تعبیر خواب بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد | تعبیرخواب بیلیارد | tabire khab تعبیر خواب بیلیارد,تعبیر خواب دیدن بیلیارد,تعبیر خواب میز بیلیارد,تعبیر خواب بازی بیلیارد,تعبیر خواب توپ های بازی بیلیارد,تعبیر بیلیارد در خواب,تعبیر خواب دیدن میز …

تعبیر خواب دیدن طلا

تعبیر خواب دیدن طلا

تعبیر خواب طلا | تعبیرخواب طلا | tabire khab تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب طلا خریدن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب طلا …

تعبیر خواب کبریت

تعبیر خواب کبریت

تعبیر خواب کبریت | تعبیرخواب کبریت | tabire khab تعبیر خواب کبریت,تعبیر خواب کبریت روشن,تعبیر خواب کبریت سوخته,تعبیر خواب کبریت ابن سیرین,تعبیر خواب کبریت زدن,تعبیر خواب کبریت خوردن,تعبير خواب كبريت,تعبیر خواب چوب …

تعبیر خواب گرگ | تعبیرخواب گرگ | tabire khab

تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبير خواب گرگ سفيد,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبير خواب+گرگ+ابن سيرين,تعبیر خواب گرگ مرده,تعبیر خواب گرگ دیدن چیست,تعبير خواب گرگ ديدن,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه,تعبير خواب ديدن گرگ سفيد,تعبیر خواب کشتن گرگ سیاه,تعبیر خواب حمله گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن حمله گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب,تعبیر خواب حمله گرگ خاکستری,تعبیر خواب کشتن گرگ خاکستری,تعبیر خواب دیدن گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر گرگ خاکستری در خواب,تعبیر دیدن گرگ خاکستری در خواب,تعبير خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سفید ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ سفید بزرگ,تعبیر خواب گرگ سفید مرده,تعبیر خواب گرگ سفید رنگ,تعبیر خواب گرگ ماده سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه و سفید,تعبير ديدن گرگ سفيد در خواب,تعبير خواب سگ و گرگ,تعبیر خواب حمله سگ و گرگ,تعبیر خواب دعوای گرگ و سگ,تعبیر خواب دیدن گرگ و سگ,تعبیر خواب جنگ سگ و گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ مرده,تعبیر خواب مردن گرگ

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

خواب گرگ یکی از خوابای ترسناک و معمول است.اگر شما هم گرگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گرگ هستید در این مطلب می توانید تعبیرخواب گرگ را به طور کامل ملاحظه کنید

تعبیر خواب گرگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گرگ کسی را بدرد این است که زنش را طلاق می دهد.

تعبیر خواب گرگ کسی را بکشد و گوشتش را بخورد رسیدن ارث به ان فرد است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گرگ بر سه چیز حکایت می کنn

زن و کنیزک و خادم

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر خواب گرگ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زوزه گرگ این است که کسی می خواهد از شما جلو بزند

تعبیر خواب گرگهایی که به صف در حرکتند همسایه های بیرحم است

تعبیر خواب گرگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب گرگ دشمن است و باید از او دوری کرد

تعبیر خواب گرگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گرگ این است که یکی از زیردستان شما خیانت کرده اسرارتان را فاش می کند

تعبیر خواب کشتن گرگ شکست دادن دشمنان موذی است

تعبیر خواب شنیدن صدا و زوزه گرگ این است بر ضد تو اتحادی حاصل می شود و شکستتان می دهند

تعبیر خواب گرگ , تعبیرخواب گرگ , گرگ در خواب دیدن

تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگ | گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : جمعه 1 اردیبهشت 1396

239 دیدگاه

 • پرهام ژانویه 2017 در 18:58

  اگر خواب دیده باشیم با گرگ ها زوزه میکشیم چه تعبیری دارد؟؟؟

  • مهسا فوریه 2017 در 12:00

   سلام، با گروهی به رقابت می پردازید. انشا الله که نتیجه ان برای شما خوب است.

   • ناشناس آگوست 2017 در 08:30

    توهم بادشمنات همدست میشی

  • مهسا فوریه 2017 در 12:03

   سلام، بر دشمن ظفر می یابید و کسی را که برای شما دسیسه می کند گیر می اندازید.

  • ثريا ژانویه 2018 در 14:40

   اگر در خواب دیدیم که گرگ بالای ما حمله می کند چی

 • بنیامین ژانویه 2017 در 05:32

  سلام خواب دیدم دو گرگ رام شده که مال یکی بودن از سر و کول دوست ان طرف بالا میرفتند و بر روی سرش مینشستن

  • ناشناس آوریل 2018 در 07:42

   خواب دیدن انسانی که به گرگ تبدیل میشود

  • ترابی آوریل 2018 در 07:58

   دوبار یک خواب را در روز های مختلف دیدم اولی در باغی نشسته بودیم دوغلاده گرگ سفید ومشکی راکه طناب بر گردن داشتن در حال فرار از دست شکار چیها که یکی را گرفتن .دومین شب همان خواب با اعتراض برادرکوچکترم که نگذاریم گرگها را بگیرن من هم رفتم برای باز کردن تناب گرگ پرید بطرف من ومن گرگ را بغل کردم و توری گرفتم که می خاست گردن مرا گاز بگیرد که از خواب پریدم

 • رویا ژانویه 2017 در 10:47

  زوزه گرگ چه تعبیری دارد؟

  • ل.ج. آوریل 2017 در 13:42

   سلام احتمالآ کسی که گرگها رام او بوده دارای اموالی است وکسانی که گرگها بر سر او منشستن فرد مورد اعتماد صاحب اموال است خیر است انشاالله

 • مائده ژانویه 2017 در 10:48

  اگر در خواب با گرگ دوست باشیم چه تعبیری دارد؟

 • مائده ژانویه 2017 در 10:48

  اگر کسی در خواب گرگی را دید که به او حمله کرد، اگر لباس او را پاره کرد، به او زیان اندک و اگر به بدنش صدمه زد، زیان فراوان خواهد دید. اگر گرگ را توانست از پای در آورد، مال خود را که بعضی زورمندان به زور از او گرفته اند، باز پس می گیرد یا ارثیه قابل توجهی به او خواهد رسید.

 • شیرین ژانویه 2017 در 10:49

  اگر گرگ فریاد های گوش خراش می کشید و عده ای گرگ دیگر را گرد خود جمع کرد، زورمندی در آن شهر بلوا و آشوب به پا می کند و یا از جانب دشمنی همجوار، به آن سامان آسیب می رسد و یا آن سرزمین توسط بلاهای آسمانی مانند طوفان و زلزله آسیب خواهد دید.

 • فهیمه ژانویه 2017 در 10:49

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است:
  زن،
  کنیزک،
  خادم.

 • شکوفه ژانویه 2017 در 10:49

  محمد ابن سیرین می گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر ببیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

  • ناشناس می 2017 در 07:58

   سلا اگرگرگ را درخواب بکشی چه معنای دارد

 • فرهاد ژانویه 2017 در 10:50

  گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

 • فاطمه ژانویه 2017 در 10:50

  گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

 • فاطمیما ژانویه 2017 در 10:50

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

 • مرجان ژانویه 2017 در 10:50

  سلام من خواب دیدم تویه غارتفریحی شبیه سهولان بودیم وعکس میگرفتیم وتواونغارخونه هایی هم زندگی میکردن که چندتاگرگ به غارحمله کردن اهالی گفتن که هرشب گرگاحمله میکنن وهرشب بهشون یکعددگوسفندمیدن مادرم که ازاب غارچندتاماهی گرفته بودبجای گوسفندبه گرگهادادوباعث شدکه حمله نکننوازخواب پریدم

 • کاوه ژانویه 2017 در 10:51

  سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

  • قاسم سپتامبر 2017 در 13:24

   منم مثل شما ولی مال من اصلا خفه نمیشد

 • کارن ژانویه 2017 در 10:51

  شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 • کاملیا ژانویه 2017 در 10:51

  من خواب دیدم چندتاگرگ خاکستری چندتا گوسفندرو کشتن باز دنبال من وهمسرم هستندومافرارمیکنیم وبامادرگیرمیشن

 • نوید ژانویه 2017 در 10:52

  سلام خوابی دیدم که خواهشمندم خیلی سریع تعبیر کنیدخواب دیدم تو جاده ی روستامون داشتم با وسیله ای میرفتم که تو راه مردم رو غضبناک میدیدم وگاهی گرگ و شغال و سگ میدیدم حتی انسانی که سرش گرگ بود و یک کلت به طرفم نشانه کرده بود ومردم تو راه تهدیدم میکردن

  • افسانه ژانویه 2017 در 09:22

   زنده ای هنوز؟! ?

 • نگین ژانویه 2017 در 10:52

  دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 • فرخنده ژانویه 2017 در 10:53

  محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد

 • کیوان ژانویه 2017 در 10:54

  من خواب دیدم که دریک خونه باغی بزرگ بودیم که قرار بود هزاران گرگ سیاه به انجا حمله ور بشن

  • عاطفه آوریل 2017 در 17:25

   سلام من دسلام من خواب ديدم گرگ وحشي نزديكم بود صورتش خيلي خشن بود ولي من همش بسم الله ميگفتم و قران ميخوندم گرگ رام شد طوري كه دست من و ليس ليس ميزد مهربون شده بود ولي من بازم ازش وحشت داشتم لطفا بگيد تعبيرش چيه

 • کیوان ژانویه 2017 در 10:54

  آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه یكی از زیردستان اسرار شما را فاش می كنند .

  ۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می كشید ، علامت آن است كه دشمنان موذی خود را شكست خواهید داد .

  ۳ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شكست می كشاند .

