تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ | تعبیرخواب مرغ | tabire khab

تعبیر خواب مرغ,تعبیر خواب مرغ خانگی,تعبیر خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ پخته,تعبیر خواب مرغ پاک شده,تعبیر خواب مرغ مرده,تعبیر خواب مرغ دریایی,تتعبیر خواب مرغ خانگی سفید,تعبیر خواب مرغ خانگی سیاه,تعبیر خواب مرغ خانگی مرده,تعبیر خواب مرغ خانگی ابن سیرین,تعبير خواب مرغ خانگي,تعبیر خواب پرنده خانگی,تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی,تعبیر خواب گوشت مرغ خانگی,تعبير خواب ديدن مرغ خانگي,تتعبير خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ و جوجه هایش,تعبیر خواب دیدن مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ جوجه دار,تعبیر خواب مرغ و خروس و جوجه,تعبیر خواب مرغ با جوجه هایش,تعبیر مرغ و جوجه در خواب,تعبیر دیدن مرغ و جوجه در خواب,تعبير خواب مرغ پخته شده,تعبیر خواب مرغ پخته خوردن,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته شده,تعبير خواب گوشت مرغ پخته,تعبير خواب خوردن مرغ پخته,تعبیر خواب دیدن مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته با برنج,تعبير خواب مرغ مرده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب دیدن مرغ مرده,تعبیر خواب جوجه مرغ مرده,تعبیر خواب مردن مرغ,تعبیر خواب مردن مرغ و خروس

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی

خواب مرغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مرغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مرغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مرغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید مرغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مرغ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد بهتر است

تعبیر خواب بانگ مرغان مصیبت است

تعبیر خواب مرغ در خانه داشتن فرزند است

تعبیر خواب مرغ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب با مرغ سخن گفتن،موفقیت در کار است

تعبیر خواب مرغ گوشت کسی را بکند این است که مالش را به زور می گیرند

تعبیر خواب مرغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خروس بهتر از مرغان دیگر است

تعبیر خواب مرغ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب همه مرغان عزت و جلال است

تعبیر خواب مرغ از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مرغ زنی زیبا و ساده لوح است

تعبیر خواب مرغ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب مرغ گرد هم امدن دوستان و خانواده است

تعبیر خواب مرغ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خواب یك مرغ ، منفعتهای متعدد مالی است

تعبیر خواب یك مرغ روی تخمها ، شانس است

تعبیر خواب یك مرغ با جوجه هایش ، شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

تعبیر خواب یك مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید ، یك نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب یك مرغدانی ، شادی بزرگ در فامیل است

تعبیر خواب یك مرغ زیبا ، شانس در عشق است

تعبیر خواب خواب انواع پرندگان خانگی ، زندگی شما پراز پستی و بلندیهای سرگرم كننده خواهد بود

تعبیر خواب مرغ | مرغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

152 comments

 1. محمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است.

  • سلام تعیبر خواب مرغ مینا در خواب و اگر در دستم بمیره چیه

   • تعبیر دیدن کشتن مرغ در خواب . خواب دیدم که در خانه کوچک تعدای مرغ داشتم دوتا یا سه از این مرغ ها صدای به شدت گوش خراشی داشت از من فرار میکردن ترس وجودمو گرفت تا اینکه زکی از مرغ ها رو گرفتم از گردن کستم دیگری مرغ به شدت سرو شدا میکرد از روی بودم تا اینکه پرید بروی پشتم و چنگی زد من اوراهم کشتم و وحشت کروم‌از خواب پریدم .

  • رضا مرغان زیادی در فر در حال پختن باشد

 2. اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود.

 3. اگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود.

  • خواب ديدم. ك يك مرغ مرغ ديگري را ميكشد و بعدا همو مرغ ك مرغ ديگر دا ميشكد ب آدم عِوَض ميشه

 4. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود.

 5. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

 6. جابرمغربي گويد: ديدن خروس درخواب بهتر از مرغان ديگر است.

 7. اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد.

 8. اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي

 9. جابرمغربي گويد: اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد

 10. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگي. سوم: رياست. چهارم: فرمانروائي يافتن.

