همه چیز درباره “تعبیر خواب موش” سیاه کوچک

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب موش و گربه,تعبیر خواب موش سفید,تعبیر خواب موش در خانه,تعبیر خواب موش خاکستری,تعبیر خواب موش قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید بزرگ,تعبیر خواب موش سیاه کوچک,تعبیر خواب موش خاکستری در خانه,تعبیر خواب موش مرده خاکستری,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب موش مرده سیاه,تعبیر خواب موش مرده در غذا,تعبیر خواب موش مرده در خانه,تعبیر خواب موش مرده در آب,تعبیر خواب موش سفید کوچک,تعبیر خواب موش سفید رنگ,تعبیر خواب موش و گربه مرده,تعبیر خواب موش و گربه درخانه,تعبیر خواب دیدن موش و گربه,تعبیر خواب موش گربه,تعبیر خواب موش گربه را خورد,تعبیر خواب موش خوردن گربه,تعبیر موش و گربه در خواب,تعبیر دیدن موش و گربه در خواب,تعبیر خواب جنگ موش و گربه,تعبیر خواب موش سفید و سیاه,تعبیر خواب موش سفید در خانه,تعبیر خواب موش سفید دیدن,تعبیر خواب موش سفید و قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید زنده,تعبیر خواب موش سفید و کوچک,تعبیر خواب موش در خانه دیدن,تعبیر خواب موش در منزل,تعبیر خواب کشتن موش در خانه,تعبیر خواب موش زیاد در خانه,تعبیر خواب فضله موش در خانه,تعبیر خواب موش خانه,تعبیر خواب دیدن موش زیاد در خانه,تعبیرخواب موش در خانه,تعبیر خواب موش خاکستری بزرگ,تعبیر خواب موش خاکستری مرده,تعبیر خواب موش خاکستری کوچک,تعبیر خواب موش خاکستری در لباس,تعبیر خواب گاز گرفتن موش خاکستری,تعبیر موش خاکستری در خواب,تعبیر خواب کشتن موش خاکستری,تعبیر خواب دیدن موش خاکستری,تعبیر خواب موش قهوه ای کوچک,تعبیر خواب موش قهوه ای بزرگ,تعبیر خواب موش قهوه ای مرده,تعبیر خواب موش قهوه ایی,تعبیر خواب موش قهوه ای درخانه,تعبیر خواب موش قهوه ای,تعبیر خواب دیدن موش قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید بزرگ,تعبیر خواب موش سفید بزرگ در خانه

دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خوابهاست.موش ممکن است رنگهای مختلفی داشته باشد و ممکن است خانگی یا صحرایی یا فاضلابی باشد.اگر دنبال تعبیر خواب موش هستید این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه

دیدن موش در خواب را به دزد تعبیر می کنند که این دزد مسلماً دزدی آشناست. البته در بعضی از تعبیر خوابها آن را زنی دانسته اند دزد و خیانتکار. اگر خواب موش ببینید یعنی زنی خیانتکار و فاسد وارد زندگی شما می شود. اگر از سوراخی موشی را دیدید، مال و ثروت شما دزدیده می شود شما آن شخص را می شناسید اما نمی توانید دزدی این شخص را اثبات کنید یا بخاطر حفظ آبرو سکوت می کنید. اگر موشی از شلوار یا لباس شما افتاد و رفت انسانی فاسد از زندگیتان بیرون می رود. اگر مردی در خواب موش بگیرد یعنی با زنی فاسد ازدواج می کند. در بعضی از تعابیر آمده اگر از بینی یا گوش شخص موش بیرون بیاید یعنی صاحب فرزند دختری می شود بسیار نابکار و اگر از گلوی او موش بیرون آید یعنی صاحب فرزند پسری می شود بسیار فاسد و خیانتکار. البته این فرزندان باعث ننگ و بی آبرویی خواهند بود. اگر گوشت موش را در خواب بخورید یعنی از مالی حرام می خورید.

تعبیر خواب دیدن موش در خواب زنی فاسد و بدکاره است

اگر موشی را در خواب بگیرد یعنی زنی خرابکار می گیرد

اگر موشهای زیادی را در خواب ببیند و هم رنگ باشند دلیل این است که زنان فاسق در خانه او جمعند

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه کوچک

تعبیر خواب موش ابراهیم کرمانی

اگر ببیند موشی از سوراخ گوش و یاب ینی . یا مقعد او در خواب خارج می شود تعبیر خواب این است که صاحب دختری نابکار می شود

اگر ببیند موش در خواب از گلوی او خارج می شود تعبیر خواب این است صاحب پسری نابکار می شود و در اصطلاح فرزندی پسر ناخلف

تعبیر خواب جابر مغربی در مورد موش

تعبیر خواب موش صحرایی  و خرما و دشتی و موش خانگی همگی یکسان است. اگر در خواب ببیند موشی در بستر او است، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه و سفید

تعبیر خواب موش از دید منوچهر مطیعی

موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه ابن سیرین

تعبیر خواب موش ابن سیرین

ابن سیرین نوشته موش زنی است به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی در خواب ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق در خواب دزدی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش در خواب بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند .دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب شکار و کشتن موش توسط گربه شانسی است که از نظر مادی برایتان بوجود می آید

تعبیر خواب دیدن موش در لباس یا  سر و صورت این است که همسر و فرزندان شما کاری را انجام می دهند که از آن بی اطلاع هستید(کار خوب یا بد)

تعبیر خواب دیدن موش و گربه یا موش و مار کنار هم این است که سختی و بدبختی جلوی راه شما هستند

تعبیر خواب حمله به موش یا موشها این است که دعوایی جلوی راه شماست

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه بزرگ

اگر در خواب دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر در خواب دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید .تعبیر خواب موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .

لوک اویتنهاو در مورد موش می گوید

تعبیر خواب موش که میدود : پس انداز

 تعبیر خواب فرار موش از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

تعبیر خواب دیدن موش سفید رنگ  و رنگی یا ریز : ازدواج موفق

تعبیر خواب در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

از دیگر نشانه های دیدن موش در خواب دیدن اختلافات خانوادگی است و دوستانه است

اگر خواب ببینید که موشها از شما فرار می کنند ، تعبیر خواب این است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش سیاه سفید

تعبیر خواب موش از دید یوسف نبی علیه السلام

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

تعبیر خواب موش از نظر آنلی بیتون

دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

کشتن موش در خواب ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .

اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند،نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب کشتن موش سیاه

دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است بزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در جاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود . ما تاجایی که توانسته ایم این مطالب را به صورت جامع برای شما گردآوری کرده ایم . برای دیدن تعبیر خواب موش به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب موش صحرایی و خرما و دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق دزدی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب موش مرده سیاه

کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .

دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب شکار موش توسط مار

شکار موش توسط گربه ، خوردن موش توسط گربه ، کشتن و گرفتن موش توسط مار و گربه نشان شانسی هست که از لحاظ مالی برای شما بوجود می آید .

خوردن موش توسط گربه

اگر دیدید که موش در لباس ، کفش ، پیراهن و بدن شما مثلا روی صورت یا روی سر شماست ، همسرتان یا فرزندانتان در حال انجام کاری هستند ( خوب یا بد ) که شما از آن بی اطلاعید . اگر دیدید که موش و گربه یا موش و مار به دوستی در کنار هم هستند سختی و بدبختی جلوی راه شماست .

حمله به موش یا موش ها نشان از دعوایی که در انتها شما ضرر می کنید .

اگر دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید . موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده

تعبیر خواب خوردن موش سیاه

لوک اویتنهاو می گوید :

موش که میدود : پس انداز

فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

دیدن موش سفید رنگ  و رنگی یا ریز : ازدواج موفق

در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

یکی دیگر از تعابیر دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

مطالب مرتبط

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب جوجه تیغی

تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش , موش در خواب دیدن

321 comments

 1. سلام من خواب دیدم دارم ی موش رو میبوسم تعبیرش چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟باتشکر.

  • بی اس ام اس

   موش نشانه دزد است.احتمالا دزدی است اطرافتان که او را خیلی دوست دارید.در ضمن همه خوابها تعبیر ندارند

  • سلام تعبيرش اينه يك دزد شمارو ميبوسه??

   • براي من موش سفيد بامزه بود

   • سلام من خواب دیدم رفتیم پارکینگ خونه قدیمیمون موش دیدم جیغ زدم چندتا موش از زیر وسایل پریدن بیرون فرار کردن منم همش جیغ میزدم تو خواب تعبیرش چیه

  • سلام من در خواب ديدم كه مادرم در خانه اى جديد موشى ريز ديد فرياد كشيد مردى ناشناس موش را به لباس مادرم انداخت و من از لباسش برداشتم و بيدار شدم

  • با سلام
   خواب ديدم موشي به رنكً قهوه ايي روشن روي كًردنم ميباشد و با دمش به كًردنم زد طوريكه درد زيادي به من وارد كرد .
   تعبيرش چيست ؟
   باتشكر و سپاس

   • خواب ديدم موشي توي خونه است و دنبالش كردم فرار كرد و رفت ؟ نتونستم بگيرمش
    تعبيرش چيست ؟
    ومن ا.. توفيق .

