کامل ترین مرجع “تعبیر خواب گرگ” جهان

تعبیر خواب گرگ | تعبیرخواب گرگ | tabire khab

تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبير خواب گرگ سفيد,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبير خواب+گرگ+ابن سيرين,تعبیر خواب گرگ مرده,تعبیر خواب گرگ دیدن چیست,تعبير خواب گرگ ديدن,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه,تعبير خواب ديدن گرگ سفيد,تعبیر خواب کشتن گرگ سیاه,تعبیر خواب حمله گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن حمله گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب,تعبیر خواب حمله گرگ خاکستری,تعبیر خواب کشتن گرگ خاکستری,تعبیر خواب دیدن گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر گرگ خاکستری در خواب,تعبیر دیدن گرگ خاکستری در خواب,تعبير خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سفید ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ سفید بزرگ,تعبیر خواب گرگ سفید مرده,تعبیر خواب گرگ سفید رنگ,تعبیر خواب گرگ ماده سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه و سفید,تعبير ديدن گرگ سفيد در خواب,تعبير خواب سگ و گرگ,تعبیر خواب حمله سگ و گرگ,تعبیر خواب دعوای گرگ و سگ,تعبیر خواب دیدن گرگ و سگ,تعبیر خواب جنگ سگ و گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ مرده,تعبیر خواب مردن گرگ

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

خواب گرگ یکی از خوابای ترسناک و معمول است.اگر شما هم گرگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گرگ هستید در این مطلب می توانید تعبیرخواب گرگ را به طور کامل ملاحظه کنید

تعبیر خواب گرگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گرگ کسی را بدرد این است که زنش را طلاق می دهد.

تعبیر خواب گرگ کسی را بکشد و گوشتش را بخورد رسیدن ارث به ان فرد است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گرگ بر سه چیز حکایت می کنn

زن و کنیزک و خادم

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر خواب گرگ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زوزه گرگ این است که کسی می خواهد از شما جلو بزند

تعبیر خواب گرگهایی که به صف در حرکتند همسایه های بیرحم است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب گرگ دشمن است و باید از او دوری کرد

تعبیر خواب گرگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گرگ این است که یکی از زیردستان شما خیانت کرده اسرارتان را فاش می کند

تعبیر خواب کشتن گرگ شکست دادن دشمنان موذی است

تعبیر خواب شنیدن صدا و زوزه گرگ این است بر ضد تو اتحادی حاصل می شود و شکستتان می دهند

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگ | گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 239 عدد

 • اگر خواب دیده باشیم با گرگ ها زوزه میکشیم چه تعبیری دارد؟؟؟

  • سلام، با گروهی به رقابت می پردازید. انشا الله که نتیجه ان برای شما خوب است.

   • توهم بادشمنات همدست میشی

  • سلام، بر دشمن ظفر می یابید و کسی را که برای شما دسیسه می کند گیر می اندازید.

  • اگر در خواب دیدیم که گرگ بالای ما حمله می کند چی

 • سلام خواب دیدم دو گرگ رام شده که مال یکی بودن از سر و کول دوست ان طرف بالا میرفتند و بر روی سرش مینشستن

  • خواب دیدن انسانی که به گرگ تبدیل میشود

  • دوبار یک خواب را در روز های مختلف دیدم اولی در باغی نشسته بودیم دوغلاده گرگ سفید ومشکی راکه طناب بر گردن داشتن در حال فرار از دست شکار چیها که یکی را گرفتن .دومین شب همان خواب با اعتراض برادرکوچکترم که نگذاریم گرگها را بگیرن من هم رفتم برای باز کردن تناب گرگ پرید بطرف من ومن گرگ را بغل کردم و توری گرفتم که می خاست گردن مرا گاز بگیرد که از خواب پریدم

 • زوزه گرگ چه تعبیری دارد؟

  • سلام احتمالآ کسی که گرگها رام او بوده دارای اموالی است وکسانی که گرگها بر سر او منشستن فرد مورد اعتماد صاحب اموال است خیر است انشاالله

 • اگر در خواب با گرگ دوست باشیم چه تعبیری دارد؟

 • اگر کسی در خواب گرگی را دید که به او حمله کرد، اگر لباس او را پاره کرد، به او زیان اندک و اگر به بدنش صدمه زد، زیان فراوان خواهد دید. اگر گرگ را توانست از پای در آورد، مال خود را که بعضی زورمندان به زور از او گرفته اند، باز پس می گیرد یا ارثیه قابل توجهی به او خواهد رسید.

 • اگر گرگ فریاد های گوش خراش می کشید و عده ای گرگ دیگر را گرد خود جمع کرد، زورمندی در آن شهر بلوا و آشوب به پا می کند و یا از جانب دشمنی همجوار، به آن سامان آسیب می رسد و یا آن سرزمین توسط بلاهای آسمانی مانند طوفان و زلزله آسیب خواهد دید.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است:
  زن،
  کنیزک،
  خادم.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر ببیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

  • سلا اگرگرگ را درخواب بکشی چه معنای دارد

 • گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

 • گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

 • سلام من خواب دیدم تویه غارتفریحی شبیه سهولان بودیم وعکس میگرفتیم وتواونغارخونه هایی هم زندگی میکردن که چندتاگرگ به غارحمله کردن اهالی گفتن که هرشب گرگاحمله میکنن وهرشب بهشون یکعددگوسفندمیدن مادرم که ازاب غارچندتاماهی گرفته بودبجای گوسفندبه گرگهادادوباعث شدکه حمله نکننوازخواب پریدم

 • سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

  • منم مثل شما ولی مال من اصلا خفه نمیشد

 • شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 • من خواب دیدم چندتاگرگ خاکستری چندتا گوسفندرو کشتن باز دنبال من وهمسرم هستندومافرارمیکنیم وبامادرگیرمیشن

 • سلام خوابی دیدم که خواهشمندم خیلی سریع تعبیر کنیدخواب دیدم تو جاده ی روستامون داشتم با وسیله ای میرفتم که تو راه مردم رو غضبناک میدیدم وگاهی گرگ و شغال و سگ میدیدم حتی انسانی که سرش گرگ بود و یک کلت به طرفم نشانه کرده بود ومردم تو راه تهدیدم میکردن

  • زنده ای هنوز؟! ?

 • دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد

 • من خواب دیدم که دریک خونه باغی بزرگ بودیم که قرار بود هزاران گرگ سیاه به انجا حمله ور بشن

  • سلام من دسلام من خواب ديدم گرگ وحشي نزديكم بود صورتش خيلي خشن بود ولي من همش بسم الله ميگفتم و قران ميخوندم گرگ رام شد طوري كه دست من و ليس ليس ميزد مهربون شده بود ولي من بازم ازش وحشت داشتم لطفا بگيد تعبيرش چيه

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه یكی از زیردستان اسرار شما را فاش می كنند .

  ۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می كشید ، علامت آن است كه دشمنان موذی خود را شكست خواهید داد .

  ۳ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شكست می كشاند .

 • خواب دیدم که در زمینه صحرایی کنار امام زاده ای با پدر و مادرم هستیم و هیچکس در آنجا نیست به شدت از یه گرگ سفید پدر مادرم وحشت داشتن و قایم شده بودن من برای مقابله با گرگ رفتم و سعی داشتم نابودش کنم وقتی که داشتم دنبالش میگشتم از پشت سرم اومد و قافلگیرم کرد و دستمو گاز گرفت

 • توی یه جنگل رفتم تا به خودم اومدم دور تا دورم گرگ سیاهه بود یکی یکی بهم نزدیک شدن و همشون منو بو میکشیدن منم ثابت ایستاده بودم

  • خواب دیدم که تو خونه یه گرگ قهوه ای رو تو اتاق زندانی کردیم ولی یهویی اومد بیرون دنبال من کرد ومنوخورد ??

