تعبیر خواب مرد و پیرمرد

تعبیر خواب مرد | تعبیر خواب پیرمرد | tabire khab

تعبیر خواب پیرمرد,تعبیر خواب پیرمرد ریش سفید,تعبیر خواب پیرمرد و پیرزن,تعبیر خواب پیرمرد شدن,تعبیر خواب پیرمرد نورانی,تعبیر خواب پیرمرد مریض,تعبیر خواب پیرمرد مرده,تعبیر خواب پیرمرد سفید پوش,تعبیر خواب بوسیدن پیرمرد,تعبیر خواب ازدواج با پیرمرد,تعبیر خواب جوان شدن پیرمرد,تعبیر خواب مردن پیرمرد,تعبير خواب ازدواج با پيرمرد,تعبیر خواب ازدواج دختر جوان با پیرمرد,تعبیر خواب عروسی با پیرمرد,تعبیر خواب ازدواج دختر با پیرمرد,تعبیر خواب مرد برهنه,تعبیر خواب مرد مرده برهنه,تعبیر خواب مرد نیمه برهنه,تعبير خواب ديدن مرد برهنه,تعبیر خواب زن و مرد برهنه,تعبير خواب برهنه بودن مرد,تعبیر خواب برهنه بودن مرد,تعبیر خواب مردان برهنه,تعبیر خواب مردی برهنه,تعبیر خواب دیدن بدن برهنه مرد,تعبیر خواب مرد

تعبیر خواب پیرمرد , تعبیر خواب پیرمرد ریش سفید , تعبیر خواب مرد , تعبیر خواب مرد برهنه

خواب مرد و پیرمرد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مرد و پیرمرد در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مرد و پیرمرد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مرد و پیرمرد را مطالعه نمایید و متوجه شوید مرد و پیرمرد چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پیرمرد ، حیله و نیرنگ است

تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن مرد معروف در خواب ، رویای صادق است

تعبیر خواب دیدن مرد ناشناخته ، دشمن است

تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب مرد ریشو ، خشم است

تعبیر خواب مرد شاخدار ، ناراحتی بزرگ است

تعبیر خواب مرد پیر ، زندگی طولانی است

تعبیر خواب مرد چاق ، لحظه های شیرین است

تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب مرد خوش قیافه و زیبا ، ثروت زیاد است

تعبیر خواب مرد بد قیافه و اخمو ، سردرگمی و پریشانی است

تعبیر خواب زنی که مرد خوش قیافه ببیند ، به دست آوردن شانس است

تعبیر خواب دیدن پیرمرد یا پیرزن ، حفظ خونسردی و آرامش است

تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید مولف

تعبیر خواب صحبت کردن با پیرمرد ناشناس ، محبتی از طرف دوستی است

تعبیر خواب دیدن پیرمرد نالان و رنجور ، غم و اندوه است

تعبیر خواب مرد | تعبیر خواب پیرمرد | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 36 عدد

 • اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود

 • از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد.

 • اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود.

 • اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود

 • ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 • اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد.

 • اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  مرد

  ریشو: خشم

  مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ

  مرد پیر : زندگی طولانی

  مرد چاق : لحظه های شیرین

 • دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانة آن است که به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

 • دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است که سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد کرد .

 • اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است که امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است که از جانب کسی که دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .

 • اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است که باید از معاشرت با زنان دوری کند .

 • اگر زنی ، مرد مجردی را در خواب ببیند ، دلالت بر آن دارد که به عشقی مبتلا خواهد شد که از ابتدا ناپاک است

 • دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی که به ظلم می گراید ، سیاستمدارانی که شرف و صداقت خود را از کف می دهند .

 • تعبیر خواب مرد و پیرمرد از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب پیرمرد ، حیله و نیرنگ است

 • منوچهر مطیعی تهرانی:
  اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است..

