قاصدک

همه چیز در مورد “تعبیر خواب زایمان” زن و دختر مجرد

تعبیر خواب زایمان | تعبیرخواب زایمان | tabire khab

تعبیر خواب زایمان,تعبیر خواب زایمان طبیعی,تعبیر خواب زایمان دختر,تعبیر خواب زایمان گربه,تعبیر خواب زایمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان مرد,تعبیر خواب زایمان پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد,تعبیر خواب زایمان دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر,تعبیر خواب زایمان طبیعی ابن سیرین,تعبیر خواب زایمان طبیعی دوقلو,تعبیر خواب زایمان طبیعی مرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی راحت,تعبیر خواب زایمان طبیعی سه قلو,تعبير خواب زايمان دختر,تعبیر خواب-زایمان دختر باکره,تعبير خواب زايمان دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان دختر بچه,تعبیر خواب نوزاد دختر,تعبیر خواب زاییدن دختر بچه,تعبیر خواب نوزاد دختر شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر,تعبیر خواب زایمان گربه در خانه,تعبير خواب زايمان گربه,تعبیر خواب زایمان گربه سیاه,تعبیر خواب زایمان گربه چیست,تعبیر خواب زاییدن گربه,تعبیر خواب زاییدن گربه در خانه,تعبیر خواب زایمان سگ,تعبير خواب زايمان سگ,تعبير خواب زايمان كردن گربه,تعبير خواب زايمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان دوقلو پسر,تعبیر خواب زایمان دوقلو دختر,تعبیر خواب زایمان دوقلو دختر و پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو دختر,تعبير خواب زاييدن دوقلو پسر,تعبیر خواب زایمان بچه دوقلو,تعبیر خواب دوقلو زاییدن,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبير خواب زايمان مرده,تعبیر خواب زاییدن مرد,تعبیر خواب زاییدن مرده,تعبير خواب زاييدن مرد,تعبیر خواب مرده زایمان کند,تعبير خواب زاييدن مرده,تعبیر خواب مرد زایمان کند,تعبیر خواب زایمان بچه مرده,تعبير خواب زايمان پسر,تعبیر خواب زایمان پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر,تعبیر خواب زاییدن پسر بچه,تعبير خواب زاييدن پسر بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر زیبا,تعبیر خواب زاییدن پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر خوشگل,تعبیر خواب زاییدن پسر و شیر دادن,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبير خواب زاييدن دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد برای دختر مجرد,تعبير خواب زايمان طبيعي پسر

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان

دیدن زایمان در خواب یکی از خوابهای معمول است.شما هم اگر دنبال تعبیر خواب زایمان هستید می توانید کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب زایمان را اینجا مطالعه نمایید

تعبیر خواب زایمان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زایمان کردن زنی که پسری میزاید و بچه بلافاصله سخن می گوید این است که مرگ آن زن نزدیک است

تعبیر خواب زنی که دختر می زاید این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان طبیعی

تعبیر خواب زایمان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست

تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند عزاداری یا از دست دادن چیزی گرانبهاست

تعبیر خواب زایمان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زایمان کردن، به دنیا آوردن کودکی سالم است

تعبیر خواب زایمان کردن دختر ، رهایی از درستکاری و روبه رفتار نادرست آوردن است

تعبیر خواب زایمان کردن زن شوهر دار رسیدن ارث کلان است

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دختر

تعبیر خواب زایمان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زایمان خوب است و رهایی از رنج و غم است

تعبیر خواب باردار شدن مرد اصلا خوب نیست و بی آبرو می شود

تعبیر خواب مردی که وضع حمل کرده بسیار شرم آور است

تعبیر خواب دیدن قابله در زایمان اصلا خوب نیست به خصوص که مردی خود را قابله ببیند

تعبیر خواب دیدن قابله توسط زن باردار باطل است و تعبیری ندارد

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان گربه

تعبیر خواب زایمان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زایمان کردن و به دنیا آوردن دختر سلامتی و شادی است

تعبیر خواب زایمان کردن و پسر به دنیا اوردن این است که دختر به دنیا می آورد

تعبیر خواب زایمان کردن و دختر به دنیا اوردن این است که پسر به دنیا می آورد

تعبیر خواب زایمان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زایمان  کردن و انداختن بچه در جایی این است که از جایی به او چیزی می رسد که امید ندارد