   • اگه تورو خورد چطوری الان زنده ای و برای ما تعریف کردی؟

    • ههههه كلي خنديدم بي مزه

   • نوش جونش??

    • از بس بی مزه و تلخ.بودی کرکها.مردن

 • در خواب دیدم چند دسته گرگ خاکستری مایل به سفید به من حمله کرده ولی بعد با من کاری نداشتن من به زمین افتاده بودم و یکی از اونا با من صحبت میکرد

 • خواب دیدم که توی یه اتاق بودم که درش ازبیرون قفل شده بود یه گرگی ام بیرون اتاق راه میرفت وبه اتاق نگاه میکردولی حمله نمیکردیه دفعه یه گربه اومدوباگرگ درگیرشدوگرگم گربه روکشت

 • من با یه گرگ خاکستری دوست بودم وبه هم وابسته بودیم
  اون منو حمایت میکرد ومن با تمام وجود دوسش داشتم
  با هم خیلی خوش بودیم
  الانم دلم واسه خوابم تنگ میشه
  خیلی احساس خوبی داشتم

  • تعبیر ش چیست؟

 • من خواب دیدم دو تا گرگ مخلوطی از رنگ سفید و سیاه پشت در بودند من در را بستم که وارد خانه نشند اما قدرتم کمتر از گرگا بود و به هرترتیبی وارد خانه شد اما با من کاری نداشت و سراغ زنداداشم که روی مبل نشسته بود رفت، دست زنداداشم رو گرفته بود که گاز بگیره زنداداشم از جاش تکون نخورد و فقط می گفت کمک کن،

 • تعبیر خواب زوزه گرگ : نشانه این کسی میخواهد از شما سبقت بگیرد.
  تعبیر خواب گرگ های که به صف در حرکتند : نشانه همسایه های بیرحم است.

 • سلام خواب دیدم وقتی رسیدم خانه یک گرگ خاکستری روی یک سکو نشسته بود و چند تا بچه داشت که تو پنجره اتاق داشتن بازی می کردن

 • سلام خواب دیدم به خانه که رسیدم یک گرگ خاکستری روی سکو نشسته بود و و پچه هاش تو پنجره اتاق در حال بازی کردن بودن

 • سلام من خواب دیدم به گرگ حمله کردم و ضربات خیلی زیادی هم زدم تا کشته شه اما نشد و در اخر م فرار کردم تعبیرش چی میشه؟

  • سیدشاکراز کابل من گرگ را در خواب دیدم که حمله کرده بالایم و من بالای یک درخت بالا شدم و از پیشش فرار کردم

 • دور كردن گرگ از خود چ تعبيرى دارد؟

 • دور كردن گرگ از خود چه تعبيرى دارد؟

 • گرگي را بزرگ كردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال كه اون رو ديگه نديدم تو بيابان من فك كردم الان گرگ منو ميكشه كه همون گرگي بود كه من بزرگش كرده بودم و كاري باهام نداشت و برام دم تكون داد

 • گرگي را بزرگ كردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال كه اون رو ديگه نديدم تو بيابان من فك كردم الان گرگ منو ميكشه كه همون گرگي بود كه من بزرگش كرده بودم و كاري باهام نداشت و برام دم تكون داد

 • سلام من در خواب دیدم از دست دشمنان فرار میکنم وبه روستایی میخوام پناه ببرم که در راه یک گرگ را دیم گرگ به من حمله کرد و من فرار کردم طرف چندتا گوسفند که گرگ با من کاری نداشت و گوسفند رو خورد.

 • سلام من در خواب دیدم یک گرگ بالایم حمله میگوند و من فرار میکونم بالای یک درخت بالامیشوم و از دست گرگ فرارمیکنم

 • سلام چند وقت پیش خواب دیدم که تو شب تو ی کوچه های روستامون راه میرفتم هوا هم خیلی سرد بود انگار هیچ کس تو روستا نبود فقط من بود رفتم تو خونه ی مامان بزرگم اما همه فامیلامون گرگ شده بودن البته میشه گفت گرگینه بود چون هم قد یه انسان بودن و روی دوپا ایستاده بودن قایم شدم یه گوشه روستامون یه تپه بزرگ داره یه گرگ سفید وایساده بود زوزه میکشید همه گرگا رفتن طرف اون روتپه منم رفتم یه گوشه حیاط کز کردم یهو یه گرگ خاکستریو دیدم که رو دوپاش ایستاده و منو نگاه میکنه انتظار داشتم بهم حمله کنه اما اون سریع به طرف تپه رفت یه دفعه انگار یکی اسممو صدا زد همون گرگ سفیده رو تپه بود که داشت زوزه میکشید نمیدونم چیشد دست خودم نبود صدام که میزد خود به خود رفتم رو تپه وقتی رسیدم دیدم همه گرگا دورم حلقه زدنو میخوان منو بکشن که یه دفعه از خواب پریدم

 • خواب دیدم که داشتم باچندتاگرگ بازی می کردم باهاشون رفیق بودم دران خواب خیلی خوش حال بودم خواب خیلی خوبی بود

 • من دیشب خواب دیدم توی راه گرگی رودیدم که چشماش هم سبزبودبعدگرگه منوول نمیکردبهش گفتم بزاربرم گفت زدبرگرد/بعدرفتم یه خونهه که گرگ توش بودولی انسان شده بودبعدتوی اتاق نقابی زمین بودکه ازش پرسیدم مال توا گفت اره بعدژله به رنگ سبزاوردوگزاشت توچشمش بعدنقاب روگزاشت وچشمش رنگ سبزشد/یکی بگه تعبیرشو

  • احیانا تو خواب یه شنل قرمز تنت نبود ؟ :دی

 • خواب گرگ هاي سفيدي ميديدم اما تشخيص نميدادم گرگ است بقيه ميگفتند اما با من هم كاري نداشتند

 • اگر گرگی از دور به تو نگاه کند و نزدیک شود ؟

 • سلام من درخواب دیدم که گله ای از گرگ ها مرامیدوانن ومن از آنها فرارنموده خود رابالای یک دیوار قرارمیدهم

 • خواب دیدم یه گرگ خاکستری خیلی لاغر می خواست به دختر خواهرزاده م حمله کنه٬ خواهرزاده م گرگ رو یه جوری به طرف خودش کشوند تا من دخترش رو نجات دادم ولی گرگ زبونم لال خودش رو …..
  یعنی چه تعبیری داره؟؟؟!!!!

 • من خواب دیدم برادرم نشسته بود با صدای آروم قرآن میخوند بعد من صداش کردم گفتم بیا پیش من اومد پیشم، من داشتم بابرادرم صحبت میکردم که صدای زوزه ی گرگ شنید بعد رف به بابام اصرار کرد گه بهش اجازه بده بره اون گرگهارو بکشه اما بابام اجازه نداد.