 11. محمدبن سیرین گوید: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

  • خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

   • خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
    البته مادرش فوت کرده

 12. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.

 13. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 14. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 15. اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 16. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.

 17. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه

 18. خواب دیدم مرغ خانگی دارم ،برایم عزیز است ولی از بلندی افتادومرد

 19. حتماً برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 20. مرغ سفیدی در اغوش داشتم تو خواب دیدم تغبیرش چیست

 21. سلام در خواب دیدم 2تا مرغ سفید اوردن واسه سر بریدن یکیشو خوابوندن رو زمین سرشو بریدن تو خواب با خودم فک میکردم چرا جلو اون یکی مرغ سر بریدن گناه داره وحشت میکنه میبینه دارن سره هم نوعشو میبرن .میخواستن سر اون یکی هم ببرن که یهو نمیدونم چی شد

 22. خواب دیدم پسر برادر شوهرم دوتا مرغ و یک خروس خانه ما اورده

 23. مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن است بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد که از همسر يا کنيزک به وجود مي آيند. اگر در خواب جوجه هاي ماکيان ديديد که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود مي دوند و بازي و جيک جيک مي کنند بسيار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خير و خوشي خبر مي دهد. به طور کلي ديدن جوجه شادي و نعمت و برکت است. ديدن جوجه هاي بزرگتر که پر زرد آن ها ريخته حکم ماکيان را دارند که تعبير آن را در ماکيان و مرغ بجوئيد. هر چه تعداد جوجه هائي که در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است. اگر کسي جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت مي کند. اگر تعدادي جوجه را به کسي بدهيد در امر خيري شما را شريک مي کند. ديدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند به اين معني که يا گربه ها آن ها را گرفته و يا کلاغ يکي را ربوده. اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ، بيماري است. جوجه اي که به خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

 24. مرسی خوب بود

 25. من خواب دیدم مرغ می خورم

 26. منم این خوابو دیدم

 27. وقتی یک خواب چند بار می بینی چه دلیلی داره؟

 28. ما که همیشه نصف خوابم یادم میره

 29. تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 30. تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 31. منم خواب دیدم مهمانی دادم با مرغ

 32. خواب دیدم که مرغ ها ی خانگی گرسنه به دنبالم میان چنددفعه این خواب رو میبینم

  • خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 33. خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 34. محمدعلی عبادی

  تعبیرخواب مرغ پاک کرده دیدن چیست

 35. محمدعلی عبادی

  خواب مرغ پاک شده دیدم جلویم گذاشتن

 36. سلام با عرص پوزش خواب دیدم مرغ بزرگی شبیه بوقلمون نوک خود را مقعد من فشار میدهد و بعد که این حالت تمام شد دیدم چند مرغ سفید بزرگ و خروس در خیابان میدوند و من دنبال انها هستم و مرغ مذکور ارام روی میز نشسته بود با پرهای رنگی و بزرگ

 37. خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

 38. سلام وقت بخیر
  همسرم خواب دیده جایی هستیم ک وقت خوردن صبحانه رسیده و ما مقداری نون ریختیم رفته ک کمی بیات شده بوده همجایی ک نا بودیم ی مرغ سفید هم بوده ک ما ب اون دانه میدایم ولی ناگهانی مرغ میمیره در حالی ک ی تخم هم گذاشته بوده تو روخدا اگه کسی تعبیرشو میدونه بهم بگه خیلی نگرانم…

 39. من دو جوجه با نقش زیبا روی پرهای انها دیدم که از مسافرت آنها را به خانه می بردم که در قفس بودند و پشت ماشینی مانند وانت یا نیسان بودم و از داشتن آنها خوش حال بودم وبا آنها بازی می کردم آنها مانند طاووس پرهای زیبایی داشتند

 40. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.
  اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه (تعبیرهای مختلف).

