تعبیر خواب پاییز

تعبیر خواب پاییز

تعبیر خواب پاییز | تعبیرخواب پاییز | tabire khab تعبیر خواب پاییز,تعبیر خواب برگ پاییزی,تعبیر خواب فصل پاییز,تعبیر خواب برگهای پاییزی,تعبیر خواب درخت پاییزی,تعبیر خواب برف در پاییز,تعبیر خواب برف در فصل …

تعبير خواب تف كردن

تعبير خواب تف كردن

تعبير خواب تف كردن | تعبيرخواب تف كردن | tabire khab تعبير خواب تف كردن,تعبير خواب تف كردن مرده,تعبير تف كردن در خواب,تعبیر خواب تف انداختن,تعبیر خواب تف انداختن مرده,تعبیر تف انداختن …

تعبیر خواب آکواریوم

تعبیر خواب آکواریوم

تعبیر خواب آکواریوم | تعبیرخواب آکواریوم | tabire khab تعبیر خواب آکواریوم ماهی,تعبیر خواب آکواریوم پر از ماهی,تعبیر خواب ماهی قرمز در آکواریوم,تعبیر خواب ماهی آکواریومی,تعبیر خواب ماهی و آکواریوم,تعبیر خواب آکواریوم,تعبیر …

تعبیر خواب سفر | تعبیرخواب سفر | tabire khab

تعبیر خواب سفر,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر کربلا,تعبیر خواب سفر حج,تعبیر خواب سفر به خارج از کشور,تعبیر خواب سفر به کربلا,تعبیر خواب قصد سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما,تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر کردن از نظر محمد بن سیرین

اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب گردد.

اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود ، حالش بد بود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر با هواپیما

تعبیر خواب سفر کردن از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از همسر خود جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود.

اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب سفر کردن از نظر جابر مغربی

اگر ببیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو و بهتر شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه در خواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

اگر به جایی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نخواهد بود.

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر حج

اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید ، از دیدار کسی خوشحال می شوید.

اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است.

تعبیر خواب کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب سفر کردن از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رفتن به سفر علمی در خواب نشان از شادمانی است.

دیدن سفری که انجام شده است دلیل بر این است که دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید.

سفر با کالسکه نشانه خوشبختی دائمی است.

سفر با پای پیاده نشان از این است که امور بسیار مهمی در پیش رو دارید.

سفر با همراه نشانه غیبت کردن است.

سفر دریایی به این معنی است که شما سرزمینهای دوری را خواهید دید.

سفر بر روی آب نشان از یک زندگی متوسط است.

سفر کردن با بار بسیار زیاد علامت غم و غصه و یا خرج بیهوده می باشد.

مسافرت در شب به این معنی است که شما کشور را ترک خواهید کرد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب سفر به کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، نشانه آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد

. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب قصد سفر با هواپیما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما

لوک اویتنهاو می گوید :

سفر

علمی : شادمانی

سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

سفر با همراه : غیبت کردن

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

سفر بر روی آب : زندگی متوسط

سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .

تعبیر خواب سفر کردن با همراه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است

تعبیر خواب سفر | تعبیر خواب سفر کردن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 20 مهر 1396

90 دیدگاه

 • شیما آگوست 2016 در 10:25

   سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد دگرگوني و تغييري در زندگي شما پديد مي آيد. اگر به جائي سفر مي کنيد که بهتر است از آنجا که مي رويد وضع شما بهتر مي شود ولي اگر به جائي که مي رويد از جائي که سفر را آغاز مي کنيد بدتر است وضع شما بد مي شود و تغييري که پديد مي آيد مطلوب و دلخواهتان نيست. اگر در خواب ببينيد که ساک و کيف و بونه و بسته هاي زيادي داريد و به سفر مي رويد تغييراتي در زندگي شما پديد مي آيد که تکاليفتان را زياد مي کند. وظايف دشواري را به عهده مي گيريد … 

 • شیما آگوست 2016 در 10:25

  ولي اگر در خواب ديديد که از سفر بازگشته و سوغاتي و کيف و جامه دان و بسته زياد همراه داريد خوب است و خبر مي دهد که به دنبال دگرگوني ها سودي عايد شما مي گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

 • ناهید آگوست 2016 در 10:26

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
  اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

