تعبیر خواب قطار

تعبیر خواب قطار | تعبیرخواب قطار | tabire khab

تعبیر خواب قطار,تعبیر خواب قطار چیست,تعبیر خواب قطار درحال حرکت,تعبیر خواب قطار سوار شدن,تعبير خواب قطار سوار شدن,تعبیر خواب قطار دیدن,تعبیر خواب ریل قطار,تعبیر خواب ایستگاه قطار,تعبیر خواب سوار قطار بودن,تعبیر خواب تصادف قطار,تعبیر خواب سوار شدن به قطار,تعبیر خواب سوار شدن در قطار,تعبیر خواب سوار شدن بر قطار,تعبير خواب سوار شدن بر قطار,تعبير خواب ديدن قطار,تعبیر خواب دیدن قطار در خواب,تعبير خواب ريل قطار,تعبیر خواب قطار از ریل خارج شده,تعبير خواب ايستگاه قطار,تعبیر خواب سوار قطار شدن,تعبير خواب سوار قطار شدن,تعبير خواب تصادف قطار,تعبیر خواب تصادف با قطار

تعبیر خواب قطار , تعبیر خواب قطار چیست , تعبیر خواب قطار درحال حرکت

خواب قطار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم قطار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب قطار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب قطار را مطالعه نمایید و متوجه شوید قطار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قطار از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن قطاری که می آید ، رسیدن است

تعبیر خواب دیدن قطاری که می رود ، جدایی است

تعبیر خواب قطاری که می آید و شما به استقبال از مسافر آشنایی می روید ، خبر خوش و مهمان است

تعبیر خواب در قطار بودن ، تحولی در زندگی است

تعبیر خواب پیاده شدن از قطار ، به ثمر رساندن کار بزرگی است

تعبیر خواب قطار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب قطاری با سرعت زیاذ به جلو می رود ، به مال و ثروت شما افزوده می شود 

تعبیر خواب قطار از کار افتاده ، منصرف شدن از سفر است

تعبیر خواب قطار شکسته و خراب ، از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب شنیدن صدای سوت قطار ، پیشرفت در زندگی است

تعبیر خواب شنیدن صدای قطاری که به شما نزدیک می شود ، سود است

تعبیر خواب مسافرت با قطاری که ریلی ندارد ، نگرانی است

تعبیر خواب قطارهای باربری ، مقام است

تعبیر خواب قطارقطار در خواب دیدن | تعبیر خواب

57 comments

 1. قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است

 2. آمدن و رسيدن قطار گوياي تداوم و تسلسل اموري است که در دست انجام داريد.

 3. اگر ببينيد قطاري مي آيد و شما به استقبال مسافر آشنايي مي رويد به ديدار بيگانه اي خشنود مي شويد و اگر بيگانه اي از آن پياده شود خبري خوش به شما مي رسد يا مهماني برايتان مي آيد.

 4. اگر خودتان در قطار بوديد که قصد عزيمت داشتيد تحولي در زندگي شما پديد مي آيد.

 5. اگر ديديد قطاري توقف کرده و شما از آن پياده شديد از انجام کار بزرگي فراغت مي يابيد.

 6. ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگي تعبير کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند

 7. وفتي سوار ترن مي شويم البته خودمان مي دانيم که به کجا مي خواهيم برويم ولي اگر ترن مسير خود را تغيير دهد از شهر و ديار ديگر سر در مي آوريم که با مقصد ما فاصله اي بعيد دارد.

 8. در زندگي نيز هدف ما مشخص است و مي کوشيم که به سعادت برسيم ولي در زندگي ما را به جائي مي برد که نمي خواهيم

 9. . گاهي اين تحول و تغيير مسير ارادي است و گاهي غير ارادي. آن چه غير ارادي است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر مي شود و به ما هشدار و بينائي مي دهد.

