میخونم متوجه نمیشم

 90. سلام من خواب دیدم دندونم رو کشیدم اونم دندون کرسی بعد از ی مدت از خانومم جدا شدم

 91. سلام من خواب دیدم دندون کرسی ام و کشیدم بعد یک مدتی از خانومم جدا شدم بله بعضی اوقات درسته درسته درسته

 92. سلام.من خواب دیدم تمام ردیف دندانهای فک پایینم لق شدن و افتادن ولی یک ردیف کامل و زیبا پشتشان درآمده بود.تعبیرش رو لطف میکنید بگید؟ ممنونم

 93. سلام.من خواب دیدم تمام ردیف دندانهای فک پایینم لق شدن و افتادن ولی پشتشان یک ردیف کامل و زیبا دندان درآمده بود.تعبیرش رو لطف میکنید بگید؟ ممنونم

 94. سلام من خواب دیدم که یکی از دندان های پایینیم نصفش شکسته .نگرانم

 95. من دیدم همه دندانهام داره خراب میشه و ضرف یک روز همه رو از دست میدم. خودمم میبینم که دندانام خراب و سیاه شده و داره میریزه زمین. تعبییر لطفا

 96. سلام من دیشب خواب دیدم که دندانهای کرسیم دوتا بالا دوتا پایین و یکی دیگه از دندانهام که یادم نیست کدوم دندان بوده خراب شدن قهوه ای رنگ شدن و یهو افتادن توی دستم این تعبیرش چیه??????

 97. سلام من دیشب خواب دیدم که دندانهای کرسیم دوتا از بالا دوتا از پایین و یه دوندونه دیگه ام که یادم نمیاد کدون وندونم بود قهوه ای رنگ شدن و یدفعه افتادن توی دستم این تعبیرش چیه ?????????

 98. من خواي ديدم دندون جلويي دخترم افتاده و مابقيه دندوناي بالا سمت چپش لق شده خواهش مي كنم جواب بديم من خيلي نگرانمالبته دخترم ٥ سالشه لطفا

 99. من خواي ديدم دندون جلويي دخترم افتاده و مابقيه دندوناي بالا سمت چپش لق شده خواهش مي كنم جواب بديم من خيلي نگرانمالبته دخترم ٥ سالشه لطفا

 100. سلام من خواب ديدم يكي از دندوناي جلويي دخترم كه ٥ سالشه افتاده و من داشتم با خوشحالي نشون مي دادم كه دخترم بزرگ شده و دندوناي بالا سمت چپش لق شده بود ممنون ميشم من رو از نگراني در بياريد

 101. زهره وصال

  سلام خواب ديدم يكي از دندوناي جلوي دخترم اقتاده و با خوشحالي دارم به همه نشون ميدم و بقيه دندوناي بالا هم لق شده بود لطفا پاسخ بدين ممنون

 102. من پارسال خواب دیدم تمام دندونای جلو ریخت
  یبار دیگه خواب دیدم دوتا از دندونام افتاد
  دیشبم خواب دیدم دندون دراوردم

  واقعا که خوابام منو مسخره کردن
  هر وقتم خواب دیدم هیچی نشده
  عقیده ندارم به تعبیر خواب
  بنظر من خوابها از افکار ما سرچشمه میگیرن
  من اصلا عقیده ندارم به تعبیر خواب

 103. محمد جواد

  سلام
  من خواب دیدم با دوستام تو خونمون بودم که یهو بابام خدابیامرز و کلی از فامیلامون با هم اومدن خونه،من داشتم دوستام و رد میکردم برن که دیدم یکی جلو در خونه منتظر بابامه و میگه ازش صد میلیون میخواد،من خواستم برم پول جور کنم وقتی از جلو یه آینه رد شدم دیدم زیر لب پایینم 8تا دندون زشت و خراب در اومده???کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 104. جواب سوالم رو نگرفتم من خواب دیدم که یکی در روی سفره غذا مسواک میکنه تعبیر خواب من چی میشه

 105. سلام
  من دیشب خاب دیدم دندون نیش بالا سمت راستم لق بود, تعجب کردم چرا لق شده دندونی که سالم بوده وخیلی ناراحت بودم. بادستم فشارش میدادم جا بخوره ولی نمیشد البته نمیوفتاد. بعد رفتم دکتر گفت نگران نباش وبرام بستش ودرستش کرد. گفت مدتی طول میکشه تا خوب شه. اصلا هم درد نداشتم ولی انگار التهاب لثه زیر اون دندونم باعث لق شدنش شده بود.