 • کمال ژانویه 2017 در 10:55

  خواب دیدم که در زمینه صحرایی کنار امام زاده ای با پدر و مادرم هستیم و هیچکس در آنجا نیست به شدت از یه گرگ سفید پدر مادرم وحشت داشتن و قایم شده بودن من برای مقابله با گرگ رفتم و سعی داشتم نابودش کنم وقتی که داشتم دنبالش میگشتم از پشت سرم اومد و قافلگیرم کرد و دستمو گاز گرفت

 • کوروش ژانویه 2017 در 10:55

  توی یه جنگل رفتم تا به خودم اومدم دور تا دورم گرگ سیاهه بود یکی یکی بهم نزدیک شدن و همشون منو بو میکشیدن منم ثابت ایستاده بودم

  • سارا ژانویه 2017 در 11:21

   خواب دیدم که تو خونه یه گرگ قهوه ای رو تو اتاق زندانی کردیم ولی یهویی اومد بیرون دنبال من کرد ومنوخورد ??

   • به به فوریه 2017 در 13:00

    اگه تورو خورد چطوری الان زنده ای و برای ما تعریف کردی؟

    • كسرا آوریل 2017 در 09:06

     ههههه كلي خنديدم بي مزه

   • ناشناس آوریل 2018 در 19:37

    نوش جونش??

    • ناشناس می 2018 در 13:39

     از بس بی مزه و تلخ.بودی کرکها.مردن

 • شاهد ژانویه 2017 در 10:56

  در خواب دیدم چند دسته گرگ خاکستری مایل به سفید به من حمله کرده ولی بعد با من کاری نداشتن من به زمین افتاده بودم و یکی از اونا با من صحبت میکرد

 • شکوه ژانویه 2017 در 10:56

  خواب دیدم که توی یه اتاق بودم که درش ازبیرون قفل شده بود یه گرگی ام بیرون اتاق راه میرفت وبه اتاق نگاه میکردولی حمله نمیکردیه دفعه یه گربه اومدوباگرگ درگیرشدوگرگم گربه روکشت

 • زیور ژانویه 2017 در 10:57

  من با یه گرگ خاکستری دوست بودم وبه هم وابسته بودیم
  اون منو حمایت میکرد ومن با تمام وجود دوسش داشتم
  با هم خیلی خوش بودیم
  الانم دلم واسه خوابم تنگ میشه
  خیلی احساس خوبی داشتم

  • ناشناس فوریه 2017 در 02:24

   تعبیر ش چیست؟

 • طلا ژانویه 2017 در 10:59

  من خواب دیدم دو تا گرگ مخلوطی از رنگ سفید و سیاه پشت در بودند من در را بستم که وارد خانه نشند اما قدرتم کمتر از گرگا بود و به هرترتیبی وارد خانه شد اما با من کاری نداشت و سراغ زنداداشم که روی مبل نشسته بود رفت، دست زنداداشم رو گرفته بود که گاز بگیره زنداداشم از جاش تکون نخورد و فقط می گفت کمک کن،

 • مریلا ژانویه 2017 در 10:59

  تعبیر خواب زوزه گرگ : نشانه این کسی میخواهد از شما سبقت بگیرد.
  تعبیر خواب گرگ های که به صف در حرکتند : نشانه همسایه های بیرحم است.

 • سید محمد ژانویه 2017 در 06:37

  سلام خواب دیدم وقتی رسیدم خانه یک گرگ خاکستری روی یک سکو نشسته بود و چند تا بچه داشت که تو پنجره اتاق داشتن بازی می کردن

 • سید محمد ژانویه 2017 در 06:39

  سلام خواب دیدم به خانه که رسیدم یک گرگ خاکستری روی سکو نشسته بود و و پچه هاش تو پنجره اتاق در حال بازی کردن بودن

 • sajede ژانویه 2017 در 17:59

  سلام من خواب دیدم به گرگ حمله کردم و ضربات خیلی زیادی هم زدم تا کشته شه اما نشد و در اخر م فرار کردم تعبیرش چی میشه؟

  • سید شاکر عابدی ژانویه 2017 در 12:43

   سیدشاکراز کابل من گرگ را در خواب دیدم که حمله کرده بالایم و من بالای یک درخت بالا شدم و از پیشش فرار کردم

 • طيبه ژانویه 2017 در 09:36

  دور كردن گرگ از خود چ تعبيرى دارد؟

 • طيبه ژانویه 2017 در 09:38

  دور كردن گرگ از خود چه تعبيرى دارد؟

 • ناشناس ژانویه 2017 در 22:43

  گرگي را بزرگ كردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال كه اون رو ديگه نديدم تو بيابان من فك كردم الان گرگ منو ميكشه كه همون گرگي بود كه من بزرگش كرده بودم و كاري باهام نداشت و برام دم تكون داد

 • بابك ژانویه 2017 در 22:45

  گرگي را بزرگ كردم و به اون پناه دادم بعد از چند سال كه اون رو ديگه نديدم تو بيابان من فك كردم الان گرگ منو ميكشه كه همون گرگي بود كه من بزرگش كرده بودم و كاري باهام نداشت و برام دم تكون داد

 • پرستو ژانویه 2017 در 12:25

  سلام من در خواب دیدم از دست دشمنان فرار میکنم وبه روستایی میخوام پناه ببرم که در راه یک گرگ را دیم گرگ به من حمله کرد و من فرار کردم طرف چندتا گوسفند که گرگ با من کاری نداشت و گوسفند رو خورد.

 • سید شاکر عابدی ژانویه 2017 در 12:46

  سلام من در خواب دیدم یک گرگ بالایم حمله میگوند و من فرار میکونم بالای یک درخت بالامیشوم و از دست گرگ فرارمیکنم

 • الناز ژانویه 2017 در 01:44

  سلام چند وقت پیش خواب دیدم که تو شب تو ی کوچه های روستامون راه میرفتم هوا هم خیلی سرد بود انگار هیچ کس تو روستا نبود فقط من بود رفتم تو خونه ی مامان بزرگم اما همه فامیلامون گرگ شده بودن البته میشه گفت گرگینه بود چون هم قد یه انسان بودن و روی دوپا ایستاده بودن قایم شدم یه گوشه روستامون یه تپه بزرگ داره یه گرگ سفید وایساده بود زوزه میکشید همه گرگا رفتن طرف اون روتپه منم رفتم یه گوشه حیاط کز کردم یهو یه گرگ خاکستریو دیدم که رو دوپاش ایستاده و منو نگاه میکنه انتظار داشتم بهم حمله کنه اما اون سریع به طرف تپه رفت یه دفعه انگار یکی اسممو صدا زد همون گرگ سفیده رو تپه بود که داشت زوزه میکشید نمیدونم چیشد دست خودم نبود صدام که میزد خود به خود رفتم رو تپه وقتی رسیدم دیدم همه گرگا دورم حلقه زدنو میخوان منو بکشن که یه دفعه از خواب پریدم

 • مهدی فوریه 2017 در 17:15

  خواب دیدم که داشتم باچندتاگرگ بازی می کردم باهاشون رفیق بودم دران خواب خیلی خوش حال بودم خواب خیلی خوبی بود

 • ناشناس فوریه 2017 در 14:42

  من دیشب خواب دیدم توی راه گرگی رودیدم که چشماش هم سبزبودبعدگرگه منوول نمیکردبهش گفتم بزاربرم گفت زدبرگرد/بعدرفتم یه خونهه که گرگ توش بودولی انسان شده بودبعدتوی اتاق نقابی زمین بودکه ازش پرسیدم مال توا گفت اره بعدژله به رنگ سبزاوردوگزاشت توچشمش بعدنقاب روگزاشت وچشمش رنگ سبزشد/یکی بگه تعبیرشو

  • ناشناس مارس 2017 در 13:43

   احیانا تو خواب یه شنل قرمز تنت نبود ؟ :دی

 • ناشناس فوریه 2017 در 11:14

  خواب گرگ هاي سفيدي ميديدم اما تشخيص نميدادم گرگ است بقيه ميگفتند اما با من هم كاري نداشتند

 • میم فوریه 2017 در 11:21

  اگر گرگی از دور به تو نگاه کند و نزدیک شود ؟

 • میلاد محمدی فوریه 2017 در 12:16

  سلام من درخواب دیدم که گله ای از گرگ ها مرامیدوانن ومن از آنها فرارنموده خود رابالای یک دیوار قرارمیدهم

 • سمیه فوریه 2017 در 23:44

  خواب دیدم یه گرگ خاکستری خیلی لاغر می خواست به دختر خواهرزاده م حمله کنه٬ خواهرزاده م گرگ رو یه جوری به طرف خودش کشوند تا من دخترش رو نجات دادم ولی گرگ زبونم لال خودش رو …..
  یعنی چه تعبیری داره؟؟؟!!!!

 • یاور فوریه 2017 در 13:33

  من خواب دیدم برادرم نشسته بود با صدای آروم قرآن میخوند بعد من صداش کردم گفتم بیا پیش من اومد پیشم، من داشتم بابرادرم صحبت میکردم که صدای زوزه ی گرگ شنید بعد رف به بابام اصرار کرد گه بهش اجازه بده بره اون گرگهارو بکشه اما بابام اجازه نداد.