 10. اگر در خواب ديديد که ايستا ده ايد و ترن از راه مي رسد و قطار حرکت مي کند و يا از دور حرکت يک ترن را مي بينيد سفري براي شما پيش مي آيد

 11. . مشاهده ترن در هر حالت به شرطي که سوار آن نباشيد صرفا يک مسافرت است که بيننده خواب مي رود

 12. . زمان سفر شما به دوري و نزديکي قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه ترن و کوپه هاي آن. صداي سوت ترن خبري است که از مسافر يا غائبي به شما مي رسد

 13. چنان چه ديديد خودتان سوار قطار هستيد و از پنجره آن به بيرون نگاه مي کنيد و مناظري را مي بينيد که از پيش چشم شما مي گذرند تحولي بنيادي در زندگي شما پديد مي آيد.

 14. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولي بي ترديد اتفاق مي افتد. کساني که در ترن با شما هستند همان کساني مي باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت.

 15. اگر درون يک کوپه بوديد آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکيل مي دهند.

 16. اگر ترن شلوغ باشد عده زيادي با شما سرنوشتي مشترک خواهند داشت و اگر تنها بوديد راه را به تنهائي مي پيمائيد.

 17. قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است.

 18. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید.

 19. اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید.

 20. اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.

 21. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید. اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید. اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.

 22. اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از كشور خواهید داشت .

 23. دیدن قطار از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه در صرفة خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر كردن منصرف خواهید شد .

 24. دیدن قطار شكسته و خراب در خواب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارایی است .

 25. شنیدن صدای سوت قطار در خواب ، علامت آن است كه با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

 26. شنیدن صدای قطاری كه هر دم به شما نزدیك می شود ، نشانة آن است كه در كشور تغییراتی رخ خواهد داد كه برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .

 27. اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می كنید كه اصلاً ریلی ندارد ، علامت آن است كه نگران موضوعی خواهید بود كه سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و منفعت بوده است .

 28. دیدن قطارهای باربری در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تغییر و تحولاتی كه در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت .

 29. ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد

 30. فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

 31. فرويد عقيده دارد :
  اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

 32. تعبیر خواب اتومبیل و تصادف

  تعبیر خواب تصادف کردن و دیدن اتومبیل در خواب چه نشانه هایی در واقعیت و زندگی روزمره خواهد داشت؟

  عبدوس گويد:
  ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد
  فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

  فرويد عقيده دارد :
  اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

  مولف گويد :
  با اينکه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اکثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي کنند ولي هنوز يک وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد
  خريدن اتومبيل بزرگي و عزت و جاه
  مسافرت با اتومبيل غم واندوه
  کار کردن با اتومبيل بدست آوردن سود زياد
  تصادف با اتومبيل گرفتاري ومشکل بزرگ
  اگر ماشين او زير خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بيرون کشيد نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت

 33. من قطاربودم وقطارباسرعت خیلی زیاد به مقصدنامشخصی درحرکت بود واین خوابم نزدیک صبح دیدم لطفا تعبیرکنید

 34. من همش خواب می بینم که از قطار جا می مونم واسم شده مثل کابوس یک مدت متوقف شده بود باز شروع شد البته من زیاد با قطار سفر می کنم

 35. من خواب ديدم. قطار از دور آمد ايستاد من سوار شدم با مادرم.. كنار يكي از آشناهام كه آقا هست نشستم. او در قطار با كل اسباب اساسيش بود.

 36. من خواب ديدم. قطار از دور آمد ايستاد من سوار شدم. كنار يكي از آشناهام كه آقا هست نشستم. او در قطار با كل اسباب اساسيش بود. بعد قطار حركت كرد

 37. من خواب دیدم سوار قطارم بعد بدون این که به ایستگاه برسه از در پشتی سوار تلستیژ شدم و رفتم توی. جنگل ولی قطار به سرعت داشت به طرفم میومد

 38. قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است.