 41. سلام،من باردارهستم .دیشب خواب دیدم که مرغ هایی که در خانه دارم از خانه بیرون رفته اند وهرچه دنبال آنها گشتم پیدایشان نکردم.باتوجه به اینکه خواب زن حامله تعبیر متفاوتی داره،تعبیرخواب من چی میشه؟

 42. سلام – من هر هفته یا دوهفته یکبار خواب میبینم که خونمون مرغ وجوجه زیادی داریم ویا اردک ویا تو یه محیطی هستم که مرغ جوجه زیاد هستن حتی مال خودم نیسن نگاه میکنم فکرمو مشغول کرده خواهشمندم راهنمایی کنید با تشکر

  • علی رزوان

   سلام بنده درخواب دیدم دوتامرغ را توسط عمویم قربانی میکنم تعبیرش چیست

 43. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 44. با سلام – بنده از بچگی هر چند سال یک بار خواب تکراری میدیدم که یه قفس مرغ روی پشت بام دارم و یادم رفته توش مرغه. هر بار هم که میرفتم سمتش چندتا مرغ داخلش مرده بود و چندتا مرغ هم زنده مونده منم همیشه مرغ های مرده رو مینداخنم دور.این خواب از بچگی هر 5 سال یکبار میبینم.و خیلی ذهنم رو مشغول کرده که تعبیرش چی میشه .لطف میکنید.ممنون

 45. سعی کنید از بی توجهی نسبت به کسانی که تعبیر مرغ به آنها مربوط می شود دوری کنید.

 46. خواب دیدم در خانه همسر سابقم هستم با مادرم.مشغول تمیز کردن خانه بودیم. ولی در کمد را که باز کردم یک لاشه مرغ که خونی و بدبو بود یافتم. داخل دستشویی هم دوباره لاشه یافتم. در کل خونه همسرمکثیف و بهم ریخته بود

 47. قضاوت نمی کنم…
  اگر قبل از خواب در فکر همسر سابقتان بوده اید، فقط کمی بیشتر راجع به اینکه حق با شما است یا او فکر کنید.

 48. با سلام و تشکر فراوان – خواب دیدم که یک مرغ بزرگ و خوشگل اومده تو خونمون منم همه اش به مامانم میگفتم بیرونش کن که دستشویی نکنه روی فرشها – مامانم بیرونش کرد اما در خونه باز بود – من تو ذهنم با خودم فکر میکردم که اگه مرغه روی فرشمون دستشویی کنه خیلی خوبه احساس کردم مرغه ذهنمو خوند و اومد تو خونه روی فرشمون دستشویی کرد و رفت بیرون. – ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 49. شاید از کسی که تعبیر مرغ مربوط به او می شود چیزی به شما برسد. سعی کنید چنین افرادی را از خود دور نکنید.

 50. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم است و اگر دیدید که مرغ خانگی بسیار داشید، سروری می یابید.

 51. ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن ماکیان در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.

 52. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است:
  زن صاحب جمال،
  کنیزک،
  خادم خانه.

 53. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است.

 54. خواب دیدم سر مرغ میخورم
  بعد خواهرم دعوام کرد و تمامشو بالا اوردم

 55. من خواب ديدم مرغ سر كنده توي خونه مون هست و من هي ازش ميترسم و فرار مي كنم. اونم گاهي به سمتم مي اومد ولي دنبالم نمي كرد .

 56. من خواب دیدم دوتا از پرنده هامون باهم دعوا میکنن و یکیش پای یکی دیگش کند و کشتش پای کنده شده شکل پای مرغ منم خیلی گریه میکردم البته خون هم دیدم

 57. سلام تعبیرخواب دومرغ سفیدکه تخم آپزمیزارن چیه؟

 58. خواب دیدم با خانواده نشستیم داریم مرغ ریز میکنم@

 59. خواب دیدم توی حیاط خونمون تقریبا10″12تا مرغ وخروس هست که یکی از مرغها مثل ادم ها نشت و دستشویی کرد تعبیر شو ازتون میخواستم

 60. خواب ديدم در مزرعه كه مال خودم هست تعداد زيادي مرغ واوردك در حال چريدن درچمن هستن لطفا تعبير انرا برا م بازگو كنيد

 61. سلام. من خواب دیدم مرغی دارم و تند تند تخم میذاشت . لطفا تعبییرشو برام ایمیل کنید ممنون میشم

  • یارمحمدی

   خواب دیدم یه مرغی از مادر شوهرم مرده .و مادر شوهرم تلاش میکنه که پدر شوهرم نفهمه .تعبیرش چیه ؟

