همه چیز درباره “تعبیر خواب الماس” امام صادق

تعبیر خواب الماس | تعبیر خواب

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی , تعبیرخواب الماس امام صادق , تعبیرخواب الماس ابن سیرین , تعبیرخواب الماس سفید , تعبیرخواب دزدیدن الماس , تعبیرخواب الماس ابی , تعبیر خواب الماس آنلی بیتون , تعبیرخواب الماس آنلی بیتون , تعبیر خواب الماس لیلا برایت , تعبیرخواب الماس لیلا برایت , دیدن الماس در خواب, تعبیر خواب الماس, خواب الماس, تعبیر خواب جدید الماس, تعبیر خواب فارسی الماس, تعبیر الماس, معنی الماس در خواب, مشاهده الماس در خواب, الماس در خواب , تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن دختر از نامزدش , تعبیر خواب گم کردن الماس , تعبیر خواب الماس دیدن بازرگان , تعبیر خواب صاحب الماس شدن ,

تعبیر خواب الماس

همانطور که می دانید الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌. مشاهده‌ الماس‌ در خواب‌ می‌تواند معانی‌ متفاوتی داشته‌ باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عشق‌، ثروت‌ و همچنین‌ حقایق‌ دنیوی‌ و آگاهی‌ و هوشیاری‌ معنوی‌باشد. از آنجایی‌ که‌ الماس‌ شی‌ مطلوب‌ و ارزنده‌است‌، می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ برای‌ ما ارزشمندتر از چیزهای‌ دیگر است‌. ما همگی‌ دائما در جستجوی‌ چیزهایی‌ هستیم‌ که‌ به‌ آنها دست‌ نیافته‌ایم‌ ولی‌ نیازمند شان‌ هستیم‌ و وجودشان‌ لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید تا احساس‌ کامل‌ بودن‌ پیدا نماییم‌. چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ شما کمک‌ کنندتا دریابید که‌ چه‌ چیزی‌ در زندگی‌ برایتان‌ با ارزش‌تراست‌ و بعد کلیدهایی‌ به‌ شما دهند تا بفهمید آن‌ راباید کجا پیدا نمایید.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن دختر از نامزدش ازدواجی همذاه با سربلندی و افتخار خواهد بود

تعبیر خواب گم کردن الماس ، رسوایی و مرگ است

تعبیر خواب الماس دیدن زن ورزشکار سعادت و موفقیت است

تعبیر خواب الماس دیدن بازرگان معاملات پر سود است

تعبیر خواب دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است

اگر ببنید از روی جسد کسی الماس ربوده شود تعبیر خواب این است که دوستانش او را به بی وفایی متهم می کنند

تعبیر خواب صاحب الماس شدن این است که مورد لطف و احترام مقامات قرار می گیرید

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب الماس

تعبیر خواب الماس از دید لیلا برایت

دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادى الماس دارید، یعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب الماس از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب الماس را علامت ناکامی در زندگی شخصی شما می داند

اگر ببنید در خواب شما الماس دارید تعبیر خواب این است که کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت .

اگر در خواب ببینید الماس گم می کنید تعبیر خواب ناتوانی مالی و نا خوشی است

اگر در خواب ببینید الماس پیدا می کنید تعبیر خواب این است که  یک نفر واقعاً عاشق شماست.

اگر در خواب ببینید که شما مقدار زیادی الماس دارید تعبیر خواب موفقیت و احترام است

اگر در خواب ببینید که دیگران الماس دارند تعبیر خواب منفعت بزرگی نصیبتان میشود

اگر در خواب ببینید که الماس می خرید تعبیر خواب غم است

اگر در خواب ببینید که الماس می فروشید تعبیر خواب یک مصیبت در پیش است

اگر در خواب ببینید که الماس می دزدید تعبیر خواب ضررهای بزرگ است

اگر در خواب ببینید که  الماسهای بدلی دارید مرگ یک دشمن تعبیر این خواب است

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب الماس

اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

 اگر دختریخواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

گم کردن الماس در خواب ، نشانه رسوایی و مرگ است .

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب الماس

4ـ اگر زن ورزشکاریخواب الماس ببیند ، نشانه آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایاییبا شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانه معاملات سود آور است .

دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی

متهم میکنند .