 2. با سلام
  من خواب دیدن یک موش یک موش دیگر کا مرده است را دارد می خورد تعبیرش چیست

 3. الهام چگینی

  سلام من خواب دیدم تو خونه خالم یه عالمه موش هست که دختر خالم اکثر موشها رو میکشه تعبیرش چی هست

 4. سلام من خواب دیدم یک موش سفید کوچولودریخچال است که دویدبیرون ومن ان راکشتم

 5. سلام .خسته نباشید،
  من خواب دیدم از آسمون موش میباره .و خودم سه تا موش گرفتم و به خانه آوردم.
  تعبیرش چیه؟

 6. Hi Jackie,I’m b-a-c-k. Thanks for the link to the mugs. I’ll take a look and see if I dare incorporate another thing to my blogs. I’m in the process of rebranding and have my VA hopping while she’s trying to bring to life all my musings.Poor girl. Good thing she’s young. She can take it. I shall return. Bllosings,FloraFesra Morris Brown recently posted..

 7. من هیچ وقت خواب نمیبینم اا دیشب خواب دیدم خونمون پر موش شده عبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 8. ناشناس

  من خواب دیدم یه موش کوچولوی سفید خشگل تو حموم بود.منم با دستم گرفتمش.تعبیرش چیه؟

 9. امیرحسین

  سلام من خواب دیدم خواهرم مرده و من وقتی قبرش رو باز میکنم میبینم دو تا موش هست یکی مرده و اون یکی به من حمله میکنه و به زور وارد دهانم میشه و میمیرم

 10. سلام.من دیشب خواب دیدم که عمه و دخترعمم دارن اتاقمو تمیز میکنن و یک یخچال تو اتاقم بود یخچالو که بلند کردن یک موش کرمی مرده از پشت یخچال افتاد بیرون

  • چقدر خودخواه…همه کارا را انداختی گردن اون عمه پیرت…عمه زری چطوری ؟کمرت درد گرفت..الهی بمیرم..

 11. سلام من دیشب خواب دیدم عمه و دختر عمم دارن اتاقمو تمیز میکنن یک یخچال هم درون اتاقم بود یخچالو که برداشتن یک موش مرده کرم رنگ از پشت یخچال افتاد بیرون.تعبیرش چیه

 12. خواب دیدم در خانه ام 2تا موش پشت پشتی هاپیدا شد بلافاصله یکیشه خودم گشتم یکیشه دختر نوزادم بادندونش کشتش تعبیرش چیست

 13. منم خواب دیدم که توی خونمون یه موش هست که تولیدمثل کرده ومن هم موش وهم بچه‌هایش راکشته میشه لطفا بگید تعبیرش چیه

 14. من خواب دیدم دوتا موش بزرگ که هی بزرگتر میشه هی بزرگتر میشه تو یخچال خواهرم گرفت انداخت بیرون میشه لطفا تعبیرشو بگید

 15. دیشب خواب دیدم دارم به چندین موش مرگ موش میدم.وآنها‌دارن‌میخورن،لطفا.تعبیرش‌را‌بگویید

 16. من خواب دیدم تو یه جشن هستم و یه عالم موش سیاه تو اون جشن دیدم که یهو یه گوشه همشون جمع شدن کنار هم
  یکی از اونا از بقیه کوچکتر بود و بین جمع موشها همون کوچیکه انگار بدنش شوره های سفید زده بود

 17. آزاده علی بخشی

  سلام من خواب دو موش سیاه کوچک روی میز توالت اتاق خوابم رو دیدم لطفا تعبیرش رو بگین

 18. آزاده علی بخشی

  سلام من خواب دیدم دو موش کوچک سفید روی میز توالت اتاق خوابم هستند و نتونستم بگیرمشون لطفا تعبیرش رو بگین.

 19. فرزانه امیری

  من خواب دیدم موش ها تندو سریع میرن تو شلوارمو در میومدن چن تا بودن و من جیغ میزنم مینداختمشون بیرون.تعبیرت چیه؟

  • سلام من خواب دیدم یه موش سفید کوچولوتوراه آب آشپزخونه بودبعدکه مادیدیمش دویداومدنشست رواپن مامانمم مرگ موش ریخت جلوش،اونم سرشوتکون دادوگفت نمیخورم…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟برام جالب شده

   • من خواب دیدم که از یک سوراغ که در خانی ماه است است موش بیرون امد تعبیر چیست

  • سعی کنید باارایش غلیظ بیرون از خونه نروید.
   دشمنان درکمین شما هستند.

 20. فرزانه امیری

  سلام من خواب دیدم موشها یریز میرن تو شلوارمو لباسم و من با جیغ پرتشون میکنم اونور.تعبیرش چیه؟

 21. سلام من خواب دیدم که یک موش از سوراخ دستشویی بیرون آمد و دمش کنده شده بود و مانده بود و وقتی بیرون رفت توسط سگها خورده شد و زیز سوراخ دستشویی هم چند تا سگ از قبل بود تعبیرش چیست

 22. سلام من خواب دیدم یک موش از سوراخ دستشویی بیرون آمد و دمش همانجا کنده شد و چند تا سگ هم زیر سوراخ دستشویی بود ولی توسط سگهای بیرون ناپدید شد تعبیرش چیست در ضمن من هم در دستشویی ادرار کردم

 23. سلام من خواب دیدم یه موش تو خونمه بعد میدوعه تو کوچه من یه دستمال ورمیدارم میزارم جلوی دهنم به حالت سرفه که به خیال خودم الان موش از گلوم میاد بیرون…یهو شوهر خواهر شوهرم با یه بیل میاد میگه کشتمش…تروخدا جواب منو بدین??

 24. سلام,من نزدیک اذان صبح بود دیدم,یه موش توسی تو خونمونه,من دنبالش کردم,گفتم همسر نبینه میترسه,بد گرفتم,دیدم یه گربه ام تو خونمون هست,دادم به گربه,وانم گذاشت تو دهنش و می خواست بخوره,که بیدار شدم,تو رو خدا تعبیر کنید

 25. سلام دیدن یه موشی می خوادیه موش مرده ای روداخل پیراهنم مخفی کنه ولی دخترم هرچه اورومیزنه که این کاررونکنه ازترس بیدارمیشم

 26. سلام دیدن یه موشی می خوادیه موش مرده ای روداخل پیراهنم مخفی کنه ولی دخترم هرچه اورومیزنه که این کاررونکنه ازترس بیدارمیشم

  • خب حتما مرتکب جنایت شده بوده میخواسته گندش در نیاد پلیسم دنبالش بوده خواسته تو پیرهن تو قایم کنه..به جسد که دست نزدی؟آلت قتاله چی؟مواظب باش//خخخ

 27. سلام من خواب دیدم که دو تا موش یکی کوچک ک زرد و یکی بزرگ و زرد یک دفعه از زیر میز در اومدن . موش بزرگ دنبال موش کوچک بود و من ازشون خیلی ترسیدم با سرعت هم دنبال هم دویدن و رفتن و من با ترس بیدار شدم . تعبیرش چی میشه؟

 28. سلام
  من خواب دیدم موش رفته توی انگشت کوچیک پام بعد اومد بیرون همه خواستن بکشنش اما نتونستن?????

 29. خواب دیدم دارم موش میخورم.موش کوچولوبودن.جالبه اکراه هم نداشتم ازخوردنشون.بانون هم میخوردم

 30. من خواب ديدم كه به موش هاي زيادي غذا ميدهم

 31. واسع از افغانستان

  من خاب دیدم که دوتا موش درخانه است سفید وماشی مرا که میبیندفرار میکوند ومه دوباره اورا میبینم وسفدش رامیکوشم

 32. واسع از افغانستان

  من خاب دیدم که دوتا موش درخانه است سفید وماشی مرا که میبیندفرار میکوند ومه دوباره اورا میبینم وسفدش رامیکوش پا سوخ چیست

  • شما دو تن از اعضای طالبان را دیدن خواهید کرد و فرار میکنند یکی را کشتن میکنید و یکی را فرار خواهند نمد.

 33. سلام خواب میدیدم چند موش بزرگ موشهای کوچک فراوانی را شکار میکرد.حتی تعقیب وگریز تا بالای درخت

 34. سلام خواب دیدم کفشهایم جلو خونه همسایه بوده اون اورد داخل کفش موش مرده بود

 35. من خواب دیدم دوتا موش شبیه همسترن بیشتر پامو گرفتن ول نمیکنن. و یکبار دیگ هم خواب دیدم موش مرده ولی من سمتشون میرم پرواز میکنن سمتم

 36. من خواب دیدم موش به سمت من حمله کرد موشی بزرگ و سیاه

  • حمله کرد؟/مطمئنی موش بود ؟پشت همدیگه که حرف در میارین حالا نوبت موشها رسید…خخخخ

 37. من خواب دیدم در یه مغازه ای موش روی سینی بو مقداری خورده و مقداری سالم بودن و من با روبرو سدن با همچین صحنه ای ترسیدم و داشتم فرار میکردم چه تعبیری داره

 38. زهرا تعبيرش اينه توسط موش خورده ميشي ?