 • فرهاد فوریه 2017 در 13:34

  اگر تو خواب ببینی گرگی ماده عاشقت آدم شده معنیش چیه ؟

 • هما فوریه 2017 در 13:34

  سلام من خواب دیدم گرگی را از گردن گرفتم و به راحتی کشتم و به طرفی پرت کردم

 • کاملیا فوریه 2017 در 13:34

  شوهرم خواب دیده گرگ زرد رنگی بهش حمله کرده. ولی از خواب پریده

 • حامد فوریه 2017 در 13:34

  دیدم که گرگها حمله کردن به گوسفندها. و من سگهارو به دنبالشان فرستادم و گرگها فرار کردن

 • ثریا فوریه 2017 در 13:35

  سلام خواب دیدم تو یه بیابون تاریک یه گرگ سفید ویه گرگ سیاه بهم حمله کردن پامو گاز میگرفتن خیلی قوی بودن اما موفق شدم بکشمشون

 • قادر فوریه 2017 در 13:35

  سلام خواب دیدم در بیابانی هستم وگرگی از دور به سراغ من امد ارام ارام ووقتی به من رسید رودروی من ایستاد وبعد از خواب پریدم ممنون میشم جواب بگید

 • رضوان فوریه 2017 در 13:35

  خواب دیدم گرگ سعی داشت از درهای مختلف وارد خونه بشه و من درها رو میبستم ، قبلا هم همین خواب رو در همین مکان تو خواب دیدم ، لطفا تعبیر کنید ، ممنونم

 • محمد فوریه 2017 در 13:35

  خواب ددم توی مزرعه چند تا گگ مشکی دیدم با دیدن من فرار کردن

 • نوین فوریه 2017 در 13:36

  خواب دیدم یه دسته گرگ حدود هشت نه تا
  یه جا نشستن، بعد چندتا از مردم با آتیش بهشون حمله میکنن، اونا هم وحشی میشن و.میدرن مردمو به طرز بدی بعد همدیگه رو.میدرن و.پاره پاره میکنن و.سه تاشون زنده میمونه
  با ما کاری نداشتن
  تعبیرش چیه؟؟؟

 • ترانه فوریه 2017 در 13:36

  من در خواب دیدم گرگ خواهرم رو خورده

  • ناشناس جولای 2017 در 22:28

   سلام همیسه وقتی خواب ترسناک می بینید ایه الکرسی به ۴سو بخانید و همچنین ۴قل را بخونید
   انسانها گاه بخاطر موفقیت هاش حسود زیاد دارههمیشه خودتون تعبیر خوب کنید
   به قول امام صادق گرگ در خواب زن یا کنیز است انشاله وصلت جدید سر میگیرد

 • هانیه فوریه 2017 در 13:36

  سلام. من خواب دیدم کسی ک عاشق دوستمه با دوستش دارن ی گرگ خاکستری رو میشورن و بهش اب میدن تعبیرش چی میشه؟ اصلا تعبیر داره؟

 • یکتا فوریه 2017 در 13:36

  سلام من خواب دیدم یه گرگ تو حیاط خونمون هست بعد وارد خونه شد به من حمله کرد و گردنم را گاز گرفت خون اومد

 • ایمان فوریه 2017 در 13:36

  من تو خواب گرگی رو دیدم که ازم محافظت می کرد تعبیرش چیه خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفاکمک کنیدددددددددددد ددددددددددددددد ددددددددددددددد ددددد

  • مهسا فوریه 2017 در 12:46

   سلام، کسی به شما علاقه دار یا حامی شماست ممکن است این فرد خشن یا شجاع یا کسی که قدرت زیادی دارد باشد. در هر حال این فرد حامی شماست.

 • سما فوریه 2017 در 13:37

  من در خواب دیدم در منزل اقوام یک گرگ با چشمان قرمز و سیاه رنگ بود بعد من با یک وسیله آن گرگ را کشتم بدون آنکه به من حمله کند مکان قدیمی بود لطفا خواب من را تعبیر کنید هر چه زود تر با تشکر

 • ناشناس فوریه 2017 در 13:37

  خواب دیدم شانزده تا گرگ را کشتم 8)

 • بابک فوریه 2017 در 13:37

  خواب دیدم که با دوستام یا تنهایی میرم با دشنه گرگ شکار میکنم و جگر ها و گوشتشو جدا میکنم.

 • آناهیتا فوریه 2017 در 13:37

  سلام.من خواب دیدم ک گرگ ب خواهرم حمله کرده و به او آسیب رسانده.میشه زود تعبیرشو برام بگین

 • ستاره فوریه 2017 در 13:38

  سلام ديدم حدود ده تا گرگ به گله گرازها حمله كردن وسه تا گرازو رو دريدن

 • بهار فوریه 2017 در 13:38

  سلام.من دیشب خواب دیدم دوستم ب شکل گرگ است و کنارمن نشسته است.توی خواب این موضوع را به دوستم گفتم ومجددا گرگ را دیدم.

 • سجاد فوریه 2017 در 13:38

  من در خواب دیدم ک چند بار پشت سرهم ب طرف من میان زوزه کشان…منم دست خالی دنبالشون میکنم اونام در میرن…تعبیرش چیه

 • دریا فوریه 2017 در 13:38

  من خواب دیدم خالم رفت گرگ بزرگه رو گرفت ولی توله گرگه به من حمله کرد

 • اشکان فوریه 2017 در 13:38

  خواب دیدم منو مامانم یه جا وایساده ایم,از دور یه گله گرگ به طرف ما اومدن ما هم فرار کردیم

 • ترانه فوریه 2017 در 13:39

  خواب دیدم شیر و گرگی در حال جنگ با هم هستن

 • باران فوریه 2017 در 13:39

  خواب دیدم یک گرگ سفید یک چشم هست ویک شیر ماساژش میده و گرگ به من نگاه می کرد از شیر هم بزرگتر بود

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 21:21

   احتمالا شبش داشتی مستند نگا میکردی

 • رضا فوریه 2017 در 13:39

  خواب ديدم دو تا گرگ تو ى جاى پشتبوم مانند رو ى فرشن و منو دو نفر ديگه رو ى فرش ديگه – با گرگا فاصله داشتيم – بعدش از دست اونا فرار كرديم و در اونجا رو بستيم و اون گرگها هم به در مى كوبيدن

 • ارمان فوریه 2017 در 13:39

  بنظر من گرگ تمام خواهش هاى نفساني ماست كه باين صورت در خواب ظاهر ميشود.

 • یاسین فوریه 2017 در 13:40

  سلام من خواب دیدم که خودم گرگ هستم ولی دلم نمیومد مردم رو بخورم لطفا تعبیرش رو بگید

 • سما فوریه 2017 در 13:40

  گرگها از هر طرف میخواستن بیان طرف من ولی اصلا نمیتونستن

 • یگانه فوریه 2017 در 13:40

  سلام. من خاب دیدم ی گرگ منو برد پیش عشقم. بعدش یهو اون ناپدید شد. تعبیرش چیه؟

 • لعیا فوریه 2017 در 13:40

  پدرم خواب دیدن که دو تا گرگ خاکستری منو تعقیب میکردن و من در حالی که از دستشون فرار میکردم بابامو صدا میزدم…!!

 • بهمن فوریه 2017 در 13:41

  سلام من دیشب خواب دیدم یک گرگ همش مراتعقیب میکند و میخواست منو بکشه هرجا میرفتم دنبال من بود شما تعبیرش رو میدونید؟

 • ستایش فوریه 2017 در 13:41

  خواب دیدم چندتا از بستگان توی مهمونی تبدیل به گرگ میشدن و حمله میکردن(به کسی اسیب نرسوندن)و باز تبدیل به انسان میشدند لطفا زود بهم تعبیرشو بگید

 • شکوه فوریه 2017 در 13:41

  سلام من چند روزه خوابه اینکه دور و ورم پر از گرگه هرجا میرم هستن و من ازشون خیلی میترسم. گرگای سیاه

 • ترنج فوریه 2017 در 13:41

  سلام/من خواب دیدم یه گله گرگ سیاه دنبالم کردن منم به سرعت دارم فرارمیکن ولی موقع فرار گرگها یکی یکی بهم نزدیک میشدن منم یکی یکی اونارو میکشتم.خواب عجیبی بود/

 • هادی فوریه 2017 در 13:42

  ببخشید من خواب دیدم که 3تا گرگ حمله کردن به من و تیکه و پارم کردن میشه نتیجشو بگین به من

 • حنانه فوریه 2017 در 13:42

  خواب دیدم که گرگ منو یک خانم که نمیشناختمش دنبال میکرد

 • باران فوریه 2017 در 13:42

  خواب دیدم گرگ سفیدی آماده حمله به من دندوناش تیز و من داد می کشیدم کسی به کمکم نیامد و من از ترس بیدار شدم… 😳

 • اشکان فوریه 2017 در 13:42

  درخواب 2گرگ را درخانه دیدم ولی ظاهرا گرگها رام بودند ولی من از انها میترسیدم وبا ترس درب را برای انها بازکرده وانها رفتند ودرجایی دیگر ان دوگرگ ظاهرا ارام دوباره برگشتند

 • افسانه فوریه 2017 در 13:43

  خواب دیدم گرگ دست راست مرا گاز کرد وخیلی درد گرفت اما خون نیامد

 • شیدا فوریه 2017 در 13:43

  من تو خواب گرگر سفیدی رو دیدم که رفت میان 10تا 15 تا سگ اما تونست فرار کنده و اومد پیش من یه چیزی گفت و رفت.

 • اشکان فوریه 2017 در 13:43

  سلام من خواب دیدم که گرگ را دستگیر کردم

  • مهسا فوریه 2017 در 12:03

   سلام، بر دشمن ظفر می یابید و کسی را که برای شما دسیسه می کند گیر می اندزید.

 • نفس فوریه 2017 در 13:43

  خواب دیدم که تبدیل به گرگ شدم

  • رها مارس 2017 در 10:20

   سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 • مهسا فوریه 2017 در 12:10

  سلام، شخص جدیدی در زندگی شما وارد می شود.
  تبدیل شدن به گرگ می تواند پیروی از خصال ناپسند باشد یا تبدیل شدن به دشمن یا حسادت و دسیسه چینی البته در وجه دیگر می تواند دلیلی بر یافتن شجاعت برای انجام کاری باشد که تاکنون شجاعت انجام آن کار را نداشته اید.