 • سالار آگوست 2016 در 10:26

  تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
  اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 • مهران آگوست 2016 در 10:26

  تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
  اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

 • مریم آگوست 2016 در 10:26

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
  سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 • جهان آگوست 2016 در 10:27

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفر

  علمي : شادماني

  سفري که انجام شده است : دوستاني را خواهيد ديد که از مدتها پيش نديده ايد

  با کالسکه : خوشبختي دائمي

  با پاي پياده : امور بسيار مهمي در پيش رو داريد

  سفر با همراه : غيبت کردن

  سفر دريايي : شما سرزمينهاي دوري را خواهيد ديد

  سفر بر روي آب : زندگي متوسط

  سفر کردن با باربسيار زياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

  مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهيد کرد

 • سمیه آگوست 2016 در 10:27

  خواب ديدم در راه كربلا هستم وخيلي نزديك مثل اينكه يك كوچه مانده برسم يا اينكه سر مرز يا در شهر كربلا در خواب باورم نميشد

  • ناشناس آوریل 2018 در 10:49

   منم اینو دیدم!

 • رضا آگوست 2016 در 10:27

  من خواب دیدم که دوست
  پسرم که مدتی است از من جدا شده به من زنگ زده و گفته من دارم میرم مسافرت زنگ زدم حدافظی کنم میشه برایم این خواب را تعبیر کنید؟خواهش می کنم

 • احمد آگوست 2016 در 10:28

  سلام..خواب دیدم با پدر و مادر و خواهرم با ماشین میخواهیم بریم کربلا.دارم وسیله جمع میکنم.اماشوهرم باه ام نیومد.

  • امید ژانویه 2017 در 12:08

   خوابت بچه بازی بود

 • ارسلان آگوست 2016 در 10:28

  چند روز پیش ساعت 4 و 5 بعد ازظهر خوابیدم. خواب دیدم کربلا هستم و دارم زیارت میکنم. متوجه شدم کفش دارم، کفش در آوردم و شروع به گریه و زاری کردم. به جایی رفتم که نوشته بود محل قطع دست ابوالفضل. در آنجا آنقدر گریه کردم که بی حال شدم. در خواب با خودم میگفتم. پدر و مادرم هنوز به اینجا نیامده اند و من با این سن به اینجا آمدم.

  • ناشناس نوامبر 2017 در 10:50

   خوابی که شما بعد از ظهر دیدید تعبیری نداره و بخاطر شکم پر که بعد از ناهار خوابیدین

 • احمدرضا آگوست 2016 در 10:28

  خواب دیدم ایت الله بهجت بمن گفت چهار نفر را بفرست مکه .تعبیرش چیست

  • ناشناس نوامبر 2017 در 10:56

   الکیه گران نباش

 • امیر آگوست 2016 در 10:28

  من خواب دیدم که دارم به سفریا یه جایی میرم بار زیادی همراه خودم نمیبرم تنها بارم یه کوله پشتیه که به دوشم دارم اونجایی که میخوام برم را بلد نیستم از هرکی هم میپرسم هم جواب درستی هم بهم نمیده جوری که یه مسافتی رو میرم و همون مسافتو برمیگردم تا انکه در آخر خواب دیدم با تعدادی از افراد که به اون شهر یا کشورو.. (چیزی که هست اینه که من اسم اون شهر یا کشور و بعداز اینکه بیدارشدم یادم نمیاد برای اینه که من نمیدونم شهر بوده یا کشور یا یه منطقه )میرفتند و اکثر اون افراد جوون بودند و انگار که اون شهر رو بلد باشند همراهشون رفتم
  زمان خوابمم دم سحر وقتی بیدارشدم یه چند دقیقه ای اذان گفته بود خیلی ممنون میشم اگه خوابم تعبیر داشته باشه رو بتونید برام تعبیر کنید

 • سمانه آگوست 2016 در 10:28

  با سلام و تشكر از سايت خوبتون
  ميخواستم كه خوابي را كه ديشب ديدم رو برام تعبير كنيد.
  خواب ديدم كه با چهار تا از خونواده هاي دوستاي شوهرم قرار بريم مسافرت, وقتي كه اونا با شوهرم اومدن دنبالم من آماده نبودم, وقتي كه ساكم آماده شد دوستامون رفتن و بعدش شوهرم با مامان و باباي من دنبال اونا رفت و مني كه قرار بود باهاش برم مسافرت, نرفتم. فرداي اون روز همه باهم برگشتن.
  لطفا تعبيرش رو برام بفرستيد