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دوقلو

تعبیر خواب زایمان از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب زایمان زن شوهردار شادی است

تعبیر خواب زایمان زن مجرد این است که عشقش او را ترک می کند

تعبیر خواب زایمان زن مطلقه ثروت بزرگی است که نصیبش می شود

تعبیر خواب زایمان یک زن شوهر مرده ، ارتکاب او به اعمال غیر منطقی است

تعبیر خواب کمک کردن در زایمان شادی و خوشبختی است

تعبیر خواب کمک کردن در زایمان کسی که چند قلو می زاید موفقیت بسیار بزرگ است

تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست

تعبیر خواب زایمان با سزارین ابتلا به بیماری خطرناک است

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان مرد

تعبیر خواب زایمانی که جان مادر به خطر می اندازد این است که از خبر یک ازدواج شوکه می شوید

تعبیر خواب زایمان پسر توسط زن حامله این است که در کارهایش موفق می شود

تعبیر خواب زایمان دختر توسط زن حامله این است که زندگیش خوب می شود

تعبیر خواب زایمان همسر که دوقلو زاییده ثروت و قدرت است

تعبیر خواب زایمان و تولد یک بچه مرگ یک دشمن است

تعبیر خواب زایمان و تولد بچه عقاب آینده روشن است

تعبیر خواب دیدن یک زایمان خوشبختی و فراوانی است

تعبیر خواب زاییدن یک پسر شانس است

ـ دیدن زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان پسر

۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

لوک اویتنهاو در مورد خواب زایمان می گوید

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

تعبیر خواب زایمان دختر مجرد

تعبیر خواب زایمان حضرت صادق علیه السلام

اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

تعبیر خواب زایمان | زایمان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 119 عدد

 • من خواب دیدم مادرم حامله است تعبیرش چیی

  • لطیفه

  • تعبیر این خواب رسیدن به آرزوهای خود است

 • چرا تعبیر ازدیدحضرت یوسف رانگذاشتید

  • سعی می کنیم اگر پدا کردیم براتون بزاریم

 • اینغ واقعیه خداییش

  • دیشب در خواب دیدم پسری به دنیا اوردم که صورت تپل و چشمانی درشت دارد در یک خانه محرم است و نذری گرفتم سزارین بود بچه و جایش در د میکرد

   • خواب پسر دنیا اوردن یعنی دختر دنیا میاری اخه واسه من اینطوری بوده

   • خواب دیدم مادر بزگ80ساله ام دوقلو در بغل دارم وپدر بزرگم که فوت کرده زنده است وپیشه

  • این تعابیر در منابع معتبر ذکر شده اند

 • دختر مجردم خواب دیدم حامله ام و بچه بدنیا اوردم تعبیرش چیهههه

  • سلام بایدمواظب کارهای ایندت باشی

 • سلام و خسته نباشيد
  تعبيراتون خيلي باهم فرق داره.يه جا نوشتين مرگش نزديكه يه جا نوشتين قدرت و ثروت

 • سلام و خسته نباشيد
  تعبيراتون خيلي باهم فرق داره.يه جا نوشتين مرگش نزديكه يه جا نوشتين قدرت و ثروت

 • سلام خواب دیدم دو ماهه باردارم میگن بچه باید سقط بشه سقط که میشه میبینم بچه کامل هست و تکون میخوره در ضمن بچه پسر بود لطف کنین بگین تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم زایمان خیلی راحتی داشتم تعبیرش چیه؟اینجا ننوشته

 • من باردارم و دوقلو خواب دیدم زایمان کردم ودوقلو و هردو دختر

  • منم همچین خوابی دیدم درصورتی که بعد زایمان بچم خیلی تپل بود خودم توخواب تعجب کردم چرا درد نداشتم

 • شوهرم دیشب خواب دیده من که باردارم زایمان کردم و یک فرزند پسر و یک فرزند دختر خدا بهمون داده

  • زایمان کلا یعنی از غم فارغ شدن

 • من مجردم خواب دیدم درد زایمان دارم ولی بچم به دنیا نیومد تعبیرش چی میشه

 • دیشب خواب دیدم که زایمان طعبیی داشتم دارای پسر شدم و وبا گرفتن دستش راه می رود و در حال ادرا کردن است

 • دم اذان خواب دیدم که ازکسی که دوست دارم حاملم و زایمان طبیعی انجام دادم و پسر زاییدم و پسر بزرگ که دستاش رو گرفته بودم رو پاش وایساده بود مادر اون کسی هم که دوسش دارم بود تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب ديدم خواهر شوهر مجردم كه به تازگي باهاش مشكل اساسي پيدا كردم و قهرم، باردار شده به من خبر ميدن كه برم پيششون ميبينم بچش بدنيا اومده و از همه پنهان كردن. تازه به پدر بچه زنگ ميزنن كه بياد و با خواهر شوهرم ازدواج كنه.

