تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر | تعبیرخواب عطر | tabire khab

تعبیر خواب عطر,تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن,تعبیر خواب عطر زدن,تعبیر خواب عطر هدیه دادن,تعبير خواب عطر و ادكلن,تعبیر خواب عطر فروشی,تعبیر خواب عطر دادن,تعبير خواب عطر هديه گرفتن,تعبیر خواب عطر گرفتن,تعبیر خواب عطر فروش,تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر,تعبیر هدیه گرفتن عطر در خواب,تعبیر عطر زدن در خواب,تعبير عطر زدن در خواب,تعبیر خواب عطر و ادکلن,تعبیر خواب عطر یا ادکلن,تعبیر خواب عطر ادکلن,تعبیر خواب مغازه عطر فروشی,تعبیر خواب عطر دادن به مرده,تعبير خواب عطر گرفتن,تعبیر خواب گرفتن عطر از مرده,تعبير خواب عطر كادو گرفتن,تعبیر خواب کادو گرفتن عطر

تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن , تعبیر خواب عطر زدن

خواب عطر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم عطر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عطر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب عطر را مطالعه نمایید و متوجه شوید عطر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب عطر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن عطر نه چیز است

مدح و ثنا – سخن خوب شنیدن – علم سود آور – قریحه خوب – جمع علمی – مردی بخشنده و کریم – سخن ادیبانه – دین پاک – خبر خوش شنیدن

تعبیر خواب عطر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب عالمی که بوی خوش داشته باشد ، استفاده مردم از علم او است

تعبیر خواب توانگری که بوی خوش داشته باشد ، استفاده مردم از مال او است

تعبیر خواب عطر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن شیشه عطری که بوی خوش دارد اما هنوز از آن مصرف نکرده اید ، وجود فرصت نیک و خوب است که می توانید از آن بهره ببرید

تعبیر خواب کسی به شما شیشه عطر داد ، وجود یک شانس و فرصت است

تعبیر خواب شما به کسی شیشه عطر می دهید ، دادن فرصت به آن فرد است

تعبیر خواب استفاده کردن از عطری خوشبو ، ستایش مردم است

تعبیر خواب عطر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بوییدن عطری خوب ، روبرو شدن با اتفاق های شاد است

تعبیر خواب خوشبو کردن لباس و بدن با عطر ، تلاش برای محبوبیت و مورد ستایش قرار گرفتن است

تعبیر خواب سرمست شدن از بوی عطری ، افراط در  لذتجویی است

تعبیر خواب بستن در شیشه عطر ، از دست دادن چیزی باارزش است

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر ، خواسته ها و آرزوهایتان برآورده نمی شوند

تعبیر خواب درست کردن عطر ، انجام شدن کارها به بهترین نحو است

تعبیر خواب دختری که آب وان را معطر می کند ، روبرو شدن با اتفاقات خوب است

تعبیر خواب دختری که از مردی عطر هدیه می گیرد ، تجربه تفریحات لذتبخش و خطرناک است

تعبیر خواب عطر | عطر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 23 عدد

 • عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب

 • . حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد

 • عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

 • اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

 • اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید. حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر.

 • این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود. اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد.

 • این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود. اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد.

 • اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند.

 • روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند .

 • فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثنای نیکو. دوم: سخن خوش شنیدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نیکو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردی کریم. هفتم: سخنی با فرهنگ. هشتم: دین پاک. نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

 • ابن سيرين گويد :
  اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  عموم بوهاي خوش در خواب تعبير خوب دارند و بوهاي بد تعابير نامطلوب. حتي اگر بوئي خوش باشد ولي شما در خوابتان آن را نپسنديد و احساس کنيد دوست نداريد تعبير بوي نا خوش را دارد. عطر از جمله بو هاي خوش است و هر چه بيشتر در خواب از عطري خوشتان بيايد و لذت ببريد بهتر است و تعبير خوب تري دارد. اگردر خواب ببينيد شيشه اي عطر داريد که بوي خوش مي دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده ايد خواب شما مي گويد فرصتي نيک و بزرگ براي شما به وجود مي آيد که مي توانيد هم خودتان بهره ببريد و هم ديگران را بهره مند کنيد. اگر کسي شيشه اي عطر به شما داد نشان آن است که فرصتي در اختيار شما قرار مي دهد و شانسي به شما مي بخشد و اگر شما به کسي شيشه اي عطر داديد به او فرصت و امکان مي دهيد. حال اگر در خواب ديديد که کسي عطر مصرف کرده و بوي خوش مي دهد براي بيننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. اين خواب مي گويد بيننده خواب با انساني خوش نام و بلند آوازه آشنا مي شود. اگر کسي که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام مي شناختيد آشنائي به شما خدمتي انجام مي دهد. اگر در خواب ديديد خودتان عطري خوش بو مصرف کرده ايد خواب تان مي گويد کاري مي کنيد که مردم از شما خوب مي گويند و شما را مي ستايند. روي هم رفته عطر و بوهاي خوش در خواب ما تعابير خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوري و مدح و ستايش تعبير مي شوند

 • بوييدن رايحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايع نشاط آور است

 • اگر خواب ببينيد بدن يا لباس خود را معطر مي كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد مورد ستايش قرار بگيريد و در اين امر اقبال مي يابيد .

 • اگر خواب ببينيد از بوييدن عطري سرمست مي شويد ، علامت آن است كه در لذت جويي افراط خواهيد كرد .

 • اگر خواب ببينيد در شيشة عطر را مي بنديد ، نشانة آن است كه چيز باارزشي را از دست خواهيد داد .

 • شكستن شيشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين آرزوها و خواسته هاي شما به شكل مصيبت باري پايان مي يابد .

 • اگر خواب ببينيد عطر درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني دلخواه خواهيد داشت . و كارها به بهترين نحو ممكن انجام خواهد شد .

 • اگر دختري خواب ببيند آب وان را معطر مي كند ، علامت آن است كه با حوادثي نشاط آور روبرو خواهد

 • اما اگر خواب ببيند مردي به او عطر هديه مي دهد ، علامت آن است كه تفريحاتي لذتبخش ولي خطرناك را تجربه خواهد كرد

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

  ۲ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .

  ۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است كه در لذت جویی افراط خواهید كرد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است كه چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

  ۵ـ شكستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شكل مصیبت باری پایان می یابد .

  ۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی دلخواه خواهید داشت . و كارها به بهترین نحو ممكن انجام خواهد شد .

  ۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد

  شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است كه تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناك را تجربه خواهد كرد .

 • اگر کسی خواب ببیند ک در تعدادی شیشه عطر را گشوده و در حال انتخاب عطر است و در اخر عطری را انتخاب میکند ک کسی ب اون پیشنهاد داده ک اتفاقا ان فرد را بسیار دوست دارد تعبیر ان چیست؟

 • سلام من خواب دیدم یک نفر یک شیشه عطر خیلی خوش بو رو بهم داد و من بسیار از بوی عطر لذت بردم اما درب عطر رو باز نکردم و یادم نیست طرف چه شخصی بود که بهم عطر داد
  تعبیرش چیه؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.