تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه | تعبیرخواب کوه | tabire khab

تعبیر خواب کوه,تعبیر خواب کوهنوردی,تعبیر خواب کوه آتشفشان,تعبیر خواب کوه یخی,تعبیر خواب کوه برف,تعبیر خواب کوه رفتن,تعبیر خواب کوهستان برفی,تعبیر خواب کوه نمک,تعبیر خواب کوه بالا رفتن,تعبیر خواب کوه سبز,تعبير خواب كوهنوردي,تعبير خواب كوه آتشفشان,تعبیر خواب دیدن کوه آتشفشان,تعبیر کوه آتشفشان در خواب,تعبیر خواب کوه یخ,تعبير خواب كوه يخ,تعبیر خواب کوه برفی,تعبیر خواب دیدن کوه برف,تعبير خواب ديدن برف روي كوه,تعبیر خواب کوه پر برف,تعبیر خواب از کوه برفی بالا رفتن,تعبیر خواب کوه و برف,تعبیر خواب دیدن کوه برفی,تعبیر خواب قله کوه برفی,تعبیر خواب برف روی کوه,تعبير خواب كوه رفتن,تعبیر خواب بالای کوه رفتن,تعبیر خواب به کوه رفتن,تعبير خواب كوه بالا رفتن,تعبير خواب از کوه بالا رفتن,تعبیر خواب از کوه پایین رفتن,تعبير خواب رفتن به كوه,تعبير خواب كوهستان برفي,تعبیر خواب از کوه بالا رفتن,تعبیر خواب بالا رفتن از کوه به سختی,تعبیر خواب بالا رفتن از کوه سرسبز,تعبیر خواب بالا رفتن از کوه با ماشین,تعبیر بالا رفتن از کوه در خواب,تعبیر خواب دیدن از کوه بالا رفتن,تعبیر خواب سبزی کوهی,تعبیر خواب کوه سرسبز,تعبیر خواب کوه و سبزه

تعبیر خواب کوه , تعبیر خواب کوهنوردی , تعبیر خواب کوه آتشفشان

خواب کوه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کوه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کوه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کوه را مطالعه نمایید و متوجه شوید کوه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کوه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن کوه ، پنج چیز است

پادشاهی – دلیری – ظفریافتن و پیروزی – بلندی و رفعت – رئیسی

تعبیر خواب کوه از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب بر سر کوه بودن ، رفتن پیش بزرگی است

تعبیر خواب کوه از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب از کوه بالا رفتن ، عزت و سربلندی است

تعبیر خواب پایین رفتن از کوه ، زیاد شدن غم است

تعبیر خواب کوه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن کوه ، مالی است که با فریب به دست آمده است

تعبیر خواب افتادن از کوه ، غم است

تعبیر خواب سر کوهی نماز بخواند ، بالا گرفتن کار است

تعبیر خواب کوه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نشستن بر کوه قاف ، نزدیک بودن اجل است

تعبیر خواب دیدن غاری در کوه و رفتن در آن ، آگاه شدن از راز است

تعبیر خواب افتادن از کوه ، برآورده نشدن آرزو است

تعبیر خواب کوه از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب کوه کندن ، فریب کاری با مردم است

تعبیر خواب گیر افتادن در کوهی و نتواند بیرون بیاید ، ماندن در کاری و رهایی نیافتن است

تعبیر خواب کوه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کوه ، کار بزرگ یا شخصیتی بزرگ است

تعبیر خواب بالا رفتن از کوهی عظیم ، به دست گرفتن کاری بزرگ است

تعبیر خواب ایستادن بر قله کوه ، رسیدن به اوج موفقیت است

تعبیر خواب کوه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بالا رفتن از کوهی سرسبز ، به دست آوردن ثروت است

تعبیر خواب بالا رفتن از کوهی سنگی که موفق نمی شوید به قله آن برسید ، غلبه بر ضعف های روحی است

تعبیر خواب کوه | کوه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 57 عدد

 • حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه بزرگي رود

 • اگر بيند كوه از جاي بركند، دليل كه بزرگي را قهر كند.

 • اگر بيند در كوهي مُقام بساخت، دليل كه مقرب پادشاه شود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، دليل است كارش بالا گيرد.

 • اگر ديد كه بر دامن كوهي مقام نمود و بيفتاد، دليل غم است.

 • جابرمغربي گويد: اگر بيند كوهي بجنبد، دليل كه بزرگي از آن ديار رنجور شود.

 • اگر بيند كوهي مي كند و بر وي آسان است، دليل كه كسي چيزي به وي دهد.

 • اگر در خواب خود را به كوه طور بيند، دليل است معتقد پادشاه شود.

 • اگر بر كوه لسان بيند، دليل است با علما صحبت دارد.

 • اگر بيند در كوهي شد، دليل است در زندانش نمايند يا بميرد.