  • تعبیرش شاید معلوم باشه چیه دیگه

 • سلام. من متاهلم و خواب دیدم چندتا بچه ی دخترو پسر بدنیا آوردم و اونارو یکی یکی کنارم روی تخت میخوابونن و من به همسرو مادرم میگم مگه قرار نبود دوتا بچه داشته باشین یکی دختر یکی پسر پس اینا چین؟ همسرم میخنده و میگه خدا گفته کمه بزار یهویی کلی بشن…..❤

 • من یه زن شوهر دارم که یه دختر سه ساله دارم.دختر خالم دو ساله طلاق گرفته.خواب دیدم هر دو تامون کنار هم روی تخت زایمان داریم زایمان سزارین میکنیم من یه پسر سفید و زیبا به دنیا اوردم و اون یه دختر سبزه و با نمک.هر دو منون هم خیلی خوشحالم.خواهش میکنم تعبیرش رو به من بگید

 • سلام من سه فرزند دارم و دوباره بچه دار نمیشم ولی خواب دیدم لحظه زایمان خودم درد دارم ودارم آماده میشم گفتن بچه پسر ولی در اون لحظه بهم میگن بچه مرده تعبیرش چیه ؟؟؟

 • سلام خواب دیدم مرحومه مادرم در حال زایمان است وبا کمک من دختری به دنیا اورد.تعبیرش رو لطفا بگین

 • سلام یکی از دوستانم خواب دیده من پسری به دنیا آوردم..من دختری مجردم

  • سلام خواب دیدم زایمان کردم بدون درد وطبیعی بچه اوفتاد تو توالت ومن با دست ازتو توالد درش اوردم

 • سلام. یکی از دوستانم خواب دیده من یک پسر به دنیا آوردم من دختری مجردم

 • زایمان کردن در خواب نشانه بر آورده شدن آرزو و فارغ شدن از غم ها است

 • اگر زنی خواب دید دختری زاییده، ثروتمند خواهد شد و یا گشایشی در کار او و شوهرش پیدا می شود و دنیا به او رو خواهد آورد و اگر دید پسری زاییده، حمایت و رحمت خداوند شامل حال او و شوهرش خواهد شد و بلا از آنان دور خواهد شد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

 • با سلام خواب دیدم که فرزند هشت ماه پسری را باردار هستم و د ر خواب دیدم که در هشت ماهگی به حامله بودنم پی بردم و در خواب هم متعجب بودم که چطوری تا هشت ماه نفهمیدم حامله هستم خیلی دوست دارم بفهمم تعبیرش چیه
  حتی در خواب اسم پارسا برای فرزندم گذاشتم

 • سلام
  من دختری مجرد. هستم که خواب دیدم حامله ام و شکمم بزرگ شده است و و جلوی چشمانم بچه ام به دنیا امد و هیچ دردی را حس نکردم ، بچه را ناف بریدن و در بغلم کردن، بچه خوشکل و خیلی فضول و دختربود ، ولی دوستش داشتم، انگار خودمم باور داشتم که قبلا یه نفر ازم سواستفاده کرده و من متوجه نشده بودم مثلا در هنگام خواب و از اینکه با وجود نداشتن شوهر بچه داشتم ناراحت بودم

 • زایمان

  زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

  دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 • حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

  اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

  اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

  ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

  ۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

 • زایمان کردن در خواب نشانه بر آورده شدن آرزو و فارغ شدن از غم ها است. اگر زنی خواب دید دختری زاییده، ثروتمند خواهد شد و یا گشایشی در کار او و شوهرش پیدا می شود و دنیا به او رو خواهد آورد و اگر دید پسری زاییده، حمایت و رحمت خداوند شامل حال او و شوهرش خواهد شد و بلا از آنان دور خواهد شد.