 39. آمدن و رسيدن قطار گوياي تداوم و تسلسل اموري است که در دست انجام داريد

 40. . اگر ببينيد قطاري مي آيد و شما به استقبال مسافر آشنايي مي رويد به ديدار بيگانه اي خشنود مي شويد و اگر بيگانه اي از آن پياده شود خبري خوش به شما مي رسد يا مهماني برايتان مي آيد.

 41. اگر خودتان در قطار بوديد که قصد عزيمت داشتيد تحولي در زندگي شما پديد مي آيد. اگر ديديد قطاري توقف کرده و شما از آن پياده شديد از انجام کار بزرگي فراغت مي يابيد.

 42. معبران خارجی ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند. اگر ببینید قطاری می آید و بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید. اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید، از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.

 43. اگر در خواب دیدید که ایستاده اید و ترن از راه می رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور، حرکت یک ترن را می بینید، سفری برای شما پیش می آید. دیدن ترن به شرطی که سوار آن نباشید، صرفا یک مسافرت است که بیننده خواب، در آینده در پیش دارد. صدای سوت ترن خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می رسد.

 44. اگر دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره، آن مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرند، تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید. کسانی که در ترن با شما هستند، در سرنوشت شما شریک خواهند بود. اگر ترن شلوغ باشد، عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهایی می پیمایید.

 45. تعبر خواب نرسیدن به قطار چیست

 46. محسن ابراهیمی جونوش

  رد شدن قطار از یک دست و پای انسان چیست؟البته بدون اینکه قطع بشن

 47. رکسانا

  تعبیر خواب زیر قطار له شدن وتکه شدن چیست وبعدش از اندام تکه شده نور ساطع شود ؟

 48. رکسانا

  تعبیر خواب مردن زیر قطار وتکه تکه شدن اندامها ونور ساطع شدن از آن چیست؟

 49. من خواب دیدو سوار قطارم در حال حرکت ولی متوجه شدم راننده قطار مارا فرفیفته وقصد سر به نیست کردن مارا دارد

 50. تعبیر خواب در حال حرکت که متوجه میشی راننده قصد سر به نیست کردن دارد

 51. من خواب دیدم مادرو خواهرم در قطار بودن وقطار تصادف کرده و اونا ب شدت زخمی بودن این خوابو هنگام ظهر دیدم لطفا بگین تعبیری داره؟واقعا حس بدی دارم خیلی اذیت شدم از اونروز

 52. سلام من خواب دیدم سوار یه قطار شدم که ایستاده بوداولش نمیدونستم قطاره، درش باز بود مثل در آسانسور ولی پهن تر مثل مترو سوار شدم همون جلوی در وایستادم دو سه نفرم با من بودن( آشنا بودن ولی یادم نیست) سوار که شدیم شروع کرد به حرکت مثل قطار جلو رفت اولش نمیدونستم کجا میره ولی رسید یه ایستگاهی پیاده شدم دوباره برای برگشت گفتم سوار همین بشم اینکه اینجا پیاده کرده برگشتم همونجا که سوار کرده حتما ایستگاه داره (همونجا وایستاده بود فکر کردم ایستگاه آخر پیاده شدم )
  اما سوار که شدم دیدم یه ور دیگه داره میره هول شدم دکمه توقف رو که روش شماره داشت مثل اسانسور رو خواستم فشار بدم بگم ایستگاه دهم نگه داره که یهو دکمه بوق زد قرمز شد بعد بیدار شدم

 53. سلام. من خواب دیدم با قطار داریم میریم سفر.
  همه افراد تو قطار اشنان. که قطار ایستاد و راننده غیب شد. و همه میکفتن یه نفر باید قطارو راه بندازه.
  و من رفتم و قطارو راه انداختم و رسوندم شهر که مسافتی از خوزستان تا مشهد بود .
  وقتی برگشتم همه روزنامه ها پر شده بود قطاری که توسط دختری به مقصد رسید

 54. سلام من در خواب دیدم قطار از مصیر خود خارج شد من رفتم سر قطار را گرفتم داشتم میکشیدم به راه خودش راحت هم میکشیدم قطار هم میاد به راه خودش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.