 • میلاد آگوست 2016 در 10:29

  با سلام . من دیشب خواب دبدم سرطان گرفتم و برای معالجه دارم می رم خارج . اما خوشحال و خندان بودم . راستش من خیلی دوست دارم برم ونیز و دیشب خواب دیدم که دارم می رم ونیز برای آزمایش و دکتر ومی گویم ببین آنقدر نرفتم تا مریض شدم .لطفا تعبیر کنید

 • نجمه آگوست 2016 در 10:29

  Salam dostam khab dide ke man daram miram cal miram az iran va zang zadam bahash khodafezi konam . Tabitesh chi mishe? Mersi

 • هلیا آگوست 2016 در 10:29

  با سلام وخسته نباشید خواب دیدم داییم که خیلی دوسش دارم چند وقتیه هم با خانوادش مشکل داره اما خودش نماز خون وعبادت کن اینطور بگم خیلی پاک دامن و عبادت کنه خواب دیدم داره میره کربلا ومن همش بهش میگفتم دایی واسمون دعا کن تو روخدا دعا کن دیگه از خواب بلند شدم .یه بار رفته کربلا تو روخدا واسم ایمیل کنید تعبیرش رو واقعا تشکرررررر

 • یاور آگوست 2016 در 10:29

  باسلام .من صبح خواب دیدم که شب بود ومن به اسمان نگاه کردم بعد وسط اسمون کربلا وبین الحرمین رو دیدم می خواستم تعبیرش رو بدونم

 • بهادر آگوست 2016 در 10:29

  خواب دیدم با چن نفر دیگه ( از بچه های تئاتر دانشگاه ) بردنمون کربلا
  منتها عجیبش این بود که همه دو نفری بودن !! یعنی ی دختر و ی پسر . پیش منم ی پسره بود که فقط اسمش یادمه : سامان !
  اصلا همچین کسیو نمیشناسم اما طوری بود که انگار مثلا نامزدمه !!
  یادمه ی در بود که ما ها جمع شده بودیم پشتش تو ساعت های مخصوصی بازش میکردن که بریم زیارت – پشت در حرم امام حسین بود .

 • نصیر آگوست 2016 در 10:30

  لطفا تعبير خوابم را زود برام بفرستيد خواهش ميكنم!
  خواب ديدم با نامزدم سوار هواپيما شديم بدون هيچ باري وسط راه توي يه شهر هواپيما نشست ما هم پياده شديم اما ديگه نتونستيم هواپيما را پيدا كنيم و از پرواز جا مانديم در ضمن مقصد روهم نميدونستم كجاست!
  الان توي شرايطي هستيم كه يه تصميم مهم ميخوايم بگيريم كه من فكر ميكنم به اين خواب ربط داره خواهش ميكنم تعبير خوابم را بگيد

  • ناشناس دسامبر 2017 در 23:15

   من خواب دیدم همراه خواهر شوهرم که با هم قهریم خواستیم با هواپیما بریم کربلا سوار که شدیم از یک نفریه ی تیکه پارچه سبز که داشت وگفته بود مال حرم امام حسیین گرفتم وگفتم همین کافیه وگفتم من نیت کردم اولین سفر کربلا رو همراه شوهرم برم بعد پیاده شدم ونزد شوهرم رفتم وگفتم دیگه هر طور شده باید بریم کربلا من دیگر طاقت ندارم که بیدار شدم خواهشمند هستم تعبیر خواب را باید

 • شیرین آگوست 2016 در 10:30

  سلم چن وقت بیش من یه خوابی دیدم که خیلی بهم حال داد خواب دیدم من و شوهرم و دو نفر دیگه رفتیم مسافرت من چادر داشتم و اون حانومی که با ما بود مانتویی بود به جایی رسیدیم که یه صف طولانی بود از اونا رد شدیم رسیدیم یه جایی که بتونیم بشینیم اونجا بود که فهمیدم اونایی که با ما بودن دوست و خانوم دوست شوهرم بودن یه دفعه شوهرم بهم گفت برگرد و بشت سرتو نگاه کن نگاه کزدم و دیدم گنبد حضرت عباس و اون نوشته سر در حرم اسلام علیک یا اوالفضل .میشه بگین تعبیزش چیه