 39. خواب دیدم یک موش سفید انگشت اشاره ام را گاز گرفت ولی خون نیامد

 40. من خواب ديدم يه موش بزرگ اومد روسينه ام ! هركاري كردم كه بگيرمش نتونستم ! رنگش سفيد و سياه نبود فكر كنم خاكستري بود ! ميشه تعبيرش رو بفرمائيد ؟ممنون ميشم

 41. سلام من خواب دیدم موشه دنبالم میکنه تعبیرش رو میشه بگید؟

 42. پناه بر خدا.خدایا تو یاریم ده وپناهم ده

 43. پناه بر خدا.خدایا تو یاریم ده وپناهم ده وان کیدهن لکیدن عظیم

 44. من خواب دیدم یه موش مریض هست که هر کسیو گاز بگیره از بین میره.همه اعضای خانواده نگران بودیم و حتی دعا میخوندیم که این موش شبا ک میخابیم سراغمون نیاد
  تعبیرش چیه؟

 45. سلام من خواب دیدم یه موش بزرگ تو خونمونه ومن اونو گرفتم واز خونه انداختمش بیرون تعبیرش چی میشه؟

  • سلام من خواب دیدم که خونه یکی دیگه رفتم توی اون خونه تعداد زیادی موش سفید و رنگ روشن کوچک هستند من خودم فقط برای دیدن به اون خونه رفتم و برگشتم تعبیر این خواب چی میشه ممنون اگر پاسخ بدید

 46. عاقا من هیچ خوابی ندیدم الان تکلیف چیه؟؟؟؟??????

 47. تعبیر خواب موش سیاه بزرگ که در محل کاردر چسب موش افتاده و بعد توسط شخص خواب دیده کشته شد چیست؟

 48. سلام من خواب دیدم تو خونه ای که اصلاح مال ما نیست ومن فقط رفتم که ببینم موشها رو موشهای زیادی بود که سفید و رنگ روشن بودن وخیلی کوچک

 49. من خواب دیدم برای دیدن موشها خیلی زیاد بودن سفید و رنگ روشن و خیلی کوچک خونه کس دیگه ای رفتم تعبیر این خواب رو بفرمایید

 50. سلام خواب دیدم در گوشه های خانه فضله موش است تعبییر آن چیست

 51. سلام من درخواب دیدم خونه مامانم یه جایی رو خراب میکردیم وازاونجا یه عالمه موش رنگارنگ فرارکردند داخل خونه تعبیرش چی میشه لطفا کمکم کنید با تشکر؟

 52. سلام من درخواب دیدم خونه مامانم یه جایی رو تخریب میکردیم وازش یه عالمه موش فرار کردن به طرف داخل خونه مامانم تعبیرش چیه کمکم کنین لطفا؟

 53. من دیشب خواب دیدم که خدا بهم ی پسر داده بود که خیلی تپل و خوشگل بود و ی موش صحرایی خیلی بزرگ تو خواب اومده بود بهش حمله کنه و صورتش رو خراشیده بود و بعد همسرم موش رو گرفت و کشت .تعبیرش چیه؟

 54. ﺧﺎﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻣﻮﺵ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﭼﭗ ﺷﻠﻮاﺭﻡ ﺩﺭﻣﻴﺎﻭﺭﻡ ﻣﻴﮕﺬاﺭﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺯﻳﺮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ب ﺩﻳﻮاﺭ ﻣﻤﻴﺮﻩ. ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ? ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ

 55. در خواب موش سفید و زیبایی دیدم که پسرم انرا دنبال کرده و داد و فریاد ان را از خانه بیرون کرد و من ناراحت شدم. تعبیرش چیست ؟

 56. سلام من خواب دیدم یک موش گازم گرفته تعبیرش چی میشه ؟

 57. سلام من خواب دیدم که در جایی کارگاه مانند کار میکردم که یهو یک موش خیلی کوچک اندازه مارمولک بود من میخواستم بگیرمش ولی فرار میکرد و هی از زیر انگشتام رد میشد منم حس بدی داشتم البته فکر کنم قبل از فرارش یک جایی آرام نشسته بود.ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید.

 58. من خواب ديدم يك موش پر داره از من فرار ميكنه من ميكشمش بعد از مدتي دوباره زنده ميشه مثل يك رباط
  تعبيرش چيه؟

 59. میدونم که موش بچه میزاد ولی من خواب دیدم تو غذام یه چیزای سفیدی هس پرسیدم چیه گفتم تخم موشه. تعبیر داره؟

 60. من خواب دیدم تعداد زیادی کنجشک گرفتم و همه تبدیل به موش شدند و از دستم فرار کردند. تعبیرش چیه؟

 61. من سال قبل در مشهد خواب دیدم در حرم امام رضا (ع) زایمان میکنم که بچه خیلی شبیه موش بود امسال حامله شدم خیلی میترسم

 62. لطفا کمکم کنید

 63. من چندین موش بزرگ و کوچک دورم دیدم تو یه خونه خرابه خیلی اروم و بی ازار انگار کنار هم زندگی میکنیم یکیشون اندازه گربه بود و خیلی کثیف ولی اروم بود یه موش سفید توپول هی تو دست وپام میپیچید با دست گرفتمش انگشتمو گاز کرفت درد و خون نداشت منم گذاشتم زیر پام و لهش کردم

 64. سلام من خواب دیدم یک عالمه موش سیاه از زیر پاهم رد میشه . تعبیرش چی؟

 65. خواب دیدم دنبالی موشی کردم وموقع کشتن موش کله موش تبدیل به گربه شد ومرد تعبیر آن چیست

 66. سلام من خواب دیدم 3 تا موش سفید کوچیک میرن تو شلوارم و من میکشمشون و با دست نگهشون میدارم???تعبیرش چیه؟؟دومین دفعس ک میبینم
  برام مهمه جواب بدین

  • سلام در خواب دیدم از بالای دیوار یک موش کوچک به آرامی پایین میآید ویک گربی توسی رنگ پشت موش پایین میاید واصلا کاری به موش ندارد تعبیرش چی میشه

 67. سلام مرسی ازین تعبیر کامل.تو واقعیت دشمن خیلی دارم و خواب دیدم تعداد زیادی موش میکشم

 68. درود بر شما
  نمیدونم واقعا خواب ها یه نشانه ساده دارن واسه تعبیر یا ما پیچیده میبینیمشون.
  خواب من اینطور بود که یه موش بزرگ و چاق از لوله فاضلب خونه میخاست بیاد تو ولی بزرگیش مانع میشد .یه جوری خودش رو رسوند به راهروی خونه و من سعی کردم بکشمش که ضعیف شد و اومد جلو پای من وایساد روی دوپا و دستهاشو سمت من میکشید.
  ممنون میشم اگر لطف به تعبیر کنید.موید باشید

  • سلام
   در خواب ديدم كه در ظرفى كه عسل زيادى بود سه تا موش مرده كه يكيش كمى چاقتر بود افتاده كه همسرم رو صدا زدم و او با دستش دم موشها رو گرفت همه را داخل يه كيسه دور انداخت

  • سلام
   در خواب ديدم كه در ظرفى كه عسل زيادى بود سه تا موش مرده كه يكيش كمى چاقتر بود افتاده كه همسرم رو صدا زدم و او با دستش دم موشها رو گرفت همه را داخل يه كيسه دور انداخت

 69. سلام من خواب دیدن از بدن یه مردی داره هی موش کرم میریزه بیرون همون لحظه حالم بد شد تز خواب بیدار شدم

 70. سلام.من خواب دیدم که شهر پر شده از موش و هرجا که نگاه میکنی موشهای بزرگ و خاکستری رنگ هست و من به اتفاق تعدادی دیگه داشتیم موشها رو میکشتیم و حتی گربه ای هم کمک میکرد برای گرفتن و کشتن موشها ولی باز خیلی زیاد بودن

 71. من خواب دیدم خونه مادربزرگم بودم یه موش از زیر کابینت میاد بیرون و دس منو گاز میگیره و ول نمیکنه هرچقدر از دیگران کمک میخوام هیچ کسی حاضر نمیشه کمکم کنه جر مادربزرگم که میاد و به راحتی موشو میکشه تعبیرش چیه؟؟؟

 72. سلام من خواب دیدم مامانم فضله موش میخوره و همون شب دوباره خواب دیدم کنار مقداری گوشت فضله موش بود.