 106. خواهرو برادرم هردو خواب دیدن ک همه ی اندوناشون ریخته توی دستشون. با این تفاوت ک خواهرم شباهتی بین اون دندونا و دندونای خودش ندیده ولی برادرم کاملا دندون های خودش رو دیده. خودمم هم حدود پنج شب خواب میدیدم ک یکی ازدندونای ردیف بالا لق میشه و میوفته. تعبیرش چی میشه؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

 107. سلام ببخشین مادر من تو خاب دیده دندونش شکسته و افتاده تو چاه دستشویی ودهنش پر خون شده ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

 108. سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم دندونم نصفه شکسته افتاد تو دستم تعبیرش چیه تو رو خدا بگید خیلی نگرانم .البته دندونم خرابه شبش خیلی تو فکرش بودم گفتم برم دکتر بکشمش

 109. سلام من خواب دیدم دندونای جلو پایینیاش چنتا خراب و دونه دونه افتاد 4تاش خیلی خالم بده و نگران لطف کنید جواب بدین منتظرم ….

 110. این اتفاق برام یکبار رخ داده و واقعیه
  اول بگم که پدر و مادرم به شهر دیگه مسافرت کرده بودن چند روزی.بعد خواب دیدم که دندان بالایی(جلویی)افتاد و من اون رو از زمین برداشتم و داخل کف دست گذاشتمش و نگاهش میکردم.
  فردای اون روز شنیدم که بابام با ماشین تصادف کرده و پای چپش آسیب دیده.این مال سه ماه پیشه.
  امروز هم خواب دیدم دندان جلویی پایینی شکست و اون رو باز داخل کف خودم دیدم.نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیافته.
  به امید خدا خیر باشد

 111. خواب دیدم دندون آخریم پوسید و لق هست که من با دستم از تویه دهنم می کنم و تو دستم می گیرمش

 112. سلام خواب دیدم همه دندانهام تو دهانم خرده شده

 113. خوردن دندان تعبیرش چیه

 114. سلام من خواب دیدم تمام دندانه‍آیم مصنوعی وبرشون داشتم ودوباره‍ گذاشتم سرجاش ولی هیچکدوم از خونوادمون خبر ندارن من دندان مصنوعی دارم ممنون می شم زود جواب بدیم

 115. سلام
  خواب دیدم دوتا دندون جلوییم بالا لق شدن خیلی مراقبشون بودم اما بهو افتادن خودشم باریشه منم دندونامو تویه کاسه گذاشتم یخچال بابامو صدا کردم تا منو پیش دندون پزشک ببره تا دندونا بهم بچسبونن اما بابام گف دندون داری در میاری تواینه نگاه کردم دیدم راست میگ جاشون دارم دندون در میارم اما گفتم من که دندون شیریام ریخته بود دوباره دارم دندون دایمی در میارم

 116. سلام من خواب دیدیم که دندانهای پایین سمت راستم خیلی لق شده و انها را با دست میکنم و میندازم زمین اما خاکی نشدن تعبیرش چیست

 117. سلام من اولین بار هست که به این سایت مراجعه کردم.
  من هم خوابی دیدم که از روی نگرانی دنبال تعبیرش هستم.
  ولی اینجا نظرات را میخوندم واقعا تاسف خوردم واسه این نمیدونم بگم مملکت مردم !!!!!

  اگه کشوره اسلامیه اگه قرار بر آزادیه افکار و هرکسی حق اینو داره نظرشو بگه و هیچ کسی حق اینو نداره که به خودش اجازه بده که به افکار اعتقادات ی ادم توهین کنه.

  یک نفری خوابی دیده و از نظر خودش تعبیری کرده و شاید هم واقعا خوابی نبوده و دوست داشته نظرشو بگه.