 • اگر تو خواب ببینی گرگی ماده عاشقت آدم شده معنیش چیه ؟

 • سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

 • شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 • دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 • سلام خواب دیدم تو یه بیابون تاریک یه گرگ سفید ویه گرگ سیاه بهم حمله کردن پامو گاز میگرفتن خیلی قوی بودن اما موفق شدم بکشمشون

 • سلام خواب دیدم در بیابانی هستم وگرگی از دور به سراغ من امد ارام ارام ووقتی به من رسید رودروی من ایستاد وبعد از خواب پریدم ممنون میشم جواب بگید

 • خواب دیدم گرگ سعی داشت از درهای مختلف وارد خونه بشه و من درها رو میبستم ، قبلا هم همین خواب رو در همین مکان تو خواب دیدم ، لطفا تعبیر کنید ، ممنونم

 • خواب ددم توی مزرعه چند تا گگ مشکی دیدم با دیدن من فرار کردن

 • خواب دیدم یه دسته گرگ حدود هشت نه تا
  یه جا نشستن، بعد چندتا از مردم با آتیش بهشون حمله میکنن، اونا هم وحشی میشن و.میدرن مردمو به طرز بدی بعد همدیگه رو.میدرن و.پاره پاره میکنن و.سه تاشون زنده میمونه
  با ما کاری نداشتن
  تعبیرش چیه؟؟؟

 • من در خواب دیدم گرگ خواهرم رو خورده

  • سلام همیسه وقتی خواب ترسناک می بینید ایه الکرسی به ۴سو بخانید و همچنین ۴قل را بخونید
   انسانها گاه بخاطر موفقیت هاش حسود زیاد دارههمیشه خودتون تعبیر خوب کنید
   به قول امام صادق گرگ در خواب زن یا کنیز است انشاله وصلت جدید سر میگیرد

 • سلام. من خواب دیدم کسی ک عاشق دوستمه با دوستش دارن ی گرگ خاکستری رو میشورن و بهش اب میدن تعبیرش چی میشه؟ اصلا تعبیر داره؟

 • سلام من خواب دیدم یه گرگ تو حیاط خونمون هست بعد وارد خونه شد به من حمله کرد و گردنم را گاز گرفت خون اومد

 • من تو خواب گرگی رو دیدم که ازم محافظت می کرد تعبیرش چیه خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفاکمک کنیدددددددددددد ددددددددددددددد ددددددددددددددد ددددد

  • سلام، کسی به شما علاقه دار یا حامی شماست ممکن است این فرد خشن یا شجاع یا کسی که قدرت زیادی دارد باشد. در هر حال این فرد حامی شماست.

 • من در خواب دیدم در منزل اقوام یک گرگ با چشمان قرمز و سیاه رنگ بود بعد من با یک وسیله آن گرگ را کشتم بدون آنکه به من حمله کند مکان قدیمی بود لطفا خواب من را تعبیر کنید هر چه زود تر با تشکر

 • خواب دیدم شانزده تا گرگ را کشتم 8)

 • خواب دیدم که با دوستام یا تنهایی میرم با دشنه گرگ شکار میکنم و جگر ها و گوشتشو جدا میکنم.

 • سلام.من خواب دیدم ک گرگ ب خواهرم حمله کرده و به او آسیب رسانده.میشه زود تعبیرشو برام بگین

 • سلام ديدم حدود ده تا گرگ به گله گرازها حمله كردن وسه تا گرازو رو دريدن

 • سلام.من دیشب خواب دیدم دوستم ب شکل گرگ است و کنارمن نشسته است.توی خواب این موضوع را به دوستم گفتم ومجددا گرگ را دیدم.

 • من در خواب دیدم ک چند بار پشت سرهم ب طرف من میان زوزه کشان…منم دست خالی دنبالشون میکنم اونام در میرن…تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم خالم رفت گرگ بزرگه رو گرفت ولی توله گرگه به من حمله کرد

 • خواب دیدم منو مامانم یه جا وایساده ایم,از دور یه گله گرگ به طرف ما اومدن ما هم فرار کردیم

 • خواب دیدم شیر و گرگی در حال جنگ با هم هستن

 • خواب دیدم یک گرگ سفید یک چشم هست ویک شیر ماساژش میده و گرگ به من نگاه می کرد از شیر هم بزرگتر بود

  • احتمالا شبش داشتی مستند نگا میکردی

 • خواب ديدم دو تا گرگ تو ى جاى پشتبوم مانند رو ى فرشن و منو دو نفر ديگه رو ى فرش ديگه – با گرگا فاصله داشتيم – بعدش از دست اونا فرار كرديم و در اونجا رو بستيم و اون گرگها هم به در مى كوبيدن

 • بنظر من گرگ تمام خواهش هاى نفساني ماست كه باين صورت در خواب ظاهر ميشود.

 • سلام من خواب دیدم که خودم گرگ هستم ولی دلم نمیومد مردم رو بخورم لطفا تعبیرش رو بگید

 • گرگها از هر طرف میخواستن بیان طرف من ولی اصلا نمیتونستن

 • سلام. من خاب دیدم ی گرگ منو برد پیش عشقم. بعدش یهو اون ناپدید شد. تعبیرش چیه؟

 • پدرم خواب دیدن که دو تا گرگ خاکستری منو تعقیب میکردن و من در حالی که از دستشون فرار میکردم بابامو صدا میزدم…!!

 • سلام من دیشب خواب دیدم یک گرگ همش مراتعقیب میکند و میخواست منو بکشه هرجا میرفتم دنبال من بود شما تعبیرش رو میدونید؟

 • خواب دیدم چندتا از بستگان توی مهمونی تبدیل به گرگ میشدن و حمله میکردن(به کسی اسیب نرسوندن)و باز تبدیل به انسان میشدند لطفا زود بهم تعبیرشو بگید

 • سلام من چند روزه خوابه اینکه دور و ورم پر از گرگه هرجا میرم هستن و من ازشون خیلی میترسم. گرگای سیاه

 • سلام/من خواب دیدم یه گله گرگ سیاه دنبالم کردن منم به سرعت دارم فرارمیکن ولی موقع فرار گرگها یکی یکی بهم نزدیک میشدن منم یکی یکی اونارو میکشتم.خواب عجیبی بود/

 • ببخشید من خواب دیدم که 3تا گرگ حمله کردن به من و تیکه و پارم کردن میشه نتیجشو بگین به من

 • خواب دیدم که گرگ منو یک خانم که نمیشناختمش دنبال میکرد

 • خواب دیدم گرگ سفیدی آماده حمله به من دندوناش تیز و من داد می کشیدم کسی به کمکم نیامد و من از ترس بیدار شدم… 😳

 • درخواب 2گرگ را درخانه دیدم ولی ظاهرا گرگها رام بودند ولی من از انها میترسیدم وبا ترس درب را برای انها بازکرده وانها رفتند ودرجایی دیگر ان دوگرگ ظاهرا ارام دوباره برگشتند

 • خواب دیدم گرگ دست راست مرا گاز کرد وخیلی درد گرفت اما خون نیامد

 • من تو خواب گرگر سفیدی رو دیدم که رفت میان 10تا 15 تا سگ اما تونست فرار کنده و اومد پیش من یه چیزی گفت و رفت.

 • سلام من خواب دیدم که گرگ را دستگیر کردم

  • سلام، بر دشمن ظفر می یابید و کسی را که برای شما دسیسه می کند گیر می اندزید.

 • خواب دیدم که تبدیل به گرگ شدم

  • سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 • سلام، شخص جدیدی در زندگی شما وارد می شود.
  تبدیل شدن به گرگ می تواند پیروی از خصال ناپسند باشد یا تبدیل شدن به دشمن یا حسادت و دسیسه چینی البته در وجه دیگر می تواند دلیلی بر یافتن شجاعت برای انجام کاری باشد که تاکنون شجاعت انجام آن کار را نداشته اید.

  • سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 • سلام.بنده خواب دیدم یک شخصی باگرگ درون لونش درگیر شد وگرگ او را گاز گرفت و منهم به او چوبی دادم تا اورا کشت و بعد از آن من گرگ را سلاخی کردم ودر ضمن جایی دیگر نیز گرگی نیز کشته بودم و آن را نیز سلاخی و قسمتی از بدنش را نیز به کسی دادم.ممنون میشم تعبیر فرمایید.

 • سلا م من خواب دیدم یه گرگ تو خونه بود من ازش میترسیدم ولی بقیه اهل خانواده نمیترسیدن من گرگ رو کشتم وقتی کشتم باد کرد شد یه گاوی ولی وقتی داشتم میکشتمش مامانم رو دندون گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد تو خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیه ممنون

 • من خواب دیدم با دخترم از کوه پایین میومدیم یه گرگ بررگ مارو دید نشست یه جا زوزه کشید بعد دنبال ما کرد بعد دوتا گرگ دیگه هم به اون اضافه شدند اما ما تونستیم فرار کنیم

 • اگر گرگ بالدار سیاهی رو تو خوابم ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیره لعنتیش چی میشه؟!! سریع جواب بدید لطفا!!!!

