تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب زخم | تعبیرخواب زخم | tabire khab

تعبیر خواب زخم,تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو,تعبیر خواب زخم دست,تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله,تعبیر خواب زخم سر,تعبیر خواب زخم پا,تعبیر خواب زخم صورت,تعبیر خواب زخم شدن دست,تعبیر خواب زخم روی بدن,تعبیر خواب زخم ساق پا,تعبير خواب زخمي شدن با چاقو,تعبیر خواب زخمی شدن پا با چاقو,تعبیر خواب زخم با چاقو,تعبیر خواب زخم دست مرده,تعبیر خواب زخم دست راست,تعبیر خواب زخم دست و پا,تعبیر خواب دست زخم شده,تعبیر خواب زخم کف دست,تعبير خواب زخم شدن دست,تعبير خواب زخم روي دست,تعبیر خواب زخم در دست,تعبير خواب زخم سر,تعبیر خواب زخم سر مرده,تعبیر خواب زخم شدن سر,تعبیر خواب زخم در سر,تعبير خواب زخم شدن سر,تعبير خواب زخم در سر,تعبیر خواب زخم پوست سر,تعبیر خواب زخم کف سر,تعبیر خواب زخم شدن پوست سر,تعبير خواب زخم پا,تعبیر خواب زخم پای مرده,تعبیر خواب پای زخم,تعبیر خواب زخم در پا,تعبیر خواب زخم روی پا,تعبیر خواب زخم ران پا,تعبیر خواب زخم پاشنه پا,تعبیر خواب دیدن زخم پا,تعبیر خواب زخم صورت مرده,تعبیر خواب زخم شدن صورت,تعبير خواب زخم روي صورت,تعبیر خواب زخم بر صورت,تعبیر خواب زخم بر روی صورت,تعبیر خواب دیدن زخم صورت,تعبیر خواب زخم روی صورت مرده,تعبیر خواب زخم بودن صورت,تعبیر خواب دیدن زخم در صورت,تعبیر خواب زخم شدن دست راست,تعبير خواب زخمي شدن دست,تعبیر خواب زخمی شدن دست راست,تعبیر خواب زخم شدن کف دست,تعبیر خواب زخم شدن انگشت دست,تعبیر خواب زخمی شدن کف دست,تعبیر خواب زخمی شدن انگشت دست,تعبیر خواب زخمی شدن دست چپ,تعبیر خواب زخم روی بدن مرده,تعبير خواب زخم روي بدن,تعبیر خواب زخم شدن بدن,تعبیر خواب زخم در بدن,تعبير خواب زخم در بدن,تعبیر خواب دیدن زخم روی بدن,تعبیر خواب زخم بر روی بدن,تعبیر خواب زخم بر بدن مرده,تعبیر خواب دیدن زخم در بدن

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

خواب زخم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زخم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زخم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زخم را مطالعه نمایید و متوجه شوید زخم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زخم از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زخم سه چیز است

پیروزی – خیر و برکت – ضرر در مال به خصوص اگر خون از جای زخم بیرون بیاید

تعبیر خواب زخم از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زخم بی خون بر بدن داشتن ، پیروزی بر ضربه زننده است

تعبیر خواب زخم همراه خون طوریکه که اندامش خونی باشد ، مال حرام است

تعبیر خواب زخم از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب بدن زخمی و خون آلود ، ضرر در مال است به اندازه خون جاری از بدنش

تعبیر خواب زخم از دید جابر مغربی

تعبیر خواب زخم ، مشکل در کار است

تعبیر خواب زخم همراه با خون ، به او دروغ می گویند

تعبیر خواب پانسمان شدن زخم ،  مال و خوشی است

تعبیر خواب زخم از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زخم از دید مرحوم مجلسی خوب است

تعبیر خواب زخم متورم خوب است و به اندازه تورم جاه و مال بدست می آورید

تعبیر خواب زخم خونی ، زیان مالی است

تعبیر خواب زخم بر سینه ، آزرده شدن از همسر است

تعبیر خواب زخم بر پشت ، رنج دیدن از دوست است

تعبیر خواب زخم از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زخمی بودن ، توهین و بی حرمتی است

تعبیر خواب زخم خود را بستن ، کامیابی در عشق است

تعبیر خواب چسب زخم ، اوضاع نا مساعد است

تعبیر خواب چسب زخم بر روی جراحت چسباندن ، کمک کردن به همنوعان است

تعبیر خواب چسب زخمی بر روی خود داشتن ، کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

تعبیر خواب زخم از دید آنلی بیتون

تعبیر دیدن زخم در خواب ، دوری از افراد مورد علاقه است

تعبیر خواب قسمتی از بدنتان زخم شود ، در اثر لذتهای احمقانه دوستان را از دست می دهید

تعبیر خواب زخم | زخم در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 82 عدد

 • از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد

 • .اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند.

 • مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است

 • چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد

 • اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی

 • ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند.

 • اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند

 • اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما

 • چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید. در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

 • جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد.

 • اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است برزخم زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگر بينداز جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افت

 • . جابر مغربي گويد: اگر بيند زخم زده، دليل بر كاري مشكل بود كه ظاهر شود. اگر بيند از آن زخم خون مي رفت، دليل كه كسي بر وي دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگر بيند كه جايگاه زخم آماس داشت، دليل كه مال و عيش خوش يابد، لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  از امام صادق عليه السلام نقل شده که زخم در خواب يا خير و منفعت و پيروزي است يا نقصان مال از اين معني مي فهميم که ديدن زخم در خواب چندان بد نيست ولي بايد ديد زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعيت و کيفيت زخم تفاوت هائي در تعبير به وجود مي آورد.اگر در خواب ببينيد که بدنتان زخم شده به زننده زخم پيروز مي شويد و کسي که تن شما را مجروح کرده به شما سود مي رساند. مرحوم مجلسي مي گويد اگرکسي در خواب ببيند که بدنش زخم شده يا زخم تن ديگري را ببيند خوب است . چنانچه ببيند تن خودش يا ديگري آماسيده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود مي برد و متنفع مي شود و جاه و منصب مي يابد. اگر زخم خون داشته باشد زيان مالي است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگي. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که اگر زخمي بود که خون از آن مي رفت بيننده خواب بقدر خوني که مي رود زيان مالي مي بيند. اگر زخم بر سينه بود بيننده خواب از همسر خود آزردگي مي يابد و اگر بر پشت بود از دوست خويش رنجه مي شود و آسيب مي بيند. اگر زخمي در خواب بينيد که خون آلود باشد تعبير آن معلق است به نحوه بازگوئي شما. چنانچه بگوئيد (زخمي ديدم که از آن خون مي آمد) خوب است و به روايت امام صادق عليه السلام بر مشکلات چيره مي شويد. در اين باره نوشته اند که اگر بگوئيد خون مي آمد مالي حرام به دست مي آوريد يا لقمه اي حرام مي خوريد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  زخم ، جراحت
  زخمي بودن : توهين ، بي حرمتي
  زخم خود را بستن : کاميابي در عشق
  چسب زخم : اوضاع نا مساعد
  چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان
  چسب زخمي بر روي خود داشتن: کساني که به شما تعرض ميکنند ببخشيد

 • ديدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است

  • در خواب خودم و شوهرم کف پای چپ خود را به صورت افقی بریدیم ولی خون نیامد و شروع به راه رفتن کردیم تعبیر ان چیست

 • اگر خواب ببينيد جايي از بدنتان زخمي شده است ، نشانة آن است كه در اثر تسليم شدن به لذتهاي احمقانه ، محبوبيت خود را نزد دوستان از دست مي دهيد

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، تعبیرش این است که کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود

 • پدر شوهرم بیمار است ومن در خواب دیدم انگشت کوچک دست راستش زخم شدیدی دارد به حدی که استخوان دیده میشود لطفا تعبیر خوابم بگید سپاسگزارم

 • سلام من خواب دیدم دست پدرم ک چند سال پیش فوت شده ی زخم داره ک عفونت کرده واز من میخاست تا عفونتش رو خارج کنم ومن هم انحام دادم عفونت دستش،و رو خارج کردم

 • بریدن دست وقسمت رگ بدون این که خون بیاد یعنی چی . هرچی تو خواب سعی کردم خون بیاد نیامد

 • اگر کسی خواب ببیند که زخمش خون داشته باشد، تاویلش رسیدن زیان مالی به او است و اگر خون نداشته باشد، تالم است و آزردگی. اگر کسی از دشمن شناخته شده ای زخم خورد، اگر از زخم خون جاری شد، مالش کاهش پیدا می کند و اگر خون جاری نشد، سود و منفعت می برد و بر دشمن غلبه می کند.

