همه چیز درباره تعبیر خواب “زندان” و زندانی شدن

تعبیر خواب زندان | تعبیرخواب زندان | tabire khab

تعبیر خواب زندان,تعبیر خواب زندانی شدن همسر,تعبیر خواب زندانبان,تعبیر خواب زندانی بودن مرده,تعبیر خواب زندانی شدن در خانه,تعبير خواب زنداني كردن,تعبیر خواب زنداني شدن,تعبیر خواب زندان چیست,تعبير خواب زنداني بودن,تعبیر خواب زندانی شدن دوست,تعبیر خواب زندانبان بودن,تعبیر خواب زندانبان ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن زندانبان,تعبیر خواب زندانی شدن مرده,تعبير خواب زنداني شدن,تعبیر خواب زندانی شدن پدر,تعبیر خواب زندانی شدن برادر,تعبیر خواب زندان شدن,تعبیر خواب زندانی چیست,تعبیر خواب زندانی بودن

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زندان

شوید زندان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زندان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زندانبان  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست

غم و اندوه است

تعبیر خواب زندان گور و بلاست و آزمایش دوستان و شاد کردن دشمنان

تعبیر خواب به زندان رفتن و سریع بیرون امدن،رسیدن به خداست

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زندانی شدن همسر

تعبیر خواب زندان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زندان مجهول گور و قبر است

تعبیر خواب زندان معروف غم و غصه است

تعبیر خواب زندان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن زندان معروف بزرگی و مقام است

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زندانبان

تعبیر خواب زندان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بیرون از زندان بودن رهایی از غم و غصه است

تعبیر خواب درون زندان بودن شروع غم و غصه است

تعبیر خواب بودن در زندان نا معلوم خوب نیست و قبر می باشد

تعبیر خواب باز شدن در زندان و رهایی شما از زندان بسیار خوب است

تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را می شناسید رهای از غم است و سلامتی است

تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را نمی شناسید غم است

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زندانی بودن مرده

تعبیر خواب زندان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زندان بازپروری ، شایعات و غیبت کردن است

تعبیر خواب زندان از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب زندان ایمنی از پادشاه است

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زندانی شدن در خانه

تعبیر خواب زندان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زندان این است که کارهای شما به ضضر شما تمام می شود

تعبیر خواب زندانی شدن راضی نبودن از خانواده است و از دست دادن شغل است

تعبیر خواب فرار از زندان غلبه بر مشکلات است

تعبیر خواب آزادی از زندان غم و اندوه است

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبير خواب زنداني كردن

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

تعبیر خواب زنداني شدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زندانبان در خواب ، چون معروف است، خلاصی یافتن و عاقبتِ نیکو باشد. و چون مجهول بود، دلیل کوری و غم و اندوه است. زندان به خواب دیدن گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

تعبیر خواب زندان مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب زندان | زندان در خواب دیدن | تعبیر خواب

105 comments

 1. اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز. اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

  • من خواب دیدم در یک زندان هستم و من رو می خان ببرند یک زندان دیگه, و من با خودم می گفتم چقدر می خان من رو از این زندان به اون زندان ببرند. , لطف کنید به من بگید تعبییر این خواب چیه, تشکر.

  • من خواب دیدم برادرم تو زندان بود بعد برای عید تا سیزدهم اومده بود مرخصی تعبیرش چی؟

 2. سلام.
  من یکی از رفیقام که به جرم بدهکاری توی زندان هست را در خواب دیدم که یه ماشین مینوبوس داره و میخواد بفروش و من بهش گفتم این ماشین برا زندان خوبه چون که هیچی توش معلوم نیست روی یه میدان جلوی بنگاه وایساده بودیم من رفتم دور میدان دور زدم برگشتم دیدم اون رفته ‌‌….
  لطف کنید تعبیرش را برام بفرستید.
  متشکرم.

 3. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير بماند.

  • ابوالقاسم رشيدم

   اَی نام توبهترینزسرآغاز بی نام تونامه کی کنم باز محسنی مادری أم دنبالم بود توخوابی زندان

 4. ابراهيم كرماني گويد: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است. اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش يابد.

 5. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است. زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان. اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي بيابد.