  متاسفم واسه کسایی که ادعای مسلمانی میکنند و به قول خودشون منتظر ظهورن ولی حتی اندازه ی بچه هم عفت کلام و حتی طرز درست صحبت کردن و حتی بیان نظرات و حتی علمشو ندارن که بخوان نظری بدن اونم بااین لحن.

  همین انسان های به ظاهر مسلمونن که تیشه به ریشه دین و مردم میزنن بااین رفتارهای اشتباهشون .

  متاسف واسه این مملکت و نظام.

  خدانجاتمون بده به حق به همین شبای عزیز.

 118. سلام من خواب دیدم که میرقصم یهو دقیق یادم نیست یکی از دندونام تو دهنم تیکه تیکه میشه مثلا سه قسمت میشه ولی من یه قسمتشو بیشتر ندیدم دندون شکسته درآوردم تو مشتم نگه داشتم هرچی تو آیینه نگاه میکنم که ببینم کدوم یکیه پیدا نمیکنم جاشو اما تو دهنم دوتا جای خالی هست که میگم اینجا نیست بعد متوجه میشم که یکی از دندونای جلو بالا لق شده اگه ممکنه تعبیرشو برام بگید

 119. بچه ها خواب خواب دندون ی قوچ رو دیدم .خیلی تمیزو تیز بود .ک دستمو گاز گرفت.قوچ برای قربانی کردن بود . این چیه ؟؟

 120. سلام من خواب دیدم که یکی از دندون های پایین افتاده تو دستم و بعد بدون هیچ خونریزی بعد دیدم که از دستم افتاده زمین و یکم کثیف شد وبعد اصلا نفهمیدم چیشد که همون یک دونه دندونم به سه قسمت شد و یک قسمتش گم شد. ممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه .

 121. سلام من خواب دیدم دندون پایینم سومی از جلو لق کندمش بعد گذاشتمش لای دستمال که دندون کنده شده خیلی سفید و براق بود .تو واقعیت هم یک دندان لق دارم.لطفا تعبیرش رو بگید

 122. سلام من خواب دیدم دندون سومی ازجلو پایین سمته چپ لق بود با دست کندمش و گذاشتمش لای دستمال.دندونی که کندمش خیلی سفید و براق بود.بعد جای دندونم خون اومد دستمال گذاشتم روش.لطفا تعبیرش رو بگید.ممنون

 123. تعبیر خواب دندان های زیاد که مثل کوسه تیز هست چیه؟

 124. سلام من یکی از دندان هام مشکل داره و تو خواب دیدم همون دندانم روکشیدم و کف دستم داشتم نگاش میکردم و شکل خراب و بدی داشت.
  و ادامه خوابم دیدم که به جای اون دندان افتاده یه دندان فلزی گداشتم.
  اکه ممکن این خواب رو تعبیر کنین.

 125. تعبیرها درست است..اما همیشه سعی کنید نسبت به همه چیز خوش بین باشید….خواب حکم داره..اینکه چه ساعتی دیده باشی…بعدش…خودتون رو ازار ندین وفکرتون رو درگیرش نکنید..صدقه کنار بزارین واستغفار کنید.

 126. سلام من خواب دیدم دوتا از دندان های جلویی شکست وافتاد در دستم تعبیرش چی میشه با توجه به اینکه پدرم رو یکماهخ که از دست دادم و مادربزرگم را دوماهخ که از دست دادم

 127. همکارم خواب دیده که من دندان مصنوعی را دارم در دهانم می گذارم.

 128. همکارم خواب دیده که من دندان مصنوعی را دارم در دهانم می گذارم.

 129. سلام من خواب دیدم دندان نیشم توسط فردی با انبر دست به سختی و با رضایت خودم کشید و دهانم پر خون شد رفتم دهان و دندانم رابشویم افتاد تو حوضچه زیر شیر آبی برداشتم دیدم خیلی کم کرم خورده رفتم نشون مادرم یا همسرم دادم لطفا تعبیرش کنین ممنونم

 130. سلام
  ببخشید من اولین باره به این صفحه میام و اون پیام بالا رو که از نظام ناراضیه رو همین الان دیدم فقط یک چیز خدمت اون دوست عزیز عرض کنم
  اگه همین رهبرو این نظام نبود شما تا حالا باید به صدام می گفتی اق دایی و به داعشم می گفتی سلام عمویی برو خدا رو شکر کن رهبر به این خوبی داریم