 • اما اگر از دشمن ناشناخته ای به او صدمه رسید و عضوی از وی زخمی شد و خون جاری نشد، به آن دشمن ناشناخته غلبه خواهد کرد و اگر خون جاری شد، زیان خواهد دید. اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده، به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است:
  ظفر یافتن،
  خیر و منفعت،
  نقصان مال.

 • اگر کسی در خواب دید از مکانی سقوط کرد و عضوی از اعضای وی بخصوص دست و پایش زخم فراوان برداشت، در کار کسب و تجارت زیان می کند ولی از گناه توبه می کند. به طور کلی رخمی که خون و چرک از آن جاری شود، زیان است و در صورتی که آن زخم را خود دستکاری کرد و جراحات جمع شده در آن را خارج کرد، از غم و اندوه نجات پیدا می کند و اگر خود بر آن مرهم می نهاد، در کار دین و دنیا از خطا و گناه باز می گردد و به سوی خداوند متعال رو می کند.

 • من خواب دیدم یک نفر مادرم رو میزنه مادرم صورتشون پر از زخم میشه من هرچی طرفو میزنم زورم بهش نمیرسه منم خودم رو میزنم و جیغ و زاری میکنم
  این خواب خیلی واقعی بود جوری که ساعت 3 بیدار شدم تا 1 ساعت بعدش خوابم نبردو فقط میگفتم خدارو شکر خواب بود و از ترس گریه میکردم
  تعبیرش چیه؟

  • اگرکسی خواب ببینه هفت سال پیش مادرش مرده ولی درعالم خواب میگفتن هفت سال پیش نمرده بود درسردخونه بودحالا میخواستن خاکش کنن وبدن اوقرمر بوبوددم رو خوابیده بود لباسم برش نبودیه ملافه سفیدروش بود بدنش ماساژمیدادن

 • کسی به مادر شما کمک میکنه و شما حس میکنین که باید جبران کنین و شرمنده میشوین

 • خواب دیدم که کنار پیشانیم تاوال توری هست که دور ان سرخ شده ولی خونی نبود معنی این خواب چیست ممنون 🙁 🙁 :-?:

 • سلام خسته نباشید
  مامانم خواب دیده که من رو دزدیدن و وقتی که منو پیدا کردن صورتم پر از خراشیدگی و زخم بوده!
  میشه لطف کنید بگید تعبیر این خواب چیه

 • من خواب میمونی دیدم که رفته بود تو پیراهنم و بدنم را گاز می گرفت من از پیراهنم بیرون اوردمش و فراریش داد چندی بعد رفتم به مکانی همون میمون اونجا بود اما زخمی شده بود تعبیرش چیه؟ مرسی

 • سلام من خواب دیدم یه زگیل روی دستم بود زمین خوردم زگیل تا نصفه کنده شدیه کم هم ازش خون امد میشه برام تعبیرش کنید؟

  • سلام احتمالا شما فیلم زیاد نگاه میکنید خوابتون شبیه فیلم هاست

 • خواب دیدم روی تموم تنم زخم و جوش است.همه ی خونواده ی شوهرم دور من جمع شدن و ناراحتن اما من خوشحال و خندونم.

 • من در خواب دیدم سورت مادرم سرخه ولی خون نمیادتعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدیم سینه ام زخم شده و از این زخمها کرم بیرون میآد تعبیرش چی میشه؟متشکرم

 • خواب دیدم که پشت پام .پاشنه پام ترک وشکاف عمیق هست

 • خواب دیدم پسری هم سن وسال خودمو باشیء تیزی زخمی کرده ام. لطفا تعبیرشو بگین.