  • رها مارس 2017 در 10:19

   سلا م من خواب دیدم که گرگی در خانه است من از ان میترسم ولی بقیه نه من اون گرگ را کشتم وقتی کشتمش باد کرد وتبدیل به یه گاو شد وقتی داشتم میکشتمش دندون مامانم گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد دیگه مامانم ولی هنوز زنده بود فقط حالش بد شده بود خیلی ترسیده بودم

 • ارسلان مارس 2017 در 08:46

  سلام.بنده خواب دیدم یک شخصی باگرگ درون لونش درگیر شد وگرگ او را گاز گرفت و منهم به او چوبی دادم تا اورا کشت و بعد از آن من گرگ را سلاخی کردم ودر ضمن جایی دیگر نیز گرگی نیز کشته بودم و آن را نیز سلاخی و قسمتی از بدنش را نیز به کسی دادم.ممنون میشم تعبیر فرمایید.

 • ناشناس مارس 2017 در 10:09

  سلا م من خواب دیدم یه گرگ تو خونه بود من ازش میترسیدم ولی بقیه اهل خانواده نمیترسیدن من گرگ رو کشتم وقتی کشتم باد کرد شد یه گاوی ولی وقتی داشتم میکشتمش مامانم رو دندون گرفت مامانم حالش بد شد داشت میمرد تو خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیه ممنون

 • مرضیه افشار مارس 2017 در 08:00

  من خواب دیدم با دخترم از کوه پایین میومدیم یه گرگ بررگ مارو دید نشست یه جا زوزه کشید بعد دنبال ما کرد بعد دوتا گرگ دیگه هم به اون اضافه شدند اما ما تونستیم فرار کنیم

 • ناشناس مارس 2017 در 23:52

  اگر گرگ بالدار سیاهی رو تو خوابم ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیره لعنتیش چی میشه؟!! سریع جواب بدید لطفا!!!!

 • Darknexon مارس 2017 در 23:58

  اگر تو خواب یک گرگ بالدار سیاه ببینم که دارد زوزه هایی شبیه به جیغ میکشد تعبیرش چی میشه؟!! لطفا جواب بدید!!

 • ناشناس آوریل 2017 در 11:22

  سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 • فاطمه خوشخو آوریل 2017 در 11:23

  سلام من تو خواب دیدم که به خاطر یک چیز کوچیک خواهرشوهرم باهم بحث میکنه تو محل مادریم بودیم بحثمون بالا کشید که یک دفعه شنیدیم گرگ اومد تو محل خواهر شوهرم رفت خونه اش دیدم مردم با یک جنازه دارن میرن طرف ارمگاه محلمون که اون کرگ سیاهم باهاشون گرگ میاد طرف خونه مادرم منو برادرم هر کاری کنیم درخونه رو ببیندیم در بسته نشد گرگ اومد داخل ولی باما کاری نداشت

 • معصومه قهرمانی آوریل 2017 در 22:19

  اگر تو خواب ببینیم که داخل خونه هستیم و گرگ بیرون هست وما داریم ازش فرار می کنیم وبه بچش گوشت دادیم تعبیرش چیه؟

 • محسن آوریل 2017 در 06:16

  من خواب دیدم که منو برادر زادم که کوچیک هست داریم میریم لب ساحل و تو مسیر رسیدن به دریا از وسط جنگل رد میشدیم اون جلوتر از من حرکت میکرد ناگهان گرگی به سمتش حمله کرد و من میخواستم به سمت گرگ برم و بزنمش ولی اون لحظه برادر بزرگم سمت گرگ رفت و من نتونستم ببینم چه اتفاقی داره میوفته اما درحال فریاد کشیدن بودم و حسم توی خواب این بود که ترسی از گرگ نداشتم بیشتر نگران بچه بودم تا خودم.همین موقع از خواب پریدم

 • ندا آوریل 2017 در 15:21

  سلام خواب ديدم تموم دندون هام افتاده و به جاش دندون دراومده ولي دندن هاي نيشم مثل دندون گرگ بود توي ي جاي شلوغ بودم كه اكثرمردم به گرگ تبديل شدن ي گرگم خونه ما اومد همش دنبالم بودتوي حياط حبسش كرديم ولي چشمش فقط به من بود منم خودمو ازش قايم ميكردم ميترسيدم ازش

 • هادی آوریل 2017 در 02:00

  سلام خواب دیدم چنتا گرگ پشت در هستن ! در میگیرم نامزدم فرار کنه اون فرار میکنه دور میشه یه موتوری از اونجا میگذره ازش درخواست کمک میکنم که منو هم ببره ولی اونم فرار میکنه یهو کمی اونور تر یه تبر میبینم بهشون حمله میکنم دوتاشون رو میکشم بعد یهو از خواب میپرم
  گرگ سیاه بودن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 • mehrane آوریل 2017 در 13:45

  سلام من خواب دیدم برای تفریح به یه گندم زار رفتیم ولی ب خودم اومدم دیدم هیچکس نیست رفتم به یه بیابون برهوت رسیدم که فقط یه ساختمان توش بود رفتم تو دیدم عتیقه فروشیه و بایه دخترم ب اسم مهسادوست شدم دیدم غروب به بعد صاحب عتیقه فروشی ک خیلی قیافه ترسناکی داشت دیگه ازعتیقه فروشیش بیرون نمیومد مهسا یه انگشتر طلایی واسه من یکیم واسه خودش خرید دم غروب خواستیم بریم بیرون ازعتیقه فروشی تاوسطای بیابون باهم رفتیم یهو ازدور دیدیم هزارتا گرگ همه رنگ دارن ب ما حمله میکنند من سریع بد بدو کردم وازنرده بوم عتیقه فروشی رفتم بالا خودمو پرت کردم توی عتیقه فروشی دستمو دراز کردم مهسابیاد نیومد بعد صدای گله گرگاروشنیدم که از کنار عتیقه فروشی ردشد وصدای جیغ مهسا کلی گریه کردم توخواب واسش وب انگشتریادگاریش نگاه میکردم…
  صبح بعد اثری ازگرگا نبود رفتم ب یه محله رسیدم دیدم برادرشوهرم اینا اونجان عجیب غریب بود دیدم گرگا اونجا قایم شدن وخوابن دیدم برادرشوهرم گفت کمکم میکنه بکشمشون باچاقوی بلند همه رو توخواب کشتم چن تاشون حمله کردن ولی کشتم ولی بعد فهمیدم این گرگا دس پرورده برادر شوهرم بودن همون موقع از خواب پریدم…
  موقع اذان ظهر هم این خوابو دیدم ۲۹نهم ماه

 • زینب آوریل 2017 در 14:06

  خواب میدیدم یه دسته گرگ که بینشون هر رنگی بود به منو دوستم حمله کردن ولی تا اونا به ما برسن اومدیم تو خونه و درو بستیم.تعبیرش چیه؟

 • ناشناس آوریل 2017 در 11:15

  سلام. اگر در خواب ببینیمگرگ ها به ما حمله میکنند اما آسیبی نبینیم و جان سالم به در ببریم چه تعبیری دارد؟

 • Alien آوریل 2017 در 11:19

  تعبیر خواب اینکه مورد حمله گرگ و سگ قرار بگیری اما آسیبی نبینی چیه؟

 • عاطفه آوریل 2017 در 22:23

  سلام من خواب ديدم تو كوچه تاريك گرگ بود وخيلي وحي بود همش ميخواست بهم حمله كنه من از ترس همش بسم الله ميگفتم و قران ميخوندم كه گرگ رام و اروم شد طوري كه مثل يك حيوان خانگي با زبونش دست من و ليس ميزد از ترس از خواب پريدم لطفا بگيد تعبيرش چيه ممنونم

 • شهرزاد می 2017 در 16:34

  سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم ولی با من کاری نداره و خیلی با ملایمت نگام میکنه و بعدش توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر بگین ممنون میشم

 • شهرزاد می 2017 در 16:39

  سلام من خواب دیدم که توی یه جاده مستقیم هستم و هوا ابری و تاریک . و یه گرگ قهوه ای میاد سمتم و با ملایمت نگام میکنه و توی اون جاده حرکت میکنه و میره . تعبیرش چیه ؟! اگر جواب بدین ممنون میشم

 • مهدی می 2017 در 05:56

  سلام من خواب دیدم خودم تبدیل به گرگ شدم تعبیرش چیه بعدشم هوی جهانگیری دیدی یره به نفع اون یکی یره رفته کنار خودتو کشیدی عقب بابا عقب نکش برو جلو بوق بزن عاقا پس تعبیر خوابمو از کی بپرسم من میترسم بیدار بشم گرگ بمونم من بچه هامو دوست دارم نمیخوام بخورمشون الان یه چشمی دارم مینویسم میترسم اون یکی چشممو باز کنم به نظرتون من خوب میشم؟

 • مهدی می 2017 در 05:58

  مهسا جوووووونم جواب منو بده دست به آب دارم باید برم میترسم

 • ناشناس می 2017 در 13:16

  سلام خواب دیدم با پدرم مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اون اطراف پرسه میزدن من از پدرم و دخترم فاصله زیادی داشتم ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودم یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 • حسین رنجبر می 2017 در 13:25

  سلام خواب دیدم با پدر مرحومم در صحرا بودیم تعداد زیادی گرگ اونجا بود ناگهان پدرم فریاد زد گرگها دخترت رو بردن من با سرعت دویدم و فریاد میزدم گرگهای سیاه و خاکستری زیادی اونجا بودن یکی از گرگها که خیلی بزرگ بود به روی یه گاو پرید و من از خواب پریدم و دیدم سپیده صبح است

