همه چیز درباره تعبیر خواب “صورت” زخمی و سوخته

تعبیر خواب صورت | تعبیرخواب صورت | tabire khab

تعبیر خواب صورت,تعبیر خواب صورت سوخته,تعبیر خواب صورت زخمی,تعبیر خواب صورت پر مو,تعبیر خواب صورت سیاه,تعبیر خواب صورت زشت,تعبیر خواب صورت کبود,تعبیر خواب صورت شستن,تعبیر خواب صورت خونی,تعبیر خواب صورت جوش زده,تعبیر خواب صورت سوخته مرده,تعبیر خواب چهره سوخته,تعبیر خواب دیدن صورت سوخته,تعبیر صورت سوخته در خواب,تعبیر خواب سوخته شدن صورت,تعبير صورت سوخته در خواب,تعبیر خواب نصف صورت سوخته,تعبیر خواب پوست صورت سوخته,تعبیر خواب صورت آفتاب سوخته,تعبیر خواب صورت زخمی مرده,تعبیر خواب دیدن صورت زخمی,تعبیر خواب زخمی شدن صورت,تعبیر صورت زخمی در خواب,تعبیر خواب زخمی بودن صورت,تعبیر خواب زخمی بودن صورت مرده,تعبير خواب صورت پر مو,تعبیر خواب صورت پر موی زن,تعبیر خواب صورت پر مو زن,تعبیر خواب دیدن صورت پر مو,تعبیر خواب پر مو شدن صورت,تعبیر خواب پر مویی صورت,تعبیر خواب پر مو شدن صورت زن,تعبیر دیدن صورت پر مو در خواب,تعبیر خواب صورت سیاه شدن,تعبیر خواب صورت سیاه مرده,تعبیر خواب چهره سیاه,تعبير خواب صورت سياه,تعبیر خواب سیاهی صورت,تعبیر خواب چهره سیاه شدن,تعبیر خواب دیدن صورت سیاه,تعبیر صورت سیاه در خواب,تعبیر خواب سیاه بودن صورت,تعبير خواب صورت زشت,تعبیر خواب چهره زشت,تعبیر خواب زشتی صورت,تعبير خواب زشت شدن صورت,تعبیر خواب دیدن زشت شدن صورت,تعبیر خواب کبودی صورت مرده,تعبیر خواب مرده با صورت کبود,تعبیر کبودی صورت در خواب,تعبیر خواب کبود شدن صورت مرده,تعبیر خواب صورت کبود شده,تعبير خواب صورت شستن,تعبیر خواب صورت شستن با صابون,تعبیر خواب شستن صورت با اب,تعبیر خواب شستن صورت مرده,تعبیر خواب شستن صورت در خواب,تعبیر خواب شستن صورت با اب سرد,تعبیر خواب شستن صورت بچه,تعبیر خواب شستن صورت با گلاب,تعبیر خواب شستن صورت با ادرار,تعبیر خواب صورت خونین,تعبیر خواب صورت خون,تعبیر خواب دیدن صورت خونی,تعبیر خواب صورت خون آلود,تعبیر خواب مرده با صورت خونی,تعبیر خواب سر و صورت خونی,تعبیر خواب آرایش صورت,تعبیر خواب جوش صورت,تعبیر خواب اصلاح صورت, تعبیر خواب بند انداختن صورت

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت

شوید صورت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب صورت از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب صورت بر هشت وجه است

شرافت-حقارت-نظم در کار-دیانت-رسوایی در صورت سیاه بودن سیاه-بدهکاری-کار نیکو-توفیق طاعت

تعبیر خواب صورت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دین صورت زیبا ، شرافت است

تعبیر خواب صورت زشت، حقارت است

تعبیر خواب دیدن صورت خود به حالتی دیگر ، همان می شود در دنیا

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت سوخته

تعبیر خواب صورت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب صورت سرخ و پاکیزه ، سلامتی است

تعبیر خواب صورت سفید، نیکویی در دیانت است

بیماری است

تعبیر خواب صورت سیاه رسوایی در بین مردم است

تعبیر خواب صورت سیاه با جامه سفید، دختر دار شدن است

مرگ است

تعبیر خواب صورت خونی یا سرشار از زردآب زیان مالی است

تعبیر خواب صورت مودار بدهکار شدن است

تعبیر خواب واژگون دیدن صورت خود این است که مردم از او روی می گردانند

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت زخمی

تعبیر خواب صورت از دید جابر مغربی

تعبیر خواب صورت نیکو، کار نیکوست

تعبیر خواب صورت زشت، کار زشت است

خشم است

تعبیر خواب صورت زرد بیماری است

تعبیر خواب صورت صاف و روشن ، توفیق الهی است

غم و غصه است

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت پر مو

تعبیر خواب صورت از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب صورت خود را دو رو دیدن ، نفاق است