 • زایمان یک مرد که نوزادش هم پسر باشد و درشت هیکل در حدی که میتواند روی پا بایستد ولی انگار یکی از پاهاش متورم است ………

 • خواب دیدم دوتادوقلوی دخترو پسر که خواهر وبرادرم بودن خواهرم روبه دختر خالم دادیم وپسرو پیش خودمون نگه داشتیم ولی چند روزه بعد من دختررو از دختر خالم گرفتم وبعد راهی خونه شدیم که همسایه سر رسید ودختررو بغل کرد لطفا تعبیر این خواب رو برام بگید

 • من در خواب ديدم دوقلو زاييدم و از بيمارستان به خانه امدم و گوسفند قرباتي و در حال قسمت كردن بودن

 • من خواب دیدم سگ دوستم که نر است 5 تا بچه زاییده و من با کلی التماس از او یکی از بچه هایش رو گرفتم.

 • من ديشب خواب ديدم بار دارم 9 ماهه و در حال زايمان هستم التبه بچه به دنيا نيومد ولي دختر بودمن شوهر دارم و 2 تا بجه بار دار هم نيستم

 • 😯 من خواب دیدم تنهادرحال زاییدن بچه هستم وبندنافش رو بریدم

 • باسلام در خواب دیدم که باردار هستم و کیسه آب پاره شده ودر حالت زایمان هستم ساعت خواب را هم نمی دانم وهمزمان همان شب همکارم خواب دید که در منزل من هم یک مار است .لطفا تعبیر خوابهارا بگویید.

 • من در خواب دیدم که خواهرم در حال زایمان کردن هست و خیلی درد میکشد و من به دکتر در به دنیا اوردن بجه کمک می کردم ولی ندیدم که بجه به دنیا امد

 • متاهلم یک پسر دارم شش ماهه .خواب دیدم پنج قلو دارم که هر پنج تا پسرن .داشتم واسشون اسم انتخاب میکردم اگه میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون.

 • سلام من خواب دیدم خواهر زنم زایمان میکه وهمسرم در زایمان کردن به اوکمک میکنه وبچه به دنیا آمده دوقلوبود وبچه هارو که دو تا پسربودن را به من دادن وگفتن بچه های تو هستن ضمنا خواهر زنم مجرده

 • خواب دیدم وقت زایمان من است و من خیلی نگران و مضطرب هستم. ولی خیلی زاحت زایمان می کنم. و خیلی خوشحال هستم.و احساس موفقیت می کنم.من مجردم اما توی خواب انگار متاهل بودم.

 • دختری مجردم خواب دیدم که 2قلو زاییدم که یک دختر و دیگری پسر بودند

  • رحیمه

 • خواب دیدم دوستم باردار شده و دچار درد زایمان شد.من زایمان رو ندیدم اما بعد زایمان دوباره دیدمش و متوجه شدم زایمان کرده.

 • خواب دیدم دارم زایمان می کنم ودردش را احساس می کردم میشه تعبیر خوابم رو بگید لطفا.ممنون

 • من خواب دیدیم خیلی سریع زایمان کردم و ی دختر به دنیا اوردم بدون هیچ سختی.خوشحال بودم ولی الان نگران.یعنی چی؟

 • من ديشب خواب ديدم پسري زاييدم و زايمانم هم در اب بود بدون هيچ دردي…

 • من خواب دیدم که در کنار مادرم دخانه زایمان کردم و بعد متوجه شدم که دو قلو بوده یکی دختر ویکی پسر تعبیرش چیه

 • خواب دیدم همسرم درحال زایمان هست و من در بدنیا اوردن کودک به او کمک میکنم وفرزندم شبیه پسر 4ماهه که الان دارم میباشد

 • سلام من زني حامله هستم وبانيت خوابيدم ببينم بچه ام پسره يادختر ولي خواب ديدم پسرزاييدم تعبيرش چيه /

 • در خواب ديدم دختر باردارم و پدر بچه به علت دختر بودن با من به بيمارستان نيامده ، من تنها رفتم و درد زيادي تحمل كردم دم نوشي خوردم و فارغ شدم اما پسر بود با اين حال پدر بچه ميگويد من نميام دنبالت چون خودت را نميخوام چه برسه به بچه ات را ..