 • اگر ديد در كوه سوراخي بود و در آنجا رفت، دليل كه از راز پادشاه آگاه شود.

 • اگر بيند كه از كوه سنگ برمي گرفت و از هر جا كه بود مي انداخت، دليل كه نامه هاي پراكنده نويسد

 • اگر بيند از كوه يفتاد، دليل است مرادش برنيابد.

 • اگر بيند نردباني بسته بود از كچ و او بدان نردبان بر سركوه رفت، دليل است مرادش زود برآيد.

 • اگر نردبان را از گل و خشت بيند به تاويل نيكوتر است. اگر نردبان را از مس و برنج بيند، دليل نامرادي است.

 • اگر از آهن بيند، دليل قوت است اگر بيند بر سر كوهي بلند ايستاده بود، دليل است مقرب پادشاه شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كوه در خواب بر پنج وجه است.اول: پادشاهي. دوم: دليري. سوم: ظفريافتن. چهارم: بلندي. پنجم: رئيسي.

 • اگر بيند بر كوه نتوانست شدن، دليل نامرداي است. محمدبن سيرين گويد: ديدن كوه در خواب، دليل مال بود كه به حيله به دست آيد.

 • اگر بيندكه در كوه پنهان شد و راه بيرون آمدن نداشت، دليل كه او را به حيله در كاري اندازند و از آن كار به دشواري خلاصي يابد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كوه مي كند، دليل كه با مردم حيله كند. اگر بيند در كوهي است و بيرون نتوانست آمدن، دليل كه در كاري بماند و خلاصي نيابد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كوه مي كند، دليل كه با مردم حيله كند. اگر بيند در كوهي است و بيرون نتوانست آمدن، دليل كه در كاري بماند و خلاصي نيابد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی.

 • اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.

 • اگر ببینی روی کوه طور نشسته‌ای، مورد اعتماد «پادشاه» قرار می‌گیری.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، تعبیرش این است که زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.

 • اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی

 • ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از راز پادشاه آگاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی از آن سوراخ چیزی بیرون آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که بیرون آورده‌ای پادشاه چیزی به تو می‌دهد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، یـعـنـی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، یـعـنـی گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه افتاده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات نمی‌رسی

 • ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، تعبیرش این است که شخص بزرگی را شکست می‌دهی

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن کوه هستی، یـعـنـی بر مردم حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به راحتی در حال کندن کوهی هستی، یـعـنـی کسی به تو چیزی می‌دهد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.

 • اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری)

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه سنگ برمی‌داری و به هر جائی پرتاب می‌کنی، تعبیرش این است که نامه‌های مختلفی خواهی نوشت.

 • اگر ببینی کوهی می‌لرزد و تکان می‌خورد، یـعـنـی شخص بزرگی در آن سرزمین ناخوش می‌شود.

 • با عرض سلام
  خواب دیدم دارم میرم بالای کوه ونامزدمو میبینم که پایین کوه هستش بعد دیدم که داریم بالای کوه سر قبر چندتا شهید فاتحه میخونیم و خوش و خرم و دست تو دست داریم از کوه پایین میایم میخواستم بدونم تعبیرش چیه ،ممنون از لطفتون

 • سلام خواب دیدم برای مراسم عزاداری یکی ازاقوام همسر خواهر همسرم به شهر دیگه ای رفتم یکی از اقوامشون که اصلا در بیداری نمی شناسمش و نمیدونم کیه میگه برین ویلای من ویلاش بالای کوه بلند و سنگیه با موتور از کوه بالا میرم ولباس کاملا سفید تنمه خیلی هم خوب موتور سواری میکنم خیلی راحت بالا میرم از اون بالا همه رو نگاه میکنم مردم به نظرم کوچک اومدن ولی همه رو واضح میدیدم لطفا بگین تعبیر چیه

 • سلام من در۷خواب دیدم به بالای کوهرطور رفتم بالای کوه غار بزرگی بود ولی من داخل غار نشدم وقصد داشتم سوره تین رو درون غار بخونم

 • سلام من خواب دیدم از کوهی بالا میرم و سقوط میکنم وقتی به زمین میرسم میبینم توی یه مسجدم که همه دارن نماز میخونن و گریه میکنم و شکر میکنم که خدا نجاتم داد میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟

 • سلام خواب دیدم با چندنفرازنزدیکانم رفتیم روی قله کوه روی قله کوه که تماماسنگی بود بودیم واونجا همه چسبیده به نشسته بودیم تاجابرای همه مون بشه بعدیه من یه هوپشتمونگاه کردم دیدم یه کوه دیگه چسبیده به این کوه که قله اش پهن تره خوشحال شدم وبه بقیه گفتم که بیاناونجا جاهست رفتیم همهباهم یه چیزی انداختیم روی کوه دراز کشیدیم تابخابیم لطفا بگین تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.