 • جابر مغربي گويد:
  اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود. اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر كسي به خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته، دليل كه عز و شرف يابد. اگر پيري مجهول بيند كه خرم و شادمان است، دليل كه از دوستي مرادهاي او برآيد و از غم برهد. اگر پيري معروف را بيند كه خرم و شاد است، دليل كه از او چيزي بدو رسد. اگر او را غمگين ديد، دليلش به خلاف اين اس

 • گر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد. اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود

 • . اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  پير زن : دعوا
  پير مرد: زندگي طولاني

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  اگر در خواب آدم پيرى را ديديد، نشانه‏ء آن است كه شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببينيد كه پير شده‏ايد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، یـعـنـی نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.

 • کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ «الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌« و «خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباطروح‌« می‌باشد.

 • مشاهده‌ چنین‌ مردی‌ در خواب‌می‌تواند تحریک‌ کننده‌ سعی‌ و تلاش‌ برای‌افزودن‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ برای‌ درک‌ هر چه‌بهتر معنای‌ عمیق‌ و والای‌ زندگی‌ شخصی‌ باشد.

 • .در مجموع‌، افراد کهنسال‌ در خواب‌ نشاندهنده‌نیروی‌ عقلانی‌ و بلوغ‌ هستند.

 • ممکن‌ است‌ آنهادر اوقاتی‌ به‌ خواب‌ ما بیایند که‌ به‌ شدت‌احساس‌ سردرگمی‌ و پریشانی‌ می‌کنیم‌ و ازیافتن‌ مسیر و راه‌ صحیح‌ زندگی‌ باز مانده‌ایم‌ یازمانی‌ که‌ نیازمند مشاوره‌ و تبادل‌ نظر برای‌تصمیم‌گیری‌ هستیم‌.

 • سلام ‌.لطفا اگه کسی تعبیر و میدونه بم کمک کنه . کم

  من یک مرد بی جون و لاغر با پاهای بلندی و میبینم .با پوست صورت بد و چروکیده .سری خم به سمته پایین .که با کج کردن سرش بم نگاه میکنه .
  هم تعقیب و گریز داشتم و هم خودمو دیدم مه خوابیدم و اون بالا سرم ایستاده بود و اذیت مبکرد .با خوندن سوره و صلوات و طپش شدید قلب بیدار شدم .کمکم کنید !

 • اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و…

  از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد. اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود. اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 • کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ «الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌« و «خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباطروح‌« می‌باشد. مشاهده‌ چنین‌ مردی‌ در خواب‌می‌تواند تحریک‌ کننده‌ سعی‌ و تلاش‌ برای‌افزودن‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ برای‌ درک‌ هر چه‌بهتر معنای‌ عمیق‌ و والای‌ زندگی‌ شخصی‌ باشد.

 • در مجموع‌، افراد کهنسال‌ در خواب‌ نشاندهنده‌نیروی‌ عقلانی‌ و بلوغ‌ هستند. ممکن‌ است‌ آنهادر اوقاتی‌ به‌ خواب‌ ما بیایند که‌ به‌ شدت‌احساس‌ سردرگمی‌ و پریشانی‌ می‌کنیم‌ و ازیافتن‌ مسیر و راه‌ صحیح‌ زندگی‌ باز مانده‌ایم‌ یازمانی‌ که‌ نیازمند مشاوره‌ و تبادل‌ نظر برای‌تصمیم‌گیری‌ هستیم‌.

 • منوچهر مطیعی تهرانی:
  اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است..

 • خواب دیدم با یه پیرمرد ازدواج کردم و منو خیلی اذیت میکنه.پیرمرده خیلی پولداره منم بخاطر پولش زنش شدم

 • من در خواب دیدم دم در خونه وایسادم ناگهان که پیرمرد میاد و به من میگه که دستش رو ببوسم در صورتی که من اون پیرمرد رو نمیشناختم اومدم که دستش رو ببوسم انگار یکی بهم میگفت دستش رو نبوس اون نیست ولی تا اومدم ببوسم پیرمرد دستش رو عقب کشید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.