 • اگر تو خواب یک گرگ بالدار سیاه ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیرش چی میشه؟!! لطفا جواب بدید!!

 • سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 • سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 • اگر تو خواب ببینیم که داخل خونه هستیم و گرگ بیرون هست وما داریم ازش فرار می کنیم وبه بچش گوشت دادیم تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم که منو برادر زادم که کوچیک هست داریم میریم لب ساحل و تو مسیر رسیدن به دریا از وسط جنگل رد میشدیم اون جلوتر از من حرکت میکرد ناگهان گرگی به سمتش حمله کرد و من میخواستم به سمت گرگ برم و بزنمش ولی اون لحظه برادر بزرگم سمت گرگ رفت و من نتونستم ببینم چه اتفاقی داره میوفته اما درحال فریاد کشیدن بودم و حسم توی خواب این بود که ترسی از گرگ نداشتم بیشتر نگران بچه بودم تا خودم.همین موقع از خواب پریدم

 • سلام خواب ديدم تموم دندون هام افتاده و به جاش دندون دراومده ولي دندن هاي نيشم مثل دندون گرگ بود توي ي جاي شلوغ بودم كه اكثرمردم به گرگ تبديل شدن ي گرگم خونه ما اومد همش دنبالم بودتوي حياط حبسش كرديم ولي چشمش فقط به من بود منم خودمو ازش قايم ميكردم ميترسيدم ازش

 • سلام خواب دیدم چنتا گرگ پشت در هستن ! در میگیرم نامزدم فرار کنه اون فرار میکنه دور میشه یه موتوری از اونجا میگذره ازش درخواست کمک میکنم که منو هم ببره ولی اونم فرار میکنه یهو کمی اونور تر یه تبر میبینم بهشون حمله میکنم دوتاشون رو میکشم بعد یهو از خواب میپرم
  گرگ سیاه بودن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 • سلام من خواب دیدم برای تفریح به یه گندم زار رفتیم ولی ب خودم اومدم دیدم هیچکس نیست رفتم به یه بیابون برهوت رسیدم که فقط یه ساختمان توش بود رفتم تو دیدم عتیقه فروشیه و بایه دخترم ب اسم مهسادوست شدم دیدم غروب به بعد صاحب عتیقه فروشی ک خیلی قیافه ترسناکی داشت دیگه ازعتیقه فروشیش بیرون نمیومد مهسا یه انگشتر طلایی واسه من یکیم واسه خودش خرید دم غروب خواستیم بریم بیرون ازعتیقه فروشی تاوسطای بیابون باهم رفتیم یهو ازدور دیدیم هزارتا گرگ همه رنگ دارن ب ما حمله میکنند من سریع بد بدو کردم وازنرده بوم عتیقه فروشی رفتم بالا خودمو پرت کردم توی عتیقه فروشی دستمو دراز کردم مهسابیاد نیومد بعد صدای گله گرگاروشنیدم که از کنار عتیقه فروشی ردشد وصدای جیغ مهسا کلی گریه کردم توخواب واسش وب انگشتریادگاریش نگاه میکردم…
  صبح بعد اثری ازگرگا نبود رفتم ب یه محله رسیدم دیدم برادرشوهرم اینا اونجان عجیب غریب بود دیدم گرگا اونجا قایم شدن وخوابن دیدم برادرشوهرم گفت کمکم میکنه بکشمشون باچاقوی بلند همه رو توخواب کشتم چن تاشون حمله کردن ولی کشتم ولی بعد فهمیدم این گرگا دس پرورده برادر شوهرم بودن همون موقع از خواب پریدم…
  موقع اذان ظهر هم این خوابو دیدم ۲۹نهم ماه

 • خواب میدیدم یه دسته گرگ که بینشون هر رنگی بود به منو دوستم حمله کردن ولی تا اونا به ما برسن اومدیم تو خونه و درو بستیم.تعبیرش چیه؟

 • سلام. اگر در خواب ببینیمگرگ ها به ما حمله میکنند اما آسیبی نبینیم و جان سالم به در ببریم چه تعبیری دارد؟

 • تعبیر خواب اینکه مورد حمله گرگ و سگ قرار بگیری اما آسیبی نبینی چیه؟

 • سلام من خواب ديدم تو كوچه تاريك گرگ بود وخيلي وحي بود همش ميخواست بهم حمله كنه من از ترس همش بسم الله ميگفتم و قران ميخوندم كه گرگ رام و اروم شد طوري كه مثل يك حيوان خانگي با زبونش دست من و ليس ميزد از ترس از خواب پريدم لطفا بگيد تعبيرش چيه ممنونم

 • سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم ولی با من کاری نداره و خیلی با ملایمت نگام میکنه و بعدش توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر بگین ممنون میشم

 • سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک . و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم و با ملایمت نگام میکنه و توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر جواب بدین ممنون میشم

 • سلام من خواب دیدم خودم تبدیل به گرگ شدم تعبیرش چیه بعدشم هوی جهانگیری دیدی یره به نفع اون یکی یره رفته کنار خودتو کشیدی عقب بابا عقب نکش برو جلو بوق بزن عاقا پس تعبیر خوابمو از کی بپرسم من میترسم بیدار بشم گرگ بمونم من بچه هامو دوست دارم نمیخوام بخورمشون الان یه چشمی دارم مینویسم میترسم اون یکی چشممو باز کنم به نظرتون من خوب میشم؟

 • مهسا جوووووونم جواب منو بده دست به آب دارم باید برم میترسم

 • سلام خواب دیدم با پدرم مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اون اطراف پرسه میزدن من از پدرم و دخترم فاصله زیادی داشتم ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودم یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 • سلام خواب دیدم با پدر مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اونجا بود ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودن یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 • سلام من گرگی را کشتم و عده ای زیادی گرگ من را بلعیدند

 • با سلام
  این خوابی که دیدم خیلی تو روحیم تأثیر بدی گذاشته لطفاً تعبیر درستش رو برام ارسال کنید
  با خانواده جایی بودیم دقیقا نمی دونم کجا ولی بیشتر به بیابون می خورد
  من به همراه همسر و دختر کوچکم برای کاری باید می رفتیم و پسر بزرگم رو با بچه نوزادم (که البته هنوز به دنیا نیومده ولی تو خوابم بود) تنها گذاشتیم.
  کمی که گذشت احساس خطر کردم و رفتم سراغ بچه هام دیدم اثری ازشون نیست و مردم می گن گرگها حمله کردن و آنها رو خوردند. غیر از چند تیکه پارچه هم چیزی اونجا پیدا نکردم.
  خیلی نگرانم لطفا تعبیر رو به این ایمیل ارسال بفرمائید

 • سلام.من تا حالا چندبار خواب دیدم دوتا گرگ خریدم و آوردم توی خونه نگهشون داشتم دارم به اونا تو خواب غذا میدم.تعبیرش چیه؟

  • سلام همیسه وقتی خواب ترسناک می بینید ایه الکرسی به ۴سو بخانید و همچنین ۴قل را بخونید
   انسانها گاه بخاطر موفقیت هاش حسود زیاد دارههمیشه خودتون تعبیر خوب کنید
   به قول امام صادق گرگ در خواب زن یا کنیز است انشاله وصلت جدید سر میگیرد

 • سلام خواب دیدم تو پارکینگ خونه یه نفر (نمیدونم کی بود) بودم و 2 تا گرگ اومدن تو اولش فک کردم سگه خاستم باسنگ بزنمش. اما یهو دیدم 35 یا 40 تا گرگ اومدن تو من چند تا سنگ دستم گرفتم تا دفاع کنم اما بمن اصلا کاری نداشتن بعد یهو 8 تا گوسفند تو پارکینگ بودن گرگا حمله کردن دوسه تاشونو خوردن و بقیه رو کشتن و رفتن ..تعبیرش چیه ..ب ایمیلم بفرستید مرسی.