  • من خواب دیدم موش در خانه ام است و مدام از این اتاق به اون اتاق میرود تعبیرش چیست

 73. من خواب دیدم موشی رو که سعی داشت به من با گاز گرفتن آزار برسونه رو تو دستم گرفتم و اون چون تو مشت من بود کاری نمیتونست بکنه و برای اینکه تلافی رو سرش بیارم با شجاعت موش رو میکوبم به دیوار و موش هیچ کاری نمیتونه بکنه و کشته میشه

 74. سلام خواب دیدم موش خاکسترزیبایی گردنم راگازگرفت

 75. شقایق از کرج

  سلام.من دیشب خواب دیدم که دو سه تا موشه کوچک مشکی.وقتی که خواب بودم،گازم گرفتن و شکمو اینام یه جاهایش زخمی شد و بعد هم فرار کردن.میشه تعبیرشو بهم بگید لطفا

 76. الهام از رشت

  سلام من خواب دیدم که رو تخت خوابیدم و سایه موشی دیدم که به سرعت از روی سرم رعد شد من درواقع موشی ندیدم احساسش کردم سایشو تعبیرش چیه لطفا جواب بدین

 77. من حواب ديدم كه تعداد ريادي موش وحشي به همسرم كه خواب بوده حمله كردن و صورت و بدن او را جويده بودند جاي زخم ها هم پيدا بود ولي خونيً ديده نشد

 78. سلام.من خواب دیدم یک موش یک مار را خورد.تعبیرش چی می تونه باشه.

 79. من خواب دیدم یه موش یه مار رو می خوره.تعبیرش چیه.

 80. سلام من خواب دیدم موشهایی ریز خاکستری از زیر پتوی برادرم که خواب بود بیرون میان ما هم مشوش هارو بیرون میکنم ولی تمومی نداشتن

 81. من خواب چند تاموش وچهارتا سوسک رو دیدم کع همسرم اونارو میگیرهذو از بین میبره تعبیرش چیه ممنون میشم اگه جواب بدین

 82. محمد مهدی

  سلام. خواب دیدم موش های سفید زیادی از خونه ما به بیرون فرار میکنند و همه ی آنها توسط گربه ها شکار میشن و موفق نمیشن از خونه خارج بشن. تعبیرش چی میتونه باشه ؟

  اینجا گفته شده موش سفید نشانه ازدواج موفق
  و شکار موش توسط گربه یعنی شانسی است که از نظر مادی برایتان بوجود می آید

  یعنی هردوی این ها برایم اتفاق می افته ؟

 83. خواب دیدم خونه بزرگ وجدیدی گرفتیم که داخل خونه 2تاموش بزرگ سفیدهست که خیلی خوشگل بودن وترسی ازشون نداشتم داخل تمام کمدهاام حشرات زیادی بودن ومهمون هم خونمون دعوت کرده بودیم.لطفاراهنمایی بفرمایید

 84. سلام من موش مشکی رنگ درخواب دیدم اولین بار بود فکرم را درگیرکرده تعبیرش چیه؟ لطفا جواب بدید

 85. زهرابیات

  سلام من موش مشکی رنگ درخواب دیدم اولین بار بود فکرم را درگیر کرده تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 86. من خواب دیدم یه موش مادر ویه بچه موش تو رختخواب همسایه مون بود از منم دور میشد

 87. سلام من خواب دیدم ی موش گنده خاکستری داره زایمان میکنه هزار تا موش از شکمش اومد بیرون بعد یکی از موشها به مار بزرگی تبدیل شد مثل افعی بود ، ولی خیلی خطرناک نبود .لطفا تعبیرش رو بگین . متشکرم

 88. سلا م من دیشب خواب دیدم خونه پدرشوهرم هستم تو حیاط یه عالمه موشای بزرگ کرم رنگ بودن که همشون بطرف من فرارمیکردن منم همش جیغ میکشیدم یکیشونم رفت تولباسم منم با جیغ انداختمش بیرون تعبیرش چیه

 89. مینا من خواب دیدم ی موش سیا از خونمون فرار کرد

 90. من خواب دیدم ی موش سیا تو خونه بود تا منو دید فرار کردتعبیرش چیه

 91. سلام من خواب ديدم مادرم در خونه جديدى موش ديد و فرياد كشيد من به طرفش رفتم مردى ناشناس موش در حال فرار را با دندان كرفت و به مادرم انداخت من با فرياد مادرم موش را از بدنش جدا كردم از خواب بيدار شدم

  • سلام:من خواب دیدم در یه روستا چهار موش خانگی در حیاط در حال دویدن بودن من هم میشناختمشون

 92. سلام من در خواب دیدم دنبل موش سیاه وکوچکی هستم واخر سر هم گرفتمش ولی موش بسیار ضعیف ونا توان شده بود

  نشانه اتفاق بد

 93. سلام من در خواب دیدم دنبل موش سیاه وکوچکی هستم واخر سر هم گرفتمش ولی موش بسیار ضعیف ونا توان شده بود

  نشانه یک اتفاق بد

 94. سلام ، من خواب دیدم یک موش به کمرم چسبیده در زیر یپراهنم که خیلی ترسیده بودم . واز شوهرم میخواستم که این موش از توی پشت کمرم بیرون کند، لطفا به من بگگید تعبیرش چیست؟

 95. سلام. یکی از دوستان خواب منو دیده که چندتا زن دور من جمع شدن و یک موش آلت منو گاز گرفته؟ این یعنی چی؟

 96. سلام من تو بیداری موش دیدم تو خونه اومده بود هم خودم هم شوهرم وهم بچه ام تعبیرش همینه کا در خواب میبینند

 97. سلام خواب دیدم یه موش سیاه تکثیر شد به موشهای ریزکه به دستهای من حمله کردند و گاز میزدند که گریه میکردم تا مادر مرحومم همه را به داخل نایلون ریخت ودور ریخت در ان خواب چند گربه هم بود که بیرونشون کردم

 98. سلام آگهی میشه بگین تعبیر این خواب چیز
  خواب دیدم به موش تو خونه پیدا کردیم بعد رویید رفت به باطن دخترعمو بعد اخلاقش عوض شد

 99. سلام خواب دیدم من موشو ازخونمون بیرون میکنم اون دوباره یواشکی میاد تو .تعبیرش چیه

 100. رضا ۰۹۱۲۲۹۵۴۸۵۸

  سلام
  خواب دیدم
  دم‌در خانه ای که میخواهم واردش بشم موشی مرده بود و مهمتر اینکه جفتش که احساس میکردم نر بود برای جفت ماده ی مرده خود این پا اون پا میکردو دم جنازه اش به خود میپیچید و بی قرار بود
  ( خانه یعنی زن )
  همسرم سه ماهه قهر کرده رفته و تو هواب هم میگفتم الان داره میاد اگه بیاد با این وضع چطور علور کنه
  ( موش مرده بود و دورو برش اشغال و زباله بود یعنی پیروز میشم)
  اما جفتش چه بود که بی قراری میکرد؟؟؟؟
  من موفق میشم و به خانه وارد میشم و همسرم برمیگرده و اگر قرار بود همسرم دچار فساد بشه نمیشه چون موش یا زن بد مرده بود اما جفتش چرا اونجا سر جنازه بود

 101. سلام ، من خواب دیدم ک دنبال مادرم میگردم وقتی ک در باز میکنم زنی به من کیسه ای ک توش موش مرده هست میخواد بده ، ولی من نگرفتم
  میشه بگید تعبیرش چیه ؟

 102. سلام من خواب دیدم موش داخل چاه توالت منزلم افتاده و دست و پا میزنه یکدفعه بیرون آمد و داخل منزل میدوید که یهو غیب شد

 103. سلام بنده خواب موش طوسی رنگ را دیدم که داخل چاه توالت منزلم افتاده و بیرون اومد داخل منزل میدوید که یکدفعه ناپدید شد تعبیرش چیه؟

 104. سلام من خواب دیدم خواهر کوچیکم که تو خواب خیلی کوچکتر شده بود افتاد تو یه جوبه پر از آب و من نجاتش دادم وقتی داشتم تمیزش میکردم یه موش طوسی رنگ از همون جوب اومد بیرون که رو خودش یه نایلون انداخته بود که ما نبینیمش و دوید و رفت.

 105. میشه لطفا تعبیر خوای منم بگین ممنون میشم

 106. من دو سال پیش در خواب دیدم سه زن نابکاردر خانه روبروی خانه ما هستند تعبیرش چیست

 107. سلام من دوسال پیش در خواب دیدم در خانه روبروی خانه ما سه زن نابکار است تعبیرش چیست

 108. سلام من خواب دیدم در خانه موش توسط گربه گرفته میشه ولی زخمی از دستش فرار میکنه،گربه هم بی خیال میشه، تعبیرش شده غم و غصه یعنی چی؟

 109. سلام من خواب دیدم در خانه موش توسط گربه گرفته میشه ولی زخمی از دستش فرار میکنه،گربه هم بی خیال میشه، تعبیرش شده غم و غصه یعنی چی؟

 110. من خواب دیدم یک موش سفید که دور خودش می گرده و چیزی را جستجو میکنه در اطاق است و از اطاق بیرون رفتم و سه تا بچه گربه خوشگل با رنگ های سیاه و سفید دیدم. نمیتوانم چه چیزی در ذهنم است چون ما سه فرزند هستیم و با عدد سه گربه چه رابطه ای هست

 111. ﺳﻼﻡ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﻦ و ﺷﺮﻳﻜﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ, ﺑﻌﺪﻱ اﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻮﺵ ﺭا ﺑﺎ ﺳﻢ ﻛﺸﺘﻴﻢ و ﺑﻴﺮﻭﻥ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ. ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ و ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﺵ ﻭاﺭﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺷﺪﻩ, ﺑﻨﻆﺮﺗﻮﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ اﺯ ﻣﻮﺷﻲ. ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺏ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻮﺷﻮ ﺩﻳﺪﻡ, ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﻪ اﻱ ﺩاﺭﻩ?