 • ناشناس ژوئن 2017 در 11:56

  سلام من گرگی را کشتم و عده ای زیادی گرگ من را بلعیدند

 • مهدی ژوئن 2017 در 12:06

  با سلام
  این خوابی که دیدم خیلی تو روحیم تأثیر بدی گذاشته لطفاً تعبیر درستش رو برام ارسال کنید
  با خانواده جایی بودیم دقیقا نمی دونم کجا ولی بیشتر به بیابون می خورد
  من به همراه همسر و دختر کوچکم برای کاری باید می رفتیم و پسر بزرگم رو با بچه نوزادم (که البته هنوز به دنیا نیومده ولی تو خوابم بود) تنها گذاشتیم.
  کمی که گذشت احساس خطر کردم و رفتم سراغ بچه هام دیدم اثری ازشون نیست و مردم می گن گرگها حمله کردن و آنها رو خوردند. غیر از چند تیکه پارچه هم چیزی اونجا پیدا نکردم.
  خیلی نگرانم لطفا تعبیر رو به این ایمیل ارسال بفرمائید

 • زهرا ژوئن 2017 در 16:06

  سلام.من تا حالا چندبار خواب دیدم دوتا گرگ خریدم و آوردم توی خونه نگهشون داشتم دارم به اونا تو خواب غذا میدم.تعبیرش چیه؟

  • ناشناس جولای 2017 در 22:32

   سلام همیسه وقتی خواب ترسناک می بینید ایه الکرسی به ۴سو بخانید و همچنین ۴قل را بخونید
   انسانها گاه بخاطر موفقیت هاش حسود زیاد دارههمیشه خودتون تعبیر خوب کنید
   به قول امام صادق گرگ در خواب زن یا کنیز است انشاله وصلت جدید سر میگیرد

 • علیرضا ژوئن 2017 در 09:49

  سلام خواب دیدم تو پارکینگ خونه یه نفر (نمیدونم کی بود) بودم و 2 تا گرگ اومدن تو اولش فک کردم سگه خاستم باسنگ بزنمش. اما یهو دیدم 35 یا 40 تا گرگ اومدن تو من چند تا سنگ دستم گرفتم تا دفاع کنم اما بمن اصلا کاری نداشتن بعد یهو 8 تا گوسفند تو پارکینگ بودن گرگا حمله کردن دوسه تاشونو خوردن و بقیه رو کشتن و رفتن ..تعبیرش چیه ..ب ایمیلم بفرستید مرسی.

 • مهدی ژوئن 2017 در 01:16

  سلام خواب دیدم دوتا گرگ خاکستری اطراف منزل پرسه میزدند از خواب پریدم ودوباره خواب دیدم بیرون منزلم واز ترس اینکه گرگ حمله کند به داخل ماشین پناه میبردم اما گرگی حمله نکرد تعبیرش چیست ممنون

 • نفیسه ژوئن 2017 در 10:52

  سلام من خواب دیدم تویه روستام چندتاگرگ حمله کردن من فرار کردم پریدم تویه طویله که پر گوسفند بود اما ناگهان گوسفند حمله کرد و دندون گرفت

 • ناشناس ژوئن 2017 در 20:14

  سلام من خواب دیدده بودم که گرگ ها سر یک نفر راکندن ولی اون رو نخوردن

 • ناشناس ژوئن 2017 در 10:14

  سلام‌من خواب دیدم

 • ناشناس ژوئن 2017 در 10:16

  سلام من خواب مادر شوهرمو دیدم که منو کلا ازم خوشش نمی اومد خواب دیدم به لباس کهنه ولی قشنگ تنش بود به من می گفت می خوای بهت بدمش منم گفتم‌نه خوشگله خودت بپوشش
  بعد چادر نمازش سرم بودکه تو خواب سه بارر آتیش گرفت ولی خاموشش کردم این چی میشه تعبیرش

  • stranger things ژوئن 2018 در 15:39

   نمی دونم چیه ولی خیر هست

 • معصومه جولای 2017 در 13:25

  خواب دیدم ک به عالمه گرگ تو خیابون باصف ولی دومیش دنبالم اومد و منو نتونست بدره فقط لباسم از پشت پاره شده بود با چنگالش

 • زهرا جولای 2017 در 14:21

  سلام خواب دیدم با دوستام رفتم بیرون اما اونا ی جا منو میبرن دو سه تا گرگ بزرگ سیاه هست منو اونجا گذاشتن رفتن گفتن ک تو رو اورده بودیم ب عنوان غذا ب اینا بدیم یکی از اون گرگ ک انکار رئیس بود انکار بهم میگفت نترس ما کاری باهات نداریم اما وقتی داشتن می اومدن سمتم سگ بهشون حمله کرد من فرار کردم دوباره برگشتم ک سگم نجات بدم دیدم کاری بهش ندارن اما نمیزاشتن سگم ببرم هر کاری کردم نتونستم از خواب پریدم

 • بابک جولای 2017 در 03:42

  با سلام
  عرض شود بنده زیاد اهل خواب دیدن نیستم اما خوابی دیدم که به شدت فکرم رو مشغول کرده؛ سه تا گربه تقریبا چاق توی خونه ام باهم بازی میکردن و باصدای بلند میخندیدن مثل انسان و اینقدر خندیدن که من و پدرم هم به خنده افتادیم البته پدر من یکسال قبل از دنیا رفته

 • مهرداد جولای 2017 در 20:26

  من موندم اینایی که سوال میکنن یعنی نمیدونن این سایت تالار پاسخگویی تعبیر خوابشون نیست.حتما کلی منتظر جواب بودن

 • علی میرزایی جولای 2017 در 09:13

  سلام من خواب دیدم گرگا تو هوای طوفانی شبیه کوهستان دنبال من کرده بودن و من داشتم فرار میکردم این چیه تعبیرش

 • علی میرزایی جولای 2017 در 09:16

  سلام من خواب دیدم تو هوای طوفانی شبیه کوهستان گرگا دنبال من کرده بودن من داشتم فرارمیکردم

 • ناشناس جولای 2017 در 06:16

  سلام من خوابی دیدم که نیازمند تعبیرش هستم خواب دیدم در کلانتری ک النم مشغول خدمت در ان هستم بودم بعد که بخانه برگشتم شخصی زنگ ایفون رو زد و من درو بدون پرسش باز کردم بعد یک گرگ ک لباس تنش بود و روی دو پاه راه میرفت وارد منزل و بعد بحث به من حمله ور شد و من فریاد طلب کمک از برادزم میکردم که از خواب پریدم تعبیرش چیه؟

 • Mitra جولای 2017 در 08:41

  من خواب دیدم دوتا گرگ خیلی بزرگ به خانه مادر بزرگم که ما هم آنجا بودیم حمله کردند جهت راسگها گرفتند ولی وقتی یکی از آنها را گرفتند به من نگاه می کرد وچشمانش زرد وگرد وبزرگ بود واصلا چشم چشم شبیه گرگ نبود بعد دیدم سرهای گرگها را بریده اند ودارند می پزند و عجیب بود که باز همان گرگ چشم درشت بدون بدن زنده بود وبا چشمای تعجیبش به من نگاه می کرد تو خواب واقعا ترسیده بودم لطفا تعبیر آن را بگویید

 • maryam جولای 2017 در 13:04

  سلام
  من خواب دیدم یه بچه گرگ سیاه به من حمله کرد کشتمش ولی از اونجا رفتم متوجه شدم که بزرگترش داره ردمو میزنه و دنبالمه.اولش دیدم بزرگترش بزرگه خوابیده

 • محمد جولای 2017 در 05:58

  خواب دیدم پدرم که زنده است وسط ساختمان محل کارش ایستادتبدیل به گرگ سیاه شده سربطرف آسمان زوزه میکشید . لطفا تعبیرخواب رابفرمائید

 • محمد جولای 2017 در 06:01

  خواب دیدم پذرم تبدیل به گرگ سیاه شده سربه آسمان کرده زوزه میکشید

 • ... جولای 2017 در 13:06

  سلام
  خواب دیدم گرگها دارن دنبالم میان و من از اونا فرار میکنم و قایم میشم.تعبیرش چیه؟

 • Ashkan آگوست 2017 در 14:07

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که یک گرگ کنارم خواب بود و دو گرگ دیگر ک من به اونها غذا میدادم با من دوست بودند و منو بغل میکردند و بازی میکردند. تعبیرش چیه؟

 • Ashkan آگوست 2017 در 14:12

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که یک گرگ کنارم خواب بود و دو گرگ دیگه که من بهشون غذا میدادم با هام دوست بودند‌ و منو بغل میکردند و دوستم داشتند
  خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگید واقعا نیاز دارم
  ممنون

 • اعضم آگوست 2017 در 08:02

  باسلام
  من خواب دیدم با مادرم که از کنار جاده ای میگذشتیم که گرگی زوزه میکشید
  مادرم گفت برو ، به مادرم گفتم مادرت ولش کم اون دوست داره عادَتشه و خوشش میاد از زوزه کشیدن
  مادرم بیخیال نشدکفشش رو دراورد و زد روی گرگ
  گرگ هم گوشت تنش رو کند و رفت . لطفأ تعبیر آنرا بگویید
  متشکرم

  • ناشناس آگوست 2017 در 01:11

   منم خواب دیدم تو خونمون بودیم با اجیموبابامو دخترداییم اجیمو دختر داییم بچن بعد گرگ مشکی نارنجی تو اتاقم بود ماهم میدونستیم اون‌اونجا یهو دیدم از تو اتاقم داره میاد تو پیرایی بابام رفت فک کنم گرگرو بکشه یه وسیله ای چوبی چیزی بیاره گرگه به ما سه تا نزدیک شده بود اما کاری بهمون نداشت بعد من دیدم وقتی نگاش میکنم اونم زول میزنه به من من پشت اجیمو دختر داییم قایم شده بودم تو همین حالات از خواب بیدار شدم لطفا جوابمو بدید مهمه برام تعبییرش چیه