 • دانیال آگوست 2016 در 10:30

  خواب دیدم چن نفری میریم مسافرت با شوهرم و دوستای شوهرم که بعدن فهمیدم دوستای شوهرمن.خواب دیدم میریم جایی که اولش یه صف طولانی بود که ما بی نوبت از اونا رد میشیم و میریم من چادر سرم بود و اون خانومی که با ما بود با مانتو بود خسته بودیم رسیدیم به مقصد شوهرم گفت الهام بشت سرتو نگاه کن برگشتم دیدم حرم حضرت عباسه روشم نوشته اسلام علیک یا ابوالفضل خیلی نورانی بود چرتغونی بود منم زدم زیر گریه

 • دنیز آگوست 2016 در 10:30

  سلام،من خواب دبدم رفتم كربلا ،ظهر عاشوراست و لشگر دشمن رودر روي سپاه امام ايستادن،حضرت عباس بدون دست و سوار بر اسب داشتن با امام حسين وداع مي كردن،من مدام گريه مي كردم و لباساشونو براي تبرك رو چشمام ميذاشتم،واسه خواهرم هم سوغاتي خريدم(خواهرم ميخواد از شوهرش جدا شه تازه يكي از آشناهامون هم اين روزا عازم كربلاست) ميشه لطفاً خوابمو برام تعبير كنين

 • وفا آگوست 2016 در 10:30

  لطفا میشه این خوابم را تعبیر کنید ، چند وقتیست که پشت سر هم خواب میبینم از مسافرت برگشتم خانه . من خودم محصلم و در یک کشور دیگه درس میخوانم . هر بار خواب میبینم رفتم خانه پدر و مادرم دیدن میکنم .و دیگه خواب دیدم باران میبارد ، حالا که فصل زمستان هست ولی خواب دیدم بهار شده و باران به شدت میبارد و از سقف خانه ما هم میبارد و من آب باران با دستانم گرفتم .

 • نفس آگوست 2016 در 10:30

  سلام.
  تقریبا دم دمای صبح خواب دیدم با زن و دوتا دخترم انگار کشور ژاپن پیاده همراه چمدانی تو خیابان بودیم و دخترام از خستگی غر میزدند.البته یکی شون بیشتر. منم حاج و واج که خوب الان دیگه کجای این شهر بگردیم با خودم میگفتم کاش نقشه شهر رو واسه گردش همراهم می آوردم.
  ممنون.متشکر

 • عالیه آگوست 2016 در 10:31

  خواب دیدم فرزندم که به خارج رفته بود برگشته با حالت غمگین

 • فواد آگوست 2016 در 10:31

  خواب دیدم یکی از دوستانم از سفر زیارتی برگشته و من هم به دیدنش رفتم و وقتی همه نشسته بودند بعضی ها شروع به رنگ گذاستن به موهای خود کردند که یک ظرف هم برای همان دوست مسافرم دادند که رنگ بزاره به موهاش

 • عسل آگوست 2016 در 10:31

  سلام من خواب دیدم‌به همراه یکی از دوستانم به کشوری دیگه سفر کردیم که وارد لباس فروشی شدیم که لباسی که من مدتها دنبالش بودم با قیمت خیلی کم آنجا بود اون هم تک سایز و کل لباسهای اونجا تک رنگ آبی آسمونی بودن و قیمت ما بقی لباسها فوق العاده گران بود.

 • کاردان آگوست 2016 در 10:31

  بیماری درکما خواب دیدمکه تنهادرحال سفراست

 • نیلوفر آگوست 2016 در 19:37

  باسلام.من مادرم دم صبح خواب دیبه کسی میگ مهدی چراپیداش نیس اصن(کسی ک من دوسش دارم)بعدصدای ی زن ک انگاراشنابوداومد ک گفت رفته کربلاخودم موهاشو کوتاه کردم.میشه تعبیراینوبگید چی میشه ممنونم

 • ساناز سپتامبر 2016 در 15:27

  سلام من ديشب خواب ديدم كسي كه دوسش دارم اومد با يه دفتر كفت ميخوام دوتايي بريم كربلا اسممو نوشت منم قبول كردم ميشه تعبييرشو بكين

  • محمد اکتبر 2016 در 08:44

   با سلام خدمت ادمین محترم
   خواب دیدم با دوستم رفته سفر به یک کشور دیگه

 • ساناز سپتامبر 2016 در 16:07

  سلام ديشب خواب ديدم كسي كه عاشقشم و ازش شيش ماهه جدا شدم اومد تو خوابم بهم كفت اسمتو مينويسم تو ليست كربلا ميخوام دوتايي بريم كربلا منم قبول كردم ميشه تعبيرشو بكين

 • ناشناس اکتبر 2016 در 08:40

  با عرض سلام و خسته نباشید به ادمین محترم
  خواب دیدم که دوستم رفته به سفر به یک کشور دیگه.