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب الماس بهمراه جواب

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب هدیه گرفتن الماس از نامزدم چیست؟

ازدواج خوب و موفقی را خواهید داشت

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب گم کردن الماس چیست؟

تعبیر این خواب مرگ و رسوایی می باشد

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

اگر بازرگان و تاجری در خواب الماس ببیند تعبیر این خواب چه چیزی است؟

تعبیر این خواب منفعت و معاملات پر سود است

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب الماس به طور کلی چیست؟

الماس در خواب نشانه موفقیت است و روزهایی خوبی را در پیش رو خواهید داشت

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن چیست؟

شما مورد لطف و احترام قرار خواهید گرفت

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

من در خواب دیدم مقدار بسیار زیادی الماس دارم تعبیر این خواب چیست؟

داشتن الماس بسیار زیاد در خواب سعادت و خوشبختی است که در پیش روی زندگی شماست

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

من در خواب دیدم که الماس پیدا کرده ام تعبیر این خواب چیست؟

این خواب به شما می گوید که شانس و اقبال و همچنین سعادت پیش روی شماست

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

تعبیر خواب خریدن الماس چیست؟

رونق در زندگی

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

من خواب دیدم با مادرم‌از توی دریا یه الماس سیاه بزرگ خیلی زیبا که تبدیل شده بود به یک گردنبند با زنجیر طلا پیدا کردیم. و مادرم اون رو اهدا کرده بود به دولت یا

موزه. تعبیرش چی میشه. الماس بزرگ و سیاه بود

شما به موفقیت بزرگی می رسید که مورد تقدیر سران مملکت قرار می گیرید

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

مطالب مرتبط

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب الماس | تعبیرخواب الماس | الماس در خواب دیدن

<

کامنت های تایید شده : 35 عدد

 • اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار میگیرید .

 • اگر دختریخواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

 • گم کردن الماس در خواب ، نشانةرسوایی و مرگ است .

  • من درخواب دیدم الماس پیدا کردم همه به دنبال ربودن ان از من هستن ودراخر یکیشو به خالم دادم

   • با خاله ات نزديكي خواهيد داشت

  • من درخواب دیدم الماس پیدا کردم همه به دنبال ربودن ان از من هستن ودراخر یکیشو به خالم دادم

 • اگر زن ورزشکاریخواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایاییبا شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

 • دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از رویجسد کسیالماسیربوده میشود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بیوفاییمتهم میکنند .

 • اگر خواب ببينيد صاحب قطعه اي الماس هستيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار مي گيريد .

 • اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او الماس هديه مي دهد ، علامت آن است كه ازدواجش با افتخار و سربلندي همراه خواهد شد .

 • گم كردن الماس در خواب ، نشانة‌ رسوايي و مرگ است .

 • اگر زن ورزشكاري خواب الماس ببيند ، نشانة آن است كه روزهايي لبريز از سعادت و هدايايي با شكوه در پيش رو دارد . اگر بازرگانان چنين خوابي ببينند ، نشانة معاملات سود آور است .

 • ديدن الماس در خواب نشانة موفقيت است . مگر آنكه خواب ببينيد از روي جسد كسي الماسي ربوده مي شود ، در اين صورت نشانة آن است كه دوستان شما را به بي وفايي متهم مي كنند .

  • سلام من درخواب الماس سرخی پیدا کردم ودیگران در پی دزدیدن ان از من بودند,ومن یکیشو به خالم دادم

 • ديدن الماس در خواب، بدين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد، اگر در خواب ديديد كه مقدار زيادى الماس داريد، يعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب الماس : علامت ناكامي در زندگي شخصي شما

  شما الماس داريد : كارها و معاملاتتان به خوبي پيش خواهند رفت .

  الماس گم مي كنيد : ناتواني مالي و نا خوشي

  الماس پيدا مي كنيد : يك نفر واقعاً عاشق شماست.

  شما مقدار زيادي الماس داريد : موفقيت و احترام

  ديگران الماس دارند : منفعت بزرگي نصيبتان ميشود

  الماس مي خريد : غم

  الماس مي فروشيد : يك مصيبت در پيش است

  الماس مي دزديد : ضررهاي بزرگ

  الماسهاي بدلي : مرگ يك دشمن

 • didane 3 almase sooratiye shekaste

 • سلام من خواب ديدم كه مقدار زياد الماس دارم و برأي خانم خود طعفه ميكنم
  لطفا تأبير كنيد

 • من درخواب دیدم الماس پیدا کردم همه به دنبال ربودن ان از من هستن ودراخر یکیشو به خالم دادم

 • اگر زنی در خواب از توی سنگ الماس بردارد معنیش چی میباشد

 • اگر در خواب زنی از توی سنگ الماس بردارد معنیش چی میشه

 • اگر خواب ببینیم که الماسی در یک غار هست که خیلی نور میده و دوتا کبوتر دوطرف الماس نشستن و الماس را برداریم و به پدرمان بدهیم تعبیرش چیست

 • اگر خواب ببینیم که الماسی در یک غار هست که خیلی نور میده و دوتا کبوتر دوطرف الماس نشستن و الماس را برداریم و به پدرمان بدهیم تعبیرش چیست