 • سلام خواب دیدم دوتا گرگ خاکستری اطراف منزل پرسه میزدند از خواب پریدم ودوباره خواب دیدم بیرون منزلم واز ترس اینکه گرگ حمله کند به داخل ماشین پناه میبردم اما گرگی حمله نکرد تعبیرش چیست ممنون

 • سلام من خواب دیدم تویه روستام چندتاگرگ حمله کردن من فرار کردم پریدم تویه طویله که پر گوسفند بود اما ناگهان گوسفند حمله کرد و دندون گرفت

 • سلام من خواب دیدده بودم که گرگ ها سر یک نفر راکندن ولی اون رو نخوردن

 • سلام‌من خواب دیدم

 • سلام من خواب مادر شوهرمو دیدم که منو کلا ازم خوشش نمی اومد خواب دیدم به لباس کهنه ولی قشنگ تنش بود به من می گفت می خوای بهت بدمش منم گفتم‌نه خوشگله خودت بپوشش
  بعد چادر نمازش سرم بودکه تو خواب سه بارر آتیش گرفت ولی خاموشش کردم این چی میشه تعبیرش

  • نمی دونم چیه ولی خیر هست

 • خواب دیدم ک به عالمه گرگ تو خیابون باصف ولی دومیش دنبالم اومد و منو نتونست بدره فقط لباسم از پشت پاره شده بود با چنگالش

 • سلام خواب دیدم با دوستام رفتم بیرون اما اونا ی جا منو میبرن دو سه تا گرگ بزرگ سیاه هست منو اونجا گذاشتن رفتن گفتن ک تو رو اورده بودیم ب عنوان غذا ب اینا بدیم یکی از اون گرگ ک انکار رئیس بود انکار بهم میگفت نترس ما کاری باهات نداریم اما وقتی داشتن می اومدن سمتم سگ بهشون حمله کرد من فرار کردم دوباره برگشتم ک سگم نجات بدم دیدم کاری بهش ندارن اما نمیزاشتن سگم ببرم هر کاری کردم نتونستم از خواب پریدم

 • با سلام
  عرض شود بنده زیاد اهل خواب دیدن نیستم اما خوابی دیدم که به شدت فکرم رو مشغول کرده؛ سه تا گربه تقریبا چاق توی خونه ام باهم بازی میکردن و باصدای بلند میخندیدن مثل انسان و اینقدر خندیدن که من و پدرم هم به خنده افتادیم البته پدر من یکسال قبل از دنیا رفته

 • من موندم اینایی که سوال میکنن یعنی نمیدونن این سایت تالار پاسخگویی تعبیر خوابشون نیست.حتما کلی منتظر جواب بودن

 • سلام من خواب دیدم گرگا تو هوای طوفانی شبیه کوهستان دنبال من کرده بودن و من داشتم فرار میکردم این چیه تعبیرش

 • سلام من خواب دیدم تو هوای طوفانی شبیه کوهستان گرگا دنبال من کرده بودن من داشتم فرارمیکردم

 • سلام من خوابی دیدم که نیازمند تعبیرش هستم خواب دیدم در کلانتری ک النم مشغول خدمت در ان هستم بودم بعد که بخانه برگشتم شخصی زنگ ایفون رو زد و من درو بدون پرسش باز کردم بعد یک گرگ ک لباس تنش بود و روی دو پاه راه میرفت وارد منزل و بعد بحث به من حمله ور شد و من فریاد طلب کمک از برادزم میکردم که از خواب پریدم تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم دوتا گرگ خیلی بزرگ به خانه مادر بزرگم که ما هم آنجا بودیم حمله کردند جهت راسگها گرفتند ولی وقتی یکی از آنها را گرفتند به من نگاه می کرد وچشمانش زرد وگرد وبزرگ بود واصلا چشم چشم شبیه گرگ نبود بعد دیدم سرهای گرگها را بریده اند ودارند می پزند و عجیب بود که باز همان گرگ چشم درشت بدون بدن زنده بود وبا چشمای تعجیبش به من نگاه می کرد تو خواب واقعا ترسیده بودم لطفا تعبیر آن را بگویید

 • سلام
  من خواب دیدم یه بچه گرگ سیاه به من حمله کرد کشتمش ولی از اونجا رفتم متوجه شدم که بزرگترش داره ردمو میزنه و دنبالمه.اولش دیدم بزرگترش بزرگه خوابیده

 • خواب دیدم پدرم که زنده است وسط ساختمان محل کارش ایستادتبدیل به گرگ سیاه شده سربطرف آسمان زوزه میکشید . لطفا تعبیرخواب رابفرمائید

 • خواب دیدم پذرم تبدیل به گرگ سیاه شده سربه آسمان کرده زوزه میکشید

 • سلام
  خواب دیدم گرگها دارن دنبالم میان و من از اونا فرار میکنم و قایم میشم.تعبیرش چیه؟

 • سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که یک گرگ کنارم خواب بود و دو گرگ دیگر ک من به اونها غذا میدادم با من دوست بودند و منو بغل میکردند و بازی میکردند. تعبیرش چیه؟

 • سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که یک گرگ کنارم خواب بود و دو گرگ دیگه که من بهشون غذا میدادم با هام دوست بودند‌ و منو بغل میکردند و دوستم داشتند
  خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگید واقعا نیاز دارم
  ممنون

 • باسلام
  من خواب دیدم با مادرم که از کنار جاده ای میگذشتیم که گرگی زوزه میکشید
  مادرم گفت برو ، به مادرم گفتم مادرت ولش کم اون دوست داره عادَتشه و خوشش میاد از زوزه کشیدن
  مادرم بیخیال نشدکفشش رو دراورد و زد روی گرگ
  گرگ هم گوشت تنش رو کند و رفت . لطفأ تعبیر آنرا بگویید
  متشکرم

  • منم خواب دیدم تو خونمون بودیم با اجیموبابامو دخترداییم اجیمو دختر داییم بچن بعد گرگ مشکی نارنجی تو اتاقم بود ماهم میدونستیم اون‌اونجا یهو دیدم از تو اتاقم داره میاد تو پیرایی بابام رفت فک کنم گرگرو بکشه یه وسیله ای چوبی چیزی بیاره گرگه به ما سه تا نزدیک شده بود اما کاری بهمون نداشت بعد من دیدم وقتی نگاش میکنم اونم زول میزنه به من من پشت اجیمو دختر داییم قایم شده بودم تو همین حالات از خواب بیدار شدم لطفا جوابمو بدید مهمه برام تعبییرش چیه

 • خواب دیدم مادرم گرگی را با کفشش میزد که گرگ گوشت تن مادرم رو درید و رفت

 • خواب دیدم با داییم رفتیم رستوران بقل ما یع زن و شوهر تازه ازدواج کرده بودن و یه بچه 2 روزه داشتن تا شروع کردیم غذا خوردن یه گرگ بالغ که جسه خیلی بزرگی داشت به بچه حمله کرد و قورتش داد و صدای جیغ بچه از گرگ در میاد پدر بچه گرگ رو خفه میکنه همون لحظه صدای بچه قطع میشه از خواب عمون موقع بیدار میشم گرگه مشکی با چشم های ابی بود

 • سلام اگه تو خواب بیبینیم یه گرگ بچه ای2 روزه رو قورت میده یعنی چی میشه

 • مسخره

 • سلام من خواب دیدم. گرگ توی روستامون بهم حمله کرد. ودست و صورتموزخمی کرد. اما من جلوش وایستاده بودم ومیخندیدم وفرار نمیکردم،تعبیرش چی هست

 • سلام من خواب دیدم تو روستامون گرگ. بهم حمله کرد ودست وصورتمو زخمی کرد. اما من نمیترسیدم وایستاده بودم ومیخندیدم تعبیرش چی هست؟؟