 6. منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز. اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

 7. لوک اويتنهاو مي گويد :

  زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

  • ناشناس

   خوا
   ب دیدم پدرم که حدودبیست سال است مرده
   وپسرم که اکنون زندانی است،هردو ،. ازاد شده و به خانه ام آمده اندوجماعتی ،. برای دیدنشان ،درهال نشسته اند،

 8. يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود

 9. خواب دیدم که برادرم در زندان است و از من میخواهد از پدرو مادر مرده ام برایش شفاعت بگیرم

 10. خواب دیدم تو زندانم خیلی وحشت زده و ناراحتم , شوهرم داشت می رفت و به من گفتند 141 روز دیگه از زندان آزاد خواهی شد

 11. من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

 12. سلام.من خواب دیدم عشقمو بخاطرمن دارن میبرن زندان ومنم بهش رضایت ندادم توخواب خیلی ناراحتو پشیمون بودم توروخدا کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 13. من خواب دیدم کسی که میشناختمش من رو توی یه اتاقی در زندان گذاشت با وسایلم و وقتی داشت میرفت بهم گفت سال بعد میارمت بیرون
  زندان خیلی مرتب بود و میتونستم آدمها رو توی اتاقهای دیگه ببینم
  لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه ؟

 14. من خواب دیدم به همراه داداشم رفتم به زندان که خودمون رفتیم یعنی کسی مارونگرفت خودمون باپاخودمون رفتیم که ورودی زندان ابتدا داداشم میره داخل وداخل زندان همه فامیلامون هستندوآشنا.که من هنوزداخل نرفته که یکی ازفامیلامون میگه اینجاکه جانیس میخای بیای جاکی منم یه اسم گفتم بعد ازخواب بلند شدم یعنی داخل زندان نرفتم که فامیلامون دوس نداشتن من بیام داخل.لطف کنید این خوابو تعبیرکنید چون من همین امروز قصد کاریو داشتم وخواستم برای شغلم ازیجایی برم جای دیگه

 15. تو خواب دیدم منو که کنار همسرم بودم دستگیر کردند البته فقط اسمش دستگیر بود چون منو با احترام بردن به یه جای تقریبا زیر زمینی شکل دلیل دستگیر شدنم هم این بود که مامورا باور نمیکردن که منو و همسرم زن و شوهر هستیم و هرچه قدر من اصرار میکردم باورشون نمیشد اما همسرم بی اعتنا بود و کاری نمیکرد حتی خودش هم دستگیر نشد .

 16. خواب دیدن دور یه ستون زندان های خیلی کوجیک که اگه خودت رو جمع کتی به صورت خوابیده توش جا میشی هست و من و دوستام باید بریم تو اون زندان دوستایی که نمیشناختم اما از اول تا اخر خواب ندیدم که وارد اون زندان بشم حز یه بار که سریع در اومد معنیش چیه ؟؟

 17. سلام ،من خواب دیدم یکی از دوستانم که زندان است ازاده و برایم یک.شیشه شراب عالی اورده و یک استکان خودش و یکی برایم ریخت خوردیم استکان سوم که اخرین بود یک ادم ناشناس بود امد خورد و با گفتن من هکم زندانم در اومده رفت،ممنون میشم تعبیر کنین

 18. سلام خواب دیدم شوهرم برای چند ماهی میخاست به زندانی در شهر خودمون بره کسی که چهرش معلوم نبود ولی میشناختیمش در خواب میخاست بیاد دنبالش زندان رو در خواب ندیدم ولی حرفش بود …میشه بگین چه تعبیری داره …خیلی نگران وناراحت بودم در خواب.گریه میکردم

 19. شوهر خواهرم كه از دنيا رفته را در زندان انفرادى ديدم كه فلج كامل هم شده بود و موهاى سر و ريش هايش سياه و بلند بود

 20. شوهر خواهرم كه از دنيا رفته را در خواب ديدم كه در زندان انفرادى است و فلج شده و موهاى سر و ريش بلند شده و سياه رنگ

 21. خواب زنداني شدن يك فرد اشنا تعبيرش چيست

 22. مادر شوهرم خواب دیده بوده که میخواستن شوهرمو ببرن زندان.مادرشوهرم هم خیلی ناراحت بوده و گریه میکرده که توزندان بهش سخت نگذره.لطفا تعبیر خوابمو زود بگید نگرانم.

 23. پدرم يه مدتي كوتاهي شده زندانيست من خواب ديدم از زندان آزاد شده و اومده خونه و گيريه ميكند.