 112. سلام من سه تا موش دیدم که دوتا فرار کردن یدونه منو تو پام گاز گرفت
  گاز گرفتن یعنی چی

 113. سلام.من خواب دیدم. یجورایی توجنگل هستم باشوهرم تعدادی موش ریزسیاه اومدن یهوازبلندی سمتمون شوهرم وخودم باهم ایناروکشتیم تعبیرس چیه؟

 114. سلام من خواب دیدم …….. تو پارکینگ خانه مان پر از موش هست که یکی از موش ها انیکی را خورد. ان خانه خانه نا بود ولی انجا زندگی نمیکردیم بخدا بگین تعبیرش چیه??

 115. سلام خواب دیدم موش اومدطرفم ومن دورش کردم که موش مثل فنرازپیشم دورشدخواهشابگیرتعبیرش چیه

 116. سلام من خاب دیدم مردی برای جلوگیری از رفتن من از یک جمعی دو تاموش سیاه انداخته دنبالم ک من برگشتم دیدم پشت ساق پاهامه ک من سعی میکردم دورشون کنم امگار ک افتادن رو زمین،تعبیرش چی میشه ممنون

 117. سلام…خواب دیدم تو خونمون یه موش به رنگ طبیعی میچرخید و ما جیغ میکشیدیم….و دوبار موش رفت زیر پام و فشارش دادم و باز رفت سردی موش و احساس کردم کف پاهام

 118. سلام من در خواب دیدم که در خانه یکی از فامیلها هستیم وهمه خواب بودن اول یک سگ دیدم که بهم حمله کرد بعد یه موش رفت روی پای همسرم نمیدونم با چی زدم روش یه قطره خون دیدم از موش

 119. سلام من خواب دیدم تو خونه یکی از فامیلها خواب بودیم بعد من بیدار شدم دیدم سگ بزرگ تو خونه هستش ولی ترسید قایم شد بعد که اومدم بخوابم یه موش کوچولو دیدم که رفتش روی پای شوهرم با دیدنش جیغ زدم نمیدونم با چی زدم بهش که یه قطره خون دیدم از موشه تعبیرش چیه؟

 120. سلام من خواب دیدم موش خاکستری از سینک ظرفشویی خونه ما دشت میومد بیرون منم هرچی بهش سم زدم فایده نکرد اومد بیدونو هی همه جا رو بو میکرد بعد رسید ب من هرچی ازش فرار کردم دوباره اومد جلو و هرچی جیغ زدم کسی کمکم نکرد آخر خوردم ب مبل خونمون اونم پرید و دستمو گاز گرفت دندوناش نرم بودن اونقدر ک میگن تیزن نبود مثل تقریبا پنبه بعدش از خواب بیدار شدم جیغ زنان

 121. سلام من خواب دیدم تو اتاقم زیر کمدم پر از موشای بزرگو کوچیکه موشای خیلی ریز با موشای خیلی گنده ک با اسپری چندتاشونو کشتم و از خواب پریدم و دوباره دیشب خواب دیدم از زیر کمدم داره موش درمیاد.تروخدا تعبیرشو بگید مرس

 122. سلام من خواب دیدم گربه ای در حیاط خانه دم موشی بسیار زیبا وبزرگ را از جا کند وخود گربه هم زخمی شد و هردو درد میکشیدند تعبیر …

 123. سلام من خواب دیدم گربه ای در حیاط خانه دم موشی بسیار زیبا وبزرگ از جا کند وخود گربه هم زخمی شد و هردو درد میکشیدند تعبیر …

 124. سلام درخواب دیدم از بالای دیوار یک موش کوچک به آرامی پایین میآید ویک گربه هم پشت سر اون اصلا گربه کاری به موش نداشت رنگ گربه خاکسری بود تعبیرش چی میشه

 125. من دیشب خواب دیدم دو موش سیاه و یه جای ناشناس که خونمون نبود با چوب کشتم اما هر موشی رو که میکشتم به دوتا موش کوچیکتر تبدیل میشدن

 126. من دیشب خواب دیدم دو موش سیاه و یه جای ناشناس که خونمون نبود با چوب کشتم اما هر موشی رو که میکشتم به دوتا موش کوچیکتر تبدیل میشدن تعبیرش چیه ؟؟

 127. سلام.خواب دیدم موش بزرگی توی شورتم رفته بعدهم گرفتم کشتم ودست یکی دیگه دادم

 128. سلام من خواب دیدم تو خونه ی قبلیمون که بودیم کلی موش تو حیاط خونمون بود از اینور به اونور میپریدن منم تو خونه میگفتم برید سم پاش بیاریدو سم پاشی کنید که همشون بمیرن انگار لونه داشتن تو حیاط خونمون

 129. سلام من خواب دیدم تو خونه موش هست و شوهرم کلی مک خم مثل بذر پخش میکنه تو خونه میپرسم اینا چیه میگ تخم موش بزار باشن ببینیم چی میشن

  الان نزدیک یک ماهی میگشه با شریکای همسرم رفتوامد داریم البته ادمای خوبب هستن و دیروز که دورهمی داشتیم یک ضخونواده دیگه ب جمعمون اضافه شدن
  خیلییییییی خس بدی دارن الان ک معنیشو خوندم کاش یکی کمکم کنه

 130. سلام من یک دختر هستم کهخواب موش های زیاد ریز و خاکستری را در اطراف خودم دیدم تعبیرش چیه؟

 131. سلام,من خاب دیدم یه موش دیوار خونمونو سوراخ کرده هی یاسرعت ازسوراخ در میاد اززیر پای من میره دویاره برمیگرده تو سوراخش,نمیدونم همسرم اخر موش رو گرفت,مبهم بود برام.

 132. سلام من خواب ديدم زنم داره به دو تا موش شير ميده وقتي شير دادنش تموم شد يكي از موشها پريد تو دهنش و زنم اونو خورد

 133. خواب ديدم زنم به دوتا موش سفيد شير ميداد و وقتي تموم شد يكي از موشها پريد تو دهنش و زنم اونو خورد.تعبيرش چيه خواهش ميكنم بگين

 134. من در خواب دیدم خواهرم که خیلی هم وسواس داره از چاله کنتور اب یک موش گرفته لطفا تعبیرش رابگوید

 135. سلام من خواب دیدم عقربی ی موش سیاهو خورده تعبیرش چیه

 136. سلام خواب دیدم موشی در حال فراره و به جلوی در منزل که ميرسه زمین رو میکنه و گوسفندی از زیر زمین بیرون مياد همه متعجب میشیم .در ضمن اون منزل خودم نبوده جلوی درب منزل مادرم بوده.تعبیرش چيه؟

 137. من خواب دیدم هفتا موش لاغر زدن دهن هفتا موش چاق رو سرویس کردن

 138. امروز صب خواب دیدم ی نفربا ماشین 3تا موش خیلی کوچک ک اندازه بند انگشت بودن اورد سر خیابون و ب همه مردم گفت باید از این 3تا نگهداری کنید اینا نظر کرده هستند همه مردم هم نگهداری میکردن و آب و غذا بهشون میداذن حتی یکیشون رفته بود تو دهن من و چسبیده بود ب دندونم اما من بدون اینکه زیاد بدم بیاد دست کردم تو دندونم و درش اوردم و لی اون موش ها خیلی اذیت کردن و من آخر سر فهمیدم ک اشتباه کردم ک ازشون مراقبت کردم لطفن تعبیر اینم بگید

 139. امروز صب خواب دیدم ی نفربا ماشین 3تا موش خیلی کوچک ک اندازه بند انگشت بودن اورد سر خیابون و ب همه مردم گفت باید از این 3تا نگهداری کنید اینا نظر کرده هستند همه مردم هم نگهداری میکردن و آب و غذا بهشون میداذن حتی یکیشون رفته بود تو دهن من و چسبیده بود ب دندونم اما من بدون اینکه زیاد بدم بیاد دست کردم تو دندونم و درش اوردم و لی اون موش ها خیلی اذیت کردن و من آخر سر فهمیدم ک اشتباه کردم ک ازشون مراقبت کردم لطفن تعبیر اینم بگید

 140. دیدم که موشها فرشهایی رو که به امانت در خانمان بوده را خراب کردن تعبیر این خواب چیه

 141. سلام خواب دیدم یک موش بهم مروارید میدهد لطفاً تعبیرش کنید ممنون

 142. خواب دیدم موش بهم مروارید میدهد لطفاً تعبیرش کنید ممنون

 143. دخترم خواب دیده با برادرو پسر عموش تنها بودن یه عالمه موش میان خونه منو همسرم نبودیم وقتی میایم در رومون بسته میشه

 144. دخترم خواب دیده با برادرو پسر عموش تنها بودن یه عالمه موش میان خونه منو همسرم نبودیم وقتی میایم در رومون بسته میشه

 145. خولب دیدم با برادروپسر عموم تنهام بعد اتاقم پر موش شده مادر وپدرم نیستن وقتی میا موشها در روی آنها می بندن