 • منم مجردم خواب دیدم براحتی زایمان کردم و نوزاد در دستان خودم قرار گرفت نوزاد بسیار تمیز بود و در قنداق سبز پیچیده شده بود و موهاش مشکی بود تو خواب برام جالب بود که باردار بودم و خودم نمیدانستم این تعبیرش چی میشه؟

 • من دختر مجردی هستم.دوستم خواب دیده بود که من بچه بدنیا اوردم.لطفا تعبیرشو برام بنویسید

  • خواب دیدم مادرم که رحمت خدا رفته شش قلو پسر به دنیاآورد تابیرش چیه؟

 • خواب دیدم همسرم درحال زایمان هست و من در بدنیا اوردن کودک به او کمک میکنم

 • سلام متاهل هستم خواب دیدم پدرم دو قلو پسر به دنیا آورده و برده حمام دوتای آنها را میشوید خیلی مشتاق تعبیرش هستم با تشکر

 • من ی دختر مجردم و تو خواب دیدم دارم ی مار ب دنیا میارم خیلی پریشونم کرده لطفا هرچه زودتر تعبیر خوابمو برام بفرستین ممنون

 • خواب دیدم مادرم دوقلو به دنیا اورده و سزارین شده.توی بیمارستان بود و من بعد از زایمانش رسیدم.تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم !

 • سلام دوستم خواب دیده که من زایمان کردم و اون برای دیدنم به خونمون اومده.بچه هم دختر بوده.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 • من مجردم، خواب دیدم از مردی که دوسش دارم 5قلو به دنیا آوردم،هم دختر هم پسر، تو خواب زایمان رو ندیدمفقط 5تا نوزاد داشتم….تعبیرش چی میشه.؟

 • سلام زنی شوهر دار هستم و یک فرزند دختر 2 ساله نیز دارم. خواب دیدیم چهار قلو دنیا آوردم و از بابت نگهداری بچه ها نگران بودم. ممنون می شم اگر تعبیرش را بگین

 • سلام من قصد حامله شدن دارم و پسر میخام شبش خاب دیدم ی پسر توپل و ناز زایمان کردم و تو بغلم گرفتم تعبیرش چیه

 • اگر کسی در خواب ببیند زنی که در حال حاضر بیمار است پسر زاییده تعبیرش چیست

 • سلام،من به تازگی باردار هستم ، دیشب خواب دیدم یکی از آشنایان دختر زائیده اما بچش مثل نوزاد نیست و بزرگه میتونه راه بره تعبیرش رو بگید لطفا

 • خواب دیدم زنی به جای بچه ،گربه بدنیا آورد
  خیلی تعجب کردم

 • سلام من دوتا دختر دارم وخواب دیدم که چهارقلو باردارم دو تادختر بدنیا آوردم طبیعی ومنتظر بودم دوتای دیگه به دنیابیاد که ازخواب بیدار شدم ،اطفا بگبن تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم در اتاق عمل دارم سزارین میشم بدون هیچ دردی و دکتر روی شکم من دو تا برش زد وبچه دختر بود ومن صورتش راندیدم فقط پشت سرش را دیدم

 • سلام خواب دیدم در اتاق عمل دارم سزارین میشم دکتر دوتا برش روی شکمم زد وبچه دختر بود من صورتش را ندیدم فقط از پشت سر دیدمش من متاهلم ودوتا دختر دارم

 • من دوتا دختر دارم و خواب دیدم در اتاق عمل دارم سزارین میشم دکتر دوتا برش روی شکمم زد وبچه دختر بود من صورتش را ندیدم فقط از پشت سرش دیدمش وخیلی خوشحال بودم واصلا درد نداشتم

 • سلام من خواب دیدم که بدون علائم بارداری یعنی بزرگ شدن شکم و درد ، توی خونه وضع حمل کردم و جنسیت بچه مشخص نبود و خیلی آروم بود.در ضمن من متاهل هستم.تعبیر خوابم چیه؟؟

 • دخترمجردم خواب دیدم‌ حاملم و دارم زایمان میکنم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم پسر مجردی یه پسر بچه 10 ساله داره و فوق العاده خوشگل و باشخصیته