 • محمد اکتبر 2016 در 08:42

  با سلام خدمت ادمین محترم
  خواب دیدم با دوستم رفته سفر به یک کشور دیگه

 • ناشناس اکتبر 2016 در 09:02

  باسلام خدمت ادمین محترم
  من خواب دیدم که خواهرم یکدفه گی و بدون خبر به خانواده میخواد بره به زیارت کربلا ، منم میخوام برم و شرایط مساعد نمیشه و میبینم که او در جمع زائران هست و میخواد داخل هواپیما بشه و منم از دور مشاهده میکنم چون نتونستم برم به زیارت ناراحت و غمگینم
  میشه تعبیرش رو بگین

 • ستاره اکتبر 2016 در 09:09

  سلام خدمت ادمین محترم ، لطفا خوابم رو تعبیر کنید
  من خواب دیدم که خواهرم یکدفه گی و بدون خبر به خانواده عزم سفر به کربلا رو داره منم همون روزش که باهاش بودم فهمیدم میره کربلا براش گفتم منم میرم گفت تو ثبت نام نکردی که باز میره طرف صف زائران که سوار هواپیما بشه و منم از دور مشاهده میکنم چون نتونستم برم زیاد ناراحتم و با خودم میگم کاش منم میتونستم برم و بعدش بر میگردم خونه فامیل میپرسن خواهرت کجاست منم میگم رفته کربلا
  میشه این رو تعبیر کنید

 • باران اکتبر 2016 در 11:44

  با سلام خواب دیدم به همراه مادرم و چند زن دیگر و یکی از دوستانم پیاده به کربلا میروم در حالی که خودم نوحه میخوانم و گریه میکنم ممنوم میشم تعبیرشو بگین. سپاس

 • عیسی دسامبر 2016 در 18:01

  سلام.
  ببخشید لطفا تعبیر خواب رو بهم بگید .ممنونم.
  مادرم نزدیکای صبح ک هوا در حال روشن شدن بوده خواب دیده من دارم وسایلمو جمع میکنم ک برم مشهد.
  ممنون میشم اگه زودتر تعبیرش رو بگید

 • بهار فوریه 2017 در 19:30

  محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است كه حالش نيكو گردد. اگر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

 • رویا فوریه 2017 در 19:30

  ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه سفر كرد و ندانست كه به كجا مي رود، دليل كند كه از زن جدا گردد و يااز سراي خود به سراي ديگر رود. اگر به وداع قومي مي رفت يا قومي به وداع او آمدند، دليل است حالش متغير شود و باز به صلاح آيد.

 • افسانه فوریه 2017 در 19:30

  جابرمغربي گويد: اگر بيند سفر كرد و با برگ و ساز بود، دليل كه حالش يا كارش نيكو شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل است كارش تباه شود.

 • ثریا فوریه 2017 در 19:31

  منوچهر مطيعي تهراني گويد: سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد دگرگوني و تغييري در زندگي شما پديد مي آيد. اگر به جائي سفر مي کنيد که بهتر است از آنجا که مي رويد وضع شما بهتر مي شود ولي اگر به جائي که مي رويد از جائي که سفر را آغاز مي کنيد بدتر است وضع شما بد مي شود و تغييري که پديد مي آيد مطلوب و دلخواهتان نيست. اگر در خواب ببينيد که ساک و کيف و بونه و بسته هاي زيادي داريد و به سفر مي رويد تغييراتي در زندگي شما پديد مي آيد که تکاليفتان را زياد مي کند. وظايف دشواري را به عهده مي گيريد ولي اگر در خواب ديديد که از سفر بازگشته و سوغاتي و کيف و جامه دان و بسته زياد همراه داريد خوب است و خبر مي دهد که به دنبال دگرگوني ها سودي عايد شما مي گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