تعبیر خواب صورت خود را گریان و خندان دیدن این است که دو زن دارد که با هم نمی سازند

تعبیر خواب صورت از دید لوک اویتنهاو

رنگ پریده ، بیماری است

تعبیر خواب صورت ظریف ، آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

تعبیر خواب صورت زشت ، غم و غصه است

تعبیر خواب صورت پودر زده شده ، برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

آب افتاده باشد ، زندگی طولانی با نشاط است

پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

تعبیر خواب صورت صورت پوشانده شده ، خبرهای نا خوشایند

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت سیاه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید.

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت زشت

حکایت است از  ابراهیم کرمانى :

روزى مهدى عباسى، در خواب دید، صورتش سیاه شده است. همینکه از خواب بیدار شد خیلى مضطرب و آشفته حال گردید. و تمام مُعبرّین را جمع کرد و خواب ش را براى آنها نقل نموده و از تعبیر ش سؤال کرد. همگى از تعبیر آن عاجز شدند و گفتند: این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استادِ معبّرین عصر، مى تواند تعبیر کند. خلیفه او را براى تعبیر ، دعوت کرد.

وقتى آن استاد فرزانه حاضر شد، خلیفه خواب خویش را براى او نقل کرد، ابراهیم گفت: اى خلیفه! شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب ، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت : از کجا مى گوئى؟ ابراهیم پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن؛ زیرا خداوند مى فرماید: (وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُْنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ کَظیمٌ) “هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه مى شود و بشدت خشمگین مى گردد.”(1)

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت کبود

لوک اویتنهاو می گوید :

صورت

رنگ پریده : بیماری

ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

تعبیر خواب صورت شستن

شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید .

دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

تعبیر خواب صورت خونی مانند تعبیر خواب سگ حکایت از این دارد که شما یک ضرر مالی می کنید

تعبیر خواب صورت | صورت در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 66 عدد

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید.

 • روزى مهدى عباسى، در خواب دید، صورتش سیاه شده است. همینکه از خواب بیدار شد خیلى مضطرب و آشفته حال گردید. و تمام مُعبرّین را جمع کرد و خواب ش را براى آنها نقل نموده و از تعبیر ش سؤال کرد. همگى از تعبیر آن عاجز شدند و گفتند: این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استادِ معبّرین عصر، مى تواند تعبیر کند. خلیفه او را براى تعبیر ، دعوت کرد.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  صورت

  رنگ پریده : بیماری

  ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

  زشت : غم و غصه

  پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

  صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

  شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

  صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

 • دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید

 • دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او بهتان می‌زنند، ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی،

 • جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شو

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

 • من‌ خواب دیدم صورتم سوخته ،و قرمز شده ،مخصوصا سمت راست صورتم
  اگه امکانش هست برام زحمت بکشید تعبییر کنید

 • حتماً برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید

 • د من خواب دیدم زنم توی خواب چهره اش شبیه عقب مونده ها شده بود خیلی وحشت کردم وازترس کشیدم عقب
  این خوابوهم بعداز اذان صبح دیدم میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه

 • خواب دیدم ک ب مجلس ترحیم رفتم ک دونفر مرده بودند و خواهرم را انجا دیدم ک صورتش را کنده بود و لباس سیاه تنش بود انگار مجلس ترحیم اشنا بود ولی نمیدانستم مال کیه

 • من خواب دیدم لکه عکسه دختری تو سمت چپ صورتم افتاده ک به دوون ها سفید بود…و در خواب هی آرایش میکردم ک معلوم نشه

 • برای دور شدن از بلا و گرفتاری و حفظ قدر و منزلت بیشتر مراقب اعمال خود باشید.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري بود، دليل كه شرف و منزلتش بيشتر شود. اگر بيند رويش زشت و ناخوش گرديد، دليل كند كه قدر و منزلتش كمتر بود و به چشم حقارت بر وي نگرند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند رويش سرخ و پاكيزه بود، دليل كه روشناس شود. اگر بيند گونه رويش سفيد شد، دليل است بر نيكوئي و دين و ديانت او. اگر بيند گونه رويش زرد شد، دليل كه بيمار شود. اگر بيند گونه رويش سياه شد، دليل كه در مردمان رسوا شود