 24. پدرم زنداني است خواب ديدم آزاد شده و برگشته خانه

 25. خواب دیدم که با یکی افتادم زندان به دلیل کشت یک نفر ولی بهم نگفتن چه موقع ازاد میشم لطفا کمکم کنید ممنون

 26. خواب پسر دوستم را که زندانیه دیدم که آمده خونه و آزاد شده

 27. همسرم خواب دیده من تو زندان هستم و خودش هم بیرون داشته گریه می کرده .

 28. خواب دیدخواب دیدم برایم 6 ماه زندانی بریده اند اما علتش را نمیدانم و در اخر هم گفتند اشتباه شده است و ازاد شدم.

  • من شوهرم زندان رفته و در خواب دیدم که برادرش هم در زندان بود ازاد شده مگوید که همسر من هم قرار است ازد شود تعبیرش چیست؟؟

 29. سلام. خواب ديدم در مسجد خيلى كوچك زندانى شدم كه سقفى كوتاه و فقط جاى پنج نَفَر را داشت و دو جا نماز با مهر داشت. لازم به ذكر است كه آن مسجد را در بيدارى مى شناسم كه مسجدى بزرگ است. لطفا لطفا هرچه سريع تَر مرا از تعبير آن آگاه كنيد.تشكر

 30. من خواب دیدم محکوم به حبس شدم و بهم میگن باید برم و دوره ش رو طی کنم خیلی م ترسیده بودم..خواهشا تعبیرشو بهم بگین گیج شدم

 31. من خواب دیدم مادر کسی که دوسش دارم میگه عشقم زندانه تعبیرش چیه?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

 32. سلام من در خواب دیدم که با مادر بزرگم رفتیم زندان به عیادت پسر عمم که زندانی شده بود لطفا تعبیرشو بگین

 33. من خواب دیدم یکی از آشنایان که در حال حاضر زندانی ست آزاد شده و. خیلی خوشحاله:-(‘!!

 34. شوهرم خواب دیده من وخودش زندانی شدیم وپسرمان سرپرستی اش به مادر شوهرم رسیده اما در اخر متهم اصلی پیدا شده ورهایی پیدا کردیم

 35. مادرم خواب پدرش که به رحمت خدا رفته است را دیده که در زندان است

  • خواب دیدم تو ی سلول خیلی بزرگو شیک زندانی شدمهمه میومدن راحت دیدنم ۲روز دیگه هم قرار بوذ ازاد بشم لطفا راهنمایی کنید

  • خواب دیدم تو ی سلول خیلی بزرگو شیک زندانی شدمهمه میومدن راحت دیدنم ۲روز دیگه هم قرار بوذ ازاد بشم لطفا راهنمایی کنید

  • ممنون میشم جواب بدین

 36. آقای احمدی

  سلام.من یه مدت منتظر ویزا هستم !!!! چند شب پیش خواب دیدم داخل زندانی هستم که حکم آزادیم اومده و تو راهروش در حال خارج شدن بودم .نمی دونم وا قعاآزاد می شم یا نه

 37. من یک پسرخاله دارام که الان حدود 1.5 سال زندانی هست خواب دیدیم که از زندان ازاد شده و اورو را برای معاینه به بیمارستان بدیم

 38. من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

  • ناشناسسسسس

   ایشالا که تمام گناهاش بخشیده شدهو الان پاک پاکه?

 39. سلام خواب دیدم جی افم تو زندانه دستبند زده گریه میکنه من هم تو زندان دارم دلداریش میدم تعبیر کنید ممنون اگر میشه واقعا ج بدید

 40. من دیدم رفتیم برای خرید از اونجا به رستوران رستوران میزو صندلیش بادی بود براب خروج یه سر بالا داشت من نتونستم برم وصندلی رو خراب کردم بعد منو گرفتن بابام رو به زندان بردن

 41. صمدمحمودی

  باسلام من خواب دیدم به خاطر یه کار خلاف دستگیرشدم وبایدبه بازداشت میرفتم فقط شاکی بودکه منوبایستی میبردزندان داشتیم میرفتیم من یواش یواش فرارکردم وبه زندان نرفتم دیگه هم کسی ندیدم کسی میدونه تعبیرش چیه لطفا راهنمایم کنید مرسی

 42. صمدمحمودی

  تعبیردارن میبرن زندان وفرارمیکنی چیست باتشکر

  • خواب دیدم درون اطاقی با جندنفر حبس بودیم ولی من باطناب فرار کردم

 43. صمدمحمودی

  ولباال

 44. سلام خواب دیدم همسرم که فوت شده در زندانخ تعبیرش چیست؟!

