تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام | تعبیرخواب بادام | tabire khab

تعبیر خواب بادام,تعبیر خواب بادام زمینی,تعبير خواب بادام تازه,تعبیر خواب بادام هندی,تعبیر خواب بادام سبز,تعبير خواب بادام خوردن,تعبیر خواب بادام و گردو,تعبیر خواب بادام و پسته,تعبیر خواب بادام با پوست,تعبیر خواب بادام تلخ,تعبیر خواب بادام زمینی خوردن,تعبیر خواب بادام درختی,تعبیر خواب دیدن بادام زمینی,تعبیر خواب خوردن بادام درختی,تعبیر خواب دیدن بادام هندی,تعبیر خواب خوردن بادام هندی,تعبیر خواب دیدن بادام درختی,تعبیر خوردن بادام زمینی در خواب,تعبیر خواب بادام تازه,تعبیر خواب خوردن بادام تازه,تعبیر بادام هندی در خواب,تعبير خواب بادام سبز,تعبیر خواب چیدن بادام سبز,تعبیر خواب درخت بادام سبز,تعبیر خواب دیدن بادام سبز,تعبیر خواب خوردن بادام سبز,تعبیر خواب بادام با پوست سبز,تعبیر خواب خوردن بادام زمینی,تعبیر خواب خوردن بادام در خواب,تعبیر خواب خوردن چغاله بادام,تعبیر خواب خوردن چاقاله بادام,تعبیر خواب خوردن بادام شیرین,تعبیر خواب خوردن بادام تلخ,تعبیر خواب مغز گردو و بادام,تعبير خواب پسته و بادام,تعبیر خواب خوردن پسته و بادام,تعبير خواب بادام تلخ

تعبیر خواب بادام , تعبیر خواب بادام زمینی , تعبير خواب بادام تازه

خواب بادام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بادام در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بادام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بادام را مطالعه نمایید و متوجه شوید بادام چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بادام از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بادام دو چیز است

به دست آمدن مال پنهانی – شفا بیمار

تعبیر خواب بادام از دید محمدبن سيرين

تعبیر خواب بادام ، نعمت و روزی است

تعبیر خواب بادام از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب بادام با پوست ، چیزی گرفتن از مردم بخیل است

تعبیر خواب بادام از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بادام با پوست ، مالی که به سختی به دست بیاید

تعبیر خواب بادام بدون پوست ، مال که به آسانی به دست بیاید

تعبیر خواب بادام از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بادام خریدن ، رسیدن پول است

تعبیر خواب بادام از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب بادام خوردن ، حرص و آز کار بدستت خواهد داد

تعبیر خواب بادام تلخ ، ضعف و سستي است

تعبیر خواب بادام شيرين ، شخصي از شما تعريف خواهد کرد

تعبیر خواب بادام از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب بادام ، ثروت و مال است

تعبیر خواب بادام نارس ، ناامیدی است

تعبیر خواب بادام از دید ليلا برايت

تعبیر خواب خوردن بادام های شیرین ، مورد تشویق قرار گرفتن است

تعبیر خواب خوردن بادام های تلخ ، مقاومت در برابر وسوسه ها است

تعبیر خواب بادام از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب بادام ، غم ولي براي مدتي كوتاه است

تعبیر خواب بادام مي خريد ، برمخالفتان پيروز مي شويد

تعبیر خواب بادام مي خوريد ، عمر شما طولاني است .

تعبیر خواب بادامهاي تلخ ، وسوسه هاي فعلي شما كاهش مييابند.

تعبیر خواب درخت بادام ، ثروت است

تعبیر خواب درخت بادام پر از گل ، آسايش و خوشبختي است

تعبیر خواب يك درخت بادام با بادامهاي سبز نرسيده ، گرفتاري و نااميدي است

تعبیر خواب يك درخت بادام پر از بادامهاي رسيده ، خوشبختي است

تعبیر خواب بادام | بادام در خواب دیدن | تعبیر خواب

40 comments

 1. محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد

 2. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد

 3. معبران مي گويند: تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

 4. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي

 5. اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

 6. خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد

 7. و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد

 8. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهاني حاصل گردد، دوم: از بيماري شفا يابد.

 9. بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است

 10. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری. همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم.

 11. مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید.

 12. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

 13. خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند.

 14. ابن سیرین می گوید بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید. شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است.

 15. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد. برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری

 16. امام صادق علیه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید

 17. اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت

 18. دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد.

 19. اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید.