 131. سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم که دندان بالا من که وسط بود لق بود ان دندان لق را کشیدم بیرون و دست کفم نگه داشتم تعبیرش چیه؟؟؟

 132. سلام خواب دیدم یکی از دندونای عقب پایینم که شکسته یکی از دختر بچه های فامیل دست انداخته کشیده بدون اینکه خون بیاد

 133. انگلایی مثل تو وامثال کثیف توبدونن اگر مررد بودینو ادعا که مثلسگ نجسو ترسو نبودین و اسمتو تو پستت میگذاشتی بعد گه خوری میکردی درباره نطام مقدس جمهوری اسلامیمون.وجووود ندارین شماها.بدونین نهصت ما تا فرج آقامون ادامه داره و اجازه نمیدیم حرومیایی مثل شماهااا خرابش کنن

 134. سلام.من در مورد تعبیر خوابم نگران شدم.خواب دیدم یکی از دندونای کرسی افتاد کف دستم ولی رو زمین نیفتاد.و نگهش داشتم.و از دهنم خون زیادی اومد.یعنی چی حالا؟

 135. من خواب دیدیم دندون جلویم سمت چپیش یهدفعه سوراخ شد سوراخ بزرگ و نوک دندونمم صاف شکست بدون درد و خون ریزی

 136. با سلام و خسته نباشید .من چند روز پیش خواب دیدم ک یهو چن تا از دندانهای عقب بالا و پایین افتادن که قبلا پر کرده بودم .نمیدونم تعبیرش چیست .

  • منم تقریبا همین خواب و دیدم 🙁 استرس گرفتم هفت تا دندنم افتاده بود زشتو داغون بودن تو کف دستم ریختم خونم نداشتن :(((

 137. چقدر چرند مينويسيد
  مطمئن هستيد همه ي اينا رو مدير سايت براي بازارگرمي خودش نمينويسه؟
  نميدونم شايد…؟

  • بی اس ام اس

   سلام و عرض ادب
   مدیر سایت معبر نیست و اومدن و نیومدن شما هم پورسانتی براش نداره.من از تمامی مراجع براتون کامل ترین مطلب را گذاشتم.شما اگر بیشتر می دونید بفرمایید تا دیگران استفاده کنند

 138. سلام من دختری 22ساله هستم دیشب خواب دیدم 4تاازدندونای جلویی فک پایینموکشیدم ومیگم میخوام ارتودنسی کنم اوعقبیابیان جلوخودمم ازاینکارم متعجب بودم که دندونای جلوی سالم بودن چراکشیدم واینکه اصلادندون عقبی چه جوری میخوادبیادجلوالبته هیچ خونی هم نمی آمدفقط یادمه توآیینه نگاهش کردم ودیدم روی لثه هام نقطه قرمزکه ناشی ازجای دندونام مونده حالاامروزصبحم که صدقه دادم والبته قسمتم شدبرم زیارت فرداحرم حضرت معصومه س توروخدابهم بگیدمعنیش چی میشه

  • سلام من خواب دیدم دندانهای جلویی فک پاییینم افتاده بدون اینکه خون بیاد ولی جاش دندون درآمده و اما هنوز اون دندانها زیاد بلند نیستند، دندانهایی که افتاده بدوند خرد شده و در دستم بودند.

 139. سلام من خواب دیدم دندانهای جلویی فک پاییینم افتاده بدون اینکه خون بیاد ولی جاش دندون درآمده و اما هنوز اون دندانها زیاد بلند نیستند، دندانهایی که افتاده بدوند خرد شده و در دستم بودند.