 • سلام من خواب دیدم که روی بالکن فامیلمون که داخل روستا هست نشستم یکدفه 2تا گرگ امدن و یکیشون با من حرف زد و من رو تهدید کرد ولی کاری نکرد و رفت و بعدش یک گرگ دیگرو دیدم که رفت داخل انبارشون و من در رو روش بستم و زندانیش کردم ممنون میشم اگه تعبیر خواب منو بگید

 • سلام شوهرم در خواب دیده بود که گرگی بالای سر دخترمان ایستاده تعبیرش چیست

 • منم خواب دیدم گرگا دارن به سمتم با صف میام یکیشون اومد جلو حمله کرد دستمو گاز گرفت منم دهنشو جر دادم فک کنم کشتمش

 • سلام . خواب دیدم رییس یه گله گرگم و قاضی و داور یه عده ای هم هستم هر وقت شلوغ میشد من به گرگ ها دستور میدادم و اونا مردم رو اروم و ساکت میکردن . قاضی ه خیلی عادلی هم بودم که همه حرفم رو قبول می کردن /

 • سلام. من خواب دیدم ک گرگ میاد سمت من و مادر شوهرم و یکی از گرگا از سینه ی من شیر خورد ک مادر شوهرم دورش کرد

 • دیشب خواب دیدم برف رو زمین بود گرگ اومد من با تعدادی غریبه بودم گرگ یکی از زنها رو دو نصف کرد بعد به کلام میگفت اون بچه رو میخوام و یک پسر بچه رو گرفت من با ترس فقط فرار میکردم میشه تعبیر کنید

 • دیشب خواب دیدم گرگ سیاهی در یک باغ بهم حمله ور شد منم افتادم زمین و با دستم دو فک گرگ را از هم باز کردم و فکش شکست و مرد میخواستم تعبیرشو بدونم .ممنون

  • خخخ مگه شکستن فک گرگ به همین آسونیاست… آدم چه خوابهایی گه نمیبینه. خدا رحم کنه

 • سلام ديشب خواب ديدم از پشت پنجره داشتم بيرون رو با وحشت نگاه ميكردم شب بود و ديدم دسته دسته گرگ ميدويدند و از درخت پايين ميپريدند و يك دسته جنگجو هم با گرگ ها ميدويدند تعبير خوابم چيه؟

 • سلام خواب دیدم با خانم بچه هام به صحر رفته بودیم من گوسفندا را بردم چرا یه دفعه دو تا گرگ خاکستری بهم حمله کردند یکی از پشت یکی از جلو باران هم داشت میومد من نمیزازشتم گرگها به گوسفندا حمله کنه یه دفعه یه گرگ سفیدی از اونور امد من داد زدم از خانومم کمک خواستم که بیدار شدم

 • همین

 • سلام،من دوشب توخوابم دیدم گرگ را میکشم،روز اول اولین ضربه را بانیزه نامزدم به اوزد ضربه دوم من،روز دوم در یک جای دیگر اولین ضربه رامن زدم دومین ضربه را نامزدم اینبار باچاقو،تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم بهم اطلاع بدین

 • سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم یه گرگ سفید طرف اومد و گرفتم صورتش دست کشید بعد رها کردم هر کاری کردم نرفت برگشتم جوی اب بود با دست تو جوی اب زدم و گرگ اومد اب خورد ورفت

 • خواب دیدم ک با شوهرو فرزندام داریم یه راهیو میریم به یه بیراهه ی زیبا میرسیم و یه گرگ خوشگل به طرف ما میدوعه من با سنگ دورش میکنم

 • در خواب دیدم با چوپان همکارم درحالی که گوسفندان را در محفظه ای جمع کرده بودیم دو نفر گرگی را با خود داشتند که از ایشان سبقت گرفت و هر چند با بیل که دستم بود میزدمش بازهم گوسفندانرا برمیداشت و میبرد ـ انتظار تعبیرش را دارمـ تشکرـ

 • خواب دیدم گرگ سفید ی که چند تا سگ دنبالش میکردن باسرعت زیادی فرار میکرد ولی وقتی رسید کنارمن گرگ خسته بود ونای رفتن نداشت منم دنبالش رفتم میخواستم بکشمش ولی سگها برگشتن وگرگ سفید فرار کرد ،تعبیر خوابم چیست ؟ ؟

 • سلام. خواب دیدم که زنگ در خونه رو میزنن، رفتم در رو باز کردم و دیدم یک گرگ ایستاده پشت در. فقط ظاهرش شبیه گرگ بود وگرنه ایستادنش و نگاه کردنش و انتظارش شبیه آدمیزاد بود. از ترس نه، بیشتر از تعجب از خواب پریدم همون لحظه. بنظرم خیلی معنی داشت اما نمیفهمم چی! ممنون میشم نظرتون رو بگید بهم.

 • خواب دیدم گرگ شده ام وبه سگ ها وگوسفندان گله حمله می کنم. نشانه ی چیست ؟

 • اگر شخص خواب ببیند که خودش گرگ شده وبه گله وسگ های گله حمله می کند نشانه ی چیست ؟

 • سلام گرگ شدن نشانه ی چیست ؟

 • سلام من خواب دیدم تعدادی شغال دنبالم کردن و من فرار میکردم

 • سلام من خواب دیدم عروسی داشتیم اما یه گرگ سفید همه فامیلامونو کشته چند نفرمون فقط زنده موندیم ک گرگ و کشتیم بعد یه گرگ دیگه ای ک اونم سفید بود میخواست حمله کنه ب ما نتونست ما سوار ماشین شدیم فرار کنیم اونم دنبال ما میامد ب ما ک رسید دیدم سه تا از پاهاش کنده شده یهو افتاد زمین مرد

 • اگه خواب ببینیم که گرگ میخواد حمله کنه ولی نمیتونه و میره چی؟؟؟

 • خواب دیدم گرگها ده نفر را خوردند

 • گرگها ده نفر را خوردند

 • درخواب به مادرم گفتند پشت دیوار پسرت میخورند مادرم میگه نگاه کردم گرگها بودند پسرم نبود

 • سلام من خواب دیدم تو خونمون بودیم یهو ۲ تا گرگ یکی سیاه یکی سفید اومدن تو خونه
  همه جیغ زدن فرار کردن تو اتاق من گرگ سیاهه ام که خیلی بزرگ بود اومد تو اتاقم
  همینجوری وایساده بود جلوم خیره شده بود تو صورتم
  منم یواشکی تفنگ بادیو از زیر تخت دراوردم گرفتم سمت سرش
  با اینکه تیر توش بود ولی هرچی شلیک میکردم تیر ازش بیرون نمیومد
  یهو گرگه دستاشو عین آدم اورد بالا که از خواب پریدم
  تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم چهارتا سگ داشتم با ماشین ب طرف یه بیابون رفتیم من پشت وانت همراه سگ ها بودم یکی هم رانندگی میکرد که نمیدونم ک بود بعد یکدفه گرگها حمله کردن منم سگهارو باز کردم به راننده حرکت کن برگشتیم ویجا وایسادیم بعد از چند دقیقه فقط یکی از سگها برگشت تعبیر این خواب چیه؟

 • سگ گرگی را در خواب دیدم که پرید توی بغلم انگار منو میشناخت ودست کشدم رودندهاش یه جایش کبود شده بود بین موهاش هم خاک واشغال بود وروی شکمم نشسته بود لطفا تعبیر مرسی

 • سلام خسته نباشین خواب دیدم چند تا سگ فقط یکیش هم سفید بود به طرف منو خانوادم حمله کرده بودوحشت زده فرار میکردیم تاکه هممون تونستیم نجات پیدا کنیم جز بردارکوچکم که احساس کردم داشت میافتاد دست سگها ماهم راهی برای نجاتش فکر میکردیم تا اینکه توخواب احساس کردم از خواب بیدارشدم بعد یهو دیدم روی گوشیم تقریبا هشت نه تا علامت زده شد درست روی پی وی اون پسری که تو مجازی باهاش درارتباط بودم وقصد ازدواج داشتیم ومن توخواب احساس کردم اون خواب سگها به خاطر همین دوست پسرم هست وبعد واقعی از خواب بیدارشدم خواهشن تعبیر خواب منو بگین شدیدا نگرانم ممنون.