 • سلام.من خواب دیدم ی جایی هستیم همه دادن دنبال الماس میگردن یه جایی مثل معدن الماس های خیلی ریز و قاطی خاک ولی من ی‌ تیکه سنگ از دیوار کندم درشت بود دیدم الماس…خیلی خوشگل بود همه ماتشون برده بود برق میزد تراشیده و درشت و بینهایت خوشگل رنگش هم مایل به خاکستری

 • من خواب دیدم با مادرم‌از توی دریا یه الماس سیاه بزرگ خیلی زیبا که
  تبدیل شده بود به یک گردنبند با زنجیر طلا پیدا کردیم.
  و مادرم اون رو اهدا کرده بود به دولت یا موزه. تعبیرش چی میشه.
  الماس بزرگ و سیاه بود

 • من خواب دیدم دارم زمین میکنم ک تو خاک متوجه ریز های براق میشم جمع میکنم میبینم الماس. اول احساس میکنم یه مشت جمع کردم و ب همسرم میگم اینارو بفروشیم کلی پولدار میشیم برای فروش ک میرم احساس میکنم الماس ها دارن تو دستم بیشتر میشن یه مشت شده یه کیسه پر از الماس و چند جا قیمت میکنه همسرم ولی چون الماس ها خیلی زیادن نمیفروشیم میترسیم شک کنن این همه الماس از کجا اوردیم…..

 • سلام
  خواب دیدم مقدار خیلی زیادی الماس داخل کیسه ها دارم ولی چندنفریم که فقط من الماسها را داخل کیف گذاشتم ویکی از دوستان گفت چرا تو؟ گفتم پس کی الماسها رو داشته باشه و او به کناری رفت
  درهمان لحظه گفتم تقسیم کنیم که شخصی هم نردیک شد من به او گفتم تو هم بیا سهمی ببر،همراهان من ناراحت شدند ومن به ایشان گفتم این الماسها ان قدر زیاد هستند که هر کیسه ان زندگی ما رو رویایی میکنه وما شروع کردیم به رفتن

 • من خواب دیدم که یک مرد به من انگشتر الماس داد بعد ازمن گرفت

 • من در خواب دیدم‌انگشتر الماسی که مادر شوهرم بهم هدیه داده بود به یک زن میانسالی نشان دادم گفت اگر میخوای بدونی اصل باید این کار کنی با انگشتش روی الماس ماساژ داد ویک ضربه زد و جند نور رنگین و مثل پرده سینما رو‌دیوار وقعایعی نشون داد وگفت اصله تعبیرش چیست

 • ایا این الماسا چند خیلی دوست دارم بدونم خیلی دوست دارم ازاین الماس داشته باشم میشه تا یکشنبه 8 5 97 بگید اگر بیام تهران میخرم

 • من خیلی دوست دارم خواب الماس امشب خوابش رامیبینم

 • سلام،من خواب دیدم یکی الماس داره من پنهونی برداشتم رفتم به خانواده ام گفتم باید از اینجا بریم پدرم هم با من همراه شد ولی یه اسکلت انسان اومد با پدرم جنگید با شمشیر پدرم سر اسکلتو با شمشیر زد و ما فرار کردیم رفتیم یه جای دور شبیه بیابون،فقط الماسی که من دیدم ریز بودو نمیدرخشید،ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • با سلام
  در خواب دیدم تو یک غاری سرک کشیدم یک ذره الماس سفید کوچک پیدا کردم و گفتم حتما ادامه داره یک کلنگ آوردم و شروع کردم به کندن اینقدر تا رسیدم به چندین تا الماس بزرگتر سفید رنگ بعد دوباره ادامه دادم رسیدم به چندین تا الماس خیلی
  بزرگ رنگی که تراش خرده بودن خلاصه اینقدر ادامه دادم و اینقدر زیاد پیدا کردم که هر دو جیبم پر شدن و دیگه گفتم بستمه و کافیه
  تعبیر این خواب چی میشه ممنون

 • سلام من خواب دیدم از داخل ی کوه ک همش پر از درختای زیبا بود و اب ازش میرفت از زیر ابشار یک الماس بزرگ آبی پیدا کردم البته ساعت خواب رو نمیدونم ولی بعداز نماز صبح بود و ماه صفر هستش الان ممکنه با توجه ب ماه و ساعت تعبیرخوابم رو بگید؟

 • سلام من خواب دیدم از داخل ی کوه ک همش پر از درختای زیبا بود و اب ازش میرفت از زیر ابشار یک الماس بزرگ آبی پیدا کردم البته ساعت خواب رو نمیدونم ولی بعداز نماز صبح بود و ماه صفر هستش الان ممکنه با توجه ب ماه و ساعت تعبیرخوابم رو بگید؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.