 140. خواب دیدم،دندونم خراب شده،واون داروهای سیاهی که دندانپزشکهامیزارند،اون ازدندانم شکست وازدندونم خون امد،لطفا تعبیرش چیه؟؟؟

 141. خواب دیدم،دندانپزشک اون داروهای سیاهی که به دندانهای عقب میگذارند،اون شکسته شدوبه دستم افتادوازدندونم خون امد

 142. چیکار کنیم که اصلا خواب نبینیم

 143. چیکار کنیم که اصلا خواب نبینیم

 144. سلام ریختن دندانهای جلو فک پایینی روی دست تعبیرش چیه لطفا بگویید

 145. هانیه
  با این تعبیر ، خواب من جالب میشه تعبیرش
  خواب دیدم رفتم دندون پزشکی دکتر بم میگه باید دندون کرسی رو بردارم بقیه دندونارو تعمیر کنم و زیبایشونو انجام بدم
  منم قبول کردم ، جای دندون کرسی خالی بودو همش با زبونم حس میکردم . ولی وقتی کارش تموم شد دندونمو سر جاش گداشت
  راستش من دارم از همسرم جدا میشم و در این حین دارم برا کنکور پزشکی میخونم ک میدونم قبولم
  دکتر شدنم میشه همون زیبایی دندونی ک تو خواب دیدم
  از رفتارای همسرمم میدونم برمیگرده ولی فعلا نه

  راستش خوابم با این تعبیر خیلی بانمک در میاد 🙂

 146. لق بودن دندان و کندن آن به دست خود

 147. سلام کندن دودندان جلو ازردیف بالا به وسله زبان ودردست گرفتن دست چی میشه؟

 148. سلام خواب دیدم که دوتاازدندانهای ردیف بالا دنونهای جلویی به وسیله زبانم افتادودر دست گرفتم بعددیدم که جاش داره دندون میزنه بیرون لطف کنیدبگیدتعبیرش چیه

 149. خیلی جالبه اصا
  خواب دیدم دندون های جلو به دو بخش تقسین شدن بخش اول رفته جلوی بخش دوم به طوری که وقتی به آینه نگاه میکردم توی دهنم فقط یه دندون خرگوشی بود!
  و میتونستم تکون بدن، و با دستم همه دندون هامو درست کردم، هیچ کدوم نیوفتاد! فقظ چند تا لق شده بود.
  در ضکن توی شهر هم انگاری انتخابات تک نفره بود و یا برنده شدن یک نفر و اعتراض و یا ی شورش توی شهر برای ناراضی بودن از یک نفر بود.
  درصمن هیچ خونی نیومد.
  در این مورد به تلگرامم پیام بفرستید.
  فقط خواهشا تعبیر نکنید فقط نظر بدید.
  t.me/eepho_sh

 150. منم خواب ديدم يكي ازدندوناي بالايام تكه تكه شدو ريخت تو دستم

 151. من خواب دیدم تو خونه نشستیم دندونم درد میکنه همش بهش دست میزنم یک دفعه در میاد میفته تو دستم بلند میشم مامان دندونم افتاد مامانم گفت کوش ببینمش ندان رو بهش دادم دندان راکرد تو دهنش دو نصفش کرد بعد گفت بندازش بیرون که من بیدار شدم

 152. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده.

 153. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند

 154. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است

 155. دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد

 156. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 157. حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین

 158. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

 159. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است. ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان

 160. ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.

 161. دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد

 162. دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند. اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او راعمري دراز است، چنانكه همه تبارِ خويش را در گور كند.

 163. دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود

 164. دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود

 165. با عرض سلام…
  شب تو خواب دیدم که دندون پایینیم از لثه م جدا شده بعد دستمو میزنم به دندونم از ریشه ش جدا میشه و کنده میشه.
  خیلی خرسند میشم اگه جواب تعبیرشو زود بدین.

 166. من اصلا دندون خراب ندارم اما در خواب دیدم یکی از دندونای اسیابیم خراب شده

 167. سلام من خواب دیدم دندان های از نیش اون ورتر فک بالا سمت راستم دو سه تاشون لق شدن و وقتی دست میزنم ی خورده ازش کنده میشه و میاد دستم و ی خورده از دندون تو دهنم باقی ميمونه. تورو خدا جواب بدید خیلی نگرانم. ممنون

 168. من همیشه خواب میبینم که ریشه دندونهام لقه و میوفتن یا بعضی شب ها یهو همه میریزن
  تورو خدا به من بگین این خوابها یعنی چی؟؟
  بعدش که خواب میبینم دندونهام میریزن یهو مشکل و غم بزرگی میاد تو زندگیم