 • سلام من خواب ديدم كه كسي با چاقو كه آدم بدي هم بود پس كله و لباي من و دوتا دوستاي ديگه ام رو بريد…درد و كاملا تو خواب حس كردم…تعبيرش چي ميشه؟!مرسي

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، تعبیرش این است که کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی محل زخم ورم کرده است، تعبیرش این است که مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، تعبیرش این است که زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی.
  اگر ببینی تو را با سلاحی زخمی کرده‌اند و نفهمیدی که چه کسی این کار را کرده است، یـعـنـی از کسی به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، تعبیرش این است که در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد ولی از آن سوراخ و زخم که تازه می‌باشد خونی نیامده است، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، یا اینکه کسی به تو حرف سخت و تندی می‌زند که به خاطر آن ثواب می‌کنی.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و زخمی شده است، یـعـنـی از مرد بدکرداری که اذیت و آزار می‌کند، دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سگ تو را گاز گرفته و زخمی کرده‌ است، یـعـنـی دشمنت به تو آسیب می‌رساند.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی زخم خودت زفت گذاشته‌ای و خوب شده است، یـعـنـی کسی به تو خیر و آسایش می‌رساند.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زخم عبارتند از: 1- پیروز شدن 2- خیر و منفعت 3- کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال.

 • پدر شوهرم بیمار است ومندر خواب دیدم انگشت کوچک دست راستش زخم شدیدی دارد به حدی که استخوان دیده میشود لطفا تعبیر خوابم بگید سپاسگزارم ا

 • از نظر مالی او را کمک کنید.

 • با سلام,تعبیر خواب دیدن چهره ی زخمی دیگری چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

 • سلام من خواب دیدم یه زگیل روی دستم بود زمین خوردم زگیل تا نصفه کنده شدیه کم هم ازش خون امد میشه برام تعبیرش کنید؟

 • خواب دیدم روی تموم تنم زخم و جوش است.همه ی خونواده ی شوهرم دور من جمع شدن و ناراحتن اما من خوشحال و خندونم.

 • کسی خواب دیده که روی بدنم زخم و جوشه.همه ی خونواده ی شوهرم دورم جمعن و ناراحت اما من خوشحال و خندونم.ثغبیرش چیه؟ 🙁

 • 😯 من در خواب دیدم سورت مادرم سرخه ولی خون نمیادتعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدیم سینه ام زخم شده و از این زخمها کرم بیرون میآد تعبیرش چی میشه؟متشکرم

 • خواب دیدم که پشت پام .پاشنه پام ترک وشکاف عمیق هست

 • خواب دیدم پسری هم سن وسال خودمو باشیء تیزی زخمی کرده ام. لطفا تعبیرشو بگین.

 • اگر کسی خواب ببیند که زخمش خون داشته باشد، تاویلش رسیدن زیان مالی به او است و اگر خون نداشته باشد، تالم است و آزردگی. اگر کسی از دشمن شناخته شده ای زخم خورد، اگر از زخم خون جاری شد، مالش کاهش پیدا می کند و اگر خون جاری نشد، سود و منفعت می برد و بر دشمن غلبه می کند.
  اما اگر از دشمن ناشناخته ای به او صدمه رسید و عضوی از وی زخمی شد و خون جاری نشد، به آن دشمن ناشناخته غلبه خواهد کرد و اگر خون جاری شد، زیان خواهد دید. اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده، به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند.

 • سلام من خواب ديدم كه كسي با چاقو كه آدم بدي هم بود پس كله و لباي من و دوتا دوستاي ديگه ام رو بريد…درد و كاملا تو خواب حس كردم…تعبيرش چي ميشه؟!مرسي

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است:
  ظفر یافتن،
  خیر و منفعت،
  نقصان مال.
  خاصه که از جایگاه زخم خون روان ببیند و اینکه زخم در خواب، منفعت و پیروزی است.

  مرحوم مجلسی می گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده، به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زخمی بود که خون از آن می رفت، بیننده خواب به قدر خونی که می رود زیان مالی می بیند. اگر زخم بر سینه بود، از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند.

  محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی به خواب ببیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است بر زخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر ببیند از جایگاه زخم او خون بیرون آمد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

  جابر مغربی می گوید: اگر ببیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل باشد که ظاهر شود. اگر ببیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر ببیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

 • اگر کسی در خواب دید از مکانی سقوط کرد و عضوی از اعضای وی بخصوص دست و پایش زخم فراوان برداشت، در کار کسب و تجارت زیان می کند ولی از گناه توبه می کند. به طور کلی رخمی که خون و چرک از آن جاری شود، زیان است و در صورتی که آن زخم را خود دستکاری کرد و جراحات جمع شده در آن را خارج کرد، از غم و اندوه نجات پیدا می کند و اگر خود بر آن مرهم می نهاد، در کار دین و دنیا از خطا و گناه باز می گردد و به سوی خداوند متعال رو می کند.