 • اعظم آگوست 2017 در 08:05

  خواب دیدم مادرم گرگی را با کفشش میزد که گرگ گوشت تن مادرم رو درید و رفت

 • زهرا آگوست 2017 در 14:08

  خواب دیدم با داییم رفتیم رستوران بقل ما یع زن و شوهر تازه ازدواج کرده بودن و یه بچه 2 روزه داشتن تا شروع کردیم غذا خوردن یه گرگ بالغ که جسه خیلی بزرگی داشت به بچه حمله کرد و قورتش داد و صدای جیغ بچه از گرگ در میاد پدر بچه گرگ رو خفه میکنه همون لحظه صدای بچه قطع میشه از خواب عمون موقع بیدار میشم گرگه مشکی با چشم های ابی بود

 • زهرا آگوست 2017 در 14:11

  سلام اگه تو خواب بیبینیم یه گرگ بچه ای2 روزه رو قورت میده یعنی چی میشه

 • زهرا آگوست 2017 در 14:12

  مسخره

 • اسما آگوست 2017 در 13:55

  سلام من خواب دیدم. گرگ توی روستامون بهم حمله کرد. ودست و صورتموزخمی کرد. اما من جلوش وایستاده بودم ومیخندیدم وفرار نمیکردم،تعبیرش چی هست

 • اسما آگوست 2017 در 13:57

  سلام من خواب دیدم تو روستامون گرگ. بهم حمله کرد ودست وصورتمو زخمی کرد. اما من نمیترسیدم وایستاده بودم ومیخندیدم تعبیرش چی هست؟؟

 • amir آگوست 2017 در 01:31

  سلام من خواب دیدم که روی بالکن فامیلمون که داخل روستا هست نشستم یکدفه 2تا گرگ امدن و یکیشون با من حرف زد و من رو تهدید کرد ولی کاری نکرد و رفت و بعدش یک گرگ دیگرو دیدم که رفت داخل انبارشون و من در رو روش بستم و زندانیش کردم ممنون میشم اگه تعبیر خواب منو بگید

 • ااسا آگوست 2017 در 04:29

  سلام شوهرم در خواب دیده بود که گرگی بالای سر دخترمان ایستاده تعبیرش چیست

 • سحر آگوست 2017 در 12:43

  منم خواب دیدم گرگا دارن به سمتم با صف میام یکیشون اومد جلو حمله کرد دستمو گاز گرفت منم دهنشو جر دادم فک کنم کشتمش

 • مهدی آگوست 2017 در 15:05

  سلام . خواب دیدم رییس یه گله گرگم و قاضی و داور یه عده ای هم هستم هر وقت شلوغ میشد من به گرگ ها دستور میدادم و اونا مردم رو اروم و ساکت میکردن . قاضی ه خیلی عادلی هم بودم که همه حرفم رو قبول می کردن /

 • تمنا آگوست 2017 در 17:02

  سلام. من خواب دیدم ک گرگ میاد سمت من و مادر شوهرم و یکی از گرگا از سینه ی من شیر خورد ک مادر شوهرم دورش کرد

 • آنا سپتامبر 2017 در 06:54

  دیشب خواب دیدم برف رو زمین بود گرگ اومد من با تعدادی غریبه بودم گرگ یکی از زنها رو دو نصف کرد بعد به کلام میگفت اون بچه رو میخوام و یک پسر بچه رو گرفت من با ترس فقط فرار میکردم میشه تعبیر کنید

 • پیام سپتامبر 2017 در 08:31

  دیشب خواب دیدم گرگ سیاهی در یک باغ بهم حمله ور شد منم افتادم زمین و با دستم دو فک گرگ را از هم باز کردم و فکش شکست و مرد میخواستم تعبیرشو بدونم .ممنون

  • قاسم سپتامبر 2017 در 13:26

   خخخ مگه شکستن فک گرگ به همین آسونیاست… آدم چه خوابهایی گه نمیبینه. خدا رحم کنه

 • سعيده سپتامبر 2017 در 01:53

  سلام ديشب خواب ديدم از پشت پنجره داشتم بيرون رو با وحشت نگاه ميكردم شب بود و ديدم دسته دسته گرگ ميدويدند و از درخت پايين ميپريدند و يك دسته جنگجو هم با گرگ ها ميدويدند تعبير خوابم چيه؟

 • یوزارسیف سپتامبر 2017 در 00:34

  سلام خواب دیدم با خانم بچه هام به صحر رفته بودیم من گوسفندا را بردم چرا یه دفعه دو تا گرگ خاکستری بهم حمله کردند یکی از پشت یکی از جلو باران هم داشت میومد من نمیزازشتم گرگها به گوسفندا حمله کنه یه دفعه یه گرگ سفیدی از اونور امد من داد زدم از خانومم کمک خواستم که بیدار شدم

 • یوزارسیف سپتامبر 2017 در 00:35

  همین

 • فضل اله سپتامبر 2017 در 22:51

  سلام،من دوشب توخوابم دیدم گرگ را میکشم،روز اول اولین ضربه را بانیزه نامزدم به اوزد ضربه دوم من،روز دوم در یک جای دیگر اولین ضربه رامن زدم دومین ضربه را نامزدم اینبار باچاقو،تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم بهم اطلاع بدین

 • بهنام سپتامبر 2017 در 18:21

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم یه گرگ سفید طرف اومد و گرفتم صورتش دست کشید بعد رها کردم هر کاری کردم نرفت برگشتم جوی اب بود با دست تو جوی اب زدم و گرگ اومد اب خورد ورفت

 • لیلی اکتبر 2017 در 13:10

  خواب دیدم ک با شوهرو فرزندام داریم یه راهیو میریم به یه بیراهه ی زیبا میرسیم و یه گرگ خوشگل به طرف ما میدوعه من با سنگ دورش میکنم

 • منور واحدی اکتبر 2017 در 06:22

  در خواب دیدم با چوپان همکارم درحالی که گوسفندان را در محفظه ای جمع کرده بودیم دو نفر گرگی را با خود داشتند که از ایشان سبقت گرفت و هر چند با بیل که دستم بود میزدمش بازهم گوسفندانرا برمیداشت و میبرد ـ انتظار تعبیرش را دارمـ تشکرـ

 • سامی اکتبر 2017 در 08:23

  خواب دیدم گرگ سفید ی که چند تا سگ دنبالش میکردن باسرعت زیادی فرار میکرد ولی وقتی رسید کنارمن گرگ خسته بود ونای رفتن نداشت منم دنبالش رفتم میخواستم بکشمش ولی سگها برگشتن وگرگ سفید فرار کرد ،تعبیر خوابم چیست ؟ ؟

 • مریم اکتبر 2017 در 00:53

  سلام. خواب دیدم که زنگ در خونه رو میزنن، رفتم در رو باز کردم و دیدم یک گرگ ایستاده پشت در. فقط ظاهرش شبیه گرگ بود وگرنه ایستادنش و نگاه کردنش و انتظارش شبیه آدمیزاد بود. از ترس نه، بیشتر از تعجب از خواب پریدم همون لحظه. بنظرم خیلی معنی داشت اما نمیفهمم چی! ممنون میشم نظرتون رو بگید بهم.

 • م -ن اکتبر 2017 در 06:29

  خواب دیدم گرگ شده ام وبه سگ ها وگوسفندان گله حمله می کنم. نشانه ی چیست ؟

 • ن اکتبر 2017 در 06:31

  اگر شخص خواب ببیند که خودش گرگ شده وبه گله وسگ های گله حمله می کند نشانه ی چیست ؟

 • م اکتبر 2017 در 06:32

  سلام گرگ شدن نشانه ی چیست ؟

 • ناشناس اکتبر 2017 در 03:06

  سلام من خواب دیدم تعدادی شغال دنبالم کردن و من فرار میکردم

 • حدیثه نوامبر 2017 در 10:01

  سلام من خواب دیدم عروسی داشتیم اما یه گرگ سفید همه فامیلامونو کشته چند نفرمون فقط زنده موندیم ک گرگ و کشتیم بعد یه گرگ دیگه ای ک اونم سفید بود میخواست حمله کنه ب ما نتونست ما سوار ماشین شدیم فرار کنیم اونم دنبال ما میامد ب ما ک رسید دیدم سه تا از پاهاش کنده شده یهو افتاد زمین مرد

 • Ziba نوامبر 2017 در 09:55

  اگه خواب ببینیم که گرگ میخواد حمله کنه ولی نمیتونه و میره چی؟؟؟

 • سعید نوامبر 2017 در 20:46

  خواب دیدم گرگها ده نفر را خوردند

 • سعید نوامبر 2017 در 20:48

  گرگها ده نفر را خوردند

 • ه نوامبر 2017 در 12:04

  درخواب به مادرم گفتند پشت دیوار پسرت میخورند مادرم میگه نگاه کردم گرگها بودند پسرم نبود

 • محمد نوامبر 2017 در 09:47

  سلام من خواب دیدم تو خونمون بودیم یهو ۲ تا گرگ یکی سیاه یکی سفید اومدن تو خونه
  همه جیغ زدن فرار کردن تو اتاق من گرگ سیاهه ام که خیلی بزرگ بود اومد تو اتاقم
  همینجوری وایساده بود جلوم خیره شده بود تو صورتم
  منم یواشکی تفنگ بادیو از زیر تخت دراوردم گرفتم سمت سرش
  با اینکه تیر توش بود ولی هرچی شلیک میکردم تیر ازش بیرون نمیومد
  یهو گرگه دستاشو عین آدم اورد بالا که از خواب پریدم
  تعبیرش چیه؟

 • عیسی نوامبر 2017 در 02:03

  سلام خواب دیدم چهارتا سگ داشتم با ماشین ب طرف یه بیابون رفتیم من پشت وانت همراه سگ ها بودم یکی هم رانندگی میکرد که نمیدونم ک بود بعد یکدفه گرگها حمله کردن منم سگهارو باز کردم به راننده حرکت کن برگشتیم ویجا وایسادیم بعد از چند دقیقه فقط یکی از سگها برگشت تعبیر این خواب چیه؟

 • ناشناس دسامبر 2017 در 15:09

  سگ گرگی را در خواب دیدم که پرید توی بغلم انگار منو میشناخت ودست کشدم رودندهاش یه جایش کبود شده بود بین موهاش هم خاک واشغال بود وروی شکمم نشسته بود لطفا تعبیر مرسی

 • میترا دسامبر 2017 در 01:41

  سلام خسته نباشین خواب دیدم چند تا سگ فقط یکیش هم سفید بود به طرف منو خانوادم حمله کرده بودوحشت زده فرار میکردیم تاکه هممون تونستیم نجات پیدا کنیم جز بردارکوچکم که احساس کردم داشت میافتاد دست سگها ماهم راهی برای نجاتش فکر میکردیم تا اینکه توخواب احساس کردم از خواب بیدارشدم بعد یهو دیدم روی گوشیم تقریبا هشت نه تا علامت زده شد درست روی پی وی اون پسری که تو مجازی باهاش درارتباط بودم وقصد ازدواج داشتیم ومن توخواب احساس کردم اون خواب سگها به خاطر همین دوست پسرم هست وبعد واقعی از خواب بیدارشدم خواهشن تعبیر خواب منو بگین شدیدا نگرانم ممنون.