 169. سلام من خواب ديدم كه چند دندون اصافه توي دهانم درآوردم جلوي بقيه دندونام

 170. اگر چند دفعه خواب ببینیم که همه دندان‌هامون لق شده اند و تعداد زیادی از آن ها هم با هم افتادند، چه تعبیری داره؟

 171. سلام،تعبیر خواب شکستن یکی از دندان های جلو،که زینت چهره هم حساب میشه چی هست؟ممنون

 172. با عرض سلام
  من خواب دیدم که دندان پایینم کنده شده تعبیرش چیه؟
  با تشکر

 173. سلام
  من خواب دیدم همه دندونای جلوم ریختن، بدون دیدن خون، همشونم تو کف دست خودم بودن، اما بیشتر شبیه دندون شیری بود تا دندون های اصلی،یا حتی میشد گفت دندونای جلوم خرد شده باشن همشون و همشون کف دست خودم بودن

 174. خواب دیدم دندونموخودم میکشم اماازدستم نمیوفته فقط یادمه یبارسعی کردم که دندونم لق شدوازش خون میومدمجبورشدم بکشمش میشه تعبیرشوبگیر

 175. من خواب دیدم دندونم خراب شده بود درد میکرد-میشه تعبیرشو بگید

 176. سلام.من دیشب خواب دیدم سه تا دندون های جلو بالا دهانم سوراخ شده و دارم تو آینه بهشون نگاه میکنم.تعبیرشو بگید ممنون میشم

 177. ناشناس

  سلام من خواب دیدم یک دندان را داخل بدنم می گذاشتند

 178. ناشناس

  سلام من خواب دیدم دندانی را درون بدنم میگذارند . تعبیرش چیه؟

 179. سللم خواب دیدم دندانهایم از افتادن ندیدم یک دست دندان زیبا پزشک بهم داد گذاشتم داخل دهانم رفت دندان واقعی خودم شد خوب راحت 42سالم هست بقدری احساس رضایت میکردم نگو

 180. خواب دیدم ۳ تا شهید اومده یکیشون رو میشناسم اونیکه میشناسمش بهم میگه بیا بریم همشونم شاد بودن. یکی از شهدا که میخندید و دندوناش دیده میشدن دهانش که باز بود دیدم از فک بالاش از وسط داماغ یه دندون سفید درآورده. لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 181. سلام خواب دیدم مادرم دندون مصنوعی هاش رو در آوردو گذاشت تو دستام. تعبیرش چیه؟

 182. سلام خواب دیدم مادرم دندون مصنوعی هاش رو در آوردو گذاشت تو دستام. تعبیرش چیه؟

 183. فاطمه خانم

  باسلام .من دیشب درخواب دیدم دندان های زیریم بکیشون البته جلویی ها میفته و یک دندون سفید ک ولی باریکتر بجاش رشد میکنه ک اونم لقه لطفا بگین تعبیرش چیه خیلی استرس دارم ممنونم

 184. من خواب دیدم که تو اتاقم بودم و رفتم جلوی اینه اتاقم و خودم دندان جعبه ای پایینم رو کشیدم و خون نیومد و ریشه نداشت و بعد دندان رو با خوشحالی به مادرم دادم و از خواب پریدم.
  میشه بگین تعبیرش چیه؟ممنون میشم

 185. تينا قاسمي

  خواب دندون افتاده اگر يكي از دندون هاي جلويي چه پايين باشد چه بالا چون دندون هاي مهمي هستند به اين دليل است كه تغيير مهمي در زندگي شما اتفاق خواهد افتاد و اگر از دندان هاي عقبي دهان درد كند يا بيافتد نشانه اين است كه شما نگران مسعله اَي هستيد كه ممكن است نگراني زياد باعث ايجاد مشكل در زندگيتان شود ولي اگر شب يا چند شب قبل به دندان يا مساعل مربوط به دندان فكر كرديد ديدن خوابش طبيعيه (و در كل خوب مسواك بزنين تا ديگه از اين خوابا نبينين و تا خوابي ديد نگران مرگ و اسيب جدي به خود يا اطرافيان نباشيد چون مرگ دست خداست و برأي نديدن اسيب جدي بايد مراقب خود باشيد