 • اگر بيند با سياهي روي او گردآلود بود، دليل كه نشان مرگ بود. اگر بيند رويش خون آلود شد يا زردآب از رويش بيرون آمد يا جراحت بيند، زيان مال است. اگر بيند رويش به قفا گشته بود. دليل كه مردمان روي از او بگردانند و به جفاي او مشغول شوند. اگر بيند روي او كج شده بود، دليل بر فساد و تباهي دين او كند. اگر بيند بر روي خويش موي بسيار داشت، دليل كه وام دار شود. جابر مغربي گويد: اگر كسي روي خويش را نيكو بيند، در آب يا در آئينه، يا كسي به وي گويد روي تو نيكو است، دليل كه كار او نيكو شود. اگر روي خويش را زشت بيند، دليل كه كار او بد شود. اگر روي خود را سرخ بيند، دليل كه او را با كسي مناظره افتد و از آن كس خشم فرو خورد. اگر روي خود را زرد بيند بيمار شود. اگر به خواب روي روشن و صاف بيند به طاعت ها توفيق يابد و كار خير كند. اگر روي را سياه بيند دليل كه غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره كفر افتد. اگر روي خود را شكسته بيند، دليل بر مصيبتي بود. اگر بر خويش جراحتي بيند، دليل كه در كار و كدخدائي او خلل افتد از جهت زنان. mاسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند خويشتن را دو روي است، دليل كه منافقي كند. اگر دو روي خويش را خوب و پاكيزه بيند، دليل كه توسط نمايد ميان مردمان. اگر يك روي خود را خندان بيند و يكي گريان، دليل كه وي را دو زن بود و سازگاري نكنند با يكديگر. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن روي درخواب بر هشت وجه است. اول: شرف و بزرگي. دوم: خواري و حقارت. سوم: نظام كارها. چهارم: دين و ديانت. پنجم: اندوه و رسوائي چون سياه بيند. ششم: وام داري. هفتم: كار نيكو. هشتم: توفيق طاعت.

 • اگر در خواب ببينيد که چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما بالا مي رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستيد مي شويد زيرا چروک و چين بر چهره نشاني فزوني شان و مرتبه بيننده خواب است. اگر کسي که جوان است و بر چهره اش هيچ اثري از پيري نيست ببيند صورتش چروک پيدا کرده تعبير همان است که گفته شد

 • اگر پدر و مادري در خواب ببينند که چهره کودکشان چروک پيدا کرده خوب نيست زيرا از بيماري آن کودک خبر مي دهد و طبعا براي پدر و مادر غم و رنج همراه مي آورد. پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نويد مي دهد چنان چه روي پرده خانه خويش در خواب چين و چروک بيش از حد ببينيد براي اهل آن اتاق که پرده در آن آويخته است ناراحتي فراهم مي شود چون پرده بايد چين داشته باشد نه چروک. همين تعبير است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانيد آن را صاف کنيد بطوري که در خواب هر طرفش را بکشيد طرف ديگرش کج شود. اين خبر از غم و ناراحتي براي اهل خانه مي دهد. اصولا چروک روي لباس و چيزهائي که گفته شد خوب نيست.

 • هایده

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری [ولی برای مشاهدۀ تعبیر چهرۀ سرخ به قسمت چهره خوب مراجعه شود].