 45. خواب دیدم منو بردن زندان حبس ابد بهم دادن داشتم دیونه میشدم التماس میکردم میگفتن نه تا وقتی بمیری باید توی این سلول باشی بعد وقتی ناامید شدم به نگهبان التماس میکردم واسم سم بیاره چون تحمل زندان نداشتم

 46. سلام خواب دیدم شوهرم رفته زندان منم خیلی گریه میکنم

 47. خواب دیدم توزندانم ولی شبیه زندان نبود بعدافهمیدم زندانه و ناراحت شدم

 48. خواب دیدم مرحوم پدرم وپسرم که اکنون. درزندان است،آزادشده اند.دست در. گردن پدرانداختم وبوسیدمش و بعد. مشغول خوش آمدگویی به مهمانان شدم

 49. ناشناس

  سلام من خواب دیدم تو زندانم زندانه خیل خشگل بود پر درخت و…. ولی نمیدونستم کجاست و… با زندانبان دوست شدم ولی نمیشناختمش لطفا تعبیر کنید برام امروز قصد دارم یه سفر برم…

 50. خواب دیدم من بیرون از زندان هستم و برای ملاقات مادرم در زندان شهر خودمان رفته ام تعبیرش چیه؟

 51. ﺳﻼﻡ. ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﺮاﺩﺭﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪاﻥ اﺳﺖ و. ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ ﺁﺗﺶ ﺭا ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﻜﻨﻦ و ﺑﭽﻪ ﻛﺎﻛﺎﻳﻢ ﺭا ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ اﻭﻥ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺮاﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺨﺎﻳﻪ اﺯ ﺯﻧﺪاﻥ ﻓﺮاﺭ ﺑﺘﻴﺶ اﻣﺎ ﺑﺮاﺩﺭﻡ ﺭا اﺻﻼ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪاﻥ ﻓﻘﻄ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻟﻂﻔﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﺭا ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻦ

 52. ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺮاﺩﺭﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪاﻥ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻛﺎﻛﺎﻳﻢ ﺭا ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ اﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺭ ﺩاﺩﻧﺶ ﻣﻪ هﻫﻢ ااﺯ بﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ ﺯﻧﺪاﻧبﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺭا ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﻜﻨﻪ

 53. خواب دیدم در زندان بودم و زندان بان رو می شناختم

 54. پس خواب دیدن او زندانی است وبه نامزد ش کفته به من اعدام داده اند بیا تو را طلاق بدم لطفا تعبیر

 55. من دو فرزندم راازدست داده ام درخواب دیدم هردو درزندانند وکسی که آنها رازندانی کرده میشناسم وبرای آزادیشان گریه می کردم.تعبیر چیست

 56. من درخواب دیدم منو ب زندان میبرن ک زندان گویا ۳دَر داشت البته من و ی نفر دیگه رو ک میشناختمش رو ب زندان میبردن در اول خیلی سیاه و تاریک و بد بود در سوم هم تاریک بود ولی در دوم خیلی تمیز و خوشگل بود و زندان بانان خیلی مهربان بودن وقتی ک داخل شدیم همه کسایی ک اونجا زندانی بودن رو میشناختم گویا من با دیدن آنان آروم شدم
  بعد از چند دقیقه ای دسته جمعی از زندان فرار کردیم
  تعبیر این چیست؟

 57. در خواب ديدم پدرم در زندان افتاده و بعضي وقت ها به مرخصي مي آيد و من بيش از اندازه ناراحتم تعبير اين چيه؟

 58. باسلام شوهرم تو زندان هست در خواب خبر رسید که قرار است ازاد شود تعبیرش چیست با تشکر

 59. سلام من حسینم ساری خواب دیدم پسر بزرگم زندانی شده وزن در حمام گریه میکنم

 60. سلام خواب دیدم پدرم را جای من بردن زندان،پدرم چندساله فوت شده.درضمن علتش این بود که یه نفر مطب من رو غصب کرده بود من باهاش درگیر شدم و اون من رو هوا داده و گفت خدمات میرسم به همین دلیل بره بودنش زندان ما بچه ها هم با دسته چک داشتیم می‌رفتیم آزادش کنیم تعبیرش چیه

 61. من در خواب دیدم من را بی گناه دستگیر کردن وبه زندان بردن ومن از زندان فرار کرده و پلیس به دنبال من بود.تعبیر اش چیستء