 186. سلام دوستان، من چند شب پیش خواب دیدم دندون اسیاب کوچکم تو فک بالا خیلی درد میکنه و بعد لق شده و داره میافته و به دکتر التماس میکنم که خوبش کنه و دکتر هم دندونمو دباره میکاره یا میچسپونه سر جاش و تو خواب حس میکنم دندونم عین اولش شده…خوابم خیلی واقعی بود وقتی بیدار شدم هنوز هم اون حسو تو دهنم داشتم
  اینم بگم الان دو سال هست تو مرحله طلاق هستم و ایران نیستم و از خانوادم دورم بچه هم ندارم

 187. دوستان ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگین

 188. سلااام تو رو خداااا تعبیر افتادن دندون اگه خواب ببینییم همه دندونامون دونه دونه ریخت تو دستمون
  بعد تو خواب اینطوری بووود که خونه خاله بودیم همه بودیم دایی و خاله و بقیه.. ولی صدا زدم مامان همه دندونام ریخت داییم اومد جلو خندید بهم گفت دندون نداری دیگه مامانم میگفت عیب نداره در میاد
  بعد رفتم دسشویی شیر آب و باز کردم دهنمو شستم
  فقط 4 تا دندون جلوییام با دندونای بالاو پایین سمت چپم دیدم سرجاشه بقیه ریختن تو دستم با ترس از خواب پریدم طوری ک انقد حس کردم تو خواب دیدم واقعیه تو رو خداااااااا بگین چ تعبیری میتونه داشته باشه

 189. احترام گذاشتن به هم دیگه بزرگترین سطح فرهنگ یک کشور و نشون میده هر کس یه نظری داره و در نظر دادن ازاده خود خدا هم در دینش هیچ اجباری رو در نظر نگرفته این حکومت حکومت قبلی به ما ربطی نداره قضاوت با خداست

 190. بهاررررررر

  من دو دفعه خواب دیدم دندونم افتاده .و هر دو دفعه یکی از نزدیکامو از دست دادم .دیشب خواب دیدم دندونم لق بوده دست زدم بش افتاده.الان خیلی میترسم نکنه دباره اتفاق ناگواری بیفته?????

 191. سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم یکی از دندان های جلوییم درد میکرد خودم اونو کشیدم بعد هی خون میومد ازش یه پارچه گذاشنم روش بازم درد میکرد شرو کرده بودم به گریه کردن رفتم جلو اینه دیدم هنوز دو تکه از دندانم بیرون نیومده میشه لطف کنید بگید یعنی چی این خواب؟؟؟؟

 192. سلام خسته نباشید من اصولا خوابایی رو که میبینم وقتی از خواب پا میشم هر چه قدر سعی میکنم یادم نمیاد اما این آخریه بد جور ذهنمو درگیر کرده.خواب دیدم یکی از دندونای جلویی از پایین لقه بعد از اینکه تکونش دادم سرش شکست وبعدآکه تکون دادم با لثه دندونو درش اوردم ولی همزمان که درش میاورد میدیدم که همون دندونای یایین جلو همه تویه ردیف وسفیدن دارن برق میزنن( از اونجایی که دندونای جلویی یکم انحراف دارن)من به دیدن خواب اونجور اهمیتی نمی دم ولی این آخریه بد جور درگیرم کرده لطفا کسی چیزی میدونه راهنماییم کنه مرسی

 193. سلام من خواب دیدم تموم دندونام خیلی ناجور لق شدن ک دل حال افتادننو داشتم تو‌خیابونا راه میرفتم معنی چی میتونه باشه؟

 194. من خواب دیدم دندون جلوییم نصفی ازش شکسته ولی هنوز کنده نشده .
  تعبیرش چیه؟

 195. مزدورها چرا اینقد ترسیدن.خب این رژیم و طرفدارهای جاهل و دزدش برن از گرسنگی میمیرید.چون یاد گرفتید فقط بدزدید.