 20. معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق عليه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری. همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخي معيشت و روزي اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببينيم. مغز بادام تازه در خواب مالي است که زود و آسان به دست مي آيد ولي به بقاي آن در دست خويش نمي توانيد چندان اعتماد داشته باشيد. چنان چه در خواب ديديد که از فروشنده دوره گرد بادام خريديد يا کسي يک پاکت مغز بادام تازه به شما هديه کرد قدر مسلم به زودي پولي به شما مي رسد که بي دغدغه و راحت صاحب آن خواهيد شد ليکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خريد تا رسيدن به خانه دانه دانه به دهان مي اندازيد و مي جويد و مي خوريد آن پول نيز زود نقصان مي يابد و از بين مي رود. خانم آتيانوس معبر يوناني مي گفت مغز بادام پول يا بهره و سودي است که از جانب فرزندتان به شما مي رسد و اگر فرزندي در آن شرايط نداريد برادر يا خواهرتان براي شما مفيد واقع مي شوند. ابن سيرين مي گويد بادام نعمت و روزي است که با جنگ و خصومت به چنگ مي آيد. شايد منظور ابن سيرين بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست يعني مغز بادام پول بي زحمت است. اگر در خواب ببينيد که مقداري بادام پيش روي خود ريخته ايد اندوخته اي به شما مي رسد اما به دشواري يعني آن چنان که بايد بادام را بشکنيد و مغزش را جدا کنيد و تحصيل پول هم زحمت و تلاش دارد. برخي از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بيماري همان طور که از امام صادق عليه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر اين که بيمار باشيد. اگر بيماري که در حال معالجه است در خواب ببيند بادام مي خورد براي او بادام پول و راحت نيست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بيماري است و مي تواند اميدوار باشد که به زودي بيماري او درمان خواهد شد و سلامت خويش را باز خواهد يافت. دسته اي ديگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب ديديد نشان آن است که از مردي بخيل و نظر تنگ و دنيا دار مالي به شما مي رسد. همين ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتيد مالي است که به شما مي رسد و امکان تحصيل آن هست اما بستگي به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بيابيد.

 21. تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

 22. محمدبن سيرين گويد:

  بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.

 23. ابراهيم كرمانی گويد:

  اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

 24. جابرمغربی گويد:

  ديدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد.

 25. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

  اول: مال پنهاني حاصل گردد،

  دوم: از بيماري شفا يابد.

 26. لوک اويتنهاو مي گويد :

  بادام خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

  بادام تلخ : ضعف ، سستي

  بادام شيرين : شخصي از شما تعريف خواهد کرد

 27. يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديد جوزوپسته وبادام و فندق و ميوهاي ديگربامرد سفيد با گفتگوي بسيار و مناقشه در ميان ايشان واقع شود

 28. ديدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتي كوتاه ثروتمند خواهيد شد .

 29. اگر بادامهايي نارس در خواب ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه پيش از تغيير موقعيت و وضعيت شما در زندگي ، بسيار نوميد خواهيد شد .

 30. اگر كسى در خواب ببيند كه مشغول خوردن بادام‏هاى شيرين است، به اين معنا است كه به خاطر انجام يك كار بخصوص، مورد تشويق ديگران قرار مى‏گيرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بيانگر آن است كه در مقابل وسوسه‏هاى اطرافيان مقاومت مى‏كنيد.

 31. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب بادام : غم ، ولي براي مدتي كوتاه

  بادام مي خريد : برمخالفتان پيروز مي شويد

  بادام مي خوريد : عمر شما طولاني است .

  بادامهاي تلخ : وسوسه هاي فعلي شما كاهش مييابند.

  درخت بادام : ثروت

  درخت بادام پر از گل : آسايش و خوشبختي

  يك درخت بادام با بادامهاي سبز نرسيده : گرفتاري و نااميدي

  يك درخت بادام پر از بادامهاي رسيده : خوشبختي

 32. دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد.

 33. محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید. و معبران می گویند: تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد. جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد.

 34. دیدن درخت بادام در فصل، دلیل بر آن است که بیننده خواب، به گناه و بد کرداری تمایل دارد ولی بعضی اوقات از ارتکاب به بد کرداری ندامت و پشیمانی را در نظر دارد و در غیر فصل دیدنش زیانبخش است.

 35. من دیدم خونه مون کنار باغه و شدید داره بارون میاد و کل باغ خیس بود . من تو اون بارون زدم بیرون و داشتم میگشتم که رسیدم به باغ یکی . کلی میوه رو درختا و بوته ها بود ولی من از یه درخت بادوم کوچیک سه تا بادوم رسیده که پوست سبزشون جدا شده بود چیدم . گفتم شاید صاحب باغ ناراحت بشه و سه تا بادومو تو مشتم قایم کردم و برگشتم خونه
  تعبیرش چیه؟

 36. اگر خواب ببینید کسی بادام بهت بده تعبیرش چیه؟

 37. رضا اصفهان

  اگر کسیی درخواب ببیند یک گیسه بادام با÷وست سبز ولی باز شده باگلریز روی ان در محیط کار بیاورد وبگوید بدهید بدهید به صاحب کارتان چه تعبیری دارد

 38. شکوندن بادام تعبیرش چیه

 39. علی سیاهی

  سلام
  من در خواب دیدم دارم بادام نرسیده (چغاله)می چینم و ببرم برای یک خانمی که قبلا با او رابطه داشتم
  لطفا تعبیرش را بگویید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.