 146. سلام من خواب دیدم ک یک موش دنبال من و دوستام میدوه ولی مارو نمیگیره.
  ولی یهو نمیدونم چی شد ک چسبید ب استین من .منم هرکاری میکردم نمیفتاد .تقریبا بعداز کلی تکون خوردن افتاد از لباسم و یکی از دوستام اونو انداخت داخل سوراخ چاه.تعبیرش چیه؟؟؟

 147. سلام من خواب دیدم ک یک موش دنبال من و دوستام میدوه ولی مارو نمیگیره.
  ولی یهو نمیدونم چی شد ک چسبید ب استین من .منم هرکاری میکردم نمیفتاد .تقریبا بعداز کلی تکون خوردن افتاد از لباسم و یکی از دوستام اونو انداخت داخل سوراخ چاه و بعد از این من از خواب پریدم.تعبیرش چیه؟؟؟

 148. سلام من خواب دیدیم ار آسمان موش میباره . تعبیرش چیه ؟

 149. من خواب دیدم که یک موش بزرگ سفید پای خواهرزاده ام رو گاز گرفت . تعبیرش چیست؟

 150. سلام ، من خواب دیدم برادرم از داخل ترشی ای‌که خریده بود و داشت میخوردش ناگهان از توی دهنش سره یک‌موشه خاکستری کوچک‌بیرون آورد ، میشه خواهش‌کنم تعبیرشو بدید بهم ، خیلی برام مهمه ، با تشکر از لطف شما

 151. با سلام خواب دیدم موش سیاه و بزرگی توی کلاه لباسم گیر کرده بود.چند تا موش خاکستری کوچیکم دوروبر سطل اشغال بالا پایین میشدن پروازم میکردن!!!تعبیرش چیه؟؟؟

 152. با سلام من خواب دیدم توی ی انباری تعداد زیادی موش سیاه وجود داشت ک ب کف پای من چسبیده بودن و من ازشون عاجز بودم و سعی میکردم ک از کف پام بکنن

 153. با سلام من خواب دیدم ک توی ی انبار تعداد زیادی موش سیاه وجود داشت ک بعضی از این موش های سیاه ب کف پای من چسبیده بودن و من تلاش میکردم ک از کف پای من دور بشن

 154. دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است بزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در جاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود

 155. تعبیر خواب دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود.

 156. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد.

 157. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

 158. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.

 159. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب موش صحرایی و خرما و دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

 160. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

 161. اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق دزدی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .

 162. کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .

 163. دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

 164. شکار موش توسط گربه ، خوردن موش توسط گربه ، کشتن و گرفتن موش توسط مار و گربه نشان شانسی هست که از لحاظ مالی برای شما بوجود می آید .

 165. اگر دیدید که موش در لباس ، کفش ، پیراهن و بدن شما مثلا روی صورت یا روی سر شماست ، همسرتان یا فرزندانتان در حال انجام کاری هستند ( خوب یا بد ) که شما از آن بی اطلاعید . اگر دیدید که موش و گربه یا موش و مار به دوستی در کنار هم هستند سختی و بدبختی جلوی راه شماست .

 166. حمله به موش یا موش ها نشان از دعوایی که در انتها شما ضرر می کنید .

 167. اگر دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید . موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .

 168. لوک اویتنهاو می گوید :

  موش که میدود : پس انداز

  فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

  دیدن موش سفید رنگ و رنگی یا ریز : ازدواج موفق

  در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

 169. یکی دیگر از تعابیر دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

 170. اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

 171. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن موش جنگ زن باشد

  دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

 172. موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اند.

 173. ابن سيرين نوشته موش زني به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده

 174. اگر بيننده خواب موشي ببيند با چنين زني سر و کار پيدا مي کند و اگر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني با اين پليديها در خانه اش هست يا حضور پيدا خواهد کرد.

 175. اگر سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي شود که مي دانيد چه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است.

 176. اگر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست که نبايد به او اعتماد داشته باشيد. اگر در خواب موشي از پاچه شلوار شما افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر را از خود مي رانيد و دور مي کنيد.

 177. جابرمغربي گويد: تعبیر خواب موش صحرایی و خرما و دشتي و موش خانگي هر دو يكسان بود. اگر ديد موشي در بستر او بود، دليل كه او با زني قصد فساد كند و گوشت موش خوردن، دليل كه مال زن مفسده بخورد.

 178. منوچهر مطيعي تهراني گويد: همان طور که قبلا نيز نوشتم موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اند. ابن سيرين نوشته موش زني به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بيننده خواب موشي ببيند با چنين زني سر و کار پيدا مي کند و اگر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني با اين پليديها در خانه اش هست يا حضور پيدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي شود که مي دانيد چه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست که نبايد به او اعتماد داشته باشيد. اگر در خواب موشي از پاچه شلوار شما افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر را از خود مي رانيد و دور مي کنيد.

 179. اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق دزدی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .

 180. دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

 181. شکار موش توسط گربه ، خوردن موش توسط گربه ، کشتن و گرفتن موش توسط مار و گربه نشان شانسی هست که از لحاظ مالی برای شما بوجود می آید .

 182. اگر دیدید که موش در لباس ، کفش ، پیراهن و بدن شما مثلا روی صورت یا روی سر شماست ، همسرتان یا فرزندانتان در حال انجام کاری هستند ( خوب یا بد ) که شما از آن بی اطلاعید . اگر دیدید که موش و گربه یا موش و مار به دوستی در کنار هم هستند سختی و بدبختی جلوی راه شماست .

 183. حمله به موش یا موش ها نشان از دعوایی که در انتها شما ضرر می کنید .

 184. اگر دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید . موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .

 185. لوک اويتنهاو مي گويد :

  موش که ميدود : پس انداز

  فرار آن از دست يک گربه و يا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

  دیدن موش سفيد رنگ و رنگی یا ریز : ازدواج موفق

  در درون يک تله موش : دشمن شکست خورده

 186. یکی دیگر از تعابیر دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

 187. اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن موش جنگ زن باشد

  ديدن موش دزد است که از خانه اودزدي کرده

 188. شورانگیز

  ساعت هشت صبح خواب موش قهوه اى دىدم که داره ااز دستم فرار ميکنه نتونستم بکشمش همون روزتعبير شد دخترى رو که دوست داشتم با يه پسره ديدم

 189. دیشب خواب یه موش سفید گنده رو دیدم که بهم حمله کرد و دوستم هم امروز باهام دشمن شده در حدی که تهدیدم میکنه … نمیخوام خرافاتی باشم اما انگار راسته …

 190. دیشب خواب یه موش ریز طوسی دیدم درحال فرار کردن بود من داشتم نگاش میکردم یهویکی از بسته گانمون موشو گشت حالا نمیدونم تعبیرش چیه

 191. سلام من خواب دیدم گربه اوفتاده دنبال موش وبعدموش دویدپرید گرفت ازگلویه من تعبیراین چیه؟؟

 192. سلام خواهرم خواب دیده در خونه ما یه موش خاستری داره تو خونه راه میره ببعد میره موش رو بزنه یه دفعه موشه بزرگمیشه و موشه زیر گلوش رو میگیره واه و ناله میکنه عد من موشرو میگیرم بغلم و ناراحت میشم از دسته خواهرم که چرا موش رو میزه
  با تشکر و احترام

 193. من خواب دیدم یه موش اومد در گوشم گفت؟چی گفت؟ در گوش من گفت؟چی گفت؟

 194. من خواب دیدم که تعداد زیادی موش هست که با دست من شیر ریخته شد و همه موش ها شروع به زایمان کردن و موشها صدای زیادی در می اوردن من میگفتم موشها چون زایمان میکنن صدا در می ارن ولی اطراف من می گفتن چون بچه موش ها می میرن صدا در میارن و من دویدم تا دارویی بیارم که همه موش ها بمیرن.

 195. نوشتم

 196. سلام خسته نباشید ببخشیدمن چند روزه که هی خواب میبینم یه موش تعقیبم میکنه و یا منو اذیت میکنه یا میپره روی صورتم تعبیرش رو میشه بگید

 197. با سلام خدمت شما من چند روزه که خواب میبینم یه موش منو تعقیب میکنه و اذیتم میکنه ومن فقط فرارمیکنم.

 198. سلام آقا من دیروز یه خواب دیدم که در خانه ای بودم که انواع موش داشت موش سفید رنگ و قهوه ای رنگ بود یه وقت دیدم یه موش بنفش رنگ می یاید و من آن موش را گرفتم مامانم راصدا می زدم تا بیاد این موش را ببینه و در حال صدا زدن مادرم بودم یه وقت از خواب بیدار شدم

 199. من خواب دیدم که موش خاهرمه و یهو از دستم فرار کرد تا تموم بگیرمش از لباسم آویزان شد بعدش خیلی آروم شد

 200. سلام. من خواب دیدم که در منزل یکی از دوستانم بودم و این دوست من از گوشت موش در غذا استفاده کرده بود و مدام هم من را دعوت به خوردن میکرد ولی من در دل احساس چندشناکی داشتم. موش سفید با لکه قهوه ای روی بدن هم در خوابم بود که بسیار بزرگ بود و مثل انسان راه میرفت حتی با من صحبت هم کرد و بعد زایمان کرد و 5 بچه موش به دنیا اورد. ممنون میشم تعبیرش را بگید به من….

