تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون | تعبیرخواب صابون | tabire khab

تعبیر خواب صابون,تعبیر خواب صابون دادن,تعبیر خواب صابون خریدن,تعبیر خواب صابون گرفتن,تعبیر خواب صابون هدیه دادن,تعبیر خواب کف صابون,تعبير خواب كف صابون,تعبیر خواب خرید صابون,تعبیر خواب لیف و صابون,تعبیر خواب شستن دست با صابون,تعبیر خواب هدیه گرفتن صابون,تعبیر خواب دیدن کف صابون,تعبیر خواب خریدن صابون

تعبیر خواب صابون , تعبیر خواب صابون دادن , تعبیر خواب صابون خریدن

خواب صابون یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم صابون در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب صابون می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب صابون را مطالعه نمایید و متوجه شوید صابون چه تعبیری دارد

تعبیر خواب صابون از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب شستن لباس با صابون ، بازگرداندن کسی از کار بد است

تعبیر خواب صابون خوردن ، مال حرام است

تعبیر خواب صابون از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب داشتن صابون های زیاد و شستن لباس با آن ها ، برآورده نشدن آرزو است

تعبیر خواب صابون از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خریدن صابون از فروختن آن بهتر است

تعبیر خواب صابون از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب متهمی که با صابون لباس و سر و بدنش را بشوید ، رفع اتهام است

تعبیر خواب محکومی که با صابون لباس و سر و بدنش را بشوید ، لفو شدن حکم است

تعبیر خواب محبوسی که با صابون لباس و سر و بدنش را بشوید ، آزادی است

تعبیر خواب وامداری که با صابون لباس و سر و بدنش را بشوید ، آسودگی است

تعبیر خواب بیماری که با صابون لباس و سر و بدنش را بشوید ، شفا است

تعبیر خواب انسان ناصالحی که دست و رویش را با صابون می شوید ، بازگشتن به راه درست است

تعبیر خواب خوردن صابون ، ربا و مال حرام است

تعبیر خواب صابون از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب صابون ، غصه است

تعبیر خواب خریدن صابون ، شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد

تعبیر خواب استفاده کردن صابون ، مناطق خطرناک است

تعبیر خواب صابون از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن صابون ، تفریح و خوشگذرانی است

تعبیر خواب دختری که کف صابون درست می کند ، به دست آوردن مهارتی ویژه در حرفه خاصی است

تعبیر خواب صابون | صابون در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 14 عدد

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خودت را با صابون شسته‌ای، تعبیرش این است که از انجام کار بد و ناشایست توبه می‌کنی، یا اگر ببینی لباس کسی را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی کسی را انجام کار بد منصرف کرده و توبه می‌دهی .

 • اگر ببینی صابون می‌خوری، یـعـنـی چیز حرامی مصرف می‌کنی.

 • جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خریدن صابون بهتر از فروختن آن می‌باشد.

 • یک نفر به من سه قالب صابون داد.

 • خواب دیدم یه مسابقه ای هست هر کسی چیزی درست میکند. من قصد داشتم صابون درست کنم! تعبیرش چی میتونه باشه – با تشکر

 • صابون در خواب نشانه تحصيل برائت است. اگر محکومي، متهمي، يا محبوسي در روياي خويش ببيند که با صابون لباس يا سر و تن خويش را مي شويد برائت حاصل مي کند…

  اگر متهم است رفع اتهام مي شود. اگر محکوم است حکم لغو مي گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص مي شود. چنانچه وامداري اين خواب را ببيند اداي دين مي کند و ديون خويش را مي پردازد و آسوده مي شود. به همين نحو اگر بيماري ببيند که سر و تن يا لباس خويش را با صابون مي شويد از بیماری شفا مي يابد و سلامتش اعاده مي گردد. هر کس خودش بهتر مي داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدي و ناخالصي دارد. چنانچه انسان ناصالحي در خواب ببيند که دست و روي خويش را با صابون مي شويد به راه صلاح باز مي گردد و از ادامه کارهاي زشت باز مي ايستد. حال اگر ببينيم که ديگري، ما يا جامه و لباس ما را با صابون مي شويد او ما را از سختي و تنگي مي رهاند و موجب برائت يا تطهيرمان مي گردد البته با توجه به شرايط و موقعيتي که دارا هستيم. روي هم رفته ديدن صابون در خواب بد نيست. خوردن صابون رباخواري و خوردن مال حرام است و شياف صابون اقدام به فساد است.

 • ديدن صابون در خواب ، نشانة توفيق در كارهاو پرداختن به تفريح و سرگرمي با جمع دوستان است

 • اگر دختري خواب ببيند كف صابون درست مي كند ، نشانة آن است كه در حرفه اي مهارت ويژه اي به دست خواهد آورد .

 • شستن لباس با صابون در خواب، چه برای خود و چه برای دیگری، پاک شدن از گناه و بازگشت به سوی پروردگار است و یا تکلیف بازگشت به کسی برای توبه به سوی اعمال خدا پسندانه. اگر متهمی، یا محبوسی در خواب ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید ، بخشوده می شود. چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند. اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد. خوردن صابون ربا خواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر ببیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که از مراد بازماند.

 • جابر مغربی می گوید: خریدن صابون در خواب از فروختن آن بهتر باشد .

 • مادرم خواب دیده که شوهرم صابون از دستش میفته ..نتونست اونو بگیره

 • خوب میبینم که با صابون یک طفل را میشویم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.