 62. سلام بنده تو خواب دیدم مرغانی بود که بنده یکی از اونها رو با لگد کشتم خواهشا تعبیرشو برام بفرستید ممنو نم

 63. یارمحمدی

  خواب دیدم یه مرغی از مادر شوهرم مرده .و مادر شوهرم تلاش میکنه که پدر شوهرم نفهمه .تعبیرش چیه ؟

 64. سلام خواب دیدم توی حیاط خونمون سه تا مرغ داریم تعبیرش چیه

 65. سلام ، من زنی باردار هستم ، خواب دیدم یه مرغ به من صدقه دادن و منم گرفتم ، تعبیرش چیه

 66. خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
  البته مادرش فوت کرده

 67. خواب دیدم کسی یه نفر رو با خون مرغ می کشه. تعبیرش چیه؟

 68. سلام. من خواب دیدم دو مرغ سیاه پریدن روی س فرزند ۵ ساله ام.
  تعبیرش چیه‌؟

 69. من خواب دیدم جلوی یک مغازه مثل رستورانهستم باداداش کوچیکترم و میخواستم جگرمرغهای پخته شده رابخرم قیمت گرفتم گران بود نخریدم چند مرغ پخته شده تو تشت هم دیدم که مرغهای بزرگ درون تشت بودن فکر کنم ۳تا بود

 70. سلام وخسته نباشید من حامله هستم وخواب دیدم درحال شستن مرغ هستم تعبیرش چیست

 71. سلام.خواب دیدم یه شیر توی کوچه دنبالم کرده و من فرار کردم ولی شیر دنبالم کرد باهاش گلاویز شدم و بهش بود شدم و کسی اومد گرفتنش و پای یک مرغ که توی دستم بود را شکستم که انگار پای پسر خودم بود تعبیرش چیه ممنون

  • سلام روزتون بخیر
   سحر امروز خواب دیدم که جاریم به عنوان مهمان به خانه ما آمده . بعد دیدم با جاریم برای خرید گوشت به مکانی رفتیم که یادم نیست فروشگاه بود یا نه
   در این مکان پر از بسته های گوشت ریز شده مرغ بود . جاریم در بین بسته ها ، یک بسته بزرگ برداشت و خرید من نگران شدم چون احساس کردم در خانه جا برای نگهداری این همه گوشت ندارم و اذیت میشم ولی جاریم بی توجه به این نکته پشت به من کرد بسته را باز کرد وشروع به شستن گوشت های مرغ کرد . گوشت ها بیشتر نصف سینه ی مرغ بودند و البته درشت
   من در خواب نگران بودم و مکدر از برخورد جاریم
   یادم نیست این گوشتها برای من خریده بود ند یا برای خودش
   ولی می دانستم در خانه جا برای این همه گوشت ندارم

   • بی اس ام اس

    تعبیر خواب خرید گوشت مرغ خوب نیست و بردن آن به خانه بردن غم و فتنه به خانه است.

 72. سلام . تعبیر خواب مرغ خانگی که تخم کرده

 73. تعبر خواب تخم مرغ آب پزدرحال جوشیدن

 74. سلام من خواب دیدم رون مرغ داشتم میخوردم و نسبت بهش خیلی بی علاقه بودم .تعبیرش چیه

 75. سلام
  من خواب ديدم يه مرغوتوبغلم ميگيرم بوسونازميكنم باهاش يكم حرف ميزنم ميزارمش تويه يه تشك تابخوابه ?الان يني چي
  بعدمن جاهاي ديگه خوندم گفت دليل اينه زن خوب ميگيري?من خودم دخترم چجوري زن ميگيرم?