 201. من خواب دیدم خونه قبلی پدریم هستم کلی موش،رفت وامد میکنن ومن د

 202. سلام در خواب دیدم که یه غذا لقمه ای که من دارم گاز میزنم وسط این لقمه یک موش مرده بود تا رفتم گاز بزنم زنده شد وفرار کرد. باتشکر

 203. سلام در خوابی دیدم موشبسیار بزرگ و سفیدی داخل خانه میچرخید .پدرم برای گرفتن و ودر تله انداختنش دو تیکه گوشت انداخت موش نزدیک در شد گوشتها را برداشت

 204. ترخدا عکس این موشهای زشت از لابلای متن بردارید یکی هم کفایت میکنه .بنده خداایی که خواب دیده به اندازه کافی حالش بد هست شماهم انواع موش بدترکیب گذاشتید نفس ادم بالا نمیاد.من خواب خیلی بدی دیدم ی موش خیلی خیلی خیلی بزرگ توخونه قدیمی شبیه خونه عمومم دنبال گربه میکرد گربه دنبالش بود اما اما موش ازبس بزرگ پرو بود مبخواست پاره پاره ش کنه.حالم بشدت تو خواب بد بود داشت حالم بهم میخورد من شاهد این امربودم
  تعبیرر مسخره اش چیه
  صبح هم خوااب دیدم

 205. ناشناس

  امیرعلی هستم سلام من در خواب دیدم چندتا موش به جونم.افتادند.منم.اونارو.ممیزدم.از.جون.بیفتند.تعبیرش.چ.میشه

 206. با عرض سلام وخسته نباشید
  من خواب دیدم در صحرا همراه مادرم از کنار موش ها رد میشویم و من خیلی مترسم از این موش ها ولیم ادرم دست مرا گرفته .از کنار یکی از انها که گذشتم به پرواز در امد من در خواب جیغ کشیدم و از خواب بیدار شدم
  تعبیرش چه میشود ممنون میشم
  با تشکر

 207. سلام من در خواب دیدم که یک موش چاق و بزرگ و دوست داشتنی تو خونه ماست که رفتارش با من خیلی خوب بود و منو عجیب دوست داشت من از دیدنش ناراحت شدم که چه جوری اینو بگیرم و بیرونش کنم تا اینکه به فکرم رسید یه سطل کوچیک بزارم تا بره توش همین کارم کردم یه سطل گذاشتم و اون موشم خیلی راحت رفت داخل سطل منم در سطل و بستم و یه جای دور رهاش کردم این خواب واقعا تعبیرش چیه

 208. من خواب دیدم تویه خونمون موش هست

 209. من خواب ندیدم خوش به حال شما که دیدبن??

 210. من خواب دیدم که خودم موش هستم وخرسی به دنبال من می آید اما نمی تواند منو بگیره ومنم فرار میکنم تعبیرش چیه

 211. باسلام و عرض ادب
  من ديشب خواب يه موش متوسط را ديدم و گرفتم كشتمش در حال كشتن يك دفعه متوجه دو يا سه تا مار شدم ويه سنگ برداشم كه مارها رو بزنم كه يكدفعه به من حمله كردن ومن هم فرار كردم در حال فرار بودم كه ار خواب بيدار شدم
  لطفأ بفرمايد تعبيرش چيه ممنون

 212. احمد سهيل كشاورز

  باسلام و عرض ادب
  من ديشب خواب يه موش متوسط را ديدم و گرفتم كشتمش در حال كشتن يك دفعه متوجه دو يا سه تا مار شدم ويه سنگ برداشم كه مارها رو بزنم كه يكدفعه به من حمله كردن ومن هم فرار كردم در حال فرار بودم كه ار خواب بيدار شدم
  لطفأ بفرمايد تعبيرش چيه ممنون

 213. خخخخخخخخخخخخخخخخ

 214. سلام من خواب ديدم كه دو تا موش يكي مشكي و بزرگ و يكي كوچك و سفيد از تخم دراوردم بعد سفيده اروم تر از مشكيه بود اما مشكيه دستمو گاز گرفت و دويد سمت مامانم كه تو اتاق بود بعد من از بالكن پرتش كردم بيرون و اون ديگه نتونست بياد تو ميتونم بدونم تعبيرش چيه؟

 215. من خواب دیدم که ی موش بزرگ سیا ه میاد دنبالم تعبیرش چیه؟

 216. من خواب دیدم که ی موش بزرگ سیاه دنبالم میاد
  تعبیرش چیه؟

 217. ای بابا چه خوابها ی عجیبی میبینید شما، یکم موقع خواب ذکر بگین عزیزان

 218. سلام من خواب ديدم موش مرده سياه را پوست مي کنم تعبيرش چيه .

 219. سلام خواب ديدم موش مرده سياهي را پوست مي کنم تعبيرش چيه

 220. سلام
  من خواب دیدم خونه خالمم چن تا موش سیاه بزرگ رو کشتم تو رو خدا تعبیرشو بهم بگین

 221. من خواب دیدم موش آروم کنارم راه میرفت بعد دستموجوید

 222. سلام من چن بارتوخوابم موش صحرایی بزرگ دیدم که بایه گربه دوست بودوبمن حملع میکردامابارااخرخواب دیدم ک من دیگ ازش ترسی ندارم وبایع چوب دنبالش کردمواونم ازم میترسیدوفرارمیکردمیشع بدونم تعبیرش چیه؟

 223. علیرضا قربانی

  سلام من در خواب دیدم موش سیاه را گرفتم و دور انداختم. تعبیرش چیست؟

 224. علیرضا قربانی

  سلام من در خواب دیدم که موش را گرفتم و به بیرون انداختم. تعبیرش چیه

 225. سلام.روزتون بخیر.خواب دیدم کبوتری در لانه اش موشی رو خفه کرد.میتونید تعبیرشو بگید؟

 226. سلام.روزتون بخیر.خواب دیدم کبوتری در لانه اش موشی رو خفه کرد.میتونید تعبیرشو بگید؟

 227. سلام من خواب دیدم یه موش سیاه رفت تو لباسم و احساسش کردم و یهویی از خواب که پریدم اومد بیرون پتو هم پرت کردم اونور اینقد واقعی بود حسش از تخت اومدم پایین و رفتم بیرون اتاق تعبیرش چیه؟

 228. خواب دیدم یه موش سیاه بزرگ میره تو لباس که احساسش هم کردم و از خواب پریدم چیزی نبود

 229. سلام من خواب دیدم که یه لونه موش تو یه تپه هست که شخصی داره میره که اونارو شکار کنه بعدش من مثل اینکه رفتم تو لونه موش ها دیدم دوتا موش بزرگ هست یکیش خیلی به من نزدیکتره نمیدونم شاید اون کسی که داره میره شکارشون کنه شاید خود من بودم…خواهشا جوابمو بدین ببینم این خواب چی هست خیلی برام مهمه…ممنون میشم

 230. من خواب دیدم که به کفش هام دم موش وصله تعبیرش چیه

 231. خواب دیدم دم موش به کفش هام وصله تعبیرش چیه ؟

  • اگر خانم هستید رفتار همسرتان را کنترل کنید خصوصا با خانمهایی که به ظاهر افراد سالمی هستند
   اگر آقا هستید دوستان همسرتان را به شدت تحت کنترل داشته باشید لازم است که بعضی روابط دوستانه قطع شود.

 232. سلام من خواب دیدم که دراشپزخانه دارم با مادر حرف میزنم موش رنگی وکوچک از پشت گازمیاد بیرو ن میدود تواتاقم تعبیرش چیست؟

 233. سلام من خواب دیدمکناره های اتاق یه چیزایی ریختم بعد موش هایی در اومدن ویکیشو ن را پسرم کشت

 234. من خواب دیدم یه چیزی کناره های اتاق ریختم بعد یه چند تا موش ازش بیرون اومدن و یکی از اونا را پسرم کشت

 235. سلام من خواب ديدم كه يه موش انگشت شصت پاي راست مرا گاز گرفته و ول نميكرد كه با تلاش خودم و ديگران پاي مرا ول كرد و فرار كرد ، جاي دندانهاي اون بر روي ناخن من مانده بود .