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او بهتان می‌زنند، ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن‌ها که رویشان سفید است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند (آل عمران-107).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چهرۀ سیاه، غم و اندوه و رسوائی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی بین مردم رو سیاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی چهره تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی از جهت عیال و زن خودت دچار غم و اندوه خواهی شد و در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی چهره تو سیاه و تیره می‌باشد تعبیرش این است که کافر خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فَاَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكْفَرْتُم بَعْدَ اِیمَانِكُمْ… _ … اما به آن‌هائی که رویشان سیاه می‌شود، گفته می‌شود: آیا شما نبودید که بعد از ایمانتان کافر شدید… (آل عمران-106). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-58). اگر ببینی علاوه بر آنکه چهرۀ تو سیاه است، گرد و خاکی نیز می‌باشد، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی چهره‌ات عوض شده و تغییر کرده است، تعبیرش این است که از خداوند روگردان می‌شوی و سخن دروغ خواهی گفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو تغییر کرده ولی دوباره به صورت اول خودش برگشته است، یـعـنـی توبه می‌کنی و به خداوند رو می‌آوری .
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به صورت فرشته‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی از غم و اندوه رها می‌شوی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبرئیل شده‌ای و مردم به تو اشاره می‌کنند و می‌گویند که او جبرئیل است، یـعـنـی امانت‌دار و محرم راز می‌شوی و به خواسته‌ات خواهی رسید. اگر ببینی میکائیل شده‌ای و یا گفتند که تو میکائیل هستی، یـعـنـی از تو به مردم خیر و نعمت و بشارت می‌رسد و پیش مردم دارای قدر و منزلت و جاه عظیمی خواهی بود.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چهره زیبا، خوشحالی و شادی می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات بهتر و زیباتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی شرافت و منزلت تو بیشتر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب چهرۀ خودت را در آیینه یا آب خوب و نیکو ببینی، یا اینکه کسی به تو بگوید چهره‌ات خوب و نیک می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو خوب و نیک می‌شود .
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات سرخ و تمیز می‌باشد، یـعـنـی شاد و با نشاط خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مشهور می‌شوی [دقت شود که تعبیرگر گفته است “سرخ” می‌باشد یعنی اصطلاحاً “چهره‌ات گل انداخته است”، و نه “قرمز” شده است؛ برای دیدن تعبیر چهرۀ قرمز به قسمت رنگ چهره مراجعه شود].
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات صاف و تمیز می‌باشد، یـعـنـی در بین مردم مشهور می‌شوی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی توفیق بندگی و طاعت پیدا می‌کنی و کار خیر انجام می‌دهی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چهره‌ات ایراد و نقصی وجود دارد، تعبیرش این است که درسرپرستی و ریاست بر خانه و زینت و آرایش تو نقصی به وجود می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی کار تو بد و خراب می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زشت‌تر و ناخوشایندتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی پیش مردم قدر و منزلتی نخواهی داشت و به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر چهره زشت، غم و اندوه و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات کج شده است، یـعـنـی در دین و ایمان دچار فساد و تباهی خواهی شد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات اصطلاحاً “شکسته” و افتاده شده است، یـعـنـی دچار مصیبتی می‌شوی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده است، یـعـنـی به اندازه آن به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی چهره تو دچار خراشیدگی و تباهی شده است، یـعـنـی از جهت زن‌ها در کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه اختلال و اشکال به وجود می‌آید.
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دو تا چهره و صورت داری و دورو هستی، تعبیرش این است که دورو و منافق می‌باشی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر هر دو چهره خوب و پاکیزه باشند، یـعـنـی بین مردم واسطه و میانجی می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا چنانچه یک روی خود را خندان ببینی و روی دیگر را گریان، یـعـنـی دو زن خواهی داشت که با یکدیگر سازگاری و سازش نمی‌کنند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صورت تو به پشت برگشته است، یـعـنـی مردم از تو روبرگردان می‌شوند و به تو ظلم و جفا می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چهره عبارتند از: 1- شرافت و بزرگی 2- خواری و حقارت 3- نظم و نظام کارها 4- دین و دینداری 5- غم و اندوه و رسوائی (وقتی که سیاه ببینی) 6- بدهکاری 7- کار نیکو 8- توفیق طاعت و بندگی خداوند.

 • با سلام من یک خانم چهل ساله هستم دوستم در خواب دیده که روی من سیاه شده و زیر چشمم گود افتاده لطفا تعبیر بفرمایید متشکرم من متاهل و دارای یک دختر هستم. دوستم این خواب را در وقت اذان صبح قبل از طلوع آ فتاب دیده

 • به احتمال زیاد تعبیرش آن است که می بایست سعی کنید ورشکستگی خود را پیش دیگران مطرح نکنید و از ناله و زاری در این مورد خودداری کنید. چنین کاری برای شما جز خوار شدن چیز دیگری ندارد.