 • افسر فوریه 2017 در 19:31

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفر

  علمي : شادماني

  سفري که انجام شده است : دوستاني را خواهيد ديد که از مدتها پيش نديده ايد

  با کالسکه : خوشبختي دائمي

  با پاي پياده : امور بسيار مهمي در پيش رو داريد

  سفر با همراه : غيبت کردن

  سفر دريايي : شما سرزمينهاي دوري را خواهيد ديد

  سفر بر روي آب : زندگي متوسط

  سفر کردن با باربسيار زياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

  مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهيد کرد

 • سارا فوریه 2017 در 19:31

  اگر خواب ببينيد به خارج مسافرت مي كنيد ، علامت آن است كه براي تغيير آب و هوا براي مدتي كوتاه ، به همراه عده اي ديگر به كشوري ديگر سفر خواهيد كرد .

 • اشکان فوریه 2017 در 19:31

  خواب ديدم در راه كربلا هستم وخيلي نزديك مثل اينكه يك كوچه مانده برسم يا اينكه سر مرز يا در شهر كربلا در خواب باورم نميشد

 • نفیسه فوریه 2017 در 19:32

  من خواب دیدم که دوست
  پسرم که مدتی است از من جدا شده به من زنگ زده و گفته من دارم میرم مسافرت زنگ زدم حدافظی کنم میشه برایم این خواب را تعبیر کنید؟خواهش می کنم

 • هما فوریه 2017 در 19:32

  شما به زودی از چیزی می ترسید و یا می میرید یا پدر یا مادر یابرادر و خواهرتان می میرد

 • افسانه فوریه 2017 در 19:33

  تشکر از تعبیر خواب زیبای شما

 • سارا فوریه 2017 در 19:33

  سلام خواب دیدم رفتم قم ودارم خانه می خرم و شهر قم بسیار تمیزو زیباست

 • ترانه فوریه 2017 در 19:34

  من خواب دیدم در فرودگاه کانادا هستم و دوستان زیادی که کانادایی هستند و من ان ها را نمیشناسم دور مرا گرفته اند. تعبیرش چیه؟

 • صدرا فوریه 2017 در 19:34

  باسلام لطفا اين خوابم راتعبيرکنيد من هر چند وقت يکبار اين خواب راميبينم که به مشهد مقدس رفتم وچند روز آنجا بودم ولي در هر دفعه به دلايل مختلف نتوانستم حتي يکبار زيارت کنم

 • سجاد فوریه 2017 در 19:34

  اگر کسی در خواب بیند که پدرش پیش امام رضا رفت وخودش به نزد امام نرفت یعنی چه . خواهش می کنم جواب بدید

 • شیدا فوریه 2017 در 19:35

  خواب دیدم بلیط کربلا گرفتم ولی نتوستم برم

 • شکوه فوریه 2017 در 19:35

  من خواب دیدم بلیط کربلا برنده شده ام لطفا برام تعبیرش کنید 🙄

 • سما فوریه 2017 در 19:35

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهیدست باشد، به ثروتمند شدن او تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت میرود، وضعیت زندگی او تغییر میکند. ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد. اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر میکند، بر مرگ او دلالت دارد و ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز، تعبیر شود.

 • لادن فوریه 2017 در 19:35

  آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید به مكانهایی ناشناخته و كشف ناشده مسافرت كرده اید ، نشانة آن است كه دشمنانی خطرناك خواهید داشت .

  ۲ـ اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می گذرید ، علامت آن است كه پس از رسیدن به منفعتی آشكار ، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

  ۳ـ اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ها و كوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می كنید ، علامت آن است كه به شكل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می كنید ، علامت آن است كه به سفری پرحادثه خواهید رفت .

  ۵ـ اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می كنید ، علامت آن است كه با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید كرد .

 • نفس فوریه 2017 در 19:36

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

 • ستایش فوریه 2017 در 19:36

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سفر کردی ولی نمی‌دانی به کدام مقصد می‌روی، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی و یا اینکه خانه خودت را عوض می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از شهر و دیار خودت بیرون می‌روی ولی نمی‌دانی کجا!، تعبیرش این است که بیچاره و درمانده می‌شوی و اگر زن و فرزندخودت را هم می‌بری، یـعـنـی همگی خوار و درمانده می‌شوید

 • شبنم فوریه 2017 در 19:36

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو از سفر برگشته است، یـعـنـی کار بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش می‌یابد، ولی اگر ببینی دوباره به سفر دیگری می‌رود یـعـنـی خبر او دیرتر به تو می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو سواره از سفر برگشته است، یـعـنـی با مال و نعمت برمی‌گردد.