 236. ستاره بهرامی

  سلام من دو موش سفید و سیاه نسبتا بزرگ دیدم که در خانه ای بودن که تازه رفته بودم درواقع در خانه ای که برای اقایی که دوسش دارم بود هر دو موش از زیر مبل اومدن بیرون وما هر دو به طرفشون رفتیم و اونا فرار کردن تعبیرش چیست ممنون

 237. سلام من یک موش گرفته بودم اونو ب شخصی دادم اون شخص گوشهای موشو برید وموشه داشت جون میداد

 238. سلام خاب دیدم ی موش گرفتم اونو دادم ب شخصی گفت گفت گوشاشو ببر بده گفتم من نمیتونم موشو از من گرفت پسرشو صدا کرد پسرش با ی قیچی اومد گوشای موشرو برید موشه خونینو مالین داشت جون میداد

 239. سلام من خواب دیدم یه موش سیا تو باغچمونه بابام برداشتتش انداختتش بیرون تعبیرش چیه

 240. یونس پاسبانی

  سلام خواب دیدم دخترم دوتا موش میخوردتعبیرش چیست

 241. سلام دوستان تعبیر موش دزد و زن گفته شده وامابد ترین چیزی که درقالب اینها ظاهر میشه شیطانه که باهوا وهوس های بد گوناگون انسانیت ودین وهستی ما رو میدزده که باید مراقب بود
  تعبیر به خیر بامید خدا

 242. من خواب دیدم یه موش سیاه تو خونمون داره فضله ی خودش و میخوره

 243. سلام من خواب دیدم یه موش سیاه داره فضله خودش رو میخوره تو خونه خودمون

 244. من خواب دیدم یه موش نسبتا بزرگی که تو خونمون بود و ازاینور به اونور میرفت یهو پرید تو صورتِ من.
  تعبیرش چیه؟

 245. سلام من خواب دیدم از انباری خونمون موشی امد بیرون کسیم نتونس بگیرتش

 246. سلام من خواب دیدم تو جاده ای که دو طرفش باغ های زیاده راه میرفتم وسط جاده پر از موش شد یهو همه آروم خوابیده بودن رو زمین رو علف ها هم طوسی بودن هو روشن تر !وسطشون که رسیدم یه چند تای پریدن رو لباسم یه جوری تا جلوتر حملشون کردم اما بهم آسیبی نزدن !وقتی از اون جاده رد شدم از وسط موشا یهو زیر پام و اطرافم یه دسته مار های سیاه پراکنده دیدم از ترسم موشها رو انداختم زمین مار ها حمله کردن موش ها رو خوردن که از خواب پریدم !!!!میشه لطفا راهنمایی کنید واقعا خواب واضح با همه جزیات دیدم خیلی عجیب بود واسم تا حالا همچین خوابی نداشتم! در ضمن شب هم رژیم میوه دارم پر خوری نمیکنم ! یا فیلم مستند حیوانات ندیدم! ممنون

 247. سلام دیشب خواب دیدم که یه موشو داخل کلمن آب گرفتم بعد هم عروسم میگه بذار ببینمش بعد میبینم تبدیل شده به جوجه زرد بعدش از خواب بیدار میشم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 248. عبیدالله

  سلام علیکم خواب من آین است
  درخواب دیدیم که قرانکرین در دستم است و موش او را میخورد
  لطفا تعبیر اش را در ایمل ام روان کنند

 249. امیرحسین

  سلام خواب دیدم از درختی اویزان هستم پایین پای من پر از موش ها بود که با صدای من فرار میکردن و موشی با بچه اش رفت داخل سوراخ همان درختی که من اویزان بودم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

 250. سلام منواب دیدم موشی بزرگ و سیاه(اندازه گربه) ب دنبال ماشین میدود و دنبالمان میکند تعبیرش چیه؟

 251. سلام تو خونه نشسته بودیم یک موش کوچک سفید از کنارمون رد شد و از لای در اتاق به داخل راهرو خروجی رفت و هممون اشفته شدیم دنبال موش و ردش می گشتیم تا اینکه لونه موش رو پیدا کردیم و موش رو ندیدیم.

 252. سلام خواب دیدم تو خونه خاله بودم رفتم تو اطاق و یه موش سیاه از زیر بالشت فرار کرد و از اطاق خارج شد

 253. این جواب زشت یکی از تفراد بود بخونین متوجه میشین که از ساک زدن حرف زده بود.

 254. سلام خواب دیدم موش طوسی رنگ روشن رو گرفتم و تو یه لیوان آب انداختم بعد بردمش پای گل تو گلدون زنده زنده و بیحال چالش کردم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟؟
  ممنونم اگه جواب بدین

 255. سلام دوشب خواب موش دیدم درعرض یک هفته
  خواب اول:
  بایه کسی ک میشناختم ازدواج کرده بودم و ازش خیلی ناراحت بودم.ازم نازکشید و دلجوی کرد اما نمیدونستم چرا ناراحتم ازش تا اشتی کردم گفت خب من میتونم برم ناهارمو بخورم؟گفتم برو
  دیدم رفت سمت اتاق قدیمی و تو بخاریه شکسته پره موش های سیاهه دم دراز و کوچیک بزرگ ک داشتن وول میخوردن و زنده زنده اونا رو خورد
  بعد فهمیدم دلیل دلخوریم موش خوریش بوده

  دوباره دیشب خواب دیدم
  باهمون شخص داشتم تلفنی حرف میزدم و میگفتم توروخدا کمکم کن من توی صحرا گیر افتادم و شبه و خیلی میترسم
  و پامو گزاشتم تو زمین برنج کاری شده
  اون گفت الان چ قسمتی وایسادی
  گفتم تو زمین برنجم
  و زیر پامو ک نگاه کردم دیدم هزار تا موش ریز شروع کردن از پاهام بیان بالا
  اون بدون اینکه بفهمه گفت
  خب تو زمین برنج کاری شده پره موشه این ی چیز عادیه و گوشیو قطع کرد
  ولی بعد اومد و نجاتم داد
  ولی مدام تو دردسر بودیم

  تعبیر چیه
  چرا دوبار خواب این شخصو بعنوان نزدیکترین کسم میبینم
  و تو هردوخوابم هم موش هست

 256. سلام دوشب خواب موش دیدم درعرض یک هفته
  خواب اول:
  بایه کسی ک میشناختم ازدواج کرده بودم و ازش خیلی ناراحت بودم.ازم نازکشید و دلجوی کرد اما نمیدونستم چرا ناراحتم ازش تا اشتی کردم گفت خب من میتونم برم ناهارمو بخورم؟گفتم برو
  دیدم رفت سمت اتاق قدیمی و تو بخاریه شکسته پره موش های سیاهه دم دراز و کوچیک بزرگ ک داشتن وول میخوردن و زنده زنده اونا رو خورد
  بعد فهمیدم دلیل دلخوریم موش خوریش بوده

  دوباره دیشب خواب دیدم
  باهمون شخص داشتم تلفنی حرف میزدم و میگفتم توروخدا کمکم کن من توی صحرا گیر افتادم و شبه و خیلی میترسم
  و پامو گزاشتم تو زمین برنج کاری شده
  اون گفت الان چ قسمتی وایسادی
  گفتم تو زمین برنجم
  و زیر پامو ک نگاه کردم دیدم هزار تا موش ریز شروع کردن از پاهام بیان بالا
  اون بدون اینکه بفهمه گفت
  خب تو زمین برنج کاری شده پره موشه این ی چیز عادیه و گوشیو قطع کرد
  ولی بعد اومد و نجاتم داد
  ولی مدام تو دردسر بودیم

  تعبیر چیه
  چرا دوبار خواب این شخصو بعنوان نزدیکترین کسم میبینم
  و تو هردوخوابم هم موش هست

 257. سلام
  جواب منو ندادین تا باز دیشب خواب موش دیدم
  من همون کامنت بالایی رو گذاشتم
  ک در عرض چند روز دوتا خواب بد از موس دیدم ک تو هر دوش یه شخص همراهم بود
  باز دیشب خواب موش دیدم موشه میخاس منو از بین ببره و حمله ور شه اما من پامو روی دمش گزاشته بودمو جسارت ب خرج میدادم
  اما همش اسم همون شخصی ک تو دوتا خواب قبلیم گفتمو میوردم

  این خوابا داره برا من تبدیل ب کابوس میشه
  شب تا صبح انگار فیلم سینماییه

  من متوجه نمیشم ربط منو اون شخص ب موش سیاه و خوابش چیه

 258. با سلام من خواب دیدم رفتیم یه خونه جدید بعد اونجا یه موش دیدم و با صاحب خانه میگم خونتون موش داره از اینجا می خوام بریم تعبیرش چی ؟

 259. خواب دیدم سر کاسه توالت نشستم یک دفعه از داخل قسمت جلویی کاسه توالت یه موش بزرگ قهوهای درآمد و با سرعت نور به طرف سقف دوید و ناپدید شد و بعدش من ندیدمش و از ترس از خواب پریدم.

 260. سلام. من خواب دیدم یه موش خیلی خیلی کوچولو از لای مبل اومد و من لقد زدم روش ولی نمرد

 261. سلام خواب دیدم تو یه محوطه آزادیم اطرافمون جنگله
  اسلحه دستمه دارم با پدرم تیر رو هوا میزنیم ک یه دفعه ای مبینیم یه اهوی بزرگ داره میدوه دل دل میشم نشونه میگیرمش آهو رو میزنم اون میمیره وقتی بالا سرش میریم
  برادرم شروع میکنه ب تیکه تیکه کردنش و میگن بهش اگه حواست جمع نکنی تو وقت پوست کردن آهو شاید من ک شکارش کردم بلایی سرم بیاد بهشون میگم اینا واقعیت نداره میگن نه هستش
  تعبیرش یعنی چی؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.