 • من مجردم خواب دیدم دارم زایمان میکنم امایهودیدم شکمم خالی شدبچه نبوددیگه وخیلیم گریه میکردم میشه بگین تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم که زایمان طببعی خیلی اسان و سریعی داشتم و دوقلو به دنیا اوردم که یکی دختر دیگری پسر هستن بچه هام اونقدر سالم و قوی هستن که همه نزدیکانم از تعجب انگشت به دهن میگیرن و اینکه بسیار هم زیبا و موطلایی و چشم ابی بودن میشه تعبیرش رو بگید؟؟؟ من ازدواج کردم وخیلی در فکر بچه دار شدن هستم از طرفی یکبار خواب دیدم که همسرم شب تمام گل های خشک شده ی منو ک در حیاطن اورده تویه اتاق خواب و صبح ک ما از خواب بلند شدیم اون گل های خشک شده تبدیل به درخت شدن!!!! فکر کنم این دو خواب به هم مربوط باشن؟؟؟؟ میشه کمی راهنمایی کنید و تعبیرش را بگویید؟؟؟ سپاس گذارم

 • سلام من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم دختر خاله ام که متاهل هست پسری به دنیا آورد ولی زایمانش از دهان بود .لطفا که تابی رش چیه

 • سلام من خواب دیدم برادر حامله است و موقع زایمانشه داشت درد میکشید و من برای بدنیا آوردن بچه بهش کمک کردم . اون طبیعی بجه را بدنیا اورد . و بچه دختر بود . لطفا خواب مون تعبیر کنید

 • سلام . من خواب دیدم برادرم که مجرد هم هست و از من بزرگتر حامله است و انگار موقع وضع حملشه . داشت درد زایمان میکشید . و طبیعی یه بچه دختر بدنیا اورد و منم کمکش کردم .

 • سلام من خواب دیدم مادر مرحومم دو تا بچه بدنیا آورده لطفا تعبیرشش رو بگید؟

  • خواب دیدم مادرم که رحمت خدا رفته شش قلو پسر به دنیاآورد تابیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم مادر مرحومم دو تا بچه بدنیا آورده لطفا تعبیر ش رو بگید

  • خواب دیدم مادرم که رحمت خدا رفته شش قلو پسر به دنیاآورد تابیرش چیه؟

 • خواب میدیدم5قلو زایمان طبیعی میکنم و هر5تاشون هم دخترن

 • خواب دیدم دختر عموم زایمان کرده، جشن واسش گرفتن، ولی بچه رو ندیدم، حالشم خوب بود، تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم دختر عموم زایمان کرده، حالش هم خوب بود، واسش جشن گرفته بودن ولی بچه رو ندیدم، تعبیرش چیست؟

 • سلام
  خوب دیدم شوهرم زایمان طبیعی کرد ویه پسرکه شش انگشتی بود
  به دنیا اومد همه فامیلا جمع شده بودن وپارچه هدیه دادن!!!!
  تعبیرش چیه لطفا!؟

 • سلام
  خواب دیدم شوهرم زایمان
  طبیعی کرد وپسری شش انگشتی
  به دنیا اومد همه فامیل پارچه
  هدیه دادن
  تعبیر لطفا؟!

 • سلام اگه کسی خواب ببینه که شما زایمان کردی پسر تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام من مجردم و دوستم خواب دیده من زایمان کردم و خیلی خوشحال بودم البته در خواب متاهل بودم تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من خواب دیدم که خانه پسر عمه خودم رفتم و بعد این شخص قبلا من را دوست داشت و اینکه من مرتب بدون اینکه بهش فکر کنم او را در خواب میبینم و یکدفعه در خواب دیدم که دهانم پر از برفک شد طوریکه نمیتونستم نفس بکشم بعد شخصی من را کاملا خوب کرد البته با یه دستگاه مخصوص من با ترس از خواب پریدم میخوام تعبیرشو بدنم

 • خواب دیدم در خوابم مادر فوت شده ام گوسفندی را زایمان کرد میخواهم تعبیرش را بدانم

 • خواب دیدم خورشید گرفتگی شده وبعد دو لایه ابر تیره آسمان را میپوشانند از آسمان صدا میآید وبعد ستارها در وسط آسمان نمایان میشوند وبعد از مدتی کوتاه زنی در حال زایمان است . خوب میدانم که این دو یک خواب هستند

 • خواب زایمان کردن بعد ازدواج تعبیرش چیه

 • سلام من دختر مجردی هستم کسی برام خواب دیده که حامله ام و دختر شیرین و زیبایی به دنیا اوردم تعبیرش چیه لطفا بگین خواهش میکنم