 • مریم فوریه 2017 در 19:36

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی و اسباب و وسائل کاملی داری، یـعـنـی نعمت کاملی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی، یـعـنـی به خواستۀ خودت خواهی رسید، ولی اگر ببینی در حالت پیاده و با وضعیت فقر و بینوائی با کاروان حرکت می‌کنی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

 • محمد فوریه 2017 در 19:36

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با وسائل کامل و به طور مجهز به مسافرت رفته‌ای، یـعـنـی حال و روز و یا کار تو خوب و نیکو می‌شود، ولی اگر مجهز نبودی تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • دنیا فوریه 2017 در 19:36

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای بدرقه و وداع عده‌ای مسافر رفته‌ای، یا عده‌ای برای بدرقه تو آمده‌اند، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده ولی بعداً دوباره خوب و درست خواهد شد.

 • اشکان فوریه 2017 در 19:37

  سلام – تعبیر خواب نرسیدن به پرواز – شتاب زده به فرودگاه رفتم ولی دیگه دیر شده بود – ظاهرا برای مسابقاتی باتیم سفر میکردم که فقط من جاماندم

 • کاملیا فوریه 2017 در 19:37

  سلام. – من خواب دیدم که برای تحصیل به خارج(پاریس) رفتم ولی اونجا انگار یه شهر خیلی قدیمی بود و با آدمای خیلی پیر شبیه بازار های قدیمی بود مثل همین بازارهای خودمون,تعبیرش چیه؟

 • گلی فوریه 2017 در 19:37

  من خیلی خیلی حرص میخورم در خواب دیدم که نمیتوانم حرف بزنم و مدام دهانم را تکان میدادم برای حرف زدن اما عاجز بودم حس خیلی بدی داشتم تعبیرش چیست؟

 • ففاطمه آوریل 2017 در 12:18

  سلام من در خواب دیدم که با پای پیاده با پدرومادرم وداداشم رفتیم کربلا و با حالت خنده میخواییم برگردیم تعبیر چیست ممنون میشم جواب بدین

 • فاطمه ژوئن 2017 در 11:55

  باسلام،خواب دیدم ک از مشهد برگشتم و اقپام و دوستان برای دیدنم آمده اند تعبرش چیه؟

 • مهرانه آگوست 2017 در 19:14

  باسلام،مادرم دم صبح خواب دیده که بالباس سفید به دیدار زائرای حج میره.ویک گلم دستش بوده میشه لطفا خواب مادرمو برام تعبیر کنید

 • mehraneh آگوست 2017 در 19:15

  باسلام،مادرم دم صبح خواب دیده که بالباس سفید به دیدار زائرای حج میره.ویک گلم دستش بوده میشه لطفا خواب مادرمو برام تعبیر کنید

 • جواد نوامبر 2017 در 08:25

  سلام.خواب دیدم خودم بادوتاخواهرم رفتیم تویه جمعی خیلی بزرگ آماده ایم که پیاده روی بریم کربلا همینجاقبل ازحرکت یه نفرگوسفندانی داشترایگان میدادهرکس قربانی کنه منم یه گوسفندلاغری انتخواب کردم برام قربانی کردبه زوردوهزارتومن بعنوان اجرت بهش دادم آیاتعبیش چی هست.ممنونم.

 • جواد نوامبر 2017 در 08:37

  سلام.خواب دیدم خودم بادوتاخواهرم رفتیم تویه جمع خیلی بزرگی آماده ایم ک پیاده بریم کربلا یه نفربود ک گوسفندانی داشت رایگان براهرکس میدادکه قربانی کنه منم ی گوسفندلاغری هم انتخواب کردم برام قربانی کردمنم بعدش بازوردوهزارتومن بهش دادم بعنوان اجرت ک قربانی کرده بودبرام آیاتعبیرش چیه.ممنونم ازتون.

