تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد | تعبیرخواب جغد | tabire khab

تعبیر خواب جغد,تعبیر خواب جغد زرد رنگ,تعبیر خواب جغد بزرگ,تعبیر خواب جغد سبز,تعبیر خواب جغد رنگی,تعبیر خواب جغد زیبا,تعبیر خواب جغد شاخدار,تعبیر خواب جغد کشتن,تعبیر خواب جغد در خانه,تعبیر خواب جغد در قفس,تعبیر کشتن جغد در خواب

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز , تعبیر خواب جغد رنگی

خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جغد از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب جغد ، دشمن مکار است

تعبیر خواب جغد از دید مولف

تعبیر خواب جغد مردی نابکار است

تعبیر خواب جغد گرفتن ، دشمنی با این مرد است

تعبیر خواب شنیدن صدای جغد، شیون و ناله است

تعبیر خواب بچه جغد ، بچه شوم و نا خلف است

تعبیر خواب خوردن گوشت جغد ، خوردن مال مرد دزد نابکار است

تعبیر خواب جغد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب صدای جغد ، به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید 

تعبیر خواب جغد مرده ، رهایی از مرگ است

تعبیر خواب جغد بر شاخه های درخت دشمن است

تعبیر خواب جغد | جغد در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 55 عدد

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب جغد، مردی دزد و شرور و فاسد و حسود می‌باشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جغد داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی مرد دزدی را شکست می‌دهی.

 • اگر ببینی جوجۀ جغد داری، یـعـنـی صاحب «غلام» کوچک و دزد شده یا شاگردی از شخصی دزد بدست می‌آوری.

 • اگر ببینی گوشت جغد می‌خوری، یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال مردی دزد مصرف خواهی کرد

 • ، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال دزدی بدکردار مصرف خواهی کرد.

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با جغد جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مردی جنگ و دشمنی می‌کنی، در هر حال تعبیر دیدن جغد در خواب خوب نمی‌باشد.

 • برخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث

 • اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

 • اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

 • ر خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد… 

 • اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.

 • اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 • اگر كسي بيند آواز جغد همي شنيد، دليل كه در آنجا نوحه و شيون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دليل كه فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بيند گوشت جغد خورد، دليل كه از مال مردي دزد نابكار به قدر آن چيز بخورد.

 • برخي از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته اي ديگر نوشته اند جغد انساني است خبيث. اگر در خواب ديديد که بومي بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما مي نگرد خواب شما وجود انساني خبيث را آگهي مي دهد که ديده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويد. اگر بومي از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبري مي شنويد که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگين مي کند.

 • سلام من توی خواب دیدم جغدی سر خواهرم رو کند و برد. تعبیرش چی میشه؟

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

  ۲ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

  ۳ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند

 • شنيدن صداي بم جغد در خواب ، علامت آن است كه به دنبال سلامت و شادماني مرگ فرا خواهد رسيد .

 • ديدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهايي از بيماريي شديد يا خطر مرگ است .

 • ديدن جغدي بر شاخه هاي درخت ، نشانة آن است كه دشمنان پنهاني در بدنام كردن شما مي كوشند

 • جغد در خواب، خصومت با مردی است که خلافکار و خبیث و دزد است

 • اگر کسی ببیند که به جغد غذا داد، با بدخواه خود دوست می شود.

 • اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه او نشست، خبری می شنود که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد، او را غمگین می کند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند آواز جغد به صورت گریه می شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون خواهد بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر ببیند گوشت جغد می خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار بخورد.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی که دزد است به دعوا و مشاجره بر خیزد. اگرببیند گوشت بوم می خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر ببیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

 • جغد در خواب‌ سمبل‌ ونماد دیگری‌ برای‌ ضمیرناخودآگاه‌ به‌ شمارمی‌آید.

 • جغد معمولا،نشان‌ دهنده‌ نیروی‌عقلانی‌، عفت‌،پاکدامنی‌ و شرافت‌است‌. ممکن‌ است‌ضمیر ناخودآگاهتان‌ ازطریق‌ این‌ خواب‌ قصدفرستادن‌ پیام‌های‌بسیار مهمی‌ را برایتان‌داشته‌ باشد، از این‌ رو،به‌ جزییات‌ خوابتان‌خوب‌ دقت‌ نمایید.

 • جغددر خواب‌ سمبلی‌ بسیارقوی‌ و نیرومندمحسوب‌ می‌شود که‌دلالت‌ بر این‌ دارد که‌تغییرات‌ و تحولاتی‌ درراه‌ هستند.

 • معبران‌قدیمی‌ معتقدند که‌جغد نشانه‌ای‌ بدیمن‌ ومنفی‌ است‌ و نشان‌می‌دهد که‌ بدبیاری‌ وشکست‌ در آینده‌ای‌نزدیک‌ رخ‌ می‌دهد.

 • حضور جغد در خانه‌ نشان‌ دهنده‌بحث‌ و مشاجرات‌ خانوادگی‌ است‌ که‌ در صورت‌ پرهیزو ادامه‌ ندادن‌ آنها، کارها بر وفق‌ مراد پیش‌ خواهندرفت‌.