 76. سلام من خواب دیدم دوتا خروس رنگی بزرگ دعوا میکنن مرغ جوجه های زیادی هستن تو اون مکان اونا از ترس فرار کردن

 77. ص اگه چمنزاری ببینیم باتعدادی مرغ سفیدکوچک دانه دهیم حالشان بدشودولی نمرده ازخواب بیدارشدم

 78. اگه تعدادی مرغ درچمنزاری باشند بمن نگاه میکنند دانه میده حالشان بدمیشود واهمیکشند علاعم مردن ÷دارند ازخواب بیدارمیشوم خواهشاتعبیرکنید تشکر

 79. سلام من تو خواب دیدم که یه جوجه مرغ سیاه یه چیزی تو گلوش گیر کرده بود وداشت خفه میشد تعبیرش چیه؟

 80. سلام من خواب دیدم یه جوجه مرغ قهوه ای رنگ یه چیزی تو گلوش گیر کرده بود داشت خفه میشد تعبیرش چیه

 81. سلام من خواب دیدم توحیاط خونمون مرغ های زیادی هستند ومن نگاهشون میکنم بین اونها یک مرغ بسیارزیبا بودکه دلم میخواست اونوبگیرم واسه خودم تعبیرش چیه

 82. محمد بهادری

  خواب دیدم سر مرغو از پشت میبرم با یه چاقو کند

 83. سلام خواب دیدم یکی از مرغ خام تو خونه بود و تخم کرد دو تا دیگه مرده بودم و چند تا جوجه هم اون کنار به دنیا اومده بودن و دانه میخوردن و من گویا قبل از اونا رو داشتم اما از سر بی توجهی من از میان رفتن و مردن و بی یه نفر در کمین من بوده

 84. سلام من خواب دیدم زن حامله ای تو حیاط خونمون زایمان میکنه و مرغ ب دنیا میاره ک تو اون حیاط پره مرغه تعبیرش چیه

 85. سلام خواب دیدم که به زیارت رفتم ودرانجا یک یخچال بود که سه مرغ سرخ شده داشت

 86. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که به یه ارمگاه زیارت رفته بودم که درانجا یک یخچال بودودرداخل یخچال سه مزغ سرخ شده دیدن تعبیرش چیه

 87. سلام میشه خوابم را تبعیر کنید خواب دیدم یک تعداد زیاد مرغ ها همرای سگ ها داخل یک قفس استن

 88. من خواب دیدم یه مرغ توی خونه بود من نشستم روش
  این چه مدل خوابی بود دیگه؟

 89. سلام,مادر بزرگم دو روزه ک فوت شده خواب دیدم گوشت مرغ رو از استخون جدا کرد و گوشتش رو زیر پا لگد میکرد,لطفا تعبیرش رو بگید

 90. سلام آتش گرفتن مرغ وخروس زنده چه تعبیری دارد

 91. سلام آتش گرفتن مرغ وخروس زنده چه تعبیری دارد

 92. من خواب دیدم ک سه تا مرغ دم در خونه داییم بود و من داشتم از پله هاپایین میرفتم و آبجوش دستم بود که ریخت روی مرغا .اونا مردن و دوباره زنده شدن،تعبیرش چی میشه؟

 93. خوابه اینکه ماری قهوه ای از چاه خونه در اومد و رفت توی جلد و پوست یه مرغه مرده و فرار کرد چی میشه؟

 94. خواب ماری قهوه ای رنگی از چاه خونه در بیاد و بره توی پوست و جلد یه مرغه مرده و فرار کنه چیه؟

  • سلام روزتون بخیر
   سحر امروز خواب دیدم که جاریم به عنوان مهمان به خانه ما آمده . بعد دیدم با جاریم برای خرید گوشت به مکانی رفتیم که یادم نیست فروشگاه بود یا نه
   در این مکان پر از بسته های گوشت ریز شده مرغ بود . جاریم در بین بسته ها ، یک بسته بزرگ برداشت و خرید من نگران شدم چون احساس کردم در خانه جا برای نگهداری این همه گوشت ندارم و اذیت میشم ولی جاریم بی توجه به این نکته پشت به من کرد بسته را باز کرد وشروع به شستن گوشت های مرغ کرد . گوشت ها بیشتر نصف سینه ی مرغ بودند و البته درشت
   من در خواب نگران بودم و مکدر از برخورد جاریم
   یادم نیست این گوشتها برای من خریده بود ند یا برای خودش
   ولی می دانستم در خانه جا برای این همه گوشت ندارم

 95. من خواب دیدم یک نفر یه نوزاد پسر بهم داد بعداز جند ساعت حواسم به بچه نبود مرغ دست وپا نوزادجدا کرد