 • Zahra نوامبر 2017 در 15:10

  سلام من خواب دیدم قراره با مامانم بریم کربلا

 • Zahra نوامبر 2017 در 15:11

  سلام من خواب دیدم قراره با مامانم برم کربلا

  • مجید ژوئن 2018 در 09:13

   سلام من خواب دیدم ی سفر کوتاهی داشتم ب کربلا و برگشتم پیش اقوام و دارم از خاطرات سفر براشون تعریف میکنم ولی یک لحظه بابت ی موضوعی افسوس خوردم ک چرا عکس یادگاری با حرم ننداختم

 • حميد محمدي ژانویه 2018 در 14:47

  سلام من ساعت حدود 3-4شب خواب دیدم که میخواستم با هواپیما به مکه بروم و همینکه داشتم میرفتم فرودگاه جهت رفتن به مکه ! به فرودگاه که رسیدم و وسایلم را ظاهرا دادم فرودگاه و همون موقع متوجه شدم برادرم هم میخاد بیاد مکه و اومدم دنبالش که ببرمش که دیگه بیدار شدم !میشه تعبیرش بفرمایید ؟

 • ناشناس ژانویه 2018 در 02:23

  من شب جمعه ساعت دو خواب می دیدم مادرم رفته کربلا آن هم از تلویزیون نشون می داد.از یجایی داشت خون فواره می کرد,بعد از مادرم پرسیدم,این ها خونه حیوانات قربانی بود. بعد یه صدایی در گوشم گفت نه این ها خونه افراد مظلومی ان که ریخته شده. ??.کمکم کنید.خیلی عجیب بود من نه زیاد مذهبی ام نه تا حالا همچین خوابی دیدم.نه اصلا به این چیزا فکر می کنم.

 • پرستو مارس 2018 در 11:17

  سلام من شب دیدم با فامیلایه شوهرم میرم مشهد با هواپیما ولی شوهرم نبود داشت مسافرا میرفت که ماهم منتظر شوهرم بودیم شوهرم زنگ زد گف من تصادف کردم نمیتونم برم ماهم نرفتیم تعبیرش
  چیه

 • پرستو مارس 2018 در 11:17

  سلام من شب دیدم با فامیلایه شوهرم میرم مشهد با هواپیما ولی شوهرم نبود داشت مسافرا میرفت که ماهم منتظر شوهرم بودیم شوهرم زنگ زد گف من تصادف کردم نمیتونم برم ماهم نرفتیم تعبیرش
  چیه

 • مینا آوریل 2018 در 14:51

  با سلام
  من دیشب خواب دیدم خونه دوست پسرم هستم ولی مدل خونشون تغیر کرده بود و بزرگتر بود و مثل خونه های قدیمی بود و خونه شلوغ بود و من و چند نفر دیگه تو اشپزخونه بودیم و داشتیم چندین مدل غذا درست میکردیم و من گفتم چرا اینقدر زیاد درست میکنید گفتن مادر دوست پسرم قراره بره مکه و اونجا غذا نیست و باید غذاهای مختلفی درست کنیم و همراهش کنیم

 • Parii می 2018 در 22:36

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که به مشهد میخواهم بروم با همسرم که با هم یکروزه قهریم ولی نمیدونم چی شد که یدفعه قرار شد باهواپیما به کربلا برویم من بلیط های هواپیما رادادم به خواهرم که تاحالا مشهد نرفته بابچه هاش بره خواهرم راضی نبود به این سفر ولی من زوری ان را واردار به این سفر کردم بعد باهمه خداحافظی میکردم یکدفعه ازخواب پریدم

 • محمد حسن نادعلی ژوئن 2018 در 10:45

  من دیشب خواب دیدم که با پدرم و دوستان پدرم با ماشین به پیاده روی اربعین میرویم من ساکم را بستم و خداحافظی کردم که یکدفعه از خواب بیدار شدم

 • احترا م السادات آگوست 2018 در 10:55

  سلام خواب دیدم مادرم را که مرده است را کول کردم وبه کربلا می خوام ببرم

 • ناشناس آگوست 2018 در 14:33

  با سلام من پدرم فوت کرده سه سال پیش ، دیشب خواب دیدم که با پدرم دارم میرم کربلا. همچین که میخواستیم بریم زیارت کنیم پدرم آنجا فوت کرد و من شروع کردم به گریه کردن . ممکن تعبیر بفرمائید ممنون میشم

  • نجمه سپتامبر 2018 در 08:55

   با سلام

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.