 • خواب دیدم مخ گرگوزدم باهاش دوست شدم و دیگه برامن شد بغلش میکردم و… ومث یه سگ نگه دار یکردم و اونم دیگه خوب بود باهام ….سارا

 • سلام میشه خوابم رو تعبیر کنین خواب دیدم شوهرم تو یه زمین که تو خواب داشت ۴ تا توله سگ داشت من سرزده رفتم اونجا دراز کشیده بودم رو زمین یهو دستمو یه چیزی گاز گرفت شوهرمم انگار یه توله گرگ رو که از من قایم کرده بود گم کرده بود و من فرار کردم سمت ماشین بچه گرگه از زیر زمین تونل زده بود یهو جلو در اومد من فریاد می زدم و می دویدم و از شوهرم کمک میخواستم ولی اون عقب تر ازمن بود و از خواب پریدم ولی گرگه رو دور از چشم من خود شوهرم اورده بود تو اونجا نگه داره میشه تعبیرش کنین خیلی ذهنم درگیره

 • سلام توی خواب دیدم توی مهر نمازم ی گرگ تنومند و چند بچه گرگ با هم بازی میکردند

 • سلام توی خواب دیدم توی مهر نمازم ی گرگ تنومند و چند بچه گرگ با هم بازی میکردند

 • سلام دیشب خواب دیدم گله گرگهای که بیشترشون بدون پشم و گر و ضعیف بودن مشغول خوردن گوشت خر بودن بعد چند تا سگ و توله سگ هم به آنها اضافه شد منم رفتم روی درخت به آنها نگاه میکردم میشه بگید تعبیرش چیه ممنونم

 • خواب دیدم یه گرگ سیاه یه بره سیاه روازگله گرفت داشت میبردکه گاوباگوسالش بهش حمله کرد من ودوستم رسیدیم گرگه روگرفتیم دستاشوبستیم هرچی هم چنگ میزد من زخمی نمیشدم

 • طرفهای اذان صبح بود خواب دیدم تو بیا بونم شب تاریک بود داشتم با گوشی بازی میکردم که ناگهان صدای توجه ام جلب کرد سرم بالا گرفتم دیدم همجا تاریک ترس به وجودم رخنه کرد نور گوشیم به زور دستم نشون میداد در همین حال احساسکردم گرگها کم کم بهم نزدیک میشن تو حمله اول فهمیدم واقعا گرگ هستن بهم حمله میکردن نور گوشیو طرفش میگرفتم فرار میکرد بیشتر از پشت میخواستن حمله کنن که یک دفعه یکیش خواست دستم گاز بگیره از خواب پریدم اگه واقعا کسی تعبیر میدونه بگه ممنون

 • خواب دیدم گرگ به سمت من و خانواده ام حمله کرد و من بادر اوردن صدا های ترساک اورا دور میکردم

 • من خواب دیدم از دست گرگ فرار کردم ولی مادرم رو گرفتن و از گوشتش خوردن البته این خواب رو تو ظهر دیدم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم در حال حرکت با موتور سیکلت با خانواده در هوای بارانی گرگ سفیدی به من حمله گرد و دست راستم گاز گرفته بود آن قدر دنبال خودم کشیدمش که آخر از پای در آمد ولی دست راستم از ناحیه ساعد آسیب مختصری دیده بود البته بدون خونریزی به نظرم اگه اشتباه نکنم گرگ را هم گرفتم…..

 • اگر گرگ دست راست را گاز گرفت

 • سلام من خواب دیدم گرگ ها من را میدرند
  بالا تعبیرش طلاق دادن است
  من هنوز ازدواج نکردم

 • سلام من خواب دیدم با خانواده ام در بیابانی سرد و برفی هستیم تعداد زیاد گرگ طرفه ما میدوند .ما به بالا درختی میرویم تا دست گرگ هاله ما نرسند گرگ ها از مادور میشوند. و به محض اینکه ما پایین میایم دوباره به سکته ما حمله میکنند سه بار این کار تکرارشد اما گرگها به کسی آسیب نرساند.لطفا تعییرخوابم را بگویید.

 • سلام من خواب دیدمدارم با چن نفرو ی خونه رو جمع میکنم ک یه اقایی داشتن میومدن خونه و بیرون برفاومده بود گرگ تا این اقارو دید دنبالش اومد و حمله کرد هرکاری کردیم از پسش برنیومدیم ب اون اقا حمله کرد هرچی بهش چاقو زدم فقط زخمی شد ما خواستیم فرار کنیم اما ب شکل ی ادم سوخته جلومون سبز میشد ک ب من حمله کرد منم چاقو رو پرت کردم سمتش خورد ب قلبش اونم سرشو گرفت ت دستاش چاقو رو انداخت رو رفت عقب

 • ببخشید من درخواب دیدم چندین گرگ ووارد خونمون شدن باما حرف میزدن و همینجوری توخونه میگشتن ومیخوابیدن عین حیونای خانگی امامن خودم میترسیدم ونمیتونستم چیری بگم بهشونحالب اینکه گرگ ها دندون نداشتن …تعبیرشو میسه بگین لطفا

 • سلام من خواب دیدم.یکی ازهمسایه هامون اومده خونمون میگه گرگ اومده خونمون ازترسش افرادخانواده مامیرفتن اون گرگو فراری میدادن باز دوباره میومد تااینکه همسایرواوردیم خونه خودمون بعدباگریه نشون داد که گرگ چطوری پاشو گازگرفته گوشتش کنده شده.بعد موقع خواب پدرم رفتن بیرون درو بازگذاشتن دوتا گرگ اومدن تو فقطم سمت من میومدن رفتم تویه اتاقی قایم شدم ولی میتونستم ازپشت درببینمشون که پدرم و همسرم گرگارو فراری دادن خیلی ترسیده بودم.ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • سلام من درخواب دیدم بالای ماشین خودم همرای فامیلم سوار بودم در شب تاریک سه گرگ به رنگ های مختلف بالایم حمله کرد و یکی از پاهم را کمی درید

 • یه توله گرگ کوچیک سیاه و گردن دراز تو قفس انداخته بودیم و داشتم بهش کاهو میدادم و مادرش هم بیرون توی گونی کرده بودیم و دهنشو با طناب محکم بسته بودم.از اونطرف هم دستی یه ماشین خیلی مدل بالا که تو خواب مال من بود ترمزدستیش پایین بود سرخورد رفت زیر تریلی پودر شد.

 • سلام خوابی که دیدم خیلی یادم نمیاد ولی دیدم گرگی ارام ارام اومد و از پشت به کمر بدرم حمله کر گاز گرفت وقتی پدرم داشت درد میکشید برادم سعی میکرد گرگ را بزند و گاز گرفتن را ول کند ولی نمیسود و از خواب پریدم

 • سلام خواب دیدم تقریبا بیست گرگ را کشتم ،لطفا تعبیر. مرسی

 • سلام و عرض ادب
  من در خواب دیدم گرگی پای مرا گرفت و ول نمیکرد و من چاقویی از دادمادمان خواستم و آنرا کور کردم آن گرگ بامن حربف میزد بعد از چند لحظه تبدیل ب برادرم شد و متاسفانه کور شده بود

 • من خواب دیدم یه گرک سفید و سیاه بهم حمله کردن و من رفتم بالای درخت بعد من از بالا نصف غذایی که قیمه بود به اونا دادم و اونا رفتن بالای کوه منم از ترس پایین نیومدم.