 96. سلام خواب دیدم چند تا مرغ و خروس افتادن رو چند تا جوجه و جوجه ها رو با نوک میزدند من رفتم جداشون کردم از ابنکه تعداد زیادی مرغ و خروس و جوجه داشتم خوشحال بودم ولی نارحت از اینکه چرا دعوا میکنند با جدا کردنشون اروم شدم

 97. ramoune.r.j@gmail.com

  سلام مندخواب دیدم یه مرغ زیبا چند تا جوجه داره که ب شدت ازشون محافظت میکنه با اینکه صاحب مرغ بودم اجازه نزدیک شدن نمیداد اینقد فریاد میکشید که گوش ادم ب درد میومد یکی از جوجه هاش ک پیشم بود فرستادم پیشش با نوک زدش اما اونو پذیرفت خواستم نزدیک بشم اینقد جیغ زد که نوکش باز شد و‌دندوناش معلوم شد بعد ازجیغ زیاد خشکش زد که دوتا گربه چاق اومدن سرشو کندن وفقط سرشوخوردند اما بدنش همونجور ایستاده بودو خونش رو زمین ریخته بود اگه امکانش هست جوابشو بفرستین ایمیلم ممنون میشم خیلی ذهنمو درگیر کرده

 98. ابراهیمی

  سلام خواب دیدم مهمان دارم یک دیگ بار گذاشتم ودارم یک سبد بزرگ بال وگردن مرغ داخل دیگ می ریزم زیر دیگ هم روشن بود ممنون

 99. مرغ سیاه کشتم

 100. من خواب دیدم تو خونه خودم هستم با خانوادم بعد مهمون بابام دعوت کرده بود مامانم غذا رو پلو با مرغ درست کرده من مرغو ندیدم فقط میدونستم داریم و فقط پلوی سفیدو میریخت بعد خبر اومد که مهمونا نمیان منو بابام رفتیم حیاط بعد بابام گلایه میکرد ک چرا نمیان بعد در ماشینو باز کرد دیدم داخل ماشینمون با روکش زرد و خاکستری هست ک ما اونجوری روکش ماشین نداشتیم لطفا پاسخ دهید

 101. سلام خواب دیدم تو خونه خودمون هستم ک قرار بود مهمون بیاد مامانم پلو با مرغ پخته بود مامانم پلوی سفیدو برا میریخت خبر اومد ک دیگع نمیان با بابام رفتیم پایین بابام در ماشینمونو باز کرد نشستنی دیدم روکش جدید دار زردو خاکستری ما تاحالا این روکشو ندیده بودم

 102. سلام من خواب دیدم جلوی پنجره ای هستم که دارای یه حفره سوراخیه و گربه ای سیاه میخوادوارداتاق بشه ومنم می کوبیدم به شیشه اونم رفت بعددرادامه خواب دیدم مرغ سیاه وجوجه اش میخوان واردبشن ازهمون پنجره ومن هرچی ترسوندمشون فایده ای نداشت و واردشدن ومن ازترس فرارکردم لطفاتعبیرش روبگین؟؟؟

 103. سلام من خواب دیدم با یک مرغ آمیزش میکنم تعبیرش چیه

 104. من خواب دیدم با مرغ آمیزش میکنم

 105. سلام من خواب دیدم با یک مرغ آمیزش میکنم تعبیرش چیه

 106. سلام من خواب دیدم یک اردک و مرغ سفید و از توی کوچه ازبس زیبا بودن دزدیدم تعبیرش لطفا.

 107. خدامرگم با مرغ

 108. خواب دیدیم چند دانه مرغ است در یک حولی و من بریشان دانه میآندازم و دفتا یک مرغ که خراس بود دستم را نول میزند که همه دانه را بنداز تشکر .

 109. درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 110. کیومرًث رستمیان

  درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 111. درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 112. ستمو میکشه و میتوره

  خواب دیدم رفتم تو مرغدونی بعد کاه تو مرغدونی رو یجا جمع کردم بعد یهو دیدم کاه رو بلند کردم یجا تو زمین تخم مرغ دفنه.. اومدم بکنم ک در آرم دیدم مرغا یکی پس از دبگری حمله ور شدن به تخما.. بعد یهو دیدم یکیشون مدارم داره میزنه رو دستم.. دیدم مرغ داره رگ دستمو میکشه بیرون و میخوره مثل کرم خاکی از خاک ..