 • جغد در خواب، خصومت با مردی است که خلافکار و خبیث و دزد است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند آواز جغد به صورت گریه می شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون خواهد بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر ببیند گوشت جغد می خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار بخورد.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی که دزد است به دعوا و مشاجره بر خیزد. اگرببیند گوشت بوم می خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر ببیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

 • من توی خواب دیدم که یک مارمولک رو دنبال می کنم بعد او مارمولکه تبدبل به جغد شد و وسط اتاقم پرواز میکرد و یه مرد ناشناس داشت با اون میجنگید

 • تعبیرش چیه؟؟؟

 • باسلامِخواب دیدم مادرم جغدی در بغل دارد و وارد خانه شد واونو روبرویم گذاشت ازبوی بد جغد مادرم بوی بد گرفته بود.

  • سلام من خواب دیدم رفتم خونه کسی که نیمه کارس دارم خونشون نگاه میکنم وسط حیاط درختی بود که تکان داد دوتا جغد کوچیک افتادن پایین ولی خیلی بی حال ومریض بودن یکی هم روی درخت نشسته بود و به من نگاه میکرد هرچی فکر میکنم صاحب خونه یادم نمیاد نمیشناسمش

 • من در خواب دیدم من ودو ستم
  در حیات خانه آنها نشسته ایم ناگهان
  بچه جغدی گمراه به حیات نشست بسیار
  خوش صداومانند قناری میخواندوبسرعت
  رنگهای زیبا عوض نوکه بلندی داشت
  وقتی اوراگرفتم نوکش کوتاه و رنگش
  طلایی شد.واورا به دوستم هدیه دادم
  واو قبول کرد..تعبیر این خواب چیست

 • من درخواب دیدم که جغدیه تکه از گوشت منوخورده و بعدش پروازکردورفت

 • سلام من درخواب دیدم که جغداومده ویه تکه از انگشت منو خوردوبعدش رفت.
  تعبیرش چیه

 • سلام.خواهر من تو خواب دیده که بچه جغد اومده تو خونه و مامانم هم اونو کشته.تعبیرش چیه؟

 • سلام.خواهره من تو خواب دیده که بچه جغد اومده خونمون، و مامانمم اونو کشته.تعبیرش چیه؟؟ممنون میشم بگین

 • سلام من خواب دیرم یه جغد رنگی تو شاخه درخت خونه مادرم نشسته من با دیدنش جیغ و اعضای خانواده را بیدار کردم

 • باسلام من خواب دیدم طوطی دارم پنجره با موند وپرواز کرد وقتی اومدم دیدم تو حیاطه رو بامه اما جغد شده

 • سلام من دیدم برروی تپه ک درختان پراز شکوفه داشتم راه میرم جغد بسیار خوشگل رنگی در حال پرواز و چرخیدن بین شاخه ها بود من سعی کردم از اون عکس بگیرم دنبال چرخیدم تا اینکه خوده جغده اومد روی مچ دستم نشست جغد خیلی خوشگل و رنگی بود

 • سلام من دیدم بروی تپه ای ک درختی پر از شکوفه دارد دار حال حرکت بودم ک جغدی بسیار زیبا و رنگی دیدم جغد بالای شاخه میپرید من سعی کردم عکس بگیرم ک بعد اینکه کمی دویدم دنبالش یهویی دیدم اومد نشست روی مچ دست من وبهم نگاه کردخیلی رنگی و زیبا بود

 • من ی چند وقته یک جغد سفید بزرگ میبینم تعبیرش چیه ؟

 • من ی چند وقته یک جغد سفید بزرگ میبینم تعبیرش چیه ؟

 • سلام
  من خواب دیدم یه جغد توی یه گوشه از اتاقمون لونه کرده وقتی خواستم بندازمش بیرون یه جوجه داشت که خیلی زیبا بود سیمای انسان فرشته مانند و بچه جغد منو میبوسید چون دیدم بهم آزار نمیرسونن گذاشتمشون بمونن اما بچه جغد علاقه عجیبی به من داشت تعبیرش چیه؟

 • سلام من تو خواب یه جغد بزرگ دیدم بین شاخ برگ یه درخت بعد دنبالش دویدم و میخواستم نشونش بدم به مردم ولی نمیتونستم

 • سلام من خواب دیدم پسرم که ۱۷ سالشه تو یا پاساژی باهم بودیم و یه جغد بغلش بود بهش گفتم این چیه کفت گنجشک بهش گفتم این حغد هست دوتا شاخک صورتی هم روی سرش بود بعد دونفر اومدن کفتن ما اینو بهتون میدیم باید هیلی مواظبش باشید من مخالفت کردم که نمیتونیم سخته این جغد مدام بغل پسرم بود ما همه نازش میکردیم خیلی اروم بود و بی صدا لطفا تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 • سلام .من دوتاجوجه جغدکه رنگ یکیش سیاه بودهدیه گرفتم -تعبیرش چی میشه؟باتشکر

 • سلام من دیشب خواب دیدم دوتا قناری هامو دیدم و یک کلاغ بهد در خواب رفتم بیرون وقتی برگشتم دیدم کلاغه داره گوشت گربه مرده میخوره و بغلش یه جغد بود ک انگار دداشت میمرد و من جغدو بغل کردم و به بیرون بردمو درم روش بستم
  ممنون میشم تعبیر خوابمو بم بگید چون فکرم خیلی درگیره

 • من خواب دیدم جغد خیلی بزرگی توی یه دشت خیلی بزرگ زیبا با کلی گل یک دفعه بچه ای را که برده بودیم بلعید این تعبیرش چیه؟؟؟!!!

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.