 196. من خواب دیدم دندونم لقه وازش خون میادکسی تعبیرشا میدونه

 197. سلام من خواب دیدم دندون جلو پایین دوتا ازشون افتادن که یکیش تو دستم بود ولی دومی فقط جای خالیش بود…بقیه دندونام هم سیاه و باصطلاح کرم خورده بودن…تعبیرش چیه

 198. سلام، من خواب دیدم دست تو دهنم کردم چندتا دندون که روکش کردم رو در آوردم، خیلی هم دندونام سفید و تمیز بودن،البته جدیدا دندونام روکش کردم کمی اذیت میکنه

 199. سلام، خسته نباشید، من خواب دیدم دست تو دهنم کردم چندتا دندون که روکش کردم رو در آوردم، خیلی هم دندونام سفید و تمیز بودن، البته جدیدا دندونام روکش کردم کمی اذیت میکنه

 200. سلام. من خواب دیدم دندان بالا(جلویی سمت چپ) لق بود و با دستم گرفتم و دندانم را کشیدم . لطف می فرمائید تعبیرش رو اعلام بفرمائید. خیلی نگرانم.

 201. سلام دوستان نگران خواباتون نباشید ب هیچ وجه
  خواب رو هر جورتعبیر کنی همون اتفاق میفته
  اگه بد تعبیر کنی اتفاق بد خواهد افتاد
  اگرم خوب اتفاق خوب
  سعی کنید ب جای نگرانی صدقه بدین تا رفع بلا شه

 202. من خواب دیدم دندان بالاسمت راست افتاد کف دستم یادم نیس خاکی شدیانه.تعبیرچی میشه؟؟خیلی نگرانم.لطفااگه میدونین دقیق بگین

 203. سلام من خواب دیدم دندون پایینم لق بود بعد بادست خودم کشیدم میشه تعبیرشو بگین ممنون

 204. سلام و عرض ادب خواستم بگم که دندان جلویی من از ریشه کنده شد و یعنی لق بود و خودم کندم و در دست گرفتم و خواهشمند هستم‌ جواب را بگوئید

 205. کیمی خانوم

  سلام. من دندون آسیام بالای دهنم سمت چپ واقعا خرابه و باید برم درستش کنم و تو خواب میدیدم که به مادرم دارم میگم کمی دندونم درد میکنه بعد انگار این دندونم کمی لق بود درصورتی که تو واقعیت اینطوری نیس فقط کمی سیاه شده بعد مامانم دندون مو با دستش کند طوری که چون لق بود راحت و بدون درد کنده شد ولی من اون لحظه خیلی عصبانی شدم و همش باهاش دعوا میکردم که چرا اینکارو کردی و اونم خیلی خونسرد بود انگار دوباره دندونم میخواد در بیاد بعد رفته بودم تو اینه نگاه میکردم جای خالی دندونم رو و اینکه ناراحت میشدم دندونمم وقتی کنده شد درد و خونریزی نداشت تورو خدا تعبیرش رو بگید

 206. سلام اگ میشه خوابمو تفسیر میکنید
  خواب دیدم ک دندون سمت راست بالایی کنار دندون عقلم نصفس و میخوام رکشمش انگار تردید داشتم ولی در اخر ی دتدونپزشک دندونمو کشید

 207. خواب زن چه

 208. دوستان خواب وقت وساعت داره یادتون باشه هرموقع تعبیرنداره بعضی ازروزهایاساعتهای ماه قمری تعبیرنداره یابرعکسش هست ویا…برای آدمی که اهل نمازوذکرنیست خواب ازتلقینات شیطانه یابعضی اوقات ازنوع غذایی که خوردیدشایدبابدن شماسازگاری نداشته ویافکرتون عکس العمل امورات ومشغله های دنیایی رادرشب بصورت خواب پریشان میبینیدزیادمتکی به خواب نباشیداگرهم خواب بددیدیدباصدقه ردّش کنیدتلقین بدنکنیدکه زندگیهاتون همیشه نتیجه افکارشماست.وآخریادتون باشه تعبیرخوب کن همون میشه

 209. اگر درخواب ببینید دندان پزشک دندانهای فرد دیگری را می کشد چه تعبیری دارد ممنون

 210. همگی خسته نباشید

 211. سلام…..من خواب دیدم یکی از دندونای بالام خییییلییییی درد میکنه اومدم اسپری چیزی بزنم دیدم لق شده میشه تعبیرشو بگین در مورد لق بودن دندون هیچی ننوشتین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.