 • سارا دسامبر 2017 در 01:23

  خواب دیدم مخ گرگوزدم باهاش دوست شدم و دیگه برامن شد بغلش میکردم و… ومث یه سگ نگه دار یکردم و اونم دیگه خوب بود باهام ….سارا

 • مینا دسامبر 2017 در 07:48

  سلام میشه خوابم رو تعبیر کنین خواب دیدم شوهرم تو یه زمین که تو خواب داشت ۴ تا توله سگ داشت من سرزده رفتم اونجا دراز کشیده بودم رو زمین یهو دستمو یه چیزی گاز گرفت شوهرمم انگار یه توله گرگ رو که از من قایم کرده بود گم کرده بود و من فرار کردم سمت ماشین بچه گرگه از زیر زمین تونل زده بود یهو جلو در اومد من فریاد می زدم و می دویدم و از شوهرم کمک میخواستم ولی اون عقب تر ازمن بود و از خواب پریدم ولی گرگه رو دور از چشم من خود شوهرم اورده بود تو اونجا نگه داره میشه تعبیرش کنین خیلی ذهنم درگیره

 • ناشناس دسامبر 2017 در 00:10

  سلام توی خواب دیدم توی مهر نمازم ی گرگ تنومند و چند بچه گرگ با هم بازی میکردند

 • Arez دسامبر 2017 در 00:10

  سلام توی خواب دیدم توی مهر نمازم ی گرگ تنومند و چند بچه گرگ با هم بازی میکردند

 • مختار دسامبر 2017 در 08:47

  سلام دیشب خواب دیدم گله گرگهای که بیشترشون بدون پشم و گر و ضعیف بودن مشغول خوردن گوشت خر بودن بعد چند تا سگ و توله سگ هم به آنها اضافه شد منم رفتم روی درخت به آنها نگاه میکردم میشه بگید تعبیرش چیه ممنونم

 • ارام دسامبر 2017 در 09:07

  خواب دیدم یه گرگ سیاه یه بره سیاه روازگله گرفت داشت میبردکه گاوباگوسالش بهش حمله کرد من ودوستم رسیدیم گرگه روگرفتیم دستاشوبستیم هرچی هم چنگ میزد من زخمی نمیشدم

 • سیا دسامبر 2017 در 17:37

  طرفهای اذان صبح بود خواب دیدم تو بیا بونم شب تاریک بود داشتم با گوشی بازی میکردم که ناگهان صدای توجه ام جلب کرد سرم بالا گرفتم دیدم همجا تاریک ترس به وجودم رخنه کرد نور گوشیم به زور دستم نشون میداد در همین حال احساسکردم گرگها کم کم بهم نزدیک میشن تو حمله اول فهمیدم واقعا گرگ هستن بهم حمله میکردن نور گوشیو طرفش میگرفتم فرار میکرد بیشتر از پشت میخواستن حمله کنن که یک دفعه یکیش خواست دستم گاز بگیره از خواب پریدم اگه واقعا کسی تعبیر میدونه بگه ممنون

 • نگار بختیاری دسامبر 2017 در 20:40

  خواب دیدم گرگ به سمت من و خانواده ام حمله کرد و من بادر اوردن صدا های ترساک اورا دور میکردم

 • فاطمه دسامبر 2017 در 16:41

  من خواب دیدم از دست گرگ فرار کردم ولی مادرم رو گرفتن و از گوشتش خوردن البته این خواب رو تو ظهر دیدم تعبیرش چیه

 • ق . م سنقر ژانویه 2018 در 05:46

  سلام من خواب دیدم در حال حرکت با موتور سیکلت با خانواده در هوای بارانی گرگ سفیدی به من حمله گرد و دست راستم گاز گرفته بود آن قدر دنبال خودم کشیدمش که آخر از پای در آمد ولی دست راستم از ناحیه ساعد آسیب مختصری دیده بود البته بدون خونریزی به نظرم اگه اشتباه نکنم گرگ را هم گرفتم…..

 • اسی ژانویه 2018 در 11:32

  اگر گرگ دست راست را گاز گرفت

 • ناشناس ژانویه 2018 در 07:00

  سلام من خواب دیدم گرگ ها من را میدرند
  بالا تعبیرش طلاق دادن است
  من هنوز ازدواج نکردم

 • پری ژانویه 2018 در 17:34

  سلام من خواب دیدم با خانواده ام در بیابانی سرد و برفی هستیم تعداد زیاد گرگ طرفه ما میدوند .ما به بالا درختی میرویم تا دست گرگ هاله ما نرسند گرگ ها از مادور میشوند. و به محض اینکه ما پایین میایم دوباره به سکته ما حمله میکنند سه بار این کار تکرارشد اما گرگها به کسی آسیب نرساند.لطفا تعییرخوابم را بگویید.

 • Sh ژانویه 2018 در 14:01

  سلام من خواب دیدمدارم با چن نفرو ی خونه رو جمع میکنم ک یه اقایی داشتن میومدن خونه و بیرون برفاومده بود گرگ تا این اقارو دید دنبالش اومد و حمله کرد هرکاری کردیم از پسش برنیومدیم ب اون اقا حمله کرد هرچی بهش چاقو زدم فقط زخمی شد ما خواستیم فرار کنیم اما ب شکل ی ادم سوخته جلومون سبز میشد ک ب من حمله کرد منم چاقو رو پرت کردم سمتش خورد ب قلبش اونم سرشو گرفت ت دستاش چاقو رو انداخت رو رفت عقب

 • ناشناس ژانویه 2018 در 07:36

  ببخشید من درخواب دیدم چندین گرگ ووارد خونمون شدن باما حرف میزدن و همینجوری توخونه میگشتن ومیخوابیدن عین حیونای خانگی امامن خودم میترسیدم ونمیتونستم چیری بگم بهشونحالب اینکه گرگ ها دندون نداشتن …تعبیرشو میسه بگین لطفا

 • مهسا ژانویه 2018 در 08:28

  سلام من خواب دیدم.یکی ازهمسایه هامون اومده خونمون میگه گرگ اومده خونمون ازترسش افرادخانواده مامیرفتن اون گرگو فراری میدادن باز دوباره میومد تااینکه همسایرواوردیم خونه خودمون بعدباگریه نشون داد که گرگ چطوری پاشو گازگرفته گوشتش کنده شده.بعد موقع خواب پدرم رفتن بیرون درو بازگذاشتن دوتا گرگ اومدن تو فقطم سمت من میومدن رفتم تویه اتاقی قایم شدم ولی میتونستم ازپشت درببینمشون که پدرم و همسرم گرگارو فراری دادن خیلی ترسیده بودم.ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • جاوید فوریه 2018 در 19:54

  سلام من درخواب دیدم بالای ماشین خودم همرای فامیلم سوار بودم در شب تاریک سه گرگ به رنگ های مختلف بالایم حمله کرد و یکی از پاهم را کمی درید

 • مهسا فوریه 2018 در 10:47

  یه توله گرگ کوچیک سیاه و گردن دراز تو قفس انداخته بودیم و داشتم بهش کاهو میدادم و مادرش هم بیرون توی گونی کرده بودیم و دهنشو با طناب محکم بسته بودم.از اونطرف هم دستی یه ماشین خیلی مدل بالا که تو خواب مال من بود ترمزدستیش پایین بود سرخورد رفت زیر تریلی پودر شد.

 • .... مارس 2018 در 18:44

  سلام خوابی که دیدم خیلی یادم نمیاد ولی دیدم گرگی ارام ارام اومد و از پشت به کمر بدرم حمله کر گاز گرفت وقتی پدرم داشت درد میکشید برادم سعی میکرد گرگ را بزند و گاز گرفتن را ول کند ولی نمیسود و از خواب پریدم

 • محمد مارس 2018 در 14:59

  سلام خواب دیدم تقریبا بیست گرگ را کشتم ،لطفا تعبیر. مرسی

 • هادی مارس 2018 در 09:55

  سلام و عرض ادب
  من در خواب دیدم گرگی پای مرا گرفت و ول نمیکرد و من چاقویی از دادمادمان خواستم و آنرا کور کردم آن گرگ بامن حربف میزد بعد از چند لحظه تبدیل ب برادرم شد و متاسفانه کور شده بود

 • ارام مارس 2018 در 10:07

  من خواب دیدم یه گرک سفید و سیاه بهم حمله کردن و من رفتم بالای درخت بعد من از بالا نصف غذایی که قیمه بود به اونا دادم و اونا رفتن بالای کوه منم از ترس پایین نیومدم.