 62. خواب دیدم با پسری چت میکردم نتونستم جواب پسر رو بدم رفتم توالت جوابشو دادم بعد یهو در باز شد پلیس اومدن منو دستگیر کردنمنو بردن به زندان بعد دیدم برگشتم خونه دارم وسایلمو جمع میکنم مسواک و این چیزا دوباره دیدم تو راهم که برم زندان شوهرم میگفت تا ۱۱ماه زتدانم خود شوهر م منو به پلیس لو داده بود و ن در خواب برای تلافی میگفتم مت از تو طلاق میگیرم و قرار بود من به زتدان برم بچه هایم هم با من بیایند و من برای یک روز بچه ها را دست عمه خودشان دادم تا جابجا شوم و با زنی به زندان میرفتم چهره ترسناکی داشت و قیافه لاتی در خواب کمامان با زنی بودم که نمیشناختمش لطفا تعبیرش کنید یعنی من میمیرم

 63. برادرم ۳ ماه فوت کرده یکی از آشنایان خواب دیده که زنده هست و به خاطر قتل در زندان هست و مادرم خیلی التماس میکرده که پسرم بی گناه هست تعبیر آن چیست؟

 64. برادر سه ماه هست که فوت کرده یکی از آشنایان خواب دیده که زنده هست و به خاطر قتل زندان هست و مادرم خیلی التماس میکرده که پسرم بی گناه هست تعبیر آن چی هست

 65. من در خواب دیدم بی دلیل یک زندانبان من را در زندان کرد ، تافن زندان خراب بود ، یک نفر درون محوطه زندان گفت از ای خیابان برو و اشاره کرد و ادرس داد که مغازه و شهر بود به فلان کس بگو کاری نکردی ولی من همچنان سر در گم بودم که اول صبح از خواب پریدم.

 66. خواب دیدم زندانبان هستم تعبیرش چیه?

 67. من سه شب خواب دیدم همسرم را دسگیر میکنند ومن خیلی ناراحت واشفته بودم لطفا معنیش را بگویید

 68. خواب دیدم برادرم که دو ماه است فوت شده در زندان است و از ما کمک میخواهد که نجاتش دهیم

 69. خواب دیدم برادرم که دو ماهه فوت شده در زندانه و از ما کمک میخواهد که نجاتش بدیم، تعبیرش چیست لطفا

 70. من در زندان که خیلی کم شبیه خانه ماست پدرم که فعلا فوت شدن با دو برادرم که حیات استند و پدرم در زندان شدیدا بیمار شده و من نزد هر زندانبان ناله میکنم که پدرم را آزاد کند اما مادر و پدرم بر این کار رضایت نشان نمیدهد خواهش میکنم تعبیر این خواب را بر من گوید

 71. خواب دیدم با یکی از رفیقای مردم بیرونم و یه مردی که با اون اشنایت داشتم مانع راه ما شدن و و رفیق من رفتن به اون به بحث بپردازه و اون مردی ک اشنا بود آسیب شدیدی دید منوبردن زندان و بعد از یکسال منو آزاد کردند و مردم منو به دید بدی نگا میکردند لطفا تعبیر خواب منو بگوئید

 72. سلام
  من خواب دیدم قراره مامانم بره زندان و بعد از چهار روز آزاد بشه ولی اون زندانو ندیدم فقط میدونستم قراره بره

 73. خواب دیدیم تو زندانم
  همون زندانی که چن سال پیش خودم اونجا بودم
  داداشم ۵ سال پیش فوت کرده اومد ملاقاتم با هم داشتیم تویه هوا خوری زندان میچرخیدیم
  یه دونه فندک بهم داد
  من همش به این فکر میکردم که چرا دوباره اومدم زندان دیگه طاقتشو ندارم

 74. سلام طورخدادبرام تعبیرش کنید
  خواب دیدم در زندان هستم و نمیدونستم کجاست شانختی ازش نداشتم و پیش خود گفتم ۱ ماه او ۲ روز دیگه ازاد میشوم تعبیرش کنید طور خدا

 75. سلام طور خدا ررام تعببرش کنید ۱۴ سالمه خواب دیدم ک در زندان هستم و ن زندان رو میشناختم نه زندانبان و نمیدونستم کجاس و پیش خود گفتم ک ۱ ما هم ۲ روز دیگر از زندان ازاد میشوم لطفا تعبیرش کنید یعنی من میمیرم اگه تعبیرش این است و خدا خواسته ک من فوت شم رو بهم بگین