 • سلام من خواب ديدم با شوهرم دارم مشاجره ميكنم و اون با كمربند منو زد بعد كه نگاه به دست راستم كردم ديدم از ارنج تا نزديك مچ دستم عميق بريده ولى خون در نميومد ولى زخم تازه تازه بود درخواب ممنون ميشم تعبيرش رو بهم بگيد

 • سلام پسرم داره زن عقد میکنه دیشب خواب دیده ی گربه به پاش چنگ میزنه اون را دور میکنه باز میاید.بعد میبینه ماهیای قرمز کوچک به پاش مچسبمد
  خشک میشند وسیاه میکنه از پاش ، پاش زخم میشود
  ولی خون نمیاید .بعد از آن گربه سیاهی بهش حمله مکند وبه پاهش مچسبد ،به کمک دوسنانش آن را جدا میکنند خواهشاً تعبیر کنید

 • سلام پسرم داره زن عقد میکنه دیشب خواب دیده ی گربه به پاش چنگ میزنه اون را دور میکنه باز میاید.بعد میبینه ماهیای قرمز کوچک به پاش مچسبمد
  خشک میشند وسیاه میکنه از پاش ، پاش زخم میشود
  ولی خون نمیاید .بعد از آن گربه سیاهی بهش حمله مکند وبه پاهش مچسبد ،به کمک دوسنانش آن را جدا میکنند خواهشاً تعبیر کنید ببخشید اولین بار است از شما تعبیر میخواهم

 • سلام
  من در. خواب دیدم که پای چپم زخمه بزرگ و عمیقی داره که با کرم های بزرگی بخیه شده ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید.
  با تشکر

 • سلام.تو خواب دیدم کف دست راستم پوسیده وزخمه وهمچنین سر انگشتم.مابین انگشت وسط وکوچیک اونم دست راست

 • سلام من خواب دیدم دست راستم ماهیچه اش زخم است به صورتی که زخم خیلی باز بود و استخوان پیدا بود ولی خون نمی آمد.

 • تعبیر خواب کف پای زخم شده

 • اگر کسی خواب ببیند خودش با چاقو انگشت دستش را می برد و خون جاری شده تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدن انگشتمو با چاقو بریدم اما خون اومده ازش تعبیرش چی میشه؟؟مرسی

 • در خواب دیدم که روی زمین خوردم و با زمین خوردن تمام شیشه های شکسته که بروی زمین بود به دست و بدنم فرو رفت لطفا تعبیر کنید

 • خواب دیدم زمین خوردم و با زمین خو دنم کلی شیشه شکسته که در ان مکان بود به دست و بدن من فرو رفت

 • خواب دیدم با بابام دعوام شد ینی ازش عصبانی بودم یه تیکه شیشه پیدا کردم بازومو خیلی جاهاشو ینی باهاش خراش دادم خونی شد رنگش ولی خون نیومد

 • سلام
  دقیق نمیدونم چه ساعتی از شب بود که خواب دیدم تیغ تو دستم بود و بهو شکست و بازوی دست چپمو زد یه مقدار خیلی کم شاید یه سر انگشت خون اومد بعد از اینکه مانتومو دراوردم دیدم بجای خون مقداری آب و لکه هایی از خون از زخمم می اومد و جمع میشدن قسمتی از ساق دستم دولبه ی زخمم خون دیده میشد اما خونریزی درکار نبود میشه کمکم کنید تعبیرشو بهم بگید

 • سلام من دیشب خواب دیدم کف دستم زخمی شده وازاون عفونت وچرک بیرون میایدبعدبرادرم اومدوداروبه زخمم زدتاعفونتش خوب بشه بعدازاینکه پمادزدتموم دورزخمم حشره جمع شدهی دورشون میکردم ولی دوباره حشره جمع میشدوازتوی زخمم هم حشره بیرون میامدمیخواهم ببینم تعبیرش چیه

 • سلام . دیشب در خواب دیدم به هنگام پاک نمودم چیزی دستم را بریدم ولی از دستم خونی نیامد . لطفا تعبیرش رو بهم بگید. تشکر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.