 • مرتضی فرجی مارس 2018 در 19:20

  چند گرگ به طرف ما حمله می کند ولی ما برآنها غلبه میکنیم

 • فرانک آوریل 2018 در 09:11

  سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگ پدریم هستیم وخواهروو برادر کووچکمو پسر کوچولویه خودم داشتن توحیاط بازی میکرددن اونجا یه تویله گوسفندم بود که من اونجا بودمو داشتم از گوسفندا عکس میگرفتم یهو عموم وبچه ها باترس دوییدن تو وعموم چسبیده بود به ستون ومیخواست از ستون بالا بره بچه ها گریه میکردن وداد میزدن که گرگ دنبالشون کرده بعد من بچه هارو کشیدم پشتمو گرگ اومدو داشت از دهن بازش کف میزد بیرون ودندوناش مشخص بود یه بچه گوسفندو گرفتم انداختم سمتش اون وقتی گوسفندو گرفت منو بچه ها فرار کردیم بهشون گفتم برن داخل خونه وخودم به سمت کوچه دوییدم بدون روسری بودمو توکوچه خجالت میکشیدم بعد رفتم توحیاط همسایمون بعد یهو کل فامیل اومدن عموم هم که فرار کرده بود اومد ومنو زد که بدون روسری خونه همسایه چیکار میکنم بعدشم من گریه کردمو بابامو بغل کردم وباصدایه گریه خودم بیدار شدم
  این چندمین باره که من همچین خوابایی میبینم درعرض یک هفته

 • eli آوریل 2018 در 15:38

  من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • elahe آوریل 2018 در 15:40

  من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • الهه آوریل 2018 در 15:41

  من خواب دیدم چندتا گرگ نشسته بودن و به من نگاه میکردن من توی ی جایی مثل خونه بودم با مامانم بعد گرگا که اون طرف که مثل کوه یا دشت بود اونجا بودن ی مردی هم که سوار اسب بود باهاشون بود که قیافش معلوم نبود ولی ترسناک بود ی دونه از این شلاقا هم دستش که یهو از اون طرف پشت گرگا شروع کرد به حرکت با عصبانیت و تند میدوید با اسب بعد یکی از گرگا که رنگش با بقیشون فرق داشت اونم دنبالش رفت که میخواست بیان دنبال من بعد بقیه گرگا فقط منو نگاه میکردن از پشت شیشه بعد که اونا میومدن به سمت من یعنی همون موقع حرکتشون منم رفتم که بعد فهمیدم سوار قطار بودم که بعد از خواب پریدم اون مرده هم خیلی بد منو نگاه میکرد ……لطفا اگه میدونید بگید من خیلی میترسم…

 • زهرا آوریل 2018 در 09:54

  سلام من خواب دیدم که گرگ خاکستری رنگی تو خونمون قدم میزد کاری به ما نداشت ولی ما همه از ترسمون ازخونه فرار کردیم

 • فرهاد می 2018 در 08:40

  من خداب دیدم در کمد اتاق یه بچه گرگ و یک سگ و دو تا بچه نگهداری میکنم و هر چند وقت یبار در کمد رو باز میکنم و بهشون غذا میدم اونا منو خیلی دوس داشتن

 • محسن فراهانی می 2018 در 10:14

  در خواب سه گرگ به من حمله کردند دوتا سیاه و یکی سفید من از خودم و دو سه کودک که همراهم بودند در مقابل آنها دفاع کردم تعبیر این خواب چیست؟

 • نگین می 2018 در 09:07

  در خواب دیدم در مسیری کوهستانی که میرفتم به یه گرگ مادر برخورد کردم که چند تا توله هم داشت خیلی میترسیدم ولی با من کاری نداشت ولی مسیرم را تغییر دادم .میشه تعبیر کنید برام

 • ایمان ژوئن 2018 در 13:29

  سلام میشه خواب منو تعبیرکنید من خواب دیدم باگرگ ها دوست هستم وامااونابابعضی ازاعضای خانوادم بدهستن بعدش یکی که یادم نمیادکی بود میخواست ازپشت بهم حمله کنه که گرگ جلوش روگرفت میشه تعبرکنید مهمه ممنون

 • ناشناس ژوئن 2018 در 02:15

  سلام،در خواب دیدم در حال پرواز هستم و گفتم به اذن خدا پیش چهار گرگ فرود آمدم و گرگها رو به من و مطیع ایستادن و من به جماعتی زیادی که میرفتند گفتم بخدا قسم این گرگها از شما انسان ترند و فهم شعورشان از شماها بیشتر هست شماها هر چه میخواهید از خدا بخواهید از او طلب کنید ولی گوش شنوا نبود لطفا تعبیر کنید.زمان ده رمضان ساعت ۷/۳۰ دقیقه

 • پانی ژوئن 2018 در 09:49

  سلام من خواب دیدم که داخل یه جایی هستم که کامل زمینش خالیه و جای جایی سبزه توش هست و دیدم که یه مردی سوار گاریه و یه مرد دیگه داره اونو از به راهی میبره بعدش که اوتا رعتن یهو یه گرگ خاکستری اومد سمتم. اومد روبرو ایستاد و دندوناش رو نشونم میداد. هی میومد جلو یهمو بهم حمله کرد و منم از خواب بیدار شدم.
  وقتی بیدار شدم هنوز برای چندلحظه زیر پام دیدمش
  تعبیرش چیه؟

 • ناشناس ژوئن 2018 در 10:51

  من یک بچم لطفا خوابمو تعبیر کنید خیلی است خیلی استرس دارم من داداشم پسر داییم روی تخت خواب خوابیده بودیم که یه گرگ لاغر اومد پسر داییم رو خوابوند گفت بخواب بعد اومد منو خوابوند جلوی اینه بعد رفت روز بعد شبش من و پسر داییمو داداشم رفتیم از پنجره نگاه کنید چند تا برچسب صورت گرگ روی ابر به ترتیب زود قبلش گفتن ایلین تو نگاه کن منم سریع سرمو بردم بیرون برچسبا رو دیدم وحشت کرد گفتم بچه ها الاناست که بیاد تا خواستم نگهبان رو پیدا کنم در دستشویی رو با ز کردم قباد و شیرین فیلم شهرزاد رو دیدم بعد درو بستم راستش خونمون غار نداشت ولی توخوابم داشت نگهبان اومد نگاه گفت هیچی نیس ولی پشت پنجره بود بعد من مامانم رو اوردم گفت فقط ایندفعه وبعد به پنجره نگاه کرد نگهبان بلکه گرگ بود صورتش پهن به شیشه پنجره چسبیده بود مامانم گفت یا حسین برو گمشو و فرار کرد گرگه خیلی عصبانی بود من با هاش تنها موندم بعر رفتم بیرون اروم در وبستم یک دفعه سرعت کند شد ترسیدم گرگ بیاد به فکر این افتادم خودمو به متکا تبدیل کنم که تموم شد من دخترم ۱۰ سالمه لطفا تعبیر کنید خواهش می کنم

 • امیر ژوئن 2018 در 19:58

  سلام و خسته نباشید.
  خواب دیدم گرگی دنبال من است و در آخر گردن یکی از اعضای خانواده من را زخمی کرد
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بگید

 • ناشناس ژوئن 2018 در 15:44

  لطفا تعبیر کنید دیگه

 • ناشناس جولای 2018 در 13:31

  خواب دیدم تویه راه دارم میرم یه گرگ از کنار راه جلوتر از من میره که گاهی میبینمش

 • رستگار جولای 2018 در 13:33

  خواب دیدم تویه راه دارم میرم یه گرگ از کنار راه جلوتر از من میره که گاهی میبینمش

 • الهه میکاییلی جولای 2018 در 01:46

  سلام
  من خواب دیدم یه جایی مثل پارکینگ مخروبه رفتم اول دو تا سگ دیدم داشتن توی دل یه حیوونو میخوردن که من توجه نکردم جلوتر رفتم دیدم چنتا گرگ دارن گرگای دیگرو میخورن که فقط سرشون مونده بود و همون سر گرگ های مرده داشتن ناله میکردن
  تعبیرش چیه؟

 • حمزه سپتامبر 2018 در 18:25

  سلام.من خواب دیدم که داشتم از یه صخره بالا میرفتم وهر کاری میکردم نمیتونستم بالا برم و برگشتم که از راه دیگه برم و راهی که رفتم روبه پایین ولی از زیر کوه باید میرفتم و رفتم و به سرعت رفتم پایین انگار یه راپله اپارتمان بود و داشتم به سرعت پایین میرفتم که پایین راه پله یه گرگ تقریبا بزگ وایساده بود که من با همین سرعت رفتم و گرگ فرار کرد به بیرون یعنی سمت راست وسمت چپ زیر کوه بود که کلا خالی بود و وقتی این گرگ خاکستری فرار کرد یکی دیگه مثل همین داشت با سرعت میامد که منو بگیره ولی دیگه بیدار شدم .زمانی این گرگ داشت میامد من اومده بودم به پایین راه پله ونزدیک به در خروجی بودم .جای که اون گرگ اولی فرار کرد .ممنون میشم برام تعبیرش کنید هر دوتا گرگ خاکستری و اندازه هم بودن تقریباً پیر بودن

 • آیسو می 2019 در 12:39

  تعبیر خواب اینکه منو دوستام رفتیم روی کوه پایین کوه گرگ بود من هم یهو افتادم پایین کوه ولی دوتا مرد نجاتم دادن منو بردن تو یه خونه ولی اونجا دوباره دخترخالم اومد و بعد صبحانه به ما گفت که زود بدوین برین خونه ما رفتیم ولی گرگ ما رو دید ولی آخرش از دستش فرار کردیم . ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین ازتون خوااااهش میکنم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.