 • چند گرگ به طرف ما حمله می کند ولی ما برآنها غلبه میکنیم

 • سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگ پدریم هستیم وخواهروو برادر کووچکمو پسر کوچولویه خودم داشتن توحیاط بازی میکرددن اونجا یه تویله گوسفندم بود که من اونجا بودمو داشتم از گوسفندا عکس میگرفتم یهو عموم وبچه ها باترس دوییدن تو وعموم چسبیده بود به ستون ومیخواست از ستون بالا بره بچه ها گریه میکردن وداد میزدن که گرگ دنبالشون کرده بعد من بچه هارو کشیدم پشتمو گرگ اومدو داشت از دهن بازش کف میزد بیرون ودندوناش مشخص بود یه بچه گوسفندو گرفتم انداختم سمتش اون وقتی گوسفندو گرفت منو بچه ها فرار کردیم بهشون گفتم برن داخل خونه وخودم به سمت کوچه دوییدم بدون روسری بودمو توکوچه خجالت میکشیدم بعد رفتم توحیاط همسایمون بعد یهو کل فامیل اومدن عموم هم که فرار کرده بود اومد ومنو زد که بدون روسری خونه همسایه چیکار میکنم بعدشم من گریه کردمو بابامو بغل کردم وباصدایه گریه خودم بیدار شدم
  این چندمین باره که من همچین خوابایی میبینم درعرض یک هفته

 • من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • سلام من خواب دیدم که گرگ خاکستری رنگی تو خونمون قدم میزد کاری به ما نداشت ولی ما همه از ترسمون ازخونه فرار کردیم

 • من خداب دیدم در کمد اتاق یه بچه گرگ و یک سگ و دو تا بچه نگهداری میکنم و هر چند وقت یبار در کمد رو باز میکنم و بهشون غذا میدم اونا منو خیلی دوس داشتن

 • در خواب سه گرگ به من حمله کردند دوتا سیاه و یکی سفید من از خودم و دو سه کودک که همراهم بودند در مقابل آنها دفاع کردم تعبیر این خواب چیست؟

 • در خواب دیدم در مسیری کوهستانی که میرفتم به یه گرگ مادر برخورد کردم که چند تا توله هم داشت خیلی میترسیدم ولی با من کاری نداشت ولی مسیرم را تغییر دادم .میشه تعبیر کنید برام

 • سلام میشه خواب منو تعبیرکنید من خواب دیدم باگرگ ها دوست هستم وامااونابابعضی ازاعضای خانوادم بدهستن بعدش یکی که یادم نمیادکی بود میخواست ازپشت بهم حمله کنه که گرگ جلوش روگرفت میشه تعبرکنید مهمه ممنون

 • سلام،در خواب دیدم در حال پرواز هستم و گفتم به اذن خدا پیش چهار گرگ فرود آمدم و گرگها رو به من و مطیع ایستادن و من به جماعتی زیادی که میرفتند گفتم بخدا قسم این گرگها از شما انسان ترند و فهم شعورشان از شماها بیشتر هست شماها هر چه میخواهید از خدا بخواهید از او طلب کنید ولی گوش شنوا نبود لطفا تعبیر کنید.زمان ده رمضان ساعت ۷/۳۰ دقیقه

 • سلام من خواب دیدم که داخل یه جایی هستم که کامل زمینش خالیه و جای جایی سبزه توش هست و دیدم که یه مردی سوار گاریه و یه مرد دیگه داره اونو از به راهی میبره بعدش که اوتا رعتن یهو یه گرگ خاکستری اومد سمتم. اومد روبرو ایستاد و دندوناش رو نشونم میداد. هی میومد جلو یهمو بهم حمله کرد و منم از خواب بیدار شدم.
  وقتی بیدار شدم هنوز برای چندلحظه زیر پام دیدمش
  تعبیرش چیه؟

 • من یک بچم لطفا خوابمو تعبیر کنید خیلی است خیلی استرس دارم من داداشم پسر داییم روی تخت خواب خوابیده بودیم که یه گرگ لاغر اومد پسر داییم رو خوابوند گفت بخواب بعد اومد منو خوابوند جلوی اینه بعد رفت روز بعد شبش من و پسر داییمو داداشم رفتیم از پنجره نگاه کنید چند تا برچسب صورت گرگ روی ابر به ترتیب زود قبلش گفتن ایلین تو نگاه کن منم سریع سرمو بردم بیرون برچسبا رو دیدم وحشت کرد گفتم بچه ها الاناست که بیاد تا خواستم نگهبان رو پیدا کنم در دستشویی رو با ز کردم قباد و شیرین فیلم شهرزاد رو دیدم بعد درو بستم راستش خونمون غار نداشت ولی توخوابم داشت نگهبان اومد نگاه گفت هیچی نیس ولی پشت پنجره بود بعد من مامانم رو اوردم گفت فقط ایندفعه وبعد به پنجره نگاه کرد نگهبان بلکه گرگ بود صورتش پهن به شیشه پنجره چسبیده بود مامانم گفت یا حسین برو گمشو و فرار کرد گرگه خیلی عصبانی بود من با هاش تنها موندم بعر رفتم بیرون اروم در وبستم یک دفعه سرعت کند شد ترسیدم گرگ بیاد به فکر این افتادم خودمو به متکا تبدیل کنم که تموم شد من دخترم ۱۰ سالمه لطفا تعبیر کنید خواهش می کنم

 • سلام و خسته نباشید.
  خواب دیدم گرگی دنبال من است و در آخر گردن یکی از اعضای خانواده من را زخمی کرد
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بگید

 • لطفا تعبیر کنید دیگه

 • خواب دیدم تویه راه دارم میرم یه گرگ از کنار راه جلوتر از من میره که گاهی میبینمش

 • خواب دیدم تویه راه دارم میرم یه گرگ از کنار راه جلوتر از من میره که گاهی میبینمش

 • سلام
  من خواب دیدم یه جایی مثل پارکینگ مخروبه رفتم اول دو تا سگ دیدم داشتن توی دل یه حیوونو میخوردن که من توجه نکردم جلوتر رفتم دیدم چنتا گرگ دارن گرگای دیگرو میخورن که فقط سرشون مونده بود و همون سر گرگ های مرده داشتن ناله میکردن
  تعبیرش چیه؟

 • سلام.من خواب دیدم که داشتم از یه صخره بالا میرفتم وهر کاری میکردم نمیتونستم بالا برم و برگشتم که از راه دیگه برم و راهی که رفتم روبه پایین ولی از زیر کوه باید میرفتم و رفتم و به سرعت رفتم پایین انگار یه راپله اپارتمان بود و داشتم به سرعت پایین میرفتم که پایین راه پله یه گرگ تقریبا بزگ وایساده بود که من با همین سرعت رفتم و گرگ فرار کرد به بیرون یعنی سمت راست وسمت چپ زیر کوه بود که کلا خالی بود و وقتی این گرگ خاکستری فرار کرد یکی دیگه مثل همین داشت با سرعت میامد که منو بگیره ولی دیگه بیدار شدم .زمانی این گرگ داشت میامد من اومده بودم به پایین راه پله ونزدیک به در خروجی بودم .جای که اون گرگ اولی فرار کرد .ممنون میشم برام تعبیرش کنید هر دوتا گرگ خاکستری و اندازه هم بودن تقریباً پیر بودن

 • تعبیر خواب اینکه منو دوستام رفتیم روی کوه پایین کوه گرگ بود من هم یهو افتادم پایین کوه ولی دوتا مرد نجاتم دادن منو بردن تو یه خونه ولی اونجا دوباره دخترخالم اومد و بعد صبحانه به ما گفت که زود بدوین برین خونه ما رفتیم ولی گرگ ما رو دید ولی آخرش از دستش فرار کردیم . ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین ازتون خوااااهش میکنم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.