 113. سلام دوستان عزیز خواب دیدم مرغی با زور و شدت داخل حویلی ما میشود در حالیکه من کوشش دارم چیزی وارد نشود ولی او از زیر دروازه وارد میشود و من او را میزنم او در حالیکه میخواهد بیاید به سمت من ولی بعد لت و کوب زیاد میرود طرف ماکیان که به سمت دیگر حویلی مان است

 114. خواب دیدم در حالیکه من دروازه حویلی را میخواهم ببندم و میبینم چیزی به شدت داره میدوه و بعد بستن مرغ کلنگی و قدرتمندی از زیر دروازه وارد میشود و میخواهد به سمت من بیاید من میزنمش بعد بسیار زدنش او متوجه ماکیان ضیف که پر هایش ریخته در سمت دیگر از حویلی میشود و پیش او میرود

 115. شبیر shabir8548@gmail.com

  خواب دیدم در حالیکه من دروازه حویلی را میخواهم ببندم و میبینم چیزی به شدت داره میدوه و بعد بستن مرغ کلنگی و قدرتمندی از زیر دروازه وارد میشود و میخواهد به سمت من بیاید من میزنمش بعد بسیار زدنش او متوجه ماکیان ضیف که پر هایش ریخته در سمت دیگر از حویلی میشود و پیش او میرود

 116. سلام مادرم خواب دیده ک دومرغ سیاه وسفید مرده بودن و بعد زنده شدن وفرار کردن ولی مادرم گرفتتشون ممنون میشم بگین تعبیرش چیه؟

 117. خواب دیدم یکی یه مرغ که ظاهرا مرده بود رو داره به من تحویل میده .روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی صورت آدم بود که انجا اعتراض میکردم چرا موداره لطفا تعبیرشو بنویسید.

 118. سلام خواب دیدم یکی یه مرغ بداره بهم تحویل میده مثل اینکه مرغ مرده بود. اما روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی ریش آدما بود که من توی خواب اعتراض میکردم .لطفا تعبیرشو بگین.

 119. خواب دیدم یکی یه مرغ که ظاهرا مرده بود رو داره به من تحویل میده .روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی صورت آدم بود که انجا اعتراض میکردم چرا موداره لطفا تعبیرشو بنویسید.

 120. محمد سخاوتمند

  من خواب دیدیم مادرم امد گفت گردن مرغ رو پیدا کردم بزار جای گردنت تعبیرش چی میشه ممنون

 121. خواب دیدم مادر شوهرم بهم مرغ شکم پر داد که اون رو هنوز نپخته بود مرغه همه ی اعضاش بود بجز سر و پا و پوستش تعبیرش چیه..

 122. خواب دیدم دریک مکان که می شناسم مهمانی رفتیم که یک مرغ ازبین ان همه ادمی که انجا هستن ب سمت من می ایدومن رادنبال میکندتقرییاهم سفیدبودمن همش فرارمی کردم.ودوباره دران روزیک مراسم خیلی بزرگ تربود مث دعا درخانه گرفتن وقتی وارد خانه شدم تعداد مرغ ها زیادتربودن و همون مرغ که درخواب قبل دیدم دوباره من را دنبال میکندوسمت من میایدومن هم بازفرارمیکردم

 123. سلام
  همکارم خواب دیده من یه مرغ پاک شده و خیلی تمیز رو بهش دادم بعد که از خواب بلند میشه بهش میگن یه خانمی از بستگانش فوت کرده به نظر شما این میتونسته تعبیر خوابش باشه یا تعبیر دیگه ای داره؟

 124. سلام خواب دیدم یه مرغ سفیدخوش رنگ روی سرش دوتا شاخ مثل شاخ گوزن با مرغهای دیگه بود سفیدیش خیلی خوش رنگ بود به دنبال غذا زمین رو میکاویدن

 125. من خواب دیدم که دختر خاله ای دارم و دختر خالم مرغ های همسایمونو میگیرد پر میکند زنده زنده و میکشه انها رو

 126. صدف صالحی

  سلام من خواب دیدم ک مادربزرگم ک چن سال پیش فوت کردن،،من ازش چن سیخ گوشت مرغ گرفتم ،،لطفا بگید تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.