 • زن دوستم خواب دیده که من به پیش او میروم وتقاضای غدا میکنم و میگویم گشنم هست وقیافه من سیاه وزشت بود ه بعد از چند ما خواب میبیند باز هم با پیش او میروم وتقاضای غذا میکنم اما اینبار صورتم روشن وزیبا بوده معنیش چه میشود

 • احتمالاً شما در خواب او به صورت نماد و مثال باشید و تعبیر به شخص دیگری برسد.
  تعبیر گرسنگی را 1- تنگدستی و تنگنا 2- حرص و آز و ولع 3- گناه 4- طمع داشتن به مردم دانسته اند.

 • با سلام و احترام – – خواب دیدم یک لایه از پوست صورتم که حالت پوست مرده داشته داره میریزه و من مثه کیسه کشیدن یه لایه کامل رو کندم و بعدش صورتم بسیااار زیبا شد و حتی حالت موهام بسیار خوشرنگ و زیبا شد – میشه لطفا تعبیر خوابمو بگید؟

 • احتمالاً این خواب از بهتر شدن حال و روز شما گفته است و بشارت دهنده بوده.

 • سلام خسته نباشبد – من‌ خواب دیدم صورتم سوخته ،و قرمز شده ،مخصوصا سمت راست صورتم – اگه امکانش هست برام زحمت بکشید تعبییر کنید – ممنون

 • حتماً برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • هر که در خواب صورت خود را زشت ببیند، باید به باطن و ظاهرش توجه کند و از اعمال زشت توبه کند. اگر صورت خود را زیبا دید، کردار و اعمال او پسندیده و مورد قبول مردم است. شخصی که صورت خود را بر افروخته ببیند، نهادی خشمگین و عصبانی دارد. دیدن رو و صورت در خواب ، به آبرو و طینت در بیداری تعبیر می شود.

 • اگر کسی در خواب رخساره خود را تمیز و روشن ببیند، به خوبرویی و بزرگی میان مردم مشهور خواهد شد. دیدن رخساره زرد یا کثیف تعبیر عکس دارد و مردم به او به دیده حقارت خواهند نگریست. اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته، با کسب ثروت، خود پرستی و لذت را در هم می آمیزید. اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید، پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می شود .

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن روی درخواب بر هشت وجه است:
  شرف و بزرگی،
  خواری و حقارت،
  نظام کارها،
  دین و دیانت،
  اندوه و رسوائی چون سیاه ببیند،
  وام داری،
  کار نیکو،
  توفیق طاعت.

 • رخساره درخواب ، دلیل بر نیکوئی حال و شادی مردم کند و زشتی رخساره، دلیل بر غم و اندوه و بیماری کند. دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دروغ گوید

 • محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن ببیند که در بیداری بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر ببیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر باشد و به چشم حقارت بر وی نگرند. اگر ببیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، تعبیر آن چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

 • لوک اویتنهاو می گوید: اگر رنگ صورت خود را پریده دیدید، نشانه بیماری است. صورت ظریف در خواب نشانه برآورده شدن آرزوها است. صورت زشت، بروز غصه و غم است. صورت آرایش کرده برای مردان نشانه شرمساری و تحقیر ولی آرایش ملایم برای خانمها نشانه خوشبختی است.

 • شستن صورت، پشیمانی از عملی که انجام داده اید است. داشتن صورتی زیبا که عکس آن در آب افتاده باشد، نشانه داشتن زندگی شاد و با نشاط و عمری طولانی است. صورت پوشانده شده نیز تعبیرش شنیدن خبرهای ناخوشایند است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون ببیند، دلیل که همه مردم، روی از او بگردانند. رخساره درخواب، آرایش مردم و کدخدائی او است. اگر در رخساره عیبی ببیند، درکدخدائی و آرایش او نقصان رسد. اگر ببیند که رویش سرخ و پاکیزه باشد، دلیل که دین و دیانت او درست است. روی زرد نشانه بیماری و روی سیاه نشانه رسوایی بین مردم است.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بر رخساره او موی بود، دلیل که وام دار گردد. اگر ببیند رخساره او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادان و خرم گردد. اگر ببیند که رخساره او زرد بود، نشانه این است که او بیمار گردد. اگر ببیند که رخساره او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد.

 • اگر کسی روی خویش را نیکو ببیند، در آب یا در آئینه، یا کسی به وی گوید روی تو نیکو است، دلیل که کار او نیکو شود. اگر روی خویش را زشت ببیند، دلیل که کار او بد شود. اگر روی خود را سرخ ببیند، دلیل که او را با کسی مناظره افتد و از آن کس خشم فرو خورد.

 • اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر کسی ببیند خویشتن را دو روی است، دلیل که منافقی کند. اگر دو روی خویش را خوب و پاکیزه ببیند، دلیل که میان مردم واسطه شود. اگر یک روی خود را خندان ببیند و یکی گریان، دلیل که وی را دو زن بود و سازگاری نکنند با یکدیگر.

 • خواب يك مهماني رو ديدم كه پسري رو كه دوستش دارم با يه دختري كه نميدونم كي بود اومد واون پسر كه دوستش دارم دست اون دختر كرفنه بود و به من يه جورايي نگاه ميكرد كه انگار از من خوشش اومده بود ولي اون تا اخر اون مهموني با اون دختر بود

 • خواب دیدم همه جا آتش گرفته بود وهمه حیرت زده بودند و بدون اینکه آتش به بدنم و یا صورتم اصابت کند کسی مدام میگفت نیمی از صورتت سوخته من می دویدم تا کسی مرا نبیند یکباره جلوی آینه ای ایستادم و بصورتم پماد می زدم که به یکباره از ترس بیدار شدم لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم

 • مادرم خواب دیده که من اومدم خونه و صورتم پر از خونه و حتی دست و پام و به هر جای بدنم که دست میزنه خون میاد میشه لطفا تعبیرشو بگین.ممنون

 • خواب دیدم یکی از دوستانم صورتش سوخته به طور شدید وقتی دیدمش دوستم بهم گفت صورت تو هم سوخته وقتی در اینه نگاه کردم دیدم لکه لکه شده و همونجا با یه روسری توی اینه اون سوختگی رو پاک کردم وصورتم مثل روز اول شد اما دوستم سوختگی صورتش زیاد بود وسیاه شده بودلطفا تعبیرشوبگین.ممنون

 • سلام من دوشب هست كه خواب يكي از اشناهامون رو ميبينم كه زن هستن ايشون و تو خواب به من خيلي باعصبانيت و اخم نگاه ميكنه ولي حرفي نميزنه ميشه راهنمايي بفرماييد؟ تعبيرشو تو سايت هاي مختلف پيدا نكردم

 • خواب دیدم صورت معشوقه ام لاغر است و کمی زخمی هست.
  تعبیرش چیست؟

 • من خواب دیدم که صورتم کبود شده.جای جایی از صورتم کبود شده.کبودی های قهوه ای رنگ.میشه برام تعبیرش کنید

 • من خواب دیدم صورتم کبود شده. جای جایی از صورتم کبودی های قهوه ای رنگ داره

 • سلام .مادرم خواب دیده صورت خواهرم پوسته پوسته شده بعد از اذان صبح این خواب و دیدن لطفا تعبیریش چیه؟

 • سلام. خواب دیدم همسر شوهر سابقم از سرتاپا غرق طلاست ولی صورتش بسیار زشت شده و مرا در آغوش میکشد. لطفلا برایم تعبیر کنید. متشکرم

  • خواب دیدم من تازه ارایشگاه رفته بودم وبند انداخته بودم شب ماده ای رو صورت مالیدم باید زود بر میداشتم اما تا صبح رو صورتم بود صبح صورتم میشویم میبینم صورتم پر از مو سیاه وبلند شده میخواستم سریع پیش ارایشگر برم وجلبک بندازم .

 • خواب دیدم صورتم با چاقو زخمی شده

 • خواب دیدم شخصی رو تخت بیمارستان نزدیک شدم برگشتم دیدم کل فامیل شوهرم پشت منن خواهر شوهرم گفت سوخته برو جلو ببینش گفتم میترسم گفت نترس برو ببینش رفتم جلو دیدم کل صورتش باند پیچی شده فقط چشماش معلومه از ترس جیغ کشیدم
  امکانش هست تعبیرش رو بهم بگین
  ممنون

 • خواب دیدم صورت شوهرم باند پیچی شده فقط چشماش معلومه کل فامیل هستن خوار شوهرم گفت سوخته برو ببینش منم دیدمش از ترس جیغ کشیدم

 • سلام
  شب و روزتون بخیر
  یک نفر به من گفت خوابت رو دیدم که توی خواب چهره‌ی خیلی زیبایی داشتی، ازت میپرسیدم چکار کردی و تو میگفتی هیچی من همین طوری بودم همیشه.
  اما باور نداشت و میگفت تو خیلی زیبا شدی، حتما یه کاری کردی
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید??

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.