 • سلام من زن شوهر دار هستم در خواب دیدم که حامله هستم بعد دردم گرفت وهمون جا زایمان کردم بچه پسر بود موهای زیادی داشت

 • سلام من خواب دیدم شوهرم بچه ای رااز بدن من به صورت زایمان طبیعی بیرون کشید ومن یک زایمان بدون درد داشتم که بسیا رکودک به دلم نشست چون بانمک بود ومن کودکم رادرسرمابدون لباس دراغوش گرفته وناراحت لخت بودن اوبودم درحالیکه کودک بسیاربه دلم نشیته بود تعبیرش چیست

 • سلام من دختری مجرد هستم و خواب دیدم ک زایمان کردمو پسری زیبا ب دنیا اووردم ک خیلی سریع بزرگ شد اما ناگهان اون رو از دست دادم و خیلی غمگین شدم میشه بگین تعبیرش چیه

 • سلام.من تو خواب دیدم یه آقایی که میشناسمش وضع حمل کرده و دختر زاییده تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم خانمم بدون درد دوقلو زایمان کرده و ولی جنسیت بچه ها مشحص نیست لطفا تعبیرشو بفرستین

 • من زنی متاهل هستم .مرد غریبه ای در خواب دیده که من پسری درشت سه ماهه بدنیا اورده ام . که در سه ماهگی به طور تقریبا واضحی سخن میگوید تعبیرش چیست؟

 • سلام مجرد هستم خواب دیدم باردار شدم شکمم هم بزرگ بود و تکان های بچه داخل شکمم رو هم کااملا حس میکردم اما وقت زایمانم درد نداشتم که بچه به دنیا بیاد
  در صورتیکه از وقت به دنیا آمدنش گذشته بود،میشه برای تعبیرش کمکم کنید ؟
  سپاس فراوان

 • سلام تو خواب دیدم دختری مجرد زایمان میکرد تعبیر کنید لطفا

 • سلام شوهر من سه ماهه فوت شده، خواب دیدم باردارم و با درد زایمان کردم لطفاً تعبیرشو بهم بگید

  • خواب‌دیدم‌با‌پسر‌عموم‌که‌در‌واقعیت‌باهاش‌مشکل‌دارم
   ازدواج‌کردم‌ودر‌خواب‌هم‌باهاش مشکل دارم ولی من باردارم وطلاق نمیگیرم‌بعد‌پسری‌با‌چشم‌های‌آبی خیلی‌کم‌رنگ‌وموهای‌مشکی‌وپوست‌سفید‌ولی‌ریز‌نقش بدنیا میارم‌وپسر‌عموم‌که‌بچه‌رو‌می‌بینه‌اخلاقش با من خوب میشه و‌باهم‌زندگی‌میکنیم‌من‌چهارده‌سالع‌ومجرد‌هستم‌ولی‌در
   خواب بیست‌ودو‌یا‌سه‌ساله‌ام‌تعبیرش چیه

 • خواب‌دیدم‌با‌پسر‌عموم‌که‌در‌واقعیت‌باهاش‌مشکل‌دارم
  ازدواج‌کردم‌ودر‌خواب‌هم‌باهاش مشکل دارم ولی من باردارم وطلاق نمیگیرم‌بعد‌پسری‌با‌چشم‌های‌آبی خیلی‌کم‌رنگ‌وموهای‌مشکی‌وپوست‌سفید‌ولی‌ریز‌نقش بدنیا میارم‌وپسر‌عموم‌که‌بچه‌رو‌می‌بینه‌اخلاقش با من خوب میشه و‌باهم‌زندگی‌میکنیم‌من‌چهارده‌سالع‌ومجرد‌هستم‌ولی‌در
  خواب بیست‌ودو‌یا‌سه‌ساله‌ام‌تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم خواهرم وقت زایمانش گذشته کیسه آبش پاره شده بچشو میدیدم داشت خفه میشد با کلی زحمت گریه بچشو بدنیا آورم بعدش کلی با خانواده گریه میکردیم

 • من دختری مجرد هستم و خواب دیدم دختری زیبا با چشمانی مشکی به دنیا میاورم و زایمان اصلا دردی ندارد اما بسیار نگران دخترم بودم به او شیر میدادم ..

  • درآینده صاحب پسری می شودی که بزرگ خاندانتان می شود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.