 76. سلام
  من خواب دیدم که همه می گویند برادرم در زندان است و همه ی ما مشوش و دل نگران بودیم میشه تعبیرشو لطف کنید بگید؟

 77. من خواب دیدم عشقمو گرفتن بردن زندان تلفنی بهمون گفتن 141 سال باید بمونه تو زندان تعبیرش چیه اخه خیلی ناراحتو نگرانم

 78. سلام مادرم خواب دیده که پدر مرحومم زندان افتاده و نارحته نمیرارن هیچ کدوم ببینیمش و رفت از خونه همسایه غذامون رو گذاشته بود اونجا بپزه رو بیاره و شوهر همسایمون از اینکه بدهی داره ناراحته، اونجا مامانم پیش خودش گفته کاش شوهر منم بدهی داشت زندان نمی افتاد الان که نمیزارن ببینیمش و نمیدونیم کجاس و الان پیش دامادمون شرمنده میشیم لطفا تعبیر خواب رو برام بفرستید

 79. سلام من خواب دیدم شوهر عمه ام که چند وقته فوت شدن دست به دزدی زده و میخواستن ببرنش زندان ولی نبردنش تعبیرش چیه ؟ولی بازم میگفت من ۳ و ۴ ماهی زندان بودم . ۳ و ۴ ماهم شایدم ۵ ماه بیشتر نیست که فوت شدن لطفا جواب گو باشید

 80. من خواب دیدم پلیسا منو گرفتن بعد بردن دادگاه با یه نفر دیگه بعد اونجا تصمیم گرفتن برم زندان مثلا یه سال
  هیچ کاریم نکرده بودما

 81. خواب دیدم داعشی های لعنت ا… به ایران حمله کردنند من اسیر شدم ما انقدر رفتیم تابه حرم مطهر امام رضا رسیدیم درطی راه مدام زیارت اشورا می خواندیم ووقتی خواستیم صلوات امام هشتم بخوانیم به حرم رسیدیم وم از خواب بیدار شدم

 82. خواب دیدم تو یه زندان هستم و هیچی یادم نمیاد و اصلا نمیدونم برا چی زندانی شدم زندانشم عین کمپه تو یه کوره جا ینی معلوم نیس کجاس بعد یکی از هم بندیام اشنا در اومد یه روز اونجا بودم که یهو گفتن میتونید نامه بنویسید برای پدر مادر ولی به من کاغذ ندادن کاغذش مخصوص بود که یهو یکی از فامیلامون اومد تو زندان . گفت من اینجا کار میکنم گفتم به منم کاغذ بده بنویسم خلاصه نوشتم و بعد که کاغذ رو از من گرفت گفت نمیشه پستش کنم گفتم چرا یه کاغذ دراورد و گفت این حکمته حکمم اعدام بود برا فردا صبحش قرار بوود اعدامم کنن منم چون چیزی یادم نمیومد تصمیم گرفتم فرار کنم خلاصه با زحمت از در پشتی زندان که مال شست و شو بود فرار کردم بعد سوار تاکسی شدم و داشتم میومدم خونه از خواب پریدم

 83. سلام من خواب دیدم شوهرم به جای برادرش می‌ره زندان و همه میگفتن دیگه آزاد نمیشه .میشه سریع تعبیرش رو بگید ممنونم

 84. محمدعاشوری

  سلام همسرم خواب دیده ک درزندان بوده وبعد ازادشده که درخواب برادرش اومده دنبالش که لباسای یکی دیگه رو پوشیده میخاسته صاحب اونو پیدا کنه تالباسای اونو بده ولی ترس ازاینکه یوقت شاکی پشیمون بشه ازرضایتی که داده باهمون لباسامیره خونه که توخواب مادرش که فوت کرده رومیبینه با تعجب ازاینکه مادرش ازکجا فهمیده باهم روبوسی میکنن ازمادرش میپرسه که توازکجا فهمیدی مادرش میگه پسرم من مادرم مگه میشه نفهمم که کلی مهمون هم توخونه بودن و یه زن که نمیدونه واسه چی وکی بوده ازش شکایت کرده بود که مادرش رضایت گرفته بود.حالا تعبیرش رو نمیدونیم چیه ممنون میشم اگه بگید تعبیره خواب چی بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.